Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του διπλού -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.1022737.4462.56uOOOOOOOOuOOOOOOOOuOOOOOOuOOOOuOuuOOOuuuOOOuOOOuOO20
1.139134.0765.93uuOOuuOOuOOOuOOuOOuuOOOOuOOOOuuOOOOOOOOOuOOOOuuOuu02
1242ΣΙΓΚΓΚΙΛΑΝΓΚ-ΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ2.60-1.300-3O
1.1536142.1157.89uOuOOOuuuOOuOOuuuOOOOuuOuOOuuuOuOuOOuOOOOOOuOOOOuO10
1146ΑΥΠΝΟΡΘΕΡΝ ΦΙΟΥΡΙ-ΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ3.45-1.162-3O
2320ΠΚΙΡΑΝ-ΙΣΠΑΝΙΑ2.05-1.600-1u
1.1610138.6161.39OOuuuOOOOOuuuOOuOuuOuOuOuOuOuOOuOOOOOOuOOOuOOOOuOO20
1163AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ ΓΙΟΥΝ.-ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ3.30-1.180-4O
1.2057042.6357.37uuuOOOuuuOOOuOuOOuuuuuuuOOOuOuuuuOuOOuOuuOOuuOOOOO50
1275ΜΟΛ1ΣΠΕΡΑΝΤΑ-ΜΙΛΣΑΜΙ1.85-1.651-2O
1.2219337.8262.18OOOOuOOOuOOOuuOuuuOOOuOuuuOuOOuOuOOuuOOuOuOuOOOOOO60
1124ΑΥΠΓΟΥΕΣΤ ΘΑΝΤΕΡ-ΟΛΙΜΠΙΚ2.95-1.232-3O
1.2327838.8561.15OOOOuOOOOOOOuOOOOuOuOOuOuuuOOOuuOOuuOOOuOuOOOOOOuu02
1116ΑΥΠΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ-ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ2.45-1.350-0u
1273ΜΟΛ1ΖΙΜΠΡΟΥ ΤΣΙΣΙΝΑΟΥ-ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ2.10-1.48
1.2839637.6362.37OuOOOOOOuOuuuOuuuOOuOOOOuuuOuuuOuuOOOOuOOuOOOuuOOu01
1005ΔΦΠΟΧΡΟΝΙΕ-ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ2.60-1.303-3O
1161ΣΙΓΚΓΙΑΝΓΚ ΛΙΟΝΣ-ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ.2.75-1.271-1u
1.3219137.1762.83OuOOuuOuOuOOOuuuOOOOuOuOOOOuuuuOuuuOOOuuuuOOOOOuuO10
1.3598344.8655.14uuuOuOuuuuOuOOuOOOuuOuOOOuOOOOOOuuOOOuOuOOOuuuuuuO10
1355ΜΑΣΛΜΕΛΑΚΑ-ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ2.15-1.45
1.3732042.1957.81OuOOOOOuOOOuOuOuOOuOOOOuuuuuuOuuOOuOuOOuOuOuOOuOOO30
1.3838445.5754.43OOuuuOuuOuOOOuuOuOOuOOOOOOOuOuOOOOuOuOOuuOuuuOOuuO10
1118ΑΥΠΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ-ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ2.30-1.400-0u
1119ΑΥΠΣΤΟΥΡΤ ΛΑΪΟΝΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΚΟΜΕΤΣ2.45-1.352-0u
1134ΔΦΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 19052.25-1.422-7O
1.40121748.2351.77OuuuOOOOOuuOuuOOOuOuOOuuOuOOuOuuuOuuuOOOOuuuOOOOuO10
1.45144446.1953.81OOOuOOOuOOOOuOuOOOuuuuOuuuOOOuuOuuuOOOuuOOuOuOuuOO20
1042ΣΟΥ3ΛΟΥΝΤΣ-ΜΙΑΛΜΠΙ2.60-1.300-4O
2325ΓΕΩ1ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ-ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ1.85-1.652-2O
2347ΔΦΟΜΠΟΛΟΝ-ΜΠΡΟΒΑΡ-ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ2.15-1.451-0u
2745ΠΚΝΙΓΗΡΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ1.90-1.70
1.4729852.3547.65uuuOuuuOuuuOuuOuuOuOuuOuOOOOOuuuuOuOOuuuOOOOOOOuOO20
1127ΑΥΣΠΑΚΑΤΣΙΑ ΡΙΝΤΖ-ΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ2.45-1.351-2O
1.4848245.0254.98uOOOuuOuOOuOuOOOOOuOOOOOOOOuuuuOuOuOOOOuuOOuuOOOOu01
1001ΜΑΣΛΝΕΓΚΕΡΙ ΣΕΜΠΙΛΑΝ-ΠΑΧΑΝΓΚ1.92-1.581-3O
1217ΑΜΕ3ΡΙΟ ΓΚΡΑΝΤΕ ΒΑΛΕΪ-ΦΟΙΝΙΞ ΡΑΪΖΙΝΓΚ1.85-1.650-0u
1.50159645.6154.39OuuOuuOOOOuOOOOOOOuOOOOuOOOuuOuuuOuOOOuOuuOOOuuuOu01
1006ΛΙΘ1ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ-ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ1.65-1.85
1103ΑΥΣΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΝΑΪΤΣ-ΓΚΡΕΪΝΤΖ ΘΙΣΤΛ2.85-1.250-4O
1176ΛΕΥ2ΒΟΛΝΑ ΠΙΝΣΚ-ΖΒΕΖΝΤΑ ΜΙΝΣΚ2.00-1.550-2u
1234ΑΥΠΔΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΑΪΔΑ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ2.45-1.351-3O
1.5233043.0356.97uOOuuOuOuOOuuOuOOOuOOOOOuOuuOOOuOOuuOOOuuOOOOuOuOO20
1131ΑΥΠΓΚΟΛΝΤ ΚΟΣΤ ΣΙΤΙ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ.2.60-1.300-4O
1.5346847.2252.78uuuuOuuOuuOOOOOuuuuOOOOuuuuOuOuuOuOOuuuOuOOuOOOOOu01
1226ΑΥΠΑΝΤΑΜΣΤΟΟΥΝ ΡΟΖΕΜΠΟΥΝΤ-ΜΑΪΤΛΑΝΤ2.55-1.322-2O
1272ΙΣΚΥΘΟΡ-ΣΤΙΑΡΝΑΝ2.15-1.45
1313ΙΣΚΥΑΚΡΑΝΕΣ-ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ2.15-1.45
2327ΓΕΩ1ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ-ΣΑΚΙΡ1.78-1.720-1u
1.55160647.2052.80OOOOuOuuuOuOOuuuOuOuOOuuOOuOOOuuOOOOuOOOOuOOOOOOOO80
1043ΔΦΧΕΪΣΤ-ΜΑΛΙΝ2.60-1.302-3O
2737ΠΚΝ. ΚΟΡΕΑ-ΜΕΞΙΚΟ1.75-1.851-2O
1.5738748.0651.94uOuOuOuuuOuOOuuOOuuOuOOOuOuOuOOOuOOOOOuOOuOOOuOOOu01
1111ΛΕΤ1ΒΑΛΜΙΕΡΑ-ΜΕΤΑ/ΛΟΥ2.00-1.551-1u
1.5840247.5152.49uuuOOuOuOOuOOOOuuuOOOOuOOOOOOuOuOOuuOOuuuuOuuuOuuu03
1173ΛΕΥ2ΚΧΙΜΙΚ ΣΒΕΤΛΟΓΚΟΡΣΚΙ-ΛΙΝΤΑ1.68-1.820-0u
1290ΛΕΥΚΛΙΧ ΜΙΝΣΚ-ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ1.40-2.30
1.60186349.6050.40uOuOuOOuuOOOOOOOOOOuOOOOOOuOuOOuuOOOOOuuuOOOOOOOuO10
2321ΠΚΙΡΑΝ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ1.55-2.15
1.6238849.7450.26OuOOOOuOuuuOuuOOuOOuuuOOuuuuOOuuOOOuOOuOOOOOuOOuuu03
1260ΛΕΥΚΣΛΑΤΣΚ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ1.40-2.300-1u
1.6336448.9051.10uuOuuuOuOOOOuOuuOuuuOuOOOuuOuuuOuOuuOOOOuOuOuOuOOu01
1155ΙΑΠ2ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ-ΟΚΑΪΑΜΑ1.40-2.301-0u
1243ΣΙΓΚΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ.-ΝΤΠΜ2.35-1.381-1u
1255ΣΟ1ΓΚΑΛΜΑΡ (Γ)-ΧΑΜΑΡΜΠΙ (Γ)2.05-1.500-4O
1.65198447.2352.77uuOOuOOOuOOOuOOOOOOOOOuuOuuOOOOuOOOuuOuuuuuOOOOuuu03
1007ΣΟΥ2ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ-ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ1.80-1.703-3O
1047ΙΣΛ2ΝΙΑΡΟΒΙΚ-ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ2.05-1.500-2u
1126AYΠΣΟΥΜΠΙΑΚΟ-ΠΕΡΘ2.05-1.501-1u
2305ΑΥΠΓΚΟΥΑΝΓΚΑΛΙΝ ΓΙΟΥΝ.-ΚΑΝΜΠΕΡΑ ΟΛΙΜΠΙΚ2.70-1.281-0u
1.6743651.3848.62uuuuuuOOOOOOOOuOOOOuOuuuOuOOuOuuOuuuOOOOOuOuuuuuuO10
2352ΤΣΛΠΛΑ ΦΙΟΡΙΤΑ-ΛΙΝΚΟΛΝ1.60-1.90
1.70214348.2551.75uOuuOOuOOOuuuOOOOOuOuuuOuOOOOOuOuOuuuuOuuuuOuuuuuO10
1142ΑΥΠΑΔΕΛΑΪΔΑ-ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ2.05-1.503-0O
2318ΠΚΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ1.70-1.90
1.75228850.0449.96uOuOuOOuOuOOOOOuOOuuOuuOOuOuuOuuOuOuuuOuuuuuOOOuuO10
1064ΣΟΚΜΟΤΑΛΑ-ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ2.45-1.352-2O
1.7737349.8750.13uOuuOuuuuuOOuOOOOOOOuOuuOuuuOuOuOuuOuOuOuuuuOuuOuO10
2351ΤΣΛΠΣΑΝΤΑ ΚΟΛΟΜΑ-ΝΤΡΙΤΑ1.60-1.90
1.7822743.6156.39uuOuuOOuOOuOOOuuuuuOOOuuuuuOOOOuOuOuuOOOOOuuuOOuOO20
1150ΔΦΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ-ΠΡΙΜΠΡΑΜ2.05-1.502-1O
1.80214248.9751.03uOOOuuuOOOOOOuuuuOOOOuuuuOuOuuOOOOuOOOuuOOuOuOOuOu01
1.8322646.0253.98uOuuuOuOOuOOuuuuOuOOOOuOuOOuOuuOOOuOuOOOOOOOuOOuOu01
1193ΑΝΛΓΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΣΠΙΡΙΤ (Γ)-ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΡΑΪΝΤ (Γ)1.90-1.600-1u
1.85238249.9250.08OOOuuuuuOuOuuOOOOuOuOOOOOOOOuuuOOOuOuOOuuuOOOuOuuO10
1058ΦΙΝ3ΠΙΕΤΑΡΣΑΡΙ-ΚΕΡΧΟ2.00-1.552-2O
1.90280750.4149.59uOuuOOOOuuOuOOuOuuuOOOuuOOuOOuuOOuOOOuuOOuuuOOuuuu04
1106ΛΕΤ1ΣΠΑΡΤΑΚΣ-ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ1.85-1.650-2u
1.9147648.7451.26uOuOuuuOOOuOuOuOuOuuuuuOOuOOuOOOuuOuuuuuuOOOOuOOOu01
1019ΦΙΝ1ΚΟΥΟΠΙΟ-ΕΛΣΙΝΚΙ1.70-1.802-2O
1122AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ ΝΕΟΙ2.60-1.303-5O
1164ΔΦΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ-ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ1.92-1.583-1O
1180ΝΟΡΓΣΤΑΜΠΑΕΚ (Γ)-ΚΛΕΠ (Γ)1.65-1.850-1u
1.9318056.1143.89uuuuuuOOOuOOuOOOOOuuOuOOuOOuuOuuOOuuOOuuOOOuuuOuuu03
1114ΙΣΗΜΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ-ΕΜΕΛΕΚ1.68-1.822-0u
1181ΚΕΝΠΟΥΛΙΝΖΙ-ΓΚΟΡ ΜΑΧΙΑ1.58-1.920-2u
1.95209951.4148.59OOuOOuOuOuuOOuOuOOuuOOOuuOOuOOuuOOuuuOuuOuuuuOuOuO10
1166ΙΑΠ2ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.-ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ1.50-2.053-2O
1.9871951.8848.12uOOOOuuOuOuuuuOuOOuOOOuOuuuOuOOuOOuOOuOuuuOuOOuuOO20
1000ΜΑΣΛΚΕΛΑΝΤΑΝ-ΣΕΛΑΝΓΚΟΡ ΠΚΝΣ2.10-1.480-2u
1156ΙΑΠ2ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ-ΟΜΙΓΙΑ1.55-2.000-3O
1179ΝΟΡΓΡΟΑ (Γ)-ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ (Γ)2.05-1.503-2O
10.5053638.0661.94OuOuOOuuuuOuOOOOuOOOuOuuOuOuOOOuOOOOuuOOOOOOOOOOuu02
1040ΛΙΘ1ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ-ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ2.15-1.452-0u
11.0068939.6260.38uOOuOOuOOuuuuuuOuOOOOOuuOOOuuuOOOuOOuOOuOuOOuOOuOO20
1044ΙΣΛ2ΑΚΡΑΝΕΣ-ΜΑΝΙ2.45-1.355-0O
2736ΠΚΒΕΛΓΙΟ-ΤΥΝΗΣΙΑ2.00-1.655-2O
11.5031331.6368.37OOuOOOuOOuOuuOOOOOOuOOOuOuuOOuuOOOOOOuuOOuOOOOOuOu01
1014ΜΑΣΛΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ-ΤΕΡΕΝΓΚΑΟΥ2.25-1.422-0u
12.00111437.6162.39uuOOuOOOOuOOuuOuOuOOOOOuuOuuuOuOuOuOOuOuOuOOuuOOOO40
1139ΚΑΖKΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ-ΑΤΙΡΑΟΥ1.55-2.003-0O
13.5012740.1659.84OOOuOuuOOuuOuOOuuOOuuOOOOOuuOOOOOOOOuuOOOOuuOuOuuu03
2308ΠΚΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ2.15-1.551-0u
2733ΠΚΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ1.90-1.702-0u
2739ΠΚΑΓΓΛΙΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ2.00-1.656-1O
15.0043137.5962.41uOuOuOOOOOOOuuOOOOOOuOOuOuOOOOOuOOuOuuOOuOOOOOuuuO10
2326ΓΕΩ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΥΦΛΙΔΟΣ-ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ2.45-1.352-1O
18.0018334.4365.57OOOuOOuOuOuuOOuOuuOOOOOOOOOOuOOOuOOuuuOuuOuOOOOOOO70
2.00360551.4348.57OuOuuOOOuuuOuuOOuOOOOOuuuuuOOOOuuOuuuOuOuuOuuuuOuO10
1207ΑΜΕ3ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΡΕΪΛΧΟΚΣ-ΛΟΥΙΣΒΙΛ1.65-1.852-2O
2741ΠΚΠΟΛΩΝΙΑ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ1.70-1.90
2.0262948.9751.03uuOuuuOOOuOuuOuuOOOuuuuuuOuuuuuuOuOOuOOuOuOuOuOOuu02
1186ΛΕΥΚΒΙΓΒΑΜ ΣΜΟΛΕΒΙΤΣΙ-ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΤΝΟ1.32-2.550-1u
2317ΔΦ1860 ΡΟΣΕΝΧΑΪΜ-ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ2.05-1.504-3O
2336ΝΟΡ3ΑΡΕΝΤΑΛ-ΣΚΕΪΝΤ1.85-1.650-1u
2.05252750.3049.70uOOuOOuOuuuOOuOuuuuOuOOuuOuOOOOuuuuOOuuuOuOOOuuuOu01
1056ΦΙΝ1ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ-ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ1.50-2.050-1u
1067ΣΟΥ3ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ-ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ2.05-1.504-1O
2.10444251.1348.87OuOOOOOOuuOOOOuOOOuOOuuuuOuOuOOOuuuuuOuuOuuOuOOuuO10
1037ΦΙΝ3ΤΠ47-ΙΦΚ ΒΑΣΑ2.02-1.522-0u
1060ΦΙΝ3ΚΑΦΟΥ 98-G.B.K2.00-1.551-1u
2335ΝΟΡ3ΜΠΡΑΤΒΑΑΓΚ-ΚΙΕΛΣΑΑΣ2.05-1.500-3O
2359ΓΛΠΡΣΑΝΤ ΤΖΟΥΛΙΑ-ΓΖΙΡΑ ΓΙΟΥΝ.1.60-1.90
2744ΠΚΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ1.60-2.05
2.1273248.7751.23uuuuuOOuOOOOOuuOuOOOuuOOOuuuOuuuuuOOuuuuuOuuOuOOuu02
1195ΙΣΗΜΑΟΥΚΑΣ-ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ1.52-2.020-0u
2.20561452.7347.27uuuuuOOOOOOOOuuuuuuuOuOOOOOOOOOOOOuOuuuuuOOuuOOOOu01
1069ΣΟΥ3ΣΚΟΒΝΤΕ-ΤΒΑΚΕΡΣ2.05-1.502-1O
1154ΙΑΠ2ΓΚΙΦΟΥ-ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ1.85-1.652-2O
1231ΑΥΠΜΑΝΛΙ Γ.-ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ2.05-1.501-1u
1310ΝΟΡ1ΟΝΤ-ΜΠΡΑΝ1.60-1.90
2310ΧΙΛΚΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ-ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ1.92-1.582-0u
2344ΝΟΡ3ΝΑΪΜΠΕΡΓΚΣΟΥΝΤ-ΜΓΙΟΛΝΕΡ2.30-1.400-1u
2743ΠΚΔΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ1.40-2.50
2.25449553.0446.96uuuuuOuuuuuuOOuOuuuuuuOuOOOuuOuOuOuuuuuuuOOuOuuuOO20
1041ΣΟΥ3ΚΑΡΛΣΚΡΟΝΑ-ΤΟΡΝΣ2.02-1.521-1u
1045ΙΣΛ2ΘΟΡ-ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΟΛΑΦΣΒΙΚ1.90-1.600-2u
1063ΛΕΤ1ΡΙΓΑ ΦΚ-ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ1.48-2.101-0u
1113ΑΝΛΓΧΙΟΥΣΤΟΝ (Γ)-ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΘΟΡΝΣ (Γ)1.70-1.801-3O
1129ΑΥΣΠΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΙΟΥΝ.-ΓΚΑΠ2.02-1.521-3O
1232ΙΑΠ2ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ-ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ1.65-1.851-0u
1256ΣΟΥ2ΝΟΡΜΠΙ-ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ1.85-1.651-0u
1366ΦΙΝ2ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ-ΚΠΒ-Ζ1.65-1.85
2.30608752.3647.64OOOOuOuuuOuOOuuuuuuOuOuOuOOOuuOOuuuOuuOOOOOuOOuuuu04
1167ΙΑΠ2ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ-ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ1.58-1.921-0u
1201ΒΡΑ2ΜΠΟΑ-ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ1.25-2.850-2u
2.35487053.1846.82OuuuOOuuuOuuOuuOOOuuuuuuOOuOOuuuOuuOOuuuuOuuOOOuuu03
1013ΙΑΠ2NΙΪΓΚΑΤΑ-ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ1.48-2.101-5O
1172ΛΕΥ2ΚΟΜΜΟΥΝΑΛΝΙΚ ΣΛΟΝΙΜ-ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ1.75-1.751-1u
1209ΑΜΕ3ΡΙΤΣΜΟΝΤ ΚΙΚΕΡΣ-ΣΑΡΛΟΤ ΙΝΤΙΠΕΝΤΕΝΣ1.82-1.681-1u
1237ΑΥΣΠΥΚ-ΝΟΡΘ ΠΑΪΝ2.70-1.282-1O
1264ΣΟΥ3ΓΚΡΕΜΠΕΣΤΑΝΤΣ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤ2.00-1.553-1O
1311ΣΟΥ2ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ-ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ1.92-1.58
2304ΑΥΠΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ-ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΟΛΙΜΠΙΚ2.60-1.30
2324ΛΕΥ2ΚΙΣΤ-ΜΠΑΡΑΝΟΒΙΤΣΙ2.35-1.380-1u
2742ΠΚΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΠΕΡΟΥ1.70-1.90
2.40689752.4047.60OuOuOOuuOOOuOuuOOOOOOOOuuuuuuOuOuuuuOuuuuuOOuOuuuO10
1003ΜΑΣΛΣΕΛΑΝΓΚΟΡ-ΠΕΡΑΚ2.10-1.481-1u
1070ΙΣΛ2ΧΑΟΥΚΑΡ ΧΑΦΝΑΡΦΓΙΟΡΝΤΟΥΡ-ΘΡΟΤΟΥΡ2.02-1.522-5O
1075ΒΡΚΝΣΕΑΡΑ-ΜΠΑΪΑ1.50-2.050-1u
1110ΔΦΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.-ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ.2.00-1.550-1u
1165ΙΑΠ2ΕΧΙΜΕ-ΜΙΤΟ1.45-2.150-1u
1247ΣΟ1ΓΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤΣ (Γ)-ΠΙΤΕΑ (Γ)1.65-1.852-1O
1276ΜΟΛ1ΖΑΡΙΑ ΜΠΑΛΤΙ-ΣΦΙΝΤΟΥΛ ΓΚΕΟΡΓΚΕ1.65-1.851-1u
1317ΙΣΗΜΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ ΣΙΤΙ-ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ1.72-1.78
2329ΓΕΩ1ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ-ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ1.68-1.821-2O
2.45465652.8147.19OuOOuOOuOuuOOOOOOuuuOuuOuOOOuOOuuuuOOOuOuOuuOOuuuO10
1152ΔΦΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ-ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΒΕΜ2.75-1.271-2O
1261ΣΟΥ3ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ-ΟΣΚΑΡΣΑΜΝΣ1.92-1.580-1u
1312ΣΟΥ2ΜΠΡΑΓΚΕ-ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ1.85-1.65
2734ΠΚΝΙΓΗΡΙΑ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ1.40-2.502-0u
2740ΠΚΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ1.50-2.252-2O
2.50796151.7148.29uOOOOOuuOOuuOuuOuOOOuOOOuuOOOuOuOuuOuuuOuuuuuuuOOO30
1059ΦΙΝ3ΚΑΠΑ-ΕΣΠΟ2.10-1.481-0u
1120AYΠΜΠΑΛΚΑΤΑ-ΦΟΡΕΣΤΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ2.60-1.302-0u
1135ΔΦΚΑΡΒΙΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ2.00-1.552-4O
1148ΑΥΠΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ-ΧΑΚΟΑ2.02-1.522-1O
1184ΝΟΡΓΑΡΝΑ-ΜΖΟΡΝΑΡ (Γ)-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ (Γ)1.92-1.583-2O
1241ΙΑΠ2ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ-NΙΪΓΚΑΤΑ1.55-2.000-0u
1304ΦΙΝ1ΛΑΧΤΙ-ΚΟΥΟΠΙΟ1.68-1.82
1316ΒΡΑ3ΣΑΛΓΚΕΪΡΟ-ΚΟΝΦΙΑΝΣΑ1.48-2.10
1359ΦΙΝ1ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ-ΧΟΝΚΑ1.75-1.75
2.55471454.0145.99OOuOuOuuuuOuOOOuOuOuOuuOOOuuOuOuOuuOuuOuOuOuuOuuOO20
1004ΛΙΘ1ΣΤΑΜΠΡΑΣ-ΤΡΑΚΑΪ1.40-2.301-0u
1034ΦΙΝ3ΝΟΥΡΜΙΤΖΑΡΒΕΝ ΤΖΑΛΚΑΠΑΛΟΣΕΟΥΡΑ-ΚΕΣΚΙ ΟΥΟΥΣΙΜΑΑ2.02-1.520-2u
1185ΝΟΡΓΛΙΝ (Γ)-ΤΡΟΝΤΧΑΪΜ-ΟΡΝ (Γ)1.92-1.582-3O
1228ΑΥΠΕΝΤΓΚΕΡΒΟΡΘ-ΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ2.00-1.550-0u
2330ΔΦΡΑΝΤΕΡΣ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ1.80-1.701-4O
2.60802452.2847.72uOOuuOOOuOuuuuuuOuOuOOuuuuuOuOuOuuOOOuuuuOOOOOuuOO20
1178ΝΟΡΓΚΟΛΜΠΟΤΝ (Γ)-ΑΒΑΛΝΤΣΝΕΣ (Γ)1.68-1.822-0u
1214ΑΝΛΓΣΙΚΑΓΟ ΡΕΝΤ ΣΤΑΡΣ (Γ)-ΓΙΟΥΤΑ ΡΟΓΙΑΛΣ (Γ)1.72-1.782-0u
1258ΣΟΥ3ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ-ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ2.60-1.301-2O
1352ΒΤΝ1ΧΟΑΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛΑΪ-ΚΟΥΑΝΓΚ ΝΙΧ2.00-1.55
2311ΧΙΛΚΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ-ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ1.90-1.601-2O
2331ΔΦ ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ-ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ1.90-1.602-2O
2.65585753.4246.58uOuuOOuuOOOuuuOuuuuuOOOuuOOuOuuuOuuOOOOOOOuOOOuOuu02
1149ΔΦΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ-ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ1.92-1.581-0u
1175ΛΕΥ2ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ-ΜΠΕΛΣΙΝΑ1.58-1.923-0O
1208ΑΜΕ3ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΤΕΡΙ-ΠΙΣΜΠΟΥΡΓΚ ΡΙΒΕΡΧΟΥΝΤΣ1.52-2.020-0u
1224ΑΜΕ1ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ-ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ2.02-1.522-0u
1265ΣΟΥ3ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ-ΕΣΚΙΛΣΜΙΝΕ2.15-1.452-2O
1280ΝΟΡ1ΣΤΑΡΤ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ1.65-1.852-0u
1351ΒΤΝ1ΚΧΑΝ ΧΟΑ-ΜΠΙΝ ΝΤΟΝΓΚ1.75-1.75
1361ΦΙΝ1ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ-ΙΛΒΕΣ1.48-2.10
2313ΧΙΛΚΠΑΛΕΣΤΙΝΟ-ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ1.82-1.68
2735ΠΚΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ1.45-2.401-2O
2.70647154.0345.97uuuuuOOOuOOOuuuuuuOOuuuOuuOOuuOOuuuOuuOuuuOOuuuuuu06
1018ΦΙΝ1ΙΛΒΕΣ-ΛΑΧΤΙ1.40-2.300-0u
1031ΦΙΝ3ΜΙΚΙ ΜΙΚΕΛΙ-ΖΑΠΣ2.10-1.481-0u
1240ΑΥΠΓΟΥΕΣΤ ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΠΙΡΚΑΛΑ-ΝΟΤΙΑ ΑΔΕΛΑΪΔΑ2.45-1.350-1u
2337ΝΟΡ3ΜΠΡΙΝΕ-ΚΦΟΥΜ ΟΣΛΟ1.92-1.580-2u
2.75617954.0445.96OuuuOuuuuOOOOuuOOuOOuuOOOOOOuOuuuOuuOuOuOOOuuuuOuu02
1035ΦΙΝ3PK 37-ΝΑΡΠΕΣ ΚΡΑΦΤ2.02-1.520-1u
1038ΦΙΝ3ΚΙΦΕΝ-ΧΟΝΚΑ Α12.00-1.551-5O
1216ΑΜΕ3ΟΚΣ ΕΝΕΡΤΖΙ-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ ΙΙ1.85-1.651-0u
1238ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ-ΡΕΝΤΛΑΝΤ3.65-1.143-0O
1270ΣΟΥ2ΕΣΤΕΡ-ΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ1.75-1.750-0u
1372ΛΕΤ1ΡΙΓΑ ΦΚ-ΣΠΑΡΤΑΚΣ1.60-1.90
2312ΛΕΥ2ΣΜΟΡΓΚΟΝ-ΖΙΤΚΟΒΙΤΣΙ1.58-1.921-1u
2.80635854.5845.42uuuOuOOuuuuuOOOOuuOOuuOuuOuuOuOuuuOOuOOuOOOuOOOuOO20
1049ΑΜΕ3ΜΠΙΘΛΕΕΜ ΣΤΙΛ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΙΙ2.00-1.552-2O
1191ΙΣΔΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β-ΕΛΤΣΕ1.50-2.052-1O
1269ΣΟΥ2ΦΡΕΪ-ΓΚΕΦΛΕ2.05-1.500-0u
2.85434551.5348.47uOOOOuuuOOuOOOOuOuuuuOOOOOOOOOuOuuOuuuOOuuOuuOuOOO30
1194ΑΝΛΓΣΙΑΤΛ ΡΙΓΝΚ (Γ)-ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΪΝΑ ΚΑΡΙΤΖ (Γ)1.92-1.581-4O
1239ΑΥΠΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ-ΠΑΣΚΟΕ ΒΕΪΛ2.05-1.502-3O
1377ΣΟ1ΓΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ (Γ)-ΚΟΠΑΡΜΠΕΡΓΚΣ (Γ)1.85-1.65
2300ΔΦΛΙΝΓΚΜΠΙ-ΒΕΪΛΕ2.02-1.524-2O
2309ΠΚΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΡΩΣΙΑ1.50-2.25
2340ΝΟΡ3ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ-ΜΟΣ2.15-1.451-3O
2421ΙΣΛ2ΛΕΪΚΝΙΡ ΡΕΪΚ.-ΣΕΛΦΟΣ2.02-1.521-1u
2.90681954.3945.61OuOuuOuuOOuuOOuuOOOOOOOOuOuOuOOuOuuuuuOuOOuuOOOuuu03
1048ΙΣΛ1ΒΑΛΟΥΡ-ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ1.85-1.652-1O
1125AYΠΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ-ΣΟΡΕΝΤΟ2.85-1.251-2O
1145ΔΦΖΙΧΛΑΒΑ-ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ2.00-1.551-1u
1218ΑΜΕ3ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ-ΡΕΝΟ 18681.55-2.000-2u
1220ΑΜΕ3ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΣΠΡΙΝΓΚΣ-ΦΡΕΣΝΟ1.70-1.801-0u
1297ΒΡΑ3ΤΖΟΪΝΒΙΛ-ΤΟΜΠΕΝΣΕ1.35-2.453-1O
1363ΦΙΝ2ΕΚΕΝΑΣ-ΚΟΤΚΑ1.60-1.90
2.95322954.3245.68OOOOOOuuOOuOuuOuOuOuuOOOOuuOuuOOOOuuuuOOuOuuuOuuuO10
1137ΚΑΖKΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ-ΑΣΤΑΝΑ1.58-1.921-2O
1203ΒΡΑ2ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ1.55-2.002-3O
1251ΙΣ4ΔΛΕΒΑΝΤΕ Β'-ΙΜΠΙΖΑ ΙΒΙΣΑ1.48-2.101-0u
1350ΒΤΝ1ΤΧΑΝ ΧΟΑ-ΧΑΪ ΠΧΟΝΓΚ1.65-1.85
3.00797654.0645.94OuOOOOOuOuuOOOuuOOuuuOOuOOuuuOOuuOuOuuOOuOuuOOuuOu01
1102ΒΤΝ1ΛΟΥΑΝΓΚ ΝΑΜ-ΧΑΪ ΠΧΟΝΓΚ1.80-1.701-1u
1259ΣΟΥ3ΤΕΓΚΣ-ΣΑΝΤΙΒΙΚΕΝΣ2.05-1.501-1u
1283ΝΟΡ2ΑΣΑΝΕ-ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ2.10-1.483-3O
1288ΙΣΔΚΑΡΤΑΓΕΝΑ-ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ1.40-2.30
1293ΙΣΗΜΜΑΚΑΡΑ-ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ1.68-1.82
3.05241254.0645.94uuOuOOuOOOuOuOuOuuuuOuuOuOuOOuuuuOOOOuOuuuuOOuuuOO20
1002ΜΑΣΛΠΚΝΠ ΦΚ-ΜΕΛΑΚΑ2.02-1.521-2O
1198ΒΡΑ3ΤΟΥΠΙ-ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ1.52-2.020-3O
3.10583253.3346.67uuOOOuuOOOOuuOuuOuOuOOOOOOOOOuuuuOOuOuOOuuOuOuOOuO10
1225ΑΜΕ3ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΡΕΠΑΜΠΛΙΚ-ΣΕΝ ΛΟΥΙΣ1.75-1.752-2O
1262ΣΟΥ3ΑΣΙΡΙΣΚΑ-ΟΥΜΕΑ2.45-1.351-2O
3.15304254.5445.46uuOOuOuuOuOOOOOOuOuOOuuuuuOuuOOuuOuOOuOOuOuuOuOuOO20
1100ΒΤΝ1ΤΧΑΝ ΧΟΑ-ΜΠΙΝ ΝΤΟΝΓΚ1.82-1.683-1O
3.20590853.7246.28OuOuOuOOOuuuuuOuuOuuuOuuOuuOOuOuuOuuOOuOuOOOuuOuOu01
1246ΣΟ1ΓΒΑΞΙΟ (Γ)-ΛΙΜΧΑΝ ΜΠΟΥΝΚΕΦΛΟ (Γ)1.90-1.600-1u
1278ΝΟΡ1ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ-ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ1.80-1.70
1289ΙΣ4ΔΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ-ΣΑΛΜΑΝΤΙΝΟ1.62-1.88
1314ΙΣΚΥΒΑΛΟΥΡ-ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ1.92-1.58
3.25404453.9346.07uOOuuuOuOOuOuuuuOuOuOOOOOuOuOuOOOOuuOuOOuOuOOuOuOO20
1024ΦΙΝ2ΓΙΑΡΟ-ΧΑΚΑ1.90-1.600-2u
1050ΑΜEΚΛΟΥΙΣΒΙΛ-ΝΑΣΒΙΛ1.52-2.022-1O
2333ΔΦΛΙΝΤΣΕΡ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ2.00-1.552-1O
2531ΠΚΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ1.50-2.251-2O
3.30518653.3446.66OOOuOOuOuuOOuOOuOuOuuOuuuuOOOuOuOuOuuuuOOOOuuOuuuO10
1012ΔΦΜΑΛΜΕ-ΜΟΛΝΤΕ2.05-1.502-0u
1157ΙΑΠ2ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ-ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.1.90-1.604-2O
1188ΛΕΥΚΜΙΝΣΚ-ΓΚΟΜΕΛ1.35-2.450-2u
1200ΒΡΑ2ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ-ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ1.50-2.051-1u
1211ΑΜΕ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ-ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ2.10-1.480-2u
2343ΝΟΡ3ΜΠΑΕΡΟΥΜ-ΦΡΑΜ ΛΑΡΒΙΚ2.40-1.375-0O
2345ΝΟΡ3ΑΛΤΑ-ΑΣΚΕΡ1.60-1.902-1O
3.35293550.9449.06OOuOOuuuOOuOOOOuuOOOuOOOuuuOOOuOuuuuOOuuuuOOuuOuuO10
1021ΦΙΝ1ΒΑΑΣΑ-ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ1.58-1.924-1O
3.40507153.8246.18uuuOOuOuuOuOOuOuuuuOuuOOuuuuOOuuOuuuOuuuuuOOOOuuOu01
1051ΑΜEΚOΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ-ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ2.02-1.521-1u
1140ΚΑΖKΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΪ-ΑΚΤΟΜΠΕ1.48-2.102-3O
1204ΒΡΑ2ΣΑΟ ΒΕΝΤΟ-ΛΟΝΤΡΙΝΑ1.48-2.100-1u
1315ΒΡΑ3ΝΑΟΥΤΙΚΟ-ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ ΠΑΡΑΪΜΠΑ1.45-2.15
2314ΧΙΛΚΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ1.65-1.85
2350ΔΦΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ1.85-1.65
3.45282554.4445.56uOOuuuuOOuuOuOuOOuOuuuuOOOOuOOuuOOOOuuuuuOuuuuOOOO40
1017ΦΙΝ1ΧΟΝΚΑ-ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ1.60-1.903-1O
1128ΑΥΣΠΤΑΡΙΝΓΚΑ ΡΟΒΕΡΣ-ΜΠΕΪΣΑΪΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.92-1.582-4O
1230ΑΥΠΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ-ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ2.05-1.502-3O
3.50626353.2246.78uOOOuOuOOuuOuOOuuuOOuOOuuOOOOuOOuOOuuOuOOuuuOOuuuO10
1072ΒΡΑ2ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ-ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ1.48-2.101-0u
1210ΒΡΑ3ΖΟΥΖΙΡΕΝΣΕ-Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ1.40-2.302-2O
1263ΣΟΥ3ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΝΙΚΟΠΙΝΓΚΣ2.05-1.503-3O
1302ΒΡΑ3ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΚΡΕΑΝΟ-ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ1.52-2.02
2346ΚΑΜ1ΝΤΡΑΓΚΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ-ΡΟΓΙΑΛ ΝΤΕ ΛΑ ΜΕΝΟΥΑ1.37-2.401-1u
3.60583652.1947.81uuuuOOOOOOuOuOuOuOOuOOuuOuOuOuOOuuOOOOOOOuuuOOOOuO10
1174ΛΕΥ2ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΜΕΛ-ΝΑΦΤΑΝ1.70-1.800-2u
1215ΑΜΕ1ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ-ΧΙΟΥΣΤΟΝ1.92-1.583-2O
1233ΑΥΠΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. ΝΕΟΙ-ΚΡΟΪΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ2.45-1.350-2u
1254ΙΣ4ΔΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΓΙΕΚΛΑΝΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΚΛΟΥΚΟΥΕΝΟ1.48-2.10
1353ΣΙΓΚΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ-ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ.2.05-1.50
1378ΣΟΥ2ΕΡΓΚΡΙΤΕ-ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ1.72-1.78
3.65291452.0247.98uuuuuuOuuOuOOuOOuuuuuuOuOOuuuuOOOuuuuuOOOOuOuOOuuO10
1158ΙΑΠ2ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ-ΤΟΤΣΙΓΚΙ1.40-2.303-0O
2323ΑΥΠΑΔΕΛΑΪΔΑ ΚΟΜΕΤΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. ΝΕΟΙ2.60-1.300-1u
3.70146754.1945.81OuOuuOOuOOuuOOuuuuuOuOOuuuuOuuOOuuuOuuuuOuuuOOOOOO60
1027ΦΙΝ3BΙΚΙΝΓΚΙΤ-ΓΙΠΟ2.02-1.523-2O
1144ΔΦΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ-ΑΚΟΥΑΣΙΤΙ ΠΟΠΡΑΝΤ1.70-1.801-2O
1219ΑΜΕ1ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ -ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ1.92-1.583-2O
1227ΑΥΠΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ-ΛΕΪΚ ΜΑΚΑΡΙ ΣΙΤΙ2.45-1.350-3O
2307ΦΙΝ3ΒΚ-46-HJS ΑΚΑΤΕΜΙΑ2.40-1.373-0O
3.75637851.7448.26OuOuuOuuuuuOOuOuuOuuuOOOuuOuOuuuOuuOOuOOOOuuOuOuOO20
1061ΣΟ1ΓΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ Γ. (Γ)-ΒΙΤΤΣΖΟ (Γ)1.85-1.651-1u
1199ΑΜΕ1ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ2.10-1.484-0O
1287ΙΣ4ΔΛΑΝΓΚΡΕΟ-ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ1.52-2.02
1296ΒΡΑ3ΓΚΛΟΜΠΟ-ΡΕΜΟ1.55-2.00
1365ΦΙΝ2ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ-ΧΑΚΑ1.78-1.72
2315ΑΥΠΛΑΝΣΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-ΟΛΥΜΠΙΑ2.95-1.234-1O
3.80176152.8747.13uuOOuuOOuuuOuOuuOuOOuOuuuOuOuOuOuOOuuOOOuuOOOuOuuu03
1074ΒΡΑ2ΓΚΟΪΑΣ-ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ1.48-2.101-1u
1213ΒΡΑ2ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ-ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ1.52-2.021-1u
1362ΦΙΝ2ΟΥΛΟΥ-ΚΑΖΑΑΝΙ1.92-1.58
3.85223650.8949.11OuuuuOOOuuuOuuuOOOOOuuOuOuOuOuOuuuuOOuuuOOuOuuOOOO40
1147ΑΥΠΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-ΣΙΔΝΕΪ U212.45-1.351-2O
1212ΑΜΕ3ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΪ ΡΟΝΤΙΣ-ΠΕΝ ΦΚ1.80-1.701-2O
1245ΣΟΥ3ΡΙΝΙΝΓΚΕ-ΣΚΕΛΛΕΦΤΕΑ2.45-1.353-2O
1299ΑΜΕ1ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ-ΤΟΡΟΝΤΟ2.30-1.40
2303ΠΚΡΩΣΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ1.55-2.153-1O
2732ΠΚΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΚΡΟΑΤΙΑ1.60-2.050-3O
3.9588750.7349.27uOuuuuuuOuOuOOuuuuuOuuOuuOuOuuOuOuOOOuOuOuuuuuOuuu03
1052ΑΜEΚΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝ.-ΣΙΚΑΓΟ2.15-1.450-1u
1168ΙΑΠ2ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ-ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ1.68-1.820-0u
1284ΝΟΡ2ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ-ΣΤΡΟΜΕΝ2.30-1.401-2O
4.00896651.1848.82OuuuuOuuOOuuuOOOOOOOuuOOuuuuuOuOuuuuuOOOOOOuuOOOOu01
1136ΚΑΖKΙΡΤΙΣ-ΚΑΪΣΑΡ1.42-2.250-1u
4.10171552.5947.41OuOOuOuuOuOOuOOOOOOOOuOuOuuOuuOuOuOuuuuuuuuOuuOuOO20
1109ΛΕΥΚΝΤΝΙΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΦ-ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΙΝΣΚ1.32-2.551-2O
1190ΝΟΡ1ΜΟΛΝΤΕ-ΣΤΑΜΠΑΕΚ2.15-1.453-0O
1279ΝΟΡ1ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08-ΤΡΟΜΣΟ1.90-1.602-3O
1300ΑΜΕ3ΣΟΥΟΠ ΠΑΡΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΛΑΪΤΣ2.30-1.40
4.15133949.6650.34uOuuOuOuOuuuOuuuuOOOuuOuOOOOOuOOOOuuOuOuOOuuOOOOOO60
1029ΦΙΝ3ΓΚΡΙΦΚ-ΚΑΠΟ ΚΑΡΙΝΑ2.30-1.403-2O
1101ΒΤΝ1ΧΟΑΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛΑΪ-ΣΑΪ ΓΚΟΝ2.10-1.483-2O
1104ΑΥΣΠΣΕΝΤΕΝΑΡΙ ΣΤΟΡΜΕΡΣ-ΓΚΡΑΒΑΤ ΧΟΚΣ2.45-1.355-1O
1121AYΠΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-ΚΟΚΜΠΕΡΝ2.40-1.371-2O
1205ΑΜΕ1ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΝΤΑΛΑΣ2.00-1.553-0O
4.20164651.8248.18uOuOuOuOuuuuOuOOOuuOOOuOuOuuOOOuuOOuuOuOuOOOuuuuOO20
1011ΒΡΚΝΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ-Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ1.65-1.851-0u
1026ΦΙΝ2ΚΠΒ-Ζ-ΚΟΤΚΑ1.78-1.721-0u
1143ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ-ΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ3.35-1.171-3O
1187ΔΦΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΑΑΡΑΟΥ2.25-1.421-2O
1248ΝΟΡ2ΒΙΚΙΝΓΚ-ΧΑΜ ΚΑΜ1.92-1.582-0u
1360ΦΙΝ1ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-ΤΟΥΡΚΟΥ1.52-2.02
4.25348050.6649.34uuuOuuuuOOOOuuOuuOOuOuuOuuuOOOuuOOuOuOOOuuOuOuuuOO20
1028ΦΙΝ3ΓΝΙΝΣΤΑΝ-ΒΑΓΙΑΚΟΣΚΙ2.00-1.551-1u
1162ΑΥΠΣΙΔΝΕΪ ΟΛΥΜΠΙΚ-ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝ2.00-1.552-1O
1303ΑΥΠΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ1.92-1.58
2306ΧΙΛΚΚΟΜΠΡΕΛΟΑ-ΣΑΝ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΕ ΑΡΙΚΑ1.92-1.586-0O
2730ΠΚΔΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ1.55-2.151-1u
4.30317549.7050.30uOOOOuuuuOOuuuuOuOOOOOuOuuuOuOOuOuOuOuuuuuOOuuuOuO10
1160ΣΙΓΚΓΟΥΟΡΙΟΡΣ-ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ1.70-1.803-0O
1169ΒΤΝ1ΣΟΝΓΚ ΛΑΜ ΝΓΧΕ ΑΝ-ΚΑΝ ΤΧΟ1.78-1.721-0u
2334ΝΟΡ3ΒΙΝΤΑΡ-ΝΑΡΝΤΟ2.00-1.552-1O
4.40167749.7350.27uOOuOuOuuOuOOuOOuuuOuuuOOOOuuuuOOuuOOOOOuOuuOOOOuO10
1123AYΠΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ-ΑΡΜΑΝΤΕΪΛ2.35-1.383-2O
1171ΒΤΝ1ΚΑΝΓΚ ΣΑΪΓΚΟΝ-ΝΑΜ ΝΤΙΝΧ1.82-1.681-2O
1221ΑΜΕ1ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ-ΣΑΝ ΧOΣΕ2.30-1.401-1u
1252ΙΣ4ΔΑΛΜΕΡΙΑ Β'-ΒΙΓΙΑΡΟΜΠΛΕΔΟ2.02-1.522-0u
1253ΙΣ4ΔΟΥΝΙΟΝΙΣΤΑΣ-ΣΟΚΟΕΛΑΜΟΣ1.50-2.053-1O
1285ΝΟΡ2ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ-ΦΛΟΡΟ1.82-1.681-0u
1374ΝΟΡ2ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ-ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ2.05-1.50
4.50586850.9049.10uuOOuuOuOuOOOOOuuuuuuOOuOOOOOuuuOuOOOuOOOOuOOuuuuO10
1132ΑΥΠΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ.-ΝΤΑΝΕΝΟΝΓΚ ΘΑΝΤΕΡ2.60-1.302-3O
1292ΝΟΡ2ΣΟΓΚΝΤΑΛ-ΓΙΕΡΒ1.80-1.70
1354ΜΑΣΛΚΕΝΤΑΪ-ΣΕΛΑΝΓΚΟΡ ΠΚΝΣ2.60-1.30
1356ΜΑΣΛΠΑΧΑΝΓΚ-ΣΕΛΑΝΓΚΟΡ2.30-1.40
4.60232748.6951.31OOuOOOOOOuuOuOuOOOuOOOuOOOuuuOuOuuuuuuOOOuOOuuOuOO20
1023ΦΙΝ2ΟΥΛΟΥ-ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ1.82-1.682-1O
1046ΙΣΛ2ΦΡΑΜ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΙΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ2.30-1.401-2O
1235ΑΥΠΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ-ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ2.30-1.403-0O
1295ΑΜΕ1ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝ.-ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ2.30-1.40
1307ΦΙΝ1ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ-ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ1.78-1.72
4.70109250.0050.00OuuOuuuuOuuuOuuuuOuuOuOuOOuuuuOOOuuOuOOuOOOOuuOuuu03
1036ΦΙΝ3ΣΑΛΠΑ-ΤΖΑΖ2.02-1.521-0u
1291ΝΟΡ1ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ2.15-1.45
4.75297652.2847.72OOuOuuuuuuOOuuOOOOOuOOuOuOOuOOuuuuOOuuuOOOOuOOuOOO30
1141ΚΑΖKΖΕΤΙΣΟΥ ΤΑΛΝΤΙΚΟΡΓΚΑΝ-ΚΙΖΙΛΖΑΡ1.52-2.022-1O
1294ΑΜΕ3ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΙΙ-ΟΤΑΒΑ ΦΕΡΙ1.75-1.75
2301ΝΟΡ3ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ-ΣΤΟΖΡΝΤΑΛΑΣ/ΜΠΛΙΝΚ1.85-1.652-1O
4.90155150.8749.13uOOuuOOOOuOuuOuOOuOOuOOuOOuOOuOuuOuOOOuuuuOuuOuOuu02
1009ΒΡΑ2ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ-CSA AL1.48-2.101-1u
1105ΒΤΝ1ΚΟΥΑΝΓΚ ΝΙΧ-ΚΧΑΝ ΧΟΑ1.90-1.601-2O
1117ΑΥΠΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ-ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ.2.30-1.400-1u
1196ΒΡΑ3ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ ΣΠ-ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ1.60-1.903-1O
1222ΑΜΕ1ΣΙΑΤΛ-ΣΙΚΑΓΟ1.85-1.651-1u
1281ΝΟΡ1ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ-ΡΑΝΧΑΪΜ2.05-1.503-0O
2332ΔΦΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ-ΡΑΚΟΦ ΣΖΕΣΤΟΣΧΟΒΑ2.40-1.372-0u
2349ΧΙΛΚΚΟΜΠΡΕΣΑΛ-ΝΙΟΥΜΠΛΕΝΣΕ1.65-1.85
5.00591748.4251.58uOuOOOuuOOuuOuOOuuuOuuuOuOOOOuuuOOuuOOOuuuOuuuOOOu01
1010ΒΡΑ2ΑΒΑΪ-ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ1.48-2.103-3O
1066ΣΟΥ3ΛΙΝΚΕΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ-ΚΑΡΛΣΟΥΝΤ2.00-1.551-1u
1267ΣΟΥ3ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ-ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ2.25-1.421-0u
2532ΠΚΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ1.50-2.251-2O
5.1065351.1548.85uuuuOuOuOOuOOOuuOuuOuOOOuuOOOuuuuOuuOOOOOuOOOOOuuO10
1159ΑΥΠΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.-ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ2.15-1.453-1O
1250ΙΣ4ΔΚΑΣΤΕΓΙΟΝ-ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ1.37-2.40
5.20132349.2150.79uOOOOuuOuOOOOOuOOOOOuOOOOOOOOOOOOuOOuuOOuuuuOuuuuO10
1236ΑΥΠΑΠΙΑ ΛΙΧΑΡΝΤ-ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ2.55-1.324-1O
1298ΒΡΑ3ΟΠΕΡΑΡΙΟ-ΥΠΙΡΑΝΓΚΑ1.80-1.70
5.25224048.6251.38OOuuOOOOOOOOuOuuOOuuuOuuuOuuOOOOOuuuuuuOOuuOuuOuOu01
5.40143448.4051.60OuOuOOOuuOuuOOOuOuOuuuuuOuOuuOOOOuOuuuOuOOOOOOuOOu01
1015ΜΑΣΛΚΕΝΤΑΪ-ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ2.60-1.303-2O
1271ΛΕΥΚΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ-ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ1.48-2.100-0u
1306ΛΕΥΚΒΙΤΕΜΠΣΚ-ΙΣΛΟΧ1.48-2.10
2341ΝΟΡ3ΕΛΒΕΡΟΥΜ-ΧΟΝΕΦΟΣ2.00-1.551-1u
5.50385148.0451.96OuOOOOuOuOOOOOOuuOuuOOuOuOOuOOOOOOOOuOuOuOuuOOOuuu03
1268ΣΟΥ2ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ-ΒΑΡΝΑΜΟ2.05-1.501-0u
2302ΧΙΛΚΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ-ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ1.70-1.800-1u
5.6070145.5154.49uOOOOuOOuuuuOOOuOOOuOuuOOuuOuOOOOOOuuOOuOuuOOOuuOu01
1057ΛΕΤ1ΛΙΕΠΑΓΙΑ-ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ1.85-1.652-0u
1244ΙΣ4ΔΝΤΟΥΡΑΝΓΚΟ-ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ1.48-2.102-0u
5.7088649.2150.79OOOuuuuOuOuOuuuOuOuuOuOuOuuuOOOOOOOuOuOOuuOOOuuOOO30
1054ΑΜEΚΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ-ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΡΕΠΑΜΠΛΙΚ2.02-1.523-2O
1197ΒΡΑ3ΚΟΥΙΑΜΠΑ-ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ1.58-1.923-0O
1364ΦΙΝ2ΓΙΑΡΟ-ΚΛΟΥΜΠΙ 041.92-1.58
5.75156848.7951.21OOOuuuOuuuuOuOuOuOOOOuuuOuOOuOOuOuOuuuuOOuuOOuuOuO10
5.9093349.7350.27uOOuOOuuuuOuOuOuOuuuuOuuuOOuOOuOuOuOuOuuOOOuuOOuOu01
1130ΑΥΠΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ-ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ2.30-1.402-0u
2328ΓΕΩ1ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΥΦΛΙΔΑΣ-ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ2.75-1.272-1O
6.25310545.8354.17OOuOuuOuuOOOOuOuOOOOuOOuOOOuuOuOuOOuuuOOOOuOuuOuOO20
1202ΒΡΑ2ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ-ΟΕΣΤΕ1.55-2.001-2O
1249ΙΣ4ΔΚΑΝΤΙΘ-ΕΧΕΑ1.45-2.152-2O
1309ΣΟ1ΓΡΟΣΕΝΓΚΑΡΝΤ (Γ)-ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚΣ (Γ)2.05-1.50
2339ΝΟΡ3ΧΟΝΤ-ΦΛΕΚΕΡΟΪ2.40-1.372-1O
2731ΠΚΓΑΛΛΙΑ-ΠΕΡΟΥ1.50-2.251-0u
6.50291748.2051.80OOuuuOOuuOuOuuOuOuOOuOOuOuuOOOOOOOuOOOuuOuOuuOuOOO30
1138ΚΑΖKΟΡΝΤΑΜΠΑΣΙ-ΑΚΖΑΪΝΚ ΟΥΡΑΛΣΚ1.65-1.852-1O
1206ΙΣΗΜΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)-ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ1.92-1.584-0O
6.75157544.0655.94OuOOuOuOOuOOuuOOOuOOuuOuOOOuOOOuOuOuOOOuuOuOuuOOOO40
2316ΑΥΠΧΟΜΠΑΡΤ ΖΕΜΠΡΑΣ-ΚΙΝΓΚΟΜΠΟΡΟ ΛΑΪΟΝΣ3.15-1.204-3O
2738ΠΚΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ2.15-1.552-1O
7.00346343.6656.34uOOuOOOOOOOOuOOuOuuuOuOOOOOOOuOOuOuuOuuOOOuOOOOOOO70
1073ΧΙΛΚΚΟΛΟ ΚΟΛΟ-ΝΙΟΥΜΠΛΕΝΣΕ2.30-1.402-1O
1223ΑΜΕ3ΟΡΑΝΤΖ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΤΟΥΛΣΑ2.02-1.526-1O
7.7585543.8656.14uOOuuOOOuOuuOuOOOOOOuOOuuuuOOuuuOuuuOuuuuOuuOuOOuO10
1170ΔΦΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ-ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ2.25-1.424-0O
1357ΜΑΣΛΠΕΡΑΚ-ΚΕΛΑΝΤΑΝ2.30-1.40
8.00241641.7258.28OOuOuuuuuuOOOuuOOOuOOuOOOOuOOuuOuOOOOuOOuOOOuOuOOO30
1182ΒΤΝ1Τ & Τ ΧΑ ΝΟΪ-ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ2.75-1.275-2O
1282ΝΟΡ2ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ-ΝΟΤΟΝΤΕΝ2.10-1.483-0O
8.2556941.4858.52OOuOOOOuOuuOOOuOOOOOOOuOuuuuOOOOOOOOuOOuuuOuOuOOuu02
1032ΦΙΝ3ΜΟΥΣΑ ΣΑΛΑΜΑ-ΧΙΦΚ2.60-1.302-0u
8.7551842.6657.34uuuOuOuuOOuuOOOOuuuOuuOuOOOOOuuuOOOOuuOuOOOOOOOuuO10
9.00178841.8358.17OuOOuOuOOOuOuuuuuOOOOOOuuOOOOuuOOOOuuOuOuuOOuOOuuO10
2342ΝΟΡ3ΡΑΟΥΦΟΣ-ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΑΛΑΝΤ 23.15-1.205-0O
9.7527143.9156.09OOOOOOOuOuuuOOOuuOOuOOuOuOuuOuOuOOOOuOOuOOuOuuOOOO40
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima