Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του διπλού -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.001 0.00100.00O10
1.03911.1188.89OOOuOOOOO50
1594ΠΠΚΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ2.45-1.35
1.082737.0462.96uOuOuuuOOOuOOOOuOOOOOOOuuOu01
1.177848.7251.28uOuOuuOuOOuOOuuOuOOuOuuOuOuuOOOuOuOuuOOOOuOOuuuOOO30
1239ΠΠΚΚΟΣΟΒΟ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ2.05-1.501-2O
1.2710141.5858.42uOuOOOOOuOOOuOOuOuOuuuOuOOOuOuOOuOuOOuOuOOOOOOuOOO30
1380ΒΙΡΛΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΛΙΝΦΙΛΝΤ1.92-1.58
1.2820839.9060.10OOOuOuuOOOuOuuOOuuOuOOOOOuOuuuuuuuOuOuuOuuuuOuuOuO10
1.3717841.5758.43OOOOOOuuuuuOOuOOuuOOuuOuOOuOOOOuOuOuuuuOOuuOuOOOuO10
1241ΠΠΚΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΠΓΔΜ1.70-1.800-3O
1.40102749.2750.73OuOOOuuOuOuOOuOuuOuOuuOOuOuOuOOOOOOOuuOuOOOOuuOOOu01
1451ΠΠΚΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ1.80-1.70
1.4226946.1053.90uOuOuuOuOuOOOuuuOOOuuOuOuuOOOOOOuOuOuuOOuOuuuuuuOO20
1.50137745.6154.39OuOuOuOOOOuuuuOOOuOOuOuOOOOOuOuuOOuOuOOOOOOuOOOuuO10
1220ΠΠΚΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ1.60-1.901-3O
1420ΠΠΚΑΝΔΟΡΑ-ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ1.40-2.30
1656ΑΖΕ2ΣΑΧΝΤΑΓΚ ΟΥΣΑΡ-ΣΑΜΠΑΓΙΛ2.00-1.55
1.5719347.1552.85uuOuOuOOuOOuOOuuuuOuOOuOuuuuuuOOOuuuOOOuOOOuOOuuuu04
2435ΑΥΠΧΑΚΟΑ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.2.55-1.323-2O
2466U23ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ U23-ΑΥΣΤΡΙΑ U211.90-1.601-1u
1.5822149.3250.68uOOuOOOOuOOOOOuuuuOuuOOuOuuOuuOuuOOOOuuuOuuuuuOOuO10
2438ΑΥΠΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ-ΜΑΝΛΙ Γ.2.55-1.32
2462ΓΕΡΛΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ1.85-1.652-1O
1.60161450.4349.57uuOuOuuOOuuOOuOOuuOuuuuuOOOOuuuOuOuOOuuuuuOuOuuuuO10
1315ΑΓΓ2ΜΟΡΚΑΜ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ1.70-1.80
1.6318649.4650.54OuuOOuuuuOuuOOOuuuuuOuuOOuuOOuuuOuuOOuuuuuOOOOuuOu01
1290ΟΥΛΠΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ-ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ1.92-1.58
1647ΑΡΓ1ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ-ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ1.75-1.75
1.65166948.5951.41uOOOuuuOuOOuuOOuuOOOuOOOOOOOuOuuuuuuOOuOuOOOOOuOOu01
1338ΑΓΝΒΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΦΙΛΝΤΕ2.10-1.48
1655ΑΖΕ2ΣΑΡΟΥΡΣΠΟΡ-ΑΓΚΣΟΥ2.15-1.45
1762ΠΠΚΒΟΛΙΒΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ1.80-1.70
2429ΔΦΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ2.02-1.52
1.7235949.0350.97OOOuOuOOOuuOOuOuuuuuuuuuuuuOuOOuOuOOOOuuOuOOOOuuuu04
1166ΠΑΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ-ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.85-1.65
1307ΑΓΓ1ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ2.00-1.55
2437ΑΥΠΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ2.45-1.35
1.75193850.0549.95uuuOuuuuOuuuuuOuOOOuOOOuOOuuOOuuuOuOOuOuOOuuuOOOuO10
1319ΑΓΙΣΓΚΡΕΪΣ-ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
1332ΑΓΝΒΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ-ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ2.10-1.48
1403U19ΤΟΥΡΚΙΑ U19-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U191.75-1.75
1410ΑΓΓ1ΣΟΥΙΝΤΟΝ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ1.90-1.60
1.7719948.7451.26uOOOuOuOOuuOuuuuuuOOuOOOuOOOuOOuuuOuuOuuOOOOOuOuuO10
1371ΑΝΠΛΣΙΝΤΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ2.25-1.42
1.80198049.0950.91uOOuuOOOOOuOOuOOOOOuuOuuuOuOuuOuOuuuOuuuOOOOOuuuuu05
1625ΠΠΚΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ1.55-2.00
1.8116043.7556.25uOOuOuOOOuOuOOuOOOOOuuuOOuuOuOOuOuuuuOOOOuuOuuOOOu01
1.8223143.2956.71uuOOuuOuOOuuOOuuuOuOuOOOuOOuOOuuOOuOOOOOuOOuuOOuuO10
1219ΠΟΛ3ΡΙΜΠΝΙΚ-ΡΑΚΟΦ ΣΖΕΣΤΟΣΧΟΒΑ1.80-1.701-2O
1363ΑΓΝΝΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.1.92-1.58
2408ΑΥΠΓΚΕΛΟΝΓΚ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ-ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ2.02-1.521-2O
2421ΑΥΠΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ-ΜΑΪΤΛΑΝΤ2.45-1.35
2445AYΠΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ-ΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ2.55-1.32
1.90262150.4049.60OOuOuOOuuOuuOuuOOOOuOOOOOOOuOOuuOuOOuuOuOuuuuOOOOO50
1.9126550.1949.81OOuuOuOuuuuuuOuuOOOuOuuuOOOOOOuuuuOuuOOuuOOuuuOOuu02
1447ΙΡΛΠΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ1.52-2.02
1492ΠΟΛ2ΖΝΙΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΦ-ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ1.68-1.82
1.9230348.1851.82OuOuuuOuOOOuuOOOOOuuuOOOOuOuuuOuuOOOuuOOOOOuuOuOOu01
1439ΙΡΛ1ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ-ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ1.58-1.92
2464ΓΕΡΛΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ-ΣΤΙΝΜΠΑΧ1.52-2.020-0u
2490ΓΕΡΛΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.)-ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ1.52-2.02
2495ΓΕΡΛΤΕΟΥΤΟΝΙΑ ΒΑΤΖ.-ΣΤΑΪΝΜΠ.-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ1.92-1.58
1.95163152.0547.95OOuOuuuuuuuOuOOuOuuOOOOuuuuOuuuuOuuOOuOuuOOOuuOuOu01
1486ΑΥΣΛΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΣΙΔΝΕΪ2.30-1.40
1591ΚΡΙΚΣΑΝΤΟΣ ΝΓ.-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ1.65-1.85
1657ΑΖΕ2ΣΧΑΜΚΙΡ-ΓΚΑΡΑΝΤΑΓΚ ΛΟΚΜΠΑΤΑΝ2.15-1.45
2477ΓΕΡΛΑΛΕΝ-ΡΟΝΤΙΝΧΑΟΥΖΕΝ1.85-1.65
10.00183042.1357.87OOOOuOuuOOOuuuuOOOuOOOOOOuOOOOuuuOuuOuOuOOuOOuOOuO10
1293ΟΥΛΠΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ-ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ2.75-1.27
10.5033739.7660.24OOuuuOOOuuOOOOOOOuOOOuuuuOuuuOOOuOOOOuuuuuuuOOuuuu04
11.0050941.2658.74uOOuuuuuOuOuuuOOOOOOuuOOOuuOuuuOOOOuOuuOOOuuOOOOuO10
1425ΛΙΠΡΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ ΡΟΜΑ2.00-1.55
11.5017733.3366.67OOOuOOuuOOOOOOOOuOuuOOuuOuuuOuuOuOuuOOuOOuuOOOuuOO20
2434ΔΦΕΡΕΜΠΡΟ-ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ2.35-1.38
2457U21ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21-ΝΟΡΒΗΓΙΑ U211.90-1.603-1O
14.0024140.6659.34uOuOuuuuOOOOOuOOOOuOOOOuOuOOuuOuOuOOOOOOuuOOOOOOuu02
14.507835.9064.10OOOuuOOuOuuuOuOuOOOOOOuOOuOOOuuOOOOuOOOOOOuuuOOOOO50
15.0036238.1261.88OuuOuuOOOuuOOuOOOOOOuuOuOOOOOOOOOuOuuOuuuOOOOuOuuu03
16.502222.7377.27OOuOOOOOOOuuOOOOOuuOOO30
1222U19ΓΑΛΛΙΑ U19-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U192.40-1.371-2O
17.006033.3366.67OOOOuOOOuuOOOuuOOuuOuOuOOOOOOuOOuuOOOOOOuOOOuuOOuu02
1238ΠΠΚΙΤΑΛΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ1.75-1.752-0u
19.005527.2772.73OOOOuuOuuuOOuuOOOOuOOOOOOOOuuOOOOuOOOOOuuOOOOOOOOu01
1235ΠΠΚΑΥΣΤΡΙΑ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ2.30-1.402-0u
1550ΙΣΠ3ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ-ΣΟΜΟΖΑΣ1.68-1.82
1593ΠΠΚΑΓΓΛΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ2.45-1.35
2.00315751.6048.40uOuuOuOuOuuuOuOOuOOOOuuOOOuuuOuuOOOuuuOuOOOOuOuOOu01
1256ΝΚΡ2ΑΝΙΑΝΓΚ-ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ1.52-2.022-0u
2444AYΠΣΟΥΜΠΙΑΚΟ-ΜΠΑΛΚΑΤΑ2.45-1.35
2478ΓΕΡΛΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΖΙΓΚΕΝ-ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ1.65-1.85
2.0233047.5852.42uOuOuOOuuOOuOOuOuOuOuOuOuOuuuOuOuOuOOOOuOOuuuuOOOu01
1303ΑΒΠΛΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ-ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ1.92-1.58
1349ΑΓΝΛΣΑΟΥΘΠΟΡΤ-ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ1.68-1.82
1605ΙΣΗΜΜΑΚΑΡΑ-ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ1.55-2.00
2.0836645.9054.10OuOOuOOOOuOuOOuuuuuuuuOOOuuOuOOOOuOOuOOuuOuOuOuOOu01
1524ΟΥΛΠΡΙΛ-ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ2.05-1.50
2.10389750.9449.06OuOuuuOOuuOOuuuOOuOuOOOOuOOOuuOuuOuOuuOuuuOOuuOOOO40
1245ΠΠΚΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ-ΠΑΝΑΜΑΣ1.37-2.401-0u
2.1240447.5252.48uOuOuuuuuOOuuOOOOOOOOuOuOuuOOuOuOOOOuOuuOOuuuuOOOu01
1228ΓΑΛ3ΜΠΕΛΦΟΡΤ-ΜΠΟΥΛΟΝ1.48-2.100-2u
1351ΑΓΝΛΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ-ΜΠΑΡΟΟΥ1.70-1.80
1639ΑΡΓ1ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΛΑΝΟΥΣ1.50-2.05
2516ΑΡΓ3ΕΞΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ1.40-2.30
2517ΑΡΓ3ΝΤΕΠ.ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ1.52-2.02
2.15299252.1147.89uOOuuOuOOOOOOuOOOuOuuOuOuOOuOuuuuOOOOOOOOuuOOOOOuO10
1225ΓΑΛ3ΚΟΝΣΟΛΑΤ-ΣΑΤΟΡΟΥ1.52-2.021-3O
1344ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ-ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ1.75-1.75
1373ΑΝΠΛΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.1.90-1.60
1395ΣΚΩ2ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ-ΕΛΓΚΙΝ1.68-1.82
1399ΣΚΩΤΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ-ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ1.60-1.90
1726ΔΦΡΩΣΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ1.58-1.92
2443AYΠΜΑΝΤΟΥΡΑΪ ΣΙΤΙ-ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ2.60-1.30
2.1841254.6145.39uuuuuOOOOOuuOOOOOuOuOOuuuOuOOuuOuuuOOOOOOuuuuOuuuu04
1342ΑΓΝΛΓΚΙΣΕΛΙ-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ1.72-1.78
1375ΑΝΠΛΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ-ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ2.15-1.45
1566ΙΣΠ3ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β'-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β'1.70-1.80
2406ΑΥΠΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ-ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ2.02-1.521-0u
2.20473253.0946.91uuOOuOuOOuuOOuOOOOuuuuOOOuOuOuuuOuuuuOOOOOuuuuOuOu01
1232U21ΣΕΡΒΙΑ U21-ΣΟΥΗΔΙΑ U211.75-1.752-0u
1283U19ΙΤΑΛΙΑ U19-ΒΕΛΓΙΟ U191.70-1.80
1298ΑΒΠΛΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ2.10-1.48
1426ΛΙΠΡΠΡΑΤΟ-ΛΙΒΟΡΝΟ1.60-1.90
1478ΙΑΠΔΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ-ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ1.40-2.30
1537ΛΙΠΡΓΚΟΥΜΠΙΟ-ΠΑΡΜΑ1.58-1.92
2403ΑΥΠΧΟΜΠΑΡΤ ΖΕΜΠΡΑΣ-ΝΟΤΙΑ ΧΟΜΠΑΡΤ2.60-1.303-0O
2463ΓΕΡΛΒΕΡΛ-ΕΣΕΝ1.55-2.000-0u
2488ΓΕΡΛΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΤΡΙΕΡ1.70-1.80
2494ΓΕΡΛΟΦΕΝΜΠΑΧ-ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ1.52-2.02
2.25357253.5346.47uOuuuOuuOOuuOOuuuuOOuuuOOOuuuuuuOOOuOuuOOuOOOOOOOu01
1260ΑΥΣΛΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.2.30-1.402-3O
1297ΑΒΠΛΙΛΚΕΣΤΟΝ-ΦΡΙΚΛΙ ΑΘΛΕΤΙΚ2.02-1.52
1359ΑΓΝΝΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ1.82-1.68
1379ΒΙΡΛΚΟΛΕΡΕΪΝ-ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ1.80-1.70
1408ΑΓΓ1ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ-ΟΞΦΟΡΝΤ1.90-1.60
1430ΤΣΕΚΟΠΑΒΑ-ΜΠΡΝΟ1.60-1.90
1479ΙΑΠΔΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ-ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ1.45-2.15
1499ΕΛΛ2ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΡΗΣ1.55-2.00
2423ΔΦΑΑΛΕΣΟΥΝΤ-ΜΟΛΝΤΕ2.05-1.50
2461ΓΕΜΛΦΕΪΧΤ-ΑΜΕΡΤΧΑΛ2.00-1.550-1u
2.30513152.4347.57OuuOuuOuOuOOOuuuuuuuuOOOOOuuuOOuuOuuOuOuuOOuuuuOOO30
1167ΠΑΡ1ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ1.65-1.851-1u
1221U20ΤΣΕΧΙΑ U20-ΔΑΝΙΑ U201.78-1.721-2O
1404ΑΓΓ1ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΣΑΟΥΘΕΝΤ1.55-2.00
1448ΙΡΛΠΦΙΝ ΧΑΡΠΣ-ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ1.52-2.02
1482ΙΑΠΔΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.-ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ1.45-2.15
1483ΑΥΣΛΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ2.05-1.50
2431ΔΦΚΙΕΛΣΑΑΣ-ΚΒΙΚ-ΧΑΛΝΤΕΝ1.85-1.65
2446AYΠΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ2.60-1.30
2472ΔΦΡΙΝΤ-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ1.85-1.652-1O
2.35396853.0546.95OOuOuuuuuOuOOuuuOOuuOuOOuuOuuuuOOuuOOOuuuuuuuOuOuu02
1268U19ΕΛΛΑΔΑ U19-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U191.65-1.85
1326ΑΓΙΣΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ-ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ2.15-1.45
1353ΑΓΝΝΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ.-ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ1.70-1.80
1354ΑΓΝΝΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ-ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.2.05-1.50
2465ΓΕΡΛΙΛΕΡΤΙΣΕΝ-ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ1.65-1.851-0u
2492ΓΕΡΛΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ-ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ1.68-1.82
2.40593252.7847.22OOOOOOOuuuOuOOuuuuuOuuuOOuuOuOOOOuuOuOuuOuuuuOOuuu03
1231ΓΑΛ3ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.58-1.921-1u
1269U19ΣΟΥΗΔΙΑ U19-ΙΡΛΑΝΔΙΑ U191.70-1.80
1289ΟΥΛΠΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ-ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ1.92-1.58
1327ΑΓΙΣΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ-ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ2.10-1.48
1372ΑΝΠΛΣΙΡΕΝΣΕΣΤΕΡ-ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ.2.15-1.45
1390ΣΚΩ1ΜΠΡΕΧΙΝ-IΣΤ ΦΑΪΦ1.58-1.92
1407ΑΓΓ1ΜΠΕΡΙ-ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ1.55-2.00
1416ΔΦΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ1.85-1.65
1442ΙΡΛ1ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ-ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ1.58-1.92
1449ΙΣΠ2ΟΒΙΕΔΟ-ΧΙΡΟΝΑ1.50-2.05
1501ΑΓΓ1ΣΚΑΝΘΟΡΠ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ1.60-1.90
1531ΡΩΣ2ΤΑΜΠΟΦ-ΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ1.52-2.02
1589ΚΡΙΚΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΠΕΡΙΑ-ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ1.85-1.65
1598ΛΙΠΡΒΙΜΠΟΝΕΣΕ-ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ1.40-2.30
1642ΑΡΓ1ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ-ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ1.45-2.151-1u
2409ΑΥΠΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ.-ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ2.00-1.552-3O
2480ΓΕΡΛΣΑΛΚΕ (ΕΡ.)-ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ1.58-1.92
2484ΓΕΡΛΜΠΑΓΕΡΝ ΧΟΦ-ΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ1.85-1.65
2.45378653.5746.43OuuuOuuOOuuuuOOOuuuuuuuOuuuOuuOuOuuOuuuOOOOuuOOOuO10
1398ΣΚΩΤΕΪΡ-ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ1.80-1.70
1533ΡΩΣ2ΤΟΣΝΟ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ1.50-2.05
1552ΠΟΡ2ΒΙΣΕΟΥ-ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ1.42-2.25
1757ΔΦΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ1.65-1.85
2442AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΣΟΡΕΝΤΟ2.85-1.252-3O
2.50700551.6548.35uuOOuuuOuOuOOuOuuOOuuuOuOOuOOOuuOuOuuOuOOOOuOuOOOu01
1262ΙΑΠΔΓΙΟΚΟΧΑΜΑ-ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ1.40-2.300-2u
1328ΑΓΙΣΣΑΝΤΜΠΟΥΡΙ-ΧΕΝΤΟΝ2.10-1.48
1370ΑΝΠΛΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ2.05-1.50
1414ΠΟΛ2ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ-ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ1.55-2.00
1563ΙΣΠ3ΓΚΕΡΝΙΚΑ-ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ1.40-2.30
1571ΙΣΠ3ΜΑΡΜΠΕΛΑ-ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ1.45-2.15
1603ΛΙΠΡΜΟΝΟΠΟΛΙ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ1.52-2.02
1626ΠΠΚΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΔΑΝΙΑ1.45-2.15
1637ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.40-2.30
2473ΔΦΡΟΖΕΛΑΡ-ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ2.00-1.550-2u
2506ΓΕΡΛΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ-ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ1.52-2.02
2.55371854.0345.97uuuOOuOuOuOuuuOuOuOOuOuuOOuuuOuuOuuuOOOOOuuOOOuOuO10
1208ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ2.05-1.503-1O
1233ΑΝΠΛΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ-ΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ2.02-1.522-0u
1355ΑΓΝΝΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ2.15-1.45
1436ΟΥΡ1ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΠΕΝΙΑΡΟΛ1.92-1.58
1525ΡΩΣ2ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ-ΖΕΝΙΤ ΙΙ1.45-2.15
1528ΡΩΣ2Μ. ΣΑΡΑΝΣΚ-ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ1.45-2.15
1554ΙΣΠ2ΜΙΡΑΝΤΕΣ-ΟΥΕΣΚΑ1.60-1.90
1636ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ1.55-2.00
2416ΑΥΠΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΣΙΤΙ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ.2.45-1.35
2483ΓΕΡΛΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ-ΜΠΟΡ ΜΕΝΧΕΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΙΙ1.75-1.75
2.60700052.3947.61uuuuOOOuuuOuOuOOuOOOOuuuuuOuOOOOOuOuuuuuuuOuOOuuOO20
1212U21ΤΣΕΧΙΑ U21-ΣΛΟΒΑΚΙΑ U211.80-1.704-1O
1248ΜΕ2ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ-ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ1.68-1.821-1u
1257ΝΚΡ2ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995-ΜΠΟΥΣΑΝ1.40-2.301-0u
1361ΑΓΝΝΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ1.90-1.60
1367ΑΝΠΛΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ-ΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ2.02-1.52
1376ΑΝΠΛΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ-ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ2.00-1.55
1446ΙΡΛΠΝΤΡΟΧΕΝΤΑ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ1.58-1.92
1535ΛΙΠΡΑΝΚΟΝΑ-ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ1.40-2.30
1578ΙΣΠ3ΟΣΠΙΤΑΛΕΤ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ1.42-2.25
1622ΛΙΠΡΦΟΡΛΙ-ΦΑΝΟ1.42-2.25
2411ΣΚΩΤΜΟΡΤΟΝ-ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ1.72-1.78
2422ΔΦΓΚΑΪΣ-ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ1.90-1.60
2515ΑΡΓ3ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΝΤΕΦΕΝΣ. ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ1.37-2.40
2.65480753.2846.72OuOuOOuuuuuuOuuuOuOuOOOOOOOOuOuuuOOuOuuuOuuuOOuOOu01
1210U19ΙΣΠΑΝΙΑ U19-ΑΓΓΛΙΑ U191.72-1.780-3O
1214U19ΙΣΡΑΗΛ U19-ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U191.65-1.851-1u
1339ΑΓΝΒΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ-ΓΟΡΤΣΕΣΤΕΡ1.80-1.70
1357ΑΓΝΝΜΠΑΘ ΣΙΤΙ-ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ1.80-1.70
1391ΣΚΩ1ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ-ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ1.70-1.80
1432ΙΣΠ2ΜΑΓΙΟΡΚΑ-ΛΕΒΑΝΤΕ1.50-2.05
1437ΟΥΡ1ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ1.92-1.58
1583ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ-ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ1.50-2.05
1631ΙΣΗΜΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ-ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ1.42-2.25
2427ΕΛΣ1ΝΤΡΑΓΚΟΝ-ΟΥΝ.ΝΤΕ ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ1.80-1.70
2.70545454.0245.98uOOOuuuuuuuOuuOuOOOOuuOOuuuOOOuuuOuuuOuOuOOOOuuOuu02
1271ΓΕΡ3ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ-ΑΑΛΕΝ1.48-2.10
1285ΑΛΓ1ΜΠΕΛΟΥΪΖΑΝΤ-ΣΕΤΙΦ1.37-2.40
1299ΑΒΠΛΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ-ΜΑΡΙΝ1.92-1.58
1312ΑΓΓ2ΚΕΜΠΡΙΤΖ-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ1.65-1.85
1330ΑΓΙΣΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ-ΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
1440ΙΡΛ1ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ-ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ1.68-1.82
1510ΛΙΠΡΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ-ΡΕΤΖΙΑΝΑ1.55-2.00
1526ΡΩΣ2ΚΙΜΚΙ-ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ1.40-2.30
1558ΙΣΠ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΚΛΟΥΚΟΥΕΝΟ-ΓΡΑΝΑΔΑ Β'1.58-1.92
1559ΙΣΠ3ΒΑΛΕΝΘΙΑ Β'-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β'1.75-1.75
1564ΙΣΠ3ΕΜΠΡΟ-ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ1.38-2.35
2453ΝΑΠΟΛΙ U20-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ U202.00-1.550-2u
2474U21ΤΟΥΡΚΙΑ U21-ΟΥΚΡΑΝΙΑ U211.65-1.851-1u
2523ΓΕΡΛΟΥΝΙΟΝ ΦΟΥΡΣΤΕΝΒΑΛΝΤΕ-ΟΥΕΡΜΠΑΧ1.78-1.72
2966ΟΥΡ1ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ1.90-1.60
2.75516754.1945.81uuuuuOuuOuuuOuuOuOOuOOuuOuOOuOOuOuuuOuuuOuOOOuOuOu01
1154ΑΡΓ2ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ-ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ1.42-2.25
1266ΑΓΝΛΛΙΝΚΟΛΝ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ1.85-1.65
1456ΧΙΛ2ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ-ΚΟΚΟΥΙΜΠΟ Γ.1.60-1.90
1457ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ1.60-1.90
1469ΚΟΛ1ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ1.48-2.10
1503ΔΑΝ2ΣΚΙΒΕ-ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ1.80-1.70
1604ΛΙΠΡΤΑΡΑΝΤΟ-ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ1.42-2.25
1628ΟΥΡ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ-ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ1.72-1.78
2404ΑΥΠΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ2.05-1.502-0u
2426ΕΛΣ1ΑΓΚΟΥΙΛΑ-ΙΣΙΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΑΝ1.60-1.90
2468ΒΕΔΛΕΟΥΒΕΝ-ΤΟΥΜΠΙΖΕ1.75-1.751-1u
2482ΓΕΡΛΣΑΛΝΤΙΝΓΚ-ΧΕΪΝΙΝΓΚ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ ΙΙ1.80-1.70
2489ΓΕΡΛΟΥΛΜ 1846-ΦΚ ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ1.75-1.75
2505ΓΕΡΛΧΙΛΝΤΕΣΧΑΪΜ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ 96 ΙΙ1.75-1.75
2519ΑΥΣΠΧΟΛΑΝΤ ΠΑΡΚ ΧΟΚΣ-ΜΙΤΣΕΛΤΟΝ2.60-1.30
2.80530254.6645.34uuuuuOuuuOuuuOuOuuuOOuOuuOuuOOuuuuuOuuOuOuuOuuOuOO20
1246ΜΕ2ΑΤΛΑΝΤΕ-ΚΟΡΑΣ1.85-1.650-2u
1249ΜΕ2ΒΕΝΑΝΤΟΣ-ΠΟΤΡΟΣ1.60-1.901-0u
1274ΓΕΡ3ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ-ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ1.52-2.02
1279ΠΟΛ3ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΑΓΚ1.70-1.80
1300ΑΒΠΛΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ-ΑΣΤΟΝ2.10-1.48
1301ΑΒΠΛΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ-ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ1.92-1.58
1311ΑΓΓ2ΚΑΡΛΑΪΛ-ΚΡΟΥ1.78-1.72
1325ΑΓΙΣΜΠΟΥΡΓΚΕΣ-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ2.10-1.48
1429ΠΟΛ2ΤΙΣΧΙ 71-ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ1.50-2.05
1485ΝΚΡ2ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ-ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ1.55-2.00
1519ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ-ΑΒΕΛΙΝΟ1.50-2.05
1547ΙΣΠ3ΟΥΝΙΟΝ ΜΟΥΤΙΛΒΕΡΑ-ΚΟΡΟΥΞΟ1.48-2.10
2497ΓΕΡΛΡΕΧΝΤΕΝ-U.L.M ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ1.58-1.92
2.85330451.5748.43OuOuuuuuOuOuuuuOuuuOuuuOuuuOOOOOOuuOuuOuuuuOuuuOuO10
1481ΙΑΠΔΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ-ΝΑΓΚΟΓΙΑ1.58-1.92
1484ΝΚΡ2ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ-ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ1.58-1.92
1551ΠΟΡ2ΒΑΡΖΙΜ-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.40-2.30
2.90582254.3545.65uuOuOuuOuOuuuuuOuuuuOOuOOuuuuuOuuOuOuuuuOuuuuOuOOO30
1150ΑΡΓ2ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ-ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ1.48-2.101-1u
1227ΓΑΛ3ΜΠΕΖΙΕΡ-ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ1.45-2.15
1365ΑΛΓ1ΡΣ ΡΕΛΙΖΑΝΕ-USM ΑΛΓΕΡΙ1.42-2.25
1415ΠΟΛ3ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ-ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ1.50-2.05
1427ΛΙΠΡΤΟΥΤΟΚΟΥΟΪΟ-ΟΛΜΠΙΑ1.55-2.00
1444ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ1.65-1.85
1538ΛΙΠΡΜΑΚΕΡΑΤΕΣΕ-ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ1.50-2.05
2504ΓΕΡΛΕΓΚΕΣΤΟΡΦ-ΙΣΧΕΝΤΕ1.90-1.60
2.95228453.8146.19uOuuuuOOuuuOOuOuuOuuOuuuuuOuuOuuOuuuOuOuOuOuuuuOuu02
1149ΑΡΓ2ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ-ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ1.42-2.25
1152ΑΡΓ2ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ-ΟΛ ΜΠΟΪΣ1.45-2.15
1236ΠΠΚΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΑΛΙΑ1.35-2.450-0u
1253ΙΑΠΔΜΙΤΟ-ΕΧΙΜΕ1.45-2.151-0u
1275ΓΕΡ3ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ1.55-2.00
1288ΠΟΛ3ΡΟΖΒΟΪ ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ-ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ1.52-2.02
1323ΑΓΙΣΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.05-1.50
1343ΑΓΝΛΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.1.80-1.70
1346ΑΓΝΛΜΠΡΟΜΛΕΪ-ΤΣΕΣΤΕΡ1.80-1.70
1401ΛΙΠΡΚΑΡΑΡΕΖΕ-ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ1.60-1.90
1477ΙΑΠΔΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ-ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ1.58-1.92
1498ΕΛΛ2ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 19321.60-1.90
1581ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β-ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ1.55-2.00
1601ΛΙΠΡΚΟΜΟ-ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ1.50-2.05
1623ΠΠΚΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ1.35-2.45
2459ΔΦΤΥΝΗΣΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ1.40-2.300-1u
2527ΑΥΠΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ-ΛΕΪΚ ΜΑΚΑΡΙ ΣΙΤΙ2.60-1.30
23.002934.4865.52uOuuOOuOOOOOuOuuOOOOOOuuuOOOO40
1237ΠΠΚΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ2.60-1.304-1O
1422ΠΠΚΕΛΒΕΤΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ2.30-1.40
3.00701054.1845.82OOOuuuOOOuOOOuOuuOuOuuOuuOuOuuuuOuuuOOOuuuOOOuuuuO10
1345ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ1.58-1.92
1393ΣΚΩ2ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ2.00-1.55
1455ΧΙΛ2ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ-ΙΜΠΕΡΙΑ1.62-1.88
1509ΛΙΠΡΜΕΛΦΙ-ΑΚΡΑΓΑΣ1.52-2.02
1575ΙΣΠ3ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ-ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ1.40-2.30
1600ΛΙΠΡΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-ΚΟΖΕΝΤΣΑ1.50-2.05
1629ΟΥΡ1ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ-ΣΕΡΡΟ1.88-1.62
2407ΑΥΠΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ-ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ.2.10-1.484-0O
3.05158455.8744.13uOOuOuuuuOOuuuOuOuOuuuOOuOOuuOuOOuOuOOuOuOuOOOuuuO10
1226ΓΑΛ3ΚΡΕΤΕΪΓ-ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ1.52-2.022-3O
1267ΣΚΤΚΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ1.72-1.78
1419ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ-ΣΠΕΤΣΙΑ1.55-2.00
1473ΒΟΛΒΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2.30-1.40
3.10496853.9146.09OuuOuOuuOOOOuuuOOuuuuuuuOOuOOuuuOOuuuOuuOuOuuuOuOu01
1224ΓΑΛ3ΑΒΡΑΝΣ-ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ1.48-2.100-2u
1250ΜΕ2ΚΑΦΕΤΑΛΕΡΟΣ ΝΤΕ ΤΑΠΑΤΣΟΥΛΑ-ΜΟΥΡΘΙΕΛΑΓΚΟΣ1.65-1.852-1O
1392ΣΚΩ1ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ-ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ1.78-1.72
1445ΙΡΛΠΜΠΡΕΪ-ΛΙΜΕΡΙΚ1.90-1.60
1472ΑΜΕ1ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ-ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ2.05-1.50
1504ΔΑΝ2ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ-ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ1.60-1.90
1585ΙΣΠ3ΤΖΟΥΜΙΛΑ-ΜΕΡΙΔΑ1.40-2.30
2479ΓΕΡΛΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ1.58-1.92
2487ΓΕΡΛΑΟΥΓΚΣΜΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΜΠΑΕΡΟΥΘ1.78-1.72
3.15224154.1345.87OOuOOOOuuOuuOuuuuOuuuOOuuuOuOOOuuOuOOOuOOuOOOOuOuO10
1254ΙΑΠΔΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ-Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ1.40-2.300-1u
1255ΙΑΠΔΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ-ΓΚΙΦΟΥ1.55-2.001-0u
1258ΝΚΡ2ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ-AΣAN MΙΓΚΑΝΓΚΟΥΑ1.60-1.90
1270ΓΕΡ3ΕΡΦΟΥΡΤ-ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.)1.50-2.05
1316ΑΓΓ2ΜΠΑΡΝΕΤ-ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ1.60-1.90
1378ΒΙΡΛΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ-ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ2.10-1.48
1418ΙΣΠ2ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ1.55-2.00
1567ΙΣΠ3ΛΕΒΑΝΤΕ Β'-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟ1.42-2.25
1576ΙΣΠ3ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ-ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ1.40-2.30
1582ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β'-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β'1.50-2.05
1618ΙΣΠ2ΕΛΤΣΕ-ΣΑΡΑΓΟΣΑ1.60-1.90
1627ΠΠΚΣΚΩΤΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ1.40-2.30
2402ΤΟΥ2ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ-ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ1.58-1.92
2415ΑΥΠΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ-ΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ2.45-1.35
2454ΑΤΑΛΑΝΤΑ U20-ΤΟΡΙΝΟ U201.92-1.581-2O
2498ΓΕΡΛΛΟΥΜΠΕΚ-ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ1.68-1.82
3.20511253.8946.11uuuOuOOOOuOOuuOuOuuuOuuOuOuuOuuuuuuuOOuOuOOOOuOOuO10
1155ΑΡΓ2ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ-ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ1.40-2.30
1333ΑΓΝΒΓΚΛΟΥΣΤΕΡ-ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.00-1.55
1396ΣΚΩ2ΚΛΑΪΝΤ-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ2.00-1.55
1417ΙΣΠ2ΑΛΜΕΡΙΑ-ΑΛΚΟΡΚΟΝ1.35-2.45
1515ΙΤΑ2ΚΑΡΠΙ-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ1.40-2.30
1516ΙΤΑ2ΛΑΤΙΝΑ-ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ1.45-2.15
1530ΡΩΣ2ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ-ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ1.35-2.45
1539ΛΙΠΡΜΑΝΤΟΒΑ-ΤΕΡΑΜΟ1.58-1.92
3.25321854.2345.77uuOuOOuOOuOOOuuOOuuuuuuuOuuuuOOuuuuOOOuOuuuuuOOuuu03
1156ΑΡΓ2ΦΛΑΝΤΡΙΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑ1.40-2.30
1261ΙΑΠΔΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ-ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.1.55-2.002-0u
1438ΟΥΡ1ΦΕΝΙΞ-ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ1.90-1.60
1518ΙΤΑ2ΣΠΑΛ 2013-ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ1.55-2.00
1556ΙΣΠ2ΣΕΒΙΛΛΗ Β-ΚΟΡΔΟΒΑ1.60-1.90
1640ΑΡΓ1ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ1.45-2.15
2425U20ΓΑΛΛΙΑ U20-ΑΓΓΛΙΑ U201.70-1.80
2432ΔΦΦΛΟΡΟ-ΡΑΟΥΦΟΣ2.02-1.52
2450ΔΦΑΟΥΕ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ2.02-1.520-0u
3.30441954.0445.96OuuuuuuuOuuOOuOuOuuOOuOuOOuuOuOOuuOuuuuuuOOOuOuOuO10
1217ΠΟΛ2ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ-ΣΤΟΜΙΛ1.62-1.882-2O
1278ΓΕΡ3ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΛ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ1.52-2.02
1280ΛΙΠΡΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ-ΛΟΥΚΕΖΕ1.58-1.92
1434ΛΙΠΡΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ-ΡΕΝΑΤΕ1.50-2.05
1435ΟΥΡ1ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ1.68-1.82
1523ΙΣΠ2ΚΑΝΤΙΘ-ΤΕΝΕΡΙΦΗ1.40-2.30
1532ΡΩΣ2ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ-ΤΙΟΥΜΕΝ1.48-2.10
2485ΓΕΡΛΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΙΙ-ΜΠΟΥΣΜΠΑΧ1.92-1.58
2491ΓΕΡΛΠΙΡΜΑΣΕΝΣ-ΝΟΤΤΙΝΓΚΕΝ1.92-1.58
3.35226649.2150.79OOuuOOOuuOuOOOOOuOOOOuuOOuuuOOuOOOuuOOuuuuOuOOOuOu01
1273ΓΕΡ3ΣΟΝΕΝΧΟΦ-ΣΒΙΚΑΟΥ1.62-1.88
1329ΑΓΙΣΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ-ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
1560ΙΣΠ3ΒΙΛΛΑΝΟΒΕΝΣΕ-ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ1.48-2.10
1572ΙΣΠ3ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ-ΣΕΣΤΑΟ ΡΙΒΕΡ1.40-2.30
1761ΔΦΓΑΛΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ1.55-2.00
2486ΓΕΡΛΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ ΙΙ-1860 ΡΟΣΕΝΧΑΪΜ1.60-1.90
3.40428354.3545.65uOuuOuOuuuuuuuuOOuuuuuuuOOuuOuuuOuuOuuOuuuOuOuuOuu02
1302ΑΒΠΛΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΙΤΜΠΙ2.00-1.55
1322ΑΓΙΣΛΟΒΕΣΤΟΦΤ-ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ2.15-1.45
1366ΑΝΠΛΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ2.10-1.48
1513ΙΤΑ2ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ-ΤΣΕΖΕΝΑ1.55-2.00
1546ΙΣΠ3ΜΠΟΥΡΓΟΣ-ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β'1.48-2.10
1555ΙΣΠ2ΡΕΟΥΣ-ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ1.35-2.45
2451ΔΦΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.1.92-1.580-1u
2526ΓΟΥΑΧΕΛΑΖΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΕΝΣΕ1.60-1.90
3.45216354.7445.26OOOOuOOOuuOuuOOOuOOuuuOOuuOuuuuuOuOOOOuuOOOuuOOuuu03
1230ΓΑΛ3ΣΕΝΤΑΝ-ΠΟ1.40-2.302-0u
1263ΑΥΣΛΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ1.88-1.621-0u
1277ΓΕΡ3ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ-ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ1.50-2.05
1287ΠΟΛ3ΠΟΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ-ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ1.52-2.02
1291ΟΥΛΠΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ-ΜΠΑΝΓΚΟΡ2.02-1.52
1347ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΓΙΟΡΚ1.80-1.70
1565ΙΣΠ3ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ-ΜΕΛΙΛΑ1.30-2.60
1632ΙΣΗΜΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ-ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)1.85-1.65
1638ΑΡΓ1ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ-ΟΥΡΑΚΑΝ1.40-2.30
2458U21ΠΓΔΜ U21-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U211.55-2.002-0u
3.50523553.0346.97uuOuuuOOuuuOuOOuuOOuuOuOuuuuuOuOuuOOuOOOOuuOuuOOuu02
1157ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ-ΣΠ. ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ1.40-2.30
1223U21ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21-ΑΓΓΛΙΑ U211.92-1.581-0u
1309ΑΓΓ2ΓΟΥΙΚΟΜ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.58-1.92
1314ΑΓΓ2ΚΡΟΟΥΛΙ-ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ1.72-1.78
1337ΑΓΝΒΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.-ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ1.85-1.65
1377ΒΙΡΛΑΡΝΤΣ-ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ2.10-1.48
1475ΜΕ2ΚΛΑΜΠ ΣΕΛΑΓΙΑ-ΛΟΜΠΟΣ1.90-1.60
1500ΟΚΡΝΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣ-ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ1.55-2.00
1619ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ-ΝΟΒΑΡΑ1.50-2.05
3.60498652.7547.25OuOOOuOuOuuOOuOuOOuuOuOOOOOOOuOuuOOOuOuuOuOuOuuuuu05
1151ΑΡΓ2ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ-ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ1.40-2.301-0u
1296ΑΒΠΛΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ1.92-1.58
1369ΑΝΠΛΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ2.15-1.45
1386ΠΟΛ3ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ-ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ1.68-1.82
1431ΧΙΛ2ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ ΝΤΕ ΤΑΛΚΑ1.52-2.02
2476ΓΕΡΛΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ-ΓΚΑΡΧΙΝΓΚ2.05-1.50
2493ΓΕΡΛΚΟΜΠΛΕΝΤΖ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ (ΕΡ.)1.50-2.05
3.65226751.1248.88uuuOuOuOOOuOOOOOuOOuuOuuOuOOOOuuOuuOOOOuuOuOuOOOOu01
1148ΑΡΓ2ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ-ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ1.45-2.15
1470ΜΕ2ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 1948-ΧΟΥΑΡΕΣ1.62-1.88
1534ΛΙΠΡΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ-ΜΟΝΤΕΝΑ1.50-2.05
2420ΑΥΣΠΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ-ΛΟΓΚΑΝ ΛΑΪΤΙΝΓΚ2.95-1.23
3.7094653.0746.93OOOOuuOOOOOOuOuOOuuuuOuOuOuOuuOOuuOOuuuuuuOOuOuOuO10
1284U19ΚΡΟΑΤΙΑ U19-ΠΟΛΩΝΙΑ U191.90-1.60
1286ΓΑΛ3ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ-ΚΟΝΚΑΡΝΟ1.52-2.02
1388ΣΚΩ1ΑΛΟΑ-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ1.65-1.85
1651ΚΟΛ1ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ-ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ1.62-1.88
2449ΔΦΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ2.10-1.484-4O
3.75587951.5648.44OOuOuuuuuuOOOOuOOuOOOOuOOuOOOuuuuOuOOuOOuOuuuOuOuO10
2455U21ΡΩΣΙΑ U21-ΡΟΥΜΑΝΙΑ U211.75-1.755-1O
3.85169150.3849.62OOuuOOOOuuOOOuOOuuuuuOOuuuuuuOOuOOuuOOuOuuuuOuOuOu01
1215U19ΤΣΕΧΙΑ U19-ΣΚΩΤΙΑ U191.70-1.801-0u
1308ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ1.70-1.80
1423ΠΠΚΚΥΠΡΟΣ-ΕΣΘΟΝΙΑ1.45-2.15
1645ΑΡΓ1ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΤΙΓΚΡΕ1.58-1.92
3.9090151.6148.39OuuuuuuOOuuOOuOOOuuOuuuuuuuOuOOOuOOOOuuuOOOOuOuuuO10
1272ΓΕΡ3ΡΕΓΚΕΝΣΜΟΥΡΓΚ-ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ1.80-1.70
2424ΔΦΜΠΡΑΝ-ΣΟΓΚΝΤΑΛ1.92-1.58
3.9551350.4949.51uOOuuOOOuuuuuOOuOuOuuOOOOuOuuuuOOuOOOOOOOuuOuuuuuu06
1549ΙΣΠ3ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ-ΤΟΥΝΤΕΛΑΝΟ1.35-2.45
4.00815051.5348.47uOuOuuuuOOuOuOuOuuOOOOOOOuuOOOuuuOOOuuOuOOOuOOuuuO10
1387ΠΟΛ3ΣΙΑΡΚΑ ΤΑΡΝΟΝΜΠΖΕΓΚ-ΚΟΤΒΙΣΑ ΚΟΛΟΜΠΡΕΓΚ2.02-1.52
1394ΣΚΩ2ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ-ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ1.70-1.80
1397ΣΚΩ2ΦΟΡΦΑΡ-ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ2.05-1.50
1514ΙΤΑ2ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ-ΜΠΡΕΣΙΑ1.60-1.90
1522ΑΓΓ2ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΠΛΙΜΟΥΘ1.75-1.75
1529ΡΩΣ2ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ-ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ1.40-2.30
1595ΠΠΚΑΡΜΕΝΙΑ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ1.55-2.00
1635ΑΡΓ1ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ1.52-2.02
2471ΔΦΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΙΝΤΖ2.10-1.484-0O
4.10115154.2145.79OOuuuOuOuuuOuOOuuOOOOOuuuOuuOuuOOuuuuuuOOuuuuuOOOO40
1292ΟΥΛΠΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ-ΕΡΜΠΑΣ1.92-1.58
1584ΙΣΠ3ΡΕΚΡΕΑΤΙΒΟ ΟΥΕΛΒΑ-ΕΛ ΕΧΙΝΤΟ1.45-2.15
1590ΚΡΙΚΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ-ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ1.65-1.85
1597ΙΣΗΜΚΛΑΝ ΓΙΟΥΒΕΝΙΛ-ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΕΚΟΥ.1.52-2.02
2413ΑΥΠΡΕΝΤΛΑΝΤ-ΝΟΡΘΕΡΝ ΦΙΟΥΡΙ2.70-1.283-4O
2414ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΘΑΝΤΕΡ2.60-1.304-3O
2467ΒΕΔΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ-ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ.1.68-1.82
4.1591750.9349.07uOuOuOOuOOuuOOOOOOuuOOOuuuuuOuuOuuuOuuuOOuOOuOOOOu01
1340ΑΓΝΒΣΤΟΚΠΟΡΤ-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ1.78-1.72
1491ΙΣΠ2ΧΕΤΑΦΕ-ΛΟΥΓΚΟ1.60-1.90
2496ΓΕΡΛΜΕΠΠΕΝ-ΧΑΒΕΛΣΕ1.78-1.72
4.25299950.5549.45uOuOuuOOOuuOuOuOOuOOuOOOOuOOuOOOOOOOuuuOuuuOOuOOOO40
1209U19ΑΥΣΤΡΙΑ U19-ΟΥΓΓΑΡΙΑ U191.92-1.581-3O
1276ΓΕΡ3ΧΑΛΕΣΚΕΡ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ1.62-1.88
1402U19ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19-ΟΥΚΡΑΝΙΑ U191.90-1.60
1517ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919-ΑΣΚΟΛΙ1.65-1.85
1586ΙΣΠ3ΦΕΡΟΛ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ Β'1.68-1.82
4.30262050.0849.92OuuOOOOOuuOuuuOOuuOuuuOuuuuuuOuuOuuOuOOuuuuOuuuOuO10
1169ΠΑΡ1ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ2.00-1.553-0O
1310ΑΓΓ2ΕΞΕΤΕΡ-ΓΕΟΒΙΛ1.70-1.80
1433ΙΤΑ2ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ-ΤΡΑΠΑΝΙ1.60-1.90
1471ΜΕ2ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ-ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ1.52-2.02
1543ΙΣΠ3ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β'-ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ1.48-2.10
1569ΙΣΠ3ΛΙΝΕΝΣΕ-ΡΟΝΤΑ1.48-2.10
4.4099350.0549.95uuuOuOOuuOuOOOuOOuuuuuOuuuOOOuuOuOuOOOuOuuOuOOuOuu02
1216ΔΦΡΩΣΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ1.48-2.100-2u
1282ΛΙΠΡΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ-ΛΟΥΠΑ ΡΟΜΑ1.50-2.05
1334ΑΓΝΒΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ-ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ1.90-1.60
1341ΑΓΝΒΤΣΟΡΛΙ-ΚΕΡΣΟΝ1.85-1.65
1544ΙΣΠ3ΙΖΑΡΑ-ΛΕΑΛΤΑΝΤ1.37-2.40
1574ΙΣΠ3ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ-ΚΟΡΝΕΛΑ1.45-2.15
1602ΛΙΠΡΜΑΤΕΡΑ-ΜΕΣΙΝΑ1.65-1.85
2401ΔΦΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ-ΒΙΚΙΝΓΚ2.05-1.50
2410ΑΥΠΧΑΜΕ ΣΙΤΙ-ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ2.02-1.521-0u
2525ΓΟΥΑΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ-ΜΙΚΤΛΑΝ1.60-1.90
4.50511051.5748.43uOuOOOOuuuOuOuOuuuuuuuuuOOuOOuuuuOuuuOuOuOuOuOuOOu01
1364ΑΛΓ1MC ΑΛΓΕΡΙ-ΚΑΜΠΙΛΙΕ1.37-2.40
1382ΙΣΠ2ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ-ΤΑΡΑΓΟΝΑ1.55-2.00
1476ΜΕ2ΝΤΟΡΑΔΟΣ-ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ1.62-1.88
1511ΛΙΠΡΣΙΡΑΚΟΥΣΑ-ΡΕΤΖΙΝΑ 19141.52-2.02
1648ΑΡΓ1ΤΑΓΙΕΡΕΣ-OΛΙΜΠΟ1.40-2.30
1649ΑΡΓ1ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ-ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ1.45-2.15
4.60171349.2150.79OOuOOuOOuOOuuOuuOOOOuOuOOuuuOOOOuuOOOOuOuOuOuuOuuu03
1153ΑΡΓ2ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ-ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ1.52-2.02
1229ΓΑΛ3ΠΑΡΙ-ΕΠΙΝΑΛ1.35-2.451-0u
1505ΔΑΝ2ΧΟΜΠΡΟ-ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ1.60-1.90
1542ΙΣΠ3ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ-ΜΠΟΪΡΟ1.48-2.10
2448ΔΦΜΟΝΑΧΟ 1860-ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ2.10-1.482-0u
2514ΑΡΓ3ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ1.37-2.40
4.7066450.6049.40uuuOOuOuOOOuuuuOOOuuOOOuuuOuOOuOOOOuOuuuuuuOOOuOuu02
1587ΚΡΙΚΛ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ-ΜΠΕΛΕΝ ΣΙΓΚΛΟ1.90-1.60
4.75259252.0147.99uOOuOuOuOuuOuuOOuuuOuuOOuuOOuuuOuuuOOuOuuuuuuOOOuO10
4.8081951.5348.47uuuuuuuuOOOuOuuuuuOOuuuuOOuuuOuOOOOuOuuuuuuOuuuOuO10
1317ΑΓΓ2ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ-ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ1.80-1.70
1541ΙΣΠ3ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ1.60-1.90
1562ΙΣΠ3ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ-ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ1.42-2.25
1672ΛΙΠΡΑΡΕΤΣΟ-ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ1.58-1.92
2430ΔΦΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ-ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ2.45-1.35
4.9083051.5748.43OOOuuOuOuOOuuuuuOOOuuuuOOuuuuOOOuOuOuOuuOuuOOOOOuu02
1164ΠΑΡ1ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ1.82-1.68
1234ΒΙΡΛΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ-ΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ1.90-1.601-0u
1244ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΤΣΙΡΑ-ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΖΑ2.02-1.521-1u
1281ΛΙΠΡΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ1.85-1.65
1458ΒΕΝΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ-ΜΙΝΕΡΟΣ1.75-1.75
1570ΙΣΠ3ΛΙΟΑ-ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ1.48-2.10
1599ΛΙΠΡΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ-ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ1.60-1.90
1643ΑΡΓ1ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ-ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ1.60-1.90
2428ΔΦΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ1.85-1.65
2508ΚΡΟ2ΝΟΒΙΓΚΡΑΝΤ-ΝΚ ΖΑΓΚΡΕΜΠ1.58-1.92
2521ΠΟΡ2ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ-ΒΙΖΕΛΑ1.48-2.10
5.00553548.6751.33OOOOOOuOuuuuOOuOuOOOOOOOOuuOOOuOuOuOOuOuuuuOOOOuuO10
5.1037051.3548.65uuOuuuOOOuOOuuOuuuuuOuuuuOOuuuuuuuOuuOuOOOuOOOOOOO70
1305ΑΒΠΛΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ-ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ2.15-1.45
1568ΙΣΠ3ΛΙΝΑΡΕΣ-ΜΑΝΧΑ ΡΕΑΛ1.60-1.90
1620ΛΙΠΡΠΑΝΤΟΒΑ-ΜΠΑΣΑΝΟ1.62-1.88
1644ΑΡΓ1ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ-ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ1.58-1.92
5.2082048.5451.46uuuOuOuuOuuOuuOOuuOOOOuOOuOuuOuuuuuOuuOOOuOuuOuOuO10
1251ΠΠΚΗΠΑ-ΟΝΔΟΥΡΑ1.80-1.706-0O
1264U19ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19-ΣΕΡΒΙΑ U192.15-1.45
1384ΠΟΛ2ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ1.72-1.78
1508ΛΙΠΡΛΕΤΣΕ-ΦΟΝΤΙ1.65-1.85
2412ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΠΡΑΪΝΤ2.55-1.322-2O
2433ΔΦΟΝΤ-ΣΤΑΡΤ2.00-1.55
2460ΔΦΜΑΡΟΚΟ-ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ1.40-2.302-0u
2499ΓΕΡΛΒΑΪΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II1.68-1.82
5.25204348.7551.25uuuOuuuOuOuuuuOOuOuuuOuuOOOOOOuuuOuOuOuOOOOOOuuuuO10
5.4077848.4651.54OuuuuuOuuOuOuuOOOuOuOOOOOOOuuOuuOuuOuOuOOuuOOuOOuu02
1147ΑΡΓ2ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ.-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.40-2.303-1O
1321ΑΓΙΣΛΙΣΤΟΝ-ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ2.10-1.48
1324ΑΓΙΣΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ-ΚΑΝΒΕΪ2.15-1.45
1400ΣΚΩΤΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ-ΦΟΛΚΕΡΚ1.58-1.92
1588ΚΡΙΚΛΙΜΟΝ-ΚΑΡΛΟΣ1.70-1.80
1621ΛΙΠΡΠΟΡΝΕΝΟΝΕ-ΛΟΥΜΕΖΑΝΕ1.58-1.92
1646ΑΡΓ1ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ-ΚΙΛΜΕΣ1.70-1.80
2452ΙΝΤΕΡ U20-ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ U202.15-1.451-1u
2507ΚΡΟ2ΓΚΟΡΙΤΣΑ-ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ1.52-2.02
2509ΚΡΟ2ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β-ΛΟΥΣΚΟ1.70-1.80
2512ΚΡΟ2ΣΟΛΙΝ-ΣΙΜΠΕΝΙΚ1.70-1.80
5.50361948.1151.89OOOOuOuuOuuOuuOuuuuuuuuOOOOOOOuOOOOOOOuuuuOuOOuuuu04
2522ΑΥΠΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ-ΒΑΛΕΝΤΑΪΝ2.40-1.373-2O
5.6037449.2050.80uuOuuOOuuOuuuuuuOuOuOuuuuOuOOOOOOOuOuOuOuOuuuOOuOO20
1252ΜΕ2ΑΛΕΜΠΡΙΘΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ-ΛΟΡΟΣ ΟΥΝ.1.82-1.68
1561ΙΣΠ3ΓΕΪΔΑ-ΜΑΓΙΟΡΚΑ Β'1.40-2.30
5.7049049.8050.20OuOOOOuOuOOOOuOOOuOuuuOOOuuuuuuuOuOuOuOuuOuuuuuuuO10
1211U19ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U191.70-1.802-1O
1335ΑΓΝΒΜΠΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ-ΤΕΛΦΟΡΝΤ1.70-1.80
1389ΣΚΩ1ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.00-1.55
5.75141449.4350.57OOuOOuuOuuuuOuOuuOOOuOOuuOuOOuuOuuOuOOOuuuuOuOuOOO30
1468ΧΙΛ2ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ-ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ1.90-1.60
1493ΙΤΑ2ΒΕΡΟΝΑ-ΠΙΖΑ1.45-2.15
5.8021043.8156.19uOOuuOOuuuOuOOuOOOOuOOuuuOuOuOuuOuOuOOuOuOOOuOOOuO10
1573ΙΣΠ3ΜΟΥΡΘΙΑ-ΚΟΡΔΟΒΑ Β'1.55-2.00
2481ΓΕΡΛΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 09-ΣΠΡΟΚΧΟΒΕΛ1.92-1.58
2511ΚΡΟ2ΡΟΥΝΤΕΣ-ΧΡΒΑΤΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΙΑΤΣ1.75-1.75
5.9052049.8150.19OOuOOOOuOuuOOuOuuuuOuOuOuOOuuuuuOOOOOOuuOuuuuOOOuO10
1218ΠΟΛ3ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΖΑΜΠΡΟΦ1.75-1.751-1u
1247ΠΠΚΜΕΞΙΚΟ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ1.60-1.902-0u
1295ΑΒΠΛMΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ-ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚ2.25-1.42
2447ΔΦΕΛΣΙΝΚΙ-ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ2.30-1.403-0O
2510ΚΡΟ2ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ-ΙΜΟΤΣΚΙ1.75-1.75
6.00267848.3651.64OOuOuOOOuOuOOOOuuuuOuuOuuOOuuOuOOOOuuOOuOOuuuOOOuO10
1368ΑΝΠΛΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ-ΚΕΜΠΡΙΤΖ2.15-1.45
1474ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.1.60-1.90
1758ΔΦΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ1.75-1.75
6.25245745.7554.25OuOuOOOOOuOuuuuOOuOOOOuuuOuuOuuOOuOuOuuOuOOuOuOuOO20
1213ΑΛΓ1ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ-ΜΠΕΖΑΓΙΑ1.40-2.301-1u
1294U19ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19-ΚΥΠΡΟΣ U191.78-1.72
1527ΡΩΣ2ΚΟΥΜΠΑΝ-ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ1.52-2.02
1592ΚΡΙΚΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ-ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ1.70-1.80
2439ΑΥΠΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ-ΠΑΡΑΜΑΤΑ ΙΓΚΛΣ2.30-1.40
2469ΔΦΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ-ΜΠΕΡΛΙΝΕΡ2.05-1.506-0O
2470ΔΦΧΑΜΑΡΜΠΙ-ΙΛΒΕΣ2.05-1.504-0O
6.50239448.5451.46OOuuOuOOOuOuOuuOuOOOOuOuuOOuuuuOOOuOOOOOuOOOOuuOOu01
1240ΠΠΚΚΡΟΑΤΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ1.60-1.901-0u
1424ΠΠΚΣΟΥΗΔΙΑ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ1.55-2.00
1454ΑΜΕ1ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ2.00-1.55
1536ΛΙΠΡΒΕΝΕΤΣΙΑ-ΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ1.65-1.85
2419ΟΥΡ1ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ2.00-1.55
7.00301943.9256.08uOuOuOuOuOOuuuuuOuuuuOuOOuuOOOuuOOOuOOOOOuOOuuOOOu01
1428ΑΜΕ1ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ-ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ2.15-1.45
1650ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ1.65-1.85
2440AYΠΠΕΡΘ-ΑΡΜΑΝΤΑΛΕ2.60-1.300-0u
7.7557840.6659.34OOOuOOOuOuuOOOuuOOOuuOOuOOOuOuuuOuuOOOuOOuOOOuOOuO10
1352ΑΓΝΛΤΡΑΝΜΙΡ-MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ1.80-1.70
1441ΙΡΛ1ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ-ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ1.90-1.60
2405ΑΥΠΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ-ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΪΝΤΣ2.85-1.253-0O
8.7535844.1355.87uOOuuuOOOOOOOuuOOuOOOOOuOOOuOOOuuOuOOuuOOOuuOOOOOu01
1242ΠΠΚΤΟΥΡΚΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ1.55-2.002-0u
1665ΔΦΤΟΥΡΚΙΑ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ1.90-1.60
9.5024948.1951.81OuOuuuOOuOuuOOOOOOuuuOOOOOOOOuuOOOuOuOuuOOuuuuOOOu01
1362ΑΓΝΝΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ-ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ2.40-1.37
2456U21ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U211.85-1.652-0u
9.7514742.8657.14uuOuuuOOuOuuuOuOOuOuuOOOuOuOOuOOOOuuOOOOuOOuOuuOOu01
1450ΠΠΚΒΕΛΓΙΟ-ΕΛΛΑΔΑ1.85-1.65
1497ΕΛΛ2ΟΦΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.75-1.75
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima