Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

-

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.35-2.4594666.8133.19uuuuOuOuuuOOuOOOOOuuuuuuOuuuuuuuuuuOOuuuOOOOuuuOuu02
1.40-2.30219964.2135.79uOuuOuuuuuuuOuuOOuOOuuuuuuuuOuuuuuuuuuuOuuuuuuuuuO10
1.45-2.15321363.5536.45uuuOOuuuuOuOuOuuuuOuuuOuuuuuOOuOOuuuuuuuuuuuOOuOuO10
1.50-2.05429261.0238.98uuuuOuuOuOuOOOuuOOOOOOOuOuuuOuuOuuOuuuuuuOuOuuuOuu02
1.55-2.00421759.1240.88uuOuOuuuuuuuOuOuOOuuuuOuOuOOuOOuOuuuuOOuOuuOuOuuOu01
1.60-1.90590255.4444.56OuuuuOuOuOOOuuuuuuuOuuOOuOOOOOuuuOuuOuuOuOuuuOuOuO10
1.65-1.85572953.8046.20uOOOuOuuuOOOOOOuOOuuuOuuOuOuuuuuOuOuuOOOuuuOuOOuuu03
1.70-1.80470752.1447.86OOuOOOuuOuuOuuOOOOOuOuuOuuuuuuuuOuOuOOuuuOOuuOOuOO20
1.75-1.75464150.4449.56OOuuuOuOuOuuuuOOuuuOuuuOOuOuuOuuOuuuOOOOOuOuOuOuuu03
1.78-1.72132148.7551.25uOuOOuOuuuuuOOuuOOOuOuOuOuOOuuOOOOOOOuuOOOuuuOuuOu01
1.80-1.70413950.5249.48OOuOOOOOuuOOuuuuuOuOuuOOOuuOuuuuuuOOuOOOOOuuuuuOOO30
1.85-1.65482949.7850.22OOuuuuOOuuOuuOuuuOOOOuOOuOuuOOuOOuOOuuOuuuOOuOuOOu01
1.90-1.60451145.8754.13uuOOOuuOuOuuuuOOOOuuuuOuuuOOOuOuuuOOuOOOOOOOuuOOuu02
1.92-1.58240544.4555.55uOOuuOuOuuOOuuOOOuuuOuOOOuuOuOuOOuOOuuOOuuuOuuuOOu01
2.00-1.55291642.1157.89OOOuuuuOuOuOuOOOOOOOuOuuOOuOuOOOOuOOOOOuOuOuOuOOuu02
2.02-1.52157440.5359.47uOOuuOOOuOOOuOuOOuOOOuOuuuuOuOOuuuuOOuOOOuOuOOOOuO10
2.05-1.50237241.4858.52OuuuOOOuOOOuOuOOOOOOuOOuuuuuuOOuOOOuOOuuuOOOOOuuuO10
2.10-1.48173538.8561.15OOOuOOuuuOuOOOOOOOOuOOuuOOuuuOuOuOOuuOOOOuOOuOOuOO20
2.15-1.45221040.1859.82OOOOuOuOuOuuOOOOOOOOuuOOOOOOOuOOOuuOOuuuOOOOOOuOOu01
2.25-1.4273736.9163.09uOOuOOOuuuOOOuuOOOOOOuuOuOOOuOuOOuuuOOuuOOOuOuOOOO40
2.45-1.35112933.5766.43uOuuuOuOuOOuuOuOuOuOOOOuuOOuOOuOuOOOuOOOOOOOOuuOOO30
2.55-1.3230833.1266.88OOOOOOuOOuOuOuOOOOOOuuOOuOOuOOOOOOOOOOOOuOuOOuOuOO20
2.60-1.3090532.4967.51OOOOuOOOOOuuOOOOuOOOOuOuuOOOOOOOOOuOOOOuuOOOOOOuOO20
2.85-1.2541831.1068.90OOOuOOuOOuuOOuOOuOOuOOuOOOuuuOOuuOuOuOOOOOuOOuOOuu02
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima