Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του διπλού -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.055448.1551.85OOOuuuOuuuuuuuOOuuuuOuOOuuOuOOOOOOuuuOOOOOOuOOOuOu01
1003ΣΚΩΚΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΡΟΣΕ-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ2.85-1.25
1.177248.6151.39OOuOOOuOuOuuOuOOuOOuuOuOOuOuuOuOuuOOOuOuOuuOOOOuOO20
1.2042840.8959.11OuuuuOuOOOuOOOOuOOOOOuuOOOuuuuuuOuOOOuuOOOOuOOOOOO60
1236ΙΣΠ1ΕΪΜΠΑΡ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ2.45-1.35
1.2554042.9657.04uOOOOuOOOuuuOOuOOuuOOOOOOOOuOuOuOuOOuuuuuOuuuOOuOO20
1023ΚΥΠ1ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ2.00-1.55
1.2819337.8262.18OOuOuOOOuOuOuuOOOOuOuuOOOuOuuOOuuOuOOOOOuOuuuuuuuO10
1024ΓΑΛ1ΝΑΝΤ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ1.85-1.65
1.40100649.7050.30OOOuuuOuuOuuuOuOuuOOOOuOOOuuOuOuOOuOuuOuOuuOOuOuOu01
1254ΤΟΥ1ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ1.90-1.60
1.4223745.5754.43OuOuuOOOuOOuOOuOOOuuOOuuOuuOOuOOuOuOuuOuOuOOOuuuOO20
779ΗΑΕ1ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ-ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ2.10-1.481-1u
1096ΙΣΠ1ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΣΕΒΙΛΛΗ1.90-1.60
1110ΣΚΩΚΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ-ΧΑΡΤΣ1.92-1.58
1.45115146.0553.95OuuOOOuOOOOOuuuuOuuOuOuOOOOuOOOOuuuuuuOOOuOuOOOOOu01
880ΓΕΡ1ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.45-1.35
1345ΓΑΛΚΜΠΟΡΝΤΟ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ1.90-1.60
1.4715855.0644.94OuuOOuOuOuuOuuuuuOuuuuuuOOOOuOuOuOuuuuuOOuOOuOuOuu02
1131ΙΤΑ1ΠΑΛΕΡΜΟ-ΙΝΤΕΡ1.85-1.65
1218ΕΛΛ1ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ1.65-1.85
1.50134545.9554.05uOOuuOuuuuuOOOuOuOOuuOuuuOuOuuOOOuOuOuOOOOuuuuOOOu01
972ΑΓΓΠΣΤΟΟΥΚ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.1.75-1.75
1255ΕΛΛ1ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ1.50-2.05
1.55131748.6051.40uOuOOOOOuOOuOOOOuOOOuOuOOuuOuOOOOOOuOOuuOOOuOOuuOO20
1.5819748.2251.78OuOOOOOOOOOOuuuuOOuuOOOOuOOuOOOOuOOOOOuuuuOuuOOuOu01
1258ΚΑΦΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ-ΤΥΝΗΣΙΑ1.58-1.92
1.60158550.2249.78uuuuuOOuOOuOuOOuOOuOOOOOOuOOOuuOuOuuOOuuOOuOOuuOuu02
1043ΠΟΡΤΜΑΡΙΤΙΜΟ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ1.65-1.85
1100ΟΛΛ1ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΑΓΙΑΞ1.85-1.65
1.65164548.6351.37OOOuOOOuOOuOOuOOuuOOuuOOuOOOuuuOuOOuuOOuuOOOuOOOOO50
1.6720853.8546.15uOOOuuOuuOOOOuOOuOuuuuOuOOuOOOuOuOuuuuOuuuuOuuOOOu01
1.7231847.4852.52uOuuuOOuuOuuuOuOuuuuuuOuOOuOuOOOuOuOOuuOuOOOuOuOOO30
997ΣΚΩ2ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ-ΦΟΡΦΑΡ1.90-1.60
1.75189850.1149.89uuuuuuuuuOOOOOOOuOOuOOOOuOuOuuOOOuuOuOOOuuuOuuuuOu01
878ΓΕΡ1ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ1.60-1.90
1.80196448.9851.02OOOuOuOOuuOOOOuOuOOuuOOOOOuOOuOOOOOuuOuuuOuOuuOuOu01
1126ΚΥΠ1ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-AE ΛΕΜΕΣΟΥ1.65-1.85
1.85190551.0248.98OuOOOOuuOOOuOOOuOuOOOuuuuuuOuuuuOuOuOuuuOOuOOuOuuu03
841ΑΓΓΤΚΠΡ-ΦΟΥΛΑΜ1.85-1.65
893ΑΓΝΛΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΤΡΑΝΜΙΡ1.78-1.72
1047ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΚΑΜΠΟΥΡ1.80-1.70
1.90260550.4449.56uOOOOOOOOuOOOOOuOOuOuOOuuOuuOuuOOOOuOOOOOOOuOOuuOu01
883ΚΥΠ1ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ1.70-1.80
1028ΤΟΥ1ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ1.80-1.70
1062ΒΕΛ1ΕΟΥΠΕΝ-ΓΚΕΝΚ2.00-1.55
1150ΙΣΠ1ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.50-2.05
1.9124649.1950.81OOOuOuuOOuOuuOuOOuOOOuuOuOuuuuuuOuuOOOuOuuuOOOOOOu01
1.9226649.2550.75OOuOOOOuOOOOOOuuuuOuOOuuuOOOOuOuuOuuOOuOuuuOuOOOuu02
1.95157151.8848.12uuuOOuOuOuuOOOOOOOuuuuuuOOOOOuOuuOOOOOuOuuuuuuuuuu010
1067ΙΤΑ1ΜΙΛΑΝ-ΝΑΠΟΛΙ1.90-1.60
1.9833454.4945.51uOuOuOuuOOOuuOuOOOuOuOuOOOuOuOOOOuOOuOuOuuOuuuuOuO10
1225ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ-ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ1.40-2.30
1271ΣΚΩΚΑΛΟΑ-ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ2.02-1.52
10.5030737.4662.54OuuuuOOOuOuOOuOOuOOuOOuuOOOOuOOOuuuOOOuuOOOOOOOuOO20
1046ΟΛΛ1ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΒΙΛΕΜ2.15-1.45
11.0049441.3058.70uOOOOuOuOOOOOuOuOOuuuuuOuOuuuOOOOOOuuOOOuuOuuuOOOO40
836ΤΟΥ2ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ-ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ.ΓΙΟΥ.2.25-1.42
11.5016432.9367.07OOOOOOuuuuOOOOOOuOOuuOOOOOOOOuOuuOOuuOuuuOuuOuOuuO10
1026ΠΟΡΤΠΟΡΤΟ-ΡΙΟ ΑΒΕ2.00-1.55
14.0022941.0558.95OuuuuOuOOuOuuOuOuuuuOOOOOuOOOOuOOOOuOuOOuuOuOuOOOO40
842ΑΓΓΠΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΣΟΥΟΝΣΙ2.60-1.30
1134ΑΓΓΠΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΠΕΡΝΛΙ2.30-1.40
15.0035337.9662.04OuOuuOOuOOuuOuuOOOuuOOuOOOOOOuuOuOOOOOOOOOuOuuOuuu03
1161ΠΟΡΤΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΤΟΝΤΕΛΑ2.85-1.25
17.005429.6370.37OuuOuOOOOOuOOOuuOOOuuOOuuOuOuOOOOOOuOOuuOOOOOOuOOO30
1172ΑΓΓΠΤΣΕΛΣΙ-ΧΑΛ2.30-1.40
19.004630.4369.57uOOOOOOOOuuOuuuOOuuOOOOuOOOOOOOOuuOOOOuOOOOOuu02
1015ΙΣΠ1ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΑΛΑΓΑ3.55-1.15
2.00310151.7348.27uuOOOOOOOOOuOOuOuOuOuuOOOuOuOuOOOuuuuOOuOOuuuuuuuu08
1152ΛΙΠΡΚΑΡΑΡΕΖΕ-ΛΙΒΟΡΝΟ1.65-1.85
2.0229147.4252.58OuOuOuOOOOOOOuuuOuOuOuOuuuuOuOuOuOOuOOuuOuOuOOuuOO20
778ΗΑΕ1ΧΑΤΤΑ-ΣΑΡΤΖΑ2.05-1.500-0u
1122ΛΙΠΡΤΕΡΑΜΟ-ΠΟΡΝΕΝΟΝΕ1.60-1.90
2.05194950.1349.87uuuOOuuOOuuOuOOuOOuOOuOuOuuOuuuOOOOuOuOuuuuuOOOOuu02
904ΑΓΓ1ΣΟΥΙΝΤΟΝ-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ1.92-1.58
1048ΒΕΛ1ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ-ΟΣΤΑΝΔΗ1.70-1.80
1092ΤΟΥ1ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ1.65-1.85
2403ΔΦΡΟΣΚΙΛΝΤΕ-ΟΝΤΕΝΣΕ1.85-1.650-2u
2.0833646.1353.87uOuOOuOOOuuOuuOOOuuuOOuOOOOuOuOuOOuOOOOuOuOOuuuuuu06
894ΑΓΝΛΓΙΟΡΚ-ΜΠΑΡΟΟΥ1.70-1.80
2.10383450.9149.09OuOOuuOuuOuuuOuOOOuOOuuuOuuOuuOuuOOuuuuuOuOuOOuuuu04
830ΑΥΣΛΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ2.05-1.50
874ΙΤΑ2ΛΑΤΙΝΑ-ΒΕΡΟΝΑ1.65-1.85
1033ΙΤΑ1ΚΙΕΒΟ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ1.60-1.90
1037ΑΓΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΛΙΝΤΣ1.80-1.70
1272ΣΚΩΤΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ-ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ1.72-1.78
2410ΔΦΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ2.00-1.550-0u
2.15291152.4947.51OuOuuuOOOOuOuuOOOOOOuuuuOOOOuOOOuuuOOOuuOuuOuuuuuu06
857ΛΙΠΡΜΑΝΤΟΒΑ-ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ1.52-2.02
897ΑΓΓ1ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ1.75-1.75
1032ΒΕΛ1ΚΟΡΤΡΑΪΚ-ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ1.85-1.65
1049ΒΕΛ1ΜΟΥΣΚΡΟΝ-ΛΟΚΕΡΕΝ1.65-1.85
2.20458053.1446.86OOOOOOOuuOOOuuOuuOuuuuOuOuuOuOuuOuuOOOuuOOuuOuOuOu01
910ΑΓΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ-ΠΛΙΜΟΥΘ1.72-1.78
915ΑΓΓ2ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ1.72-1.78
962ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΕΒΕΡΤΟΝ1.70-1.80
1128ΙΤΑ1ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΤΟΡΙΝΟ1.75-1.75
1257ΚΑΦΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ1.50-2.05
2.25344153.4146.59uuuuOuOuuOOuuOOuOOOuuOuuOOOuOuOuuOuOuOOuuOuuOOuuOu01
816ΓΑΛ1ΜΠΑΣΤΙΑ-ΝΙΣ1.45-2.151-1u
896ΑΓΓ1ΤΣΑΡΛΤΟΝ-ΣΚΑΝΘΟΡΠ1.65-1.85
1012ΣΚΩΚΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΚΛΑΪΝΤ1.92-1.58
1058ΓΑΛ1ΜΕΤΣ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ1.70-1.80
1080ΜΕΞΝΕΚΑΞΑ-ΠΑΤΣΟΥΚΑ1.68-1.82
1234ΛΙΠΡΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ ΡΟΜΑ-ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ1.55-2.00
2.30499752.3547.65uOOuOOuOuOOuOOuOOuOOuuOuOuuOuuuOuOOuuOuuuOuOuuuuOu01
814ΑΓΓ1ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ-ΜΠΕΡΙ1.85-1.652-2O
817ΒΙΡΛΑΡΝΤΣ-ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ2.02-1.521-3O
858ΛΙΠΡΚΟΖΕΝΤΣΑ-ΜΑΤΕΡΑ1.60-1.90
903ΑΓΓ1ΣΑΟΥΘΕΝΤ-ΜΠΟΛΤΟΝ1.65-1.85
1056ΓΑΛ1ΝΤΙΖΟΝ-ΛΙΛ1.55-2.00
1111ΒΕΛ1ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ1.80-1.70
1144ΠΟΡ2ΟΛΑΝΕΝΣΕ-ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ1.50-2.05
1246ΜΕΞΠΟΥΕΜΠΛΑ-ΚΕΡΕΤΑΡΟ1.78-1.72
2.35382752.8947.11uOOOOuuOuOOOuOuuOuuOuOOuuOOuuuOOuOOuuuuuuOOuuuuOOO30
776ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ1.55-2.003-2O
781ΔΦΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ1.80-1.701-1u
855ΗΑΕ1ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΪΡΑΧ-ΜΠΑΝΙΓΙΑΣ2.40-1.37
905ΑΓΓ1ΓΟΥΟΛΣΟΛ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ1.80-1.70
1132ΙΤΑ1ΠΕΣΚΑΡΑ-ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ1.75-1.75
1148ΕΛΛ1ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ1.40-2.30
2.40582552.7247.28OuuOuOOuuuuuOuuuuuOOuuuuOOuOOuOOOOOuOOuuOuuOOOuOOu01
838ΠΟΡ2ΠΕΝΑΦΙΕΛ-ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ1.45-2.15
1117ΛΙΠΡΦΑΝΟ-ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ1.48-2.10
2.45366053.3646.64uOuOuuOuuuuuuuOuuOuOOuOuOOOuOuOuuuOOOuOOuuOOuOuOuO10
876ΓΕΡ1ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ1.75-1.75
1071ΜΕΞΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ-ΜΟΝΤΕΡΕΪ1.85-1.65
1075ΜΕΞΜΟΝΑΡΚΑΣ-ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ1.82-1.68
1108ΤΟΥ1ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ1.70-1.80
2.50689551.6248.38uuuOuuuOOuOOOuuuuOOuOuOOOuuOOOuuuuuuuOuuOOuOOuuuuO10
825ΜΕΞΒΕΡΑΚΡΟΥΖ-ΑΤΛΑΣ1.65-1.851-0u
898ΑΓΓ1ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ1.60-1.90
925ΑΓΓΤΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ1.85-1.65
2.55358454.1945.81OOuOuuuOOuuuuuOuuOOOOuOOOuuOuOuuOuOuuOOuuOOOuOOuOu01
926ΑΓΓΤΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ1.60-1.90
1008ΣΚΩΚΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΧΑΜΙΛΤΟΝ1.72-1.78
1140ΠΟΡ2ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.35-2.45
1145ΠΟΡ2ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄-ΚΟΒΙΛΙΑ1.50-2.05
2.60685952.4347.57uuuuOuOOuuuOOOOuOOOOuuOOOOOuOuuuOuOuuOOOuuOuuOOuOO20
809ΟΛΛ2ΒΑΛΒΑΪΚ-ΕΜΕΝ1.92-1.581-1u
906ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΚΑΡΛΑΪΛ1.85-1.65
917ΑΓΓ2ΓΟΥΙΚΟΜ-ΛΟΥΤΟΝ1.55-2.00
1087ΤΟΥ2ΜΠΑΝΤΙΡΜΑΣΠΟΡ-ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ1.55-2.00
1229ΚΑΦΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΓΚΑΜΠΟΝ1.50-2.05
2.65467553.3046.70uOuOuuuuuOuuOOuOuuOOuuuOOOOuOOuuOOOOuuOuOOOOOOOuuu03
800ΓΑΛ3ΕΠΙΝΑΛ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.50-2.05
873ΙΤΑ2ΤΡΑΠΑΝΙ-ΝΟΒΑΡΑ1.55-2.00
902ΑΓΓ1ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ-ΟΛΝΤΑΜ1.50-2.05
1007ΣΚΩΚΜΟΡΤΟΝ-ΦΟΛΚΕΡΚ1.70-1.80
1045ΟΛΛ1ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ-ΤΣΒΟΛΕ1.80-1.70
1173ΓΕΡ1ΜΑΪΝΤΖ-ΚΟΛΩΝΙΑ1.70-1.80
1251ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ1.85-1.65
2.70529354.0945.91OOuuOuOuuOuOOuuOOuuOuOuuuuOOOuuuOOOuOOuuuOOOOuOOOu01
829ΑΥΣΛΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ1.78-1.72
892ΑΓΝΛΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.-ΙΣΤΛΙΧ1.70-1.80
999ΣΚΩ2ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ1.90-1.60
1153ΛΙΠΡΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ-ΑΡΕΤΣΟ1.60-1.90
1183ΙΣΡΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ-ΑΣΧΟΝΤ1.40-2.30
1263ΛΙΠΡΦΟΝΤΙ-ΚΑΤΑΝΙΑ1.52-2.02
2400ΔΦΣΑΟ ΠΑΟΛΟ-ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ1.50-2.050-0u
2.75502254.1245.88uuOuuOOOuOuOuuOuOuuuuuuuOuuuOOuuuuuOuOOuuOuuOOOuuu03
789ΓΑΛ2ΝΙΟΡ-ΑΜΙΑΝ1.45-2.152-1O
1099ΠΟΡ2ΒΙΣΕΟΥ-ΠΟΡΤΟ Β'1.52-2.02
1250ΚΥΠ1ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ1.75-1.75
2.80517154.5545.45uOOOOuuOuuOOOOuOOOuOOOuuOOuOuuOOOuOuuuuOOuuuuuOuOu01
793ΓΑΛ2ΛΑΒΑΛ-ΤΡΟΥΑ1.50-2.051-0u
797ΓΑΛ3ΚΟΝΣΟΛΑΤ-ΑΒΡΑΝΣ1.58-1.922-1O
799ΓΑΛ3ΠΟ-ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ1.55-2.002-0u
875ΙΤΑ2ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ-ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ1.60-1.90
1025ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ1.45-2.15
1066ΟΛΛ1ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ-ΦΙΤΕΣΕ1.80-1.70
1219ΛΙΠΡΡΕΤΖΙΑΝΑ-ΒΕΝΕΤΣΙΑ1.48-2.10
2.85316951.2848.72uOuuuuOuuOuuOuOuuuuOuOuuOOOuuOuuuOuuOuOuuOuuuuOuOO20
819ΠΟΡΤΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ1.45-2.15
867ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ1.50-2.05
913ΑΓΓ2ΕΞΕΤΕΡ-ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ1.75-1.75
919ΑΓΓΤΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ1.55-2.00
995ΠΟΡ2ΜΠΡΑΓΚΑ Β'-ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ1.50-2.05
1013ΙΣΠ2ΟΒΙΕΔΟ-ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ1.45-2.15
2.90567154.2445.76uuuOOOOuOOuOuOOuOOOuuOuOOOuuuOOOOOOuOOOuOuOOuuuOuu02
774ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ1.48-2.100-0u
868ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ-ΜΠΑΡΙ1.65-1.85
1129ΙΤΑ1ΕΜΠΟΛΙ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ1.50-2.05
2.95216253.1946.81uOuuuuOuOuOuuOuOOOuuOOuuOOuuOuuOOOOuOuOOuOuOuuOuOO20
818ΙΣΠ1ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ-ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ1.70-1.801-1u
890ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.-ΤΟΡΚΙ1.82-1.68
895ΑΓΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ1.60-1.90
968ΑΓΓΠΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ1.55-2.00
1221ΛΙΠΡΚΟΜΟ-ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ1.65-1.85
3.00687554.0845.92OOuuOOOuuOOuuOOOOuOuOOuuuuuuuOuuOuuuuuuuOOuOuuOuOO20
861ΓΑΛ3ΣΑΤΟΡΟΥ-ΜΠΟΥΛΟΝ1.60-1.90
1038ΑΓΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΤΟΤΕΝΑΜ2.00-1.55
1060ΓΑΛ1ΚΑΕΝ-ΝΑΝΣΙ1.55-2.00
1121ΛΙΠΡΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ-ΡΕΝΑΤΕ1.52-2.02
1252ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ1.70-1.80
3.05147555.5944.41uuuuuuuuuuuuuuOOOuOOOOuOuuuOuOuuOuuOuOuuOuuuOuuuOO20
795ΓΑΛ3ΚΟΝΚΑΡΝΟ-ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ1.50-2.050-0u
869ΙΤΑ2ΜΠΡΕΣΙΑ-ΑΒΕΛΙΝΟ1.60-1.90
1142ΠΟΡ2ΛΕΪΣΟΕΣ-ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ1.40-2.30
1174ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919-ΣΠΕΤΣΙΑ1.50-2.05
1249ΗΑΕ1ΑΛ ΑΪΝ-ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ2.15-1.45
1318ΒΕΛ1ΟΣΤΑΝΔΗ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ1.90-1.60
3.10485153.8946.11OuOuuuuuOuOOuuOuOOOuOuOuOOOuOuuuOOOOOOuOOuOuuOuuuu04
804ΟΛΛ2ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ-ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ2.10-1.483-0O
806ΟΛΛ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ-ΤΕΛΣΤΑΡ1.70-1.801-1u
900ΑΓΓ1ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ-ΟΞΦΟΡΝΤ1.68-1.82
909ΑΓΓ2ΚΕΜΠΡΙΤΖ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ1.52-2.02
1057ΓΑΛ1ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ-ΡΕΝ1.50-2.05
1253ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΣΑΡΑΪΜ1.75-1.75
3.15212954.6745.33OuOOOuuuOuuuuuuuOOuOuuOuOOOOuOOOOuOuOuuOuOuuuuuOuO10
885ΑΓΝΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΡΕΞΑΜ1.72-1.78
1016ΛΙΠΡΡΕΤΖΙΝΑ 1914-ΑΚΡΑΓΑΣ1.52-2.02
1077ΜΕΞΛΕΟΝ-ΠΟΥΜΑΣ1.90-1.60
3.20499853.9646.04OuuOuuOuuuuOOuOOuuuOOOuuuOOOuOOuOOuOuOOOuuOuuOOOOu01
807ΟΛΛ2ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ-ΟΣ2.55-1.323-1O
888ΑΓΝΛΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ1.75-1.75
907ΑΓΓ2ΜΠΑΡΝΕΤ-ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ1.85-1.65
916ΑΓΓ2ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ-ΜΟΡΚΑΜ1.75-1.75
1061ΙΣΠ2ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ-ΣΑΡΑΓΟΣΑ1.45-2.15
1088ΤΟΥ2ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ-ΣΑΝΛΙΟΥΡΦΑΣΠΟΡ1.48-2.10
1113ΟΛΛ1ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ1.80-1.70
1133ΙΤΑ2ΑΣΚΟΛΙ-ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ1.50-2.05
1160ΠΟΡΤΦΕΪΡΕΝΣΕ-ΕΣΤΟΡΙΛ1.45-2.15
3.25311254.0545.95OOuOuuOOuOOuOuOOOuuuOuuuOOuOuuOuuuuOOuOOOOOOuuOOuO10
844ΕΛΛ1ΗΡΑΚΛΗΣ 1908-ΒΕΡΟΙΑ1.40-2.30
872ΙΤΑ2ΣΠΑΛ 2013-ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ1.60-1.90
1112ΟΛΛ1ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ-ΡΟΝΤΑ1.65-1.85
1151ΛΙΠΡΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ-ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ1.52-2.02
3.30431754.1845.82OuuOOOOuOuuuuOuOOuuuuuOOOuuOuOuuOOuOOuOuOuOOOOuOOu01
770ΔΦΣΛΟΒΑΤΣΚΟ-ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ2.05-1.502-2O
794ΓΑΛ3ΜΠΕΖΙΕΡ-ΚΡΕΤΕΪΓ1.55-2.001-1u
810ΙΣΠ2ΟΥΕΣΚΑ-ΑΛΚΟΡΚΟΝ1.50-2.05
924ΑΓΓΤΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΓΟΥΛΒΣ1.70-1.80
1143ΠΟΡ2ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ-ΦΑΦΕ1.48-2.10
3.35217049.1250.88uOuuOOuuuuuOuOuuOOOOOuOuuuOOuuuOOuOuuuOOuuOOuOuOOO30
899ΑΓΓ1Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ-ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ1.85-1.65
1042ΙΣΠ1ΑΛΑΒΕΣ-ΛΕΓΚΑΝΕΣ1.40-2.30
1076ΜΕΞΤΙΓΚΡΕΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ1.60-1.90
1141ΠΟΡ2ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ-ΒΙΖΕΛΑ1.38-2.35
1223ΛΙΠΡΜΑΚΕΡΑΤΕΣΕ-ΜΟΝΤΕΝΑ1.50-2.05
3.40419254.2245.78OOuuuuuOuOOuOOuOuuuOOOuuuuuOOOOOuuuuOOuuOuuOuOuuuu04
787ΓΑΛ2ΧΑΒΡΗ-ΓΚΑΖΕΛΕΚ1.50-2.051-2O
1154ΛΙΠΡΤΟΥΤΟΚΟΥΟΪΟ-ΛΟΥΠΑ ΡΟΜΑ1.52-2.02
1233ΙΣΠ2ΚΑΝΤΙΘ-ΑΛΜΕΡΙΑ1.55-2.00
1248ΤΟΥ2ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ-ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ1.58-1.92
1256ΠΟΡ2ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β'-ΒΑΡΖΙΜ1.58-1.92
3.45205954.8845.12uOuOOOOuOOuOuuuuOOuOOOuuOOOuOOOuOOOOOOuuOuOuOuuOOu01
871ΙΤΑ2ΠΙΖΑ-ΤΕΡΝΑΝΑ1.35-2.45
914ΑΓΓ2ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.75-1.75
1034ΙΣΠ2ΛΟΥΓΚΟ-ΤΑΡΑΓΟΝΑ1.60-1.90
1147ΙΣΠ2ΡΕΟΥΣ-ΜΑΓΙΟΡΚΑ1.40-2.30
1227ΠΟΡΤΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ-ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ1.45-2.15
1259ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ-AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ2.40-1.37
3.50508352.9847.02uOOuuuOOOOOOuOOOOOuuuOOOuuuuOOuuOuOOuOuuuOuuuuOuOO20
773ΙΣΡ2ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ-ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ1.55-2.004-0O
801ΓΑΛ3ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ1.48-2.101-3O
835ΤΟΥ2ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ-ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ1.50-2.05
882ΒΕΛ2ΤΟΥΜΠΙΖΕ-ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ.1.90-1.602-0u
1022ΚΑΦΓΚΑΝΑ-ΜΑΛΙ1.35-2.45
1065ΛΙΠΡΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ1.55-2.00
1069ΠΟΡΤΑΡΟΥΚΑ-ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ1.40-2.30
1171ΤΟΥ1ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ1.70-1.80
1264ΙΣΠ1ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΘΕΛΤΑ1.75-1.75
3.60488452.9147.09uOuuuuOuuuOuuuuOOOuuuOOuuuOOuuuuOuOOOuOuuOOOuOOOuu02
786ΓΑΛ2ΑΖΑΞΙΟ-ΟΡΛΕΑΝ1.45-2.151-0u
788ΓΑΛ2ΟΣΕΡ-ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ1.50-2.050-2u
837ΤΟΥ1ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ-ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ1.50-2.05
918ΑΓΓΤΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΠΡΕΣΤΟΝ1.50-2.05
1011ΣΚΩΚΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.1.82-1.68
1081ΜΕΞΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ-ΤΙΧΟΥΑΝΑ1.55-2.00
1260ΙΤΑ2ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ-ΤΣΕΖΕΝΑ1.55-2.00
1265ΠΟΡΤΤΣΑΒΕΣ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ1.55-2.00
3.65218051.3348.67OOOOuuuOuOOuuOOuOOuuOuuOuOOOuOOOOuOuuuuOuOOuOOuOuO10
859ΛΙΠΡΣΙΡΑΚΟΥΣΑ-ΤΑΡΑΝΤΟ1.52-2.02
1059ΓΑΛ1ΜΠΟΡΝΤΟ-ΤΟΥΛΟΥΖ1.45-2.15
3.75580051.6048.40uOuOOOOuOuOOOOuOOuOuuOuOuuuuuuOuuOuuuOOuOuOOOOOuuO10
854ΤΟΥ1ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ-ΡΙΖΕΣΠΟΡ1.55-2.00
1083ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ2.02-1.52
3.80117452.2147.79uuuuuOuOOOOOuuOuuuOuuOOuOOuOuOOuuOOOOuuOOuOuOuuuOO20
813ΑΓΝΛΛΙΝΚΟΛΝ-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ2.02-1.522-0u
1136ΒΕΛ2ΡΟΖΕΛΑΡ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ1.70-1.80
3.85160750.2849.72OOuOuuOOOuuOOuuOuuuuOOuuOuuuOOuOOuuOuOOuuOOuuuuOOu01
998ΣΚΩ2ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ-ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ2.02-1.52
1035ΙΣΠ2ΤΕΝΕΡΙΦΗ-ΚΟΡΔΟΒΑ1.45-2.15
1119ΛΙΠΡΟΛΜΠΙΑ-ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ1.60-1.90
3.9082550.7949.21OuuuuuuuOuOOOOuOuuOuOuuOOOOOOuOOOOuuuuuuuuuuuOuuOu01
908ΑΓΓ2ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ-ΓΕΟΒΙΛ1.58-1.92
960ΑΓΓΠΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ1.75-1.75
3.9546250.4349.57uOOOuuuuOuOOuOOuOuOOuuuuOuuOuuuuuuuuuuuuOOuOOuuuuO10
782ΤΟΥ2ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ-ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ1.60-1.90
879ΓΕΡ1ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ1.75-1.75
1118ΛΙΠΡΓΚΟΥΜΠΙΟ-ΛΟΥΜΕΖΑΝΕ1.52-2.02
4.00805751.5948.41OOuuuOOOuuuOuuOuuuOOuOuOOuOuOuOuOOuuOuuOuuOuuuuOOu01
860ΛΙΠΡΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ-ΜΕΣΙΝΑ1.52-2.02
884ΑΓΝΛΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ-ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ1.75-1.75
921ΑΓΓΤΝΤΕΡΜΠΙ-ΡΕΝΤΙΝΓΚ1.65-1.85
1036ΙΣΠ2ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ-ΕΛΤΣΕ1.65-1.85
1102ΑΓΓΠΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΛΕΣΤΕΡ1.50-2.05
1116ΛΙΠΡΜΠΑΣΑΝΟ-ΑΝΚΟΝΑ1.55-2.00
1158ΚΥΠ1ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ-AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΙΑΣ1.80-1.70
1159ΓΑΛ1ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ-ΑΝΖΕ1.45-2.15
1238ΠΟΡΤΜΠΡΑΓΚΑ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ1.65-1.85
4.10108353.9246.08uuuuOOOOuuuuuuuuuOOuuOuOuuuOOuOOOOuuOOOuOOuOuuuOuu02
769ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.1.88-1.622-0u
886ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΜΠΡΟΜΛΕΪ2.00-1.55
1063ΒΕΛ2ΑΝΤΒΕΡΠ-ΛΕΟΥΒΕΝ1.70-1.80
1114ΟΛΛ2ΦΕΝΛΟ-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ1.90-1.60
4.1585950.8749.13uuuuuuOuuOuOuOuOOuOOuuuuOuOOuOuuuOuOOOuOuuuOuuuOuu02
784ΗΑΕ1ΑΛ ΑΧΛΙ (ΗΑΕ)-ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΪ2.02-1.522-1O
920ΑΓΓΤΚΑΡΝΤΙΦ-ΜΠΕΡΤΟΝ1.65-1.85
1068ΙΣΠ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ1.70-1.80
4.20115151.9548.05uOuuOOOOuOuuuuuuuuuuOuuOOOuuOOOOuuuuOuuuuOOOuuOuOu01
796ΓΑΛ3ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ-ΜΠΕΛΦΟΡΤ1.48-2.10
4.25294750.8049.20OuuuOuuuOOOuuOOuOOOuOuOuuOOuuOuuuOuOOOuuuOOOOuOuuO10
785ΚΑΦΜΑΡΟΚΟ-ΤΟΓΚΟ1.35-2.453-1O
791ΓΑΛ2ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΤΟΥΡ1.50-2.05
815ΑΓΓΤΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.1.45-2.152-1O
1237ΓΑΛ1ΛΥΩΝ-ΜΑΡΣΕΪΓ1.85-1.65
4.30253349.9450.06OuOuOuOOuOOOuuOuOuuOOOOOuOuOOOuuOOuOuOOOuuuOuOuuuu04
877ΓΕΡ1ΣΑΛΚΕ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ1.65-1.85
1002ΣΚΩΚΕΪΡ-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ1.90-1.60
1109ΤΟΥ2ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ1.68-1.82
1124ΛΙΠΡΠΙΣΤΟΪΕΖΕ-ΠΡΑΤΟ1.65-1.85
4.4090549.7250.28uOOOuuOOuOuuuOOuuuOuOOuuuuOuuuuOOuOuOOOuuOOuOuOOOO40
780ΔΦΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ1.80-1.702-2O
1029ΗΑΕ1ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΡΑΜΠΙ-ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ2.25-1.42
1220ΛΙΠΡΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ-ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ1.48-2.10
4.50500751.4348.57OOOuuOuuOuuOuOuOOOOOOOuOuOuuuuuOuOOOuuuOuuOuOuOuuu03
771ΔΦΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.-ΛΙΝΤΣΕΡ2.05-1.500-1u
870ΙΤΑ2ΚΑΡΠΙ-ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ1.50-2.05
1097ΙΣΠ2ΛΕΒΑΝΤΕ-ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ1.60-1.90
1135ΓΕΡ1ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΧΕΡΤΑ1.75-1.75
2402ΔΦΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ-ΣΤΡΟΜΕΝ2.02-1.523-2O
4.60162449.3250.68OuuuOOOuOuuuOuOuOuOOuuOuOuOuOuOuuuuOOOuOOOuOOuOOuu02
802ΟΛΛ1ΤΒΕΝΤΕ-ΧΕΡΑΚΛΕΣ2.00-1.551-0u
1093ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ-ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ1.75-1.75
1120ΛΙΠΡΠΑΡΜΑ-ΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ1.52-2.02
4.7060250.5049.50uOuOOOuOOOuOOuOOuOuOuuOOuOOuOOuuuOuuOOuOuuOOuuOOuu02
1019ΤΟΥ2ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ-ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ1.58-1.92
4.75253551.7948.21OuuuuuuOuuOuOuOOuuOuOuuOOOuOOOuuuOuuuOOOuOuOOOOOOO70
792ΓΑΛ2ΡΕΜΣ-ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ1.60-1.900-0u
922ΑΓΓΤΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ1.55-2.00
1050ΚΑΦΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΟΥΓΚΑΝΤΑ1.45-2.15
1104ΕΛΛ2ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ1.50-2.05
1224ΙΣΠ1ΜΠΕΤΙΣ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ1.60-1.90
1343ΙΤΑΚΝΑΠΟΛΙ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ1.90-1.60
2409ΔΦΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.1.80-1.700-1u
4.8076850.5249.48OOuuuOOuOuuuuOOOuuOOOuOuuuuOuOOuOOuOuuOuuuuOuuuOOu01
798ΓΑΛ3ΠΑΡΙ-ΣΕΝΤΑΝ1.35-2.451-1u
891ΑΓΝΛΣΑΟΥΘΠΟΡΤ-ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.1.80-1.70
4.9074051.4948.51uuOOuOOOuuuOOuuuuuOuuOuuOOOOuOOOuuuOuuuuOOOOOOuuuO10
805ΟΛΛ2ΦΟΛΕΝΤΑΜ-ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.02-1.523-1O
889ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΓΚΙΣΕΛΙ1.78-1.72
1039ΓΕΡ1ΛΕΙΨΙΑ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.1.65-1.85
2408ΔΦΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ-ΟΦΕΝΜΠΑΧ1.85-1.650-1u
5.00548948.7351.27uOuuOuuOuOOuuuuOOOuuOOuuuOOOuOuOuuOuOOOuOuuOOOOOOO70
783ΚΑΦΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ1.45-2.152-2O
863ΓΑΛ2ΛΑΝΣ-ΝΙΜ1.60-1.90
975ΑΓΓΠΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ1.65-1.85
1130ΙΤΑ1ΤΖΕΝΟΑ-ΚΡΟΤΟΝΕ1.85-1.65
1262ΓΑΛ2ΜΠΡΕΣΤ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 931.65-1.85
5.1033050.9149.09OOOOOOuOuOuuuuuOOOuOOOOOuuOuuuuOOOuuOuuOuuOuuuOOOu01
1005ΣΚΩΚΝΤΑΝΤΙ-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ2.30-1.40
2406ΔΦΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΣΕΡΒΕΤ2.15-1.45
5.2073147.7452.26uOOuOOuuOOOOOOOOuOuOuuuuuuuOuOOOuuuuuOuuOuuOuOuuOu01
5.25200248.7551.25uOOOuOOOuOOuuOuuuOOOOuOOOOuOuOOOOOuuOOuOuuuuOuuuOu01
803ΟΛΛ2ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ-ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ2.15-1.450-3O
811ΒΕΛ1ΓΑΝΔΗ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ1.65-1.851-0u
840ΙΣΠ1ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΓΡΑΝΑΔΑ1.65-1.85
1027ΤΟΥ1ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ-ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ2.05-1.50
1184ΙΤΑ1ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ1.75-1.75
5.3021252.8347.17OuOuOuOOuOuOuOOOOuuOOOOuuuuuuOOOuOuOOOOOOOuuOuuuOO20
1009ΣΚΩΚΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-IΣΤ ΦΑΪΦ2.10-1.48
5.4070048.2951.71OuuuuOuuOuOOuOuuOuuOuuuuOuOuuOOuuuuOuOuOOOOuOOOuuu03
912ΑΓΓ2ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΚΡΟΥ1.85-1.65
1156ΤΟΥ2ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ-ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. ΣΠΟΡ1.65-1.85
1226ΜΕΞΤΟΛΟΥΚΑ-ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ1.80-1.70
2411ΔΦΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08-ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ2.05-1.507-1O
5.50357748.0651.94OuOOuOOOOuOOOOOOuOOOuuuuuuuuOOOuOuOOOuOuuuOOOOuOuu02
1014ΕΛΛ1ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ1.40-2.30
1041ΟΛΛ1ΑΛΚΜΑΑΡ-ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ2.30-1.40
1185ΙΣΠ2ΧΕΤΑΦΕ-ΜΙΡΑΝΤΕΣ1.60-1.90
1186ΙΣΠ2ΧΙΡΟΝΑ-ΣΕΒΙΛΛΗ Β1.60-1.90
5.7043548.9751.03OuuuuuuOuuOuOOuuuuOOOOuuOOOOuOOuOuuOOOuOOOOOOuuOOu01
1139ΠΟΡ2ΑΒΕΣ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β'1.70-1.80
5.75140149.4650.54uuuOOOuuuOuuuOOuOOuuOuuuuOuOuuOOOuOOuuOuOOuuOuuOuO10
1317ΒΕΛ1ΓΚΕΝΚ-ΚΟΡΤΡΑΪΚ2.00-1.55
6.25237045.7454.26OOOOOOuuOuuOOuuuuuuuOuuuOOuuuOOOuOuOOOuOuuuuuOOOOu01
887ΑΓΝΛΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ-MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ2.02-1.52
1101ΙΤΑ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΛΑΤΣΙΟ1.75-1.75
1228ΒΕΛ1ΜΑΛΙΝ-ΒΕΣΤΕΡΛΟ2.05-1.50
1232ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ1.72-1.78
1319ΒΕΛ1ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ-ΜΟΥΣΚΡΟΝ2.00-1.55
6.50230948.5951.41OuOuOuOOOOuuuuOuOuuuuOOuOuOOOuuOOuuuOOOuOuuuuOuOOO30
7.00294243.8156.19uuOuuuOuuuuOOuOOuuOOOuOOOOuuOOOOOOOOOOuuuuOOuuOOuO10
1125ΚΥΠ1ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ1.85-1.65
8.00212541.2758.73OOOOuOuuuuuOuOOuOOOOOuuOuOOuOOOuuOOOuuOuOuOuuOOuOO20
8.2533741.8458.16uOuOuOuOOuOOuOOOOOuOOOOOOOuuuOOuuOOOOOOOuOOuOuOOuO10
1157ΟΛΛ1ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΧΕΡΕΝΦΕΝ2.45-1.35
8.50133142.9057.10uuOuOOuOOOOOOuOuOOuOuOuOOOOOuOOOuuuOuOOuuuOOuOuOuO10
1175ΒΕΛ1ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ2.15-1.45
9.00155341.2758.73OOOOuOuOuuOOuOOOOOOuuOuOuuOOOOuuOOOuuuOOOOOuuOuuOO20
1235ΙΤΑ1ΡΟΜΑ-ΚΑΛΙΑΡΙ2.85-1.25
9.2514335.6664.34OOOOOOOOuOOOuOOuuOOOOuuuuOuuuuuOuOOuuOuOOuOuOOuOOO30
9.5022648.2351.77OOuOOuOOuOuOuOuuuOOuOOOOuOuuuOOuOuuOOOOOOuuuOOOOOO60
923ΑΓΓΤΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΡΟΔΕΡΑΜ2.30-1.40
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima