Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του διπλού -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.062055.0045.00uOuuOOOOuOuOuuuOuuOu01
1755UEFΑΠΟΕΛ ΝΙΚΟΣΙΑ U19-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ U193.45-1.160-2u
1.083844.7455.26uOuOuuuOOOuOOOOuOOOOOOOuuOuuuOOuOuuuuO10
1.1019538.4661.54uOOuuOOOuuuOOuuOOOOOOOuOuOuOOOOOuOOOOOOOOuOOOOOOOO80
782ΓΕΡ1ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΜΠΑΓΕΡΝ2.85-1.25
1902CHLΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ3.35-1.170-4O
1.1210440.3859.62uOuuuuuOuOOuOOuuOOOuOOOuOuOuuOOOOOOOuOOOuuOuOuOuOO20
1784CHLΜΑΡΙΜΠΟΡ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ2.60-1.300-7O
1820ΑΝΠΛΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ-ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.3.15-1.200-4O
1.135836.2163.79uOOOuOOOOOuOOOuuOOuOuOOuOOOOOuuOuuuOOuuOOuOOOuOOuO10
572ΟΥΛΠΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ-ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ2.75-1.27
1.1532542.4657.54OOOOuOOuOuuOOOOuOOOOuOOOuOOOuOuOuuuOuOuOOOuuuOOuOO20
1.167443.2456.76uOuOuuOuuuOuOuOOuOOOOuuuOOOOOuuuOOOOOuuuOOuOuuOuOu01
1.1710650.0050.00OOOuOuOuuOOOOuOOuuuOOOOOOuOuuOuuuOuOuuOOuuuuOOOuOu01
1780CHLΑΠΟΕΛ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.45-1.351-1u
1.2050141.7258.28OOuOOOOOOOuuOOuuOOOuuuuOuOOuOuuOOOOOuuuOOOOuuuuOOu01
1876CHLΚΑΡΑΜΠΑΚ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.70-1.800-0u
1961EULΒΑΡΝΤΑΡ-ΣΟΣΙΕΔΑΔ1.90-1.60
1.2215536.1363.87uuuuuOuOuOOOOuuOuuuOOOOOOOOuOuOuOOOOOOOOOOuOOOuOOO30
1819ΑΝΠΛΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ2.60-1.300-4O
2215EURWΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U19 (Γ)-ΤΣΕΧΙΑ U19 (Γ)2.45-1.350-8O
1.2320941.1558.85OOuOuuOuuuOOuOuuOuOOOOOOuOOuOOOOOuuuOuuOOOOOOOuOOO30
907ΔΑΝ1ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ2.30-1.40
2664ΛΙΘ1ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ-ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ2.30-1.400-5O
1.3331044.5255.48OOuOOOOOOOuuOOOOOOOOOOOOOOOuOuOuuOOuOOOOuOOuuuOuOu01
1870ΜΑΥ1ΝΤΕΣΙΤΣ ΤΟΥΖΙ-ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΚΑ2.25-1.421-1u
1.3589545.1454.86uuOuuOOOOuOOuOOuuuuOuuuOOuuuOuuOuOuOOOOOuOuOuOOOOu01
517ΦΙΝ1ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ-ΕΛΣΙΝΚΙ2.45-1.35
938ΙΤΑ1ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ1.80-1.70
971ΓΑΛ1ΜΑΡΣΕΪΓ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ2.85-1.25
1793ΑΓΓ1ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ-ΓΟΥΙΓΚΑΝ2.00-1.551-1u
1.3828445.4254.58uOOuuuOOOOOOOOOuuOOOOOuuOuuuOuOOOOOOuOOOuuOuuOuuOO20
735ΣΚΩΤΜΠΡΕΧΙΝ-ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ1.92-1.58
950ΒΟΥ1ΒΙΤΟΣΑ-ΜΠΕΡΟΕ2.02-1.52
1.40110948.9651.04uOuOuuOuOuOOuuuOuOOOuOOuOuuuOuOOuuuuOOOOuuuuOOuOuu02
507ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ1.80-1.70
791ΚΥΠ1ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ1.70-1.80
1771ΣΟΥ2ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ-ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ2.75-1.270-2u
1.4238046.5853.42uuOuOOuuuuOOuuOuuuuOOOuOuuOOuOOuOOOOuuOOuOuuuOuuOu01
1750UEFΜΑΡΙΜΠΟΡ U19-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U192.55-1.321-4O
1757UEFΛΕΙΨΙΑ U19-ΠΟΡΤΟ U192.95-1.230-2u
1.55146648.1651.84uOOuuOOuOuOOOuOOOOuuOOOOOOuOOuOuOOOOOOuuOuOOuOOOOu01
764ΣΛΟ1ΣΕΝΙΤΣΑ-ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ1.85-1.65
880ΔΑΝ2ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ-ΒΕΝΤΙΣΕΛ2.00-1.55
1854ΣΒΚΥΙΣΚΡΑ ΜΠΟΡΖΙΤΣΕ-ΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧ.1.92-1.582-0u
1.60173550.2049.80OuOOOOuuuOOuuOuuuuOOuuuOuuOOOuuuOOOuOuuOuuuuuOOOuu02
811ΒΕΛ1ΚΟΡΤΡΑΪΚ-ΓΑΝΔΗ1.85-1.65
924ΓΑΛ1ΤΡΟΥΑ-ΛΥΩΝ2.05-1.50
1037ΓΕΡ1ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.00-1.55
1960EULΚΟΝΙΑΣΠΟΡ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ1.70-1.80
2207ΑΓΓΚΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.1.92-1.581-1u
1.6230849.3550.65uOOOOuOuOuuOOuOOOuOOuOOOOuOOuuOOuuuuOOuuuOuuuOOOuu02
1.6327648.9151.09OOOOOOOOOuOuuuOOuuuuuOOuuOOOOuOuOOOOOOuuOuOuOOOOOu01
2204EURWΟΥΑΛΙΑ U19 (Γ)-ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 (Γ)2.15-1.450-0u
1.65183447.6052.40OuOOOOOOOOuuOuOuuOOuOOOOOuuOuuuuOOOuOuuOuOOOuuuOOu01
798ΕΛΛ1ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ1.40-2.30
807ΓΑΛ1ΑΜΙΑΝ-ΜΠΟΡΝΤΟ1.60-1.90
845ΙΑΠ2ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ-ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ1.65-1.85
1.6733450.6049.40OOOuOuOuuuOuOuuuOuOOOOuuOOuuOOuOOOuOuuuOOOOOuuuOOu01
651ΝΟΡ2ΑΡΕΝΤΑΛ-ΣΤΑΡΤ2.15-1.45
848ΝΚΔΓΚΑΝΓΚΒΟΝ-ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ1.90-1.60
1.70200548.2851.72uOOOOOuOOOuuOOuuOOOOOuuuOOOuuuuOOOOOuuuOuOuOuOOOOu01
911ΕΛΒ1ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ2.15-1.45
1903CHLΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.1.70-1.800-1u
1954EULΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ2.00-1.55
1958EULΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ1.60-1.90
1.7251248.0551.95OuuOOOOOuOOuuOOuuOOOuuOuuOOuOOuOuuOOOuOuOOOOOuuuuu05
573ΟΥΛΠΠΡΕΣΤΑΤΙΝ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΝΓΚΟΡ2.30-1.40
587ΙΑΠ1ΟΜΙΓΙΑ-ΚΑΣΙΒΑ1.70-1.80
729ΣΚΩ1ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ-ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ2.00-1.55
1927ΠΑΡ1ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.58-1.920-0u
2209ΑΓΓΚΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ1.90-1.601-1u
2240U17ΠΓΕΡΜΑΝΙΑ U17-ΒΡΑΖΙΛΙΑ U171.80-1.70
1.75210549.8850.12OuuOuOuuOuuuOOOuuuuOuOuOOuuOuuuOuOOOOOuOuuuuuOuOOu01
502ΑΖΕΠΣΑΜΠΑΓΙΛ-ΙΝΤΕΡ ΜΠΑΚΟΥ1.65-1.85
731ΣΚΩ2ΚΛΑΪΝΤ-ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ2.15-1.45
763ΣΛΟ1ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ-ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ1.85-1.65
794ΕΛΒ2ΚΙΑΣΟ-ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ2.00-1.55
917ΙΣΠ1ΘΕΛΤΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.60-1.90
1828ΒΡΑ2ΜΠΟΑ-ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ1.37-2.400-0u
1952EULΛΟΥΓΚΑΝΟ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ1.80-1.70
1.7728149.8250.18uOuOOOOuOOOOuuuuuOuuOuuuuuuOuOuuuuOOuOOOOOuuOuuuuu05
1754ΣΝΚΥΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ-ΓΚΟΡΙΤΣΑ1.75-1.750-1u
1772ΓΕΡΛΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)1.92-1.582-0u
1.80203149.1950.81uuOOOOOOOuOuuuuOuOOOOOuOuuuuuOuuuuuuuOOuuOuOuOuOOO30
1971EULΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ1.60-1.90
1.8123648.3151.69uuOuOOuOOOOuOOOuuuOOuuuuOuOOuOuOOOOOuOOuOuuOuuuOuu02
956ΜΕΞ1ΠΟΥΜΑΣ-ΜΟΝΤΕΡΕΪ1.90-1.60
1853ΣΒΚΥΣΚΑΛΙΤΣΑ-ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ1.78-1.720-1u
1932ΜΕΞ1ΠΟΥΕΜΠΛΑ-ΜΟΝΤΕΡΕΪ1.78-1.722-0u
2210ΑΓΓΚΟΣΣΕΤ ΤΑΟΥΝ-ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ2.25-1.421-2O
1.85217650.3749.63uOuOuuOuOuOuOOOuuuOOuOOuOuuOOuuuOOuOOOOOOuOuuuuOOu01
557ΟΛΛ2ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ2.45-1.35
565ΒΕΛ1ΜΟΥΣΚΡΟΝ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ1.85-1.65
701ΑΓΓ2ΚΡΟΟΥΛΙ-ΛΟΥΤΟΝ1.68-1.82
886ΑΓΓΠΕΒΕΡΤΟΝ-ΑΡΣΕΝΑΛ1.80-1.70
896ΙΤΑ1ΤΟΡΙΝΟ-ΡΟΜΑ2.30-1.40
1019ΠΟΡΤΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ-ΜΠΡΑΓΚΑ1.55-2.00
1033ΟΥΡΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ1.75-1.75
1787CHLΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ-ΣΕΒΙΛΛΗ2.00-1.555-1O
1805ΑΓΓ2ΚΡΟΥ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.65-1.852-0u
1.90269750.3549.65OuuOuuOOOuuuOuuuOuuuuuOuuuOOuOOuuOOuOOuOOuuOOOOOOO70
976ΧΙΛ1ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ-ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ2.00-1.55
1782CHLΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ1.90-1.601-2O
1861UEFΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U19-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ U192.15-1.451-4O
1882ΛΙΠΚΓΚΟΥΜΠΙΟ-ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ1.55-2.001-3O
1962EULΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ-ΧΕΡΤΑ1.55-2.00
1.9241648.8051.20OuOOuOuOuuOuuuuOOOuOuOuuuuuOOOuuOuOuOOuuOuuuOuOOuu02
552ΟΛΛ2AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ-ΚΑΜΠΟΥΡ2.02-1.52
863ΝΟΡ2ΕΛΒΕΡΟΥΜ-ΣΑΝΤΝΕΣ1.90-1.60
1845ΜΕΞ1ΠΟΥΜΑΣ-ΛΕΟΝ2.05-1.502-0u
1.95182751.8348.17OOuOOOuOuuOuuuuuuOOOOuOuuOOOuuOuuuuOOuOuOuuOuuOOOu01
732ΣΚΩ2ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ1.92-1.58
785ΤΟΥ1ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ1.90-1.60
1.9854953.5546.45OOuOuOOOuOuuuuuuuOuuOOOuOuOuuuOuuuuuOOuuuuuOOOOuOO20
569ΙΡΛΠΜΠΡΕΪ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ1.85-1.65
846ΙΑΠ2ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ-ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ1.80-1.70
10.00190641.9758.03uOOuOuOOuuOuOOOuuOOOOuOuOOuOOOOOOOOuOOuuuOuOOOuuOO20
1873ΜΑΥ1ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ ΝΙΚΣΙΤΣ-ΠΕΤΡΟΒΑΤΣ1.70-1.803-0O
1966EULΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ2.15-1.45
10.5043538.1661.84OuOuOOOuuOOuOuuOOOOuOOOuuOOOOuOOuuOuuOOuuuOOOOOOOO80
922ΤΣΧ1ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΜΠΡΝΟ2.10-1.48
1852ΣΒΚΥΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ-ΣΠΙΣΚΑ ΝΟΒΑ ΒΕΣ2.85-1.253-0O
11.0058840.3159.69uuOuuOOOOOuuOuOOuuOOOOOuOOOuOOuOOOOOOuOuOOuuOuOOOu01
1759UEFΜΟΝΑΚΟ U19-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ U193.30-1.183-0O
2258U17ΠΓΚΑΝΑ U17-ΝΙΓΗΡΑΣ U172.00-1.552-0u
12.00104037.4062.60OuOOuOOOOOuOOuuuuOOOuuOOuOOOuOuuuOOOuuuOOOOuOOOOOO60
1004ΒΟΥ1ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ2.40-1.37
14.0029239.3860.62OOOOOOOuuOOOOuuOOOuuOOuOuOOOuOuOuOuuOOOuOOOOuOuOOu01
1821ΑΝΠΛΧΕΡΕΦΟΡΝΤ-ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ2.10-1.480-1u
14.5010436.5463.46OOOuuOOOOuOOOOOOuuuOOOOOOuOOOuuOOOOOOuuuOOOOuOuuuO10
19.007334.2565.75uOOOOOOOOuuOOOOuOOOOOuuOOOOOOOOuOOuOOOuuuuuOuuuuOO20
965ΙΣΠ1ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΕΪΜΠΑΡ4.25-1.10
1897CHLΜΠΑΓΕΡΝ-ΣΕΛΤΙΚ3.90-1.123-0O
2.00337451.3648.64uOuuOOuOuOOuuOOuOOOOOuOOOOOOuuOuOOuOuOuuOOuOOuOOuu02
542ΡΟΥ1ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ-ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ1.40-2.30
810ΙΣΠ2ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ-ΤΕΝΕΡΙΦΗ1.55-2.00
864ΝΟΡ2ΓΙΕΡΒ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ1.50-2.05
962ΝΟΡ1ΜΠΡΑΝ-ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ1.90-1.60
1035ΟΥΡΣΕΡΡΟ-ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ1.75-1.75
1769ΓΕΡΛ1860 ΡΟΣΕΝΧΑΪΜ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΕΡ.)2.25-1.420-2u
1827ΑΓΓ2ΜΠΑΡΝΕΤ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ1.65-1.851-1u
1862UEFΑΝΤΕΡΛΕΧΤ U19-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ U192.25-1.420-2u
1972EULΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ1.40-2.30
2.05226750.5149.49OuOOOuuuOOOuuuOuuOuOuOOuOOOOOOOOuuOuuuuuuuOuOuOuOO20
503ΑΖΕ2ΜΟΥΓΚΑΝ-ΓΚΑΡΑΝΤΑΓΚ ΛΟΚΜΠΑΤΑΝ1.45-2.15
522ΦΙΝ1ΒΑΑΣΑ-ΛΑΧΤΙ1.90-1.60
733ΣΚΩ2ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ-ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ1.90-1.60
779ΑΥΣ1ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ-ΛΙΝΤΣΕΡ1.72-1.78
883ΔΑΝ2ΣΚΙΒΕ-ΚΟΓΚΕ1.75-1.75
888ΟΛΛ1ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΑΓΙΑΞ2.05-1.50
2.10415850.8449.16uOOOOOuOuOuuuuuOOuOOOOOOOuuOuOOuOuOuuuuuuuuOOuuOOO30
548ΓΑΛ2ΟΡΛΕΑΝ-ΛΟΡΙΑΝ1.70-1.80
555ΟΛΛ2ΦΟΛΕΝΤΑΜ-ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ1.92-1.58
564ΑΥΣ2ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΡΙΝΤ1.92-1.58
638ΒΟΥ1ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ-ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ1.85-1.65
750ΒΕΛ2ΛΙΡΣ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ1.85-1.65
861ΑΓΓΤΙΠΣΟΥΙΤΣ-ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ1.85-1.65
897ΣΟΥ1ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ-ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ1.92-1.58
940ΝΟΡ1ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ-ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ1.80-1.70
941ΝΟΡ1ΣΟΓΚΝΤΑΛ-ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 081.80-1.70
1806ΑΓΓ2ΕΞΕΤΕΡ-ΛΟΥΤΟΝ2.05-1.501-4O
2200ΑΓΓΚΜΠΡΟΜΛΕΪ-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ1.75-1.753-0O
2232U17ΠΜΑΛΙ U17-ΓΚΑΝΑ U171.68-1.82
2242U17ΠΓΑΛΛΙΑ U17-ΙΣΠΑΝΙΑ U172.10-1.481-2O
2.15328252.2247.78uOOOuuOuuuuOuOOOuOOuOOOuuOuOuOuuOOuOuOuuuuOuuuOOOu01
702ΑΓΓ2ΚΡΟΥ-ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ1.75-1.75
730ΣΚΩ2ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ-ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ2.02-1.52
734ΣΚΩ2ΕΛΓΚΙΝ-ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ2.02-1.52
1764ACLΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ-ΑΛ ΧΙΛΑΛ1.90-1.602-2O
1807ΑΓΓ2ΜΟΡΚΑΜ-ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ1.70-1.800-3O
1850UEFΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ U19-ΒΑΣΙΛΕΙΑ U192.30-1.402-3O
1913ΒΡΑ1ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ-ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ1.45-2.151-0u
1942ΚΟΥΛΚΑΖΜΑ-ΑΛ ΝΑΣΡ2.00-1.55
1949ΕΣΘ2ΤΑΡΤΟΥ ΣΑΝΤΟΣ-ΤΑΛΙΝΑ ΦΛΟΡΑ ΙΙ2.45-1.35
2208ΑΓΓΚΜΠΟΣΤΟΝ-ΤΣΟΡΛΙ1.70-1.803-3O
2.1857153.0646.94uOOuOOOOuOuOuOOuOOuuuOuOOOuuOuOuuOuuOuuOOuOuOOOOuO10
1857ΚΡΟΚΒΑΡΑΖΝΤΙΝ-ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ1.68-1.821-2O
2.20512553.0047.00uOuOuOuOOOuuOOuuuOuOuOuuuOOOOOOuuOOuOuOuOOOuuOOOuu02
521ΦΙΝ1ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ1.85-1.65
682ΑΓΝΛΧΑΡΤΛΠΟΥΛ-ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.1.65-1.85
745ΣΟΥ1ΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ-ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ2.10-1.48
783ΟΛΛ1ΜΠΡΕΝΤΑ-ΤΣΒΟΛΕ2.00-1.55
1778ΛΙΠΚΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ1.72-1.782-0u
1871ΜΑΥ1ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ-ΙΣΚΡΑ ΝΤΑΝΙΛΟΒΟΓΚΡΑΝΤ1.50-2.051-0u
2.25399352.8747.13OOOuuOOOOOuOuuOuOOuuuuuOOOOOuuOOOuuuOuuuOOuuOOOuuu03
571ΙΡΛΠΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ-ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ1.80-1.70
584ΜΕΞ1ΜΟΝΑΡΚΑΣ-ΛΕΟΝ1.70-1.80
709ΑΓΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΧΑΛ1.85-1.65
710ΑΓΓΤΜΠΟΛΤΟΝ-ΚΠΡ1.70-1.80
854ΔΑΝ1ΧΟΜΠΡΟ-ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ1.92-1.58
920ΚΥΠ1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ1.60-1.90
944ΝΟΡ2ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ-ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ2.15-1.45
1877ΛΕΤΚΛΙΕΠΑΓΙΑ-ΡΙΓΑ ΦΚ1.52-2.022-0u
1973EULΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΟΥ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ1.50-2.05
2201ΑΓΓΚΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ-ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ1.90-1.601-0u
2.30558352.1947.81uuOOuuOuOuuOOuuuuOuuuuuOuuOuOuuOuuOuuOOOuuOOOuuOOu01
603ΡΩΣ1ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ -ΟΥΦΑ1.30-2.60
673ΑΓΝΛΟΛΝΤΕΡΣΟΤ-ΤΡΑΝΜΙΡ1.58-1.92
704ΑΓΓ2ΜΟΡΚΑΜ-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ1.70-1.80
766ΒΕΛ1ΛΟΚΕΡΕΝ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ1.70-1.80
915ΟΚΡΝΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ-ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ1.52-2.02
946ΠΟΛ1ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ-ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ1.75-1.75
1801ΑΓΓ2ΚΑΡΛΑΪΛ-ΓΟΥΙΚΟΜ1.85-1.653-3O
1825ΑΝΠΛΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ1.92-1.580-1u
1832ΒΡΑ2ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ1.40-2.300-0u
1843ΜΕΞ1ΚΕΡΕΤΑΡΟ-ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ1.68-1.821-2O
1920ΒΡΑ1ΑΒΑΪ-ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ1.45-2.151-1u
2206ΑΓΓΚΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ-ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ1.92-1.582-1O
2.35438052.6547.35OOuuOOOOOuuuOuOuuOuuOOOOuOuOuuOOOOuOOuuOuuOuOuuuOu01
562ΕΛΒ2ΒΑΝΤΟΥΖ-ΞΑΜΑΞ1.75-1.75
615ΡΩΣ1ΤΟΣΝΟ-ΡΟΣΤΟΦ1.40-2.30
639ΚΡΟ1ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ-ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ1.52-2.02
648ΙΤΑ2ΒΕΝΕΤΣΙΑ-ΕΜΠΟΛΙ1.50-2.05
650ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919-ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ1.55-2.00
691ΑΓΓ1ΟΞΦΟΡΝΤ-ΡΟΔΕΡΑΜ1.85-1.65
768ΟΥΓ1ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ-ΧΟΝΒΕΝΤ1.88-1.62
844ΙΑΠ2ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ-ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.1.52-2.02
901ΠΟΛ1ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ-ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ1.60-1.90
995ΚΟΛ1ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ1.45-2.15
1816ΑΓΙΣΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ-ΛΙΣΤΟΝ2.00-1.552-1O
1878ΛΙΠΚΡΑΒΕΝΝΑ-ΡΕΤΖΙΑΝΑ1.52-2.020-2u
1946ΣΑΡΑΛ ΡΑΕΝΤ-ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ2.05-1.50
2.40635852.4147.59uOuuuOuuOOOOOuOOuuOuuuOuOOOOOOuOOOuuOOuOOOuuOuOOOu01
518ΦΙΝ1ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ-ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ1.90-1.60
738ΣΚΩΤΦΟΛΚΕΡΚ-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ1.90-1.60
790ΚΥΠ1AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΕΛ1.55-2.00
814ΙΣΠ2ΣΕΒΙΛΛΗ Β-ΣΑΡΑΓΟΣΑ1.55-2.00
929ΕΛΛ1ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΞΑΝΘΗ1.40-2.30
1788ΑΓΓ1ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΡΟΔΕΡΑΜ1.60-1.903-1O
1823ΑΝΠΛΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ-ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ2.00-1.552-2O
1848ACLΟΥΡΑΒΑ-ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ2.30-1.401-0u
1936ΙΝΠΛΓΚΟΣΤΑΡΕΣ ΦΟΥΛΑΝΤ-ΣΕΠΑΧΑΝ1.40-2.30
1970EULΕΒΕΡΤΟΝ-ΛΥΩΝ2.05-1.50
2.45414753.2946.71uOuOuOuuOOuOOOuuuuuuuuOuuOOOOOuuuOuuuuOOuOuOuOOuuu03
500ΑΥΣΛΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ1.80-1.70
559ΟΛΛ2ΝΕΟΙ ΑΛΚΜΑΑΡ-ΕΜΕΝ2.05-1.50
563ΤΣΧ1ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ-ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ1.85-1.65
699ΑΓΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ-ΛΙΝΚΟΛΝ1.65-1.85
705ΑΓΓ2ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ1.60-1.90
707ΑΓΓ2ΣΟΥΙΝΤΟΝ-ΓΟΥΙΚΟΜ1.72-1.78
746ΣΟΥ2ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ-ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ1.90-1.60
851ΚΙΝ1ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ-ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ.1.75-1.75
1002ΜΕΞ1ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ-ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ1.60-1.90
1792ΑΓΓ1ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ1.60-1.902-1O
1799ΑΓΓ1ΣΑΟΥΘΕΝΤ-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ2.15-1.451-1u
1809ΑΓΓ2ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ-ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ1.85-1.653-2O
1810ΑΓΓ2ΣΟΥΙΝΤΟΝ-ΛΙΝΚΟΛΝ1.60-1.900-1u
1864ΤΣΧ2ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ1.75-1.751-1u
1967EULΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΡΙΕΚΑ1.85-1.65
2.50745551.7648.24uOOuOuOOuuuuOOuOOuOuOOOOOuuOuOuOOuuuOOuuuuuOuuuOOu01
592ΙΑΠ2ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ-ΜΙΤΟ1.75-1.75
628ΓΕΡ3ΕΡΦΟΥΡΤ-ΧΑΛΕΣΚΕΡ1.58-1.92
640ΓΑΛ2ΛΑΝΣ-ΡΕΜΣ1.75-1.75
654ΔΑΝ1ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ-ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ1.90-1.60
698ΑΓΓ2ΚΑΡΛΑΪΛ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.75-1.75
760ΠΟΡΤΦΕΪΡΕΝΣΕ-ΡΙΟ ΑΒΕ1.45-2.15
776ΤΣΧ1ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ-ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ1.58-1.92
813ΠΟΛ1ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ1.60-1.90
865ΝΟΡ2ΣΤΡΟΜΕΝ-ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ1.50-2.05
1034ΟΥΡΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ-ΦΕΝΙΞ1.85-1.65
1826ΑΝΠΛΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ-ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ2.10-1.483-2O
1831ΠΑΡ1ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.80-1.702-1O
1860ΠΟΛ3ΒΕΖΧΕΡΟΒΟ-ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ1.85-1.651-1u
2.55417153.8046.20OuuuOOuuOuOuuuOOOuuuuOOuOOOOOOuuuuOuOuOOOuuOuOOOuO10
627ΓΕΡ3ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.-ΒΕΧΕΝ1.52-2.02
804ΓΑΛ1ΜΕΤΣ-ΝΤΙΖΟΝ1.70-1.80
834ΜΕΞ1ΛΟΜΠΟΣ-ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ2.00-1.55
870ΓΕΡ2ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ-ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ1.65-1.85
882ΔΑΝ2ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ-ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ1.92-1.58
900ΓΕΡ1ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΕΡΤΑ1.55-2.00
975ΟΥΡΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ-ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ1.65-1.85
1013ΣΟΥ1ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ-ΚΑΛΜΑΡ1.80-1.70
1017ΡΟΥ1ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.1.55-2.00
1031ΟΥΡΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ1.65-1.85
1922ΒΡΑ1ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ-ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ1.70-1.803-1O
1956EULΝΙΣ-ΛΑΤΣΙΟ2.00-1.55
2.60747152.1847.82OOOuuuOOOuuuuuuuOOuOuOuOOuOOOuuOuuuOuuOuOOuuOOOOOu01
631ΓΕΡ3ΜΕΠΠΕΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ1.82-1.68
672ΑΓΝΛΦΙΛΝΤΕ-ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.2.00-1.55
722ΑΓΓΠΣΟΥΟΝΣΙ-ΛΕΣΤΕΡ1.65-1.85
816ΙΡΛΠΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ-ΝΤΕΡΙ1.90-1.60
866ΡΩΣ1ΟΥΡΑΛ-ΑΧΜΑΤ ΓΚΡΟΖΝΙ1.45-2.15
877ΔΑΝ1ΛΙΝΓΚΜΠΙ-ΟΝΤΕΝΣΕ1.75-1.75
885ΔΑΝ2ΒΕΪΛΕ-ΒΙΜΠΟΡΓΚ1.82-1.68
1118ΠΕΡΠΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ-ΝΤΕΠ. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ1.65-1.85
1846ΜΕΞ1ΑΤΛΑΣ-ΜΟΝΑΡΚΑΣ1.78-1.720-1u
1941ΙΝΠΛΦΟΥΛΑΝΤ-ΣΑΪΠΑ ΚΑΡΑΝΤΖ1.37-2.40
1951EULΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ-ΚΟΛΩΝΙΑ1.60-1.90
2.65529753.3546.65OuuuuOuOOOOuOOuOuuuOuOuuuOuuOuuuOuOuuuuuuOuuuuuOOO30
533ΒΟΥ1ΝΤΟΥΝΑΦ ΡΟΥΣΕ-ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ1.85-1.65
613ΓΕΡ2ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ-ΜΠΟΧΟΥΜ1.85-1.65
632ΓΕΡ3ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ-ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ1.60-1.90
642ΙΤΑ2ΤΣΕΖΕΝΑ-ΦΟΤΖΙΑ1.80-1.70
693ΑΓΓ1ΣΚΑΝΘΟΡΠ-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ1.85-1.65
765ΕΛΛ1ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ1.35-2.45
796ΒΟΥ1ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ1.80-1.70
802ΒΕΛ1ΕΟΥΠΕΝ-ΜΑΛΙΝ2.05-1.50
869ΓΕΡ1ΚΟΛΩΝΙΑ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ1.70-1.80
902ΡΩΣ1ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-ΖΕΝΙΤ1.50-2.05
906ΒΕΛ2KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ-ΛΕΟΥΒΕΝ1.90-1.60
937ΓΕΡ1ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ2.00-1.55
943ΝΟΡ1ΒΙΚΙΝΓΚ-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ1.90-1.60
979ΧΙΛ1ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ-ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ1.92-1.58
1010ΔΑΝ1ΡΑΝΤΕΡΣ-ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ1.65-1.85
1036ΓΕΡ1ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ2.15-1.45
1763ΑΛΓ1ΜΠΛΙΝΤΑ-ΟΥΣΜ ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ1.37-2.402-2O
1777ΑΡΓ3ΑΚΑΣΟΥΣΟ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ1.32-2.552-0u
1818ΑΝΠΛΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.-ΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ2.00-1.552-2O
1840ΜΕΞ1ΛΟΜΠΟΣ-ΤΙΧΟΥΑΝΑ1.80-1.701-2O
2.70594054.2945.71uOuOuuuOuOuuOOOOOOuOuuOuOuuuuuuuOOuuuuuuOOOuuuOuOO20
625ΚΙΝ1ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ-ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ2.00-1.55
803ΒΕΛ1ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ-ΟΣΤΑΝΔΗ1.80-1.70
875ΚΙΝ1ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ-ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ2.02-1.52
898ΣΟΥ1ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ-ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ2.00-1.55
951ΙΣΠ1ΛΕΓΚΑΝΕΣ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ1.40-2.30
970ΒΡΑ1ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ-ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ1.60-1.90
977ΧΙΛ1ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ-ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ1.60-1.90
1032ΟΥΡΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ1.65-1.85
1795ΑΓΓ1ΟΞΦΟΡΝΤ-ΤΣΑΡΛΤΟΝ1.90-1.601-1u
1907ΕΛΣ1ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ-ΦΑΣ1.52-2.020-3O
1928ΒΟΛΒΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ-ΜΠΟΛΙΒΑΡ1.85-1.655-1O
2203ΓΕΩ1ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ-ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ2.30-1.40
3093ΛΕΥΚΝΤΝΙΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΦ-ΙΣΛΟΧ1.68-1.82
2.75564854.1845.82uuOOuuuuOuuuuOuuuuuuuuuuOuuOuOOOOOuOuOuuOuOuuuuOuu02
524ΤΣΧ1ΖΙΧΛΑΒΑ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ1.58-1.92
596ΝΚΔΝΤΑΕΓΚΟΥ-ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ.1.58-1.92
641ΕΛΛ1ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ1.40-2.30
723ΡΩΣ2ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ-ΚΙΜΚΙ1.45-2.15
751ΚΥΠ1ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ1.55-2.00
847ΑΥΣΛΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ2.00-1.55
895ΙΤΑ1ΣΠΑΛ 2013-ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ1.65-1.85
914ΕΛΒ2ΒΟΛΕΝ-ΒΙΛ1.90-1.60
947ΡΩΣ1ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ1.45-2.15
981ΧΙΛ1ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ.-ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ1.70-1.80
1008ΠΟΛ1ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ-ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ1.65-1.85
1753ΙΝΠΛΝΑΦΤ-ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ1.42-2.251-0u
1895ΑΡΓ3ΣΑΣΑΣΙΠΑΞ-ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ1.35-2.451-0u
1944ΑΙΓΠΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ-ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ1.45-2.15
2.80580354.4545.55OOuuuuOuuOOuOuOuuuOOOOOuOOOuOOuOOuuuOOuuOuOuOuOOuu02
515ΣΑΡΑΛ ΦΑΤΕΧ-ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ1.80-1.70
516ΡΟΥ1ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ-ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ1.40-2.30
585ΜΕΞ1ΑΤΛΑΣ-ΤΙΧΟΥΑΝΑ1.70-1.80
664ΠΟΛ1ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.65-1.85
689ΑΓΓ1ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ-ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ1.75-1.75
692ΑΓΓ1ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ1.90-1.60
708ΑΓΓΤΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΦΟΥΛΑΜ1.80-1.70
773ΡΩΣ2ΖΕΝΙΤ ΙΙ-ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ1.58-1.92
842ΙΑΠ2ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ-ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.1.82-1.68
849ΝΚΔΟΥΛΣΑΝ-ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ.1.70-1.80
926ΠΟΡΤΤΟΝΤΕΛΑ-ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ1.55-2.00
969ΒΡΑ1ΓΚΡΕΜΙΟ-ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ1.55-2.00
986ΑΜΕ1ΧΙΟΥΣΤΟΝ-ΣΙΚΑΓΟ1.90-1.60
996ΒΡΑ1ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ-ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ1.75-1.75
1023ΓΕΡ2ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ-ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ1.55-2.00
1024ΙΤΑ2ΜΠΡΕΣΙΑ-ΜΠΑΡΙ1.65-1.85
1751UEFΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ U19-ΣΕΒΙΛΛΗ U192.15-1.451-1u
1863AFCΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ΦΚ ΙΣΤΙΚΛΟΛ1.55-2.002-2O
1883ΛΙΠΚΒΙΤΣΕΝΤΖΑ-ΠΟΡΝΕΝΟΝΕ1.50-2.052-1O
1888ΝΑΦ1ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ.-ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.1.30-2.600-0u
1908ΕΛΣ1ΙΣΙΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΑΝ-ΣΑΝΤΑ ΤΕΚΛΑ1.58-1.921-0u
2.85380251.7948.21OOOuuOOuOOuOuuuOuuuuOuuuOOOOOuuOOOuuuOuuuuuuOuuuuu05
509ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΜΑΡΜΟΡΕΚ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ1.55-2.00
537ΓΕΡ3ΣΟΝΕΝΧΟΦ-ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ1.75-1.75
554ΟΛΛ2ΟΣ-ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ2.40-1.37
578ΠΟΡΤΕΣΤΟΡΙΛ-ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ1.45-2.15
595ΝΚΔΣΕΟΥΛ-ΣΟΥΓΟΝ1.78-1.72
646ΙΤΑ2ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ-ΚΑΡΠΙ1.40-2.30
668ΟΥΛΠΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ-ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ2.00-1.55
831CAFCΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ-ΜΑΖΕΜΠΕ1.45-2.15
833ΜΕΞ1ΚΕΡΕΤΑΡΟ-ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ1.65-1.85
921ΤΣΧ1ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ- ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ1.65-1.85
942ΝΟΡ1ΣΤΑΜΠΑΕΚ-ΤΡΟΜΣΟ2.15-1.45
1884ΠΟΛ2ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΓΚΡΟΥΝΤ.1.48-2.101-1u
1889ΝΑΦ1ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ-ΑΓΙΑΞ ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ1.40-2.302-0u
1912ΒΡΑ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ-ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ1.50-2.050-1u
1916ΠΑΡ1ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ1.60-1.901-1u
1964ΑΙΓΠΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ-ΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ1.40-2.30
2214ΟΥΓ1ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ-ΧΑΛΑΝΤΑΣ1.80-1.701-0u
2.90628754.3745.63OuuOOOuuOOuuuuuuOOOuOOuuuOuuOuuuuuOOOOuuuuOOOuuOOO30
579ΙΡΛΠΛΙΜΕΡΙΚ-ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ1.90-1.60
589ΙΑΠ1ΣΕΝΤΑΪ-ΣΙΜΙΖΟΥ1.80-1.70
630ΓΕΡ3ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ-ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ1.58-1.92
742ΣΚΩΠΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ-ΝΤΑΝΤΙ1.65-1.85
797ΠΟΡΤΣΕΤΟΥΜΠΑΛ-ΜΑΡΙΤΙΜΟ1.40-2.30
980ΧΙΛ1ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ-ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ1.90-1.60
1794ΑΓΓ1Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ-ΓΟΥΟΛΣΟΛ1.60-1.901-1u
1834ΒΡΑ2ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ-ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ1.38-2.350-1u
1885ΠΟΛ2ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣ.-ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ1.70-1.802-1O
1909ΕΛΣ1ΣΟΝΣΟΝΑΤΕ-ΦΙΡΠΟ1.55-2.004-4O
1943ΣΑΡΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑ-ΑΛ ΦΕΪΧΑ2.10-1.48
2222ΛΕΥΚΝΤΝΙΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΦ-ΙΣΛΟΧ1.60-1.901-2O
2.95275454.5045.50uOuuOuuuuuuuuOOOOuOuuuuuOuuOOOuOuOuOOOuuuOuuOuuuuu05
510ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ1.65-1.85
580ΒΡΑ2ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ-ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ1.45-2.15
687ΑΓΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ-ΤΣΑΡΛΤΟΝ1.75-1.75
755ΠΟΡ2ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ-ΒΙΣΕΟΥ1.50-2.05
850ΝΚΔΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ-ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ1.80-1.70
1009ΡΩΣ1ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ-ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ1.45-2.15
1939ΙΝΠΛΣΙΑ ΤΖΑΜΕΓΚΑΝ-ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ1.50-2.05
1980ΠΑΡ1ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ1.80-1.70
25.007925.3274.68OOOuOOuuuOOuOOOOOOuOuOOuOOOOOuOOOOOOuuuOOOOOOuOOOO40
1900CHLΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ3.90-1.123-1O
28.001216.6783.33OuuOOOOOOOOO90
3.00742354.1045.90uuuOOuOuuOuOuOuuOuuOuOOuuOuOOOuOuOOuuuuOOOOuOuOOuu02
514ΒΟΥ1ΠΙΡΙΝ-ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ1.90-1.60
678ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ-ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ1.60-1.90
726ΣΚΩ1ΑΛΟΑ-IΣΤ ΦΑΪΦ1.90-1.60
887ΟΛΛ1ΑΛΚΜΑΑΡ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ2.45-1.35
978ΧΙΛ1ΙΚΙΚΕ-ΤΕΜΟΥΚΟ1.70-1.80
1785CHLΛΕΙΨΙΑ-ΠΟΡΤΟ1.80-1.703-2O
1959EULΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ-ΦΙΤΕΣΕ1.90-1.60
1977ΒΟΛΒΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ-XΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ1.92-1.58
2239ΚΟΚΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ1.37-2.401-1u
2667ΑΓΙΣΜΑΡΓΚΕΪΤ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.02-1.520-2u
3.05192955.4244.58OOOuOOuuuuOuuOuOOuuOuuuOuuuOOuOOOuuuuuOOOOOuOuuOOu01
501ΙΑΠ2ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ-ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ1.68-1.82
550ΓΑΛ2ΤΟΥΡ-ΣΟΣΟ1.65-1.85
558ΟΛΛ2ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ-ΤΕΛΣΤΑΡ2.10-1.48
635ΣΟΥ2ΓΚΑΪΣ-ΝΟΡΜΠΙ2.02-1.52
680ΑΓΝΛΓΚΙΣΕΛΙ-ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ1.82-1.68
770ΝΟΡ1ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ2.05-1.50
873ΚΙΝ1ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ-ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ2.30-1.40
884ΔΑΝ2ΘΙΣΤΙΝΤ-ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ2.05-1.50
1014ΣΟΥ1ΜΑΛΜΕ-ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ1.90-1.60
1768ΑΛΓ1ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ-ΣΕΤΙΦ1.35-2.452-1O
1798ΑΓΓ1ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ1.90-1.604-0O
1891ΛΙΠΚΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ-ΜΟΝΤΖΑ1.52-2.020-0u
1915ΒΡΑ1ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ-ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ1.70-1.80
1937ΑΙΓΠΑΛ ΝΑΣΡ ΚΑΪΡΟ-ΑΣΙΟΥΤΙ ΣΠΟΡΤ1.42-2.25
1938ΑΙΓΠΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΣΧ-ΤΑΝΤΑ1.42-2.25
2397ΑΓΓ1Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ-ΟΛΝΤΑΜ1.70-1.80
3.10535653.5846.42uuOuuuOOOOuuuuOOuOuOOOOuuuOOOOOOOuuOuuuuuuOOOOuOOO30
526ΗΑΕ1ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ-ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ2.40-1.37
608ΠΟΡ2ΠΕΝΑΦΙΕΛ-ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄1.70-1.80
618ΙΣΠ1ΛΕΒΑΝΤΕ-ΧΕΤΑΦΕ1.55-2.00
647ΙΤΑ2ΣΠΕΤΣΙΑ-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ1.45-2.15
694ΑΓΓ1ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ-ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ1.58-1.92
713ΑΓΓΤΝΤΕΡΜΠΙ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.1.60-1.90
737ΣΚΩΤΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ-ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ1.82-1.68
932ΣΟΥ2ΕΣΤΕΡ-ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ1.80-1.70
1012ΣΟΥ1ΧΑΜΑΡΜΠΙ-ΣΙΡΙΟΥΣ2.00-1.55
1029ΒΡΑ1ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ1.55-2.00
1756UEFΦΕΓΕΝΟΡΝΤ U19-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U192.45-1.354-0O
1813ΑΓΙΣΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ1.90-1.603-0O
1858ΠΟΛ2ΠΟΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ-ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ1.58-1.922-1O
1866UEFΜΠΑΓΕΡΝ U19-ΣΕΛΤΙΚ U192.30-1.406-2O
3.15259954.4145.59uuuOOuuuuuOuuOuuOOuOuuuOuuuOOuOuuuOOuuuOuOOOOOuuOO20
683ΑΓΝΛΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ-ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ1.78-1.72
712ΑΓΓΤΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ-ΛΙΝΤΣ1.75-1.75
756ΠΟΡ2ΛΕΪΣΟΕΣ-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.52-2.02
812ΒΕΛ2ΡΟΖΕΛΑΡ-ΒΕΣΤΕΡΛΟ1.92-1.58
837ΚΟΛ1ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ-ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ1.50-2.05
872ΓΕΡ2ΑΟΥΕ-ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ1.80-1.70
891ΕΛΛ1ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ1.45-2.15
984ΑΜΕ1ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝ.-ΤΟΡΟΝΤΟ2.05-1.50
987ΑΜΕ1ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ-ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ2.05-1.50
994ΑΜΕ1OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ2.00-1.55
1775ΝΑΦ1ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ.-ΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ1.42-2.251-2O
1919ΙΣΗΜΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ ΣΙΤΙ-ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)1.58-1.922-1O
1978ΒΡΑ1ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ-ΣΑΝΤΟΣ1.60-1.90
3.20546653.7546.25uOuOuuOuOuuuOOOOuuuOuOuuOuOuOOuOOuuOOOOOuOOuOuuOOO30
567ΠΟΛ1ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ-ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ1.80-1.70
674ΑΓΝΛΜΠΡΟΜΛΕΪ-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ1.92-1.58
909ΠΟΡ2ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β'-ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ1.72-1.78
919ΟΛΛ1ΧΕΡΕΝΦΕΝ-ΦΙΤΕΣΕ2.00-1.55
983ΧΙΛ1ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ-Ο ΧΙΓΚΙΝΣ1.68-1.82
991ΑΜΕ1ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ1.80-1.70
1011ΝΟΡ1ΟΝΤ-ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ1.80-1.70
1026ΓΑΛ2ΑΖΑΞΙΟ-ΓΚΑΖΕΛΕΚ1.55-2.00
1925ΜΕΞ1ΠΑΤΣΟΥΚΑ-ΤΟΛΟΥΚΑ1.85-1.652-2O
3.25359754.1845.82OuuuuuuOuOuOOuuuuuuuOOOuuuOuuOuuOuOuOuuOOOuuuuuuuO10
652ΣΛΟ1ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ-ΤΡΕΝΤΣΙΝ1.90-1.60
761ΡΟΥ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΚΟΛΕΝΤΙΝΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ-ΣΕΠΣΙ1.45-2.15
806ΓΑΛ1ΡΕΝ-ΛΙΛ1.65-1.85
967ΒΡΑ1ΜΠΑΪΑ-ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ1.58-1.92
1797ΑΓΓ1ΣΚΑΝΘΟΡΠ-ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ1.65-1.851-1u
1804ΑΓΓ2ΚΡΟΟΥΛΙ-ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ1.70-1.800-2u
1833ΒΡΑ2ΣΕΑΡΑ-ΠΑΡΑΝΑ1.42-2.251-0u
1881ΙΣΗΜΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ-ΝΤΕΛΦΙΝ1.65-1.852-2O
1955EULΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ-ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ1.70-1.80
3.30478853.7046.30uOOOOuuOOOOOOuOuOuOuuuOuOOOuOOuuuuuOOuOOuuOuOuOOuO10
536ΓΕΡ3ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ-ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ1.52-2.02
545ΓΑΛ2ΝΑΝΣΙ-ΚΛΕΡΜΟΝ1.45-2.15
649ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ-ΑΣΚΟΛΙ1.65-1.85
706ΑΓΓ2ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ2.00-1.55
725ΣΚΩ1ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ2.00-1.55
747ΣΟΥ2ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ-ΕΡΓΚΡΙΤΕ1.75-1.75
758ΠΟΡ2ΜΠΡΑΓΚΑ Β'-ΚΟΒΙΛΙΑ1.70-1.80
799ΟΛΛ1ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ1.90-1.60
830ΚΟΛ1ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ1.45-2.15
1022ΒΕΛ2ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ-ΤΟΥΜΠΙΖΕ1.75-1.75
1802ΑΓΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ1.90-1.602-3O
1835ΒΡΑ2ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ-ΟΕΣΤΕ1.52-2.022-2O
1887ΝΑΦ1ΜΠΑΡΟΚΑ-ΛΑΜΟΝΤΒΙΛ ΓΚ.ΑΡ.1.42-2.251-1u
1896ΑΡΓ3ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ-ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ.1.37-2.403-0O
3.35258550.2549.75uOOuOOOOOOuOuuOuuuOOOuOuuuuOuOuuuOOuuuuuOOuOuOuuuu04
551ΟΛΛ1ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ-ΒΙΛΕΜ2.00-1.55
714ΑΓΓΤΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΚΑΡΝΤΙΦ1.55-2.00
721ΑΓΓΠΣΤΟΟΥΚ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ1.75-1.75
759ΠΟΡ2ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ-ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ1.65-1.85
780ΑΓΓΤΜΙΛΓΟΥΟΛ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ1.60-1.90
923ΑΓΓΠΤΟΤΕΝΑΜ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ2.05-1.50
990ΑΜΕ1ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ-ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ2.00-1.55
2220ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ)-ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ)1.68-1.82
3.40464554.0845.92uuuOOuuuOuOuOOOOuuuOOOOOuuuOuuOuuOOOuuuuuuuuOOuuuu04
528ΑΥΣ2ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ-ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ2.02-1.52
532ΓΕΡ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ1.90-1.60
556ΟΛΛ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ-ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.40-1.37
679ΑΓΝΛΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΡΟΟΥ1.85-1.65
716ΑΓΓΤΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΡΕΝΤΙΝΓΚ1.65-1.85
840ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ1.50-2.05
871ΓΕΡ2ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ2.05-1.50
1003ΚΟΛ1ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ1.50-2.05
1859ΠΟΛ2ΡΑΚΟΦ ΣΖΕΣΤΟΣΧΟΒΑ-ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ1.82-1.681-1u
3.45249054.5045.50OOuOuuOuuuuuuOOOOOOuuOuuuuuuOuuuuOuOuOuOuOuuOuOuOu01
602ΚΙΝ1ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ-ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ2.00-1.55
657ΓΕΡ1ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ1.65-1.85
740ΣΚΩΠΧΑΡΤΣ-ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ1.70-1.80
774ΙΣΠ2ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ-ΓΡΑΝΑΔΑ1.55-2.00
800ΟΛΛ1ΦΕΝΛΟ-ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ1.80-1.70
805ΓΑΛ1ΝΑΝΤ-ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ1.50-2.05
878ΓΕΡ3ΣΒΙΚΑΟΥ-ΙΕΝΑ1.60-1.90
954CAFAΛ ΑΧΛΙ-ΕΣ ΣΑΧΕΛ1.40-2.30
989ΑΜΕ1ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ1.90-1.60
1025ΙΣΠ2ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ-ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ1.85-1.65
1233ΠΕΡΠΚΑΧΑΜΑΡΚΑ-ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ1.58-1.92
1808ΑΓΓ2ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ1.90-1.601-2O
1839ΒΡΑ2ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ-ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ1.48-2.101-1u
1886ΝΑΦ1ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ1.52-2.022-3O
1910ΧΙΛΚΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ.-ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ1.55-2.001-1u
1945EULΑΣΤΑΝΑ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ1.50-2.05
2225U17ΠΙΣΠΑΝΙΑ U17-ΙΡΑΝ U172.30-1.40
3.50569853.1246.88uuOOOuuOuuuOOOuOOOuOuuOuuOOOOOOuOOuuOuuOOuuuuuuOOu01
513ΙΝΠΛΖΟΜΠΑΧΑΝ-ΠΑΡΣ ΤΖΟΝΟΥΜΠΙ ΤΖΑΜ1.37-2.40
541ΤΟΥ1ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ-ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ2.15-1.45
561ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΒΑΛΒΑΪΚ2.10-1.48
576ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ-ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ1.75-1.75
581ΒΡΑ2ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ-ΜΠΟΑ1.50-2.05
590ΙΑΠ1ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ-ΤΟΣΟΥ1.70-1.80
685ΑΓΓ1ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ1.65-1.85
696ΑΓΓ2ΜΠΑΡΝΕΤ-ΓΕΟΒΙΛ1.78-1.72
823ΒΡΑ2ΛΟΝΤΡΙΝΑ-ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ1.58-1.92
836ΒΡΑ2ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ-ΓΚΟΪΑΣ1.45-2.15
862ΝΟΡ2ΑΣΑΝΕ-ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ1.90-1.60
867ΤΟΥ1ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ1.90-1.60
904ΤΟΥ1ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ1.65-1.85
905ΟΥΛΠΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ-ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ1.78-1.72
925ΠΟΡ2ΠΟΡΤΟ Β'-ΒΑΡΖΙΜ1.75-1.75
999ΟΥΡΠΕΝΙΑΡΟΛ-ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ1.85-1.65
1779ΑΡΓ3ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΝΤΕΠ.ΕΣΠΑΝΙΟΛ1.40-2.300-0u
1790ΑΓΓ1ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ-ΜΠΕΡΙ2.05-1.502-1O
1899CHLΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ1.65-1.850-2u
2238ΣΝΚΥΤΣΕΛΙΕ-ΜΟΥΡΑ1.75-1.754-0O
3.60538652.5147.49OOuOOuuuOOOuuuuOuuOOOOOOuuuOOuOOuOuOuuuOuuOuOuOuOO20
540ΤΟΥ1ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ-ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ2.05-1.50
568ΓΑΛ1ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ1.45-2.15
591ΙΑΠ2ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ-ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ1.80-1.70
681ΑΓΝΛΧΑΛΙΦΑΞ-ΤΟΡΚΙ1.75-1.75
695ΑΓΓ1ΣΑΟΥΘΕΝΤ-ΜΠΕΡΙ1.85-1.65
703ΑΓΓ2ΕΞΕΤΕΡ-ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ1.80-1.70
757ΠΟΡ2ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ-ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ1.72-1.78
784ΙΣΠ1ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΣΕΒΙΛΛΗ2.15-1.45
853ΙΑΠ1ΟΥΡΑΒΑ-ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ2.25-1.42
952ΤΟΥ1ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ1.90-1.60
1027ΙΣΠ1ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ-ΧΙΡΟΝΑ1.70-1.80
1758ΣΒΚΥΑΚΟΥΑΣΙΤΙ ΠΟΠΡΑΝΤ-ΙΝΤΕΡ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ2.40-1.371-0u
1892ΠΟΛ2ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ-ΣΤΟΜΙΛ1.70-1.803-1O
1921ΒΡΑ1ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ-ΓΚΡΕΜΙΟ1.35-2.450-0u
1924ΜΕΞ1ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ-ΝΕΚΑΞΑ1.82-1.683-2O
1931ΜΕΞ1ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ1.58-1.922-1O
1947ΤΣΧ1ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ1.58-1.92
1974EULΜΠΡΑΓΚΑ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ1.70-1.80
3.65256451.3348.67OOuuOOOuuuuOuuOOuuuOOOOOOuOuuOOOOuOuuuuOuuOOuuuuuu06
504ΑΖΕ2ΤΟΥΡΑΝ ΤΟΒΟΥΖ-ΑΓΚΣΟΥ1.50-2.05
534ΣΑΡΑΛ ΤΑΒΟΥΝ-ΑΛ ΦΑΪΣΑΛΙ1.88-1.62
547ΓΑΛ2ΝΙΜ-ΜΠΡΕΣΤ1.75-1.75
593ΡΩΣ2ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΕΤΣ ΝΤΑΣ1.45-2.15
636ΣΟΥ2ΓΚΕΦΛΕ-ΦΡΕΪ1.90-1.60
677ΑΓΝΛΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.90-1.60
744ΙΣΠ2ΟΥΕΣΚΑ-ΚΑΝΤΙΘ1.50-2.05
748ΟΚΡΝΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ-ΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ1.48-2.10
752ΚΥΠ1ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-AE ΛΕΜΕΣΟΥ1.70-1.80
949ΙΣΠ2ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ1.65-1.85
1774ΝΑΦ1ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ-ΜΠΛΟΥΜΦΟΝΤΕΪΝ ΣΕΛΤΙΚ1.30-2.600-1u
1838ΒΡΑ2ΓΚΟΪΑΣ-ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ1.50-2.051-0u
3.70116552.7947.21uuuOuOuuuOOuOOOOOuOuOuuuOOuOOOuuOOuuuuOOOOuuOuuuOO20
633ΡΩΣ2ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ1.40-2.30
931ΣΟΥ1ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ-ΧΑΚΕΝ2.10-1.48
939ΝΟΡ1ΜΟΛΝΤΕ-ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ2.00-1.55
1173ΠΕΡΠΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ-ΜΕΛΓΚΑΡ1.85-1.65
1761ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ-MC ΑΛΓΕΡΙ1.40-2.300-0u
1762ΑΛΓ1ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ-ΜΠΕΛΟΥΪΖΑΝΤ1.35-2.451-1u
1791ΑΓΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ-ΟΛΝΤΑΜ2.00-1.551-1u
1869ΜΑΥ1ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ-ΖΕΤΑ1.37-2.402-1O
2219ΑΡΓ3ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ1.40-2.304-0O
3.75610351.4848.52uOOOOuuOOuOuuOuOOuuuuOOOuuuOOOuuuOOOuuuOuOuuuOuuOu01
529ΑΥΣ2ΝΟΪΣΤΑΝΤ-ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ1.88-1.62
809ΓΑΛ1ΑΝΖΕ-ΤΟΥΛΟΥΖ1.55-2.00
1836ΑΡΓ3ΠΛΑΤΕΝΣΕ-ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ1.37-2.400-1u
3.80148052.7747.23OuuOOOuuOuuOOOOOuOuOuuOuOuuuuOOOOOOOuuOOOOuOOuOuuO10
523ΚΡΟ1ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ-ΡΟΥΝΤΕΣ1.62-1.88
538ΙΤΑ2ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΜΠΡΕΣΙΑ1.60-1.90
539ΣΟΥ1ΕΡΕΜΠΡΟ-ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ2.05-1.50
634ΡΩΣ2ΣΠΑΡΤΑΚ 2-ΤΙΟΥΜΕΝ1.70-1.80
645ΙΤΑ2ΠΕΣΚΑΡΑ-ΑΒΕΛΙΝΟ2.15-1.45
688ΑΓΓ1ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΓΟΥΟΛΣΟΛ1.68-1.82
771ΠΟΛ1ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ-ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ1.60-1.90
824ΒΡΑ2ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ-ΟΕΣΤΕ1.42-2.25
948ΙΣΠ2ΤΑΡΑΓΟΝΑ-ΑΛΚΟΡΚΟΝ1.40-2.30
960ΒΕΛ1ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ-ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ2.15-1.45
963ΙΣΠ2ΑΛΜΕΡΙΑ-ΡΕΟΥΣ1.40-2.30
1890ΝΑΦ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ-ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ1.35-2.451-1u
1893ΑΡΓ3ΦΕΝΙΞ-ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ1.40-2.303-1O
1935ΙΝΠΛΠΕΪΚΑΝ-ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ1.42-2.25
3.85193050.6249.38uuuOuuOOuuuOOOuuuOOuOOOuOOuOuOOuOuuOuuOOOOuuOuOOuu02
711ΑΓΓΤΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ2.00-1.55
720ΑΓΓΠΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ1.65-1.85
859ΙΤΑ1ΚΙΕΒΟ-ΒΕΡΟΝΑ1.70-1.80
968ΒΡΑ1ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ1.60-1.90
997ΒΡΑ1ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ-ΑΒΑΪ1.52-2.02
1021ΕΛΒ2ΑΑΡΑΟΥ-ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ1.92-1.58
1894ΑΡΓ3ΝΤΕΦΕΝΣ. ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ-ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ1.45-2.151-0u
1923ΧΙΛΚΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ-ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ1.70-1.802-0u
3.90114651.6648.34OOuOuuOuuOOuOOOOuuOuOOOOuOuuuOOuuOuuOOuuuOuOuOuuOO20
582ΒΡΑ2ΝΑΟΥΤΙΚΟ-Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ1.48-2.10
599ΙΑΠ1ΤΟΚΥΟ-ΣΑΠΟΡΟ1.65-1.85
604ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ1.85-1.65
676ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΡΕΞΑΜ1.62-1.88
778ΑΥΣ1ΑΛΤΑΧ-ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ1.70-1.80
2241U17ΠΙΡΑΝ U17-ΜΕΞΙΚΟ U172.55-1.322-1O
3.9570649.5850.42uOuuOuOuOOuOOuOuuuuuOOOOuOOOOOOuOOuOuOuuOuuuuuuOuO10
617ΡΩΣ2ΡΟΤΟΡ ΦΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ-ΤΟΜ ΤΟΣΚ1.52-2.02
727ΣΚΩ1ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ-ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.05-1.50
958ΕΛΛ1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ1.60-1.90
1028ΠΟΡΤΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ1.75-1.75
1905ΒΟΛΒΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ-ΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ2.00-1.552-1O
4.00849551.2548.75uOuuOOOOOOuuOOOOuuuOOOOOuuOOuuOuuuOOOOOuOOuOuuuOOO30
508ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ1.70-1.80
511ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ1.65-1.85
530ΑΥΣ2ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ-ΛΙΝΤΖ1.92-1.58
715ΑΓΓΤΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΕΡΤΟΝ1.90-1.60
781ΑΓΓΠΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ1.50-2.05
786ΟΚΡΝΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ-ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ1.48-2.10
819ΒΡΑ1ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ-ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ1.52-2.02
856ΙΣΠ2ΟΒΙΕΔΟ-ΚΟΡΔΟΒΑ1.55-2.00
857ΠΟΡ2ΑΡΟΥΚΑ-ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ1.52-2.02
913ΕΛΒ1ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ-ΛΩΖΑΝΝΗ2.15-1.45
933ΒΕΛ1ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΓΚΕΝΚ2.00-1.55
1020ΙΣΠ1ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΕΣΠΑΝΙΟΛ1.85-1.65
1192ΠΕΡΠΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ-ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ1.75-1.75
1770ΝΟΡ2ΣΤΑΡΤ-ΡΑΝΧΑΪΜ2.00-1.554-2O
1800ΑΓΓ2ΚΕΜΠΡΙΤΖ-ΓΕΟΒΙΛ1.85-1.652-1O
1965ΒΟΛΒΠΕΤΡΟΛΕΡΟ-ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2.10-1.48
1976ΠΑΡ1ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ1.60-1.90
4.10141452.9047.10uOuuOuOOOuuOuuuOOOuOuuOuOuOuuOOOuuuOuuOuuuOuuuuuuu07
525ΠΟΛ1ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ-ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ1.82-1.68
594ΙΑΠ1ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ-NΙΪΓΚΑΤΑ1.80-1.70
620ΟΚΡΝΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ1.50-2.05
661ΟΥΓ1ΠΑΞΙ-ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ2.05-1.50
736ΣΚΩΤΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.-ΙΝΒΕΡΝΕΣ1.78-1.72
820CAFΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-USM ΑΛΓΕΡΙ1.42-2.25
821ΒΡΑ2ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ-ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ1.50-2.05
838ΜΕΞ1ΤΙΓΚΡΕΣ-ΤΟΛΟΥΚΑ1.60-1.90
852ΑΥΣΛΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ2.45-1.35
927ΡΟΥ1ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ-ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ1.60-1.90
945ΝΟΡ2ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ-ΦΛΟΡΟ2.00-1.55
1830ΒΡΑ2ΛΟΝΤΡΙΝΑ-ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ1.70-1.801-0u
4.15110150.4149.59OOOuuOOuOOOOOuuOuOOOOOuOuuuuOuOuuOOuOOuOuuOOuuOOuO10
566ΓΕΡ1ΣΑΛΚΕ-ΜΑΪΝΤΖ1.70-1.80
793ΕΛΒ1ΖΥΡΙΧΗ-ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ1.90-1.60
912ΕΛΒ1ΣΙΟΝ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ1.85-1.65
1016ΤΟΥ1ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ1.85-1.65
1906ΕΛΣ1ΑΓΚΟΥΙΛΑ-ΠΑΣΑΚΟΥΙΝΑ1.80-1.702-2O
4.20140252.1447.86uuuOOOuOOuuOOOuOuuuuOOuuOOOOOOOuuuOuOOOuuOuOuOuuOO20
626ΓΕΡ3ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ1.80-1.70
665ΡΩΣ1ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ1.45-2.15
684ΑΓΓ1ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΠΛΙΜΟΥΘ1.65-1.85
697ΑΓΓ2ΚΕΜΠΡΙΤΖ-ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ1.75-1.75
966ΒΡΑ1ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ-ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ1.60-1.90
4.25321450.2849.72OOOOOOOuuuOOOOOOOuOuuOuuOuOOOOuuOOuOOuOuOuOuuuuOOO30
546ΓΑΛ2ΝΙΟΡ-ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ1.85-1.65
549ΓΑΛ2ΠΑΡΙ-ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ1.55-2.00
660ΟΥΓ1ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΟΥΙΠΕΣΤ1.92-1.58
717ΑΓΓΤΓΟΥΛΒΣ-ΠΡΕΣΤΟΝ1.60-1.90
743ΣΚΩΠΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΧΑΜΙΛΤΟΝ1.85-1.65
835ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ1.50-2.05
1812ΑΓΙΣΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ-ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ2.00-1.554-0O
4.30289049.5850.42uuOuuuuOOOuOuOOOOuuuOuOuOOOuOOuOOOOOOOOOuuuuuOOuOu01
619ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ-ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ1.85-1.65
659ΟΥΓ1ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ-ΧΑΛΑΝΤΑΣ1.90-1.60
667ΟΥΛΠΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ1.78-1.72
700ΑΓΓ2ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ1.65-1.85
767ΚΥΠ1ΠΑΦΟΣ FC-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ1.60-1.90
916ΒΟΥ1ΒΕΡΕΓΙΑ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΣΟΦΙΑ1.92-1.58
4.40130350.3549.65uuOuuuuOOOuOOOOOOOuuuuuOuOOuOOuOuuOuOOuuOOOuOOOOuO10
601ΙΑΠ2ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ-ΕΧΙΜΕ1.88-1.62
881ΔΑΝ2ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ-ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ1.82-1.68
1868ΛΙΠΚΠΙΖΑ-ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ1.50-2.050-1u
2217EURWΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 (Γ)-ΤΟΥΡΚΙΑ U19 (Γ)2.00-1.555-2O
4.50544151.1548.85uuOOuOuOuuuOOuuuuuuOuuuuuOuuOuOOOOuOuuOuOuOOOuuuOu01
614ΓΕΡ2ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ-ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ2.15-1.45
666ΤΟΥ1ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ1.85-1.65
832ΒΡΑ2ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ-ΠΑΡΑΝΑ1.42-2.25
936ΔΑΝ1ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΑΑΡΧΟΥΣ1.90-1.60
4.60199849.1050.90uOuOuOuOuuuuuOOuuOOuuOuuOOuOuOuOuOuOOuOuuOuOOOuOuO10
609ΡΩΣ2ΤΑΜΠΟΦ-ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ1.50-2.05
1796ΑΓΓ1ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ-ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ1.85-1.652-2O
1867UEFΜΠΕΝΦΙΚΑ U19-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. U192.60-1.302-2O
1872ΜΑΥ1ΡΟΥΝΤΑΡ ΠΛΙΕΒΛΙΑ-ΓΚΡΜΠΑΛΙ1.40-2.300-1u
1879ΠΟΛ3ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ-ΓΚΒΑΡΝΤΙΑ ΚΟΖΑΛΙΝ1.75-1.752-2O
4.7086149.8350.17OuuuOOOOuuOOuOuuOOuOOOuuOuOuOOuuOOuOOuuOuuuOuuOOuO10
663ΟΥΓ1ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ-ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ2.05-1.50
839ΜΕΞ1ΠΑΤΣΟΥΚΑ-ΠΟΥΕΜΠΛΑ1.75-1.75
2243U17ΠΑΓΓΛΙΑ U17-ΙΑΠΩΝΙΑ U172.10-1.480-0u
2255U17ΠΜΑΛΙ U17-ΙΡΑΚ U172.30-1.405-1O
4.75276752.3347.67OuOuuOuOuOOuuuuuuuuuOuOOOOuuuOOOuuuuuOOOuuOuOOuOOu01
543ΓΑΛ2ΧΑΒΡΗ-ΣΑΤΟΡΟΥ1.70-1.80
544ΓΑΛ2ΟΣΕΡ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.70-1.80
574ΑΓΓΠΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ1.65-1.85
577ΙΣΠ2ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β'1.75-1.75
612ΓΕΡ2ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ2.00-1.55
643ΙΤΑ2ΠΑΛΕΡΜΟ-ΝΟΒΑΡΑ1.50-2.05
930ΕΛΛ1ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ1.45-2.15
961CAFCΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡ ΓΙΟΥΝ.1.45-2.15
1781CHLΜΟΝΑΚΟ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ2.15-1.451-2O
1829ΒΡΑ2ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ-Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ1.50-2.051-1u
1851UEFΤΣΕΛΣΙ U19-ΡΟΜΑ U192.60-1.300-2u
1969EULΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ2.00-1.55
4.80102450.5949.41OOOOuuOuOOuOOuuOuOOOOuuuOuOuOOuuuuOuOOOuuOuOuOOOOO50
629ΓΕΡ3ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΑΑΛΕΝ1.68-1.82
669ΑΥΣ1ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ1.92-1.58
841ΜΕΞ1ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΝΕΚΑΞΑ1.65-1.85
982ΧΙΛ1ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ-ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ2.10-1.48
1015ΣΟΥ2ΒΑΡΝΑΜΟ-ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ2.30-1.40
4.90116451.9848.02uuOuOOOOOuuuuuuOuOuOuOuuOOOOuuuuuuuOuuuOOOuuuOOuOO20
583ΒΡΑ2ΣΕΑΡΑ-ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ1.50-2.05
598ΑΥΣΛΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ-ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ2.15-1.45
1695ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΝΤΕΡΙ1.55-2.000-0u
1765ΑΛΓ1ΚΑΜΠΙΛΙΕ-ΕΛ ΧΑΡΑΣΧ1.35-2.452-1O
1837ΒΡΑ2ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ-ΝΑΟΥΤΙΚΟ1.52-2.022-2O
5.00568448.5651.44OOOuOuOOOuuuuOuOuuuOOuuOOuuuuuOOOOOOuuOOOuOOOuOuOO20
893ΙΤΑ1ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ1.70-1.80
1783CHLΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΝΑΠΟΛΙ2.60-1.302-1O
5.1050751.8748.13OuOuOOOOOOuOOuuOOOuuuuuuuOOuuOOuuuOuOOuOuOOOuuOuuu03
586ΙΑΠ1ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ-ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ1.58-1.92
644ΙΤΑ2ΠΑΡΜΑ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ1.50-2.05
1803ΑΓΓ2ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ1.90-1.600-1u
5.20105949.6750.33OuuOOuOuuOuuOuOuOOuOuOuOOuuuOOOOuuOuuuOOuuuOuOuOuO10
739ΣΚΩΤΜΟΡΤΟΝ-ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ1.78-1.72
815ΟΛΛ1ΤΒΕΝΤΕ-ΡΟΝΤΑ2.05-1.50
988ΑΜΕ1ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ-ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ2.00-1.55
1767UEFΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19-ΤΟΤΕΝΑΜ U192.95-1.231-1u
1856ΣΒΚΥΤΑΤΡΑΝ ΛΙΠΤΟΒΣΚΙ ΜΙΚΟΥΛΑΣ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΒΟΛΕΝ2.00-1.552-0u
1917ΒΟΛΒΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ-ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ1.92-1.583-2O
2211ΑΓΓΚΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.-ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.2.05-1.503-0O
5.25212648.9751.03OOOOuuuuuOuuuuuOuOuOOuOOuOuuuuOuOOuOuOOuuuOuOuOOuO10
753ΤΣΧ1ΤΕΠΛΙΤΣΕ-ΚΑΡΒΙΝΑ1.80-1.70
817ΙΤΑ1ΝΑΠΟΛΙ-ΙΝΤΕΡ2.45-1.35
910ΙΣΠ2ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ-ΛΟΥΓΚΟ1.60-1.90
1975EULΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ2.30-1.40
5.40107648.4251.58OOOuOOOuOOuOOuuuuuuuuuOOOOuuuuuOuOOOOOOOOOuOOOOuOO20
512ΗΑΕ1ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΪ-ΑΤΖΜΑΝ2.10-1.48
777ΟΥΛΠΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ-ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ1.55-2.00
889ΚΡΟ1ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΙΣΤΡΑ 19611.55-2.00
1865UEFΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ U19-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ U192.30-1.405-0O
5.50372348.2951.71OuOOuOuOuuOuOOuuOuOuuOOOOuuOuuuOOuOOuOuOOuOOuOOOuu02
769ΙΤΑ1ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ-ΚΡΟΤΟΝΕ1.80-1.70
890ΓΑΛ1ΝΙΣ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ1.85-1.65
903ΣΚΛΚΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ2.15-1.45
5.6052845.6454.36OOOuOuOOOOOOOOOOOOuuOuuOOOuuOuOuOOOOOOOuOuOOOuOOOO40
5.7068548.0351.97uOuOOOOOuuOOOuOOOuuuuuOOOOOOuOOOOuuOOOuuOOOOOOOuuO10
575ΙΡΛΠΦΙΝ ΧΑΡΠΣ-ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ1.75-1.75
5.75148748.6251.38OOuOOOOuOOOuOOuOuOOOOOuuOOOuuuuuOOOOOuOOuuOOOOOOOO80
658ΓΕΡ1ΛΕΙΨΙΑ-ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ2.15-1.45
855ΙΣΠ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ2.05-1.50
1898CHLΤΣΕΛΣΙ-ΡΟΜΑ2.30-1.403-3O
5.8026744.5755.43OOuuuuuuOuuOuOuuOOOuOOOOOOuOuuOuuOuuuOuOOOOOOOuOOu01
519ΦΙΝ1ΙΛΒΕΣ-ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ1.90-1.60
792ΕΛΒ1ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΤΟΥΝ2.60-1.30
899ΣΟΥ2ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ-ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ2.05-1.50
5.9071050.0050.00OOuuOuuOuuOOOuuOOuuOOOOuuuOuOOOOOOuuOOOOOuuOOuOuuO10
616ΡΩΣ2ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ.-ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ1.48-2.10
908ΠΟΡ2ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β'1.68-1.82
1880ΣΝΚΥΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΝΤΡΙΤΣΕΒΟ-ΚΡΚΑ1.92-1.580-0u
1911ΙΣΗΜΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ-ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ1.85-1.651-2O
6.00283648.3851.62uOOOOuOuOuuuOuOuOuuOOOuuuOuOOuOuuuuuOuuuOOOOuOOOuu02
531ΓΕΡ2ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ-ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ1.90-1.60
749ΙΣΠ1ΜΠΕΤΙΣ-ΑΛΑΒΕΣ1.80-1.70
935ΤΣΧ1ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ1.78-1.72
1001ΚΟΛ1ΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ-ΤΙΓΚΡΕΣ FC1.45-2.15
1789ΑΓΓ1ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ-ΠΛΙΜΟΥΘ2.05-1.501-1u
1914ΒΡΑ1ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ-ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ1.70-1.80
1979ΒΡΑ1ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΜΠΑΪΑ1.60-1.90
6.25275345.6254.38uuuOOuOuuOOOuOOOOuOOuuuOOOuOOuuOOOuOOuOOuuuOuuOuOO20
662ΟΥΓ1ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ-ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ1.92-1.58
992ΑΜΕ1ΣΑΝ ΧOΣΕ-ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ1.90-1.60
998ΒΡΑ1ΣΑΝΤΟΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ1.88-1.62
1842ΠΑΡ1ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ-ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ1.75-1.751-0u
1918ΒΡΑ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ-ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ1.85-1.652-3O
2237ΙΣΗΜΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ-ΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ1.68-1.823-1O
6.50264548.5851.42uOuuOuOuuuOOuOuuuOOuuOuuuOOuOOuOOuOOOuuuuuuuOuuuuO10
607ΡΩΣ2ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ-ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ1.55-2.00
955ΚΡΟ1ΡΙΕΚΑ-ΟΣΙΓΙΕΚ1.60-1.90
1000ΚΟΛ1ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ-ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ1.45-2.15
1786CHLΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΤΟΤΕΝΑΜ2.85-1.251-1u
1814ΑΓΙΣΧΕΝΤΟΝ-ΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ1.92-1.581-0u
1824ΑΝΠΛΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ-ΤΙΒΕΡΤΟΝ2.05-1.502-0u
1855ΣΒΚΥΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ-ΝΙΤΡΑ1.92-1.583-1O
2202ΑΓΓΚΚΕΤΕΡΙΝΓΚ-ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ2.40-1.370-1u
6.75135844.4055.60uOOOuOuOuOuOOOuOOOuuOOOOOuuuOOOOOOOOOOuOuOuOOOOOOO70
506ΚΙΝ1ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ-ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ2.40-1.37
1901CHLΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ1.80-1.702-1O
7.00322044.0155.99uOuOuuOuuOOuOOOuOuuuOuOOOuOOuuuuuOOuOuuOOOOOuOuOOO30
762ΣΛΟ1ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ-ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ1.85-1.65
892ΙΤΑ1ΜΙΛΑΝ-ΤΖΕΝΟΑ2.05-1.50
1875ΣΒΚΥΖΙΛΙΝΑ-ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ2.30-1.403-0O
1934ΣΙΓΚΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ-ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ.2.40-1.37
7.2569842.5557.45OOOOOuOuuuOOuOOOOuuOOOOOuuuOuuOOuOuuOOOuuOuOuuuOOu01
535ΔΑΝ1ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΧΟΡΣΕΝΣ2.10-1.48
959ΡΟΥ1ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ-ΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ1.65-1.85
1844ΜΕΞ1ΤΙΓΚΡΕΣ-ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ1.92-1.581-0u
1968EULΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ1.90-1.60
2212ΣΕΡΒΙΑ (Γ)-ΙΣΡΑΗΛ (Γ)2.40-1.37
7.50233241.6858.32OOOOOOuOuuOuuOOuOOuOOuOuuOOOuuOOuOuuuuOOuOuOOOuOuu02
505ΣΙΓΚΧΟΜ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ2.30-1.40
570ΙΡΛΠΝΤΑΝΤΑΛΚ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ1.85-1.65
879ΒΕΛ1ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΑΝΤΒΕΡΠ2.15-1.45
1933ΗΑΕ1ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ-ΧΑΤΤΑ2.45-1.35
1981ΒΟΛΒΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ-ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ2.15-1.45
7.7571343.0656.94OOuuuOuuOOOOOuuuOuOuOuuOOOuOuOOOOuuuuuuuOuuuuOOOOO50
795ΕΛΒ2ΣΕΡΒΕΤ-ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ1.92-1.58
1760UEFΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ U19-ΝΑΠΟΛΙ U192.95-1.233-1O
8.00227341.2758.73uOuuOOOOuOOuOuOOOOuOuOOOOuuOOuuuuOuOOOOOOuuOuuuOOu01
520ΦΙΝ1ΚΟΥΟΠΙΟ-ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ2.45-1.35
772ΡΩΣ1ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ-ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ1.55-2.00
8.2545741.3658.64OOOOOOOuOOOuuuuOuOuOOuOuOuOOOuuuOOuOOOuOuuOuuuOOOu01
1776ΑΛΓ1ΣΑΟΥΡΑ-ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΤΕΪ1.90-1.601-0u
8.50145542.6857.32OuOOOOOOOuOuOOOOOuOuOOuOOuOOOuuuuOOOOuOuuOuuOOuOOO30
1926ΑΡΓΚΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ-ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ1.90-1.604-1O
1930ΙΣΗΜΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ-ΚΛΑΝ ΓΙΟΥΒΕΝΙΛ1.90-1.603-0O
1957EULΜΑΡΣΕΪΓ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ2.05-1.50
8.7543043.0256.98OuOOOuOuOOOuOuOOOOOOOuOuuuuuOuuOOOOOOuOOOOuuOuOOOO40
985ΑΜΕ1ΝΤΑΛΑΣ-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ1.90-1.60
9.5030745.2854.72uOOuOOOOOOOOOOOOuuuuuOuOuuOOuuOOOOOuOuOOOOOOOOuOOu01
622ΑΓΓΠΤΣΕΛΣΙ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ2.15-1.45
754ΓΑΛ1ΜΟΝΑΚΟ-ΚΑΕΝ2.30-1.40
1953EULΖΕΝΙΤ-ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ2.15-1.45
9.7520645.1554.85uuOOOuOOOOOuuuOuuuuOuOuuuuOuuOuOuOOOOOuOuOOOuuOuuO10
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima