Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στους κωδικούς -

ΑγώνεςΑποδόσειςΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1001ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ
ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ
1.06-6.75-16.002638.4661.54uuuOuOOuOOuuOOOOOOuOuOuOOO30
1002ΕΪΡ
ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ
1.58-3.50-4.302638.4661.54OuOOOuOOuOOuOuuOuuOuOOOOOu01
1003ΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΡΟΣΕ
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ
15.00-7.50-1.052835.7164.29uOOuuuOOOuOOOuuOOuOuOOOOuOOO30
1004ΕΛΓΚΙΝ
ΙΝΒΕΡΝΕΣ
6.00-4.50-1.302941.3858.62OOuOOOuuOOOuOOOOuOOOuuOuOuuuu04
1005ΝΤΑΝΤΙ
ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ
1.40-4.10-5.103141.9458.06OuuuOOuOuuOOuOOuuuOOuOOOuOOOuOO20
1006ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ
ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ
1.10-6.00-13.503339.3960.61uOOOOOuuOuOuOuOOuOOOOOuOOOuOOuuuu04
1007ΜΟΡΤΟΝ
ΦΟΛΚΕΡΚ
2.25-3.05-2.652948.2851.72uuOuOuOOuOuOuOOOOuuuuOOOOuuuO10
1008ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ
ΧΑΜΙΛΤΟΝ
2.30-3.10-2.553148.3951.61OOOuOuuuuuOuOOOuOOuuOuuOOuuOuOO20
1009ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ
IΣΤ ΦΑΪΦ
1.40-3.95-5.303246.8853.13uuOOOOOOuOOOuuuOuuuuuOOOOOuuuOuO10
1010ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ
ΦΟΡΜΑΡΤΙΝΕ ΓΙΟΥΝ.
1.13-6.25-9.753455.8844.12uuOuuuuOOuuOuOuOOuOuOOOuuuuOOOuuuO10
1011ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ
ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.
1.77-3.30-3.603339.3960.61OuOuOOuOOuuuOuuOOOOOOOOuuOOuOOuOu01
1012ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ
ΚΛΑΪΝΤ
2.55-3.20-2.252860.7139.29uuuOuuuuuuuuOuOOOuOuOuOuOuOO20
1013ΟΒΙΕΔΟ
ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ
2.30-2.75-2.853151.6148.39uuOOOOuOuuOuuuuuOOuOOuOOuuuOuOO20
1014ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
1.55-3.25-5.503438.2461.76uOOuuOOOOOuOOOOOuOOOuuOOuuOuOOuOuu02
1015ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΜΑΛΑΓΑ
1.03-9.25-19.003455.8844.12uOuuuOuOOuuuOuuOuOuOOOOuOOuuOOuuuu04
1016ΡΕΤΖΙΝΑ 1914
ΑΚΡΑΓΑΣ
2.02-2.95-3.153253.1346.88uuuOuOuOOOuuOOuOOuOuOuuuuuOuuOOO30
1017ΛΕΤΣΕ
ΜΕΛΦΙ
1.23-4.50-8.753256.2543.75uOOuuOuuOOuuuOOuOOOuOuuOuOuuuuOu01
1018ΒΙΜΠΟΝΕΣΕ
ΦΟΤΖΙΑ
4.75-3.30-1.573339.3960.61OOOuuOOOOuuuuOOOOOuuOOOuuOOOuuuOO20
1019ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ
ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ
1.58-3.25-4.703237.5062.50OuOuOOOOOuuOuOuOOuOuOOOOuOOOuuOu01
1021ΛΙΡΣ
ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ
1.72-3.30-3.703455.8844.12OuOuuOOOOuuuuuOuuuOOOOOuuOuuuuOuuO10
1022ΓΚΑΝΑ
ΜΑΛΙ
1.95-2.85-3.503145.1654.84uOOOuuOOOuuOuuOOuuOOOOuOOOuuuuO10
1023ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ
7.00-4.75-1.253158.0641.94uuuOOOOuuuuuOuOuOOuuOuOuuuuOOOu01
1024ΝΑΝΤ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
8.25-4.30-1.283250.0050.00uOOuOuOuuOOOuuuuOuOOOuuOOuOuOuuO10
1025ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ
ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ
2.25-2.85-2.803167.7432.26OOuuOuuuOuOuuuuuOuuuOOuuuuuOuuO10
1026ΠΟΡΤΟ
ΡΙΟ ΑΒΕ
1.17-5.25-11.503148.3951.61uOuOOOOOuOOuOOOuuuOuOOuuOOuuuuu05
1027ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ
ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ
1.47-3.80-5.253240.6359.38OOuOuuOOOOOOOuOuOOOOOuuuuuOuuuOO20
1028ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ
3.35-3.25-1.902650.0050.00OOuOuOOOuuuOuuuuOuOOOuuOuO10
1029ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΡΑΜΠΙ
ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ
1.53-3.65-4.402853.5746.43uuOOuuOuuuuOOOuuOOuOOuOOuuOu01
1032ΚΟΡΤΡΑΪΚ
ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ
2.70-3.15-2.153158.0641.94uOuuOOuuOOuuuuOOuOuOuuuOuOOuuuO10
1033ΚΙΕΒΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
3.05-3.05-2.103151.6148.39uuOOOuOuuuOOOuuuOuOuuuOuOuOuOOO30
1034ΛΟΥΓΚΟ
ΤΑΡΑΓΟΝΑ
1.95-2.85-3.452948.2851.72OuOOOOuuuOuOuuOOuuOuuuOOuOOuO10
1035ΤΕΝΕΡΙΦΗ
ΚΟΡΔΟΒΑ
1.80-2.95-3.853060.0040.00uuuOOOOuuuuOuOOOuuuuuOOOuuuuuO10
1036ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ
ΕΛΤΣΕ
1.70-3.20-4.002927.5972.41uOuOOOOuOOOOOOOuuOOOuuOuOOOOO50
1037ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ
ΛΙΝΤΣ
3.00-3.10-2.102751.8548.15uOuOuOOuuuuuOOuOOuOuuOuuOOO30
1038ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
ΤΟΤΕΝΑΜ
2.00-3.35-3.002857.1442.86uuOuuOuOuuOOOuuOuOuOuuuuOuOO20
1039ΛΕΙΨΙΑ
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.
1.55-3.50-4.902638.4661.54OOOOOuuOOuuuuOOOOuOOuOuuOO20
1040ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΞΑΝΘΗ
1.13-6.00-12.002544.0056.00uuOOOOOuuuOOOuOuuOuOOuuOO20
1041ΑΛΚΜΑΑΡ
ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
1.40-4.25-5.502653.8546.15OOOuuuuuuOuuuOOuOOuuuOOOuO10
1042ΑΛΑΒΕΣ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ
2.05-2.90-3.352853.5746.43uOOuuuuOuOOuOOuOuOuuOOOuuOuu02
1043ΜΑΡΙΤΙΜΟ
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ
4.70-3.40-1.602433.3366.67OOuOOOOOOOuuuOuOOOOOuOuu02
1044ΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ
ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ
4.25-3.15-1.682532.0068.00OuuOOOuuuOuOuOuOOOOOOOOOO100
1045ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ
ΤΣΒΟΛΕ
2.25-3.20-2.652657.6942.31uOOOuuOuuuuOuuOOOOuuuuuOuO10
1046ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
ΒΙΛΕΜ
1.18-5.25-10.502450.0050.00uuOOOuOOuuuuOuOOuuOuOuOO20
1047ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ
ΚΑΜΠΟΥΡ
3.30-3.25-1.852948.2851.72OuOuuOOuOuOOOOuOuuOOuOOuuOuuu03
1048ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ
ΟΣΤΑΝΔΗ
2.95-3.05-2.052740.7459.26OOuOOuOuOuOOOuuuOuOOOOOuOuu02
1049ΜΟΥΣΚΡΟΝ
ΛΟΚΕΡΕΝ
2.80-3.05-2.152653.8546.15uuuOOuOuuuOOOOOuuOOuuuuOuO10
1050ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
1.60-3.15-4.752536.0064.00OOuOOOOuuOOOuOuOuOOuOOuuO10
1056ΝΤΙΖΟΝ
ΛΙΛ
2.80-2.95-2.302360.8739.13uuuOuOuOOOuuOOuuOuuuuOu01
1057ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ
ΡΕΝ
2.15-2.90-3.102360.8739.13uOuOuuOuOuuuuuOuuOOOOuu02
1058ΜΕΤΣ
ΜΟΝΠΕΛΙΕ
2.80-3.05-2.252556.0044.00uuOuOuuuuuOOOOuOOuuuuOuOO20
1059ΜΠΟΡΝΤΟ
ΤΟΥΛΟΥΖ
1.90-3.00-3.652661.5438.46OOuuuOOuuuuOOuOuOOuuuuuOuu02
1060ΚΑΕΝ
ΝΑΝΣΙ
2.15-3.00-3.002842.8657.14uuOOOOOOOuuuuuOOuuuOuOuOOOOO50
1061ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ
ΣΑΡΑΓΟΣΑ
2.10-2.75-3.202755.5644.44uOuOOOOOuuuOOuOuOOuuuuuuuuO10
1062ΕΟΥΠΕΝ
ΓΚΕΝΚ
3.20-3.20-1.902673.0826.92OuuuOOOuuuuuuuuuOOOuuuuuuu07
1063ΑΝΤΒΕΡΠ
ΛΕΟΥΒΕΝ
1.65-3.30-4.103148.3951.61uOOuuOOOuuOuOOOOuOuOOuuOuuOOuuu03
1064ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ
ΜΟΝΟΠΟΛΙ
1.45-3.50-5.603063.3336.67OOuuOuuOOuOuuuuOuuuuuuOOOuuuuO10
1065ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908
ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ
1.85-3.05-3.503158.0641.94OOOuuuOOOOuOuuuuOuuuOOuuuuOOuuu03
1066ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ
ΦΙΤΕΣΕ
2.20-3.10-2.803237.5062.50OOOuuOuOuOuOuOuuOOOuOOOOOOOOuuOu01
1067ΜΙΛΑΝ
ΝΑΠΟΛΙ
3.15-3.30-1.953050.0050.00uOOuuuOOuOuuOuuOuuOOOOOuuOOuuO10
1068ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ
1.70-3.30-4.153060.0040.00uOOuuuOuuOuOOOuuOuuOuuuOuuuOOu01
1069ΑΡΟΥΚΑ
ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ
1.95-2.95-3.503036.6763.33uOuOOuuOOOOOOOOuuuOOOOuOuuuOOO30
1071ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
2.35-3.10-2.453060.0040.00OuuuuOOOOuOOuuuuOuuOOuOuuuuuOu01
1075ΜΟΝΑΡΚΑΣ
ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ
2.35-3.10-2.452846.4353.57OuuuOOuuOuuuOOOOuOOOOuuOuOOu01
1076ΤΙΓΚΡΕΣ
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ
1.92-3.05-3.352642.3157.69uOOOOOuuOuOOOOOuuOOuuuuuOO20
1077ΛΕΟΝ
ΠΟΥΜΑΣ
1.95-3.15-3.152462.5037.50uuOuuuOOOOuOOuuuuuuuuOuO10
1080ΝΕΚΑΞΑ
ΠΑΤΣΟΥΚΑ
2.65-3.00-2.253043.3356.67uOOuOOuOuOOOuOuOuOOOuOOuuuOOuu02
1081ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
ΤΙΧΟΥΑΝΑ
1.83-3.10-3.603050.0050.00OuOuuOOuOOOuOuOuuOOOOOuuuuuOuu02
1083ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ
1.67-3.50-3.753154.8445.16uOuuOuOuOuuOuOOOuOuuuOuuOOuOuOu01
1087ΜΠΑΝΤΙΡΜΑΣΠΟΡ
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ
2.35-2.90-2.602737.0462.96OOuuOuOOOOuOuOuOOOOOOuOOuuu03
1088ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ
ΣΑΝΛΙΟΥΡΦΑΣΠΟΡ
2.02-2.90-3.202642.3157.69uOuOOOuuOOOuuOuOOOOuuuOOOu01
1092ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ
3.10-3.10-2.052429.1770.83OOOuOOOOOOuuOOOOuuOOuOOu01
1093ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ
1.60-3.45-4.602941.3858.62OOOOOuOuOOuuOuOOuuuOuuuuOOOOO50
1096ΟΣΑΣΟΥΝΑ
ΣΕΒΙΛΛΗ
5.75-3.95-1.422653.8546.15OOuOuuuOuuuuuOOuuOOOuOuOuO10
1097ΛΕΒΑΝΤΕ
ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ
1.65-3.10-4.502846.4353.57OOuOOuuuuOuuOOuuuOOOuOOuOOOu01
1099ΒΙΣΕΟΥ
ΠΟΡΤΟ Β'
2.30-2.85-2.752740.7459.26uOOOuOuOOOuuOuOOuuOOuOuuOOO30
1100ΟΥΤΡΕΧΤΗ
ΑΓΙΑΞ
4.50-3.50-1.603265.6334.38uOOuOuOuuuuuuOuuuuuuOuuOOOOuuuOu01
1101ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
ΛΑΤΣΙΟ
1.40-3.85-6.253345.4554.55uuOOuOOOOOOOuuuOuOuuuOuuOOOuOuOuO10
1102ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ
ΛΕΣΤΕΡ
1.75-3.20-4.003243.7556.25uOuOOuOuOuuOOuOuOOOOuOOuOuuOOuuO10
1103ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
8.00-3.85-1.303154.8445.16OOuuuuOOuOuuOuuuuuOuuOOuOOuOOuO10
1104ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
1.60-3.15-4.753259.3840.63uuOuOuuOOOuuuOuOuuuOuuOuuOuOOuOu01
1108ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ
2.50-3.10-2.453357.5842.42uuOuOuOuOuOOOOuuuOuOuuuuOuuuuOOOu01
1109ΣΙΒΑΣΠΟΡ
ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ
1.63-3.30-4.303164.5235.48uuuuOOuuuuOuuOuuuOuuuOuOuOOuOOu01
1110ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ
ΧΑΡΤΣ
5.40-3.85-1.423154.8445.16OuuOOuOuuOOOOOOuOOuuuuuOuOuuuuu05
1111ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
2.55-3.05-2.303050.0050.00OuOuOuuOOOuuuuuuOOOuuOuOuOOOuO10
1112ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ
ΡΟΝΤΑ
1.95-3.20-3.252857.1442.86OuOOOuuuOOuuuuuuOOuuOOOOuuuu04
1113ΕΞΕΛΣΙΟΡ
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ
1.95-3.25-3.203141.9458.06OOuuuuOOOuuOOOOuuOuuOOuuOOOuOOO30
1114ΦΕΝΛΟ
ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
1.62-3.50-4.103250.0050.00uuuOOuuOOuOuuuuuOOuuOOOOOuuOOuOO20
1116ΜΠΑΣΑΝΟ
ΑΝΚΟΝΑ
1.72-3.10-4.003151.6148.39OOuuuOOOOuOOuuuOuOOOuuOuuuuOuuO10
1117ΦΑΝΟ
ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ
2.65-2.80-2.403345.4554.55OOuuuOuuOOOOuOuuOOOuOOuuuOuOuOOOu01
1119ΟΛΜΠΙΑ
ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ
1.75-3.10-3.852860.7139.29uOuuOOOuOuuuOuuOuuuuOOuOOuuu03
1120ΠΑΡΜΑ
ΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ
1.62-3.20-4.602948.2851.72OuOuuuOuOOOuOuuOuOOOOOOuOuuuu04
1121ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ
ΡΕΝΑΤΕ
2.12-2.90-3.002937.9362.07OOuuuuuOOuOOOOOOOuOOOuuuOOOOu01
1123ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ
ΛΟΥΚΕΖΕ
1.42-3.60-5.902762.9637.04uuuOOuuuuuOuOuOuuuOOOuuOuOu01
1124ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ
ΠΡΑΤΟ
1.63-3.25-4.302857.1442.86OOuuuuuOuuOOuuOuOOuOuuuOuuOO20
1125ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
1.35-3.75-7.002544.0056.00OOuOuuOOOOOuOOuOOuOuuOuuu03
1126ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
AE ΛΕΜΕΣΟΥ
3.35-3.35-1.802661.5438.46uOuuuOuOuOOuuOOuuuuOuOuOuu02
1127ΜΟΝΑΚΟ
ΛΟΡΙΑΝ
1.22-5.00-8.752343.4856.52OOuOOuOOOOOOOuuuuuuuOOu01
1128ΜΠΟΛΟΝΙΑ
ΤΟΡΙΝΟ
2.90-3.00-2.202669.2330.77OuuuOuuuOOOuuOuuuuuuOuuuuO10
1129ΕΜΠΟΛΙ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ
2.25-2.90-2.902661.5438.46OuuOuOuOuuuuuuuOOOuOuuuuOO20
1130ΤΖΕΝΟΑ
ΚΡΟΤΟΝΕ
1.50-3.75-5.002755.5644.44uuOuuOOOOuOuOuuOOuuuOOuuuOu01
1131ΠΑΛΕΡΜΟ
ΙΝΤΕΡ
5.25-3.80-1.472657.6942.31uOuuOuuuuOuOuOOOOOuuuOOuuu03
1132ΠΕΣΚΑΡΑ
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ
2.60-3.10-2.352832.1467.86uuuOOOuOOuOOOuOuOOOOOOuuOOOO40
1134ΑΡΣΕΝΑΛ
ΜΠΕΡΝΛΙ
1.10-6.50-14.003151.6148.39OuuOuOOOuuuuuOOOOOuOOuuuOOuuOuu02
1135ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
ΧΕΡΤΑ
1.60-3.50-4.503066.6733.33OuuOuuuOuOuuOuuuuuuOuOuOuuOuOu01
1136ΡΟΖΕΛΑΡ
ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ
1.70-3.30-3.803056.6743.33OuuOuuOOOOuOuOuOuuOuOuuuOuuuOu01
1139ΑΒΕΣ
ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β'
1.42-3.60-5.703339.3960.61OuuuuOOOOOOOOOuuuuuuOuOOOOuOOOOOu01
1140ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ
ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ
2.55-2.70-2.553275.0025.00uuuuOuOuuuuuOuuuOuOOuuOuOuuuuuuu07
1141ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ
ΒΙΖΕΛΑ
2.05-2.75-3.353354.5545.45uuOOuOuuuOOuuuOOuOuOuOOOuOuOuuuOu01
1142ΛΕΪΣΟΕΣ
ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ
2.15-2.80-3.052941.3858.62OOuOOOOOOuOuOOuOuuOuuOuOOOuuu03
1143ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ
ΦΑΦΕ
2.02-2.85-3.303036.6763.33OOOOuOOOuuOuOuOOOOuOuOuOuuOOOu01
1144ΟΛΑΝΕΝΣΕ
ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ
2.80-2.80-2.302857.1442.86uOuuuuuuuOOOOuOOuOuOuOuuuuOO20
1145ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄
ΚΟΒΙΛΙΑ
2.45-2.80-2.552751.8548.15uuuuuOuuuOuOOOuuuOOOuOOOOuO10
1146ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ
ΣΕΛΤΙΚ
22.00-7.75-1.022842.8657.14OOOuOuOOOuuuOOuuuOOOuuOuuOOO30
1147ΡΕΟΥΣ
ΜΑΓΙΟΡΚΑ
2.00-2.75-3.452944.8355.17uuOOOuuuuOuOOuOOuOOOuuOuuOOOO40
1148ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
2.85-2.85-2.353033.3366.67uOOuuuOOuOOuuOOuOOOOOOOOOOuOuO10
1150ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
3.50-3.10-1.902951.7248.28uuOuuOuuOuOOOuuOuOuOuOOuOOOuu02
1151ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ
ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ
2.00-2.95-3.253253.1346.88OuOOuuuOOuOuuuuOOOOOOuuOuuuOuuOu01
1152ΚΑΡΑΡΕΖΕ
ΛΙΒΟΡΝΟ
3.15-3.00-2.003259.3840.63uuuuOuuuuuOuOuOuuuOOuOOuOuOOuOOu01
1153ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ
ΑΡΕΤΣΟ
2.30-2.90-2.703262.5037.50OuuOOuuuOuuuuuuOuuOuuuOOuOuOuOOu01
1154ΤΟΥΤΟΚΟΥΟΪΟ
ΛΟΥΠΑ ΡΟΜΑ
1.93-2.95-3.402860.7139.29OuuuOOuOOuuuuOuuuuOOOuuuuOuO10
1155ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ
ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ
1.32-3.85-7.502751.8548.15OuOuuOuuuuuuuOOOOOuOuOOOuOu01
1156ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. ΣΠΟΡ
1.47-3.50-5.403043.3356.67uOuOuuOOOuOuuuOuuuOOOOOOuOOuOO20
1157ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ
ΧΕΡΕΝΦΕΝ
1.25-4.75-8.252748.1551.85OuuOuOOOOuuuOuOuuuuuOuOOOOO50
1158ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΙΑΣ
1.60-3.60-4.002642.3157.69OuuuOOuuuOOuOuuOOuOOOOuOOO30
1159ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ
ΑΝΖΕ
1.80-3.05-4.002853.5746.43uuuOOuuuuuOuuOuOuOOuOOuOOOOu01
1160ΦΕΪΡΕΝΣΕ
ΕΣΤΟΡΙΛ
2.10-2.90-3.202657.6942.31uuOuuOOuOuuOOuuOOuuOuOuuuO10
1161ΜΠΕΝΦΙΚΑ
ΤΟΝΤΕΛΑ
1.07-7.50-15.002842.8657.14uuOOuuuuOOOOOOuOOOuOOOuuOuuO10
1171ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ
1.85-3.25-3.502846.4353.57OOuuOOuuOOuOOOOuuuuOOuuuOOuO10
1172ΤΣΕΛΣΙ
ΧΑΛ
1.08-6.75-17.003148.3951.61uuuOOOuOuuOuOuOOOuuuOOOOuOOuuOu01
1173ΜΑΪΝΤΖ
ΚΟΛΩΝΙΑ
2.30-3.10-2.652965.5234.48uuOuOuuuuOuuOuuOuOuuOuOuuOuOu01
1174ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919
ΣΠΕΤΣΙΑ
2.10-2.85-3.052744.4455.56uOOOOOuOOuuuuOOuOOuuOuOOuuO10
1175ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ
ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ
1.20-5.00-8.502941.3858.62OOOuuOuOOuOuuOOuuuuOuOuOOOOOO60
1183ΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ
ΑΣΧΟΝΤ
2.35-2.80-2.702850.0050.00uuOOOOOOuOuuuuOuOOOOuuOuuuOu01
1184ΑΤΑΛΑΝΤΑ
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ
1.52-3.50-5.253033.3366.67OOOuuuOOuOOOuuOOOuOOOOuOOOOuOu01
1185ΧΕΤΑΦΕ
ΜΙΡΑΝΤΕΣ
1.50-3.30-5.502759.2640.74OOuuuOOuOOuuOuuOOuuuOOuuuuu05
1186ΧΙΡΟΝΑ
ΣΕΒΙΛΛΗ Β
1.50-3.30-5.502748.1551.85uOuOOOOuuuOuOuOuOuuuOOuOuOO20
1218ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
5.70-3.60-1.472951.7248.28OuOuOuuuuOuuOOuOOuOOuOuOuuOOu01
1219ΡΕΤΖΙΑΝΑ
ΒΕΝΕΤΣΙΑ
2.25-2.90-2.803154.8445.16OOOOuuOOOOuOuuuOuOuuuOOuuuuuOuu02
1220ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ
1.65-3.10-4.402755.5644.44OuOuOOOuOuuuuuOuOOuOOuuuuuO10
1221ΚΟΜΟ
ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ
2.12-2.95-2.952646.1553.85uuuuOuuuuuOOuOOOOOOOuuOOOO40
1222ΦΟΡΛΙ
ΠΑΝΤΟΒΑ
3.50-3.05-1.872860.7139.29uuOOOuuuuOuOOuuuOuuuuuuOOuOO20
1224ΜΠΕΤΙΣ
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ
1.60-3.35-4.753046.6753.33uuOOOOOuOOOOuuOuuOuuuOuuOOuuOO20
1225ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ
ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
3.40-2.85-1.982770.3729.63OuuuuuOuuOuuuOOuuuuOuOOuuuu04
1226ΤΟΛΟΥΚΑ
ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ
1.45-3.70-5.402762.9637.04uuOOOuOuuuuOOuOuOuuuuuOOuuu03
1227ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ
ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ
2.00-2.90-3.452564.0036.00uuuuOuOOuOOuuuOuuuOOuuuOu01
1228ΜΑΛΙΝ
ΒΕΣΤΕΡΛΟ
1.37-3.80-6.252669.2330.77uuuuuOuuuuuOuuOOuuuOOuOuOu01
1229ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΓΚΑΜΠΟΝ
2.40-2.85-2.602646.1553.85OuOOuOOuuOuOuuOOuuuOuOOuOO20
1230ΓΟΥΪΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
4.40-3.05-1.682951.7248.28OOOuuuuOuOuOuOOuuOuOOuuuuuOOO30
1232ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ
1.38-3.80-6.252941.3858.62OuOOuuuOuOuOuuuOOuOOOuOuOOOOO50
1233ΚΑΝΤΙΘ
ΑΛΜΕΡΙΑ
1.95-2.90-3.403129.0370.97OOOuOOuOOOOOOOOOOuOuuOuuOuOOOOu01
1234ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ ΡΟΜΑ
ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ
2.80-2.90-2.252850.0050.00OuuuOOuuOOuuuuOOOuOOOuOuOuuO10
1235ΡΟΜΑ
ΚΑΛΙΑΡΙ
1.18-5.75-9.003040.0060.00uOOuOOOuOuOOOOuOuuOuOuOuOuOOuO10
1236ΕΪΜΠΑΡ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
9.00-5.25-1.202958.6241.38uOOuuuuuuOOuOuOOuuuOOuOOuuuuO10
1237ΛΥΩΝ
ΜΑΡΣΕΪΓ
1.65-3.45-4.252653.8546.15OuuuuuuOOOuuOOOOuOuuOOuuuO10
1238ΜΠΡΑΓΚΑ
ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
1.75-3.20-4.002853.5746.43uOuuuuOOOuOOuOuuuuuOuOOOOuOu01
1246ΠΟΥΕΜΠΛΑ
ΚΕΡΕΤΑΡΟ
2.55-3.05-2.302665.3834.62uOuuuOuOuOuuuuOuuuOOOuOuuu03
1248ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ
ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ
1.90-3.00-3.402846.4353.57OOOOOuOOuuuOuOuOOOuOuuuOOuuu03
1249ΑΛ ΑΪΝ
ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ
1.90-3.35-3.053060.0040.00uuOuOuOOuuOuuOOuuOuuuuuuOOOuuO10
1250ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
2.15-3.10-2.753063.3336.67uOOOOuOuuuuuuuuuuuOOOuOuuOOuuu03
1251ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ
ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ
2.20-3.10-2.652857.1442.86uOOOuuOOOOOuOuuuuOuuOOuuuuuu06
1252ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ
ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ
2.12-2.90-3.002850.0050.00OuOOOuOuOuOuOOOOuOuuuOOuuuuu05
1253ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ
ΜΑΚΑΜΠΙ ΣΑΡΑΪΜ
2.02-3.00-3.102744.4455.56OuOOuOOOuOOuuuOOOOuuuuuOOOu01
1254ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
6.00-4.00-1.402857.1442.86uOOuOOuuuOuOuuOuuuuuuOuuOOOO40
1255ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΟΚ
5.50-3.50-1.503050.0050.00uOuuuuOOOuOOOuuOuOuOuOuOuOOuOu01
1256ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β'
ΒΑΡΖΙΜ
1.92-3.00-3.403265.6334.38uuOOuuuuuuuuuOOuuOOOOOOOuuuuuuuu08
1257ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΑΛΓΕΡΙΑ
2.80-2.90-2.203046.6753.33uOOuuuuuOOOuOOuuuOOuOOOOOuuOOu01
1258ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
ΤΥΝΗΣΙΑ
4.90-3.15-1.582857.1442.86uuuOOOuuuuOOuuOuuuuOOOuuuOOO30
1259ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ
AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ
1.72-3.65-3.452744.4455.56OuOuOOOOuuuOOOuuOuuOOuOuOuO10
1260ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
ΤΣΕΖΕΝΑ
1.90-2.85-3.602748.1551.85uuuuuOuOOuOuOuuuOuuOOOOOOOO80
1262ΜΠΡΕΣΤ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93
1.50-3.50-5.002850.0050.00OuOuuOOOuOOuuOuuOOuuOuOuOuOu01
1263ΦΟΝΤΙ
ΚΑΤΑΝΙΑ
2.30-2.85-2.702669.2330.77uuuuuOuuuOuuuuuOuuuOOuuOOO30
1264ΣΟΣΙΕΔΑΔ
ΘΕΛΤΑ
1.85-3.25-3.502454.1745.83uuuuuOuOuOOOuOuOOOuuuOuO10
1265ΤΣΑΒΕΣ
ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ
1.90-3.05-3.602646.1553.85OOuOOuOuOOOuuOuuOOuuOuOuuO10
1271ΑΛΟΑ
ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ
2.90-3.30-1.982661.5438.46OuuuuOuuOuOOOuuuuuuOuOuOOu01
1272ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ
ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ
2.90-3.05-2.102347.8352.17uOOuOuuuuuOOuOuOOuuOOOO40
782ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ
ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ
1.70-3.20-3.952951.7248.28uOuOuOuuuuOOOuuuuuOOuOOOuuOOO30
791ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΤΟΥΡ
1.75-2.90-4.253345.4554.55OOOuuOuOuuOuuOOuOuOOOuuOOuuOOOuuO10
810ΟΥΕΣΚΑ
ΑΛΚΟΡΚΟΝ
2.00-2.85-3.303540.0060.00uOOuOOuuuOOuuOOOOuOOOOuuOuuOuOOOOuO10
819ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ
ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ
2.35-2.80-2.853548.5751.43OuuuuuuOuuuuuOOOuOOuOuOuOOOOuOOOOOu01
829ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ
ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ
2.20-3.10-2.702860.7139.29OOuuOuOuOOuuuuuuuOOOuuuOuOuu02
830ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ
2.70-3.30-2.103333.3366.67OOOuOuOuOuOOuOOuOOuOOOOOuOuOuOOuO10
835ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ
ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ
1.88-3.00-3.503043.3356.67OuOOOuOOuuuOOOOuOOOuOOuuOuOuuu03
836ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ
ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ.ΓΙΟΥ.
1.13-5.70-11.003265.6334.38uOuOOuOuuuuuuuOuuOuuOOOuuuuOuuuO10
837ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ
ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ
1.85-3.20-3.603336.3663.64uuuuuOuOOOuOuOOOOOOOOOOuuOOOuOOOu01
838ΠΕΝΑΦΙΕΛ
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ
2.75-2.70-2.403050.0050.00uuuuOOOuOuOuOuOOOOuuOOuOOuOuuu03
840ΕΣΠΑΝΙΟΛ
ΓΡΑΝΑΔΑ
1.50-3.60-5.253458.8241.18OuuuuOOuuuOuOuOOuuOuuOOOuuuOuuOuOu01
841ΚΠΡ
ΦΟΥΛΑΜ
3.45-3.30-1.853455.8844.12OOOuuOuuOOOuOOOuOuuuOuOuuuOOuuuuuu06
842ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
ΣΟΥΟΝΣΙ
1.10-6.50-14.003348.4851.52uOuuOOuuuOOOOOOOOOuOuuOuuOuuuuuOO20
843ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ
ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ
1.28-4.50-6.753452.9447.06uOOuOuOuuuuOuOOuOOuuOuuuOOOOuuOuOu01
844ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
ΒΕΡΟΙΑ
2.10-2.85-3.253435.2964.71OuuOuuuuOOOOuOOOuOOOOOOOOOuuOOuOOu01
854ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ
ΡΙΖΕΣΠΟΡ
1.80-3.20-3.753348.4851.52uOuOuOOOuuuuuuuOOOOOuOOuuOOuuOuOO20
855ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΪΡΑΧ
ΜΠΑΝΙΓΙΑΣ
2.35-3.35-2.353551.4348.57OuOOOuuOOuuuuOOOuOOOOuuuOOuuuuuuOOu01
857ΜΑΝΤΟΒΑ
ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ
2.95-2.90-2.153154.8445.16OuuOuOuOOuuOOOuuuuOuuOuuuOuOOOu01
858ΚΟΖΕΝΤΣΑ
ΜΑΤΕΡΑ
2.65-2.95-2.303450.0050.00uuuOOuOOOOOuOOuOOuOuOOuOuOuuuuuOuu02
859ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ
ΤΑΡΑΝΤΟ
1.82-3.10-3.653357.5842.42uuuOOOOOuuOuOuuuuuuOOOuuOuuuuOOuO10
860ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ
ΜΕΣΙΝΑ
1.72-3.15-4.003145.1654.84OOuuuuOOuOOOuuOuOuOuOuOuuOOOOuO10
861ΣΑΤΟΡΟΥ
ΜΠΟΥΛΟΝ
2.10-2.95-3.003551.4348.57uuuuOuOOuuuuuuOuuOuOOOOOOuOOOuuuOOO30
863ΛΑΝΣ
ΝΙΜ
1.55-3.25-5.003056.6743.33OOuOuOuuOuOOuOOuuuOuuuOuuOuuuO10
867ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ
ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ
2.25-2.85-2.853050.0050.00OOOuOOOOuOuuOOuOuuOuuuuuuOuuOO20
868ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ
ΜΠΑΡΙ
2.20-2.85-2.903148.3951.61uOuOuuuuuOuOOOuOOOuuuuOOOOOuOuO10
869ΜΠΡΕΣΙΑ
ΑΒΕΛΙΝΟ
2.05-2.95-3.053250.0050.00OOOuOuOuOuOuuOOuOuuOOuuOuuOOuuuO10
870ΚΑΡΠΙ
ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ
1.65-3.10-4.503638.8961.11uOOOuOuOOOOuuOOOOOuuOuOuuOuuuuOOOOOO60
871ΠΙΖΑ
ΤΕΡΝΑΝΑ
2.00-2.75-3.453438.2461.76uuuOOOuuOuOOOOOOOOOuOOOuuuOOuOOuuO10
872ΣΠΑΛ 2013
ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ
1.95-3.00-3.253548.5751.43uuOuOOOOuOOuuOuOuuuOuOOOOuOuuOOuOuu02
873ΤΡΑΠΑΝΙ
ΝΟΒΑΡΑ
2.35-2.85-2.653548.5751.43OOOuOuOuuuOuuOOOOOOOuOOuuuuOuuuuuOO20
874ΛΑΤΙΝΑ
ΒΕΡΟΝΑ
3.00-2.90-2.103548.5751.43OOOuuuuuuuOOuuOOuOuOOuuOOOuuOuOOOOu01
875ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ
ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ
2.30-2.80-2.803554.2945.71OOuOuOuOuuuOuOOOOOuuuOuOOOuuOuuuuuu06
876ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ
2.55-3.00-2.453655.5644.44uuOuOuOOOuOOOuuuuOuuuuOuOuOuuuuuOOOO40
877ΣΑΛΚΕ
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ
1.65-3.40-4.303447.0652.94OOuuOuuuOOuOuOOOuOOOOOOOuuuuuOuuOu01
878ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ
3.85-3.30-1.753170.9729.03uOOuuOOuOuuuuuuOuuuuuOuuuuOuOuu02
879ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΑΜΒΟΥΡΓΟ
1.75-3.25-3.953240.6359.38uOuuOOuOOOOuOuuuOuOuOOOOuOuOOuOO20
880ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
5.00-4.15-1.452934.4865.52OuOuOuOuOuOOOOuOuOuOOOOOOOuOu01
883ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3.05-3.35-1.903551.4348.57uOuOOOuuOOOOuOuOOuuuuuuOOOuuuOOuOuu02
884ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ
ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ
1.67-3.35-4.003348.4851.52uOOuuuOOuOuOOOuuuuOuOuOuOuOOuOuOO20
885ΤΣΕΣΤΕΡ
ΡΕΞΑΜ
1.98-3.05-3.153243.7556.25uuOOOuOOuOOOOOuOOuOOOuuuOuuuOOuu02
886ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ
ΜΠΡΟΜΛΕΪ
1.62-3.50-4.103154.8445.16uOuuOOOOuuOuuOuuuuuOuOuuuOOuOOO30
887ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ
MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ
1.33-4.20-6.253154.8445.16OOuuuuuuOOOOOOuuOOuOuOuuOuuuOuu02
888ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ
ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ
1.92-3.15-3.203154.8445.16uOuuOuOuOOuOOOuuOuOuOuuuOuuuuOO20
889ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ
ΓΚΙΣΕΛΙ
1.50-3.50-4.902948.2851.72OOOuuuOuuuuOuOOOuOOuuOOuOuuOO20
890ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.
ΤΟΡΚΙ
2.02-3.15-2.953145.1654.84OuuOOuuOOOuuuuuOOOOuOOuuOOuOuOO20
891ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ
ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.
1.52-3.50-4.803043.3356.67uOuOOuOuOOuuuOOuuOOOOuOOuOOOuu02
892ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.
ΙΣΤΛΙΧ
2.20-3.05-2.702835.7164.29OOuOuuOuOOOOOuuOOOuOOOOOuuOu01
894ΓΙΟΡΚ
ΜΠΑΡΟΟΥ
3.00-3.00-2.083354.5545.45OuOOuOOOuuOOuuuuuuuOOOuuuOOOuuOuu02
895ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ
ΜΙΛΓΟΥΟΛ
2.10-3.00-2.953265.6334.38uuOuuuuuOOuOOuuOuOuuOOuuuOuuOuuu03
896ΤΣΑΡΛΤΟΝ
ΣΚΑΝΘΟΡΠ
2.65-3.00-2.253158.0641.94uOuuOuOuOuOuuOuOuOOOuuuuuuOOuuO10
897ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ
ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ
2.80-3.05-2.153348.4851.52OuOuOOOOuOuuuuOOuuOOuOuuuuOuOuOOO30
898ΚΟΒΕΝΤΡΙ
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ
2.45-2.95-2.502951.7248.28uOOOOOOuuuuuuuOOuOuOOuuuuuOOO30
899Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ
ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ
1.83-3.25-3.353351.5248.48OuOuOOOOuuuOOuuuuuOuOOOOOuOOuuuuu05
900ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ
ΟΞΦΟΡΝΤ
1.98-3.10-3.103542.8657.14OOOuOuuuOuuuOOuOOOuOOOOOuOOOuOuuuOu01
901ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.
ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ
1.28-4.40-6.753737.8462.16uuOOOOOuuOOuuOuOOOOOOOuOuOOuOuOOOuuuO10
902ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ
ΟΛΝΤΑΜ
2.35-2.85-2.653262.5037.50uuOOuuuuuuOOOuOuuOuuOuOOuuuOOuuu03
903ΣΑΟΥΘΕΝΤ
ΜΠΟΛΤΟΝ
2.60-3.00-2.303148.3951.61OuOuuuuuOuOuOOOOuOOuuOuOOOuuuOO20
904ΣΟΥΙΝΤΟΝ
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
2.85-3.20-2.053339.3960.61OOuOOuOuuOOOuuuuuOOOOOuOOuOOOuOuO10
905ΓΟΥΟΛΣΟΛ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ
2.50-3.10-2.353354.5545.45OuuOuOuOOuuuuuuOuuOOuOOOuOOuuuOuO10
906ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ
ΚΑΡΛΑΪΛ
2.25-3.10-2.603243.7556.25OuOuuOuOuuuOOOOOOOOOuuOOOuuuuuOO20
907ΜΠΑΡΝΕΤ
ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ
1.91-3.20-3.203246.8853.13OuOOuOuOuuuuuuOOOuOOOOOOOuuOOuuu03
908ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ
ΓΕΟΒΙΛ
1.75-3.10-3.903148.3951.61OOOOuuuuuOOuOuOOOuuuOuuOOuuuOOO30
909ΚΕΜΠΡΙΤΖ
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ
2.08-2.90-3.103154.8445.16uuOOOOuuuOOOOuuOuuuuuOOOOuOuuuu04
910ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ
ΠΛΙΜΟΥΘ
2.70-3.05-2.202937.9362.07OuOOuuuOuOOuOOuuOOOOOuOOOOuOu01
911ΚΡΟΟΥΛΙ
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ
4.70-3.30-1.572944.8355.17uOOOuOOuOuuOuOOOOuuuuOOuOuOOu01
912ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ
ΚΡΟΥ
1.42-3.75-5.403164.5235.48OuuOuOuOOuuuOuuuuOuOOOuuuOuuuuu05
913ΕΞΕΤΕΡ
ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ
2.10-3.10-2.853256.2543.75uuuOuuOuOuuuuOuOuuOOuOOuuuOOOOuO10
914ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ
ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ
1.82-3.20-3.453256.2543.75OOuOOuuOuuuOuuOuOuuuOOuuOuOuOuOu01
915ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ
ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ
2.70-3.05-2.203040.0060.00OuOOOuOOuuOuuOuuuOOOOOOOuOOOuu02
916ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ
ΜΟΡΚΑΜ
1.95-3.10-3.202842.8657.14OOOuuuOOuOOuOOuuuOOuuOuOOuOO20
917ΓΟΥΙΚΟΜ
ΛΟΥΤΟΝ
2.40-2.90-2.602740.7459.26OOuuOOOuuuuOOOOOOOOuuuuOOOu01
918ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
ΠΡΕΣΤΟΝ
1.90-3.05-3.603256.2543.75uuOOOuuuuOuuuOuuOOOOuOuuOuOuOuOu01
919ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ
2.20-3.05-2.853053.3346.67OuuOuOuOOuuuuOuOuOOOOOuuOOuuuu04
920ΚΑΡΝΤΙΦ
ΜΠΕΡΤΟΝ
1.70-3.30-4.153151.6148.39uuuOOuOOOOOuuuOuOuuOOOuuuuuOOuO10
921ΝΤΕΡΜΠΙ
ΡΕΝΤΙΝΓΚ
1.75-3.20-4.003046.6753.33uOuOuuOOuOOuOuOOuOOOuOOOuuuOuu02
922ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ
ΙΠΣΟΥΙΤΣ
1.60-3.35-4.753151.6148.39uuOOuuuOOOuOuOuOOuOuOuuuOuOOuuO10
923ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
ΡΟΔΕΡΑΜ
1.20-5.20-9.502857.1442.86OOOuOOuOOuuuOuuOOuuuuOuuuOuu02
924ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ
ΓΟΥΛΒΣ
1.95-3.15-3.303154.8445.16OOOOOOOuOuuuuOOuuOuuuOOuuuOuuuu04
925ΝΟΤΙΓΧΑΜ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ
2.40-3.15-2.502937.9362.07uOuOOOuuuOuuOuOOOOOOuuOuOOOOO50
926ΓΟΥΙΓΚΑΝ
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
2.45-3.00-2.553256.2543.75OuOOuuuuOuuOuuuOOuuOOuOuOOOuOuuu03
960ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ
1.70-3.45-3.902770.3729.63uuuuuOuuuuuuOOuuuuOOuuOuuOO20
962ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
ΕΒΕΡΤΟΝ
2.80-3.10-2.202564.0036.00uOOuOuOuuOuuuuOOuOOuuuuuu06
968ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
2.15-3.05-2.952560.0040.00uuOuuuOuOuOuuOOOuOOuuuOuu02
972ΣΤΟΟΥΚ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.
4.90-3.80-1.502759.2640.74uuuuuOOuuOOuuuuOuOuuOOOuuOO20
975ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
1.55-3.50-5.003151.6148.39OOuOuOuuuuuOOOuuOuuuOOuOuOuuOOO30
995ΜΠΡΑΓΚΑ Β'
ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ
2.25-2.80-2.852441.6758.33uOOOOuuuuuuOOOuuOOOuOOOO40
997ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ
ΦΟΡΦΑΡ
3.65-3.40-1.722450.0050.00uOuuOOOuuuuOOuOOuOuuOuOO20
998ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ
ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ
1.63-3.60-3.852740.7459.26OOOuOOOOOuOOuuOOuuuuuOOOuOu01
999ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ
ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ
2.12-3.25-2.702552.0048.00uOuuuOuOuOuOOuOOuuOOuuOOu01
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima