Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

-

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.30-2.6027365.9334.07OuuuuuuuOOOOuuOuuuOuuuuuuOuuuuuOOuuuuOuOuuuuOuuuuu05
1.35-2.45102767.2832.72uuuOuuOOuuuuOOuuOuuOuuuuuOuOuOuuOuOOOuuuuuuOOuOuOO20
1.37-2.4052662.1737.83uuuuuuOuOuuuOuOOOOuuuuuuuuuuuuOuOuOOOuuuuuuuuuuuuu013
1.40-2.30234963.9836.02uOOOOOuOuuuuuuOuOOuuuuOuOuuuOuOuuuuuuuOuuuuOOOOuOu01
1.42-2.25109562.1037.90uuuuuOuuOuOuuOuuOOOOOOuuuuOOOuOuuOuuuOuOuOuuOuOOuO10
1.45-2.15337163.7236.28OuuuuuOuuuOuuuOuuuuuuuuuuuOuOOuOOuuuuuuuOOuuuuuuOu01
1.48-2.10177760.4439.56uuuuuOOuuuuuuOuuOuuOuuOuOuOuOuOuuOuuuuOuuOuuuuOuuu03
1.50-2.05446961.1138.89uuOOuOuOuOuuuuuuuuuOuuOOuuOuuuuuuuuuOuuOuOuuuuOOuO10
1.52-2.02298359.1740.83OuuuOOuuuOuOuuOuuuuuOuuuuuuOuuuOOuuuuOOuuuOOuOuOuO10
1.55-2.00437859.0740.93uOuOuuOuuuOuuOOuOOuOuOOOOuuuOuOOuuOOuOuuOOOOuuOuuu03
1.58-1.92288755.6644.34uuuuuuuOuuuOuOuuuuOuuOuuuuuOOOOOuOOOuOuuuuuuuuuOuu02
1.60-1.90615555.3444.66uuOOOuuuOOuuuuOuOuOuuOOOOuOOuOOOuuuuuuuOOuuOuOOuuu03
1.62-1.8874051.7648.24uOOuOuuOOOOOOOOOuuuOOuuOuuuuOuuOuuOuuOOOuOuuuuuuOu01
1.65-1.85594553.7646.24OuuuuuuuOuuuOOuOuOOOuuuOuuOOuOOuOOuuuOOuuuuOOuOOuO10
1.68-1.82120552.6147.39uOuOOOOuOOuuOOOuuuuOuuOuuOuuuuOOuOuOuOOuOOOuuuuuuO10
1.70-1.80487952.0447.96OOOuOuOOuOuuOuOuOOOOuuOuOuOOOOuOuOOOuOuuOuuOOOuuuu04
1.72-1.78116752.1047.90uuOOuOuuOuOOuuOuuuuuuuOuOuuOOOuuuuuuuOOuuuuOuuOuOu01
1.75-1.75477150.4349.57OOOOOOOOOuuuuOOuOOuOuOOOOuOuuOuOOuOuOOOOuOOuOOuOuO10
1.78-1.72140648.8651.14uuOOuuOOOuOuOOOuOOOOOuOOOOuOuuuuOOOOuuOOuuOOuuuuOu01
1.80-1.70427850.5449.46OuuuuuuOOOuOuOuuuuOuOuuOuuuOOuuuOuuuOOOuuOOOuuOuuu03
1.82-1.68104146.3053.70OOOOuOuuOOOuuuuuOuOOuOuuuuOuOOuuuuOuOuuuuOOOuOOOuO10
1.85-1.65499149.6950.31uOuuuuuOOOuuOOuuuuOuOuOOOOuOOuOOOOuOOOOOuuOOuuOuOu01
1.88-1.6265546.7253.28OuuuOuuOOuOuOOOuOOuOuOuuOOOuOOuuuOuuuuOOuuOuOOuOuu02
1.90-1.60470545.9154.09OOuuOOOOOOuOOOOOuOOuuuOuuuOuuOuOOuOuOOuOuuOOuuOuOO20
1.92-1.58253544.3055.70OuOOOOuOuuOOOuuOOOOOuOuOuuOOOOOuOOOOOuOuOOOOOuOOuO10
2.00-1.55305442.0157.99uOOOuuOOOOOOOuOOOOuOOOuuuuOOOOuuuuuuuOuOuOOOOuOuOO20
2.02-1.52167940.5659.44OuuOuOOOuOuOOOOuuuOuuuuuOuOuOOuOOuuOuOuOuOOuuOuOOO30
2.05-1.50250541.8058.20uuOuOOuuOuOuuOuOOOuOuuOOuOOOuOuuuuOOOuOOOuOuuOuOOu01
2.10-1.48182538.6361.37uOOuuOuOOOOOOOOuuOOOuuOOOuuOuuuuOOOOuOOuuuuuOOOOOO60
2.15-1.45231939.9360.07OOuOuuuOOOOuOOuuOOOuOOOOuOuOOuOuOuOuuuuOuuOOOuOOOO40
2.25-1.4277437.6062.40OuuOOOuOuOOOOOuOuOuOuOuuuOuOuuuOuOuuuuOOuuuOOOOOOO70
2.30-1.40185033.9566.05uuOOuOOOuOOOuOuOOuOuOuOuuOuOuuOuOOOOuOuuuOOOuOuOOu01
2.45-1.35117733.9066.10OOOuuuuOOuuOOOuuuuOOuOOOOOuOuOOuuuOuOuOOuOOOOOOuOO20
2.60-1.3094831.9668.04OOOOuOOOOOOOOOOuuOOuOuOuOOuOuuOOOOOOOOuOOOOOOOOOOO110
2.85-1.2543930.9869.02OuOOOuuuOOuuOuOuOOOOOuOOuOOuuOOOOOOuuOOOOuOOOOuuOu01
3.15-1.2020725.6074.40uOOOuuuOuOOOuuOOOOOOOOOOOOOuuOOuOuOuuOOuuOOOOuOuOO20
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima