Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του διπλού -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.147534.6765.33OOuOOuOOOOOuOuuOuuOuOOOOOOOOOOOOOOuOuuOuOOuOOuuOuO10
1.2564942.9957.01OuOuOuuOOuOuuuOOOuOuOOOOuuuOOOOOuuOOOuOuuuuOuOOuOO20
2047ΕΛΒ1ΛΩΖΑΝΝΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ2.30-1.40
2162ΟΚΡΝΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ1.92-1.58
2218ΙΤΑ1ΚΑΛΙΑΡΙ-ΝΑΠΟΛΙ2.15-1.45
1.2717242.4457.56OOuOuOOuOuOuOOOuuuOOOOOuuuuOOOuOOuOuOuOuOuOOOOuuuu04
1.2833836.9863.02uOuOuuuOOOOOuOuuOOOuOuOOOOOOOuuOOOuuOOOuuuuOOOOuOO20
2396ΣΕΡ1ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠ.-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ2.05-1.50
1.3074343.4756.53OuOOOOOuOOOOuuOOuOuOuOOOOOOOOOuOuuuuOOOuuOOOOOOOuO10
508ΒΟΥ1ΝΤΟΥΝΑΦ ΡΟΥΣΕ-ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ1.92-1.58
2073ΠΟΡΤΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ1.90-1.60
2201ΠΟΡΤΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ-ΠΟΡΤΟ2.15-1.45
1.3593944.8355.17uOOOOuOuOOOOuOOOOOOOuuOOuuOOOOuOOOuuOOOuuuuOuuuOuO10
531ΙΣΠ1ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ2.45-1.35
2170ΚΥΠ1ΠΑΦΟΣ FC-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ1.92-1.58
1.3832145.4854.52OOOuuOuuOuuOOOuOuuOOOOOuuuuuOOOOOuuOOOuOOuuuuOOOuu02
1.40114948.4851.52uuuuOOuOuuOOOuuOuOOOuuOOOOOOOOOuuuOOuuOOOuOuOOuOuO10
2105ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΤΟΤΕΝΑΜ1.90-1.60
1.4243147.8052.20OOuuuOuuuOOuuuuuuuOOuOuOOuuOOuuOuOOOuOuuOuuOuOuOOu01
2026ΗΑΕ1ΣΑΡΤΖΑ-ΑΛ ΑΪΝ2.10-1.48
2206ΒΟΥ1ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ2.02-1.52
2315ΑΥΠΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ.-ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ2.05-1.50
1.50154745.7754.23uuuuOuOOuOOOOOuOuOOuOuuuuuOOOOuuuOOOuuuuOOOOOuuOOO30
1590ΒΟΛΒΝΤΕΣΤΡΟΪΕΡΣ-ΜΠΟΛΙΒΑΡ2.10-1.48
2099ΔΑΝ1ΧΟΜΠΡΟ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ1.85-1.65
1.60179550.2049.80uOOuOOOuuOOOuuuOuOOuuuOuuuOOOuOuOuuOOuOuuOOuuOuuOO20
1821ΑΥΣ2ΛΙΝΤΖ-ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ2.00-1.55
2126ΣΚΩΠΑΜΠΕΡΝΤΙΝ-ΣΕΛΤΙΚ1.80-1.70
1.6332049.0650.94OOOOOuOOuOOOuOOOuOOOuOOOOOuOuOuuuuuOOuuuuOuuuuOuuu03
1962ΑΓΓ1ΓΟΥΟΛΣΟΛ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ1.65-1.85
2348ΒΡΑΚΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤΙΑ-ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ1.60-1.900-2u
1.65189747.5552.45uuOuOuuOOOuuuuuOOOOOuOOuOOuOuuuOuOuuOOuOuOOOOuOOuu02
2133ΙΤΑ1ΒΕΡΟΝΑ-ΤΟΡΙΝΟ2.00-1.55
1.6737051.6248.38uuuOOOOOuuuOOuuOOuOOOOuuOuOuOOuuuuuuOuuOuOuuuuuOuu02
2497ΑΥΠΓΚΟΛΝΤ ΚΟΣΤ ΣΙΤΙ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ3.15-1.20
1.6828443.6656.34OOOOOuOuOuOOOuOOuOOOuuOuOOOuOuuuuuOOuuOOOuuuuOOuOO20
2081ΙΑΠ1ΣΙΜΙΖΟΥ-ΚΑΣΙΜΑ1.85-1.65
2499ΑΖΕΠΣΑΜΠΑΓΙΛ-ΓΚΑΜΠΑΛΑ1.55-2.00
2509ΟΥΡ1ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ-ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ1.80-1.70
2512ΤΟΥ2ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ-ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ2.00-1.55
1.70206548.1451.86uuuOOOOuuOOuOuOuuOOuuuOOOOOuOOOuuOuuuOOOOuOuOuOOuu02
514ΤΟΥΚΑΚΙΣΑΣΠΟΡ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ1.80-1.70
523ΡΟΥΚΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ-ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ1.48-2.10
1568ΚΡΙΚΚΑΡΜΕΛΙΤΑ-ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ1.70-1.80
1835ΓΑΛ2ΝΙΟΡ-ΝΙΜ1.85-1.65
1858ΕΛΒ2ΒΟΛΕΝ-ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ2.15-1.45
2342ΑΥΠΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ-ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ2.15-1.453-2O
2405ΙΣΛΛΣΕΛΦΟΣ-ΓΡΙΝΝΤΑΒΙΚ2.30-1.40
1.7258548.8951.11uuOuOuOuuOuOuuuOuOuOOOOOOOuuOuuuuuuuuuuuuOOOOOOOuO10
2085ΙΑΠ2ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ-NΙΪΓΚΑΤΑ1.50-2.05
2444ΟΥΛΠΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ-ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ2.00-1.55
1.75217850.0050.00OuOOOOOuOOuuuuOOOOuuuOOuuuOOOOuOOuuuOuOOuuOOuuOuuu03
1561ΙΣΛΛΙΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΘΡΟΤΟΥΡ2.10-1.48
2014ΤΣΧ1ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ-ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ1.50-2.05
2135ΙΤΑ1ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ-ΛΑΤΣΙΟ1.90-1.60
2507ΒΣΝ1ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΝΤΟΜΠΟΪ-ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ1.85-1.65
1.80208249.2350.77OOOuOOuuOuuuuOOOuuuOuuuuOuOuOOOOOOuOuOOuuOuOuuOuOu01
2018ΓΑΛ1ΤΟΥΛΟΥΖ-ΜΟΝΑΚΟ1.80-1.70
1.8126249.2450.76OOuOuOOOOOuOOuOuuOuuuOuuuOuOuuOuuuuOuOuuuuOOOuOOOu01
1.8240942.7957.21uuuOOuOOuOOOuuOOOOuOOuuOOuOuuOOOuuuuuuOOuOuOOuOuOu01
1870ΙΡΛΠΜΠΡΕΪ-ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ1.65-1.85
1874ΙΡΛΠΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ1.60-1.90
1998ΣΚΩ2ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ-ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ1.70-1.80
2166ΑΥΣ1ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ1.58-1.92
2489ΑΥΠΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ2.15-1.45
1.8319947.7452.26uuuuOOuOOOOuOOOOOOOuOuOOuOuuOuuuOuOOuOOuuuuOuOOOOu01
1.85226249.9650.04OuuOuOOOuOOOuOOOuOuOOOOOOOOuOOuuOOOOuuOOOuOuOOuOuO10
1117ΙΣΠ3ΟΣΑΣΟΥΝΑ Β'-ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ1.55-2.00
1984ΑΓΓΤΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ-ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ1.60-1.90
2160ΕΛΒ2ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ-ΒΑΝΤΟΥΖ1.85-1.65
2325ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ-ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ1.48-2.10
2343ΑΥΠΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ-ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ2.00-1.55
2541ΑΓΙΣΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ-ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ2.25-1.42
1.8737750.4049.60uOOOuuuuuOOOOOOuOuuuuOuuOuuOOuuuOOOOOuuuuOuuuuuuuu08
1879ΜΕΞΑΤΛΑΣ-ΜΟΝΤΕΡΕΪ1.65-1.85
2067ΠΟΛ1ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ-ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ1.68-1.82
2428ΛΙΠΡΠΡΑΤΟ-ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ1.60-1.90
1.90274850.3349.67uuuuuOOOOuuuuOOOOOOOuOOOOuuuOuuuuOuuOuOuuOOuOOuOOu01
1977ΑΓΓΤΜΠΕΡΤΟΝ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ1.55-2.00
1.9141048.0551.95uOuOuOuOuuOOuOOuuOOOuuuuOOOOOOuuuuOuuuuOuuOOuOOOOu01
2550ΑΓΝΒΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ-MΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ1.90-1.60
2555ΑΓΝΝΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ1.90-1.60
1.9248249.7950.21uuuOuuOuOOuOuOuuuOOuuOOOOOOuuOOOuuOuuOuOuOuOOuuOuO10
2092ΙΑΠ1ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ-ΚΑΒΑΣΑΚΙ1.70-1.80
2533ΑΓΙΣΤΟΥΤΙΝΓΚ & ΜΙΤΣΧΑΜ-ΛΙΣΤΟΝ2.15-1.45
2537ΑΓΙΣΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ-ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ2.00-1.55
1.95194951.6248.38uOuuuuOOOuOOOOOOuOOuuOuOOuOuuuOOuuuOOuOuOuOOOuuOOO30
1950ΑΓΝΛΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ1.65-1.85
1965ΑΓΓ2ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ1.80-1.70
2404ΙΣΛΛΘΟΡ-ΦΙΛΚΙΡ2.10-1.48
2447ΟΥΛΠΠΡΕΣΤΑΤΙΝ ΤΑΟΥΝ-ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ2.45-1.35
1.9861952.1847.82uuOOuuuOuOOuuOuOOOuuOOuOOOOuOOOOuuuuuuOOOOOOuuuOOu01
1886ΑΥΣΛΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ2.10-1.48
1948ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.-ΤΡΑΝΜΙΡ1.70-1.80
2071ΑΡΓ1ΛΑΝΟΥΣ-ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ1.48-2.10
2082ΙΑΠ1ΣΕΝΤΑΪ-ΚΑΣΙΒΑ1.65-1.85
2211ΟΛΛ2ΝΕΟΙ ΑΛΚΜΑΑΡ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.30-1.40
2369ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΜΑΡΜΟΡΕΚ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ1.50-2.051-0u
10.00194142.0457.96uOOuuuOuOOOuuOOOOOuOOuuOuOuOuOOOOuuuOuuuOOuuuOOOuO10
1823ΑΥΣ2ΡΙΝΤ-ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ2.45-1.35
2178ΤΣΧ1ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 19051.60-1.90
2378ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ-ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ1.65-1.853-0O
10.5048238.1761.83OOOOOOuuOOOuuOOuOOuOOuOuuOOOuOOOOOOuOuuOuOOuOuOOuu02
1820ΤΟΥ1ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ2.60-1.30
1988ΑΓΓΠΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ2.60-1.30
2223ΠΟΡΤΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ2.15-1.45
2440ΛΙΠΡΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ-ΑΚΡΑΓΑΣ1.40-2.30
11.0063138.9961.01uOuOOOuOuOOOOOuOuOOuOOOOOOOOOOOuOuOOuuOOuOOOOOOOOO90
1813ΒΟΥ1ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ2.25-1.420-0u
2040ΕΛΛ1ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ1.60-1.90
11.5027431.3968.61uuOuuOuOOOOuOOOuuOuOOuOuOOuOOOOOOOOuOOOOOuOOOuOOuO10
2069ΙΤΑ1ΙΝΤΕΡ-ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ2.45-1.35
2385ΑΛΓ1ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ-ΜΠΙΣΚΡΑ1.48-2.10
12.00107637.3662.64uuuOOOOuOOOOOOOOOuOOOOOuuOuuOuuuOOOuOOuuOOuOOOOuOO20
13.5010939.4560.55uOOOOuOOOOOuOOOuuuOOOuOuuOOuuOuOOuuOOuuOOOOOuuOOOO40
15.0041537.3562.65uuOOOOuOOOuuOuOuuOuOuOOOOOOOuuOOOOOOuOOuOuOOOOOuOO20
1932ΓΕΡ1ΜΠΑΓΕΡΝ-ΧΕΡΤΑ2.60-1.30
2102ΟΛΛ1ΑΓΙΑΞ-ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ3.15-1.20
17.0010333.9866.02OuuOOuuuOuOOuOOOuOuuOuuOOOuuOOOOuOuuuOOOOuOOOOOOOO80
2012ΙΣΠ1ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΛΑΒΕΣ3.55-1.15
2070ΙΣΠ1ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΧΙΡΟΝΑ3.15-1.20
2208ΤΣΧ1ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΖΙΧΛΑΒΑ2.60-1.30
19.008934.8365.17OOOOOuuOOOOOOOOuOOuOOOuuuuuOuuuuOOOOuOOOOuuuOOuuOO20
2161ΟΚΡΝΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ2.45-1.35
2.00347851.4448.56OuuuOOOOOuOOuOuuOuOuOOuuuOOuuOOOOOOuuuuuOOuOuuuuOu01
1901ΣΚΩΠΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ1.55-2.00
1939ΔΑΝ1ΛΙΝΓΚΜΠΙ-ΑΑΡΧΟΥΣ1.72-1.78
1996ΣΚΩ1ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ-ΑΛΟΑ1.85-1.65
2068ΟΛΛ1ΦΕΝΛΟ-ΦΙΤΕΣΕ1.70-1.80
2443ΟΥΛΠΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ-ΜΠΑΝΓΚΟΡ1.80-1.70
2.0253348.7851.22OOuOuOuOuuuuuuOuOuuOuOOOuOuuOOOOOOuuOuuOuOuuOuuuuu05
2477ΙΣΗΜΤΕΧΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ1.92-1.58
2.05239050.1349.87uuuOuuOOOuOuuOOuOuuOOuOOuuuOuOuOuOuuuOOuOuuOOOOOuO10
1587ΧΙΛ1ΤΕΜΟΥΚΟ-ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ1.70-1.80
2159ΕΛΒ1ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΖΥΡΙΧΗ1.75-1.75
2.10428650.9349.07OuuuuOuOOOOuOOuuOOuOuuuuOuOuOuOuOuuuOOOOuOuuuOuuuO10
1891ΓΕΡ2ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ1.75-1.75
2065ΒΕΛ1ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ-ΓΑΝΔΗ1.80-1.70
2379ΜΑΣΛΝΕΓΚΕΡΙ ΣΕΜΠΙΛΑΝ-ΤΕΡΕΝΓΚΑΟΥ1.90-1.601-2O
2395ΣΕΡ1ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤ.-ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ1.60-1.90
2451ΑΡΓ3ΣΑΣΑΣΙΠΑΞ-ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ1.50-2.05
2.15343151.9748.03uuuOOOOOOuuuuuOOOOOuuOOuuOOOuOuuOuuOuOuuuuuOOOuuOO20
1917ΚΡΟ1ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΟΣΙΓΙΕΚ1.52-2.02
1982ΑΓΓΤΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΝΤΕΡΜΠΙ1.60-1.90
1983ΑΓΓΤΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ1.50-2.05
2024ΤΟΥ1ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ2.15-1.45
2101ΙΣΠ2ΚΟΡΔΟΒΑ-ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ1.90-1.60
2197ΙΣΠ1ΣΕΒΙΛΛΗ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.60-1.90
2552ΑΓΝΒΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ-ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ1.85-1.65
2.20537852.8447.16uOOOOOOuuuuuuuuOOuOuuuuuuuOuOuuOuuOuuuuOuOuOuuuOuO10
1565ΒΟΛΒΑΟΥΡΟΡΑ-XΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ2.00-1.55
1807ΙΝΠΛΣΕΠΙΤΡΟΥΝΤ ΡΑΣΤ-ΣΑΪΠΑ ΚΑΡΑΝΤΖ1.40-2.302-0u
1865ΓΑΛ1ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ1.50-2.05
1930ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ-ΜΠΑΡΙ1.65-1.85
1946ΑΓΝΛΧΑΡΤΛΠΟΥΛ-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.1.68-1.82
1975ΑΓΓ2ΓΕΟΒΙΛ-ΚΑΡΛΑΪΛ1.65-1.85
2145ΒΕΛ2ΡΟΖΕΛΑΡ-ΛΕΟΥΒΕΝ1.80-1.70
2154ΠΟΡ2ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.70-1.80
2182ΠΟΛ1ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ1.60-1.90
2323ΑΡΓ1ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ-ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ1.45-2.15
2329ΟΥΓ1ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ-ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ1.72-1.78
2403ΙΣΛΛΑΚΡΑΝΕΣ-ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ2.10-1.48
2406ΙΣΛΛΧΑΟΥΚΑΡ ΧΑΦΝΑΡΦΓΙΟΡΝΤΟΥΡ-ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΟΛΑΦΣΒΙΚ1.82-1.68
2407ΙΣΛΛΛΕΪΚΝΙΡ ΡΕΪΚ.-ΚΕΦΛΑΒΙΚ2.02-1.52
2423ΛΙΠΡΣΟΥΝΤΙΡΟΛ-ΠΑΝΤΟΒΑ1.40-2.30
2.25422052.7747.23uOuuuOOOuuuuuuOuuOuuOuuOuOuOuuuOOuuOOuOuOOuOuOOuOu01
1802ΙΝΠΛΣΙΑ ΤΖΑΜΕΓΚΑΝ-ΣΕΠΑΧΑΝ1.35-2.450-5O
1904ΓΕΡ3ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ1.52-2.02
1929ΙΤΑ2ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ-ΠΑΛΕΡΜΟ1.55-2.00
2051ΠΟΡΤΜΑΡΙΤΙΜΟ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ1.55-2.00
2169ΚΡΟ1ΡΙΕΚΑ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ1.48-2.10
2217ΓΑΛ2ΝΑΝΣΙ-ΛΟΡΙΑΝ1.75-1.75
2334ΑΥΠΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ1.90-1.60
2558ΑΓΝΝΓΟΥΑΪΤΧΟΚ-ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ2.00-1.55
2.30581452.2047.80uOOOOuuuuuOOOOOuOuuOOuOOuOuuuuuOOOuOOuuuuuOOOOuOOu01
545ΠΟΛ1ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ1.62-1.88
1579ΚΡΙΚΣΑΝΤΟΣ ΝΓ.-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ1.80-1.70
1811ΙΝΔ1ΚΕΡΑΛΑ ΜΠΛΑΣΤΕΡΣ-ΤΣΕΝΑΪΝ1.55-2.000-0u
1873ΙΡΛΠΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ-ΝΤΕΡΙ1.52-2.02
1883ΑΥΣΛΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ2.00-1.55
1997ΣΚΩ2ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ1.75-1.75
2000ΣΚΩ2ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ-ΕΛΓΚΙΝ1.82-1.68
2037ΑΓΓΤΦΟΥΛΑΜ-ΓΟΥΛΒΣ1.75-1.75
2087ΙΑΠ2ΤΟΤΣΙΓΚΙ-ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ1.50-2.05
2109ΓΕΡ2ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ-ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ1.85-1.65
2148ΑΙΓΠΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ-ΑΛ-ΜΑΣΡΙ1.48-2.10
2158ΕΛΒ1ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ1.85-1.65
2199ΑΡΓ1ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ-ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ1.37-2.40
2394ΣΕΡ1ΜΑΤΣΒΑ ΣΑΜΠΑΤΣ-ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ1.50-2.05
2448ΟΥΛΠΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ-ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ2.00-1.55
2461ΧΙΛ1ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ-ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ1.60-1.90
2496ΑΥΠΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ-ΡΕΝΤΛΑΝΤ3.35-1.17
2540ΑΓΙΣΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ-ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ2.02-1.52
2553ΑΓΝΝΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ1.90-1.60
2.35462952.8847.12OOuuuuOuuuuOOOuOOOOuOuuuuOuuuOuOuuOuOuuuOOOOOuuOuO10
1116ΛΙΠΡΤΕΡΑΜΟ-ΜΠΑΣΑΝΟ1.50-2.05
1919ΤΣΧ1ΜΠΡΝΟ-ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ1.50-2.05
1924ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ-ΕΜΠΟΛΙ1.75-1.75
1978ΑΓΓΤΛΙΝΤΣ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ1.85-1.65
2055ΟΛΛ1ΧΕΡΑΚΛΕΣ-ΤΣΒΟΛΕ2.15-1.45
2421ΛΙΠΡΒΙΤΣΕΝΤΖΑ-ΡΕΤΖΙΑΝΑ1.25-2.85
2478ΚΟΛ1ΛΕΟΝΕΣ Π.Σ.-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ1.38-2.35
2480ΚΟΛ1ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ-ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ1.48-2.10
2.40661752.4347.57OOuuuuuuOOuOuuOuOuuuuOOOuOOOuOuOOuuuOOOOuOOuOOOuuO10
586ΓΑΛΚΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ-ΛΑΝΣ1.60-1.90
1803ΙΑΠ1ΤΟΣΟΥ-ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ1.50-2.051-1u
1817ΤΣΧ1ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ1.65-1.85
2155ΠΟΡ2ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β-ΒΙΣΕΟΥ1.72-1.78
2375ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ1.37-2.400-2u
2386ΑΛΓ1ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ-ΣΕΤΙΦ1.30-2.60
2441ΛΙΠΡΦΟΝΤΙ-ΜΑΤΕΡΑ1.52-2.02
2486ΜΕ2ΜΟΥΡΘΙΕΛΑΓΚΟΣ-ΝΤΟΡΑΔΟΣ1.52-2.02
2516ΑΓΙΣΜΠΟΥΡΓΚΕΣ-ΘΑΡΟΚ2.30-1.40
2536ΑΓΙΣΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ2.02-1.52
2539ΑΓΙΣΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.25-1.42
2.45437252.9047.10OOuOuOuOuuOOuOuOuOuOuuOOuOuOOOOuuOOOOOuOOOuOOuuOOO30
1222ΠΑΡ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ1.75-1.75
1517ΙΝΔ1ΔΕΛΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΣ-ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ1.85-1.65
1583ΟΥΡ1ΤΟΡΚΕ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ1.72-1.78
1597ΧΙΛ1ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ-ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ1.80-1.70
1822ΑΥΣ2ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ-ΝΟΪΣΤΑΝΤ1.80-1.70
1864ΑΓΓΤΧΑΛ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.70-1.80
1967ΑΓΓ2ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ-ΚΡΟΟΥΛΙ1.58-1.92
2009ΣΚΩΠΧΑΜΙΛΤΟΝ-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ1.60-1.90
2140ΠΟΛ1ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ-ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.70-1.80
2352AYΠΑΡΜΑΝΤΕΪΛ-ΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ ΓΙΟΥΝ.2.45-1.35
2483ΜΕ2ΑΤΛΑΝΤΕ-ΑΛΕΜΠΡΙΘΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ1.55-2.00
2495ΑΥΠΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ-ΟΛΙΜΠΙΚ3.45-1.16
2501ΑΖΕΠKEΣΛΑ FK-ΣΟΥΜΓΚΑΒΙΤ1.48-2.10
2.50768951.7248.28OOOOOuOOuuuuOuuuuOuOOuOOuuOOuuuuOuOuuuOuOuuOuuuOOu01
1115ΛΙΠΡΦΕΡΜΑΝΑ-ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ1.50-2.05
1243ΜΕ2ΚΑΦΕΤΑΛΕΡΟΣ ΝΤΕ ΤΑΠΑΤΣ.-ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ1.78-1.72
1857ΟΛΛ2ΤΕΛΣΤΑΡ-ΦΟΛΕΝΤΑΜ2.45-1.35
1876ΑΡΓ1OΛΙΜΠΟ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ1.50-2.05
1956ΑΓΓ1ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ-ΟΞΦΟΡΝΤ1.78-1.72
2066ΙΡΛΠΛΙΜΕΡΙΚ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ1.55-2.00
2377ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ-ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ1.75-1.751-1u
2.55443553.9146.09OOuuuuOOOuOOuOOuOuuOuOuuOuuOuOOOuOuOuuuOOuOuOOuOOu01
1570ΚΡΙΚΛΙΜΟΝ-Λ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ1.90-1.60
1581ΟΥΡ1ΑΤΕΝΑΣ ΝΤΕ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ-ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ1.65-1.85
1845ΓΑΛ3ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ-ΜΠΟΥΛΟΝ1.65-1.85
1952ΑΓΓ1ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΣΚΑΝΘΟΡΠ1.82-1.68
1959ΑΓΓ1ΠΛΙΜΟΥΘ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ1.82-1.68
2006ΣΚΩΠΝΤΑΝΤΙ-ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ1.65-1.85
2019ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ1.48-2.10
2043ΡΟΥ1ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ-ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ1.37-2.40
2090ΙΑΠ2ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ-ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ1.50-2.05
2129ΚΥΠ1AE ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ1.78-1.72
2177ΒΕΛ1ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ1.90-1.60
2345AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΣΟΡΕΝΤΟ2.40-1.37
2439ΛΙΠΡΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-ΚΟΖΕΝΤΣΑ1.40-2.30
2543ΤΟΥ2ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ-ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ1.58-1.92
2.60775152.2147.79uuuOuuOOuOuuuuuuuOOOuuuuuOuuuuOOOOuuuuOOuuOuuOOuuu03
506ΒΟΥ1ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ-ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ1.78-1.72
1805ΙΝΠΛΝΑΦΤ-ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ1.40-2.301-1u
1842ΓΑΛ3ΚΟΝΚΑΡΝΟ-ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ1.45-2.15
1850ΟΛΛ2ΚΑΜΠΟΥΡ-ΕΜΕΝ2.00-1.55
1863ΣΚΩΤΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.1.75-1.75
1877ΑΡΓ1ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ1.65-1.85
1903ΓΕΡ3ΣΒΙΚΑΟΥ-ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ1.55-2.00
1911ΕΛΛ2ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 20051.45-2.15
1933ΓΕΡ1ΑΝΝΟΒΕΡΟ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ1.85-1.65
1987ΑΓΓΠΜΠΕΡΝΛΙ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ1.40-2.30
2004ΣΚΩΤΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ-ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ1.80-1.70
2143ΒΕΛ2ΤΟΥΜΠΙΖΕ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ1.70-1.80
2353AYΠΚΟΚΜΠΕΡΝ-ΣΟΥΜΠΙΑΚΟ2.30-1.40
2381ΚΟΥΛΑΛ-ΣΑΛΜΙΓΙΑ-ΑΛ-ΑΡΑΜΠΙ1.68-1.82
2534ΑΓΙΣΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ2.25-1.42
2.65555853.3546.65uuOOOuOuOuuuuOuuuOuuuOOOOuOuuOOuuuuuOuOuOOuuuOuuOu01
1227ΕΛΣ1ΠΑΣΑΚΟΥΙΝΑ-ΣΟΝΣΟΝΑΤΕ1.85-1.65
1596ΠΑΡ1ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.62-1.88
1804ΙΝΠΛΓΚΟΣΤΑΡΕΣ ΦΟΥΛΑΝΤ-ΠΕΪΚΑΝ1.35-2.450-3O
1810ΚΑΤΛΑΛ-ΑΡΑΜΠΙ ΝΤΟΧΑ-ΑΛ ΚΑΡΑΪΤΙΑΤ1.85-1.652-1O
1915ΗΑΕ1ΕΜΙΡΑΤΣ ΚΛΑΜΠ-ΑΤΖΜΑΝ2.10-1.48
1925ΙΤΑ2ΑΣΚΟΛΙ-ΤΣΕΖΕΝΑ1.65-1.85
1968ΑΓΓ2ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ-ΕΞΕΤΕΡ1.65-1.85
2033ΑΥΣ1ΑΛΤΑΧ-ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ1.60-1.90
2120ΤΟΥ1ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ-ΣΙΒΑΣΠΟΡ1.70-1.80
2216ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919-ΠΑΡΜΑ1.65-1.85
2301ΑΥΠΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ.-ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ1.85-1.653-4O
2350ΒΡΑΚΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ-ΠΑΡΑΝΑ1.40-2.301-0u
2411ΠΕΡ1ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ.1.65-1.85
2417ΙΡΛ1ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ-ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ1.65-1.85
2462ΠΑΡ1ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ1.78-1.72
2468ΑΡΓ2ΣΠ. ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ1.27-2.75
2485ΜΕ2ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ-ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ1.55-2.00
2554ΑΓΝΝΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ-ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ1.85-1.65
2.70619754.1245.88uOuuuOOuOOOOOOOOuuOuuOOOuuOuuOOuuuuOuOOOuuOuOOOuuO10
1582ΟΥΡ1ΦΕΝΙΞ-ΠΡΟΓΚΡΕΣΟ1.75-1.75
1846ΓΑΛ3ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ-ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ1.45-2.15
1859ΑΥΣ2ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ-ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ1.85-1.65
1897ΟΚΡΝΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ-ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ1.42-2.25
1922ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ-ΑΣΧΟΝΤ1.37-2.40
2089ΙΑΠ2ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ-ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.1.65-1.85
2111ΓΕΡ2ΜΠΟΧΟΥΜ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ1.70-1.80
2141ΠΟΛ1ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ-ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ1.85-1.65
2190ΜΕΞΠΟΥΜΑΣ-ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ1.68-1.82
2193ΒΕΛ1ΚΟΡΤΡΑΪΚ-ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ2.00-1.55
2419ΙΡΛ1ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ-ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ1.65-1.85
2422ΛΙΠΡΜΕΣΤΡΕ-ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ1.52-2.02
2433ΛΙΠΡΠΙΣΤΟΪΕΖΕ-ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ1.68-1.82
2560ΑΓΝΝΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ2.05-1.50
2.75590554.1445.86uOuOOuuOOuuuuuuuOuuOuuOOuOOuuOuuuuuOOOuOuOOuuOOOuO10
1839ΓΑΛ2ΤΟΥΡ-ΟΡΛΕΑΝ1.60-1.90
1855ΟΛΛ2ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ-AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ2.45-1.35
1892ΓΕΡ2ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ-ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ1.50-2.05
1923ΙΤΑ2ΑΒΕΛΙΝΟ-ΝΟΒΑΡΑ1.55-2.00
1928ΙΤΑ2ΠΕΣΚΑΡΑ-ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ1.85-1.65
1935ΓΕΡ1ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ1.60-1.90
2029ΙΤΑ1ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΤΖΕΝΟΑ1.45-2.15
2086ΙΑΠ2ΜΙΤΟ-ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.1.40-2.30
2113ΚΥΠ1ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ1.70-1.80
2387ΑΛΓ1ΜΠΛΙΝΤΑ-ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ1.42-2.25
2515ΤΟΥ2ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ-ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ1.50-2.05
2547ΑΓΝΒΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΤΣΟΡΛΙ1.58-1.92
2.80606254.4945.51uOuuuuuOuuuuOOOOOOuOuuOOuuuuOOuOuuuOOuOuuOuuOuOOuu02
588ΙΣΠ1ΧΙΡΟΝΑ-ΘΕΛΤΑ1.80-1.70
1867ΙΣΠ1ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ-ΕΣΠΑΝΙΟΛ1.60-1.90
2122ΟΛΛ1ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.00-1.55
2142ΒΕΛ2ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ-ΒΕΣΤΕΡΛΟ1.80-1.70
2207ΡΟΥ1ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ-ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ1.50-2.05
2219ΙΣΠ1ΛΕΒΑΝΤΕ-ΜΠΕΤΙΣ1.85-1.65
2434ΛΙΠΡΚΟΥΝΕΟ-ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ1.35-2.45
2459ΧΙΛ1ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ-ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ1.80-1.70
2484ΜΕ2ΒΕΝΑΝΤΟΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ1.52-2.02
2488ΜΕ2ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ-ΧΟΥΑΡΕΣ1.60-1.90
2.85405051.6848.32OuOuOOOOOuuOOOOuOuOuuuOuuOuuuOOuuOuOOOuuuOuuuuuOuu02
1819ΤΟΥ1ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ1.75-1.75
1827ΔΑΝ1ΧΟΡΣΕΝΣ-ΡΑΝΤΕΡΣ1.55-2.00
1848ΓΑΛ3ΛΑΒΑΛ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 931.32-2.55
1938ΑΥΣ1ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ1.92-1.58
1954ΑΓΓ1ΜΠΕΡΙ-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ1.58-1.92
1955ΑΓΓ1ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ-Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ1.55-2.00
1994ΣΚΩ1ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ-ΦΟΡΦΑΡ1.92-1.58
2003ΣΚΩΤΙΝΒΕΡΝΕΣ-ΜΟΡΤΟΝ1.65-1.85
2025ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ1.60-1.90
2028ΒΕΛ1ΜΑΛΙΝ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ1.65-1.85
2084ΙΑΠ2ΕΧΙΜΕ-ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ1.55-2.00
2205ΕΛΛ2ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ1.65-1.85
2327ΟΥΓ1ΠΑΞΙ-ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ1.65-1.85
2420ΙΡΛ1ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ-ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ1.65-1.85
2431ΛΙΠΡΜΟΝΤΖΑ-ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ1.42-2.25
2490ΑΥΠΠΑΡΑ ΧΙΛΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ2.15-1.45
2.90654254.4245.58uOOuuuuuOOOuOuuuuOuOuuOuOuOuOuOOOuOOuOOuOOuuOuuuuu05
1197ΑΡΓ2ΚΙΛΜΕΣ-ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ1.35-2.45
1572ΚΡΙΚΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ1.75-1.75
1853ΟΛΛ2ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ2.85-1.25
1973ΑΓΓ2ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ-ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ1.52-2.02
2110ΓΕΡ2ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ1.75-1.75
2349ΒΡΑΚΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ-ΑΒΑΪ1.35-2.450-2u
2392ΣΕΡ1ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ-ΜΛΑΝΤΟΣΤ 1.50-2.05
2.95298254.8045.20uuOuuOOuOOuOuuOuOuuuOuuuOuOOOuuOOOuOuuuuOuuOuuOuuu03
1118ΙΣΠ3ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ-ΓΕΪΔΑ1.42-2.25
1843ΓΑΛ3ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ-ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ1.60-1.90
1964ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΚΕΜΠΡΙΤΖ1.70-1.80
2076ΜΕΞΛΟΜΠΟΣ-ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ1.85-1.65
2114ΔΑΝ1ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ-ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ2.00-1.55
2183ΙΣΠ2ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ1.35-2.45
2410ΠΕΡ1ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ-ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ1.55-2.00
2425ΛΙΠΡΚΑΤΑΝΖΑΡΟ-ΡΕΝΤΕ1.48-2.10
2449ΑΡΓ3ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ1.37-2.40
2456ΑΡΓ3ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ-ΝΤΕΠ.ΕΣΠΑΝΙΟΛ1.45-2.15
2475ΙΣΗΜΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ1.85-1.65
3.00767054.1245.88OuOuuuOOOuuOOuOOuOOOOuuOuOOOuOOOOuuuuuOuOuOuOOuOOO30
1591ΙΣΗΜΝΤΕΛΦΙΝ-ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ1.92-1.58
1801ΑΥΣΛΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ-ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ2.00-1.551-0u
1826ΓΕΡ2ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ1.90-1.60
1841ΓΑΛ3ΑΒΡΑΝΣ-ΚΟΝΣΟΛΑΤ1.70-1.80
1878ΜΕΞΠΟΥΕΜΠΛΑ-ΝΕΚΑΞΑ1.48-2.10
1885ΑΥΣΛΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.1.90-1.60
1906ΓΕΡ3ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ-ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ1.78-1.72
1957ΑΓΓ1ΟΛΝΤΑΜ-ΣΑΟΥΘΕΝΤ1.65-1.85
2001ΣΚΩ2ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΚΛΑΪΝΤ2.00-1.55
2426ΛΙΠΡΣΙΡΑΚΟΥΣΑ-ΜΟΝΟΠΟΛΙ1.52-2.02
2438ΛΙΠΡΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ-ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ1.50-2.05
3.05214454.4845.52uOuuOOOuOuuOOOOOOuuuuOOuuuOuOOuOuuuuOuuuuOuOOOOOuO10
1812ΑΙΓΠΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΣΧ-ΠΕΤΡΟΖΕΤ1.35-2.451-2O
1951ΑΓΝΛΡΕΞΑΜ-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ1.42-2.25
1971ΑΓΓ2ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ-ΚΟΒΕΝΤΡΙ1.52-2.02
2007ΣΚΩΠΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ-ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.60-1.90
2038ΑΓΓΠΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΕΒΕΡΤΟΝ1.70-1.80
2095ΙΑΠ2ΟΜΙΓΙΑ-ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ1.42-2.25
2103ΙΤΑ1ΚΡΟΤΟΝΕ-ΣΠΑΛ 20131.55-2.00
2128ΚΡΟ1ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ-ΡΟΥΝΤΕΣ1.58-1.92
2188ΙΣΡΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ1.52-2.02
2194ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ-ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ1.60-1.90
2203ΜΕΞΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ-ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ1.65-1.85
2390ΣΕΡ1ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ-ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ1.45-2.15
2415ΠΕΡ1ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ-ΝΤΕΠ. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ1.80-1.70
3.10558053.4646.54uOOOuuuOOOOuOOuOuuOuOOuOOOOOuOuuuOOuuOuOuOuuuuOuuu03
1108ΙΣΠ3ΛΙΟΑ-ΤΟΥΝΤΕΛΑΝΟ1.50-2.05
1809ΗΑΕ1ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΪ-ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ2.00-1.551-0u
1824ΑΥΣ2ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ-ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ1.90-1.60
1944ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ-ΧΑΛΙΦΑΞ1.85-1.65
2445ΟΥΛΠΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ-ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ1.70-1.80
2473ΑΡΓ2ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.35-2.45
3.15280354.9145.09uOuuuOuuuuOuuuuuuuuuuuuOuOOuOOuuuOuuuuOOOuuuuuuOuu02
1966ΑΓΓ2ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΜΠΑΡΝΕΤ1.72-1.78
1993ΣΚΩ1IΣΤ ΦΑΪΦ-ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ2.02-1.52
2079ΜΕΞΠΑΤΣΟΥΚΑ-ΛΕΟΝ2.10-1.48
2130ΤΣΧ1ΚΑΡΒΙΝΑ-ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ1.55-2.00
2157ΕΛΒ1ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΤΟΥΝ2.05-1.50
2167ΒΟΥ1ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ1.65-1.85
2175ΤΟΥ1ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ1.75-1.75
2452ΑΡΓ3ΑΚΑΣΟΥΣΟ-ΦΕΝΙΞ1.48-2.10
2463ΠΑΡ1ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ-3 ΝΤΕ ΦΕΜΠΡΕΡΟ1.62-1.88
3.20569653.7646.24OOuuuuOOOuuOOOuOOOOuOuOOOOOOuuuuuOuuOOOuOuuuuOuuuu04
1887ΒΟΥ1ΝΤΟΥΝΑΦ ΡΟΥΣΕ-ΒΕΡΕΓΙΑ1.60-1.90
1890ΓΕΡ2ΑΟΥΕ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ1.50-2.05
1896ΟΚΡΝΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ-ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ1.42-2.25
1953ΑΓΓ1ΤΣΑΡΛΤΟΝ-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ1.50-2.05
2030ΠΟΛ1ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ-ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ1.75-1.75
2032ΙΣΠ2ΑΛΜΕΡΙΑ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ1.70-1.80
2093ΙΑΠ2ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ-ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ1.48-2.10
2104ΑΓΓΤΚΑΡΝΤΙΦ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ1.75-1.75
2153ΠΟΡ2ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β-ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ1.75-1.75
2156ΙΣΠ2ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΟΒΙΕΔΟ1.55-2.00
2549ΑΓΝΒΤΕΛΦΟΡΝΤ-ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ1.92-1.58
3.25380354.0145.99uuuOuOOuuOuOuOuuuOOuuuOOuuOuuOuOuOuOOuuOuuuuuOuOOu01
1893ΙΝΠΛΠΑΡΣ ΤΖΟΝΟΥΜΠΙ ΤΖΑΜ-ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ1.38-2.35
1958ΑΓΓ1ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ1.82-1.68
2057ΒΕΛ1ΕΟΥΠΕΝ-ΛΟΚΕΡΕΝ1.70-1.80
2059ΓΑΛ1ΝΤΙΖΟΝ-ΚΑΕΝ1.65-1.85
2409ΠΕΡ1ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ-ΣΠΟΡ ΡΟΖΑΡΙΟ1.60-1.90
2467ΑΡΓ2ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ-ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ1.28-2.70
3.30496053.6146.39uOuOuuOuOuOOOOuuuOuuuuOOuuOOuOOuuOuOuuuuuuOOuOuOuO10
1830ΝΑΦ1ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.-ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ1.50-2.05
1836ΓΑΛ2ΣΑΤΟΡΟΥ-ΓΚΑΖΕΛΕΚ1.60-1.90
1888ΠΟΡ2ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ-ΚΟΒΙΛΙΑ1.52-2.02
1981ΑΓΓΤΚΠΡ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ1.65-1.85
2389ΑΛΓ1USM ΑΛΓΕΡΙ-MC ΑΛΓΕΡΙ1.40-2.30
2397ΔΦΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ-ΖΑΣΤΖΕΜΠΙΕ1.90-1.60
2450ΑΡΓ3ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ1.42-2.25
2458ΧΙΛ1ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ-ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ1.68-1.82
3.35276150.7449.26OuuOuuOuuuuuOuOOOOOuuuuuuuuuOOOuuOOOuuuuOOuuOuuOuu02
1110ΙΣΛΛΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΑΚΟΥΡΕΡΙ2.10-1.48
1825ΓΕΡ2ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ1.90-1.60
1852ΟΛΛ2ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ-ΒΑΛΒΑΪΚ2.15-1.45
1882ΙΑΠ1ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ-ΝΑΓΚΟΓΙΑ2.00-1.55
1976ΑΓΓΤΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ-ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ1.60-1.90
2058ΒΕΛ1ΟΣΤΑΝΔΗ-ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ1.85-1.65
3.40485553.8846.12OuuOOOuuuOuOOOOOuOOOuOOOOOuOOuOuOuuuuuuOuOOuuOuuOu01
512ΠΟΛ1ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.75-1.75
1217ΟΥΡ1ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ1.78-1.72
1854ΟΛΛ2ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ-ΟΣ2.60-1.30
1875ΑΡΓ1ΟΥΡΑΚΑΝ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ1.33-2.50
1898ΑΙΓΠΑΣΙΟΥΤΙ ΣΠΟΡΤ-ΕΛ ΝΤΑΚΛΙΕ1.40-2.30
1909ΓΕΡ3ΑΑΛΕΝ-ΜΕΠΠΕΝ1.65-1.85
2063ΓΑΛ1ΛΙΛ-ΑΝΖΕ1.50-2.05
2324ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙΤ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ1.58-1.92
2460ΧΙΛ1ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ-ΙΚΙΚΕ1.70-1.80
2466ΑΡΓ2ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ1.35-2.45
2481ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ-ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ1.48-2.10
2548ΑΓΝΒΣΑΟΥΘΠΟΡΤ-ΚΕΡΣΟΝ1.85-1.65
3.45265454.4145.59uuuuOOuuuuuuuuuuuuOuOOuuuOuuuuuOuOuOOOOuOOOOuOOOuu02
1195ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ-ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ1.35-2.45
1569ΚΡΙΚΓΚΡΕΣΙΑ-ΓΟΥΑΔΑΛΟΥΠΕ ΦΚ1.92-1.58
1921ΓΑΛ2ΠΑΡΙ-ΜΠΡΕΣΤ1.60-1.90
1985ΑΓΓΠΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ1.70-1.80
1986ΑΓΓΠΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΣΟΥΟΝΣΙ1.45-2.15
2401ΓΕΡΛΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ-ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ1.52-2.02
2436ΛΙΠΡΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ-ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ1.62-1.88
2446ΟΥΛΠΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ-ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ1.72-1.78
2544ΤΟΥ2ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕ-ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ1.65-1.85
3.50596353.1446.86OOuuOuuOOuOOuuOuuOOOOuOuOuOuuuOuOOOOuuOOOuOOuuuuuO10
1818ΠΟΛ1ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ-ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ1.65-1.85
1861ΓΕΡ1ΜΑΪΝΤΖ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ1.70-1.80
1881ΙΑΠ1ΧΙΡΟΣΙΜΑ-ΣΑΠΟΡΟ1.55-2.00
1912ΤΟΥ1ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ-ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ1.60-1.90
1991ΠΟΡ2ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ-ΜΠΡΑΓΚΑ Β1.52-2.02
1995ΣΚΩ1ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ-ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ2.05-1.50
2077ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ-ΤΙΓΚΡΕ1.55-2.00
2108ΟΚΡΝΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ-ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ1.52-2.02
2137ΑΓΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΤΣΕΛΣΙ1.65-1.85
2202ΑΡΓ1ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ1.48-2.10
2400ΓΕΡΛΜΠΟΝΝΕΡ-ΒΕΓΚΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΕΚ2.02-1.52
2429ΛΙΠΡΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΣΙΟ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ1.40-2.30
2464ΠΑΡ1ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.80-1.70
3.60560252.3947.61uuuOOuOOOuuOOOOuOuOuOuOOOuuOuOuOOuOuOuOuOuOOOOOuuu03
1567ΚΟΛ1ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ-ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ1.30-2.60
1832ΓΑΛ2ΑΖΑΞΙΟ-ΣΟΣΟ1.75-1.75
1849ΟΛΛ1ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ-ΜΠΡΕΝΤΑ2.05-1.50
1920ΤΣΧ1ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ- ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ1.78-1.72
1926ΙΤΑ2ΚΑΡΠΙ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ1.40-2.30
1972ΑΓΓ2ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ1.68-1.82
2091ΙΑΠ2ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ-ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ1.48-2.10
2123ΟΛΛ1ΒΙΛΕΜ-ΡΟΝΤΑ1.90-1.60
2408ΠΕΡ1ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ-ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ1.78-1.72
2416ΠΕΡ1ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ-ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ1.78-1.72
3.65272651.6548.35OuOuOuuuuOOuuuOuuOOuuuuuuuOOuuOuuuuuOuOOOOuuOuOuOu01
1149ΚΟΥΛΑΛ ΚOYΑΝΤΣΙΑ -ΑΛ ΖΑΧΡΑ2.00-1.55
1237ΜΕ2ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 1948-ΠΟΤΡΟΣ1.52-2.02
1586ΠΑΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ1.72-1.78
1837ΓΑΛ2ΛΑΝΣ-ΚΛΕΡΜΟΝ1.65-1.85
1866ΙΤΑ2ΠΑΡΜΑ-ΒΕΝΕΤΣΙΑ1.55-2.00
1895ΙΣΠ1ΘΕΛΤΑ-ΕΪΜΠΑΡ1.85-1.65
1941ΑΓΝΛΦΙΛΝΤΕ-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ1.70-1.80
1960ΑΓΓ1ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ1.58-1.92
2034ΑΥΣ1ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΛΙΝΤΣΕΡ1.60-1.90
2131ΓΑΛ1ΜΠΟΡΝΤΟ-ΝΙΣ1.65-1.85
2134ΙΤΑ1ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ1.75-1.75
2138ΓΕΡ1ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΣΑΛΚΕ2.00-1.55
2191ΠΟΡΤΜΠΟΑΒΙΣΤΑ-ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ1.45-2.15
2384ΑΛΓ1ΠΑΡΑΝΤΟΥ-ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΤΕΪ1.30-2.601-1u
2513ΤΟΥ2ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ-ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ1.52-2.02
3.70129953.4346.57OuuuOuuuuOuuuuuOOOuOuOOuuuOuuuOuuuuuuOuOuOOuuuOuuu03
1869ΠΟΡΤΡΙΟ ΑΒΕ-ΑΒΕΣ1.70-1.80
1937ΠΟΛ1ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ-ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 1.65-1.85
2049ΕΛΒ2ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ-ΒΙΛ1.85-1.65
2152ΠΟΡ2ΠΕΝΑΦΙΕΛ-ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ1.65-1.85
2172ΠΟΡΤΤΣΑΒΕΣ-ΕΣΤΟΡΙΛ1.65-1.85
2186ΑΙΓΠΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ-ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ1.48-2.10
2210ΔΑΝ1ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ1.85-1.65
2418ΙΡΛ1ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ-ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ1.55-2.00
2430ΛΙΠΡΑΡΖΑΚΕΝΑ-ΓΚΑΒΟΡΑΝΟ1.70-1.80
2471ΑΡΓ2ΜΙΤΡΕ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΤΕΡΟ-ΟΛ ΜΠΟΪΣ1.37-2.40
2487ΜΕ2ΚΛΑΜΠ ΣΕΛΑΓΙΑ-ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ1.58-1.92
3.75623451.5648.44OOuuuOuOuuOOuuOOuOuOuOOuOOOuuOuuuOOOOOuuuuuuOuuuuO10
1989ΑΓΓΠΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ1.45-2.15
2036ΤΣΧ1ΤΕΠΛΙΤΣΕ-ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ1.65-1.85
2391ΣΕΡ1ΜΠΑΣΚΑ-ΡΑΝΤ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ1.52-2.02
2559ΑΓΝΝΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ-ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ2.00-1.55
3.80161352.3947.61uOOuuOOuOOOuOOOuuuOOuuuOuuOuuOuOuuOuOOuOOuuOOOOuuu03
1889ΓΕΡ2ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ1.65-1.85
2031ΙΣΠ2ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ-ΟΥΕΣΚΑ1.70-1.80
2622CAFΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΜΑΖΕΜΠΕ1.50-2.05
3.85208150.5049.50OuuOOuuOuOOuuuOuuuuuOuOOuuOOOuuuuOOOuuOuuOOOuuuOuO10
1868ΙΣΠ2ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ1.50-2.05
2010ΙΣΠ2ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β-ΤΑΡΑΓΟΝΑ1.60-1.90
2054ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ1.55-2.00
2144ΒΕΛ2KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ-ΛΙΡΣ1.75-1.75
2196ΙΤΑ1ΡΟΜΑ-ΜΙΛΑΝ1.80-1.70
2470ΑΡΓ2ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ-ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ1.40-2.30
2503ΒΟΛΒΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ-ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2.10-1.48
3.90127751.7648.24OuOOOuOOuuuuOOuuOuuOOuOuOOOuOuuOuuuuuuOOuOuOuuuuuu06
1566ΒΟΛΒΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ-ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ1.90-1.60
1840ΓΑΛ3ΜΠΕΖΙΕΡ-ΚΡΕΤΕΪΓ1.50-2.05
1927ΙΤΑ2ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ1.65-1.85
2472ΑΡΓ2ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ1.35-2.45
2556ΑΓΝΝMΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ-ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ1.85-1.65
3.9579749.8150.19uOuOuuOOOuuuuuOuOuOOuuOuOOuOuOuuuOuuOuOuuuuOuuuOuO10
1905ΓΕΡ3ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.1.65-1.85
1931ΙΤΑ2ΦΟΤΖΙΑ-ΜΠΡΕΣΙΑ1.85-1.65
2060ΓΑΛ1ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ-ΜΕΤΣ1.70-1.80
2330ΟΥΓ1ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ-ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ1.80-1.70
2465ΑΡΓ2ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ-ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ1.50-2.05
2511ΤΟΥ2ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ-ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ1.68-1.82
4.00873051.2148.79uOuOOOuuOOOOuOuOOuuuuOuuOOuuOOuuOOuOuuuuuuuuOuOuuu03
1829ΙΤΑ2ΣΠΕΤΣΙΑ-ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 19191.45-2.15
1884ΙΑΠ1ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ-Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ1.52-2.02
1947ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.75-1.75
1970ΑΓΓ2ΛΟΥΤΟΝ-ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ1.92-1.58
2020ΠΟΡΤΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ-ΦΕΪΡΕΝΣΕ1.50-2.05
2098ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ-ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ1.80-1.70
4.10154852.3947.61OOuOOuOOuuOOuOOOuOuuOuOOuuuOuOuOOOuOOuOOOOOuuOuuuO10
1815ΗΑΕ1ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ-ΣΑΜΠΑΜ ΑΛ ΑΧΛΙ ΝΤΟΥΜΠΑΪ1.90-1.60
1862ΠΟΛ1ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ-ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ1.60-1.90
1961ΑΓΓ1ΡΟΔΕΡΑΜ-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ1.75-1.75
2088ΙΑΠ2ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ-ΟΚΑΪΑΜΑ1.48-2.10
2151ΠΟΡ2ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ-ΠΟΡΤΟ Β1.72-1.78
2454ΑΡΓ3ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ-ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ1.55-2.00
4.15121449.9250.08uOuOuuOuuOuOuOOOuOOOOuOuuuuuOOOuOOOOuuOOOuOOOuOOOO40
1908ΓΕΡ3ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ-ΣΟΝΕΝΧΟΦ1.70-1.80
2011ΕΛΛ1ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ1.40-2.30
2505ΒΟΛΒΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ-ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ1.92-1.58
4.20151051.8548.15OuOuOOOOuuOOuOOOOOOuuOuuOOOuuOOuOuuuuuOuOuOuuOuOuu02
1860ΒΕΛ1ΓΚΕΝΚ-ΑΝΤΒΕΡΠ1.85-1.65
2094ΙΑΠ1ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ1.60-1.90
2675ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ1.55-2.00
4.25335250.5749.43OOuuuOuOuuOuuOOuOuOOuOOOuuuOOOuOuuOuuuOOOuOOuOOOuO10
4.30303549.5950.41OuOuOOuOuuuOOuOOOOuOuOuOOOuuuuuuOuuOOuuuuuuuuuuOuu02
544ΠΟΛ1ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ-ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ1.75-1.75
1816ΚΡΟ1ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ-ΙΣΤΡΑ 19611.48-2.10
1899ΑΓΓΠΛΕΣΤΕΡ-ΣΤΟΟΥΚ1.90-1.60
2100ΙΣΠ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΧΕΤΑΦΕ1.65-1.85
2455ΑΡΓ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ1.42-2.25
4.40148850.2749.73OOuOOuuuuOuOuuuuuuOOOOOuuuOOuuOuOOOuuuuuOuuOuOOOOO50
511ΠΟΛ1ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ-ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ1.75-1.75
1907ΓΕΡ3ΒΕΧΕΝ-ΧΑΛΕΣΚΕΡ1.65-1.85
2080ΜΕΞΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΤΙΧΟΥΑΝΑ1.65-1.85
2083ΙΑΠ2ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ-ΓΚΙΦΟΥ1.65-1.85
2184ΙΣΠ2ΡΕΟΥΣ-ΣΕΒΙΛΛΗ Β1.45-2.15
4.50564250.9949.01OuOOuOuOOOOuuuOuOOOOOOOuuOOuOOuOOOOuuOuOOuuuuOuOuO10
587ΑΓΓΚΣΟΥΟΝΣΙ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.1.65-1.85
1943ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΤΣΕΣΤΕΡ1.90-1.60
2039ΓΕΡ1ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ1.70-1.80
2042ΙΣΠ1ΛΕΓΚΑΝΕΣ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ1.60-1.90
2117ΕΛΛ1ΞΑΝΘΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ1.45-2.15
2168ΟΛΛ1ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΤΒΕΝΤΕ2.00-1.55
2189ΙΣΠ1ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΣΟΣΙΕΔΑΔ2.30-1.40
2344AYΠΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ2.75-1.272-2O
2382ΑΛΓ1ΚΑΜΠΙΛΙΕ-ΟΥΣΜ ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ1.40-2.302-1O
2398ΓΕΡΛΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ-ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ1.58-1.92
2432ΛΙΠΡΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ-ΟΛΜΠΙΑ1.52-2.02
4.60216348.8251.18OuOOuuuuOOuOOOuuuOOOuOOuuuOuOOuOOuOOuuOOOuOuuuuOOO30
1934ΓΕΡ1ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ2.05-1.50
1974ΑΓΓ2ΓΟΥΙΚΟΜ-ΜΟΡΚΑΜ1.85-1.65
2198ΑΡΓ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ1.50-2.05
2328ΟΥΓ1ΟΥΙΠΕΣΤ-ΧΑΛΑΝΤΑΣ1.60-1.90
2551ΑΓΝΒΓΙΟΡΚ-ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.25-1.42
4.7095050.0050.00uOuuOOOuuuOuuOuuuuOuuOOuuuOuuOuOuOuuOOOuOuOOOuuOuO10
927ΛΙΠΡΡΕΝΑΤΕ-ΦΑΝΟ1.42-2.25
1588ΚΟΛ1ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ1.40-2.30
1894ΙΝΠΛΖΟΜΠΑΧΑΝ-ΠΑΝΤΙΝΤΕΪ ΜΑΣΑΝΤ1.42-2.25
2321ΑΡΓ1ΤΑΓΙΕΡΕΣ-ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ.1.42-2.25
4.75287252.4447.56OuuuOuuOuuOuOuuOuuOuOOOuOuuuuOuOuOuOOOuuOuuOOuOOOu01
1834ΓΑΛ2ΟΣΕΡ-ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ1.70-1.80
1980ΑΓΓΤΠΡΕΣΤΟΝ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ1.55-2.00
2050ΕΛΒ2ΣΕΡΒΕΤ-ΑΑΡΑΟΥ1.90-1.60
2163ΕΛΛ1Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ1.45-2.15
2185ΙΣΠ2ΓΡΑΝΑΔΑ-ΑΛΚΟΡΚΟΝ1.50-2.05
2195ΙΣΠ2ΤΕΝΕΡΙΦΗ-ΛΟΥΓΚΟ1.60-1.90
2320ΑΡΓ1ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ1.48-2.10
4.80114650.8749.13uuOuOuOOOOOuuOuOuuuuuuuOOuuuOuOuOuOuOuuOuOuOuOOOuO10
2078ΜΕΞΤΙΓΚΡΕΣ-ΜΟΝΑΡΚΑΣ1.72-1.78
2096ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ2.05-1.50
2149ΠΟΡ2ΑΡΟΥΚΑ-ΒΑΡΖΙΜ1.42-2.25
4.90135250.9649.04uOOuuuuuuOuOuOOOOOuOOOOuuuOuuuOOuuuOOOuuuOOuOuuuOu01
1239ΧΙΛ1ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ-ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ1.92-1.58
1363ΤΟΥ2ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. ΣΠΟΡ-ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ1.65-1.85
1844ΓΑΛ3ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ-ΠΟ1.45-2.15
1902ΒΟΥ1ΜΠΕΡΟΕ-ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ1.60-1.90
1969ΑΓΓ2ΛΙΝΚΟΛΝ-ΚΡΟΥ1.72-1.78
2115ΓΕΡ3ΙΕΝΑ-ΕΡΦΟΥΡΤ1.62-1.88
2150ΠΟΡ2ΛΕΪΣΟΕΣ-ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ1.52-2.02
2351ΒΡΑΚΒΙΛΑ ΝΟΒΑ-ΤΖΟΪΝΒΙΛ1.50-2.052-2O
2469ΑΡΓ2ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ1.60-1.90
5.00579048.4651.54OuOOOuuOOOOuuOOuuOOuOOuuuOuOOuuOuOOOOOOOuuOOuuuOOu01
2061ΓΑΛ1ΝΑΝΤ-ΑΜΙΑΝ1.55-2.00
2062ΓΑΛ1ΡΕΝ-ΤΡΟΥΑ1.65-1.85
2165ΙΣΠ1ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΜΑΛΑΓΑ1.60-1.90
5.20118349.9650.04uOuuOOuuuOOOuuuuOuuuuuuOOOuOuuuOOOOuuOOOuuOuuOuuuu04
1199ΑΡΓ2ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ-ΦΛΑΝΤΡΙΑ1.45-2.15
1871ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ2.00-1.55
2035ΑΥΣ1ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ-ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ1.55-2.00
2514ΤΟΥ2ΡΙΖΕΣΠΟΡ-ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ1.80-1.70
5.25218148.6051.40OuOOuOOuOOuOOuuuuuOuOOOOOOOOuOOOOuuOOOOuOuuuuOOOuO10
1808ΗΑΕ1ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ-ΧΑΤΤΑ2.60-1.302-1O
1828ΓΕΡ3ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ1.85-1.65
2176ΑΓΛΚΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΑΡΣΕΝΑΛ2.30-1.40
5.50377948.2451.76OOOOOuOuOuuuOOOuOOOOOuuuOuOuOOOuOOOuOuuuuOuuOuuuOu01
1979ΑΓΓΤΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΜΠΟΛΤΟΝ1.65-1.85
2187ΕΛΛ1ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1.45-2.15
2322ΑΥΠΠΑΣΚΟΕ ΒΕΪΛ-ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ2.00-1.55
2457ΧΙΛ1ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ-Ο ΧΙΓΚΙΝΣ2.05-1.50
5.6060245.8554.15uuOOuOuOOuuOuOuuOuOuuuOuOuOOuOuuuuOOOOuOOOOOOOOuOu01
1595ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ1.48-2.10
2045ΡΟΥ1ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ-ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ1.40-2.30
2453ΑΡΓ3ΠΛΑΤΕΝΣΕ-ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ.1.60-1.90
5.7077449.1050.90uOuOuuOOOOuOuuuuuuuuuuuOuuOOOuuOuOuOuuOOuuOOuuOOOu01
1963ΑΓΓ1ΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ1.72-1.78
5.75152348.6551.35OuOOuuOOOOOOOOuOOuOOOOOuuuOuuuOOOuuOOOOuuuuuuOOOuu02
547ΑΛΤΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ-ΓΕΟΒΙΛ1.80-1.70
2179ΔΑΝ1ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΟΝΤΕΝΣΕ1.85-1.65
2209ΤΟΥ1ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ1.90-1.60
5.9080349.5650.44uuOOOOOuOOOOuOuOOOuOuOOuuOuuuuuuuOuOOOOuuOuuuuOOuu02
2116ΓΕΡ3ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ-ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ1.78-1.72
2510ΟΥΡ1ΠΕΝΙΑΡΟΛ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ1.85-1.65
2538ΑΓΙΣΧΕΝΤΟΝ-ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ2.40-1.37
6.00293948.4251.58uuuuuuOOuuOOuOuOuOuuuOOuuuuOuuuuuOOOOuOOuOOOOuuuOu01
2064ΙΣΠ2ΚΑΝΤΙΘ-ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ1.50-2.05
2072ΑΡΓ1ΝΤΙΦΕΝΣΑ Ι XΟΥΣΤΙΘΙΑ-ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ1.60-1.90
2171ΓΑΛ1ΛΥΩΝ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ2.30-1.40
2474ΙΣΗΜΕΜΕΛΕΚ-ΜΑΚΑΡΑ1.80-1.70
2494ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ.-ΓΟΥΕΣΤ ΘΑΝΤΕΡ3.45-1.16
6.25288845.6454.36uuuOOOuuuOOOuOuOuuuuuuOOOuuuuuOOOOuuOuuuOOuOOuuOOO30
1833ΓΑΛ2ΧΑΒΡΗ-ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ2.05-1.50
1910ΕΛΛ1ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ1.40-2.30
1940ΑΙΓΠΙΣΜΑΪΛΙ-ΤΑΝΤΑ1.48-2.10
2008ΣΚΩΠΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΧΑΡΤΣ1.80-1.70
2056ΟΛΛ1ΧΕΡΕΝΦΕΝ-ΕΞΕΛΣΙΟΡ2.00-1.55
2136ΠΟΡ2ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ-ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ1.42-2.25
2146ΚΥΠ1ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ2.00-1.55
2164ΕΛΛ1ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ1.40-2.30
6.50277648.1351.87OuOuOOuuOuOOOOOOuOuuuuOOOuOOOuOuOOuuOOOuuOuOuOOOOO50
507ΡΩΣΚΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ-ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ1.48-2.10
1851ΟΛΛ2ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ-ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ2.85-1.25
1949ΑΓΝΛΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.-ΓΚΙΣΕΛΙ1.85-1.65
2112ΒΟΥ1ΠΙΡΙΝ-ΒΙΤΟΣΑ1.88-1.62
2180ΓΕΡ1ΛΕΙΨΙΑ-ΚΟΛΩΝΙΑ1.90-1.60
2215ΓΕΡ1ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ2.05-1.50
2399ΓΕΡΛΛΟΥΜΠΕΚ-ΟΥΤΙΝ1.92-1.58
2476ΙΣΗΜΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ-ΑΟΥΚΑΣ1.85-1.65
2479ΚΟΛ1ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ-ΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ1.45-2.15
2482ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΤΣΙΚΟ1.65-1.85
2557ΑΓΝΝΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ1.82-1.68
6.75144444.1855.82uOOOuOOOuOOOuOOuOuuuuOOOOOuOOOOOOuOuOuuOuOuOuuOuuO10
2097ΤΟΥ1ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ-ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ2.05-1.50
2132ΙΤΑ1ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΚΙΕΒΟ2.05-1.50
2383ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ-ΕΛ ΧΑΡΑΣΧ1.52-2.021-0u
2545ΑΓΝΒΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ1.90-1.60
7.00332943.8956.11uuuOOuuuOOOuuOuOOOOOuOOuuuuOOOuuuOOOOOuOOuOOuOuuOO20
2048ΕΛΒ1ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΣΙΟΝ2.85-1.25
2213ΠΟΡΤΜΠΡΑΓΚΑ-ΤΟΝΤΕΛΑ1.90-1.60
2435ΛΙΠΡΠΙΖΑ-ΛΟΥΚΕΖΕ1.48-2.10
2504ΒΟΛΒΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ-ΡΟΓΙΑΛ ΠΑΡΙ2.10-1.48
7.2576041.8458.16uOOOOOOuuOuOOOOOOOOuuOOuuOOOOOOOOuuuOuOOuuOuuOOOOO50
1593ΚΟΛ1ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.1.35-2.45
2015ΚΡΟ1ΧΑΪΝΤΟΥΚ-ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ1.72-1.78
7.50239941.7358.27OuOOOOOuOOOOOOOuOuuuuuOOuuOuOOOOuuOOuuOOuuuOOOuOuO10
1838ΓΑΛ2ΡΕΜΣ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.90-1.60
2107ΟΚΡΝΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΣΤΑΛ ΝΤΝΕΠΡΟΝΖΕΡΖ.1.48-2.10
2192ΡΟΥ1ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ-ΣΕΠΣΙ1.90-1.60
7.7577443.2856.72OOuOuuuuOuOuOOuuOOOOOuuuOOOOuOuuuOOOOuOOOuuOuuuuOO20
2121ΒΕΛ1ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΜΟΥΣΚΡΟΝ2.15-1.45
2331ΟΥΓ1ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ-ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ2.15-1.45
8.00233341.5358.47OuuOOuuuOOuOOOuOuOOOuOuuuuOOuuuOOOOOuOOuuOOuuuuuuu07
2204ΑΡΓ1ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ1.80-1.70
8.2549542.0257.98uOuuOuuuOOOuuuOOuOuOuOOOuuOuuOOuuOOOuuOuuuOOOuuOOu01
2041ΟΛΛ1ΑΛΚΜΑΑΡ-ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ2.60-1.30
2355AYΠΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-ΜΠΑΛΚΑΤΑ2.75-1.27
2506ΒΣΝ1ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ-ΣΛΟΜΠΟΝΤΑ ΤΟΥΖΛΑ1.70-1.80
8.50151142.4257.58OOOuOuOOOuuOOOOOOOOuOOuOOOOOuuOuuuOuOuuOOuOOOOOOuu02
1589ΠΕΡ1ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ-ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ2.02-1.52
8.7547943.0156.99OOuOOOuuOOOuuOOOOuuOOOuOuuuOuuOOOOOOuOOuuuOuOuuOOu01
2181ΙΤΑ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ1.80-1.70
9.00172641.7158.29uuuOOuuOOuuuuuuOOuuuOOOOOuOuOOuOOOOuOOuOOuOuOOuuuu04
2005ΣΚΩΤΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ-ΜΠΡΕΧΙΝ2.40-1.37
2356AYΠΠΕΡΘ-ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ2.40-1.37
9.7523944.7755.23OOOOOuOuOOOuuOuuOOOOuuuOuOuuOuuOOOOOOOOuOuuuOOOuuO10
2200ΓΑΛ1ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΑΡΣΕΪΓ3.55-1.15
2414ΠΕΡ1ΜΕΛΓΚΑΡ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝΑΛ1.90-1.60
2546ΑΓΝΒΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.-ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.2.02-1.52
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima