Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του διπλού -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.143834.2165.79OOOOuuOOOOOuOuuuOuOOuOuuOOOuOOuOOOOOuO10
738ΙΡΛ1ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ2.00-1.551-0u
853ΣΟΚΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤ-ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ2.30-1.400-3O
1.1528843.0656.94uuOOuOOOuuOOOuuuOuOOOuOuuuOOOOuuuOuOuOOOOuOOuOuuOO20
2237ΓΕΡΚΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.85-1.25
1.164540.0060.00OuOuOOOOOuOuOOOOOuuOuuOOuOuOuuOuuuOuOuOOuOOOO40
1038ΣΟΚΝΙΚΟΠΙΝΓΚΣ-ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ2.30-1.401-5O
2011ΚΡΟ1ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ1.72-1.781-2O
1.177550.6749.33OOOuOuOuuOuOOuOOuuOuOOuOuuOuOuuOOOuOuOuuOOOOuOOuuu03
2529ΙΣΠ3ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΕΛΝΤΕΝΣΕ-ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ1.92-1.580-2u
1.189941.4158.59OuuuOuuOuOuOOOOuOOOOOOOOOOOOuuuuOOuuOOuuOOOOuOOOOO50
1071ΣΕΡ1ΜΠΑΣΚΑ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ1.85-1.650-3O
1.2312444.3555.65OOuuOOOOOuOOOOOuOOOuuOuuuuuuOOOuuOOuOuOuOOOOOOuOuu02
1094ΒΙΡΛΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ-ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ2.30-1.401-1u
1.279443.6256.38uOOuuuOuOuOOOOOuOOOuOOuOuOuuuOuOOOuOuOOuOuOOuOuOOO30
2243ΠΟΡΚΕΣΤΟΡΙΛ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ1.85-1.65
2402ΑΥΣΠΚΑΠΑΛΑΜΠΑ-ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΪΟΝΣ3.30-1.180-7O
1.2820139.3060.70uOuOuuOOOOuOuuOOOuOuuOOuuOuOOOOOuOuuuuuuuOuOuuOuuu03
829ΓΕΡΛΜΠΑΓΕΡΝ ΧΟΦ-ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ2.02-1.52
1.3063145.4854.52OOuOuOuuOOOOOuOOOuuuOOOOuuOuOOuuuuuOuOuOOOuuOOuuuu04
550Ελλ1ΗΡΑΚΛΗΣ 1908-ΠΑΟΚ1.70-2.05
1947ΠΟΡΤΕΣΤΟΡΙΛ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ1.70-1.800-2u
2035ΕΛΛ1ΗΡΑΚΛΗΣ 1908-ΠΑΟΚ1.55-2.001-1u
2071ΠΟΡΤΜΠΟΑΒΙΣΤΑ-ΠΟΡΤΟ1.65-1.850-1u
1.327833.3366.67OuOOOOOOOOOuOOOOuuOuOuuuOOOOOuOOuOuuOOuOOuOuOOOOuu02
1777ΙΡΛΠΦΙΝ ΧΑΡΠΣ-ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ1.55-2.000-1u
1.3321246.7053.30OOuuOOOOuOOuuOOuOOOuOuOuuOuuOuOuOOOuOOuOuuOuuuuuuO10
2020ΕΛΒ2ΒΟΛΕΝ-ΖΥΡΙΧΗ2.02-1.521-4O
1.3582244.8955.11uuOOOuOuOOOuuOuOuOuuuOuuuOOOuuuOuuOuuuuuOOuOOOOuOO20
1946ΤΣΧ1ΠΡΙΜΠΡΑΜ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ1.85-1.651-8O
1.3717241.8658.14OuuOuOOOOOOOuuuuuOOuOOuuOOuuOuOOuOOOOuOuOuuuuOOuuO10
2042ΚΡΟ1ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ-ΡΙΕΚΑ1.55-2.001-2O
1.40102049.3150.69uOuuOOOOuOOOuuOuOuOOuOuuOuOuuOOuOuOuOOOOOOOuuOuOOO30
1836ΓΕΡ1ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.15-1.450-3O
2240ΣΚΩΠΧΑΜΙΛΤΟΝ-ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ1.85-1.65
1.4225845.3554.65OuuOuuOOuOOuOuOuuOuOuOOOuuuOOOuuOuOuuOOOOOOuOuOuuO10
2155ΡΩΣΚΟΥΡΑΛ-ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ1.65-1.85
2424ΑΥΠΣΑΝΣΑΪΝ-ΡΕΝΤΛΑΝΤ2.95-1.231-1u
2438ΚΟΛ1ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ1.50-2.050-2u
2449ΓΕΡΛΟΥΝΙΟΝ ΦΟΥΡΣΤΕΝΒΑΛΝΤΕ-ΙΕΝΑ1.75-1.751-2O
1.45117545.8754.13OOOuOOOOuuuuuuOOOuOuOOOOOuOuuOOOOOuuuuuOOuOOOOuOOO30
865ΛΙΠΡΑΚΡΑΓΑΣ-ΦΟΤΖΙΑ1.85-1.650-1u
1476ΣΟΚΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ-ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ2.00-1.55
2012ΚΥΠ1ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ1.70-1.802-3O
2043ΚΥΠ1ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ-ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ1.80-1.701-4O
2066ΙΣΠ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ2.15-1.452-3O
1.4717054.7145.29uuuuuOuuuuuuOOOOuOuOuOuuuuuOOuOOuOuOuuuuuuOOuOOuOO20
974ΑΓΝΝΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ-ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ2.25-1.420-6O
1016ΒΙΡΛΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ-ΛΙΝΦΙΛΝΤ1.85-1.650-1u
1865ΑΓΓ1ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ1.65-1.851-2O
2542ΟΚΡΝΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ1.78-1.721-2O
1.4823948.5451.46OOuOOOuuOOuuuOOuOOuuOOOuuOOuOOOuuuuOOuOOOuuuOOOuuO10
515Γερ1ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.40-1.50
1.50136245.8154.19OOuuOuuuOuOuuOOOuOuOuOOOOuuuuOOOuOOuOuOOOOOuOuuOOu01
2025ΔΑΝ1ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ1.70-1.801-1u
2100ΑΓΓΠΛΕΣΤΕΡ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ1.90-1.60
2143ΑΖΕΠΚΑΠΑΖ-ΓΚΑΜΠΑΛΑ1.60-1.90
2315ΣΚΩΤΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ1.78-1.72
1.5216347.2452.76uuuOOOOOuuuuOOuOOuOuuuuOOOuOuOOuuOOOuOuOOuuOOOuuuO10
808ΓΕΡΛΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ1.80-1.706-4O
1.5323051.7448.26uuOOOuOuuuOuuuuOOOuOOuOuOOOOOOOOOuOuOuuOuuuuuOuuOO20
2453ΓΕΡΛΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΖΙΓΚΕΝ-ΜΠΟΡ ΜΕΝΧΕΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΙΙ2.10-1.48
2566ΣΟΚΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ-ΚΑΛΜΑΡ1.80-1.702-2O
1.55133948.4751.53uOOuuOuOOOOOOuOOuuOOOuOOuuOOOOuOuOOOuOOuuOuuOOuuOO20
563ΑγγπΛΕΣΤΕΡ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ2.05-1.70
2067ΓΑΛ1ΜΑΡΣΕΪΓ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ1.90-1.601-5O
1.5718346.9953.01uuOuOuuuuuuuOuOuOOuOOuOOuuuuOuOOuOuuuuuuOOOuuuOOOu01
1013ΒΙΡΛΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ1.92-1.580-0u
1.5820948.3351.67uuuuOOuuOOOOuOOuOOOOuOOOOOuuuuOuuOOuOuuOuuOuuOOOOu01
561Γαλ1ΜΑΡΣΕΪΓ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ2.10-1.65
843ΜΑΥ1ΤΖΕΝΤΙΝΣΤΙΒΟ ΜΠΙΛΕΤΖΟ ΠΟΛΤΖΕ-ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΚΑ1.42-2.25
999ΑΝΠΛΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ-ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ2.10-1.481-2O
1002ΑΝΠΛΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ-ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ2.10-1.480-4O
1701ΙΝΠΛΣΙΑ ΤΖΑΜΕΓΚΑΝ-ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ1.55-2.001-2O
2061ΡΟΥ1ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ-ΣΤΕΑΟΥΑ1.45-2.151-1u
1.60160850.3749.63OOuOOOuuOuOuuOOuuOOuOOuuOuuuuuOOOOuuuOuOuOOuuuuuOu01
559Ισπ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ2.05-1.70
1000ΑΝΠΛΚΕΜΠΡΙΤΖ-ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ2.02-1.521-1u
2023ΧΙΛ1ΤΕΜΟΥΚΟ-ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ1.92-1.582-2O
2046ΤΟΥ1ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ1.65-1.851-1u
1.6220850.4849.52OuuOOOuuuOOuuuuuOOuOOOuuuuOuOOuuOOOuuuuOuuOuuuuuuO10
812ΓΕΜΛΕΡΛΕΝΜΠΑΧ-ΑΜΠΕΡΓΚ2.30-1.400-0u
826ΓΕΡΛΑΛΕΝ-ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ1.90-1.601-4O
1461ACLΑΛ ΦΑΤΕΧ-ΛΑΚΒΙΓΙΑ1.72-1.78
1.6317850.0050.00uOOOuuuOOuuOOuuuuOuuOOOuuuuuOuuOOuuOOuuuOuuOOuuuuu05
825ΓΕΡΛΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ-ΜΕΠΠΕΝ1.82-1.68
857ΒΣΝ1ΣΕΛΙΚ ΖΕΝΙΤΣΑ-ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ1.55-2.001-1u
2079ΑΖΕΠΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΑΚΟΥ-ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ1.40-2.30
1.65165848.7351.27uOOuuOOuuOOuOOOuuuOuOOuuOOuuOOOuOOOOOOOuOuuuuuuOOu01
1919ΓΑΛ1ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ-ΜΟΝΑΚΟ2.05-1.501-2O
1997ΕΛΒ1ΛΩΖΑΝΝΗ-ΣΙΟΝ2.30-1.400-1u
1.6817044.1255.88uuOuOOOuOuuOOuOuOOuOOOuOOOOOOuOOuuuOuuOuOuuuOOuOuu02
1403ΒΕΝΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΣ1.65-1.851-1u
1.70186448.5551.45OOOuOOuuuuOOOOuOOOOOOOOOOOOuOOOuuuOOOOuOOOOOuuuuOu01
527Γαλ1ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ-ΜΟΝΑΚΟ1.95-1.75
1775ΣΚΩΠΙΝΒΕΡΝΕΣ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ1.80-1.702-1O
1898ΣΚΩ2ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ-ΕΛΓΚΙΝ2.05-1.500-1u
2148ACLΜΟΥΑΝΓΚ ΤΧΟΝΓΚ ΓΙΟΥΝ.-ΚΑΣΙΜΑ1.85-1.65
2162ΓΑΛΚΕΤΟΪΛ ΦΡΕΖΟΥΣ-ΟΣΕΡ1.65-1.85
1.7233849.4150.59uuOuOOuOuOOOuOuOOuuOuOOOuOuOOOuuOOuOuuuuuuuuuuuuOu01
977ΑΓΝΝΜΑΡΓΚΕΪΤ-ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ1.78-1.720-2u
1.75191950.0849.92OOOuOuOuuOOOuuOuOOOuuuOuuuuOuuuuuOuOOOuOOOuOOuuOOu01
1720ΑΥΣ2ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ1.75-1.751-0u
1962ΕΛΒ1ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ2.30-1.402-3O
2405ΒΣΝ1ΚΡΟΥΠΑ-ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ1.52-2.020-1u
2543ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΝΤΕΛ ΤΖΟΥΛΙΑ-ΖΟΥΛΙΑ1.52-2.021-3O
1.7718849.4750.53uuOOuOuuOOuuOOOuOuOOuuOuuuuuuOOuOOOuOOOuOOuuuOuuOu01
1784ΙΑΠ1ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΟΥΡΑΒΑ1.82-1.683-2O
2510ΙΣΠ3ΚΑΟΥΝΤΑΛ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ1.70-1.800-0u
1.7811344.2555.75uuOOuuOOOOOOOOuuOOuOOOOuOuuOuuuOOuuOuOOOOuuOuOuuuO10
784AYΠΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ2.45-1.350-1u
2051ΔΑΝ1ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ1.65-1.851-2O
2307ΕΛΒΚΑΑΡΑΟΥ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ1.80-1.70
1.80197149.0650.94OuuOOOOuOuOOuuOOOOOuOOuOOOOOuuOuuuOuOuuOuOuuuOuuuO10
2094ΡΟΥ1ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ-ΚΛΟΥΖ1.42-2.25
2275ΜΑΡΟΤΣΑΜΠΑΜΠ ΚΑΣΜΠΑ ΤΑΝΤΛΑ-ΙΤΤΙΧΑΝΤ1.35-2.45
2303ΙΣΠ1ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ1.60-1.90
1.8114943.6256.38OOOOOuuOOuOuOOuOuOOOuOuOOuOOOOOuuuOOuuOuOOuOuuuuOO20
1441ΚΡΙΚΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ-ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ1.68-1.823-1O
1.8221943.3856.62OOuuuOOOOOOuuuOOuuOuOOuuOOuuuOuOuOOOuOOuOOuuOOuOOO30
971ΑΓΝΝΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ-ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ1.92-1.581-4O
1012ΒΙΡΛΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ2.05-1.501-2O
2038ΑΥΣ1ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ-ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ1.68-1.822-1O
2083ΡΟΥ1ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ-ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ1.40-2.30
2150ΒΟΥ1ΝΤΟΥΝΑΦ ΡΟΥΣΕ-ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ1.60-1.90
2269ΒΟΥ1ΠΙΡΙΝ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ1.82-1.68
2454ΣΚΩ2ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΕΛΓΚΙΝ2.02-1.52
1.8312344.7255.28OuuuuOuuOOuOOOOuOOOOuOOuOOuuOOOOuOuOOOOOuOOOuuuOuu02
1918ΤΣΧ1ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ1.68-1.820-0u
2145ΣΙΓΚΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ2.10-1.48
2545ΒΕΝΤΡΟΥΧΙΓΙΑΝΟΣ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΤΣΙΡΑ1.65-1.850-0u
1.85193950.9049.10OuOuuuOOuOOuOuuuuOuOuOOuOOOOuuOOOuuuOuOuuOuOuOOuOO20
1858ΑΓΓ1ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΟΞΦΟΡΝΤ1.65-1.850-4O
1913ΙΣΠ1ΜΠΕΤΙΣ-ΣΕΒΙΛΛΗ1.75-1.751-2O
1941ΕΛΛ1ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ1.35-2.451-0u
1988ΟΛΛ1ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ-ΦΙΤΕΣΕ1.70-1.801-3O
2074ΜΕΞΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ-ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ1.60-1.904-3O
2261ACLΣΟΥΓΟΝ-ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ.1.80-1.70
1.8722349.7850.22uOOuOOuOOuuuOOuuOOuOuOOOuOOuOOuOOuOuOOOuuuuOuuuuOO20
698ΓΕΡΛΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ-ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ1.45-2.151-0u
1841ΑΥΣ1ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ-ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ1.60-1.902-1O
1868ΑΓΓ2ΚΑΡΛΑΪΛ-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ1.85-1.650-3O
2204ΑΓΓ2ΚΡΟΟΥΛΙ-ΕΞΕΤΕΡ1.68-1.82
1.8811056.3643.64uuOOOuOOOOuOuOOuuOOuuOOuuuuuOuuuuuOuuuOuOuOuOOOuOu01
1424ΠΕΡ1ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ-ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ1.65-1.850-0u
2447ΓΕΡΛΡΕΧΝΤΕΝ-ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ1.65-1.85
1.90261750.4849.52OOOuOOuOuOOuuOuuOuuOOOOuOOOOOOOuOOuuOuOOuuOuOuuuuO10
525Ισπ1ΜΠΕΤΙΣ-ΣΕΒΙΛΛΗ1.85-1.85
1749ΟΛΛ1ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ-ΤΒΕΝΤΕ1.80-1.701-1u
1963ΒΕΛ1ΒΕΣΤΕΡΛΟ-ΟΣΤΑΝΔΗ2.00-1.550-4O
2293ΓΑΛΚΚΙΟΥΒΕΓΙ-ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ1.55-2.00
1.9125250.0050.00uOOuOuuOuOOuOOOuuOuOuuuuuuOuuOOOuOuuuOOOOOOuuuuOuu02
778ΑΥΠΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ-ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ2.02-1.520-0u
861ΛΙΠΡΦΑΝΟ-ΡΕΤΖΙΑΝΑ1.40-2.300-2u
1752ΟΛΛ2ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ-ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ1.90-1.600-3O
1.9228648.9551.05OOuuuOOOOuOuuOuuOOuOuuuOuOOOuuOOOOOuuuOOOOuOuuuOuu02
970ΑΓΝΝΜΠΑΘ ΣΙΤΙ-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.1.70-1.800-1u
2009ΝΑΦ1ΜΠΑΡΟΚΑ-ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ1.52-2.020-3O
2030ΠΟΡ2ΟΛΑΝΕΝΣΕ-ΒΑΡΖΙΜ1.72-1.780-1u
2474ΛΙΠΡΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ-ΠΑΡΜΑ1.58-1.920-1u
1.9311155.8644.14uuuuuuuuOuOOuOuOuuOuuOuOOOuOuuuuOOOuOuuuOOuOOuOuuu03
978ΑΓΝΝΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ1.90-1.601-1u
1999ΓΕΡ3ΣΒΙΚΑΟΥ-ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΛ1.40-2.301-0u
1.95160751.9648.04OOuOuuuuuuuuuuuuOuOOOuuOOOuOuuuuuuuOuOOuOuuOOOOuuu03
1732ΡΟΥ1ΤΑΡΓΚΟ ΜΟΥΡΕΣ-ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ1.48-2.100-0u
1880ΑΓΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ1.75-1.751-1u
2161ΓΑΛΚΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ-ΑΝΖΕ1.50-2.05
2482ΙΑΠΔΓΙΟΚΟΧΑΜΑ-ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ1.42-2.251-0u
1.9835753.7846.22OOOuOuOOOOuOOuOuOuuOuuuuOuOuuOuOuOOuOuOOuuOOOOuuOO20
979ΑΓΝΝΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ-ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ2.05-1.503-2O
1306ΣΛΝ1ΚΡΣΚΟ-ΓΚΟΡΙΤΣΑ1.42-2.251-2O
1770ΙΡΛΠΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-ΝΤΕΡΙ1.42-2.251-4O
1792ΙΑΠ1ΟΜΙΓΙΑ-ΚΑΒΑΣΑΚΙ1.78-1.720-2u
1920ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ1.40-2.301-1u
1970ΟΥΡ1ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΠΕΝΙΑΡΟΛ1.65-1.850-4O
2190ΑΓΝΛΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ1.92-1.58
10.00181942.1757.83uOOuuuOuuuOOOOOuOuuOOOuuuuOOOuOOOOOOuOOOOuuuOuuOuO10
852ΣΟΚΣΙΡΙΟΥΣ-ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ2.60-1.302-0u
1936ΑΥΣ1ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ2.45-1.351-0u
2000ΕΛΛ2ΑΡΗΣ-ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19042.05-1.503-0O
2056ΕΛΛ1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ2.00-1.550-1u
2513ΙΣΠ3ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ Β'1.52-2.024-1O
10.5032338.0861.92uOOuOOuuOOOOuOOOuuuOOOuuOOOOOOOuOOOuuuuOuuuOOOuOOO30
2282ΡΩΣΚΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ-ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ1.52-2.02
2304ΕΛΒΚΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ3.15-1.20
11.0050641.3058.70OuOuOOuuuuuOuOuuuOOOOOOuuOOOuuOuuuOOOOuOuuOOOuuOOO30
521ΑγγπΤΣΕΛΣΙ-ΣΟΥΟΝΣΙ2.40-1.50
553Γαλ1ΛΥΩΝ-ΜΕΤΣ2.95-1.35
1449ΠΕΡ1ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ-ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ1.65-1.852-2O
1886ΑΓΓΠΤΣΕΛΣΙ-ΣΟΥΟΝΣΙ2.15-1.453-1O
11.5017033.5366.47uuuuOOOOOOuOOuuOOOOOOOOuOuuOOuuOuuuOuuOuOuuOOuOOuu02
1950ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ1.82-1.682-0u
2439ΚΟΛ1ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ1.70-1.802-0u
12.0097637.4062.60uOuOOuuOOuuOuuuuuOuOOOOOuOuuuOuOOOOOuOOuOOOuOuOOuu02
1820ΚΡΟ1ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ-ΣΠΛΙΤ1.40-2.300-1u
12.5041736.4563.55OOuOOuuuOOuuuOuuOOuOOuuOOuuOOuOuuuOuuOuuOuOuuOOuOu01
513Γερ1ΜΠΑΓΕΡΝ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ2.70-1.40
867ΛΙΠΡΛΕΤΣΕ-ΒΙΜΠΟΝΕΣΕ1.78-1.722-1O
1914ΒΟΥ1ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ 1.58-1.921-1u
2044ΓΑΛ1ΛΥΩΝ-ΜΕΤΣ2.85-1.255-0O
2404ΒΣΝ1ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ-ΒΙΤΕΖ1.90-1.601-0u
13.506241.9458.06uuOOOOuOuOOOuuuOuuOOuuuuuOOuuuOOuuuuOOOOOuOOOuOuOO20
423SULIΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΤΣΑΒΕΣ2.20-1.60
510ΠορτΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΤΣΑΒΕΣ2.20-1.60
1779ΠΟΡΤΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΤΣΑΒΕΣ2.05-1.503-1O
2041ΟΛΛ1ΑΓΙΑΞ-ΧΕΡΑΚΛΕΣ2.60-1.304-1O
2280ΚΡΟΚΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΣΠΛΙΤ2.05-1.50
2324ΙΣΠ1ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ3.15-1.20
14.0023740.5159.49OuOuuOuOuuuuOOOOOuOOOOuOOOOuOuOOuuOuOuOOOOOOuuOOOO40
2039ΒΟΥ1ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-ΒΕΡΕΓΙΑ2.00-1.554-0O
14.507437.8462.16OuOOOOOuuOOuOuuuOuOuOOOOOOuOOuOOOuuOOOOuOOOOOOuuuO10
555Ελλ1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ2.30-1.55
15.504341.8658.14OOuuuOuOOOuOuOOOuOOuuuOOuOuOOuOOuuuuOOOOOuO10
1834ΓΕΡ1ΜΠΑΓΕΡΝ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ2.60-1.308-0O
16.0012531.2068.80OuuuOOOOuOOOOuOOuuuuOOOOOOOOOuuuuuOuuOOOuOOOOOOOuO10
1759ΟΛΛ2ΦΕΝΛΟ-ΑΚΙΛΙΖ 292.60-1.304-0O
16.502025.0075.00OOuOOOOOOOuuOOOOOuuO10
2541ΟΚΡΝΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ2.15-1.452-1O
17.005731.5868.42OuOOOOOuOOOuuOOOuuOOuuOuOuOOOOOOuOOuuOOOOOOuOOOuuO10
821ΓΕΡΛΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)-ΣΠΡΟΚΧΟΒΕΛ2.15-1.454-1O
17.502934.4865.52uuOOuOOOOuOOOOOuuuOOuuOOOOOOu01
536Iτα1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΕΜΠΟΛΙ2.40-1.50
1966ΙΤΑ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΕΜΠΟΛΙ2.15-1.452-0u
2309ΑΓΓΚΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ2.85-1.25
18.0012734.6565.35OOOOOOuOOOuOOuuOuOOuuOOOOOuuuOOuOOOOOuuOOOOOOOuuOu01
1907ΣΚΩΠΣΕΛΤΙΚ-ΧΑΜΙΛΤΟΝ3.15-1.202-0u
2.00312951.6548.35OuOOOuuuuOOuOOuuuuuuuuOOuOOOuOuuOuOuOuuuOuOOuOOOOu01
1763ΑΥΣ2ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ-ΛΙΝΤΣΕΡ2.10-1.480-3O
2055ΙΣΠ2ΣΕΒΙΛΛΗ Β-ΛΕΒΑΝΤΕ1.50-2.051-1u
2081ΤΟΥ2ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ.ΓΙΟΥ.-ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ1.92-1.58
2157ACLΖΟΜΠΑΧΑΝ-ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ)1.52-2.02
2.0231247.7652.24uOuuuuOuOuOuOOuOOuuOuOuOOuuOOuOOuOuOuOuOuOuOuuuOuO10
655ΑΥΣΠΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ-ΧΟΛΑΝΤ ΠΑΡΚ ΧΟΚΣ2.85-1.252-1O
1805ΒΟΥ1ΜΠΕΡΟΕ-ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ1.30-2.600-1u
2471ΛΙΠΡΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ-ΒΕΝΕΤΣΙΑ1.58-1.921-3O
2.05198850.3049.70uuuuuOOOOuuuOuOuuOOOOOuuOuuuuuuOuOuOuuOuOOuuuOOuuu03
1039ΣΛΝ1ΡΟΥΝΤΑΡ-ΝΤΟΜΖΑΛΕ1.65-1.851-1u
1930ΙΣΠ2ΜΙΡΑΝΤΕΣ-ΧΙΡΟΝΑ1.55-2.000-2u
2163ΠΟΛΚΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ-ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ1.65-1.85
2.0835245.7454.26OuuuOOuOOOOuOuOuOOuOOOOuOuOOuuuuuuuuOOOuuOuOOOOuOO20
1969ΟΥΡ1ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΣΕΡΡΟ1.65-1.850-6O
2.10387450.9349.07OuOuOOuuuuuuOOuOuuuuuOuOuOuuuOOuuOOuuuOOuOuOOOOuOO20
1700ΑΥΣΛΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ-ΣΙΔΝΕΪ1.90-1.601-3O
2032ΠΟΡ2ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄-ΑΒΕΣ1.75-1.752-1O
2091ΕΛΛ1ΒΕΡΟΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ1.40-2.30
2184ΑΓΝΛΓΚΙΣΕΛΙ-ΜΠΑΡΟΟΥ1.78-1.72
2483ΙΑΠΔΜΙΤΟ-ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ1.45-2.150-1u
2488ΙΑΠΔΓΚΙΦΟΥ-ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ1.60-1.902-2O
2.1238747.5552.45uOOOOOOOuOuOuOuuuuOuOuuuuuOOuuOOOOOOOOuOuOuuOOuOuO10
787AYΠΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ-ΠΕΡΘ2.45-1.351-2O
1766ΠΟΛ1ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ1.60-1.900-3O
1861ΑΓΓ1ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ-ΣΑΟΥΘΕΝΤ1.80-1.702-1O
1949ΝΑΦ1ΧΑΪΛΑΝΤΣ ΠΑΡΚ-ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡ ΓΙΟΥΝ.1.52-2.020-1u
2219ΑΓΝΒΜΠΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ-ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ1.90-1.60
2.15294852.3747.63OuuOuuOuuuuuuuOOuOuOOuuOOuuOOuuOOOOuOOuOuuOOuOOuuO10
530Ελλ1ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ1.45-2.55
562Ελλ1ΒΕΡΟΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ1.45-2.55
835ΓΕΡΛU.L.M ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ 96 ΙΙ1.70-1.80
1845ΔΑΝ1ΧΟΡΣΕΝΣ-ΟΝΤΕΝΣΕ1.58-1.921-1u
1863ΑΓΓ1ΟΛΝΤΑΜ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ1.52-2.020-0u
1937ΑΙΓΠΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ-ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ1.45-2.153-3O
2313ΟΛΛΚΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-ΦΙΤΕΣΕ1.92-1.58
2.1838654.4045.60OOuOOuuuOuuOOOuOOOOuOOuuuOuuuuuOOOOOuuOOOOOuOuOOuu02
889ΣΛΝ1ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ-ΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΝΤΡΙΤΣΕΒΟ1.65-1.850-3O
1009ΑΝΠΛΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ2.05-1.501-0u
1455ΑΥΠΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ-ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ.1.92-1.58
1948ΝΑΦ1ΑΓΙΑΞ ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ-ΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ1.50-2.051-1u
2086ΙΣΡ2ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ1.68-1.82
2231ΑΒΠΛΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ-MΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ2.15-1.45
2.20467153.0746.93uOuuOuOOuuOuOuOOOOuOOOOOuOOOuuuuOuOOuuuuOOuuOuuuuO10
775ΑΥΠΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ-ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ2.02-1.521-0u
987ΑΒΠΛΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ1.85-1.651-1u
993ΑΒΠΛΣΚΕΛΜΕΡΣΝΤΕΪΛ Γ.-ΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ2.02-1.52
994ΑΒΠΛΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ2.10-1.483-3O
1008ΑΝΠΛΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ2.10-1.485-2O
1780ΧΙΛ1ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ-ΙΚΙΚΕ1.90-1.601-1u
1783ΜΕΞΤΙΧΟΥΑΝΑ-ΜΟΝΤΕΡΕΪ1.82-1.682-0u
1873ΑΓΓ2ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ-ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ1.60-1.900-1u
1989ΙΤΑ1ΠΑΛΕΡΜΟ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ1.65-1.851-1u
2018ΙΤΑ1ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ-ΜΙΛΑΝ1.85-1.650-1u
2070ΟΥΡ1ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ-ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ1.60-1.902-0u
2149ACLΜΠΑΝΙΟΝΚΟΡ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ-ΑΛ ΑΪΝ1.52-2.02
2197ΑΓΓ1ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ-ΤΣΑΡΛΤΟΝ1.58-1.92
2202ΑΓΓ2ΚΕΜΠΡΙΤΖ-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ1.60-1.90
2210ΑΓΓ2ΓΕΟΒΙΛ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ1.42-2.25
2311ΑΓΝΝΓΟΥΑΪΤΧΟΚ-ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ2.02-1.52
2425ΑΥΠΔΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΑΪΔΑ-ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ2.25-1.421-1u
2500ΠΑΡ1ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.92-1.583-3O
2503ΠΕΡ1ΣΠΟΡ ΡΟΖΑΡΙΟ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ1.68-1.822-1O
2533ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ-ΜΕΡΙΔΑ1.42-2.250-1u
2.25350653.5146.49OOOuuOuuOuOuOuuuOuOOuuuOuuuuOOuOuuOOOuuuuOOuuuOOOu01
539Iτα1ΠΑΛΕΡΜΟ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ1.70-2.05
547Iτα1ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ-ΜΙΛΑΝ1.95-1.75
654ΑΥΠΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ.-ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ1.92-1.580-0u
764ΑΥΠΚΑΜΠΕΡΛΑΝΤ-ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ2.10-1.481-2O
782ΑΥΠΦΝΚ ΧΙΤ-ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΣΙΤΙ3.30-1.183-2O
842ΜΑΥ1ΙΣΚΡΑ ΝΤΑΝΙΛΟΒΟΓΚΡΑΝΤ-ΖΕΤΑ1.35-2.450-2u
953ΑΓΙΣΛΕΔΕΡΧΕΝΤ-ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ2.00-1.550-0u
965ΑΓΝΒΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ-ΚΕΡΣΟΝ1.85-1.650-1u
1982ΒΟΥ1ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ1.48-2.102-1O
2037ΙΣΠ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ1.85-1.651-2O
2047ΤΣΧ1ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ-ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ1.60-1.903-1O
2060ΠΟΡΤΣΕΤΟΥΜΠΑΛ-ΜΠΡΑΓΚΑ1.40-2.301-1u
2212ΑΓΓΤΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ-ΝΤΕΡΜΠΙ1.50-2.05
2.30506652.4147.59OOOOuuuuuOOuOOuuOOuuuuuuuuuOOOOuuOOOuuuuuOOuuuuOOu01
803ΟΚΡΝΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣ-ΣΤΑΛ ΝΤΝΕΠΡΟΝΖΕΡΖ.1.50-2.050-0u
841ΜΑΥ1ΝΤΕΣΙΤΣ ΤΟΥΖΙ-ΡΟΥΝΤΑΡ ΠΛΙΕΒΛΙΑ1.35-2.452-1O
863ΛΙΠΡΦΟΡΛΙ-ΓΚΟΥΜΠΙΟ1.50-2.051-0u
899ΟΥΓ1ΧΑΛΑΝΤΑΣ-ΟΥΙΠΕΣΤ1.58-1.920-2u
990ΑΒΠΛΜΑΡΙΝ-ΦΡΙΚΛΙ ΑΘΛΕΤΙΚ2.05-1.503-3O
1703ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ1.52-2.021-3O
1744ΓΑΛ3ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ-ΜΠΟΥΛΟΝ1.60-1.901-2O
1762ΔΑΝ1ΡΑΝΤΕΡΣ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ1.60-1.900-2u
1788ΙΑΠ1ΣΙΜΙΖΟΥ-ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ1.85-1.650-1u
1854ΑΓΝΛΤΟΡΚΙ-ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.1.65-1.852-3O
1876ΑΓΓ2ΜΟΡΚΑΜ-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ1.60-1.901-0u
1892ΣΚΩ1ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ1.38-2.35
1897ΣΚΩ2ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΚΛΑΪΝΤ2.10-1.481-0u
1902ΣΚΩΤΕΪΡ-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ1.65-1.850-2u
1910ΣΚΩΠΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ-ΧΑΡΤΣ1.70-1.802-0u
2019ΕΛΒ2ΚΙΑΣΟ-ΑΑΡΑΟΥ1.65-1.855-1O
2221ΑΓΝΒΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ-ΤΕΛΦΟΡΝΤ1.92-1.58
2227ΑΒΠΛΦΡΙΚΛΙ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ2.05-1.50
2291ΓΑΛΚΑΒΡΑΝΣ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ1.45-2.15
2407ΔΦΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ-ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ1.92-1.58
2432ΒΡΑΚΠΑΡΑΝΑ-ΜΠΑΪΑ1.52-2.02
2461ΛΙΠΡΡΕΝΑΤΕ-ΛΙΒΟΡΝΟ1.42-2.250-0u
2.35391052.9247.08uuuOOOOOuOuOuOuuuuOuOuOOOuOuOOuuuuOOuuOuuOOuuuOOuu02
557Ισπ1ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ-ΘΕΛΤΑ1.75-1.95
656ΑΥΣΠΙΣΤΕΡΝ-ΠΕΝΙΝΣΟΥΛΑ ΠΑΟΥΕΡ2.40-1.370-2u
949ΑΓΙΣΚΑΝΒΕΪ-ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ2.00-1.552-1O
957ΑΓΙΣΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ-ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ2.05-1.502-2O
969ΑΓΝΒΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.1.90-1.60
1001ΑΝΠΛΣΙΝΤΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ.2.15-1.451-1u
1758ΟΛΛ2ΤΕΛΣΤΑΡ-ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ1.85-1.652-0u
1852ΑΓΝΛΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ-ΡΕΞΑΜ1.58-1.920-1u
1923ΤΟΥ1ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ1.45-2.151-1u
2206ΑΓΓ2ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ-ΚΡΟΥ1.70-1.80
2226ΑΒΠΛΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ-ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
2253ΜΕΚΜΟΝΑΡΚΑΣ-ΛΕΟΝ2.15-1.45
2314ΙΤΑΚΛΑΤΣΙΟ-ΡΟΜΑ1.80-1.70
2316ΣΚΩΠΝΤΑΝΤΙ-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ1.65-1.85
2414ΔΦΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ1.82-1.682-3O
2497ΜΑΡΟΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ-ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ1.38-2.351-2O
2508ΣΛΝ1ΚΟΠΕΡ-ΤΣΕΛΙΕ1.55-2.001-1u
2563ΜΑΡΟΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ-ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ1.40-2.301-0u
2.40588152.7647.24uuuuOOuuOOOuuuOuOOuOuuOuuuOOuOuOOOuuuOuuuuuOuOOOuu02
516Γερ1ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ1.50-2.40
830ΓΕΡΛΟΥΛΜ 1846-ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ1.65-1.851-1u
833ΓΕΡΛΣΤΙΝΜΠΑΧ-ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ1.52-2.022-0u
988ΑΒΠΛΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ2.00-1.551-2O
1083ΙΣΠ3ΟΥΝΙΟΝ ΜΟΥΤΙΛΒΕΡΑ-ΤΟΥΝΤΕΛΑΝΟ1.30-2.600-0u
1837ΓΕΡ1ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ1.45-2.151-2O
1864ΑΓΓ1ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ1.82-1.683-1O
1942ΟΛΛ1ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ1.75-1.752-3O
1974ΜΕΞΑΤΛΑΣ-ΛΕΟΝ1.85-1.652-0u
2084ΚΥΠ1ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΠΟΕΛ1.58-1.92
2090ΤΟΥ1ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ1.85-1.65
2156ACLAΛ ΒΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ-ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ1.55-2.00
2217ΑΓΙΣΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ-ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ2.15-1.45
2228ΑΒΠΛΙΛΚΕΣΤΟΝ-ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ2.02-1.52
2229ΑΒΠΛΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ-ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ2.05-1.50
2232ΑΒΠΛΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ-ΜΑΡΙΝ2.05-1.50
2294ΓΕΡΚΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ1.70-1.80
2400ΣΚΩ1ΜΠΡΕΧΙΝ-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ1.78-1.72
2421ΕΚΥΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ1.45-2.15
2452ΓΕΡΛΣΑΛΚΕ (ΕΡ.)-ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ1.68-1.82
2509ΙΣΠ3ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ-ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ1.40-2.300-0u
2928ΑΓΙΣΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ2.15-1.45
2.45373353.5046.50uOuuuOuuuOOuOOOuuuuOuOuOOOuuuuOuuuOOuuuOOOuOuuOuuO10
850ΣΟΚΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΒΑΡΝΑΜΟ1.85-1.651-1u
859ΛΙΠΡΜΕΛΦΙ-ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ1.52-2.020-4O
973ΑΓΝΝΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.-ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ1.78-1.721-2O
1776ΙΣΠ1ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ-ΣΟΣΙΕΔΑΔ1.80-1.700-1u
1803ΑΙΓΠΕΛ ΝΤΑΚΛΙΕ-ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ1.32-2.551-2O
1977ΜΕΞΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ1.65-1.852-0u
1994ΓΕΡ2ΑΟΥΕ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ1.55-2.001-4O
2021ΓΕΡ1ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ1.50-2.050-2u
2058ΙΣΠ1ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ-ΘΕΛΤΑ1.70-1.801-1u
2063ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ-ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ1.40-2.300-2u
2235ΑΝΠΛΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ-ΣΙΝΤΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ2.05-1.50
2308ΑΛΤΛΟΥΤΟΝ-ΟΞΦΟΡΝΤ1.75-1.75
2325ΚΟΛ1ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ-ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ1.60-1.90
2442ΚΡΙΚΣΑΝΤΟΣ ΝΓ.-Λ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ1.60-1.902-2O
2476ΛΙΠΡΜΕΣΙΝΑ-ΚΑΤΑΝΙΑ1.52-2.021-2O
2518ΙΣΠ3ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β'1.45-2.151-1u
2.50695451.6748.33OOuuuOOuuuOOuuuOOOOOOOuuOuOuuOOOuuOuuuuuuOuuOuuuuu05
976ΑΓΝΝΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.85-1.651-1u
980ΑΓΝΝΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ.-ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ1.75-1.750-1u
1730ΙΤΑ2ΜΠΡΕΣΙΑ-ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ1.65-1.854-1O
1882ΑΓΓΤΚΑΡΝΤΙΦ-ΦΟΥΛΑΜ1.75-1.752-2O
1954ΟΛΛ1ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΒΙΛΕΜ1.60-1.900-2u
2003ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ1.55-2.000-1u
2203ΑΓΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ-ΚΑΡΛΑΪΛ1.78-1.72
2224ΑΓΝΝΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ.-ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ2.10-1.48
2300ΓΑΛ1ΜΠΑΣΤΙΑ-ΝΑΝΤ1.35-2.45
2322ΙΣΠ1ΓΡΑΝΑΔΑ-ΑΛΑΒΕΣ1.50-2.05
2420ΣΚΩ2ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ-ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ1.90-1.60
2448ΓΕΡΛΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ-ΜΠΟΥΝΤΙΣΑ ΜΠΑΟΥΤΖΕΝ1.92-1.580-0u
2466ΛΙΠΡΑΡΕΤΣΟ-ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ1.50-2.050-1u
2489ΙΑΠΔΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ-ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.1.45-2.150-1u
2.55365454.0845.92uOOuOuOOuOOOuuOOuOuOOOuOOOuuuOOuOuOuuuuOOOuuOuOOOu01
415SULIΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ-ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ1.55-2.30
502Γερ2ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ-ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ1.55-2.30
509Ισπ1ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ-ΣΟΣΙΕΔΑΔ1.85-1.85
560Iτα1ΙΝΤΕΡ-ΡΟΜΑ2.20-1.60
740ΙΡΛ1ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ-ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ1.42-2.250-0u
809ΒΣΝ1ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΝΤΟΜΠΟ-ΣΛΟΜΠΟΝΤΑ ΤΟΥΖΛΑ1.55-2.003-1O
958ΑΓΙΣΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ2.25-1.424-0O
1786ΙΑΠ1ΤΟΣΟΥ-ΚΑΣΙΒΑ1.50-2.051-3O
1853ΑΓΝΛΣΑΟΥΘΠΟΡΤ-ΤΣΕΣΤΕΡ1.90-1.600-1u
1867ΑΓΓ2ΜΠΑΡΝΕΤ-ΚΕΜΠΡΙΤΖ1.65-1.850-1u
1909ΣΚΩΠΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ-ΝΤΑΝΤΙ1.90-1.601-5O
1953ΟΛΛ1ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ-ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ1.70-1.800-1u
1964ΠΟΛ1ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ-ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ1.70-1.803-1O
2087ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ1.52-2.02
2239ΣΚΩΤΕΪΡ-ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ1.60-1.90
2254ΜΕΚΒΕΝΑΝΤΟΣ-ΑΤΛΑΝΤΕ1.55-2.00
2296ΜΑΡΟΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ-ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ1.40-2.30
2417ΜΑΡΟΙΤΤΙΧΑΝΤ-ΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛ.1.30-2.601-2O
2511ΙΣΠ3ΠΑΛΕΝΣΙΑ ΜΠΑΛΟΝΠΑΪ-ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β'1.40-2.301-0u
2544ΒΕΝΜΟΝΑΓΚΑΣ-ΜΙΝΕΡΟΣ1.58-1.924-3O
2.60693152.3647.64OOOuOOuuuOOuOOuuuuOuOOuuuOOOOOOuuOOOOOuuOuOOOuOuuO10
549Γερ1ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ1.50-2.40
558Του1ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ1.90-1.80
779ΑΥΠΑΔΕΛΑΪΔΑ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΜΠΛΟΥ ΙΓΚΛΣ2.75-1.271-2O
844ΜΑΥ1ΛΟΒΣΕΝ-ΓΚΡΜΠΑΛΙ1.30-2.602-1O
896ΟΥΓ1ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ-ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ1.55-2.002-3O
1442ΙΣΗΜΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ-ΕΜΕΛΕΚ1.60-1.901-1u
1800ΙΣΠ1ΑΛΑΒΕΣ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ1.50-2.052-1O
1807ΓΕΡ3ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.)-ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ1.52-2.023-1O
1838ΠΟΛ1ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ-ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ1.58-1.922-1O
1842ΧΙΛ1ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ-ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ1.82-1.681-1u
1856ΑΓΓ1ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΣΚΑΝΘΟΡΠ1.72-1.781-1u
1870ΑΓΓ2ΚΡΟΥ-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ1.72-1.781-2O
1939ΑΓΓΠΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ1.60-1.901-1u
2036ΕΛΛ1ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ1.45-2.152-1O
2065ΙΤΑ1ΙΝΤΕΡ-ΡΟΜΑ2.05-1.501-3O
2092ΔΑΝ1ΒΙΜΠΟΡΓΚ-ΑΑΡΧΟΥΣ1.60-1.90
2205ΑΓΓ2ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ-ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ1.60-1.90
2220ΑΓΝΒΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ2.02-1.52
2225ΑΒΠΛΜΠΑΡΓΟΥΕΛ-ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚ2.00-1.55
2431ΒΕΛ2ΛΕΟΥΒΕΝ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ1.58-1.922-0u
2444ΓΕΡΛΧΙΛΝΤΕΣΧΑΪΜ-ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ1.60-1.90
2446ΓΕΡΛΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ-ΧΑΒΕΛΣΕ1.50-2.052-2O
2455ΔΦΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ-ΕΛΒΕΡΟΥΜ2.00-1.550-2u
2487ΙΑΠΔΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ-ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ1.40-2.302-1O
2516ΙΣΠ3ΙΖΑΡΑ-ΦΕΡΟΛ1.40-2.301-1u
2.65474853.3346.67OuuOuOuuuuuuuuOOOuOuOOOuOOuuuuOOuuuOOOOuOOuuuuOOuO10
541Ολ1.ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ1.95-1.75
552Ελλ1ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ1.45-2.55
822ΓΕΡΛΚΟΛΩΝΙΑ ΕΡ.-ΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 091.72-1.782-1O
836ΓΕΡΛΛΟΥΜΠΕΚ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ1.60-1.902-0u
1014ΒΙΡΛΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ-ΚΟΛΕΡΕΪΝ1.82-1.680-0u
1459ACLΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ-ΑΛ ΑΧΛΙ (ΗΑΕ)1.42-2.25
1921ΠΟΡΤΤΟΝΤΕΛΑ-ΜΑΡΙΤΙΜΟ1.45-2.151-1u
1998ΒΟΥ1ΜΟΝΤΑΝΑ-ΠΙΡΙΝ1.42-2.251-2O
2089ΠΟΛ1ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ-ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ1.58-1.92
2179ΙΤΑ2ΛΑΤΙΝΑ-ΤΣΕΖΕΝΑ1.50-2.05
2183ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ1.75-1.75
2186ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ1.85-1.65
2198ΑΓΓ1ΣΟΥΙΝΤΟΝ-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ1.70-1.80
2234ΑΝΠΛΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ2.02-1.52
2320ΓΑΛΚΜΑΡΣΕΪΓ-ΜΟΝΑΚΟ1.90-1.60
2457ΔΦΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ-ΒΙΚΙΝΓΚ1.92-1.582-2O
2462ΛΙΠΡΛΟΥΠΑ ΡΟΜΑ-ΛΟΥΚΕΖΕ1.42-2.253-1O
2470ΛΙΠΡΛΟΥΜΕΖΑΝΕ-ΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ1.35-2.450-0u
2493ΜΕ2ΛΟΡΟΣ ΟΥΝ.-ΚΟΡΑΣ1.68-1.820-1u
2537ΙΣΠ3ΜΑΡΜΠΕΛΑ-ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ1.45-2.151-2O
2.70537654.0645.94uuuuOOOOOuOuuuOOOOuOuuOOOuOOOuOOOOuOOuuuOOOuuuuOuO10
759ΜΕ2ΒΕΝΑΝΤΟΣ-ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ1.52-2.021-1u
960ΑΓΝΒΟΛΤΡΙΝΧΑΜ-ΓΟΡΤΣΕΣΤΕΡ1.75-1.752-0u
961ΑΓΝΒΜΠΟΣΤΟΝ-ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.05-1.501-3O
986ΑΒΠΛΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ1.92-1.582-2O
997ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΜΠΙ-ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ1.92-1.581-3O
1076ΣΕΡ1ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤ.-ΜΛΑΝΤΟΣΤ 1.42-2.251-1u
1724ΓΕΡ2ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ-ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ1.50-2.050-1u
1844ΤΣΧ1ΜΠΡΝΟ-ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ1.65-1.851-0u
1901ΣΚΩ2ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ1.75-1.751-0u
1973ΜΕΞΚΕΡΕΤΑΡΟ-ΠΟΥΜΑΣ1.65-1.854-3O
2073ΧΙΛ1ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ.-ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ1.70-1.800-3O
2088ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ-ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ1.45-2.15
2200ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΓΟΥΙΚΟΜ1.60-1.90
2213ΑΓΓΤΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ1.50-2.05
2450ΓΕΡΛΝΕΟΥΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ-ΛΕΙΨΙΑ ΙΙ1.70-1.801-1u
2477ΛΙΠΡΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ1.50-2.051-0u
2.75510354.1445.86OuuOuOOuOOuOuuOuuOOuOOuOuuOuOuuOOuuuuOuOuuuOOOuuuu04
445SUPLΝΑΝΣΙ-ΤΟΥΛΟΥΖ1.45-2.550-0u
531ΑγγπΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ1.75-1.95
675ΓΕΡΛΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ-ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ1.82-1.682-0u
966ΑΓΝΒΓΚΛΟΥΣΤΕΡ-ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ2.00-1.552-3O
1418ΚΟΛ1ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.-ΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ1.35-2.450-2u
1740ΓΑΛ2ΤΟΥΡ-ΤΡΟΥΑ1.55-2.000-0u
1741ΓΑΛ3ΜΠΕΖΙΕΡ-ΚΟΝΣΟΛΑΤ1.48-2.101-1u
1746ΓΑΛ3ΠΟ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ1.42-2.250-0u
1798ΓΕΡ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ1.50-2.050-0u
1843ΚΥΠ1ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-AE ΛΕΜΕΣΟΥ1.70-1.804-1O
1877ΑΓΓ2ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΓΕΟΒΙΛ1.58-1.920-0u
1957ΓΑΛ1ΝΑΝΣΙ-ΤΟΥΛΟΥΖ1.40-2.300-0u
1968ΟΥΡ1ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ1.70-1.800-1u
1980ΤΟΥ2ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ-ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ1.65-1.853-0O
2022ΠΟΛ1ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ-ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ1.75-1.751-0u
2078ΧΙΛ1ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ-ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ2.10-1.483-2O
2277ΤΟΥΚΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ1.50-2.05
2440ΚΡΙΚΚΑΡΜΕΛΙΤΑ-ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ1.58-1.921-2O
2526ΙΣΠ3ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β'1.62-1.881-0u
2528ΙΣΠ3ΟΣΠΙΤΑΛΕΤ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟ1.37-2.401-0u
2.80525254.5545.45OOOuOOOuuuuOOOuOuOOuuOOOuOuuuOuuOuuOuuOuOuuOOOuuOO20
534Γαλ1ΝΑΝΣΙ-ΤΟΥΛΟΥΖ1.45-2.55
544Iτα1ΚΡΟΤΟΝΕ-ΚΑΛΙΑΡΙ1.75-1.95
739ΙΡΛ1ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ-ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ1.78-1.720-1u
950ΑΓΙΣΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ2.15-1.451-4O
1041ΙΣΠ3ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ-ΛΙΟΑ1.45-2.151-3O
1702ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ1.60-1.901-3O
1846ΑΙΓΠΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ-ΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ1.40-2.301-0u
1917ΚΡΟ1ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΟΣΙΓΙΕΚ1.70-1.802-0u
2008ΟΛΛ1ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ1.80-1.702-1O
2015ΙΤΑ1ΚΡΟΤΟΝΕ-ΚΑΛΙΑΡΙ1.55-2.001-2O
2223ΑΓΝΝΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ-ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ2.05-1.50
2.85324551.3448.66uOOOuuuOuOuuuOuOuOuOOuOuuuuOOOOOuuuuuOOOuuOuOOOOOO60
1099ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ1.52-2.021-0u
1747ΓΑΛ3ΕΠΙΝΑΛ-ΚΡΕΤΕΪΓ1.55-2.000-1u
1774ΙΡΛΠΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ-ΜΠΡΕΪ1.52-2.021-2O
1794ΤΟΥ2ΜΠΑΝΤΙΡΜΑΣΠΟΡ-ΣΑΝΛΙΟΥΡΦΑΣΠΟΡ1.45-2.154-0O
1811ΓΕΡ3ΑΑΛΕΝ-ΡΕΓΚΕΝΣΜΟΥΡΓΚ1.52-2.021-2O
1814ΤΟΥ1ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ-ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ1.50-2.053-0O
1818ΓΑΛ3ΚΟΝΚΑΡΝΟ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.58-1.921-2O
1859ΑΓΓ1ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ1.72-1.781-3O
2236ΑΝΠΛΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ-ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.2.02-1.52
2481ΙΑΠΔΦΟΥΚΟΥΟΚΑ-ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ1.50-2.051-2O
2.90575054.3045.70OOuOOOuOOuOuuOuuuOuuuOuuuuuuuuuuuOuOuuuOuuOOuOOOuO10
834ΓΕΡΛΚΟΜΠΛΕΝΤΖ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΤΡΙΕΡ1.50-2.051-0u
955ΑΓΙΣΛΟΒΕΣΤΟΦΤ-ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ2.05-1.502-1O
1048ΙΣΠ3ΛΕΒΑΝΤΕ Β'-ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β'1.42-2.252-0u
1451ΓΟΥΑΧΕΛΑΖΟΥ-ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ1.52-2.020-1u
1757ΟΛΛ2ΜΠΡΕΝΤΑ-ΦΟΛΕΝΤΑΜ1.85-1.651-0u
1810ΓΕΡ3ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ-ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ1.58-1.92
1823ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ1.32-2.550-0u
1951ΡΟΥ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.-ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ1.52-2.022-1O
1959ΓΑΛ1ΛΙΛ-ΜΠΟΡΝΤΟ1.45-2.152-3O
2174ΙΤΑ2ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ-ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ1.45-2.15
2175ΙΤΑ2ΠΙΖΑ-ΚΑΡΠΙ1.30-2.60
2176ΙΤΑ2ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ-ΑΒΕΛΙΝΟ1.50-2.05
2180ΙΤΑ2ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ1.50-2.05
2192ΑΓΓ1ΜΠΕΡΙ-ΚΟΒΕΝΤΡΙ1.80-1.70
2427AYΠΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ-ΣΟΡΕΝΤΟ2.60-1.302-2O
2429ΒΕΛ2ΤΟΥΜΠΙΖΕ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ1.85-1.651-3O
2467ΛΙΠΡΚΑΡΑΡΕΖΕ-ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ1.55-2.000-3O
2507ΣΛΝ1ΜΑΡΙΜΠΟΡ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ1.55-2.001-0u
2534ΙΣΠ3ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ-ΓΡΑΝΑΔΑ Β'1.52-2.022-2O
2.95222353.5346.47uuuOOuuOuOuOuOuuOuOuOuuuuuuOuuuOOuuOOuOOuuOuuuuuuu07
529Ισπ1ΛΕΓΚΑΝΕΣ-ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ1.50-2.40
860ΛΙΠΡΚΟΖΕΝΤΣΑ-ΦΟΝΤΙ1.55-2.002-2O
1068ΟΥΓ1ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ1.60-1.900-0u
1250ΟΚΡΝΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ-ΝΤΝΙΕΠΡ1.50-2.051-1u
1288ΛΙΠΡΣΟΥΝΤΙΡΟΛ-ΜΟΝΤΕΝΑ1.40-2.301-0u
1721ΑΥΣ2ΧΟΡΝ-ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ1.90-1.602-1O
1728ΓΕΡ3ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΒΕΧΕΝ1.55-2.000-1u
1729ΓΕΡ3ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ1.65-1.850-1u
1806ΓΕΡ3ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ1.58-1.920-0u
1879ΑΓΓΤΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΝΤΕΡΜΠΙ1.45-2.151-0u
2178ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919-ΣΠΑΛ 20131.45-2.15
2412ΣΙΓΚΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ.-ΓΚΙΛΑΝΓΚ2.60-1.30
2478ΛΙΠΡΜΟΝΟΠΟΛΙ-ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ1.40-2.301-1u
2494ΜΕ2ΝΤΟΡΑΔΟΣ-ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ1.68-1.821-0u
3.00694854.2545.75uOuuuuuuuuuOuuOuuuuOOOuOuuuOuuOuuuuuuOuuOOuuuuuuOu01
420SULIΜΠΕΡΤΟΝ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ1.65-2.10
506ΑγγτΜΠΕΡΤΟΝ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ1.65-2.10
828ΓΕΡΛΒΕΡΛ-ΜΠΟΝΝΕΡ1.65-1.850-1u
1073ΣΕΡ1ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ-ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠ.1.40-2.302-3O
1074ΣΕΡ1ΝΟΒΙ ΠΑΖΑΡ-ΜΕΤΑΛΑΚ 1.40-2.300-0u
1725ΓΕΡ3ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ1.58-1.920-0u
1767ΑΓΓΤΜΠΕΡΤΟΝ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ1.50-2.051-1u
1804ΑΓΓΤΛΙΝΤΣ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.1.50-2.051-0u
1816ΝΑΦ1ΜΠΛΟΥΜΦΟΝΤΕΪΝ ΣΕΛΤΙΚ-ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ1.40-2.300-3O
1819ΑΛΓ1ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ-USM ΑΛΓΕΡΙ1.35-2.451-3O
1831ΙΤΑ2ΤΡΑΠΑΝΙ-ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 19191.50-2.051-0u
1855ΑΓΓ1ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΓΟΥΟΛΣΟΛ1.60-1.901-0u
1912ΕΛΛ1ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ1.35-2.450-0u
2168ΡΟΛΚΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ-ΤΑΡΓΚΟ ΜΟΥΡΕΣ1.48-2.10
2173ΙΤΑ2ΝΟΒΑΡΑ-ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ1.55-2.00
2189ΑΓΝΛΤΡΑΝΜΙΡ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ1.70-1.80
2464ΛΙΠΡΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ-ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ1.40-2.301-2O
2486ΙΑΠΔΤΟΚΟΥΣΙΜΑ-ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ1.48-2.101-0u
2499ΠΑΡ1ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ1.90-1.601-1u
2525ΙΣΠ3ΠΡΑΤ-ΕΜΠΡΟ1.35-2.450-1u
2531ΙΣΠ3ΓΕΪΔΑ-ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ1.35-2.451-0u
3.05153556.0343.97OuuuuOuuOOuOOOuOuuOuOuOuuuuOOOuuOuuuOuuuuuuOuuuuuu06
967ΑΓΝΒΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ-ΣΤΟΚΠΟΡΤ1.68-1.822-0u
1444ΚΡΙΚΜΠΕΛΕΝ ΣΙΓΚΛΟ-ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΠΕΡΙΑ1.70-1.801-1u
1733ΓΑΛ2ΑΖΑΞΙΟ-ΣΟΣΟ1.35-2.450-0u
1736ΓΑΛ2ΝΙΜ-ΓΚΑΖΕΛΕΚ1.55-2.001-1u
1795ΑΥΣΛΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ2.25-1.422-0u
1815ΤΟΥ2ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ-ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ1.80-1.701-2O
1832ΙΤΑ2ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ-ΚΑΡΠΙ1.50-2.052-0u
1911ΙΣΠ2ΚΟΡΔΟΒΑ-ΑΛΚΟΡΚΟΝ1.40-2.301-0u
1983ΤΟΥ1ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ1.50-2.051-0u
2024ΚΥΠ1ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ1.80-1.700-0u
2027ΠΟΡ2ΠΕΝΑΦΙΕΛ-ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ1.52-2.020-2u
2181ΑΓΝΛΜΠΡΟΜΛΕΪ-MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ1.72-1.78
3.10491953.8346.17uOuuuOuOuOuOOuuuuOOOOOuOuuOuuuOOuuOOuuOuuuOOuuOOOO40
526Ελλ1ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ1.45-2.55
568ΠορτΑΡΟΥΚΑ-ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ1.50-2.40
866ΛΙΠΡΤΑΡΑΝΤΟ-ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ1.35-2.451-0u
992ΑΒΠΛΡΑΣΧΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚ-ΑΣΤΟΝ2.00-1.551-1u
1006ΑΝΠΛΚΕΤΕΡΙΝΓΚ-ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.2.05-1.501-2O
1826ΙΤΑ2ΑΣΚΟΛΙ-ΠΙΖΑ1.35-2.452-4O
1848ΑΓΝΛMΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ-ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.1.75-1.750-0u
1895ΣΚΩ1ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ-IΣΤ ΦΑΪΦ1.75-1.751-1u
1943ΙΣΠ1ΛΕΓΚΑΝΕΣ-ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ1.40-2.304-0O
2187ΑΓΝΛΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ-ΤΟΡΚΙ1.78-1.72
2194ΑΓΓ1ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ-ΟΛΝΤΑΜ1.60-1.90
2435ΧΙΛ2ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ-ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ1.65-1.853-1O
2475ΛΙΠΡΜΑΝΤΟΒΑ-ΜΑΚΕΡΑΤΕΣΕ1.37-2.403-1O
3.15219554.2645.74uuOOOOOOOOuuOOuOOuuOOuOuuOOOuuuuuOuuuuOuOOOuOuOOuO10
762ΜΕ2ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ-ΧΟΥΑΡΕΣ1.65-1.851-0u
1714ΤΣΧ1ΖΙΧΛΑΒΑ-ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ1.68-1.823-1O
1718ΑΥΣ2ΛΙΝΤΖ-ΝΟΪΣΤΑΝΤ1.58-1.923-0O
1872ΑΓΓ2ΕΞΕΤΕΡ-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ1.75-1.752-2O
1993ΓΕΡ2ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΜΠΟΧΟΥΜ2.00-1.550-1u
2010ΝΑΦ1ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.-ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ1.50-2.052-1O
2443ΙΣΗΜΜΑΚΑΡΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ1.55-2.002-2O
2512ΙΣΠ3ΜΠΟΪΡΟ-ΚΟΡΟΥΞΟ1.42-2.253-0O
2540ΟΚΡΝΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ-ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ1.40-2.301-0u
2565ΣΟΚΓΚΕΦΛΕ-ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ1.90-1.601-2O
3.20505953.9046.10uuOOOuOOOuOuOuOuuOuOOOuuuuuOuuuOOOOOOOOuOOOOuuuOOO30
760ΜΕ2ΑΛΕΜΠΡΙΘΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ-ΠΟΤΡΟΣ1.52-2.021-1u
956ΑΓΙΣΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ-ΣΑΝΤΜΠΟΥΡΙ2.05-1.501-0u
1482ΑΒΠΛΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ-ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ2.02-1.52
1705ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ1.78-1.720-4O
1711ΤΟΥ2ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ-ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ1.52-2.022-1O
1712ΤΟΥ1ΡΙΖΕΣΠΟΡ-ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ1.60-1.902-4O
1731ΝΑΦ1ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ.-ΛΑΜΟΝΤΒΙΛ ΓΚ.ΑΡ.1.37-2.402-2O
1761ΙΣΠ2ΡΕΟΥΣ-ΟΒΙΕΔΟ1.35-2.451-1u
1789ΙΑΠ1ΣΕΝΤΑΪ-ΣΑΠΟΡΟ1.52-2.021-0u
1828ΙΤΑ2ΝΟΒΑΡΑ-ΣΠΕΤΣΙΑ1.40-2.302-1O
2101ΠΟΡΤΑΡΟΥΚΑ-ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ1.45-2.15
2459U20ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ U20-ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ U201.50-2.051-2O
2517ΙΣΠ3ΑΡΑΝΤΙΝΑ-ΣΟΜΟΖΑΣ1.50-2.053-0O
3.25316154.0345.97OuuuOOuOuuuOOOuuuOuOuuOOOuOuuOuOOOuOuOOOOuuuuOuuuO10
566Γερ2ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ-ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ1.50-2.40
1445ΚΟΛ1ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ1.55-2.001-0u
1756ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΒΑΛΒΑΪΚ1.75-1.754-1O
1874ΑΓΓ2ΛΟΥΤΟΝ-ΠΛΙΜΟΥΘ1.78-1.721-1u
1961ΙΣΠ2ΧΕΤΑΦΕ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ1.60-1.901-0u
2188ΑΓΝΛΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ1.60-1.90
2401ΑΥΣΠΜΙΤΣΕΛΤΟΝ-ΣΑΟΥΘ ΓΙΟΥΝ.2.85-1.251-4O
2460ΙΡΛ1ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ-ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ1.58-1.921-1u
2469ΛΙΠΡΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ-ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ1.50-2.051-0u
2491ΜΕ2ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 1948-ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ1.65-1.851-0u
2501ΠΑΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ-ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ1.90-1.601-2O
2524ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β-ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ1.52-2.020-2u
3.30437854.0445.96OOuuOuOOuuOOuOuOOOOuOuOOuuOuuuuOOOOOOOuuOOuuuuuuuO10
758ΜΕ2ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ-ΛΟΜΠΟΣ1.68-1.821-3O
1772ΙΡΛΠΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ1.50-2.050-1u
1808ΓΕΡ3ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΕΡΦΟΥΡΤ1.52-2.020-1u
1830ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ-ΛΑΤΙΝΑ1.50-2.050-1u
1931ΙΣΠ2ΕΛΤΣΕ-ΟΥΕΣΚΑ1.60-1.901-1u
1978ΑΥΣΛΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ-ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ2.15-1.451-1u
2068ΟΥΡ1ΦΕΝΙΞ-ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ1.60-1.904-1O
2201ΑΓΓ2ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ-ΜΠΑΡΝΕΤ1.68-1.82
2218ΑΓΙΣΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ-ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ2.10-1.48
2230ΑΒΠΛΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.05-1.50
2241ΑΓΓ1ΜΠΟΛΤΟΝ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ1.68-1.82
2484ΙΑΠΔΝΑΓΚΟΓΙΑ-ΟΚΑΪΑΜΑ1.58-1.922-0u
2506ΣΛΟ1ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ-ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ1.52-2.020-0u
3.35222449.3350.67uuuuOOuOuuuuuOuOOuuOOuOOOOuuuuuuOuOuuuOuuOOOuuOOOu01
417SULIΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ1.55-2.30
897ΟΥΓ1ΠΑΞΙ-ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ1.42-2.255-0O
995ΑΒΠΛΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ1.92-1.582-1O
1097ΙΣΠ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΚΛΟΥΚΟΥΕΝΟ-ΡΟΝΤΑ1.45-2.151-0u
1991ΔΑΝ1ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ1.68-1.823-0O
2423ΠΕΡ1ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ-ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ1.60-1.90
2434ΧΙΛ2ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ-ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ1.58-1.922-1O
2480ΙΑΠΔΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ-ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.1.42-2.251-2O
2490ΙΑΠΔΕΧΙΜΕ-ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ1.42-2.251-0u
2495ΜΑΡΟΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ ΚΕΝΙΦΡΑ-ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ1.35-2.450-0u
3.40424554.2045.80OuOOOuOuuuuOuOuuuOuOOOOOuuOuOOuOOOuOuuuOuuOuOuuuuu05
500Γερ2ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ1.50-2.40
820ΓΕΡΛΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ1.78-1.720-2u
1412ΚΡΙΚΛΙΜΟΝ-ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ2.00-1.552-0u
1781ΟΥΡ1ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ1.60-1.902-1O
1790ΙΑΠ1ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ-ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ1.60-1.900-0u
2049ΓΕΡ1ΣΑΛΚΕ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ1.85-1.651-1u
2141ACLΟΥΡΑΒΑ-ΣΕΟΥΛ1.72-1.78
2569ΑΥΣΠΡΟΤΣΝΤΕΪΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ ΝΑΪΤΣ2.60-1.300-0u
3.45210854.9845.02uuOOOOuuOOuOuOuuuuuuOOuuuuuuuuOuuuOuOuuOuOuOOOuOOu01
845ΜΑΥ1ΠΕΤΡΟΒΑΤΣ-ΜΠΟΚΕΛΤΖ ΚΟΤΟΡ1.75-1.751-1u
1015ΒΙΡΛΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ-ΑΡΝΤΣ1.92-1.583-3O
1716ΠΟΛ1ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ-ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ1.60-1.904-1O
1723ΓΕΡ2ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ1.40-2.301-1u
1827ΙΤΑ2ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ-ΒΕΡΟΝΑ1.55-2.001-0u
1884ΑΓΓΤΠΡΕΣΤΟΝ-ΚΠΡ1.60-1.902-1O
1893ΣΚΩ1ΑΛΟΑ-ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.05-1.502-1O
1932ΙΣΠ2ΜΑΓΙΟΡΚΑ-ΤΕΝΕΡΙΦΗ1.40-2.301-4O
1935ΑΥΣ1ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.-ΡΙΝΤ1.58-1.921-0u
1944ΕΛΒ2ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ-ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ2.00-1.552-1O
1955ΒΕΛ1ΚΟΡΤΡΑΪΚ-ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ1.75-1.751-2O
2191ΑΓΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ-Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ1.58-1.92
2298ΕΛΒ2ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ-ΒΙΛ1.92-1.58
2408ΔΑΝ1ΛΙΝΓΚΜΠΙ-ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ1.52-2.02
2419ΣΚΩ2ΚΛΑΪΝΤ-ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ1.90-1.60
3.50517053.0047.00OuOOuuuuuuuOuuuuuOOOOuuOuuuOOuuuuOuuuOuuOOOOuuOOOO40
520ΑγγπΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ1.80-1.90
554Γερ1ΣΑΛΚΕ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ1.95-1.75
964ΑΓΝΒΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ-ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ2.02-1.522-3O
1058ΣΛΟ1ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ-ΤΡΕΝΤΣΙΝ1.70-1.804-3O
1849ΑΓΝΛΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΙΣΤΛΙΧ1.92-1.583-0O
1860ΑΓΓ1ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ-ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ1.60-1.903-0O
1885ΑΓΓΤΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ1.45-2.150-0u
1958ΓΑΛ1ΡΕΝ-ΛΟΡΙΑΝ1.65-1.851-0u
1987ΠΟΡ2ΛΕΪΣΟΕΣ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β'1.75-1.751-2O
2029ΠΟΡ2ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ-ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ1.35-2.452-2O
2069ΟΥΡ1ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ1.72-1.781-2O
2211ΑΓΓΤΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ1.60-1.90
2406ΣΚΩ1ΑΛΟΑ-IΣΤ ΦΑΪΦ1.85-1.65
2451ΓΕΡΛΦΚ ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ (ΕΡ.)1.82-1.681-4O
3.60494652.7947.21OOuOOOuuOOOuOOOOOOuOOuOuuOuOOOuOOOOuuuOOOuOOOuOuOu01
522ΑγγπΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ1.45-2.55
524ΑγγπΧΑΛ-ΜΠΕΡΝΛΙ1.60-2.20
545Iτα1ΤΖΕΝΟΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ1.75-1.95
878ΔΦΜΑΛΜΕ-ΜΠΡΑΝ1.80-1.702-1O
975ΑΓΝΝΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ2.02-1.520-2u
1456ΑΥΠΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-ΓΚΕΛΟΝΓΚ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ2.25-1.42
1710ΒΟΥ1ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΝΤΟΥΝΑΦ ΡΟΥΣΕ1.65-1.850-2u
1773ΙΡΛΠΛΙΜΕΡΙΚ-ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ1.58-1.925-1O
1985ΙΣΠ2ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ-ΚΑΝΤΙΘ1.50-2.050-3O
2031ΠΟΡ2ΚΟΒΙΛΙΑ-ΠΟΡΤΟ Β'1.52-2.021-1u
2426ΜΑΡΟΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ-ΚΕΝΙΤΡΑ1.40-2.302-1O
2456ΔΦΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ.-ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ2.30-1.401-3O
2520ΙΣΠ3ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ-ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ1.35-2.450-1u
3.65223251.2548.75OOuOuOOuOOOOOOuuuOuuuuOOuuOOuOuuuuuuuuOuOuOOOuOOOO40
537Ισπ1ΕΪΜΠΑΡ-ΜΑΛΑΓΑ1.75-1.95
692ΓΕΡΛΧΕΡΤΑ (ΕΡ.)-ΜΕΟΥΣΕΛΒΙΤΖ1.60-1.900-1u
1715ΔΑΝ1ΛΙΝΓΚΜΠΙ-ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ1.55-2.00
1717ΤΟΥ1ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ-ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ1.85-1.654-0O
1748ΓΑΛ3ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ-ΠΑΡΙ1.35-2.451-0u
1765ΓΕΡ1ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ2.00-1.551-2O
1847ΑΓΝΛΟΛΝΤΕΡΣΟΤ-ΜΠΡΟΜΛΕΪ1.80-1.704-0O
1878ΑΓΓ2ΓΟΥΙΚΟΜ-ΚΡΟΟΥΛΙ1.60-1.901-2O
1889ΑΓΓΠΧΑΛ-ΜΠΕΡΝΛΙ1.50-2.051-1u
1905ΣΚΩΤΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ-ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ1.70-1.802-1O
2052ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ1.45-2.153-1O
2244ΙΣΠ1ΜΑΛΑΓΑ-ΜΠΕΤΙΣ1.55-2.00
2297ΡΟΛΚΣΤΕΑΟΥΑ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.1.70-1.80
2436ΧΙΛ2ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ ΝΤΕ ΤΑΛΚΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΜΑΓΚΑΛΑΝΕΣ1.58-1.92
2498ΠΑΡ1ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ-ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ2.02-1.520-3O
2532ΙΣΠ3ΒΑΛΕΝΘΙΑ Β'-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ1.40-2.305-0O
3.7091352.7947.21uOuuOuOuuuOuuOuuOOOOuuuOOuuOOuuuuOOOOuuOOOOOOuOuOO20
517Γερ1ΧΕΡΤΑ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.1.50-2.40
697ΓΕΡΛΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ-ΠΙΡΜΑΣΕΝΣ1.68-1.821-0u
777ΑΥΠΟΛΙΜΠΙΚ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ2.95-1.234-1O
1254ΓΕΡΛΜΠΕΡΛΙΝΕΡ-ΟΥΕΡΜΠΑΧ1.85-1.651-1u
1453ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ-ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ1.40-2.301-2O
1463ACLΕΣΤΕΓΚΛΑΛ-ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ1.55-2.00
1735ΓΑΛ2ΝΙΟΡ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 931.50-2.052-3O
1739ΓΑΛ2ΛΑΒΑΛ-ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ1.45-2.152-4O
1825ΙΤΑ2ΑΒΕΛΙΝΟ-ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ1.50-2.053-1O
1890ΑΓΓΠΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ1.65-1.852-1O
1891ΠΟΡ2ΜΠΡΑΓΚΑ Β'-ΒΙΣΕΟΥ1.68-1.822-2O
1922ΝΑΦ1ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ.-ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ1.52-2.022-0u
2077ΜΕΞΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ-ΝΕΚΑΞΑ1.70-1.802-2O
2171ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ-ΤΡΑΠΑΝΙ1.60-1.90
2522ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β'-ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ1.50-2.054-0O
3.75584751.6048.40uuOOOuuuOuuOOOOuuuuuuuOuuOOOuOOOOOuOuuuuuuOOOOuOOu01
954ΑΓΙΣΛΙΣΤΟΝ-ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ2.25-1.421-2O
1486ΛΙΠΡΠΟΡΝΕΝΟΝΕ-ΜΠΑΣΑΝΟ1.65-1.85
1706ΑΛΓ1ΜΠΑΤΝΑ-ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΤΕΪ1.35-2.450-0u
1769ΓΑΛ1ΝΙΣ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ1.75-1.752-1O
1771ΙΡΛΠΝΤΑΝΤΑΛΚ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ1.52-2.022-1O
1801ΤΟΥ1ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ-ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ1.90-1.604-1O
1829ΙΤΑ2ΣΠΑΛ 2013-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ1.50-2.052-0u
1956ΒΕΛ1ΛΟΚΕΡΕΝ-ΕΟΥΠΕΝ1.75-1.751-2O
1967ΙΣΠ1ΕΪΜΠΑΡ-ΜΑΛΑΓΑ1.70-1.803-0O
3.80121652.7147.29OuOuuuOOuuOuOuuOOuuOuuuuOuuOuOuuuuOOuuOuuuuuuuOOOu01
895ΟΥΓ1ΚΙΣΠΕΣΤ ΧΟΝΒΕΝΤ-ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ1.50-2.051-0u
1060ΙΣΠ3ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ-ΣΕΣΤΑΟ ΡΙΒΕΡ1.42-2.250-0u
1462ACLΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ-ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ1.60-1.90
1887ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ1.40-2.301-0u
1896ΣΚΩ1ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ-ΜΠΡΕΧΙΝ1.82-1.682-0u
1900ΣΚΩ2ΦΟΡΦΑΡ-ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ2.00-1.550-0u
1916ΤΟΥ2ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ-ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ2.05-1.501-0u
2160ACLΑΛ ΧΙΛΑΛ-ΑΛ-ΡΑΪΑΝ1.85-1.65
2164ΤΟΥΚΚΑΣΙΜΠΑΣΑ-ΡΙΖΕΣΠΟΡ1.75-1.75
2246CPSAΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ-ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ1.55-2.00
2250CPSAΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ-ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ1.50-2.05
2252ΜΕΚΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ-ΠΟΤΡΟΣ1.60-1.90
2445ΓΕΡΛΒΑΪΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΕΡ.)1.75-1.755-3O
2485ΙΑΠΔΒ-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ-ΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ1.42-2.254-0O
2535ΙΣΠ3ΛΙΝΕΝΣΕ-ΛΙΝΑΡΕΣ1.42-2.252-2O
2570ΧΙΛ2ΚΟΚΟΥΙΜΠΟ Γ.-ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ1.50-2.051-1u
3.85165950.1549.85OuOOuuOuOOuuuOOuuOuuOOOuOOuuOuuOOOuuOOOOuuOOOuOOuu02
422SULIΝΙΣ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ1.85-1.85
508Γαλ1ΝΙΣ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ1.85-1.85
512Ελλ1ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ1.45-2.55
567Iτα1ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΤΟΡΙΝΟ2.20-1.60
1468ΔΦΣΤΑΡΤ-ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ2.10-1.48
1734ΓΑΛ2ΧΑΒΡΗ-ΟΣΕΡ1.45-2.151-0u
1745ΓΑΛ3ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ-ΜΠΕΛΦΟΡΤ1.35-2.450-2u
1778ΙΤΑ2ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ-ΜΠΑΡΙ1.65-1.853-4O
1812ΕΛΛ1ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ1.40-2.303-0O
1817ΝΑΦ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ-ΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ1.58-1.921-1u
1899ΣΚΩ2ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ2.00-1.554-1O
1929ΠΟΛ1ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.68-1.824-2O
1940ΓΕΡ1ΧΕΡΤΑ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.1.45-2.152-0u
2016ΙΤΑ1ΤΖΕΝΟΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ1.65-1.851-1u
2196ΑΓΓ1ΣΚΑΝΘΟΡΠ-ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ1.65-1.85
2199ΑΓΓ1ΓΟΥΟΛΣΟΛ-ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ1.70-1.80
2323ΙΣΠ1ΘΕΛΤΑ-ΕΣΠΑΝΙΟΛ1.60-1.90
3.9086351.6848.32uuuuuuuOuuOuuOOOOuuuuuuuOuOuuuuOuuuuuuOuuuuuuOOuuO10
419SULIΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ2.05-1.70
505Γερ1ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ2.05-1.70
535Γαλ1ΡΕΝ-ΛΟΡΙΑΝ1.75-1.95
543Iτα1ΚΙΕΒΟ-ΠΕΣΚΑΡΑ2.20-1.60
991ΑΒΠΛΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ-ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ2.10-1.482-2O
1708ΑΛΓ1ΟΥΣΜ ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ-ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ1.37-2.401-0u
1755ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ-ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.60-1.301-1u
1927ΚΥΠ1ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ1.70-1.803-1O
1972ΧΙΛ1ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ-ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ2.02-1.520-0u
2014ΙΤΑ1ΚΙΕΒΟ-ΠΕΣΚΑΡΑ2.00-1.552-0u
2033ΙΣΠ2ΑΛΜΕΡΙΑ-ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ1.40-2.302-3O
2096ΓΕΡ2ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ-ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ1.45-2.15
2098ΓΑΛ2ΡΕΜΣ-ΜΠΡΕΣΤ1.45-2.15
2216ΑΓΙΣΛΙΣΤΟΝ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.25-1.42
2260ACLΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ-ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ.1.85-1.65
3.9549450.6149.39uuuuuuuuOOuOOuuuuOOuOOuuOOOuuuuuOOuOuOuuOOOOuOuuuu04
694ΓΕΡΛΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ-ΤΕΟΥΤΟΝΙΑ ΒΑΤΖ.-ΣΤΑΪΝΜΠ.1.85-1.651-4O
824ΓΕΡΛΚΟΤΜΠΟΥΣ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΦΚ1.85-1.651-0u
948ΑΓΙΣΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ-ΧΕΝΤΟΝ2.25-1.424-1O
1003ΑΝΠΛΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ-ΣΙΡΕΝΣΕΣΤΕΡ2.00-1.551-1u
1915ΤΣΧ1ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ1.52-2.020-0u
2045ΠΟΡΤΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ-ΦΕΪΡΕΝΣΕ1.45-2.150-0u
2496ΜΑΡΟΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΜΠΕΡΚΑΝΕ1.27-2.751-0u
4.00810751.5948.41uOuOOuuuOuuOOuOOuOuOuOOOuOOOOuuOuuOOuuuuOOOuOuOuuu03
823ΓΕΡΛΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II-ΙΣΧΕΝΤΕ1.80-1.703-1O
1707ΑΛΓ1MC ΑΛΓΕΡΙ-ΣΕΤΙΦ1.35-2.451-2O
1785ΙΑΠ1ΚΑΣΙΜΑ-ΤΟΚΥΟ1.68-1.820-1u
1857ΑΓΓ1ΤΣΑΡΛΤΟΝ-ΜΠΕΡΙ1.75-1.750-1u
1934ΑΥΣ1ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΑΛΤΑΧ1.82-1.681-3O
2080ΑΖΕΠΖΙΡΑ-ΣΟΥΜΓΚΑΒΙΤ1.45-2.15
2097ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ-ΜΠΡΕΣΙΑ1.60-1.90
2099ΙΤΑ1ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΤΟΡΙΝΟ2.00-1.55
2209ΑΓΓ2ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ-ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ1.75-1.75
2415ΜΑΡΟΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ-ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ1.40-2.301-1u
2465ΛΙΠΡΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ-ΟΛΜΠΙΑ1.55-2.001-0u
2472ΛΙΠΡΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ-ΑΝΚΟΝΑ1.42-2.252-0u
4.10112353.9646.04OOuOuuuOuuuuOOOOuOuOuuuuuuuuOOuuuOuOuuuOuOOuuOOOOO50
832ΓΕΡΛΑΑΧΕΝ-ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ1.60-1.903-1O
963ΑΓΝΒΤΣΟΡΛΙ-ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ1.85-1.652-1O
1645ΑΙΓΠΙΣΜΑΪΛΙ-ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΣΧ1.40-2.30
1754ΟΛΛ2ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ-ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ2.25-1.421-1u
1768ΑΓΓΤΓΟΥΛΒΣ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ1.60-1.901-2O
1869ΑΓΓ2ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ1.80-1.702-1O
2193ΑΓΓ1ΜΙΛΓΟΥΟΛ-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ1.80-1.70
2207ΑΓΓ2ΠΛΙΜΟΥΘ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.82-1.68
2514ΙΣΠ3ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ-ΜΠΟΥΡΓΟΣ1.40-2.302-1O
4.1589150.7349.27uOuOOOuOuuuOuuuOuuOuuuuuOuuOuOuOOuOOuuOOOOOOuuOOOu01
421SULIΓΟΥΛΒΣ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ1.70-2.05
507ΑγγτΓΟΥΛΒΣ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ1.70-2.05
1791ΑΥΣΛΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ-ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ2.02-1.521-2O
1871ΑΓΓ2ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ1.70-1.802-2O
2238ΙΤΑΚΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΝΑΠΟΛΙ1.70-1.80
2321ΠΟΡΚΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΤΣΑΒΕΣ1.45-2.15
2416ΚΟΥΛΚΑΖΜΑ-ΑΛ-ΣΑΧΕΛ2.05-1.50
2530ΙΣΠ3ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ-ΚΟΡΝΕΛΑ1.40-2.300-0u
4.20118352.1647.84uuuuOuuuuOOOuuOuOuOOuuuOuuuuuuOuOuOOuuOuuuuuOOOOuO10
1743ΓΑΛ3ΣΑΤΟΡΟΥ-ΑΒΡΑΝΣ1.58-1.922-1O
1751ΟΛΛ2ΚΑΜΠΟΥΡ-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ1.78-1.724-0O
2002ΕΛΛ2ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 19321.45-2.153-0O
2034ΕΛΒ1ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ1.85-1.650-1u
2059ΜΕΞΤΟΛΟΥΚΑ-ΠΟΥΕΜΠΛΑ1.65-1.851-3O
2441ΚΡΙΚΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ-ΚΑΡΛΟΣ1.90-1.602-1O
4.25298150.6249.38uOOOuuuOOOOuOuuOOOuOuOuuOOOuuOuOuOOuOOuOOOOuOOuOOO30
416SULIΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΜΟΝΑΧΟ 18601.90-1.80
501Γερ2ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΜΟΝΑΧΟ 18601.90-1.80
773AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΑΡΜΑΝΤΑΛΕ2.25-1.421-2O
786AYΠΚΟΚΜΠΕΡΝ-ΜΠΑΛΚΑΤΑ2.75-1.270-0u
972ΑΓΝΝΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ-ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ2.05-1.504-3O
2064ΙΣΠ2ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΤΑΡΑΓΟΝΑ1.55-2.001-2O
4.30257349.8650.14uuuOuOuuuuuuuuuOuuOOuuOOOOOOuuuOuOOOOOOOuuuOOOOOuu02
418SULIΝΑΝΤ-ΝΤΙΖΟΝ1.70-2.05
503Γαλ1ΝΑΝΤ-ΝΤΙΖΟΝ1.70-2.05
533Γαλ1ΑΝΖΕ-ΜΠΑΣΤΙΑ1.45-2.55
765ΑΥΠΓΟΥΕΣΤ ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΠΙΡΚΑΛΑ-ΚΡΟΪΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ2.45-1.350-1u
876ΑΝΠΛΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ-ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ2.05-1.502-2O
951ΑΓΙΣΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ-ΓΚΡΕΪΣ2.10-1.481-3O
1007ΑΝΠΛΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ-ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ2.15-1.451-2O
1722ΓΕΡ2ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΜΟΝΑΧΟ 18601.85-1.652-0u
1742ΓΑΛ3ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ-ΣΕΝΤΑΝ1.48-2.101-2O
1753ΟΛΛ2ΕΜΕΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ1.80-1.702-3O
1903ΣΚΩΤΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.-ΜΟΡΤΟΝ1.65-1.851-1u
2040ΤΟΥ2ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ-ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ2.00-1.552-0u
2140ACLΟΥΛΣΑΝ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ1.60-1.90
2281ΡΩΣΚΟΥΦΑ-ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ1.37-2.40
4.4095349.9550.05OOOOuuOuOuOOOuOuOuuOOOOOuuOOuOuuuuOuuuuuuuuOuOOuuO10
1005ΑΝΠΛΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ1.92-1.585-0O
1072ΣΕΡ1ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ-ΝΑΡΠΕΝΤΑΚ1.48-2.101-0u
1719ΑΥΣ2ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ1.65-1.850-1u
1738ΓΑΛ2ΑΜΙΑΝ-ΟΡΛΕΑΝ1.50-2.050-2u
1904ΣΚΩΤΦΟΛΚΕΡΚ-ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ1.92-1.582-2O
1945ΕΛΒ2ΞΑΜΑΞ-ΒΙΛ1.80-1.703-1O
1971ΠΟΡΤΡΙΟ ΑΒΕ-ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ1.55-2.000-0u
2026ΠΟΡ2ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β'1.60-1.901-0u
2095ΕΛΒ2ΣΕΡΒΕΤ-ΛΕ ΜΟΝΤ1.60-1.90
2538ΙΣΠ3ΤΖΟΥΜΙΛΑ-ΚΟΡΔΟΒΑ Β'1.40-2.302-1O
4.50506251.4848.52uuOuuuuOOuOuOuuOuOuOOuOuuOOuuOuuOOuOuuuuOuOOuuOuuO10
849ΣΟΚΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ-ΓΚΑΪΣ1.75-1.752-2O
959ΑΓΝΒΦΙΛΝΤΕ-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ2.30-1.403-1O
998ΑΝΠΛΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.-ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ1.90-1.601-0u
1960ΓΑΛ1ΑΝΖΕ-ΜΠΑΣΤΙΑ1.45-2.153-0O
2050ΒΕΛ1ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΓΚΕΝΚ2.05-1.502-0u
2076ΧΙΛ1ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ-ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ2.40-1.372-3O
2082ΤΣΧ1 ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ-ΤΕΠΛΙΤΣΕ1.75-1.75
2169ΙΣΠ1ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΕΪΜΠΑΡ1.70-1.80
2242ΓΑΛΚΜΠΟΡΝΤΟ-ΛΟΡΙΑΝ1.75-1.75
2249CPSAΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ1.55-2.00
2318ΣΚΩΠΧΑΡΤΣ-ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.90-1.60
2519ΙΣΠ3ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ-ΣΟΚΟΕΛΑΜΟΣ1.45-2.151-1u
2564ΠΟΛ2ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ-ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ1.55-2.002-0u
4.60166949.3150.69uOOuuuOOuuOuuOuOOuOOOuOOuOuOuuOuOuuuOOuuOOuuOOuOOu01
827ΓΕΡΛΕΣΕΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 21.82-1.680-0u
840ΜΑΥ1ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ-ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ ΝΙΚΣΙΤΣ1.42-2.254-2O
864ΛΙΠΡΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ ΡΟΜΑ1.62-1.881-2O
1862ΑΓΓ1Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ1.65-1.852-1O
1908ΣΚΩΠΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ-ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ1.70-1.800-2u
2007ΟΛΛ1ΑΛΚΜΑΑΡ-ΤΣΒΟΛΕ2.30-1.401-1u
2182ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.1.90-1.60
2437ΚΟΛ1ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ1.48-2.103-2O
2458ΔΦΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ-ΝΟΡΝΤΕΑ ΑΝΤΜΙΡΑ (ΕΡ.)2.85-1.251-0u
4.7063250.4749.53uuuOuuOOuOuuOOuuOOuuOuOuuOOuuOuOuuuOOuOuOOOuuuuOOO30
1737ΓΑΛ2ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΚΛΕΡΜΟΝ1.60-1.900-2u
1851ΑΓΝΛΓΚΙΣΕΛΙ-ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.1.85-1.651-2O
2005ΒΕΛ1ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΜΑΛΙΝ2.00-1.552-2O
2505ΠΕΡ1ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ-ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ1.68-1.821-4O
4.75257051.9148.09uuOOOuOuOOOOOOOuuuuuOuuOOuOuOuOuuOuuOOuuuOuuOOuuOO20
518Γερ1ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΜΑΪΝΤΖ2.05-1.70
542Γαλ1ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ-ΚΑΕΝ1.70-2.05
1446ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ-ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ1.45-2.152-1O
1833ΓΕΡ1ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΜΑΪΝΤΖ1.85-1.650-2u
1875ΑΓΓ2ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ-ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ1.50-2.052-1O
2177ΙΤΑ2ΣΠΕΤΣΙΑ-ΑΣΚΟΛΙ1.45-2.15
2546ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ-ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΖΑ1.60-1.90
4.8079851.3848.62OuOOuOuuOuuuuOuuuOOuuuuuuuuuuOOOuOuuuuuOOuuuuOOuuu03
693ΓΕΡΛΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.)-ΝΟΤΤΙΝΓΚΕΝ2.40-1.372-0u
1840ΑΛΓ1ΚΑΜΠΙΛΙΕ-ΣΑΟΥΡΑ1.32-2.550-0u
2195ΑΓΓ1ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ-ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ1.78-1.72
2274ΛΙΠΚΜΑΤΕΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ1.70-1.80
2283ΠΟΛΚΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ-ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ1.70-1.80
4.9079551.5748.43OOuuOuuOOOOuOOuOuuOOuuuuuOOOOuuOuuuOOOuuOuOuOOuuuu04
756ΜΕ2ΑΤΛΑΝΤΕ-ΜΟΥΡΘΙΕΛΑΓΚΟΣ1.60-1.900-1u
898ΟΥΓ1ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ-ΓΚΙΡΜΟΤ1.70-1.801-1u
981ΑΒΠΛMΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ-ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ2.05-1.504-2O
1037ΣΟΚΧΑΛΜΣΤΑΝΤ-ΕΡΓΚΡΙΤΕ1.80-1.704-0O
1727ΓΑΛ1ΝΑΝΤ-ΝΤΙΖΟΝ1.60-1.903-1O
1760ΠΟΡΤΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ1.60-1.901-0u
1809ΓΕΡ3ΧΑΛΕΣΚΕΡ-ΣΟΝΕΝΧΟΦ1.65-1.850-1u
1975ΜΕΞΤΙΓΚΡΕΣ-ΜΟΝΑΡΚΑΣ1.90-1.601-1u
1986ΠΟΡ2ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ-ΒΙΖΕΛΑ1.45-2.150-0u
2013ΓΑΛ1ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ-ΚΑΕΝ1.50-2.050-1u
2185ΑΓΝΛΛΙΝΚΟΛΝ-ΓΙΟΡΚ1.92-1.58
2502ΠΕΡ1ΜΕΛΓΚΑΡ-ΝΤΕΠ. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ1.70-1.80
5.00552148.6751.33uuOuOOOuOuuOOOOOOOOOuOuuuuOOuOuOOOOOOOOuuOOOuOuOuO10
514Γερ1ΛΕΙΨΙΑ-ΚΟΛΩΝΙΑ1.75-1.95
1926ΒΕΛ1ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ-ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ1.65-1.851-0u
1984ΙΣΠ1ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ1.60-1.903-0O
2054ΙΣΠ2ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ-ΛΟΥΓΚΟ1.60-1.901-1u
2251ΜΕΚΚΕΡΕΤΑΡΟ-ΑΛΕΜΠΡΙΘΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ1.50-2.05
2317ΣΚΩΠΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ1.85-1.65
2567ΣΟΚΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ-ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ1.90-1.602-3O
5.1035152.1447.86OOOuuOuuuuOOOuuOuuOuuOuuuOOOuOOuuOuuuuuOuuuuOOuuuu04
1067ΙΣΗΜΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)-ΝΤΕΛΦΙΝ1.60-1.900-0u
1750ΟΛΛ2AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ-ΟΣ3.15-1.203-3O
1866ΑΓΓ1ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΟΛΤΟΝ1.65-1.852-0u
1995ΓΕΡ2ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ1.85-1.652-0u
2262ΒΟΥ1ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ -ΜΟΝΤΑΝΑ1.70-1.80
2430ΒΕΛ2ΛΙΡΣ-ΡΟΖΕΛΑΡ1.90-1.601-1u
5.2078048.3351.67uOuOOuuOuOOuuuuOOOuOuOuuuuuuuuOOOOOOOuuuuuuOuOuuOu01
952ΑΓΙΣΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.05-1.503-0O
1787ΙΑΠ1ΧΙΡΟΣΙΜΑ-NΙΪΓΚΑΤΑ1.78-1.721-1u
1839ΑΛΓ1ΜΠΕΛΟΥΪΖΑΝΤ-ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ1.40-2.301-0u
1981ΤΟΥ2ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. ΣΠΟΡ1.75-1.751-0u
2048ΑΓΛΚΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ1.60-1.903-2O
2463ΛΙΠΡΚΟΜΟ-ΠΡΑΤΟ1.62-1.880-0u
5.25202648.8251.18OOuOuOOOOOuuOOuOuuuuOuuuOuOuuuuOOuOuuuOuuOOOOOOuuu03
1822ΓΑΛ2ΛΑΝΣ-ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ1.60-1.902-0u
1992ΑΓΓΤΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ1.70-1.801-1u
5.4074948.6051.40uOuOuuuuOuOOOOOuuOOuOuuuuuOOOOuuuuuOuuOuOuuOOOuOuO10
691ΓΕΡΛΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ-ΣΧΟΝΜΠΕΡΓΚ1.90-1.603-2O
781ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΘΑΝΤΕΡ3.45-1.164-1O
813ΓΕΜΛΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ-ΦΕΪΧΤ2.25-1.421-0u
968ΑΓΝΒΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΤΕΛΦΟΡΝΤ1.90-1.602-1O
1704ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΣΑΡΑΪΜ1.58-1.921-1u
2142AFCΚΟΣΙΛΟΤ ΦΑΡΚΟΡ-ΝΤΟΡΝΤΟΥ ΜΠΙΣΚΕΚ1.52-2.02
2289ΤΟΥΚΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ-ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ1.72-1.78
2409ΔΦΧΑΜΑΡΜΠΙ-ΕΝΣΚΕΝΤΕ2.30-1.40
5.50360548.0451.96OOOuOuOOOuOuuuOOOOuOuuOuuOuuOuuuuuuuuOOOOOOOuOOOOO50
1782ΧΙΛ1Ο ΧΙΓΚΙΝΣ-ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ2.15-1.454-1O
1824ΙΤΑ2ΤΣΕΖΕΝΑ-ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ1.60-1.901-2O
1835ΓΕΡ1ΛΕΙΨΙΑ-ΚΟΛΩΝΙΑ1.60-1.903-1O
1938ΑΓΓΤΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΡΕΝΤΙΝΓΚ1.75-1.753-0O
2245ΙΣΠ1ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΛΕΓΚΑΝΕΣ1.60-1.90
5.6035849.1650.84OuOOuOuOOuuuuuOOuuOuuOOuuOuuuuuuOuOuOuuuuOuOOOOOOO70
750U20ΠΑΝΑΜΑΣ U20-ΑΪΤΗ U201.65-1.853-1O
1666ΒΟΛΒXΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ-ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ2.15-1.452-3O
1799ΓΕΡ2ΑΝΝΟΒΕΡΟ-ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ1.90-1.602-2O
2492ΜΕ2ΚΛΑΜΠ ΣΕΛΑΓΙΑ-ΚΑΦΕΤΑΛΕΡΟΣ ΝΤΕ ΤΑΠΑΤΣΟΥΛΑ1.85-1.652-3O
5.7046448.4951.51OOuOuuOOOuOOOOOOuuOOuuuuOuOuOOOOuOuOOOOuOOOuOuuuOO20
1965ΟΛΛ1ΧΕΡΕΝΦΕΝ-ΡΟΝΤΑ2.00-1.553-0O
2284ΡΩΣΚΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ-ΤΟΣΝΟ1.48-2.10
5.75140749.5450.46uuuOuuuOOuOOuuOuuuuOuOuuOOOuOOuuOuOOuuOuuOuOOOuuuu04
538Ισπ1ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ1.75-1.95
1802ΤΣΧ1ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΚΑΡΒΙΝΑ1.90-1.600-0u
1928ΙΤΑ1ΝΑΠΟΛΙ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ2.00-1.550-2u
2247CPSAΟ ΧΙΓΚΙΝΣ-ΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ1.80-1.70
5.8020444.1255.88OOuOuOuOOuuOOuuuOuOOuOOOOuOOuuuOuOuOuuOuOuOOuOuOOO30
1850ΑΓΝΛΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ2.15-1.454-3O
1996ΕΛΒ1ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ2.45-1.353-1O
2158ΒΟΥ1ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ1.85-1.65
5.9048749.6950.31OuOOuOuOOOuuuuOOOOuOuuuuuOuOOOuOOOOuOOOOuOuuOOuOuu02
1082ΙΣΠ3ΒΙΛΛΑΝΟΒΕΝΣΕ-ΜΑΝΧΑ ΡΕΑΛ1.92-1.581-1u
1933ΣΚΩΤΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ-ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ1.92-1.582-2O
1979ΙΑΠ1ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ-ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ1.70-1.801-1u
2413ΒΕΝΖΑΜΟΡΑ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ1.82-1.68
2527ΙΣΠ3ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ-ΜΑΓΙΟΡΚΑ Β'1.45-2.150-1u
6.00265448.4251.58uuuOuuOOOuOOOuuuOuOuOOOuOOuOuOOOuOuOOOOuuuuOuuOuuO10
780AYΠΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-ΣΟΥΜΠΙΑΚΟ2.85-1.25
1797ΠΟΡ2ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ-ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ1.50-2.051-2O
1906ΣΚΩΠΑΜΠΕΡΝΤΙΝ-ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ2.05-1.501-0u
2536ΙΣΠ3ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ-ΕΛ ΕΧΙΝΤΟ1.45-2.151-0u
2568ΣΟΚΧΑΜΑΡΜΠΙ-ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ2.05-1.503-3O
6.25242045.7054.30uuOuOuOOuOuuuuOuuOuuOOOOOOuuOuOOOOuOOOuOuOOOOOuOuu02
528Iτα1ΝΑΠΟΛΙ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ2.20-1.60
652ΑΥΠΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ2.60-1.301-3O
862ΛΙΠΡΜΑΤΕΡΑ-ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ1.70-1.800-4O
1095ΠΕΡ1ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ-ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ1.65-1.851-1u
1793ΑΥΣΛΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.2.60-1.302-1O
1796ΒΟΥ1ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΝΕΦΤΟΧΙΜΙΚ1.75-1.750-0u
2075ΟΥΡ1ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ1.78-1.72
2165ΓΕΡΚΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ1.75-1.75
2172ΙΤΑ2ΒΕΡΟΝΑ-ΤΕΡΝΑΝΑ1.70-1.80
2523ΙΣΠ3ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ-SD ΖΑΜΟΥΝΤΙΟ1.52-2.022-0u
6.50234748.7051.30OuOuuuuOuOOOOuuuOuuuuOOuuuOOOuuuOuuuuOOOOOuOuuOOOu01
523ΑγγπΕΒΕΡΤΟΝ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ2.20-1.60
546Iτα1ΛΑΤΣΙΟ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ2.20-1.60
783ΑΥΠΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ-ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΪΝΤΣ2.30-1.400-0u
854ΣΛΟ1ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ-ΤΑΤΡΑΝ ΠΡΕΣΟΦ1.52-2.025-0O
1709ΑΙΓΠΑΛ-ΜΑΣΡΙ-ΑΛ ΣΑΡΚΙΑ1.65-1.851-0u
1881ΑΓΓΤΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ-ΡΟΔΕΡΑΜ2.30-1.404-2O
2166ΝΑΦ1ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ.-ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ.1.60-1.90
2255CLCΠΑΤΣΟΥΚΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ1.80-1.70
2263ACLΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ.-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.1.90-1.60
2479ΛΙΠΡΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ-ΡΕΤΖΙΝΑ 19141.65-1.853-3O
2504ΠΕΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ.-ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ1.62-1.880-1u
6.75110246.1953.81uuOOOuuuuuOuOOuuOuOOuOOOOuuOuuOOOOuOOuOOuOOuOuuOuu02
556Ισπ1ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΓΡΑΝΑΔΑ1.95-1.75
755ΙΣΗΜΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ-ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΕΚΟΥ.1.52-2.024-0O
1078ΣΕΡ1ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ-ΡΑΝΤ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ1.58-1.923-2O
1483ΑΝΠΛΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ2.25-1.42
1764ΒΕΛ1ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ2.05-1.505-0O
1894ΣΚΩ1ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ2.15-1.45
1976ΜΕΞΠΑΤΣΟΥΚΑ-ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ1.90-1.601-0u
2017ΙΤΑ1ΛΑΤΣΙΟ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ2.05-1.501-0u
2028ΠΟΡ2ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ-ΦΑΦΕ1.85-1.651-0u
2057ΙΣΠ1ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΓΡΑΝΑΔΑ1.85-1.653-1O
2152ΑΖΕΠΚΑΡΑΜΠΑΚ-ΙΝΤΕΡ ΜΠΑΚΟΥ1.52-2.02
2233ΑΒΠΛΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ-ΣΚΕΛΜΕΡΣΝΤΕΪΛ Γ.2.05-1.50
2473ΛΙΠΡΠΑΝΤΟΒΑ-ΤΕΡΑΜΟ1.60-1.901-0u
2539ΙΣΠ3ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ-ΜΕΛΙΛΑ1.30-2.601-1u
7.00298043.8656.14uuuuOOuuOOuOuOOuuuOuuOOuuOOOuOOOOuOuuuOuOuOuOuOuOO20
653ΑΥΠΑΔΕΛΑΪΔΑ ΚΟΜΕΤΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. ΝΕΟΙ2.95-1.234-2O
1042ΟΚΡΝΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ-ΒΟΛΟΥΝ ΛΟΥΤΣΚ1.68-1.826-0O
1075ΣΕΡ1ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ ΝΙΣ-ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ1.35-2.452-0u
1726ΑΙΓΠΖΑΜΑΛΕΚ-ΕΛ ΝΑΣΡ ΤΑΝΤΕΝ1.70-1.802-0u
1883ΑΓΓΤΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ1.65-1.852-2O
1888ΑΓΓΠΕΒΕΡΤΟΝ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ2.05-1.502-0u
1925ΕΛΒ1ΤΟΥΝ-ΒΑΝΤΟΥΖ2.00-1.554-3O
2062ΒΕΛ1ΓΑΝΔΗ-ΜΟΥΣΚΡΟΝ1.90-1.603-1O
2428ΒΕΛ2ΑΝΤΒΕΡΠ-ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ.2.00-1.551-0u
2468ΛΙΠΡΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ-ΤΟΥΤΟΚΟΥΟΪΟ1.70-1.803-0O
7.2552943.1056.90uOuuuOOOOOOOOuOOOOOuuOOOOuuOOOuOuuOOuOuuuuuuOOOuuO10
2004ΤΟΥ2ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ-ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ1.68-1.820-0u
2144ACLΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ2.02-1.52
2208ΑΓΓ2ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ-ΜΟΡΚΑΜ2.05-1.50
2521ΙΣΠ3ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-ΓΚΕΡΝΙΚΑ1.52-2.023-2O
7.50218042.1157.89OOuuOuuOOOuOOOOOOuuOOOOuOuOOOOOuuOuOOuuuuuuOOuOuuO10
847ΣΟΚΧΑΚΕΝ-ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ3.15-1.203-1O
1057ΣΛΟ1ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ-ΣΕΝΙΤΣΑ1.58-1.920-1u
1098ΙΣΠ3ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β'-ΓΚΑΒΑ1.90-1.604-0O
1924ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ-ΑΣΧΟΝΤ1.52-2.020-1u
2053ΠΟΛ1ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ-ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ2.00-1.551-1u
2248ΚΟΛ1ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ-ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ1.75-1.75
2257ΜΕΚΤΙΧΟΥΑΝΑ-ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ1.65-1.85
2310ΑΓΝΒΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ-ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ2.30-1.40
2515ΙΣΠ3ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β'-ΛΕΑΛΤΑΝΤ1.48-2.102-1O
7.7556440.9659.04uuuuuuuuOOOOOuOOOuOOOuOuuOOOuuOOOuuOOuOOOuOuuuOuuO10
763ΑΥΠΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ-ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ2.60-1.303-0O
8.00213941.3758.63OuOOOOOuuOuOOuOOOuuOOOuuOuOuOuuOOuOOOOuuuuuOOOuuuO10
540ΑγγπΤΟΤΕΝΑΜ-ΣΤΟΟΥΚ2.20-1.60
1417ΚΟΛ1ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ-ΤΙΓΚΡΕΣ FC1.65-1.853-0O
8.2534941.5558.45uOOOOOuOOOOOOOuuuOOuuOOOOOOOuOOuOuOOuOOuOuOOuuOOOO40
1813ΡΟΥ1ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ-ΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ1.85-1.655-0O
1990ΡΟΥ1ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ-ΠΑΝΤΟΥΡΙ1.68-1.823-1O
2411ΑΓΓΠΤΟΤΕΝΑΜ-ΣΤΟΟΥΚ2.05-1.504-0O
8.50134642.7957.21uOOuOuOuOOOOOuOOOuuuOuOOuuuOOuOuOuOOuuOOOOOOuOOuuO10
1422ΙΣΗΜΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ-ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ1.70-1.803-2O
2256ΜΕΚΜΟΝΤΕΡΕΪ-ΧΟΥΑΡΕΣ2.15-1.45
9.00156941.2458.76OOOuuOuOuuOOOOuuOOOuuuOOOOOuuOuuOOOOuuOuuuOOOOOuOO20
776ΑΥΠΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ-ΝΟΡΘΕΡΝ2.55-1.323-1O
9.2515234.8765.13OOOuOOuuOOOOuuuuOuuuuuOuOOuuOuOOuOuOOuOOOOOOuOOOOu01
810ΒΣΝ1ΡΑΝΤΙΝΚ ΜΠΙΤΖΕΛΙΝΑ-ΟΛΙΜΠΙΚ ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ1.85-1.652-0u
1713ΚΡΟ1ΧΑΪΝΤΟΥΚ-ΙΣΤΡΑ 19612.02-1.524-0O
2151AFCΜΟΧΟΥΝ ΜΠΑΓΚΑΝ-ΚΛΑΜΠ ΒΑΛΕΝΘΙΑ2.10-1.48
9.5023347.6452.36OuOuOuOuuuOOuOOOOuOuuuOOuOuuOOOOOOuuuOOOOOOOOuuOOO30
982ΑΒΠΛΜΠΑΞΤΟΝ-ΙΛΚΕΣΤΟΝ2.05-1.50
1049ΙΣΠ3ΜΟΥΡΘΙΑ-ΡΕΚΡΕΑΤΙΒΟ ΟΥΕΛΒΑ1.40-2.302-2O
1077ΣΕΡ1ΠΑΡΤΙΖΑΝ-ΜΠΟΡΑΤΣ1.80-1.702-1O
2312ΓΕΡΚΜΠΑΓΕΡΝ-ΣΑΛΚΕ2.45-1.35
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima