Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

-

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.32-2.5538766.6733.33OOuOuuuuuuOuuOuOuuuOOOOuuuOuuOuuuuuOuOOOuuOuuuOOuO10
1.33-2.506572.3127.69uuOuuuuOOOuuOuOuOOuuOuuuuuOuuuuuuuuOOOOuuuuuuuuuuu011
1.35-2.45204765.3634.64OuuuuOuuOuuuuOuOuuuuuuuOOOuOuuuOOuOuuuuuuOuuOuuuOu01
1.37-2.40111865.1234.88OuOuuOuuuuOuOuOuOuOuOuuuOuOuuuuuuuuuOuuOuOuuuuuuuu08
1.40-2.30409265.0534.95uuOOuuuuuuuuOOOuuuuuuOuOuuOuuuOuuuuuuuuuuuuOuOuuuu04
1.42-2.25200162.9737.03uuOuOOuOuOuOuOuuOuuuOOuOuuuOuuuuOuOuuuuOuuuOuuuuOu01
1.45-2.15522063.1236.88uOOuuuOOOuOuOuOOuOuuuOuuuuOOuuuOuuOuuuuuOuuuuuuOuu02
1.48-2.10321061.1538.85uuuOuOuOuOOOOOOuuOOOuuOuuuuOuuOuuuuuuuuuOuuOuOOuuu03
1.50-2.05687861.5938.41uOuOOuuuuuuuOuOuOuOuOuuuuuuuOOOOuOuuuOuuOuOuuOOuuu03
1.50-2.25425.0075.00OOOu01
1.52-2.02530858.6941.31uuOOuOOuuuOuuOuuOuOuOOuOOuuuOuOOuOuOuOuOuuOuuuOOOO40
1.55-2.00690757.9342.07OOOuuOuuOuOOuOuuuuuOOuuuOuOuOuOOuuOOOuOOuuuuuuOuOu01
1.55-2.15425.0075.00OOOu01
1.58-1.92512055.3544.65uuOuuuOuOuuuOOuOOOOuuuOOuuOuOuuuuuOuuuuOOuuuOOuOOO30
1.60-1.90951055.3944.61uOuOuOOuOOuOuuuuuuuuuuuOOOuuuOuuOOuOOuuuuOOuuuOOuO10
1.60-2.052 0.00100.00OO20
1.65-1.85924253.8746.13OuuuuuuuuOuuuOOuOOOuuuuuuuOOOOOuOuOuOOOuOOuOuuuuuu06
1.65-2.00366.6733.33uuO10
1.68-1.82204851.9548.05OOOuOOuOOuuOOOOOOOOuOOuuOuOOOuuOuOuuuuOOuOOOuuOuuu03
1.70-1.80767051.7648.24OuuuuOuOOOOOuuOOuOuuuuOuuuOuuOOuuOOOuOOOOuOOuuOOOu01
1.72-1.78210651.9048.10uuuOuuOOuuOOOuuOOOuuuuOuuOuuuOuuuuOOuuuOuuuOuOOOuO10
1.75-1.75714350.7549.25OuOOOuuOOuOuOOuuOuuOOuuOuuOuOOOuOOOOuuuOOuuuOuOuuu03
1.78-1.72255348.4551.55OOuOOOOOuuOuuuuuOuOuuOuuuOOOOOOuOuuOuOuOuuuuOOuOOu01
1.80-1.70663549.4350.57uuOOuOuuOOOuuuuuOOOuuOuOuOuOuuOOOuOuOuOOuuuuOOuuOO20
1.82-1.68180547.4852.52uOuuOOuuOuOOuuuOuOOuuOuOuOOuOuuuuOOuOOOOuuOuuOOuOO20
1.85-1.65800248.7451.26OuOuuuOOOOuuOuuuOuuuuuOOuuuOOOOOOuOuuOuOuuuuuuOOuu02
1.85-1.751100.00 0.00u01
1.90-1.60787346.1653.84uOuuOOuOuOOOuOuOuuOOuOOuuuOuOOOuOOOOOuuOOuOuuOuuuu04
1.92-1.58464844.3455.66OOOOuuuuuOuOuOOOuOuOOOOuuuOOuuOOuOuOuuOOuuOuOuOOOO40
2.00-1.55559742.9357.07uOOOOOOuuuuOOuuOuuOOOuuOOOOOOOOuOOuOOOOuOOuuOOuOuu02
2.02-1.52345040.9959.01OuOuuuuOuuOOOuOuOOOOuuuOuOOOOuOOuOOOOOuOOuuuuuuOOu01
2.05-1.50469842.0457.96OuOOOOuOOuuOOOuOuOOuOOOOuuuOuuuOuOuOOOOuOOOOOOuuOO20
2.05-1.601100.00 0.00u01
2.10-1.48360038.7261.28uuOuuOOOOOOOOuuuOuuuuOOuuOuuOOuOOOOOOOuuuOuOOOuuuu04
2.15-1.45445339.3060.70OuuOuOuOuOOuuOOOOOOuOuOuuOOuuuOOuOOOOuOOOOuOOOuOuu02
2.15-1.55333.3366.67OOu01
2.25-1.42167737.8162.19OuOuuOOOOOuuOuOuOuOOuuOOOuOOuOOOuOuuOOOOOuuuuuOuOu01
2.30-1.40374835.4164.59OuuOuOuOuOOOuuuuuOuOOOOOOOuOuOOuOOuOOOuOOOuuuuOOOO40
2.35-1.3823731.6568.35OOOOuuOOuuOuOOuOOuOOuuOuOOOOOOuOOOOuOOOuOOuOOOuOOu01
2.40-1.37103336.1163.89OOuOOOuOOuOuuOOuOuOOOuOOOuuOuOOOOOOOuuOuOuOOOOuOuO10
2.45-1.35255733.3666.64OOOuOuOuOOOOuuOOuuOuOOOuuuOOOOOOOuOOuuuOuuOOuOOOOu01
2.55-1.3277433.4666.54OOuOOOOuOuOOuOOOuuuOOuOOOOuuOOOOuOOOOOOOOuOOuOOOOO50
2.60-1.30209932.9767.03uuOuuOuOuuOuuuuOuuuuOOOuOOOOOOOOuOuOOuuuuOuOOuOuOO20
2.85-1.25107229.4870.52OOuOOOOOOOuuuOOOOuOuOOOOOOuOuOuuuOOOOOOuOuOOOOOuOO20
3.15-1.2056026.7973.21OOOOOOOOOuuOOuOuOuOuOuOOOOuuOOuOOOOOOOOuOOOuOOOOOO60
3.35-1.1714422.9277.08OOOOOuOOOOOuOOOOOOOOuOuOOOuOOuuuOOOOOOOOOOOuOOOOOO60
3.55-1.1517623.8676.14OOOOuOOuOOOOOOOOuOOOOOuuOOOOuOuOOOOuuuuOOOuOOOOOOO70
3.65-1.142528.0072.00OuuOOOOuuOOOOOuuuOOOOOOOO80
3.75-1.134619.5780.43OOOOOOOOOOuOuOOOOOuuOOOOuOOOOOOuuOOOOOuOOOOOOu01
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima