Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στους κωδικούς -

ΑγώνεςΑποδόσειςΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1553ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ
ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ
6.25-4.20-1.322548.0052.00uuOOOOuuuuOOuuOOOuOOOuOuu02
1604ΚΛΟΥΖ
ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ
1.58-3.25-4.752850.0050.00uuuOuOuOuOuuOuOOOuOOOOuuOOuu02
1684ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ
ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ
1.67-3.50-3.752045.0055.00uOuOuOuOOOuOOuOOuuuO10
1685ΚΑΣΙΜΑ
ΤΟΣΟΥ
1.45-3.50-5.602454.1745.83uuOuOuuOuuOOOOuuuOuOOuuO10
1686ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ
ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ
1.48-3.40-5.402330.4369.57OuuOOOOOuOOuuOOOOOOuOOu01
1687ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ
ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ
4.25-3.60-1.572263.6436.36uuuuOOuOuOuuuuuuOOuOuO10
1689ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ
2.35-3.10-2.502147.6252.38uuOuOuuOOuOuOOOOOOuuu03
1690ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ.
ΟΥΛΣΑΝ
3.10-2.85-2.082462.5037.50uuuOuOOuuuOuOuuuuuOOOuuO10
1691ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ
ΚΑΒΑΣΑΚΙ
2.18-3.00-2.802352.1747.83uOuOuuOuOOOuuOOuOOuuOuu02
1692ΟΣΑΣΟΥΝΑ
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
3.40-3.20-1.902245.4554.55uuOuuOOOuuuOOOuOOOOuOu01
1693ΑΛΚΟΡΚΟΝ
ΚΑΝΤΙΘ
2.20-2.70-3.052245.4554.55uuuOOOOuuOuOuOOOuuOuOO20
1694ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ
ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ
2.10-3.20-2.902352.1747.83uOuOOuuOuuOuOOOuuuOOOuu02
1695ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ
ΑΒΕΣ
2.35-2.75-2.702272.7327.27uuuOuOuuOOuuuuuOuuOuuu03
1696ΡΟΜΑ
ΛΑΤΣΙΟ
1.80-3.45-3.502532.0068.00OuOOuOOOOuOuuOuuOOuOOOOOO60
1697ΒΙΜΠΟΡΓΚ
ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ
2.30-2.95-2.652254.5545.45uuOuuuuuOOOuOOOuuOOOuu02
1698ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ
ΟΛΝΤΑΜ
1.98-3.05-3.202334.7865.22OOuuOOuOOOuOOuuOOOOOuuO10
1699ΜΠΟΛΤΟΝ
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
1.45-3.80-5.202152.3847.62uOuuuOuuuuOOuOOOuOOuO10
1700ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ
ΜΙΛΓΟΥΟΛ
3.10-3.40-1.872839.2960.71OuOuuOOuOOOOuuuuOOuOuOOOuOOO30
1701ΤΣΑΡΛΤΟΝ
ΣΟΥΙΝΤΟΝ
1.62-3.45-4.152951.7248.28OuOOuOuuuOuuOOOuOuuuOOOuOOuuu03
1702ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ
ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ
1.55-3.65-4.252948.2851.72OuOOuOuOuuOOuOOOOOuuOuuuOOuuu03
1703ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ
ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ
2.55-3.30-2.202937.9362.07OOuOOOuuOuOOuOOuOOuuuuOOOOuOO20
1704ΟΞΦΟΡΝΤ
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ
1.70-3.30-3.802744.4455.56OOOOuuOOOOuOuuuuOOOOuOuuuuO10
1705ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ
ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ
1.98-3.30-2.952944.8355.17uOuOOOOOuOOuuuOuuuOOOuOOuOuuO10
1706ΣΚΑΝΘΟΡΠ
ΚΟΒΕΝΤΡΙ
1.50-3.60-4.802867.8632.14uuuuuOOuuOuuOuuuuuOOuuuOuuOO20
1707ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.
ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ
1.14-5.60-11.002740.7459.26uOOuOuuOuuOuOOOOOOuOuOOOOuu02
1708ΣΑΟΥΘΕΝΤ
ΜΠΕΡΙ
1.67-3.40-3.902864.2935.71uuOOOOuuuOuuOOuuuuuOOuuuuOuu02
1709ΓΟΥΟΛΣΟΛ
Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ
2.60-3.15-2.202369.5730.43uOOOOuuuuOOuuuuuuuOuuuu04
1710ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.
ΣΟΥΟΝΣΙ
1.25-4.75-8.252347.8352.17OOuuuOOOuOOOOuuOuuOOuuu03
1711ΑΟΥΕ
ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.
2.10-2.90-3.202356.5243.48uOuuuuuOuOOOuuOOuuuuOOO30
1712ΑΝΝΟΒΕΡΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ
1.50-3.60-5.252437.5062.50OOOOuuOuuuOOuOOuuOuOOOOO50
1713ΜΟΝΑΧΟ 1860
ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ
2.45-3.00-2.552450.0050.00OuOuOOOOOuOuuuuuuOOuuOOu01
1714ΟΥΦΑ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ
1.95-2.85-3.452857.1442.86uOuuuOuOuuOOOOuuuuOuuuuOuOOO30
1717ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ
3.20-3.35-1.852240.9159.09OOOuuOOuuuOuOOOuOOuOuO10
1718ΤΟΥΝ
ΣΙΟΝ
1.95-3.30-2.952437.5062.50OOuOuOOOuOuuOuOuOOOuuOOO30
1719ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ
ΣΒΙΚΑΟΥ
2.40-2.95-2.502462.5037.50uOOuOuuuuuOOuuOuOOuuuuOu01
1720ΓΑΝΔΗ
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ
2.25-3.10-2.602445.8354.17OuOuOuuOuuuOuOOOOOOOuuuO10
1722AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
1.90-3.35-3.052445.8354.17uOuOOOuuuOOOuOuuOOuOOuOu01
1723ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ
ΒΑΑΣΑ
1.80-2.95-3.852458.3341.67OuuOuuuOuOuuOuOuOOOuuuOu01
1724ΚΑΕΝ
ΜΑΡΣΕΪΓ
3.35-3.25-1.902548.0052.00OuOOuuOuuuuOOuOuuOuOOOuOO20
1725ΜΠΟΛΟΝΙΑ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ
2.15-3.10-2.902548.0052.00OuuOOuOOuOuOuOuOuOuuuOuOO20
1726ΚΑΛΙΑΡΙ
ΠΕΣΚΑΡΑ
1.50-4.00-4.602560.0040.00uuOuuuuOuOOuOuuOOOOuuuuuO10
1727ΕΜΠΟΛΙ
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ
2.00-3.15-3.202458.3341.67uuOOuuuOOOuuOuuOOuOuuOuu02
1728ΚΡΟΤΟΝΕ
ΜΙΛΑΝ
4.00-3.40-1.702268.1831.82uuOOOuOuOuuuuuOuuuOuuu03
1729ΤΖΕΝΟΑ
ΚΙΕΒΟ
1.55-3.60-4.752245.4554.55uOOOOuOOOuuOOuOOuOuuuu04
1730ΠΑΛΕΡΜΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
6.00-4.50-1.352454.1745.83uuOOuuOuuOOuOOuuuOOuuOOu01
1731ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ
1.72-3.45-3.502548.0052.00OuOuuuOOuOuuuOOOuOOuOOOuu02
1734ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ
1.28-4.25-7.502466.6733.33uOuOuuuuuOOuOuuuuuOuOuuO10
1735ΦΡΕΪ
ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ
4.15-3.35-1.632450.0050.00OuuOuuOOuOOuOOuOuuuuOOOu01
1736ΚΙΑΣΟ
ΖΥΡΙΧΗ
5.30-4.00-1.402450.0050.00OuuOOOuOuuuOOuOuOOuOOuuu03
1737ΛΕ ΜΟΝΤ
ΒΙΛ
1.81-3.15-3.502650.0050.00uOOOuOuOuOOuuOOOuuuuuOOuOu01
1738ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
ΡΙΖΕΣΠΟΡ
1.30-4.50-7.002060.0040.00OuOuOOuuOuOuuuOuuuuO10
1739ΕΒΕΡΤΟΝ
ΤΣΕΛΣΙ
4.00-3.60-1.902552.0048.00OOuuuuuuuuOOOuOOuOuOOOOuu02
1740ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
9.00-5.25-1.202450.0050.00OOuuOOuOuuOuuOOOOuuOOuuu03
1741ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΑΜΒΟΥΡΓΟ
2.25-3.15-2.702548.0052.00uuOOOOuuOOuuOuOOuOuOuOuOu01
1742ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ
ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ
1.82-3.20-3.502572.0028.00uOOOuuuuuOuuuuuuOuuuOuOuu02
1743ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
ΛΙΝΓΚΜΠΙ
1.25-4.40-8.002441.6758.33uOuuuOOOOuuOOOOOOOuuuOuO10
1744ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
1.80-3.15-3.502441.6758.33OuOOuOOuOOuuuOuOuuuOOOOO50
1745ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964
ΑΡΗΣ
7.50-4.00-1.302356.5243.48OuOOuuOuOOOOuuuuuOOuuuu04
1746ΠΟΡΤΟ Β'
ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄
1.85-3.15-3.402560.0040.00uuOOOuOOOuOOuOuuuuuOuuuuu05
1747ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ
2.10-3.00-2.902250.0050.00OOuOuOuuOuOuOOuOOOuuuu04
1748ΛΟΥΓΚΟ
ΧΙΡΟΝΑ
2.75-2.85-2.302450.0050.00OOOuOuuOOuuuOOuOuuOOuOuu02
1749ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
ΛΟΥΓΚΑΝΟ
2.05-3.25-2.802227.2772.73OOuuOuOuOOOOOOOOuOOuOO20
1750ΜΠΕΤΙΣ
ΑΛΑΒΕΣ
1.80-3.00-4.102755.5644.44OOOOOuOuuuOOuuOOuOuuuuuOuuu03
1751ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ
3.95-3.20-1.722642.3157.69OOOOuuOuuOuOuOOOuOuuuOOOuO10
1752Ο ΧΙΓΚΙΝΣ
ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ
1.70-3.35-3.802740.7459.26OOOOOOuuuOuOuuuOOOuuOOOOOuu02
1753AE ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΕΛ
3.65-3.45-1.702250.0050.00uuOuOOOOuOuuOuuuOuOuOO20
1754ΤΕΠΛΙΤΣΕ
ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ
1.55-3.35-4.802343.4856.52OOuOOuOuuuOOOuOOuOOuuOu01
1755ΚΑΡΒΙΝΑ
ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ
1.90-3.05-3.402245.4554.55uOOOOuOuuOuuOuOOOOuuuO10
1756ΝΤΙΖΟΝ
ΜΠΟΡΝΤΟ
2.90-3.20-2.102352.1747.83uuOuuOOuOOuuOOOuuuuOOuO10
1759ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ
ΒΑΡΖΙΜ
2.05-2.95-3.102055.0045.00OuuuuOOOOuuuuuOOOuuO10
1760ΦΑΦΕ
ΒΙΣΕΟΥ
1.95-3.10-3.202259.0940.91uuuOOOOuOuuOuuuOuuuuOO20
1761ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ
ΒΙΖΕΛΑ
1.55-3.25-4.902544.0056.00uOuuOOOOuOOuOOOuOOuOuuuuO10
1762ΠΕΝΑΦΙΕΛ
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ
1.82-3.05-3.702450.0050.00uOOuuuuOuOuOOuuOOOOuuOuO10
1763ΟΛΑΝΕΝΣΕ
ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ
4.20-3.35-1.632352.1747.83uOOuOuuOOuuOOOuuOuuOOuu02
1764ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β'
ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ
2.20-2.95-2.802556.0044.00uOuuOuOuuOOuuOuOOOuuuOuuO10
1765ΚΟΒΙΛΙΑ
ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ
1.95-2.95-3.352445.8354.17OuuOuOOOOOOOuuuOuuuuOOOu01
1766ΑΡΟΥΚΑ
ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ
2.65-2.80-2.502661.5438.46uuuuuOuuuOuOuOuuuuuOOOOOuO10
1767ΦΕΪΡΕΝΣΕ
ΜΑΡΙΤΙΜΟ
2.65-2.80-2.502462.5037.50uuOOOuuuuuuuOOuuOuuOuOOu01
1768ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ
ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ
2.10-2.95-3.002626.9273.08OOOuOOOOuOOuOOOOuOuOOOOuuO10
1769ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ
1.28-4.25-7.252536.0064.00OuOuOuOOOuOOOuuuOOuOOOOOu01
1770ΤΟΤΕΝΑΜ
ΑΡΣΕΝΑΛ
1.75-4.00-4.302544.0056.00uOOuOOuuOuOOuuOuOOuuuOOOO40
1771ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.
1.45-4.00-5.252347.8352.17uuOuuOOOuOOuOOuuuOOuOuO10
1772ΝΟΒΑΡΑ
ΜΠΡΕΣΙΑ
1.80-3.00-3.802441.6758.33OuOuuuOOuOuuOOuOOOuOOuOO20
1773ΟΣΤΑΝΔΗ
ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ
1.85-3.05-3.502564.0036.00uuuuuOuuuuOOOOuOuuOuuOOuu02
1774ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ
1.48-3.65-4.902540.0060.00uuuuOOOOOuOOOOOuOuOuOOOuu02
1775ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
1.70-3.20-4.302250.0050.00uOuuuOuOOOuOOuOuuOuOOu01
1776ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
1.60-3.40-4.702373.9126.09OuuuOuuOuOuuuuOuuuuOuuu03
1777ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
8.00-4.80-1.252556.0044.00OuOOuuOuOOOuuOuOuuuuOuuOu01
1778ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
1.50-3.75-5.002548.0052.00uOuOOuuuuuOuuuOOOuOOuOOOO40
1779ΠΑΟΚ
ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
1.03-8.75-21.002450.0050.00uuuuuuOOuOuuuOOOOOOuOOuO10
1780ΞΑΝΘΗ
ΒΕΡΟΙΑ
1.30-4.75-6.502433.3366.67OuuOOuOOuOOOOOOOuuuOOuOO20
1781ΑΛΚΜΑΑΡ
ΦΙΤΕΣΕ
2.25-3.20-2.652634.6265.38OuuOOOOOOOuuOOOOOOOuuuOOuu02
1782ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ
ΤΡΟΜΣΟ
2.05-3.15-2.902540.0060.00uuOOOOuOuuuuOOOOOOuuOOuOO20
1783ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ
3.45-3.15-1.832748.1551.85OuuOOuuuOOOuOuOuOuOuOOOuuOu01
1784ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ
ΜΟΛΝΤΕ
3.60-3.05-1.832762.9637.04OuOuuuuOuuuOuOOuuuOuuOOOuuu03
1785ΣΟΓΚΝΤΑΛ
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ
2.15-3.05-2.802642.3157.69OOuOOuuOuOOOuOuOOuOuuOuOOu01
1786ΣΤΑΜΠΑΕΚ
ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
2.00-3.25-2.952352.1747.83uuOOOuuOOuOOuOuuuuOOuuO10
1787ΦΛΟΡΟ
ΕΛΒΕΡΟΥΜ
1.70-3.35-3.752343.4856.52uuOuOuuuOOOOOOuOuOOuuOO20
1788ΓΙΕΡΒ
ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ
1.63-3.35-4.252454.1745.83OuuuOuOuOOOuuuuuOuuOuOOO30
1789ΡΑΝΧΑΪΜ
ΑΣΑΝΕ
1.68-3.35-3.902060.0040.00uuOOuuOuuOuuuuOOuuOO20
1790ΣΑΝΤΝΕΣ
ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ
1.38-3.90-5.702352.1747.83uuOOOOuOuuOuOuOOuOuOuuu03
1791ΣΤΡΟΜΕΝ
ΑΡΕΝΤΑΛ
1.62-3.45-4.152548.0052.00uOOOuOuuuOuOOuOOOuOOuOuuu03
1792ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ
ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ
1.98-3.20-3.052548.0052.00uuuOOOuuOuuuOOOOOOOOuuOuu02
1793ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ
1.45-3.80-5.202254.5545.45uuuOuuuuOOOuOOuuOOuOuO10
1794ΚΟΡΔΟΒΑ
ΜΙΡΑΝΤΕΣ
1.65-3.20-4.251957.8942.11uuOOOOOuuOuOuuuuOuu02
1795ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ
2.95-3.25-2.052060.0040.00uOuuuuOuOuuOOuOuOuuO10
1796ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
3.20-3.25-1.952450.0050.00uuuuOuuOOOOOuOOuuOOuuOOu01
1798ΡΟΣΤΟΦ
ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ
1.47-3.15-6.502240.9159.09OuOuOuuOOOOuuuOOOOuuOO20
1799ΕΪΜΠΑΡ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ
1.95-3.05-3.402254.5545.45uuuOuOuOOOuuuOOuOuOuOu01
1801ΤΟΛΟΥΚΑ
ΚΕΡΕΤΑΡΟ
1.58-3.40-4.402462.5037.50uuuuuOOOuOuuuOuuOuuOuOuO10
1802ΜΠΡΑΓΚΑ
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ
3.60-3.20-1.852263.6436.36uuOuuOuOOuuuuuOOOuuuuO10
1803ΜΟΥΣΚΡΟΝ
ΡΟΖΕΛΑΡ
1.75-3.30-3.602330.4369.57OOuOOuuOOOOuOuOuOOOOuOO20
1805ΟΝΤ
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ
1.81-3.30-3.402263.6436.36OOOuOuuuuuuuOuOOOuuuuu05
1806ΣΕΒΙΛΛΗ Β
ΜΑΓΙΟΡΚΑ
2.05-2.90-3.152263.6436.36uuuOOuuuuOuuOOuuOuuOOu01
1807ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ
ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ
2.15-3.05-2.802642.3157.69OOuOOuOOuOOOOuuuOOuOOuuOuu02
1808ΙΝΤΕΡ
ΝΑΠΟΛΙ
2.75-3.30-2.152661.5438.46uOOuuuuuOuuuuuOOuOOOOuuuuO10
1809ΘΕΛΤΑ
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
4.40-3.60-1.602955.1744.83OOuuOuOuuuOuOOuuOOOuuuOuOuuuO10
1810ΝΙΣ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
4.75-4.30-1.452634.6265.38OuOOOOuuuOuuuOuOOOOOOOuOOO30
1811ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝ.
OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
1.55-3.50-4.502050.0050.00uOuuuuuOuOOuOOOOuOOu01
1812ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ
ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ
2.10-2.90-3.202437.5062.50OuOOuOOOuOuuuOOuOuOOOuOO20
1814ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ
1.27-4.30-7.502445.8354.17OOuOOuuOuOOOuOOOuuuOOuuu03
1815ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ
ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ
1.55-3.25-4.902138.1061.90uOOuOOuOOuOOOuuOOuOOu01
1816ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ
1.93-2.95-3.402360.8739.13uuOOOuuOuuuOOOuuuuOOuuu03
1817OΛΙΜΠΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ
2.30-2.75-2.852560.0040.00uuuuuuuuOOOuOOuuOuOOuuOuO10
1818ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ
ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ
1.35-4.25-5.502343.4856.52uuuOOOuOuOOuOOOuOOuOuOu01
1819ΠΟΥΕΜΠΛΑ
ΝΕΚΑΞΑ
1.98-3.00-3.202352.1747.83OuOOuOuuOuuuuOOOuOuOuOu01
1820ΤΟΜ ΤΟΣΚ
ΖΕΝΙΤ
15.00-9.50-1.022661.5438.46uuOuuuOuOOuuOuuuOuOuOuuuOO20
1821ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ
ΑΒΕΛΙΝΟ
1.75-3.05-3.952751.8548.15OuuOuuOOOOOuuuOuOuOuOOuuuOu01
1822ΚΡΙΛΙΑ
ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ.
2.05-2.75-3.302860.7139.29uuOOuuuuuuuuOOuOuOOuuOOOuuuO10
1823ΒΕΡΟΝΑ
ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ
1.45-3.45-5.752962.0737.93OuOuuuuOOOuOOuuuuuOuOuOuOuuuu04
1825ΚΑΛΜΑΡ
ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ
1.80-3.20-3.502556.0044.00uuuOOOuOuOuuOuuOOuuOOOuuu03
1826ΜΑΛΜΕ
ΕΡΕΜΠΡΟ
1.30-4.40-6.502650.0050.00uOOuuuuuuuuuOOuOOOOOuuOOOO40
1827ΝΟΡΜΠΙ
ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ
2.50-3.05-2.352661.5438.46uOuOuuuOuuOuuuOuOOOuuuuuOO20
1828ΕΡΓΚΡΙΤΕ
ΕΣΤΕΡ
2.05-3.00-3.002653.8546.15uuOOOOuOuOuOOOuuuuOuOuOuuu03
1831ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ
1.35-3.85-6.502458.3341.67uuuOOOuOOuuOuuOOuuOuuuOu01
1833ΟΥΕΣΚΑ
ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ
2.00-3.00-3.152653.8546.15OOOuuuOOuuuOuOuuuuOuOOuOuO10
1834ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ
ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ
1.50-3.65-4.802564.0036.00uOOOOOOOuuuuuuuOuuuuuOuuu03
1835ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ
1.75-3.05-4.002759.2640.74OuuuuuOOuuuuuuuOOuOOOOuOuOu01
1836ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ
ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ
2.00-3.15-3.002429.1770.83OOuOOuOOOuOOOOOuOuOOOOuu02
1837ΣΙΡΙΟΥΣ
ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ
1.95-3.20-3.052653.8546.15OuuuOuuuuOuOuOOOOuOuuOOuuO10
1838ΧΟΡΝ
ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ
1.77-3.20-3.702458.3341.67uuOOOuOOuuOuuuOuOuOuOuuu03
1839ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ
1.30-4.20-7.002642.3157.69uuuOOuOuuOuOOOuuOOOuOOuOOO30
1842ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
ΑΑΡΧΟΥΣ
2.45-3.05-2.402556.0044.00uuOuOuuuuuOuOuOOOuuOOuOOu01
1843ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ
3.40-3.15-1.852560.0040.00uuuuuOOOOuOuuuuuOOuOOOuuu03
1844ΤΑΡΑΓΟΝΑ
ΡΕΟΥΣ
2.10-2.70-3.252661.5438.46uOuuuuuuOOuuOuuOuuOuOOuOuO10
1845ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ
3.35-3.40-1.852548.0052.00OOOOuuOOOuuuOOuuuOOuuuOuO10
1846ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ
1.55-3.50-5.002365.2234.78uuOuuuuOuuuuOOOuOuOuuuO10
1847ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.
ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ
2.75-2.95-2.202540.0060.00OOuOuuOOOuuOOOOuOuuuOOOuO10
1848ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ
ΣΕΡΒΕΤ
1.98-3.20-3.002536.0064.00uOuOOuOOOOOOuOOuuOOuuuOOO30
1849ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919
ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ
2.30-2.95-2.652548.0052.00uOOuuuOOOuuOuuOOuOOOuOuOu01
1850ΛΑΝΣ
ΛΑΒΑΛ
1.45-3.25-6.502853.5746.43OOOuuOuuuOOuuuuuuOOuOuOOOOuu02
1851ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
4.75-4.30-1.452650.0050.00uuuOOuuOuuuOOOuOOOOuuOOOuu02
1852ΜΑΛΑΓΑ
ΣΕΒΙΛΛΗ
3.35-3.45-1.852638.4661.54uuOOOuOOOuuuOOOuOOOOOOuuOu01
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima