Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στους κωδικούς -

ΑγώνεςΑποδόσειςΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1806ΑΛ ΡΑΓΚΑ
ΣΜΟΥΧΑ
5.70-3.30-1.483669.4430.56uuuOOuuuuOuuOOuuOuuOOuOuOuuuuuuOuuuu04
1814ΟΥΜ-ΣΑΛΑΛ
ΑΛ-ΣΑΪΛΙΑ
2.55-3.35-2.183946.1553.85OOuOOuuOuOOOuOOOuuuOOuuuOOuOOuuOuuOOuOu01
1815ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ
ΣΑΜΠΑΜ ΑΛ ΑΧΛΙ ΝΤΟΥΜΠΑΪ
1.60-3.50-4.103545.7154.29uOOuOOuOOuOOOuuOOuOOuuOOuOOuuuuOuuO10
1816ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ
ΙΣΤΡΑ 1961
1.68-3.05-4.303946.1553.85uuOOOuuOuuuOOOuuuuOOuuuuOOOOOOOuOOuOOOu01
1817ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ
ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ
2.50-3.00-2.403855.2644.74uuuuuuuuOOOuOOuuOuOOuuOuOOuuOOuuOuuOOO30
1818ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ
1.85-3.05-3.503951.2848.72uuuOOOuOuOOuOOOuOOuOuOuuOuuOuOuOOuOuuuu04
1819ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ
2.30-2.90-2.853951.2848.72OuOOuOuuOuuuuOOOuOuOuOuuOuOuOOuuOuOOuuO10
1820ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ
1.17-5.50-10.504254.7645.24uuOuuuOuOOuuOuuuOuOuOuuuOOuuOuuOOOOOuOOuuO10
1821ΛΙΝΤΖ
ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ
4.10-3.50-1.604252.3847.62OuuOuuOOOOOuuuOuOuOuOOuuuOuOOuuuuOuuOOOuOu01
1822ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ
ΝΟΪΣΤΑΝΤ
2.50-2.90-2.454360.4739.53uuOOuuuuuuuuOOuOuOOuuOOOuuuOuOuuuuuuOOuuOOO30
1823ΡΙΝΤ
ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ
1.15-5.40-10.004654.3545.65OuOuuuuOOOuOOuuuuuOuOuOuOuuuuOuuuOOuOOOOuuOOOu01
1825ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ
1.90-3.25-3.354055.0045.00uuuOOOuOuOuuOuuOOuuOOOuuuuOOuOuuOuuOOuuO10
1826ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ
2.05-3.20-3.004247.6252.38uOOuuuuuuuuuOOuOOOOOuuOOOOOuuOOOOuOuOOOuuu03
1827ΧΟΡΣΕΝΣ
ΡΑΝΤΕΡΣ
2.20-2.90-2.854153.6646.34uOuOuuuOuuOuuuOuOOOuuuuuOOOOOOOuOuuuuOuOO20
1828ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ
1.45-3.65-5.254259.5240.48uuOOOOuOuOuOOOuuuuOuOuOuuuuOuuuuuuuuOOOuOu01
1829ΣΠΕΤΣΙΑ
ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919
1.85-2.75-4.004163.4136.59uuOOuuuOuuOOuuOOOuuuuuuuuuOuOOuuuuuOOuOuO10
1830ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.
ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ
2.00-2.85-3.303958.9741.03uuOOOOuuOuuOOuuOOOuuuuuOOuuuOuOuuuuOuuO10
1831ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ
ΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ
1.23-4.25-9.254047.5052.50uuuOOOuOOuuOuuOOuuOuuuOuuuOOOOOOuOOuuOOO30
1832ΑΖΑΞΙΟ
ΣΟΣΟ
1.85-3.00-3.603842.1157.89uOuOuuOOuuOuOOOOuOOuuOuOuuOOOOOuuOuOOO30
1833ΧΑΒΡΗ
ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ
1.35-3.95-6.254146.3453.66OOOuuuOOuuuOuOuuuuOuOOuOuOuOOOOOOOuuuuOOO30
1834ΟΣΕΡ
ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ
1.60-3.15-4.754148.7851.22uOOOOOOOuuuuuuuOuuuuuOuuuOOOuOOuOOuOuOOOO40
1835ΝΙΟΡ
ΝΙΜ
4.25-3.00-1.704252.3847.62OuuuuuOOuuuuuuuOOuOOOOuOuOuOuuOOOOuOuOOuOu01
1836ΣΑΤΟΡΟΥ
ΓΚΑΖΕΛΕΚ
1.95-2.95-3.303930.7769.23OOuOOuOOOuOOOOOuOuOOOOuuOOOOuOuOuuOOOuO10
1837ΛΑΝΣ
ΚΛΕΡΜΟΝ
1.85-2.95-3.654050.0050.00OuuuOuuuuOuOuOOOOuOuuOOuuOuuuOOuOOOOOuOu01
1838ΡΕΜΣ
ΚΙΟΥΒΕΓΙ
1.30-3.95-7.504062.5037.50uuOOOuOOuuOuuuOuOuOuOuuuuOuuOuuuuuuuOuOO20
1839ΤΟΥΡ
ΟΡΛΕΑΝ
2.35-2.75-2.754242.8657.14uuuOOuOuuOuOOOuuOOOuOOuOOOOuOuOOuOOuuuOOuO10
1840ΜΠΕΖΙΕΡ
ΚΡΕΤΕΪΓ
1.85-2.80-3.903964.1035.90uuuuOOuuuuuuOOuOuOuuuuuOOuuuuOuOOOuuOuO10
1841ΑΒΡΑΝΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΤ
2.15-2.85-3.003751.3548.65OOuuOuuuuuOOuuuuOuOOOuuOOOOOOuuOuOOuu02
1842ΚΟΝΚΑΡΝΟ
ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ
2.40-2.85-2.604055.0045.00uuOuOuuuuuOuOuOOOuuOOuOOuuOuuuOOOuuuOuOO20
1843ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ
ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ
2.25-2.70-2.954153.6646.34uuuuuOOOOuOuuuuuOOuOOOuuuOuuuOOuOuOOOOOuu02
1844ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ
ΠΟ
1.65-2.90-4.904158.5441.46uOuuuuuuOOuuOuuOuuOuOOuOuOuOOuuOOuuuOuOOu01
1845ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ
ΜΠΟΥΛΟΝ
2.55-2.70-2.554143.9056.10OOOOuuOOOuuuOOuuuOOuuuOuOOOuuOOuuOuOuOOOO40
1846ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ
ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ
2.55-2.55-2.703956.4143.59uuOuuuuOuuuuOOOuOuOuuuOuOOOOOOuuuOOuuOu01
1848ΛΑΒΑΛ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93
2.40-2.60-2.854040.0060.00uOuOOuOOOOOOuOOuuOOuuuOOOOuOOOOuuOuOOuuu03
1849ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ
ΜΠΡΕΝΤΑ
1.80-3.35-3.603842.1157.89uOOuuuOOOuuOuuOOuOOOuOuOuOOOOOOuOOuuOu01
1850ΚΑΜΠΟΥΡ
ΕΜΕΝ
2.20-3.20-2.604355.8144.19OOOuuOuuuOOuuuuuuOOuOuOOOOuuuuOOuOuuOuuuuOO20
1851ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ
ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ
1.30-4.40-6.504052.5047.50uuuOOuuOuuuOOOuOOOOuuOOOuuuuOuuOOuuOuuOO20
1852ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ
ΒΑΛΒΑΪΚ
1.80-3.35-3.353938.4661.54uuOOOuOOOuuuOOOuOOOOOOuuOuOOOOOuOOuuuOu01
1853ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ
ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ
1.85-3.65-2.904143.9056.10uOOuOOOOuOuOOuOOuOuOOOuuOuOuOOuuuuOuOuuOO20
1854ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ
ΟΣ
1.70-3.70-3.403751.3548.65uuOuuOOuOuOuuuOOuuOuOOuOuOOuOuuOuOuOO20
1855ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ
2.00-3.45-2.753855.2644.74uuuuuuuuOOuOuOOOOuuuOuuOOuOuOOOuOOuuOu01
1856ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ
1.37-4.30-5.403754.0545.95uuuuuOOuOuuuuOuOuOuOOOuOuOOOOOuuuOuuO10
1857ΤΕΛΣΤΑΡ
ΦΟΛΕΝΤΑΜ
2.15-3.45-2.503455.8844.12uuOuOuuOuOuOuuuOuuuuOOuuOOuOOOuuOO20
1858ΒΟΛΕΝ
ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ
3.70-3.40-1.703636.1163.89OOOOuuuOOOOOuOuOuuOOOOuuOuOuOOOOOuOu01
1859ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ
ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ
2.25-2.95-2.703647.2252.78OuuuOOuuuOOuuuuuuOuOOOuuOOOOOOOOuOuO10
1860ΓΚΕΝΚ
ΑΝΤΒΕΡΠ
1.65-3.25-4.203844.7455.26OuOOuuOOOOOOuOuOOuuuuOOuOOOuuOOOuuuuuO10
1861ΜΑΪΝΤΖ
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ
2.05-2.90-3.503951.2848.72uuuOuOOOOuOuOOuOuOuOOOuOOOuuOuuuOOuuuuu05
1862ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ
1.70-3.10-4.103751.3548.65OuuOuuOOOOuuuuuuOuuOuOuOOuOOOOOuuuOOu01
1863ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ
ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.
2.30-3.00-2.603548.5751.43uOuOuOuOuuOOuuuOuOuOuOOuuuOuOOOOOOu01
1864ΧΑΛ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.
2.65-2.90-2.453961.5438.46uuOOuuuuOOuuuuuuOuOuuOOuuOuOOuOOuuuuOOu01
1865ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΜΟΝΠΕΛΙΕ
3.20-2.85-2.203652.7847.22OOuuuOuOuOOOuOuuuOOOuOuuuOuuOuOuuuOO20
1866ΠΑΡΜΑ
ΒΕΝΕΤΣΙΑ
2.00-2.65-3.653650.0050.00uOuOOOuuOuOuOOuuOuuuOOuOuuuOuuOOOuOO20
1867ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
ΕΣΠΑΝΙΟΛ
2.40-2.90-2.803336.3663.64OOOuOuuuuOOOOuOuuuOOOuOuuOOOOOOOO80
1868ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ
1.85-2.85-3.853842.1157.89OOOuOuOuOOuOuOuuuOuuOOOOuOuOuOOuuOOOOu01
1869ΡΙΟ ΑΒΕ
ΑΒΕΣ
1.85-3.10-3.703735.1464.86OOuOOOOuOuuuOOuuuOuuOOuOuOOOuOOOOOOOO80
1870ΜΠΡΕΪ
ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ
3.50-3.15-1.823850.0050.00OuuOuOOOuOOuOuuuuuOuOOOOOuOuOuOOuOuuuu04
1871ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ
ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ
1.42-3.90-5.203455.8844.12OOuuOuuuuuuuOuuOOuuOuuOOuOOOuuOOOu01
1873ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ
ΝΤΕΡΙ
2.75-2.85-2.303857.8942.11OuOuuuuuOuOOOOOOuuuuuuuOuuOOuOuuOOuuuO10
1874ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ
ΝΤΑΝΤΑΛΚ
3.60-3.10-1.823647.2252.78uuOuOOOuOuOuuOuOOuOOuuOuOOuOOOuuuOOu01
1875ΟΥΡΑΚΑΝ
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ
2.08-2.65-3.403650.0050.00OuOuuuuuOOuOuOuOuuuOOOOuOOOOuOOuuuOu01
1876OΛΙΜΠΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ
2.55-2.80-2.503743.2456.76OOuuOuOOOuuOOuOOuOOOuuuOuuOuOOOuOuOuO10
1877ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ
2.35-2.95-2.603542.8657.14uOuuuOOOOuOuOOOOOOuuuOOOOuOuOuuuuOO20
1878ΠΟΥΕΜΠΛΑ
ΝΕΚΑΞΑ
2.15-2.85-3.003852.6347.37OuOOuuOuOOuuuOOuOOuuuOuuuuOuuOOOuOOOuu02
1879ΑΤΛΑΣ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
3.45-3.10-1.874065.0035.00OuuuuuOuuOOuOuuuuuuOuOuuuuuuuOuOOOOuuOOu01
1880ΤΟΚΥΟ
ΟΥΡΑΒΑ
3.60-3.20-1.783450.0050.00OuuOuOuOuOOOuuOOuuuuOOuOuuuOuuOOOO40
1881ΧΙΡΟΣΙΜΑ
ΣΑΠΟΡΟ
1.87-3.00-3.503650.0050.00OuuOuOuuOOOuuOOuOOOuuOuOuOuuOuOuOuOu01
1882ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ
ΝΑΓΚΟΓΙΑ
1.81-3.30-3.353844.7455.26uOOOuOOOOuuuuOOOuuuuOOuOuuuuOuuOOOOOOO70
1883ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ
2.45-3.25-2.303647.2252.78uOOuOOOOuuuuuOOuuOOOuuuOOuOuuuOOOOuO10
1884ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ
Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ
1.77-3.00-4.003855.2644.74OuOuuuOOuuuOuuOOuuOuOOOuOuuuOOuuOuOuuO10
1885ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ
ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.
1.98-3.25-3.003948.7251.28OOuOOuOOuuOOuOuOuuuOuOuuOOOuOuuuuOuOOOu01
1886ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ
2.85-3.45-1.983852.6347.37uOuuuOOOuOuOuuOuOuuuuOOuuOOuOOuuOOuOuO10
1887ΝΤΟΥΝΑΦ ΡΟΥΣΕ
ΒΕΡΕΓΙΑ
1.92-3.15-3.203537.1462.86OOOuuOOOOuOOOOOuuOuuOOOuuOOOuuuuOOO30
1888ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ
ΚΟΒΙΛΙΑ
2.02-2.85-3.303658.3341.67OuuuuuuuuuuuOuuOOuOuOuOOOOOOuuOuuOOu01
1889ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ
1.80-3.20-3.803650.0050.00OuOOuOOOOOOuuOuuOOOuuuuOuuuOuOuuuOuO10
1890ΑΟΥΕ
ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ
2.05-3.00-3.203351.5248.48OuuuuuOuuOuuuOOOOOOuOuOOuuuuuOOOO40
1891ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ
3.00-3.10-2.103754.0545.95uOuuuOuOuuOOuuOuOuuOOuOOOuOOOuOuuuuuO10
1892ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ
ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ
2.30-3.00-2.753650.0050.00uOOOOOOOuOuOuuuOOOuuuOuOOOOuuuOuuuuu05
1895ΘΕΛΤΑ
ΕΪΜΠΑΡ
1.85-3.30-3.653557.1442.86OOOOuuuuOOOuuOuOOuuuuOuOuuOuuuOuuuO10
1896ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ
2.05-2.85-3.203641.6758.33OOuuOOOuOOuuOuOuOuuOOOOOOOuuuOOuuuOO20
1897ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ
ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ
2.40-2.75-2.703551.4348.57OuOOuOuuuOOuOuuuuOuuuuOuOOuOOOOOOuu02
1899ΛΕΣΤΕΡ
ΣΤΟΟΥΚ
1.65-3.60-4.303554.2945.71uuOuuuOOOOOOuuOuuuuOOuuOuuOOuuuOOOu01
1901ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ
3.40-2.95-2.004641.3058.70uOuOuuuuuOOOOOuOuuuOOOuOuuOuOuuOOuOOOOOOOOOOuO10
1902ΜΠΕΡΟΕ
ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ
1.52-3.50-4.904060.0040.00uuOuuuuOuuuuuuuuuuOOOOuuuuOOOOOOuuOuuOOO30
1903ΣΒΙΚΑΟΥ
ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ
2.35-2.90-2.604264.2935.71uuuuOuuuOOuuOOuOOOuuOuuuuuuuuOOuOuOuuuOuuO10
1904ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ
ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ
2.80-2.85-2.254247.6252.38OuOuOuOOOuOOOuuOOOuuOOuuOuOuuOuOOOuOuuuuOu01
1905ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ
ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.
1.72-3.20-3.954456.8243.18OOuuuuOuuuOOuOuOOuuOuuOuuuOuOuuuuOOOuOuuOOuO10
1906ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ
ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ
2.00-3.15-3.004042.5057.50uuOOOuOOuOuuOOuOOOOuOOuuuuOuuuOOuOOOOuOO20
1907ΒΕΧΕΝ
ΧΑΛΕΣΚΕΡ
1.60-3.30-4.404334.8865.12OOOOOOOuOOuOOuOOuuuOOuuuuuOOOOuOuOOOOOOuuOO20
1908ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ
ΣΟΝΕΝΧΟΦ
1.65-3.25-4.154245.2454.76uuOuOuuuOOuuOuOOuuOOuOuOuOOuOOOOuOOuuOOuOO20
1909ΑΑΛΕΝ
ΜΕΠΠΕΝ
1.85-3.15-3.404151.2248.78OOuuOOOOOOuuuuOOuuuOOuOOuuuOOuOuuuuOOuuuO10
1910ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
1.50-3.25-6.254452.2747.73uOOOuuuOOuOOOOOuuuuuuuuOuuuOOOOOOOuOuuOuuuuO10
1911ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005
2.40-2.90-2.604151.2248.78OOOuuuuOOuOuuOOuuuuuOOuuuuOuOOOOOOOuuOuuO10
1912ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ
1.90-3.10-3.504459.0940.91uOOuuOuuOuOOuuuuOuOuOuOuuuuuuuOOOuOuuuuOOOuO10
1917ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ
ΟΣΙΓΙΕΚ
2.95-2.90-2.154257.1442.86uOOuOuuuuOOuOOuuOuOuuuuOuOuuOOuuuOOOuOuuOu01
1919ΜΠΡΝΟ
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ
2.75-2.85-2.354254.7645.24uuOOOuuOOOOOuuOuuuOuuOOOOuuOuuuuuuOOOuOuuu03
1920ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ
ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ
1.78-3.20-3.604560.0040.00uuOuOuOuuuuOuOuuOOuuOOOuuOuOuuOOuOuuuuuOOuuOu01
1921ΠΑΡΙ
ΜΠΡΕΣΤ
2.00-2.75-3.454355.8144.19uOuOuOuOuOOOOuuuOOOuuuuuuuuuuOOOOOuuuuuOOuO10
1922ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ
ΑΣΧΟΝΤ
2.30-2.85-2.704360.4739.53uuuuOuuuOuuuOOuOuOuOOOuuOuuuOuuOuOOOuuOuuOu01
1923ΑΒΕΛΙΝΟ
ΝΟΒΑΡΑ
2.25-2.90-2.754146.3453.66uOOOuOOuuOOOuuuOOuuuOOuuuuOuOOOOuOOuOuuOO20
1924ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ
ΕΜΠΟΛΙ
2.50-3.05-2.354156.1043.90uOOOuOuOuOuuOuOuuuOuuuOuOuuuuuuOuOOOOOuOu01
1925ΑΣΚΟΛΙ
ΤΣΕΖΕΝΑ
2.30-2.95-2.653951.2848.72uOuuOOuuOuuuuuOuuOOOOOuOOOOuOOuuuOuOOuu02
1926ΚΑΡΠΙ
ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ
1.90-2.85-3.604151.2248.78uOuuuOuuuOuuuuOOuOOuOOOuuuuuOOOOuuuOOOOOO60
1927ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
1.70-3.25-3.904254.7645.24uOuuuuOOuOuOuuuuOuuuuuOOOuOOuOOuOOOuOOuuOu01
1928ΠΕΣΚΑΡΑ
ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ
2.15-3.10-2.754040.0060.00uuOOOOOOOOuuOuOOOuuuOOOuOuOOOOOuuOuuuuOO20
1929ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ
ΠΑΛΕΡΜΟ
2.80-2.85-2.253756.7643.24uuuuOuuOOuOuuOuuuuOOOOuOuOuuuOuOOOOuu02
1930ΤΕΡΝΑΝΑ
ΜΠΑΡΙ
2.80-2.95-2.204254.7645.24uuuuuuuuuuOuuOuOOOOuOOOuuuOuuuOOOOOuOOOuuO10
1931ΦΟΤΖΙΑ
ΜΠΡΕΣΙΑ
1.65-3.40-3.954259.5240.48uuOuOuuOuuuOuuOuuOOOuuuuuOuuOuuuOOuOOOOOuu02
1932ΜΠΑΓΕΡΝ
ΧΕΡΤΑ
1.10-7.00-15.003964.1035.90uuuOOuOOuuuuOuOuOuuOuOuOuOuOuuuuuuuOuuO10
1933ΑΝΝΟΒΕΡΟ
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ
2.40-3.15-2.604344.1955.81OuuuOOOuuOOuOuuOuuOuuOOOOuOuOOOOuuOuOOOuOOu01
1934ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ
1.60-3.65-4.604060.0040.00uOuuuuOOuOuuOOuOuuuuuuOOOOOOuuuuOuuuuOOu01
1935ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
2.35-3.05-2.753855.2644.74OuOOOuOuuuuuOuOOuOuuuuOuuOOuuOOOuuuuOO20
1937ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ
1.78-3.15-3.703844.7455.26OuOuOuOOuuOuOOOuOOOOuuuOOuuOuuuuOOOOuO10
1938ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ
2.05-3.25-2.853933.3366.67uOOOOuuuOOOOOuOuOOOuOuOOuOuOOuOOOuuOOOO40
1939ΛΙΝΓΚΜΠΙ
ΑΑΡΧΟΥΣ
3.05-3.10-2.004047.5052.50uuOOuuOOOuOOOuOOOOOuuOuuuuuuOuOOuOuuOOuO10
1941ΦΙΛΝΤΕ
ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ
1.77-3.20-3.654252.3847.62OOOuuOuOuuuOuOuuuuuOOOuuOuuOOuOOuuOOuuOuOO20
1943ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ
ΤΣΕΣΤΕΡ
1.53-3.60-4.503458.8241.18uuuOOOuuuOuuuuuOOuuOOOOuuuOuuuOOuO10
1944ΙΣΤΛΙΧ
ΧΑΛΙΦΑΞ
1.93-3.20-3.103652.7847.22uuOOOuOOuOOuOuuuuuOOOuOuuOuuOOOOuuuu04
1946ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ
ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.
2.75-3.00-2.203958.9741.03OOuuuuOuOuOOuuOuOOOuuuOuuuuuuuuOuOOOuuO10
1947ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ
ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.
1.68-3.30-4.003759.4640.54uOuOOuOOuuOuuuOuuuuOuuuOuOuOuOOuuOOuu02
1948ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.
ΤΡΑΝΜΙΡ
3.10-3.10-1.983754.0545.95OuuuuOuOOOOuOOuOuuuuuuuOOOOOOuuuOuuuO10
1949ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.
ΓΚΙΣΕΛΙ
1.32-4.10-6.503452.9447.06OuuOuOuuOuuOOOuOuOOuuuuuuOuOuOuOOO30
1950ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ
ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ
3.20-3.10-1.953745.9554.05uOOOOOuuuOOOuOuOOuuOOuuOuOOuuOOOuuOuu02
1951ΡΕΞΑΜ
ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ
2.15-2.80-3.053661.1138.89uuOuuuuOOuuuuuuOOOuuOuuOuOuOOuuOuuOO20
1952ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ
ΣΚΑΝΘΟΡΠ
2.25-3.15-2.553842.1157.89uOOOOOOOuOOOOuOuOuuuuOuuOuuuOOOOuOuOOu01
1953ΤΣΑΡΛΤΟΝ
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ
2.05-2.85-3.203737.8462.16OOuOOOOuOOOuuOuOuOOuOuOOuuOuuOOOuOOuO10
1954ΜΠΕΡΙ
ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ
2.18-2.95-2.853438.2461.76uOuuOuOOuOOuOOuOuOOuOOOOOuOuOOuOOu01
1955ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ
Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ
2.18-2.95-2.853847.3752.63OuOOuuuOuuuOuOOOuOuuOOuuuOOOuuOOOuOOuO10
1956ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ
ΟΞΦΟΡΝΤ
2.35-3.10-2.503545.7154.29uOOOOOuOOuuOuOuOuuOuOOuOuOuOOuuOOuu02
1957ΟΛΝΤΑΜ
ΣΑΟΥΘΕΝΤ
2.05-3.05-3.003240.6359.38uuuOOuOOOOuuuOOuuOuOOuOOOuOOuOOO30
1958ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ
1.85-3.25-3.253246.8853.13OuuOuOOOuOuuOuuOuOuuuOuOOOOuOOuO10
1959ΠΛΙΜΟΥΘ
ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ
2.25-3.10-2.552955.1744.83OuuOuuuOuOuuuOOOuuOOuOuuOOuOu01
1960ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ
1.82-3.05-3.653250.0050.00uOuuOOuOOuuOOOuuOOuuuOOuuOOuOOuu02
1961ΡΟΔΕΡΑΜ
ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ
1.67-3.30-4.103151.6148.39uOuuuuOOuuOOOOuuuuuOOuuOOOOOOuu02
1962ΓΟΥΟΛΣΟΛ
ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ
4.25-3.30-1.633531.4368.57uOOuOOOOOuOOuOOuOOOOOuuuOOOOuOuOuOO20
1963ΓΟΥΙΓΚΑΝ
ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ
1.42-3.70-5.703360.6139.39uOuuuOOuOuuuuOuuOOOOuuuuuuuOOOuOu01
1964ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ
ΚΕΜΠΡΙΤΖ
2.02-3.15-2.953548.5751.43OOOuOOuuuOOuOuOuOuuuOOuuOOOOuuuOuuO10
1965ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ
ΣΟΥΙΝΤΟΝ
3.10-3.20-1.953063.3336.67OOuuuOOuuuuOuOuuOOuOuOuuuuuOuu02
1966ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ
ΜΠΑΡΝΕΤ
1.98-3.10-3.153554.2945.71OOuuuuuuOuOOuuuuOOuuOuOuuuOOOOOOuOu01
1967ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ
ΚΡΟΟΥΛΙ
2.45-2.95-2.453141.9458.06uuuOOOuOOOOOOuuuOOuOuuOOOOOuOuu02
1968ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ
ΕΞΕΤΕΡ
2.25-3.00-2.652955.1744.83uuOOuuOOuOuuOuOuuuOuuOOuuOOOu01
1969ΛΙΝΚΟΛΝ
ΚΡΟΥ
1.50-3.50-4.903060.0040.00uuuuuOOOuuOOuuOOOOuuuuOuOuOuuu03
1970ΛΟΥΤΟΝ
ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ
1.60-3.60-4.003339.3960.61uuOOOuOuOuOuuOOOOuOuOOuOOuOOuOOOu01
1971ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ
ΚΟΒΕΝΤΡΙ
2.08-2.95-3.053046.6753.33OuuOuuOOOOOOOOOuuuuOOOuuuuOOuu02
1972ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ
ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ
1.78-3.20-3.603066.6733.33uOuOuuOOuuOuuuuuuOuOuuOuOuOuuu03
1973ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ
ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ
2.18-2.90-2.903243.7556.25uOOuOuuuOOOOuuuuOOOOOuOOOuuOOuuO10
1974ΓΟΥΙΚΟΜ
ΜΟΡΚΑΜ
1.53-3.60-4.603151.6148.39OOuOOOuuOOOOuOOuuuuOuuuOuuuOuuO10
1975ΓΕΟΒΙΛ
ΚΑΡΛΑΪΛ
2.75-3.05-2.203237.5062.50uOuOOOOOuOuOOOuOuOuOuOuuuOOOOuOO20
1976ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ
ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ
2.00-3.00-3.353246.8853.13OuOuuOOuOuOuOOuuuuOuuOuOOOuuOOOO40
1977ΜΠΕΡΤΟΝ
ΜΙΛΓΟΥΟΛ
3.60-3.05-1.903339.3960.61OuuuOuOuOuuOOuOOOuuOOOOOuuOOOOOuO10
1978ΛΙΝΤΣ
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
2.50-3.25-2.353060.0040.00OOOuOuuuOOOuuuuOuOuuuuuuOuOOuu02
1979ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ
ΜΠΟΛΤΟΝ
1.50-3.50-5.502860.7139.29uuuOuOOuOuuuOOOuuOOuuuOOuuuu04
1980ΠΡΕΣΤΟΝ
ΙΠΣΟΥΙΤΣ
1.60-3.35-4.752965.5234.48uuuuuuuOuuOuuOuOuOuuuOOuuuOOO30
1981ΚΠΡ
ΝΟΤΙΓΧΑΜ
1.95-3.15-3.303164.5235.48uOuOuuOOOuuOOuuuuuuuuuuuuOuOuOO20
1982ΡΕΝΤΙΝΓΚ
ΝΤΕΡΜΠΙ
2.95-3.05-2.152948.2851.72OOuuuOuuuOOOOuuOOOOuuuuOuuOOO30
1983ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
3.00-3.00-2.152857.1442.86OuuuOuOOOuuuuOuuuOuOOuOuuOuO10
1984ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ
3.70-3.10-1.852941.3858.62OOuOOOuOOOOuuuOOOOuuOuOuuOuOu01
1985ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
2.00-3.05-3.452857.1442.86uOOuOOuOuuOuuOuOuuOuOuOuuuOu01
1986ΜΠΡΑΪΤΟΝ
ΣΟΥΟΝΣΙ
2.00-3.05-3.453354.5545.45uOOOuuuOuOOuuOOOOOuuOuOOuOuuuuuuu07
1987ΜΠΕΡΝΛΙ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ
2.55-2.95-2.602846.4353.57OOuuuuOuuOuOuOuOOOuOOOuuOuOO20
1988ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
1.15-6.50-10.503043.3356.67uOuuOOOOOOuuOuOOOuOuOuuOOOuOuu02
1989ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ
1.90-3.10-3.753053.3346.67OuuuuuOOuOuOuOuOuuuOOuOuOuuOOO30
1991ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ
ΜΠΡΑΓΚΑ Β
1.91-2.95-3.502951.7248.28uuuuOOOOOuuOOuuuOuOOuOOuOuuOu01
1992ΕΪΡ
ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.
1.35-4.30-5.403056.6743.33uOuuOuuuuOOuuOuuuuOOOOOOOuOuuu03
1993IΣΤ ΦΑΪΦ
ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ
1.85-3.40-3.152646.1553.85OOOuuOOOuuOuOuuOOuOuuOOuuO10
1994ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ
ΦΟΡΦΑΡ
2.02-3.30-2.853050.0050.00OuuuuuOOOuuOOOOuuOOOOuOuuuuOuO10
1995ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ
ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ
1.72-3.50-3.503053.3346.67OuuuOuuuOOOuOuOuuOuOuuuOuuOOOO40
1996ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ
ΑΛΟΑ
2.90-3.25-2.002931.0368.97OuOOuOuuOOOOOOuOOuuOOOOOOuOuO10
1997ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ
ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ
2.55-3.10-2.302846.4353.57OOuOuOOuOOuuuOuOOOuuuOuOuOOu01
1998ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ
ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ
3.40-3.25-1.823145.1654.84uOOOuuOOuuOuOOOuOuOOOuOuuOOOuuu03
1999ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ
ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ
6.25-4.10-1.333050.0050.00uOOOOuuuOOuOOuOuOuuOOuOOuuuuuO10
2000ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ
ΕΛΓΚΙΝ
2.50-3.15-2.304746.8153.19uuOOOuuuuOOuuuuuuuOuOuOOOOOuOuOOOOuOOuOOuuuOOOO40
2001ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ
ΚΛΑΪΝΤ
1.92-3.40-3.004139.0260.98OOOOuOOOOuOOuOuuOOOOOuOOuOOuuOuOuOuuuOuOu01
2002ΦΟΛΚΕΡΚ
ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ
1.45-3.60-5.304645.6554.35OOOuOOuOOuuOOuuOuOuuuOOuuuOOuuuOuOuOuOOOuOOuOO20
2003ΙΝΒΕΡΝΕΣ
ΜΟΡΤΟΝ
2.12-3.05-2.854341.8658.14uuOOOOuuOOOOOuuOOuuuuuuOOOOOuuuuOOOOOuuOOOO40
2004ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ
ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ
2.25-3.10-2.604656.5243.48uuuOOuuuuOOOOuOuOuOOOOuOuuOuuuOuuOuOuuuuuOuOuO10
2005ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ
ΜΠΡΕΧΙΝ
1.18-5.20-9.004647.8352.17uOOuuOuOOOOuOuOuOOOuOOuOuuuOuuOuuOOOuOOuuuOuOu01
2006ΝΤΑΝΤΙ
ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ
2.45-3.00-2.554151.2248.78OOOOOOuuuuOOOuuuOuuuOuOuOuuuOOuOOOOuOuuuu04
2007ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ
ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ
2.05-3.15-3.054759.5740.43OOuuuuuuuuuOOuuOuOuuuuOuuOuOOuOuOuuOOuOuuOOOuuO10
2008ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ
ΧΑΡΤΣ
1.40-3.90-6.254139.0260.98OuOuuOOOOuOuuuOOOOOuOOuOOOOuOuOOuuOOOuuOu01
2009ΧΑΜΙΛΤΟΝ
ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ
2.50-3.10-2.454459.0940.91uOuOuuOuuOOuuOuOuuOOuuOuuuOuOuOuuuOuOuuuOOuO10
2010ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β
ΤΑΡΑΓΟΝΑ
1.75-3.10-3.854143.9056.10OOOOOuOOuuOOOuOOuuuOuuOuOOuuuOOuuOOOOuuOu01
2011ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1.85-2.85-4.154548.8951.11OOuOuuuuuOOuuOuuOOOuOOOOuOuuuOOOuOuOuuuOOOOuu02
2012ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΑΛΑΒΕΣ
1.08-7.50-17.004434.0965.91OuOuOOOOOuuuuOOuOOuOuOuOOOOuuOOOuuOOOOOuOOOO40
2013ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΣΟΦΙΑ
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ
6.00-3.90-1.374250.0050.00OOuOuuuOuOOOuuOOOuuOuOOOOuuOuuuuuuOuuOuOOO30
2014ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ
4.00-3.00-1.754654.3545.65OOOOOuuuuuOOuuuOOuuOOuOuuuOuOOuuOuOOuOuuuOuOuu02
2015ΧΑΪΝΤΟΥΚ
ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ
1.30-4.00-7.254339.5360.47uuOuuuOOOuOOOuuOOuOOOuOOOOuuOOOOOuuuOOOuOOu01
2017ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ
11.00-5.70-1.134158.5441.46uuOOOuuOuOuOuOOuuOOuuOuuOOuuuuOuOuuOuuuOu01
2018ΤΟΥΛΟΥΖ
ΜΟΝΑΚΟ
3.75-3.40-1.804353.4946.51uOOOOOOOuuuOuuOOuuuOuuuOuuuOuuuuOuOuOuOOOuO10
2019ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ
ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ
2.50-2.80-2.554136.5963.41uuuOuOuOOOOOuOuOuOOuOOOOuuuOOOOOuOOOOuOOu01
2020ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ
ΦΕΪΡΕΝΣΕ
1.80-3.05-4.004050.0050.00OuOOOuuOOOOOOOOuuOuuOOuuuuOuOOOuuuuuuOuu02
2024ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ
2.80-3.25-2.154261.9038.10uuuOuOuOOOuuOuuuuOOOuuuOuOuuOOuOOuuuuuuuuO10
2025ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ
ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ
2.15-3.00-2.854163.4136.59uOuuuuuOOuOOuuuuOuuOOuOuOOuuOuOuuOuuuuuOu01
2028ΜΑΛΙΝ
ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ
2.15-2.95-2.854643.4856.52OOOOOuOuuuuOOOuuuOOuOOuOOuOOOOuOOuuuOOuuuuOuOO20
2029ΜΠΟΛΟΝΙΑ
ΤΖΕΝΟΑ
2.55-2.75-2.754247.6252.38uuuOOuOOuuOOOOOuOOOuuuOOuOuOOOuuOuOuuuOuOu01
2030ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ
1.92-3.15-3.203953.8546.15uOuOuOOOOuOOOOuuuuOuuuuuuuOuuuuuOuOOOOO50
2031ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ
ΟΥΕΣΚΑ
1.75-3.15-3.804242.8657.14uOOuuuuuOuuuuOuOOuOOOOOuOOuOOuOOOuOOOuOOOu01
2032ΑΛΜΕΡΙΑ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ
1.95-3.05-3.204360.4739.53uuOOOOOuuuOuuOuOOuOuuuuuuOuuuOOOuuOuuuOOuuu03
2033ΑΛΤΑΧ
ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ
2.35-2.90-2.653953.8546.15uOuOuuOuOuOuuOuuuuuuOOOOOOuOuOOuuuOuOOu01
2034ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΛΙΝΤΣΕΡ
1.77-3.20-3.654042.5057.50OOOOuuuuuuuOOOOuOOOOOOuuOOOuuuOOuOOuuuOO20
2035ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ
ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ
1.52-3.35-5.204160.9839.02OuuOOuuOOOuuOOOuuuOuOOuuuuuuuuOOuOuuuuuOu01
2036ΤΕΠΛΙΤΣΕ
ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ
1.75-3.20-3.754228.5771.43uOuOOOuOOuuuuOOOOOOOOuOOOOOOOOOOOOuOOOuOuu02
2037ΦΟΥΛΑΜ
ΓΟΥΛΒΣ
2.60-3.20-2.304257.1442.86uuOuuuuOuuOuOuOOOOuuOOuOuuuuOuOOuuuuuOOOuO10
2038ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ
ΕΒΕΡΤΟΝ
2.15-3.10-3.054240.4859.52OuOuuuuuOuOOuOuOuuOuuOOuOOOOOOOuOuOuOOOOOO60
2039ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ
ΑΜΒΟΥΡΓΟ
1.65-3.45-4.504045.0055.00OOuuOuOOOOOuuOOuOuOuuOuOuOOOOuOuOuuuOOuu02
2040ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΛΑΜΙΑ
1.25-4.15-11.004047.5052.50OuOOOuOOuOuuuOOOOuuuOuOuuOOOuOOOuuOuuuuO10
2041ΑΛΚΜΑΑΡ
ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
1.25-4.75-8.254143.9056.10OOuuOOuOOOOOOuOOuOuuOuuOuOOOuOuuuOOOuuuOu01
2042ΛΕΓΚΑΝΕΣ
ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ
1.65-3.45-4.504254.7645.24uOOuuOuuuuuuuuuOuOOuOOOOOOOOOOuuuuOuOuuuuO10
2043ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ
ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ
2.60-2.70-2.554346.5153.49uOOuuOuuOuuOuOuOOOuOOuuOuOuOuOOOuOOOuOOuuOu01
2044ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.
5.10-3.15-1.554344.1955.81OOOuOOuuuuuuuOuuuuOuOOOOOuuOOOOuOOuOOOuOuOO20
2045ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ
ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ
1.52-3.20-5.604158.5441.46uuOOOOuuOOuuOOOOuuOuuuuOuuuuuuOOuuuuOOOuu02
2047ΛΩΖΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
8.50-4.25-1.254247.6252.38uuOuuOOOOuuuOuuuuOOuOOuuOOuOOuOuOOuuOOOOuO10
2048ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ
ΣΙΟΝ
1.25-4.75-7.004153.6646.34OuOOuOuuuOuuOuOuOuuOOuOuuuuOOOOuOuuuOuuOO20
2049ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ
ΒΙΛ
1.75-3.30-3.704461.3638.64OuuuOOuuOOuuuOuOOOuOOuuuOuOuuuuOuOuuuOOuuuuu05
2050ΣΕΡΒΕΤ
ΑΑΡΑΟΥ
1.50-3.60-4.754751.0648.94uOOOuOuuuuuuuuOuuuuuOOuOuOOOuOOOuuOOOOOOOuuuOOu01
2051ΜΑΡΙΤΙΜΟ
ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
2.90-2.90-2.254753.1946.81uOuOuuOuOOuOuuuuuOOOOOOOOOuuuuuuOuuOOOuuuOOuOuu02
2054ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ
1.75-3.10-3.854245.2454.76OuOOOOuOOuuuOuOOuOOuOOOuOuuuOuuuOOuuOOOuuO10
2055ΧΕΡΑΚΛΕΣ
ΤΣΒΟΛΕ
2.45-3.35-2.354351.1648.84uOuuOOOuOuOOOuuOuuOOuuOOuuOOOuuOuuuuOuOuOOu01
2056ΧΕΡΕΝΦΕΝ
ΕΞΕΛΣΙΟΡ
1.40-3.90-6.254461.3638.64OOuuOuuuuuuOuOuOOOuuuOOuOuOuuuuuuuuuOOuuOOuO10
2057ΕΟΥΠΕΝ
ΛΟΚΕΡΕΝ
1.90-3.15-3.254143.9056.10OOuOuOOOuOuuuOuuuOOOOuuuOOOuuOOuOOuOuuOOO30
2058ΟΣΤΑΝΔΗ
ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ
1.85-3.20-3.354250.0050.00OOOuOuuOuuOuuuuuOOuOuuuuuOOuuuOOOOOOOOuOOu01
2059ΝΤΙΖΟΝ
ΚΑΕΝ
2.10-3.00-3.254240.4859.52uuuOOuOuOOOOuOuOuOOOuOOOOOuOOOOuuOuuuuOOuO10
2060ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ
ΜΕΤΣ
1.80-3.25-3.954165.8534.15uuuOuOuOuuuuuuuuOuuOOuuuOuOuuuuOuOOuOOuuO10
2061ΝΑΝΤ
ΑΜΙΑΝ
1.55-3.65-5.004165.8534.15OuuuuOuOuOuOuOuuuOuuuuuuuOuuuuOOOOuOuuuOu01
2062ΡΕΝ
ΤΡΟΥΑ
1.60-3.40-5.004254.7645.24uOuuOOuOuOuOOOuuuOuOOOuuOuuuuOuuOuuuOuOuOO20
2063ΛΙΛ
ΑΝΖΕ
2.00-3.10-3.403953.8546.15OuuuOuOOuuOuuuuOuOOuuOOOOuuuuOOOOOOuuuu04
2064ΚΑΝΤΙΘ
ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ
1.45-3.40-6.004252.3847.62OuuuuuOuuuOuOOOOOuOOuOuuOuOuuOOuuuOuuOOuOO20
2065ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ
ΓΑΝΔΗ
2.85-3.05-2.103943.5956.41uOOuOuuuOOOuOOuOOOuuOuuOOOOuOuOuOuuOOuO10
2066ΛΙΜΕΡΙΚ
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ
2.50-2.85-2.504148.7851.22OOOOuOuuuOOuuuOuOOuOOuuOOOuuOuOOuuuuOOOuu02
2067ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
3.40-3.10-1.874153.6646.34OuuuOOOuuuuOOuuuOOuuOuuuOuOuOuOOOOuuuOOuO10
2068ΦΕΝΛΟ
ΦΙΤΕΣΕ
3.10-3.25-2.003836.8463.16OOOOuuOuuuuOuuOOuOOOuOOOOuOOOuuOOOOOOu01
2069ΙΝΤΕΡ
ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ
1.15-6.25-11.503953.8546.15OOuuuOuuuOuuOOOuuuuOOuOuuOOOOuuuOOuOuuO10
2070ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
ΧΙΡΟΝΑ
1.08-7.50-17.003834.2165.79OOOOOOOOOOuOuuuOOOOOuOuuuuOOOuuuOOOOOu01
2071ΛΑΝΟΥΣ
ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ
3.35-2.90-1.983351.5248.48OOuOOuuOOOuuOuuOuuOuuOuOuuOuOuOuO10
2072ΝΤΙΦΕΝΣΑ Ι XΟΥΣΤΙΘΙΑ
ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ
1.40-3.60-6.003444.1255.88uuOOOOuOuOOOuuOOuOOOOuOuuOOuuOuuuO10
2073ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ
ΜΠΕΝΦΙΚΑ
7.25-4.40-1.303953.8546.15uuOuOuOOOuuOOOuuuOuuuuOOuuuOOuuOOuuOOuO10
2074ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ
3.05-2.85-2.123938.4661.54OOuOOOuuuOOOuOOOuuuuOOuOOuOuOuOuOOOOuOO20
2075ΚΕΡΕΤΑΡΟ
ΤΟΛΟΥΚΑ
2.95-2.95-2.123647.2252.78uuuuuOOOuOOOuuOOOOOOuuOOuOuOuOOuuOuu02
2076ΛΟΜΠΟΣ
ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ
2.00-3.20-2.953951.2848.72OuuOOuOOuOOuuOuuuOuuuOuuOuOuuOuOOOuOOOu01
2077ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ
ΤΙΓΚΡΕ
1.91-2.95-3.503847.3752.63OOuOOOOOuuOuuOuOOOuOOuuuOuOOuuuOOuuuOu01
2078ΤΙΓΚΡΕΣ
ΜΟΝΑΡΚΑΣ
1.52-3.50-4.804139.0260.98OOuOOOOuOOuuOOuOOOOuOOuuuuOuOOOuuOOuuOOOu01
2079ΠΑΤΣΟΥΚΑ
ΛΕΟΝ
1.83-3.50-3.153455.8844.12uOuuOOuuOuuuOOOuuuuOuOuOuOuuOuOuOO20
2080ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ
ΤΙΧΟΥΑΝΑ
1.62-3.30-4.404153.6646.34uuOuOOuuuOOOuOuOuOuuOOOOuOuuOuOuuuuuOuuOO20
2081ΣΙΜΙΖΟΥ
ΚΑΣΙΜΑ
4.00-3.30-1.683748.6551.35OOOuuuOOOuOOuuOOuOOuOOOOuOuuuuuuuOuuO10
2082ΣΕΝΤΑΪ
ΚΑΣΙΒΑ
3.15-3.05-1.983748.6551.35uuOOOuOOuOOuOOuOuOuuuuuuOuOuOOOOuOuuO10
2083ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ
ΓΚΙΦΟΥ
1.62-3.30-4.403647.2252.78OuuuOOuuOOOuuuOOuOuOOOOuOOuuOOOuuuOu01
2084ΕΧΙΜΕ
ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ
2.20-2.90-2.853441.1858.82OuOOOOOOOOOuOuuuOuOuOuuOuOOuuuuOOO30
2085ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ
NΙΪΓΚΑΤΑ
4.15-3.05-1.723372.7327.27OuuuuuOuuuuOOuuuuuuuOuOuuuOOuOuuu03
2086ΜΙΤΟ
ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.
2.35-2.75-2.753548.5751.43uuOuuuOOOuuOuuOOOuuuOOOuOOuuOOOuuOO20
2087ΤΟΤΣΙΓΚΙ
ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ
2.75-2.80-2.303354.5545.45uuOuuOuuOOuOOOuOuuOuuuOuOuuuOOOOu01
2088ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ
ΟΚΑΪΑΜΑ
1.77-2.95-4.103748.6551.35uOOuOuuuOOuuOOuuuOOOuuuOuOOOuOOuuOOOu01
2089ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ
ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.
2.25-2.95-2.703756.7643.24OuOuOuuuOuuOuOuOuuOOuOuuuOuuuOuOuOuOO20
2090ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ
ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ
2.50-2.80-2.552962.0737.93uuOOOOOOuuuOOOuuuuuuOuuuuuuuO10
2091ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ
ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ
1.92-2.85-3.603641.6758.33uuOOOOuuOOOOOOOuOOuOOOuuuuuOuOuOOOuu02
2092ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ
ΚΑΒΑΣΑΚΙ
3.25-3.10-1.923455.8844.12uuOOOuOOuOOOuOuuuOOuOuuuuuuuuOuuOO20
2093ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ
ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ
2.05-2.85-3.203748.6551.35uOOuOOuuOOOuOOOOuuuOuuOuuOuuOOuOuOOuu02
2094ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ
ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ
1.67-3.20-4.203658.3341.67OOuOOOuuOuuuuuOuuuuuuOOuuOOuuOuOOuOu01
2095ΟΜΙΓΙΑ
ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ
2.18-2.75-3.053748.6551.35OOOOuOuuOOOuuOOOuuuuuuuOOuOOuOOuOuOuu02
2096ΣΙΔΝΕΪ
ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
1.45-3.90-4.803641.6758.33OOOOOOuuOOOuOuuuOOOuuOuuuOuOuOOOOOuu02
2097ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ
ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ
1.35-4.10-6.753354.5545.45uuuOOOuOOOuOuuuuOuuuOOuOOOuuuOuuO10
2098ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ
1.75-3.20-4.003850.0050.00OuuuOOOuuOuOuuOOOuuOuOOuOOuuOOuuOuuOuO10
2099ΧΟΜΠΡΟ
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ
4.70-3.65-1.503737.8462.16uuuOOOOuOuOuOOOOOuOuOuOuuOuOOOOOOOOuu02
2100ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ
ΧΕΤΑΦΕ
1.70-3.35-4.303941.0358.97OOOOOOuuOuOOOOOOuOuOOuuOOuuOOuuuuuuOOOu01
2101ΚΟΡΔΟΒΑ
ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ
2.70-3.15-2.153860.5339.47uuOuOuOOuOuuOuuOOuuuOOuuuuOOOOuuuuuuOu01
2102ΑΓΙΑΞ
ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ
1.07-7.50-15.003551.4348.57uuOuuuuuuOOOuOOOOOOOuOuuOOuuuuOuuOO20
2103ΚΡΟΤΟΝΕ
ΣΠΑΛ 2013
2.15-3.10-3.053847.3752.63OuOOOOuuuuOOuuOOuuuuOuOOuuuOOuuOOOOuOO20
2104ΚΑΡΝΤΙΦ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ
2.00-3.10-3.203961.5438.46uuOuuuuuOuuuuuuOOOOOuuOOuuuOOuuuOuuOuOO20
2105ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
ΤΟΤΕΝΑΜ
6.25-4.15-1.403850.0050.00uuuOuuuuOOOOuOuuOOuOOOuOuuOOOuuOuuOuOO20
2107ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ
ΣΤΑΛ ΝΤΝΕΠΡΟΝΖΕΡΖ.
1.33-3.70-7.503447.0652.94uOuuuuOOuOuuOOOOOuOOuuuOuOuOOOOOuu02
2108ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ
1.92-2.90-3.503447.0652.94OuOuuOOOOuuuuOuOuuuuOOOOuOOuuOOOuO10
2109ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ
ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ
2.65-3.10-2.303348.4851.52uuOuOuuuOOuOOOuOOuOOOOuOuOuuuuOOu01
2110ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ
ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ
2.15-3.10-2.903855.2644.74OOuuOOOOuOuuuuOuOOOuuuOuuOOOOuuuuuuuOu01
2111ΜΠΟΧΟΥΜ
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
2.30-3.05-2.703641.6758.33uuOuOOOOuOuuOuOOOuOOuOOuuuOuuOOOOOOu01
2112ΠΙΡΙΝ
ΒΙΤΟΣΑ
1.30-4.25-6.503953.8546.15uOOuOuOOOuuOOuuuuOuOuuOuuOuuOuOuuOOuOuO10
2113ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
2.15-3.15-2.753548.5751.43uuOOuOuOuuOuuuOOOOuuOOuuOOuOuOOOuOu01
2114ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ
1.98-3.25-2.953455.8844.12OOuOuuOuuOuuOuuOOuuuuOOuOuuOuOOuOu01
2115ΙΕΝΑ
ΕΡΦΟΥΡΤ
1.53-3.40-4.903461.7638.24uuOOuuuuOuOuOuuuuOOOOuOuuOuOOuuuuu05
2116ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ
ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ
1.38-3.85-5.903554.2945.71OuuuuuuuOOOOOuuOuuuOOOOuOuuuOOOOuuu03
2117ΞΑΝΘΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
1.70-3.10-4.503354.5545.45uuuuOuOuuuOOOuuuuuuOOOOOOuuOuuOOO30
2119ΟΦΗ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964
1.09-5.90-16.003262.5037.50uOuuuOuuuuOOuOuOOuOuOuuOuuuOuuOu01
2120ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ
ΣΙΒΑΣΠΟΡ
2.35-3.05-2.653369.7030.30OOuuuuOuuOuOuuuOOuuuuuuOuuuOuuOuu02
2121ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ
ΜΟΥΣΚΡΟΝ
1.25-4.50-7.753348.4851.52OOuuuOuuuOuuOuOuuOOuOOOOuOOOuuOOu01
2122ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ
2.15-3.20-2.803354.5545.45uOuuOOOOuuuuuuuuOuOuuOOOOuOOuuOOu01
2123ΒΙΛΕΜ
ΡΟΝΤΑ
1.75-3.50-3.603351.5248.48uuOOOOuOuuOOOuuuuOOuuuuOuOuOuuOOO30
2126ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ
ΣΕΛΤΙΚ
4.50-3.50-1.603336.3663.64OOOOOuuuuOOOOuuOOuuOOOuOOuuuOOOOO50
2128ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ
ΡΟΥΝΤΕΣ
2.05-2.95-3.052951.7248.28OOOOuOuuuuuuOuuOOOOuOuuuOOuOu01
2129AE ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
2.35-3.05-2.552944.8355.17uuOuuuOOOuuuuOuuOOOOOOOuOOOOu01
2130ΚΑΡΒΙΝΑ
ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ
2.05-2.95-3.153644.4455.56uuOOOuOuuOOOOuuOOuuuuOOOOOuOOuuuOOuO10
2131ΜΠΟΡΝΤΟ
ΝΙΣ
1.90-3.15-3.653557.1442.86OuuuOuuOuuuuuOOOOOOOOuuuuuOOuuuuOuO10
2132ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
ΚΙΕΒΟ
1.40-3.95-6.753551.4348.57OOuuOOOuuOOOOOuuuuuuOOOuOOuuOuOuuuu04
2133ΒΕΡΟΝΑ
ΤΟΡΙΝΟ
4.10-3.75-1.653336.3663.64uOOOOOOOOuuOOOuOuOuuuOOOOuOuuuOOO30
2134ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ
1.85-3.30-3.653562.8637.14OOuuuOuOuOuuuuOuOuuuOuuuOOOOuOuuuuu05
2135ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ
ΛΑΤΣΙΟ
3.85-3.50-1.753560.0040.00OOOuOuuOuuOuOOuuuOuOOuOuuuuOuuuuuuO10
2136ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ
ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ
1.47-3.20-6.253743.2456.76OuuuuuOOOOOOuuuuuOOOOOuOOOOuOOOuuuOuO10
2137ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.
ΤΣΕΛΣΙ
1.90-3.25-3.503354.5545.45OuuOuOuuuuuOOuOOuuOOOOuOuuOuOuOuu02
2138ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
ΣΑΛΚΕ
1.80-3.45-3.653647.2252.78uOOOuOOOOuuuOuuuuuOuOuOOOuuOOOuOuuOO20
2140ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ
2.45-3.00-2.453650.0050.00OuOOuOOOuuuOuuOuuuOOuuOuOOOuuOuOuOOu01
2141ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ
2.15-3.15-2.703641.6758.33uuOOOOOuuOuuOOOOuuOOOuuOuuOuOOOuuOOO30
2142ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ
ΒΕΣΤΕΡΛΟ
2.00-3.40-2.803652.7847.22uOuOOuOOuuOuuuOOuuOOuOuuuOuuuOOuuOOO30
2143ΤΟΥΜΠΙΖΕ
ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ
2.25-3.15-2.603447.0652.94OuuuOOOuOuuuuOOuOOOuOOOOuuuuuOOOuO10
2144KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ
ΛΙΡΣ
1.67-3.45-3.853444.1255.88OOuOOuOOuOuOuOuOuuuOOOuOOuuuuOOOOu01
2145ΡΟΖΕΛΑΡ
ΛΕΟΥΒΕΝ
2.60-3.20-2.203636.1163.89OuuOuuuOOOOuOOuOOOuOOuOuOOOOOOOOOuuu03
2146ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
1.33-4.30-6.253540.0060.00OuuuuOOOOuOOuOOuuOOOOuuuuuOOOOOuOOO30
2147ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ
ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ
1.10-6.00-13.003441.1858.82OuuOOuOuuuOuOOOOuOuOOOOOOOuuuOOOuu02
2149ΑΡΟΥΚΑ
ΒΑΡΖΙΜ
1.63-3.00-4.803342.4257.58OuOOOOOuOuOuOOOuOOOuOuuOuOuOOuuuu04
2150ΛΕΪΣΟΕΣ
ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ
1.58-3.20-4.903644.4455.56OuuuuuOuuOOOuOOuOOOOuOOuuOuuOOOOOOuu02
2151ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ
ΠΟΡΤΟ Β
1.67-3.30-4.103447.0652.94OuuuuOOuOOuuuuOOOuOOuOuuOOOOOOuOuu02
2152ΠΕΝΑΦΙΕΛ
ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ
1.78-3.15-3.703250.0050.00OuuuuOOOuuuOuuOOOuOOuuOuOOuuOOOu01
2153ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β
ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ
1.95-3.10-3.203348.4851.52uOOOOuOOOuOuuuuuOOuuuOOuuOuOOuuOO20
2154ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄
ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ
2.75-3.05-2.203333.3366.67OOOuuOOOOOOuOuuOuuuuOOOuOOOOuOOOO40
2155ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β
ΒΙΣΕΟΥ
2.50-3.05-2.403348.4851.52uuOOOuOOuOuOuuuOOOuOOuOOOuuuuOuOu01
2156ΣΑΡΑΓΟΣΑ
ΟΒΙΕΔΟ
2.05-2.85-3.203237.5062.50OOOOuuuOuOOOOuOOuuOuuOOOOOOOOuuu03
2157ΛΟΥΚΕΡΝΗ
ΤΟΥΝ
1.90-3.25-3.153129.0370.97uOOOuuOOOOOuOuuOuOOOOOOOOOOOOuu02
2158ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ
ΛΟΥΓΚΑΝΟ
2.55-3.05-2.303348.4851.52uOOOuOOuOOOOuOOuuuOuuuuOOuOuOOuuu03
2159ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
ΖΥΡΙΧΗ
3.00-3.00-2.053253.1346.88uuuOuuOuOuuOuuOOuuuOOuOOuOuOOuOO20
2160ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ
ΒΑΝΤΟΥΖ
3.30-3.25-1.852853.5746.43OuuOuuuOOOuuOuOuuOuOOuuOOOuu02
2161ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ
ΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ
1.03-7.75-19.003253.1346.88OuuuOOOOOOuuuuOuOuuOuuOOuuOuuOuO10
2162ΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ
7.75-4.30-1.253461.7638.24uuOuOuuuuuuuOOuOuuOOuuuuOOuOOOOuuu03
2163Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
1.65-3.15-4.753164.5235.48OOuuuuOuOuuOuuuOOuuuuOuuOuOuuOu01
2164ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
1.50-3.25-6.253348.4851.52uOOuuOuOOuOuuOuuuOuOOOuuOOOuuuOOO30
2165ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
ΜΑΛΑΓΑ
1.55-3.65-5.003458.8241.18OuuuuOuuOuuuuuOuOuOOuOuuuOuOOOuOuO10
2166ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
3.60-3.10-1.823444.1255.88uOuuOOuuOuuuOOOOOuOOuOOuOOOOuOuuOu01
2167ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ
1.95-3.15-3.153164.5235.48OuuuuOuuuOOOuuuuOuuuuuOOOOuuOuu02
2168ΟΥΤΡΕΧΤΗ
ΤΒΕΝΤΕ
1.60-3.50-4.503342.4257.58OOOOuOOuuOuuuOOuuOOuOOuOOOOuOOuuu03
2169ΡΙΕΚΑ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ
2.85-2.80-2.253240.6359.38OOuOOOOOuOOOuuOuuOuOOOuOuuOOOuuu03
2170ΠΑΦΟΣ FC
AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ
5.80-4.10-1.353050.0050.00OOuuOuuuuuOOOuOuuuOOuuOuOOOuOO20
2171ΛΥΩΝ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ
1.40-4.25-6.002948.2851.72uuuuuOOuuOOOOOOuuOuOuOOuuOOuO10
2172ΤΣΑΒΕΣ
ΕΣΤΟΡΙΛ
1.85-3.10-3.702864.2935.71uOuOuuuOuOOuuuuOuOuuuOuuOuuO10
2174ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΚΟΛΕΝΤΙΝΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
ΚΛΟΥΖ
12.50-3.95-1.223056.6743.33OOuuuuuOuuOuuOuOOOuOOOuuOuuuuO10
2175ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
2.05-3.05-3.152729.6370.37OOOOuOOOuuOOOOuOOOuuuOOOOuO10
2176ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
ΑΡΣΕΝΑΛ
1.45-4.25-5.252857.1442.86uOuuOuuuuuOuOOOuOuuOuOuOuOOu01
2177ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
2.30-3.05-2.552853.5746.43OuOOOOuOuuuuuOOuuOOOuuOuuuuO10
2178ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905
1.23-4.10-10.002751.8548.15uuOOOuuuuuOuOuOOOuuOuOOOuOu01
2179ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
ΟΝΤΕΝΣΕ
1.40-3.80-5.752646.1553.85OuuuOOuuOOOuuuOOOOuuuOOOuO10
2180ΛΕΙΨΙΑ
ΚΟΛΩΝΙΑ
1.40-4.00-6.502661.5438.46OuOOuOuuOuuuuuuuuuOuOuuOOO30
2181ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΑ
1.30-4.30-8.752650.0050.00uOOuOuOOOOuuuuuOuOOOuuOuuO10
2182ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ
2.75-2.95-2.202646.1553.85OuuOuOuuuuOOOOuOOOOuuuOuOO20
2183ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ
ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ
2.30-2.65-2.952646.1553.85uuOOuOOuOuuuOuuuOOOuOOOuOO20
2184ΡΕΟΥΣ
ΣΕΒΙΛΛΗ Β
1.70-2.95-4.402850.0050.00uOOOuuuOuOuuOOuOOOOOuuuOOuuu03
2185ΓΡΑΝΑΔΑ
ΑΛΚΟΡΚΟΝ
1.60-3.15-4.752850.0050.00OOOuuOOOuuOuOuOOuuuOuOOOuuuu04
2187ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1.70-3.60-5.502941.3858.62OOuuuuuOOOuOOOuOOOOOuuOOuOuuO10
2188ΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ
ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ
2.10-2.90-3.052850.0050.00OuuuOOOuOOuOuOuOuOOOuuuuOuuO10
2189ΒΑΛΕΝΘΙΑ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ
1.55-4.00-4.502657.6942.31OuuuOuOOuuuOuuOOuuuOuuOuOO20
2190ΠΟΥΜΑΣ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
2.25-3.00-2.702948.2851.72OOOuOOuuOuuuuOOOOOuuOuuOuuuOO20
2191ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ
ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ
1.95-2.90-3.652839.2960.71OuuOuuOOOuuOOOuOOuOOOOuOOuOu01
2192ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ
ΣΕΠΣΙ
1.27-4.40-7.502934.4865.52uuOOOuOOuOuOuOOuOOOOOOuOOOOuu02
2193ΚΟΡΤΡΑΪΚ
ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ
2.20-3.05-2.702751.8548.15uOuuuuOuuuuuOOOOOOuuOOuOOuO10
2194ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ
ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
2.02-3.05-3.052744.4455.56OuOuOOOOOuuuuuOuOOuOuOOOOuu02
2195ΤΕΝΕΡΙΦΗ
ΛΟΥΓΚΟ
1.60-3.15-4.752665.3834.62uuOuuOOuuOuuuuOOuuOuOuuuuO10
2196ΡΟΜΑ
ΜΙΛΑΝ
1.75-3.50-3.852755.5644.44uuOuOuuuOOuOuuOuOOuOuuuuOOO30
2197ΣΕΒΙΛΛΗ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
3.00-3.15-2.152828.5771.43OOuOuOOOOOOOuOuOuOuOOOuOOuOO20
2198ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ
ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ
1.63-3.10-4.602646.1553.85OuuOOuOOOOOuuuOuOOOuuOuuOu01
2199ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ
ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ
2.90-2.70-2.302857.1442.86OuOOOuOuuuuuOuOOuOuuuOuOuOuu02
2200ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
ΜΑΡΣΕΪΓ
1.20-5.50-9.754852.0847.92uuuuuuOOOuOOuOOOOuuuuuuuOOOOuOuOOuOuOOuuOOuuOOuu02
2201ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ
ΠΟΡΤΟ
7.00-4.50-1.304450.0050.00OuuuOuOuOuuuOuOOOuOOOOOOOuOuOOuOuuOuuuOuuuOu01
2202ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ
ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ
1.92-2.90-3.504348.8451.16uuuOuuuOOuuOOuuuuuOOuOuOOOOOOOOuOuuuOuOOOuO10
2203ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ
ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ
2.00-3.10-3.054358.1441.86uuuOuOOOOOuuOuuuuOuuuuuOuOOuuuOOuuuOuuuOOOO40
2204ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ
1.27-4.25-8.004261.9038.10uuOuOOuuOuuuOOuOuOuuOOuOOuuOuuuuuOuuuOOuuu03
2205ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
2.25-2.85-2.854542.2257.78uuOOOuOOuuOuOOOuuOOOuOuOuuuOOOOuuOOuOOuuOOOuO10
2206ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ
5.10-4.00-1.424257.1442.86uuuuOOuuuuOOOOuuOOOuOuOOuuuuuuOOOOuOuuOuuu03
2207ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ
ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ
2.25-2.85-2.804240.4859.52uOuOOOOuuOOuOuOOOuuOOuuuOuuuOuOOOuOOuOOOOO50
2208ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
ΖΙΧΛΑΒΑ
1.05-7.00-17.004755.3244.68uuuuuuOuOOuuuOuOuuOOOOOuOOuOuuOuuOuOOOuuuOOuuuO10
2209ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ
1.40-4.10-5.754252.3847.62uuOuuuOOOOOuOuOOuuOuuuOuuOOuuuOuOOOuuOuOuO10
2210ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
1.75-3.25-3.704636.9663.04uOuOuOOOuuuOOOOOOOOOuOuOOuuOuOuOOOuOOOOuOuOOuu02
2211ΝΕΟΙ ΑΛΚΜΑΑΡ
ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ
2.80-3.45-1.984358.1441.86OuuuuuuOOuOOOuuuOuuOuuOuuuuOOuOOuuOOuOOuuuO10
2212ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ
ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ
5.40-4.60-1.334259.5240.48uuuuuOOOuOuuOOuOuuOOuuuuuOuOuOOuOuuOuuuOuO10
2213ΜΠΡΑΓΚΑ
ΤΟΝΤΕΛΑ
1.30-4.50-7.003928.2171.79uOOuuOOOOuuuOOuOOOOOOOOuOOuOOOuOOOOuOOO30
2214ΚΙΑΣΟ
ΞΑΜΑΞ
4.30-3.45-1.583852.6347.37uOOOOuOuuuuOOOuOOOOuuOuOuOuuuOuuOuuOuu02
2215ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ
1.40-4.00-6.503933.3366.67OuOuuOuuOOOuuOOOOuOOOOOOOuuOOOOOuuOOOOu01
2216ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919
ΠΑΡΜΑ
2.35-2.85-2.654136.5963.41uOOOOuOOOuOOuuOuOuOOuOOOOuOOOOuuOuOuuOOuO10
2217ΝΑΝΣΙ
ΛΟΡΙΑΝ
2.80-2.85-2.253842.1157.89OOOOuOOOuuOOOOuOOuOOuuuOuuuuuOOOOuuOOu01
2218ΚΑΛΙΑΡΙ
ΝΑΠΟΛΙ
8.50-5.00-1.253847.3752.63OOOOOuOuuuOuOOOOOuOuOuuuOuuuOOuuuuOOOu01
2219ΛΕΒΑΝΤΕ
ΜΠΕΤΙΣ
2.20-3.25-2.803655.5644.44OOuuuOOuuuOOOOOOOuuOuuOuuuuOOuuOuuuu04
2223ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ
ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ
1.15-6.00-10.503941.0358.97OOuuuuOOuuOuOuOOuuOOOOOuuOOOOOuOOOOOuuu03
2320ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ
1.63-3.05-4.754744.6855.32uOuOuOOOOOuuOOOOuOuuOOuuOuuOuuOuOuOuOOuOuuOOuOO20
2321ΤΑΓΙΕΡΕΣ
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ.
1.65-3.00-4.704850.0050.00uuOuOOuOOuuOOOOOOOuOOuOuOOuuuuuuuuuuuOuOOOuOuOOu01
2323ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ
2.90-2.80-2.204757.4542.55OuuuOuuuuuuOOuOuOOOOuOuuuOuuuuuuuuOOOOuuuOOOOOu01
2324ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙΤ
ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ
1.91-3.05-3.404553.3346.67uuuOuuOuOuuuuuOOuOuuOuOuOOuOOOuOOuOOOuOOuOuuu03
2325ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ
ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ
3.45-3.10-1.854553.3346.67OOOuuOuOOOOOOuuuOuuuuuuuOOOuOuOuOuuuuuuuuOOOO40
2326ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ
ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
4.00-2.95-1.774650.0050.00uOOuOuuOuuOuuOuuuuOuuOOOuuuOuOOOOuuOOOuOuOOuOO20
2327ΠΑΞΙ
ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ
2.18-2.95-2.855248.0851.92uuOOuOOuuOOuuOOOOuOOuOuuOuOOOuOuuuOuuuuOOuOOOuuuOO20
2328ΟΥΙΠΕΣΤ
ΧΑΛΑΝΤΑΣ
1.57-3.35-4.604751.0648.94OOuOOOuOuuuOuOuuOOOuuuuuuuuOOOOuuOOuuOuuOOuuOOO30
2329ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ
2.70-3.05-2.204652.1747.83OOuuuuuOuOuuuuOOOuOOuuuOOOuuuuOOuOOuOuuOOOOuOu01
2330ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ
ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ
1.65-3.40-3.954643.4856.52OuOOOuuOOOOOOOuuuuOOuOOOuuOuOuOOOuuuuuOuOuOuOO20
2331ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ
ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ
1.23-4.75-7.754445.4554.55OuuuOuuOOuOOOOuuOuOuuuOOOOOOOOOOuOOuuuOuuuOu01
2332ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ
ΧΟΝΒΕΝΤ
1.45-3.70-5.404759.5740.43OuOuuuuuOuuuuuOuOOOuOuuOuOOuuuuOOuOuOOuuOOOuuuu04
2622ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
ΜΑΖΕΜΠΕ
1.75-3.15-3.805150.9849.02OOOuOOuuOuuuuuuOOuOuOOOuuuOOuOOuOuOOuuOuOuOuOOuOuu02
2675ΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ
ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ
1.68-3.15-4.204346.5153.49OuuuuOOOOuOuuOuuuOOOOOuuOOuuOuOuOuOOOOuuOuO10
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima