Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στους κωδικούς -

ΑγώνεςΑποδόσειςΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1164ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ
ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ
1.48-3.70-4.903053.3346.67uuuuOOOOuOOOuOOuuOOOOuuuuuuuOu01
1165ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ
3.40-3.40-1.783053.3346.67uOOuOOuuuuOOuuOOOOuuuOOuuOuuOu01
1166ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ
3.75-3.35-1.723063.3336.67uuuOuuuuOOuuOOuOOOuuuuOuuOuOuu02
1227ΜΠΕΖΙΕΡ
ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ
2.30-2.65-2.902857.1442.86uuuuOuOOuOOuuuOuuuOOuuuOuOOO30
1258ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ
AΣAN MΙΓΚΑΝΓΚΟΥΑ
1.95-3.10-3.153158.0641.94uuuOOOuuuuOOuuOuuuuOOOuuuOOOOuu02
1264ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19
ΣΕΡΒΙΑ U19
1.38-4.15-5.202755.5644.44uuuuuOuOuOOOuOuOOOuuuOuOuOu01
1265ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ
ΣΟΖΝΙΤΣΕ
3.35-3.15-1.872948.2851.72OOuOOuOuOOOuuOuuOOuuOuOuuOuuO10
1266ΛΙΝΚΟΛΝ
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ
2.15-3.10-2.752948.2851.72uOuOuuOuOOuOuOuuOuOuOOOOuOOuu02
1267ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.
ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ
1.98-3.15-3.052762.9637.04uuOuOuuOuuOOuuuuuuOOOuOuuOu01
1268ΕΛΛΑΔΑ U19
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19
2.55-3.00-2.352937.9362.07OuOuuOOuOuuOuOOuOOOOOOuOOuuOO20
1269ΣΟΥΗΔΙΑ U19
ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19
2.45-3.05-2.402748.1551.85uOuuuuOOOuOuuOuOOOOuuuOOOOu01
1270ΕΡΦΟΥΡΤ
ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.)
2.08-2.85-3.153151.6148.39uOuuOuuuOuuOOOuOOuuOuOuOOOOOuuu03
1271ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ
ΑΑΛΕΝ
2.35-2.80-2.702958.6241.38OuuuuOuuOuOOOuuuuuuOuOuOOuOOu01
1272ΡΕΓΚΕΝΣΜΟΥΡΓΚ
ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ
1.68-3.35-3.902646.1553.85uOOuOuuuuuOOuOuOOuuOOOOOOu01
1273ΣΟΝΕΝΧΟΦ
ΣΒΙΚΑΟΥ
1.92-3.05-3.352860.7139.29uuuuuuOOuOuOuOuuuOuuOOOuuOOu01
1274ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ
2.25-2.85-2.802334.7865.22OOOOuuuuuOOuOOOOOOuuOOO30
1275ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ
2.12-2.95-2.952661.5438.46uOuuuOuuuOOuuuOOuOOuuuuuOO20
1276ΧΑΛΕΣΚΕΡ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ
1.65-3.20-4.252867.8632.14OuuuuuuuuuuuOuuOOuuOOOuuOOuu02
1277ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ
ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ
1.92-2.95-3.453060.0040.00uOuOuuuuOuuOOuOuOuuOuuOOuuOuuO10
1278ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΛ
ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ
2.00-2.90-3.303050.0050.00OuOuuOuOOuOuOuOOuuuOOOOuuOuOuu02
1280ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ
ΛΟΥΚΕΖΕ
1.98-2.90-3.302962.0737.93uuuOuuOOuuuOuuuOuuuOuuOuOuOOO30
1281ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ
ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ
1.48-3.65-4.903056.6743.33uuOuOOuuOOOOuuOuuuuOuuOuuOuOOu01
1282ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ
ΛΟΥΠΑ ΡΟΜΑ
1.65-3.10-4.403060.0040.00uuuuOOuuuuuuOuuuuuuOOuOOOOOOuO10
1283ΙΤΑΛΙΑ U19
ΒΕΛΓΙΟ U19
2.65-3.10-2.202864.2935.71uuuuOOuuuOuOOuOOuOuOuuuOuuuu04
1284ΚΡΟΑΤΙΑ U19
ΠΟΛΩΝΙΑ U19
1.72-3.35-3.702944.8355.17OuOOuuuOOuuuuOOOuOOOuOuuOOOuO10
1286ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ
ΚΟΝΚΑΡΝΟ
1.83-3.00-3.703053.3346.67OOuOOOuuOOOuOuuuuOOOuuuOOuuuuu05
1289ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ
ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ
2.35-3.20-2.402944.8355.17uuuuOOuuOuOuuuOOOOOOuOOOuuOOO30
1290ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ
ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ
3.95-3.50-1.632650.0050.00OOuOuuOOuuOuuOOuOuOuuuOOOu01
1291ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ
ΜΠΑΝΓΚΟΡ
1.75-3.45-3.452755.5644.44OOuuuuuuOOuuuOOuOOuOOuuOuOu01
1292ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ
ΕΡΜΠΑΣ
1.62-3.50-4.102948.2851.72OuuOOOOuuuuOuOuuOOuOuOOOuuOuO10
1293ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ
ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ
1.15-5.70-10.002347.8352.17uOuOuOOOuuuuuOOOuOuOOuO10
1294ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19
ΚΥΠΡΟΣ U19
1.37-3.85-6.252646.1553.85OuOOuOOOOOOuuOuOuOOuuuuOuu02
1307ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ
ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ
3.60-3.45-1.722626.9273.08uuOOOuOOOOuOOOOOOOOuuOOOOu01
1308ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ
ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ
1.72-3.20-3.852948.2851.72uOOOOOuOuuOOuOuuOuuuOuuOOuOuO10
1309ΓΟΥΙΚΟΜ
ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ
1.85-3.05-3.502864.2935.71OOuOOuOOuuuuuuOOuuuuuuOuuuOu01
1310ΕΞΕΤΕΡ
ΓΕΟΒΙΛ
1.62-3.30-4.302751.8548.15OuOuOuuOuuuOOuOuOOOOuuOOuuu03
1311ΚΑΡΛΑΪΛ
ΚΡΟΥ
2.12-3.10-2.802839.2960.71OOOOuuOuOOuuuuOuOuOOOuOOOOuO10
1312ΚΕΜΠΡΙΤΖ
ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ
2.25-3.00-2.702941.3858.62OOuOOOuuOuuOuOOOOOuOuOOuuuuOO20
1313ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ
ΛΟΥΤΟΝ
3.10-3.10-1.982951.7248.28uuuOOOuuuuOuuOOuOOOuuOOOuuOuO10
1314ΚΡΟΟΥΛΙ
ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ
1.81-3.20-3.502853.5746.43OuOuOOuuOuuuOOOuuOOOuuuOuOuu02
1315ΜΟΡΚΑΜ
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ
4.30-3.35-1.603040.0060.00uOuOOOOuuOOOOOuuOOOOuuuOOOOuuu03
1316ΜΠΑΡΝΕΤ
ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ
1.98-3.05-3.152972.4127.59uOuOuuOOOuuuuuuOuOuOuuuuuuuuu09
1317ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ
ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ
1.50-3.60-4.803154.8445.16uuOuuuOuOuuOOOOOuuOOOOOuuuuOuuu03
1318ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ
ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ
1.32-3.90-7.253243.7556.25uOuOuOOOuOuuuuuuOOuuOOOOOOuOOOOu01
1342ΓΚΙΣΕΛΙ
ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ
2.75-3.05-2.183154.8445.16OOuOOuOuuOuuuuuuOuOuuOuOOOuuuOO20
1343ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ
ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.
2.05-3.10-2.953053.3346.67uOOOOuOuOuOuuuuOuOuuOOOOOuuuuu05
1344ΙΣΤΛΙΧ
ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ
2.75-3.10-2.152850.0050.00OOuOuuOOOuOOOuuuOuOOOOuuuuuu06
1345ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ
ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ
2.10-2.95-3.002842.8657.14OOuOOuOOOOuOuuuuOOOuOOuuuOOu01
1346ΜΠΡΟΜΛΕΪ
ΤΣΕΣΤΕΡ
2.05-3.10-2.952536.0064.00OOOuOOuuuOuOuuOOOOuOuOOOO40
1347ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ
ΓΙΟΡΚ
1.82-3.25-3.453063.3336.67OOuOuOOuOuOuOuuuuuuOOuuuOuuuuu05
1348ΡΕΞΑΜ
ΤΟΡΚΙ
1.75-3.15-3.802556.0044.00OOuOuOuOuuuuOuuuuOOuOuOOu01
1349ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ
ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ
3.05-3.05-2.022240.9159.09OOuOOOOuuuuOOOuOuuOOuO10
1350ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.
ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.
1.30-4.00-7.252642.3157.69OOOOuuOuuOOOOuuuuuOuOOOOOu01
1351ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ
ΜΠΑΡΟΟΥ
2.85-3.00-2.122846.4353.57uOuuuOOuOuuuOuOuuOOOOOOOOuuO10
1352ΤΡΑΝΜΙΡ
MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ
1.27-4.20-7.752958.6241.38uuuOuuuOOuuuOOuOOuuOOuOOOuuuu04
1377ΑΡΝΤΣ
ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ
1.70-3.50-3.502748.1551.85uuuOOuOuOOOOuuuuuuOOuuOOOOO50
1378ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ
ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ
1.87-3.35-3.152740.7459.26OuOuuOuOuOuOOOuuOOOuOOuuOOO30
1379ΚΟΛΕΡΕΪΝ
ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ
2.60-3.10-2.252470.8329.17OuOuuuuuOuuOOOuuuuuOuuuu04
1380ΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ.
ΛΙΝΦΙΛΝΤ
7.25-4.40-1.273043.3356.67uOOuOOuOOuOOuuOuuOOOOuuOuOOuOu01
1381ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ
ΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ
3.15-3.35-1.872857.1442.86OOuOuuuOuuOuuOuuuuOuOOOOuuOu01
1382ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ
ΤΑΡΑΓΟΝΑ
1.65-3.10-4.502653.8546.15uuOuuOuuuuuOOOOOuuOuOuOuOO20
1384ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ
1.48-3.50-5.202857.1442.86uuuOuOOuOuOuuOuuOuuuOOOuuuOO20
1388ΑΛΟΑ
ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ
1.77-3.20-3.702548.0052.00uuOOuOuOOOOuuuuOOOOuOuuOu01
1389ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ
ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.
1.38-4.00-5.702564.0036.00uuuuuOuOuOuOuuuuuuOOOuOOu01
1390ΜΠΡΕΧΙΝ
IΣΤ ΦΑΪΦ
2.50-2.95-2.402755.5644.44OOuOOuuuOOuuOuOOOOuuOuuuuuu06
1391ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ
ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ
2.25-3.05-2.652552.0048.00OOuOOOOuOOOuuOOuuuuuuuuuO10
1392ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ
ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ
1.93-3.20-3.102653.8546.15OuuOuuOOuOuuOOuuuOOuOuOuuO10
1393ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ
ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ
1.93-3.30-3.002850.0050.00uuuuOOOOOuOuuuuOOOOuuOOOOuuu03
1394ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ
ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ
1.68-3.25-4.002853.5746.43uuuuOuuOuOuOuOOuOOuuOOOuuuOO20
1395ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ
ΕΛΓΚΙΝ
2.80-3.05-2.152748.1551.85OOOuOuuuuOuuOOOuOuOuOOOuuuO10
1396ΚΛΑΪΝΤ
ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ
1.85-3.35-3.202755.5644.44OuuOuuOOOuuuuOuOOuOOuOuuOuu02
1397ΦΟΡΦΑΡ
ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ
1.60-3.60-4.002638.4661.54uOuOOOuOuuOOuOuOOOOuOOuOOu01
1398ΕΪΡ
ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ
2.35-3.15-2.452479.1720.83uuuOuOuuuuuOuOuuuuuuuOuu02
1399ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ
ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ
2.85-3.00-2.152462.5037.50uuuOuuOuuuOOOuuOOOOuuuuu05
1400ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ
ΦΟΛΚΕΡΚ
1.48-3.45-5.403345.4554.55OuOOuOuOOOuOuuuOOOuuOOuuuOuuOOOuO10
1401ΚΑΡΑΡΕΖΕ
ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ
2.12-2.95-2.953658.3341.67uuuuuOOuOuOuOuOOOuOOuOOuOOuuuuOuuuuu05
1402ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19
ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19
1.58-3.50-4.253360.6139.39uOuOOuuuOuOuOuuuOOuuuOuuuOOuuOOuu02
1403ΤΟΥΡΚΙΑ U19
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19
3.65-3.25-1.753046.6753.33OuOOuuuOuOuOOuuuOOOOuuOOuOOuuO10
1404ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ
ΣΑΟΥΘΕΝΤ
2.70-2.90-2.303342.4257.58uOOOuOOOuuOuOOOuuOuuOuuOOOOuOOuOu01
1406ΚΟΒΕΝΤΡΙ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ
3.35-3.15-1.873470.5929.41OuuOuuuuOOuuuuuuuuOOuOOuuuuOuuuOuu02
1407ΜΠΕΡΙ
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ
2.55-2.90-2.402846.4353.57OOuuuOuOuOuuOOuOuOOOuuOOOOuu02
1408ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ
ΟΞΦΟΡΝΤ
2.55-3.15-2.253560.0040.00OuOOuuuuOuuuuuOOuOuOuuOuuOOOuOuuuuO10
1409ΟΛΝΤΑΜ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.
5.40-3.45-1.483351.5248.48uOOuOOuuuOOOuuOuuOuOOuuuuOOuuOuOO20
1410ΣΟΥΙΝΤΟΝ
ΜΙΛΓΟΥΟΛ
3.50-3.35-1.753145.1654.84uOuOuOOOOuuOuuuOOOOuOOuOuuuOuOO20
1411ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ
ΜΠΟΛΤΟΝ
3.20-3.05-1.983444.1255.88uOOOuuOuuuOOOOOuOOOOuuuuOOOuOuuuOO20
1412ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
2.80-3.25-2.053444.1255.88uuuOOOOOOOOOOOuOOOuOuuuuuuuOOOuuuO10
1414ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ
ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ
2.45-2.90-2.503148.3951.61OOuuOuOuOuOuOuOOOuOOOOuuuuOuOuu02
1417ΑΛΜΕΡΙΑ
ΑΛΚΟΡΚΟΝ
2.10-2.75-3.203452.9447.06OuOOOOuuuuuOOuOuuuuuOuuOuuOuOuOOOO40
1418ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ
ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ
2.00-3.00-3.153158.0641.94uOOOuuuOuuuOOuuOOuuuOuOuuuOOuuO10
1419ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ
ΣΠΕΤΣΙΑ
2.10-2.85-3.052937.9362.07OOOuOOOuOOOuuOOOuOuuuOOuuOuOO20
1420ΑΝΔΟΡΑ
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ
6.00-3.35-1.503336.3663.64OuOOuOuOOOuuuOOuOOuOOOOOOuOOOuuOu01
1421ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
1.02-9.50-22.003444.1255.88uOuuuOuOOOuOuOOOuOuuuOOuOOOuOOOOuu02
1422ΕΛΒΕΤΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
1.02-9.00-23.002839.2960.71OuOOOOuuOuuOOOuuuOuuOOuOOOOO50
1423ΚΥΠΡΟΣ
ΕΣΘΟΝΙΑ
1.80-3.15-3.853063.3336.67uuuOuOuuuuOOuOOOuuOuOuuOuuuuOu01
1424ΣΟΥΗΔΙΑ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
1.40-3.75-6.502646.1553.85uOOOuuuOOOuOuuuOuuOOOOuOuO10
1425ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ ΡΟΜΑ
1.17-4.90-11.002937.9362.07OOuOuuOOuOOuOuuOuOuOuOuOOOOOO60
1426ΠΡΑΤΟ
ΛΙΒΟΡΝΟ
2.75-2.95-2.202755.5644.44OuuOuOuOuuOuuuOOOuuOOuuOOuu02
1427ΤΟΥΤΟΚΟΥΟΪΟ
ΟΛΜΠΙΑ
2.18-2.90-2.902638.4661.54OOOuOOOOuOOOuuOOOuOuOuuOuu02
1428ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ
1.30-4.15-7.002850.0050.00OuOOOuuuOOOuOOuOuOuOOOuuuuuu06
1429ΤΙΣΧΙ 71
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ
2.25-2.85-2.802755.5644.44uOOOOuOOuuuuuuuOOuuOuuOOuuO10
1430ΟΠΑΒΑ
ΜΠΡΝΟ
2.70-3.00-2.252642.3157.69uOOuuOOuuuuuOOOOOOOOuOOuOu01
1432ΜΑΓΙΟΡΚΑ
ΛΕΒΑΝΤΕ
2.40-2.80-2.652564.0036.00OuOuuuOuuuOuuOOOuOuuuuuuO10
1433ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ
ΤΡΑΠΑΝΙ
1.65-3.15-4.302755.5644.44uOOuuuuOOuOOuOuOOuuOuOuuuOu01
1434ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ
ΡΕΝΑΤΕ
1.98-2.95-3.302955.1744.83uOOuuuOOuuuOuuOOuOuuOuOOOuuuO10
1435ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ
1.85-3.25-3.302653.8546.15uuOuOOOOuuuOuOuuOuOOuuOOuu02
1436ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ
ΠΕΝΙΑΡΟΛ
2.20-3.25-2.552552.0048.00OOuOOOuuuuuOuOuOuuOuuuOOO30
1437ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ
2.20-3.15-2.652642.3157.69uOOuOOuOuOOOOuuuOOOuuOuOuO10
1438ΦΕΝΙΞ
ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ
1.91-3.15-3.252744.4455.56uuuOuuOOuuuOOuuOOOOOuOOOOOu01
1444ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ
ΝΤΑΝΤΑΛΚ
2.15-2.95-2.902725.9374.07uOOOOuOOOOOOuOOOOOuOOOuuOOu01
1445ΜΠΡΕΪ
ΛΙΜΕΡΙΚ
1.93-3.20-3.102860.7139.29uOOuuOuuuuOuuuOOuuOOOuOuuOuu02
1446ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ
2.35-2.90-2.602755.5644.44OOuuuOuuuuOuuuOOOuOuOuuOOuO10
1447ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ
ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ
3.45-3.00-1.912951.7248.28OuOuOOOOuuOuOOOuuOOuOOuuuuuuu07
1448ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ
ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ
2.70-2.90-2.302740.7459.26OOOuOOOOOOOuOuOOuuOuuuOuuuO10
1449ΟΒΙΕΔΟ
ΧΙΡΟΝΑ
2.70-2.75-2.402740.7459.26uuOOOOOOuuuuOuOuOOOuOOuOOuO10
1450ΒΕΛΓΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ
1.22-4.75-9.752751.8548.15uuuOuuuuOuuOOOuOOOOuOuOOOuu02
1451ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
6.50-3.75-1.402853.5746.43OOOuuOuOOuuuOuuuuOuOOuuuOOOu01
1452ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΓΑΛΛΙΑ
22.00-9.50-1.022634.6265.38OOuuOuOOuOOOOOOOOOuuOOuuuO10
1453ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
1.15-5.40-12.502450.0050.00uOOOuOOOOuOuuuuOOuuuuuOO20
1454ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ
1.35-3.85-6.502548.0052.00OOuuuuOOOOOuOuuOuOuuOuuOO20
1457ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ
2.30-2.90-2.752556.0044.00OuOOuuuuuuOOOuOOuuuuOOuuO10
1469ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ
ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ
2.35-2.80-2.752250.0050.00uuOOOuOOOuOOuOuuuuOOuu02
1472ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ
1.95-3.15-3.102045.0055.00OOOOuOuOuOuOOuOuuuOu01
1473ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ
ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ
2.00-3.10-3.052025.0075.00OOOOOuuOOuOOOOOOOuOu01
1474ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ
ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.
1.42-3.60-6.002142.8657.14OuOuuuuuOOOOOuuuOOOOO50
1477ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ
ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ
2.12-2.95-2.951838.8961.11OOuOuOuOOuOOuOuuOO20
1478ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ
ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ
3.00-2.75-2.202245.4554.55OuOuOOuOOOOuuuuuOuuOOO30
1479ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ
ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ
2.90-2.80-2.252259.0940.91uuuuuuuOOuOOuOuuOOuOuO10
1480ΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ
ΟΚΑΪΑΜΑ
3.20-2.85-2.052060.0040.00uOuuuuuuOOOOuuOuuuOO20
1481ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ
ΝΑΓΚΟΓΙΑ
2.18-2.95-2.852060.0040.00uuuOuOuOuOOuuOuuuOOu01
1482ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.
ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ
2.80-2.80-2.302157.1442.86uuOOuuuOOuOuuOOuOuuOu01
1483ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ
2.45-3.25-2.301952.6347.37OuOuOuOuOuuuOOuuOOu01
1484ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ
ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ
2.15-3.00-2.851855.5644.44uOOOuuuOOuOuuuOOuu02
1485ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ
ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ
2.15-3.05-2.801872.2227.78uuOOOuuuuuuuOuuOuu02
1486ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ
ΣΙΔΝΕΪ
2.90-3.40-1.951656.2543.75uOuOOuuuuuOOOuuO10
1491ΧΕΤΑΦΕ
ΛΟΥΓΚΟ
1.70-3.10-4.151553.3346.67OOuuOOOuOuOuuuu04
1492ΖΝΙΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΦ
ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ
3.40-3.05-1.911850.0050.00uOuuuuOuOOuOOOuOOu01
1493ΒΕΡΟΝΑ
ΠΙΖΑ
1.50-3.20-5.751957.8942.11OuuuOuOuuOuOOOuOuuu03
1497ΟΦΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
1.25-4.00-9.752045.0055.00uOuOOuuOOuOuOOuuOOOu01
1498ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1932
2.00-3.20-2.951838.8961.11OOOOuuOuuOOOOOOuuu03
1499ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΡΗΣ
2.65-3.05-2.251758.8241.18uuOuOuuuOOuuOuOOu01
1500ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣ
ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ
1.95-2.80-3.502650.0050.00OuOuOOOuOuOOuOuOuOuuuuuOuO10
1501ΣΚΑΝΘΟΡΠ
ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ
2.55-2.95-2.402650.0050.00OuuuuOOuuOOuOOOOuuOuuuOOuO10
1503ΣΚΙΒΕ
ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ
2.15-3.05-2.752560.0040.00OuuOuOuuOOuOOuuOuOuuuuOuu02
1504ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ
ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ
2.00-3.05-3.102657.6942.31uuOOOuOuuuOuuOuOOOuOuuuuuO10
1505ΧΟΜΠΡΟ
ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ
1.58-3.30-4.602744.4455.56OOOOuOOuuuOuOOuOOOuuuOOOuuu03
1507ΚΑΤΑΝΙΑ
ΦΟΤΖΙΑ
4.15-3.20-1.682661.5438.46OuOOOuuuuuuuOuuuuOOOOuuuuO10
1508ΛΕΤΣΕ
ΦΟΝΤΙ
1.48-3.50-5.202665.3834.62uuuOOuuuOuOuOuuOuuuuuOOuOu01
1509ΜΕΛΦΙ
ΑΚΡΑΓΑΣ
2.12-2.90-3.002462.5037.50uOuuuuuOuuOuOuuOOuOuuOuO10
1510ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ
ΡΕΤΖΙΑΝΑ
2.25-2.90-2.702860.7139.29OuuuuuOuuuOuuOOuOuOuuuOOOOuu02
1511ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ
ΡΕΤΖΙΝΑ 1914
1.63-3.15-4.502532.0068.00OOuuOOOOOOuOOOOOuOuOOuuuO10
1513ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ
ΤΣΕΖΕΝΑ
1.95-2.90-3.402552.0048.00OOuOuOuOOOuuOuuuOuuOuuOOu01
1514ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ
ΜΠΡΕΣΙΑ
1.70-3.20-4.002646.1553.85uOOOOuOuOuOuOOuOuOOOuuOuuu03
1515ΚΑΡΠΙ
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
2.05-2.85-3.202657.6942.31OuOOuOuOuuuuuOuOuuOOOOuuuu04
1516ΛΑΤΙΝΑ
ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ
2.10-2.75-3.202766.6733.33uuOuOOuOuuuOOuOuOuuuOuuuuuu06
1517ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919
ΑΣΚΟΛΙ
1.65-3.20-4.252951.7248.28OuOuOuOOOOOuOuuuuOOuOOuuuuuuO10
1518ΣΠΑΛ 2013
ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ
2.00-2.90-3.252433.3366.67OuuOOuuOOOOOOOuuOuOuOOOO40
1519ΤΕΡΝΑΝΑ
ΑΒΕΛΙΝΟ
2.30-2.80-2.802755.5644.44OuuuOuOuuOOOuuuOuOOuOuuuOuO10
1522ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ
ΠΛΙΜΟΥΘ
1.65-3.35-4.002560.0040.00OuuOOuuuuOuOuOuOuuuuOOuOu01
1523ΚΑΝΤΙΘ
ΤΕΝΕΡΙΦΗ
2.00-2.85-3.302759.2640.74uuOOuuuOuOOOuuuuuuOOuOOOuuu03
1524ΡΙΛ
ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ
2.75-3.30-2.082556.0044.00uuOuuuuOOOOuOuOuOOuuuOuOu01
1525ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ
ΖΕΝΙΤ ΙΙ
2.45-2.90-2.552352.1747.83OOuuuOOOuuOuOuOuOOOuuuu04
1526ΚΙΜΚΙ
ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ
2.35-2.80-2.702857.1442.86OuuOuuuOOOuuuOOuOuuOuuOOuOuu02
1527ΚΟΥΜΠΑΝ
ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ
1.42-3.45-6.252343.4856.52OOuOOOuOOOuOuOuuuOOuuOu01
1528Μ. ΣΑΡΑΝΣΚ
ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ
2.45-2.80-2.552528.0072.00OOuuOOuOOOOuOOOOuuOOuOOOO40
1529ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ
1.72-3.10-4.002552.0048.00uuOOOuuuOOOOOOOuuOuOuuuuu05
1530ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ
ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ
2.08-2.80-3.202450.0050.00OOOuOuOOuOuuOOOuuuOuuOuu02
1531ΤΑΜΠΟΦ
ΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ
2.50-3.00-2.402657.6942.31uOOOuuOuOuuOuuOuOOuOuOuuuu04
1532ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ
ΤΙΟΥΜΕΝ
1.98-2.90-3.302653.8546.15uuOuOOOOuOOuuuuOuOuuuuOuOO20
1533ΤΟΣΝΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ
2.40-3.05-2.452240.9159.09OOOOuuuOOuOuOOOuuuOuOO20
1534ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ
ΜΟΝΤΕΝΑ
1.85-2.95-3.652347.8352.17uOuuOuuOuOuuOOOuuOOuOOO30
1535ΑΝΚΟΝΑ
ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ
2.45-2.75-2.602458.3341.67uuuOOOuOuuOuOuuuuuOOOOuu02
1536ΒΕΝΕΤΣΙΑ
ΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ
1.38-3.75-6.502638.4661.54OOOuOuOuOuuOuOOOuOOOuOuuOO20
1537ΓΚΟΥΜΠΙΟ
ΠΑΡΜΑ
2.85-2.90-2.202850.0050.00OuuOOuuOOuuOOuuuOuuuOuuOOOOO50
1538ΜΑΚΕΡΑΤΕΣΕ
ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ
2.20-2.85-2.902853.5746.43OOOOuuuOuOOOOuOuuuuOuuOuuuOu01
1539ΜΑΝΤΟΒΑ
ΤΕΡΑΜΟ
1.98-3.00-3.202762.9637.04uuOuOuuuOOOuuOOuuuuOuOuuOuu02
1551ΒΑΡΖΙΜ
ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ
2.30-2.75-2.852638.4661.54uOuuuOOuOOOOOOuOOuOuuOOOOu01
1552ΒΙΣΕΟΥ
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ
2.65-2.75-2.452540.0060.00uOOOuOOOuOuOOuOOuOOuOOuuu03
1554ΜΙΡΑΝΤΕΣ
ΟΥΕΣΚΑ
2.35-3.00-2.552839.2960.71OOOuuOOOuuuOOOuOOOuOuuuOOOuO10
1555ΡΕΟΥΣ
ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ
2.05-2.70-3.402454.1745.83OOOOuuuuOuuuOuuuuOuuOOOO40
1556ΣΕΒΙΛΛΗ Β
ΚΟΡΔΟΒΑ
2.00-2.90-3.252152.3847.62uuuOuOuuuOOuuOOOOuOOu01
1587Λ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ
ΜΠΕΛΕΝ ΣΙΓΚΛΟ
1.52-3.60-4.702373.9126.09uOuuOuuuuuOuuuuuuOOuuOu01
1588ΛΙΜΟΝ
ΚΑΡΛΟΣ
1.42-3.85-5.402642.3157.69OOOOOuuuOOOOOOuOOuuOOuuuuu05
1589ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΠΕΡΙΑ
ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ
2.45-3.10-2.402450.0050.00OuuuOuOuOOOuuOOuOuuuOOuO10
1590ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ
ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ
1.65-3.30-4.102680.7719.23uuuuuuOuuOuuuuuuuuuuOuOuOu01
1591ΣΑΝΤΟΣ ΝΓ.
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ
3.15-3.15-1.952339.1360.87uOuOuuOOOuOuuOOuOOuOOOO40
1592ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
1.37-3.80-6.252347.8352.17uuOOOOuOuOOuOuuuOOuuOuO10
1593ΑΓΓΛΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
1.05-7.75-19.002646.1553.85uOuOOuuuOOuuOuuOuOOuOOOuOO20
1594ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
22.00-8.50-1.032441.6758.33OOuOuOuOuuuuOOOOuOOuuOOO30
1595ΑΡΜΕΝΙΑ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
1.75-3.20-4.002454.1745.83OuOuOuOuOOuOOuuOuuOuuOuu02
1596ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ
ΤΣΕΧΙΑ
25.00-9.00-1.022254.5545.45OOOOOOOuuuuOuuuuOuuuOu01
1598ΒΙΜΠΟΝΕΣΕ
ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ
2.65-2.80-2.402548.0052.00uOOuuOuOOOOuOuuOOOOuOuuuu04
1599ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ
ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ
1.53-3.45-4.902470.8329.17OOuuuuuOOuuOuuuuuuOOuuuu04
1600ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908
ΚΟΖΕΝΤΣΑ
2.12-2.90-3.002568.0032.00OuOuOOuuuOuuuuuOOuuOuuuuu05
1601ΚΟΜΟ
ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ
2.15-2.90-2.952445.8354.17uOuOOuuOuOuuOOOOuOOuuOuO10
1602ΜΑΤΕΡΑ
ΜΕΣΙΝΑ
1.62-3.30-4.402642.3157.69uOuOOOuOOuuOuuuuOuOOuOOOOO50
1603ΜΟΝΟΠΟΛΙ
ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ
2.45-2.90-2.502437.5062.50OOOOOOuuuOOuuOuuuOOOOOOu01
1618ΕΛΤΣΕ
ΣΑΡΑΓΟΣΑ
2.00-3.00-3.152458.3341.67OOuuuuOuOOuOOuuuuOOuOuuu03
1619ΜΠΑΡΙ
ΝΟΒΑΡΑ
1.90-2.95-3.502339.1360.87OuuuOuOOuOOOOOOuOOuuOOu01
1620ΠΑΝΤΟΒΑ
ΜΠΑΣΑΝΟ
1.50-3.40-5.102245.4554.55OuOOuOuuOOOuOOOOuOuuuu04
1621ΠΟΡΝΕΝΟΝΕ
ΛΟΥΜΕΖΑΝΕ
1.48-3.45-5.401952.6347.37uOOuOuOuuuOOOOuuuOu01
1622ΦΟΡΛΙ
ΦΑΝΟ
2.40-2.80-2.602050.0050.00OOuOOuuuOOOuuuuuuOOO30
1623ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
2.20-2.95-2.952055.0045.00OOOuuOOuOuuOOuOuuuuu05
1624ΜΑΛΤΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
23.00-7.25-1.052147.6252.38OOuOuOuuOuOOuuOuOOuuO10
1625ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΠΟΛΩΝΙΑ
3.90-3.10-1.802330.4369.57OOOOuOuOuOuOOOOOuOuOuOO20
1626ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΔΑΝΙΑ
2.55-2.95-2.502263.6436.36OuuuOuOuOOuuuuuOOuuuOu01
1627ΣΚΩΤΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
2.15-2.85-3.152138.1061.90OuOOuuuOOOOOOuOuOOOuu02
1628ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ
ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ
2.15-3.10-2.752441.6758.33OuOuOOOOOOuOOuuOuuOOOuuu03
1629ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ
ΣΕΡΡΟ
2.05-3.05-3.002536.0064.00OOOOOuuuOOOuOOuuOuOOOOOuu02
1635ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ
1.75-3.00-4.002445.8354.17uuuuuOOuuOOuOuOOuOOOOOuO10
1636ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ
2.45-2.80-2.552347.8352.17OuuOuOOOuuOuuOuOOuOOuOu01
1637ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ
2.60-2.75-2.502050.0050.00uuuOuOOuuOOOOOOuuuOu01
1638ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ
ΟΥΡΑΚΑΝ
1.98-2.85-3.452544.0056.00uOOuOOOuuOuuuOuOOOuuOOuOO20
1639ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ
ΛΑΝΟΥΣ
3.05-2.85-2.122642.3157.69OuuOOOuuOuOOuuuuOOOOOOuuOO20
1640ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ
ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ
2.05-2.85-3.252360.8739.13uOuuuuOuOOuuOOOuuuOuuOu01
1643ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ
ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ
1.55-3.25-4.902653.8546.15OOuOOOuuuOuuOuuuuOuOuuOOOu01
1644ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ
ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ
1.52-3.40-5.102564.0036.00uuuuOuuOOOuuOuuOuOuuOuOuu02
1645ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ
ΤΙΓΚΡΕ
1.75-3.10-3.852347.8352.17uuOuuuOOuOuOuOOOOOOuuOu01
1646ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ
ΚΙΛΜΕΣ
1.47-3.50-5.402454.1745.83uuuOOOOOOuOuuuuuOuuOOuuO10
1647ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
4.25-3.30-1.632147.6252.38OuuuuOuuuOOuOuOOuOOOO40
1648ΤΑΓΙΕΡΕΣ
OΛΙΜΠΟ
1.68-3.00-4.502552.0048.00uuOOuOuOuOOOuOOuuuOuuuOOu01
1649ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ
1.68-3.00-4.502454.1745.83OuuOuOOuOuOOOuuuOOuuuuuO10
1650ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ
1.33-3.85-7.002268.1831.82uuOOuOuOuuuuOuuuOuOuuu03
1651ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ
ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ
1.81-3.05-3.702544.0056.00OOuOuOuuOOOOuuuuuOOOOOOuu02
1655ΣΑΡΟΥΡΣΠΟΡ
ΑΓΚΣΟΥ
3.10-4.50-1.652147.6252.38uOOuuOuOuuuOOOuOuOuOO20
1656ΣΑΧΝΤΑΓΚ ΟΥΣΑΡ
ΣΑΜΠΑΓΙΛ
3.85-4.50-1.502152.3847.62OOuuuuOuOuOuOOuOuOuOu01
1657ΣΧΑΜΚΙΡ
ΓΚΑΡΑΝΤΑΓΚ ΛΟΚΜΠΑΤΑΝ
2.55-4.00-1.952259.0940.91OOuuuuOuuuOOOOuOuOuuuu04
1671ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ
ΒΕΝΤΙΣΕΛ
3.40-3.10-1.852556.0044.00uuuuuOuuuOuOuuOOOOuuuOOOO40
1672ΑΡΕΤΣΟ
ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ
1.58-3.25-4.802466.6733.33uOuuOOuuuOuOuOuuuuuuOOuu02
2402ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ
ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ
2.00-3.00-3.157055.7144.29uuuOuOuuuuuuOOOuOOOuuuuuOuOOOOuuuuOOOOOuOOuuuOOOOu01
2411ΜΟΡΤΟΝ
ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ
2.25-3.05-2.606453.1346.88OuuOuOuOOuOOOuuuOOuuuuOuuuuuOuOOOOuOOuOuOuOuOOuuOu01
2419ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ
1.32-4.20-6.504250.0050.00OOuuOOuuuuOOuOuuOOuOuuuOuuuOuOOOOOuOuOuOuO10
2966ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ
2.15-3.20-2.70933.3366.67uOuOuOOOO40
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima