Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

-

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.40-2.30281264.5135.49uuOuuuOuuuOOOOuuuuuuuOuOuuuOOuOuuuOuuuOuuuuuOOOuuO10
1.45-2.15383663.5836.42OuuuuuuuuuuuuuuOuOuuuuuuOuOuOuuuuuuOOuOOuuOuuuOOuu02
1.48-2.10212060.3839.62OOuOOuuuOuuOuOuuuuuOuuuuuuOuuuuuOuuOOOOuOuuuuuuuOu01
1.50-2.05512961.1238.88OuuOuuOuOOOOuOuOuOOuuOuuuuOuuuuuOuuOOuOuOOOuuOuuuu04
1.52-2.02361359.0440.96uuuuuuuuOuOuOOuuuOuuuuuuOuuOOOuuOuOuuuOOOuuOOuOOuu02
1.55-2.00498059.0041.00uOuuuuuOuOOuuuuuuuuuuuuuuuuOuuOOOOuuuOuuuOuuuuOOOO40
1.58-1.92353155.8244.18uuuuOuOuOuuuOOuuOuOuuOuOOOuuuOOuuOOOOuuuOOuOuOOOuO10
1.60-1.90702655.1244.88OuOuuuuuOOuuuuuOuOOuuuuuOOOuuOuOuOuuuOuuOOOuOuOuuO10
1.65-1.85678453.6346.37OOOOOOOuOuOuOuOOuuuOOOOOuOOuuOOOOOuuuuuuOOuOOOOuOu01
1.68-1.82143752.2647.74OOuOuOOOuOOOOOuuOOuuOOOuuOuuuuuOOOuOOuOOuuuOuOuOOu01
1.70-1.80556152.1747.83OOOOuOuOOOuuOuuOuOuOuOuOOOOOuOOOOuuOOuOOuuOuuOOuuu03
1.75-1.75531250.4749.53uOOuOOuuOuOOOOOuOOuuOOOOOuOuOOuOOuuuOuOOuuuuOOOOOu01
1.80-1.70484950.1549.85OOOuuuOuuOOOuOOuOuOuuOOuuuuuOOOOOOuOOOOOOuuOuOuuuu04
1.85-1.65567849.0051.00OOOOuOOuOuOuuuuuOOuOuOOOOOOOuuOuuOOOuOuuOuOuOOOuuO10
1.90-1.60538645.9354.07uOOOuOuuOOOuOOuOuuuOOOOuOuuuuuuuOOOuOOuuOOOuOOuuOO20
1.92-1.58300544.5655.44uOOOOOuuOuuOOOOuOOuuuuOOuOuuuuuOOOuOOOuOOuOOOuuuOO20
2.00-1.55360242.8457.16OuOuuOOuOOOuOuuOuOOuuOOOuOuuuuOuOuuOOuOuuuOuOuuuOu01
2.02-1.52208240.6859.32uOOOOOOuuuOOuOuuuOOOOOOuOOOOOOOOOuOOuOuOOOOOOOOOOO110
2.05-1.50297141.6458.36OuOuOuOuuuuuOOuOuOuOuuuOOOuuOOuOOOuuOOuuuuuuOuOOOO40
2.10-1.48218638.5661.44uOuOOOuOOuuuOuuOOOuuuuOuuOuuuOOuOOuOuOOuuuuOOOOOOO70
2.15-1.45272739.8660.14OOuuOOOOuOOuOOOuOOOOOOOOOuuuuOuOOOOOOOuuOuOOOuuOOO30
2.30-1.40220534.8365.17OOuOuOuOuuOOOuuuOuOOOuuuuOuOuuOuuuuOuuOOuOuOOOOuOO20
2.40-1.3754936.9863.02OuOuOOuuOOOOuuuOOuuuOOuOuuOuOOuOOOOOuOuOuOuuOuOOOO40
2.60-1.30116831.8568.15OOOOuOuOOOOOOOOOuOOOOuuOOOuOOOuuuuOuOuuOuuOOuuuOOO30
3.15-1.2028125.9874.02OOOuOOuOuOuuOOOuuOuuOOOOOOOOOOOOOOuuuOOuOOOOOuOOOO40
3.35-1.176924.6475.36OOOOuuOuuOOuuOOOOOOOOOOOOOuOOuOOuuOOuOOOOOOuuOOOOO50
4.40-1.093 0.00100.00OOO30
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima