Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του διπλού -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.001 0.00100.00O10
1.083946.1553.85uOuOuuuOOOuOOOOuOOOOOOOuuOuuuOOuOuuuuOu01
1.1020237.6262.38OuuuOOuuOOOOOOOuOuOuOOOOOuOOOOOOOOuOOOOOOOOuOOOOOO60
1.1211040.0060.00uOuOOuOOuuOOOuOOOuOuOuuOOOOOOOuOOOuuOuOuOuOOOuOOuO10
1691ΒΙΡΛΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΛΙΝΦΙΛΝΤ2.60-1.30
2380ΒΣΝ1ΣΕΛΙΚ ΖΕΝΙΤΣΑ-ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ1.90-1.601-3O
1.147435.1464.86OOOuOOuOOOOOuOuuOuuOuOOOOOOOOOOOOOOuOuuOuOOuOOuuOu01
1.1533542.6957.31uOOOOuOOOOuOOOuOOOuOuOuuuOuOuOOOuuuOOuOOuuuOOOOuuO10
1.2051841.8958.11OOuuuuOuOOuOuuOOOOOuuuOOOOuuuuOOuOuOuOOOuuOuuuOuOO20
1834ΚΥΠ1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ2.00-1.551-2O
1901ΠΟΡΤΣΕΤΟΥΜΠΑΛ-ΠΟΡΤΟ1.90-1.600-5O
2466ΓΕΡΛΡΟΚΛΙΝΓΚ ΒΟΛΚΙΝΓΚΕΝ-ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ2.30-1.400-6O
1.215433.3366.67OuOOOuOuOOOOOOOOOOuOuOOOOuuuOOuOOuOOuuOOOuuuuuOOuO10
1.2216637.3562.65OOuuOuuuOOOOOOOOuOuOuOOOOOOOOOOuOOOuOOOuuOuuuOOOuO10
1695ΒΙΡΛΒΑΡΕΝΠΟΪΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ2.60-1.302-3O
1.2322240.9959.01OuuOuOOOOOOuOOuOOOOOuuuOuuOOOOOOOuOOOOOOuOuuOuOuOO20
1956ΤΟΥΚΣΙΒΑΣ ΝΤΟΡΤ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ2.60-1.30
1964ΤΟΥΚΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ2.15-1.45
1.2716141.6158.39OuuOOOuuuOOOOuOuOOuOuOuOOOuuuOOOOOuuuuOOOuOOuOuOuO10
1510ΑΙΓΚΜΑΣΡ ΦΚ-ΙΣΜΑΪΛΙ1.65-1.850-1u
1880ΟΚΡΝΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ1.85-1.652-1O
1.2832136.7663.24OOOOuOuuOuOuOOOOOuOuOuuuOOOOOuOuuOOOuOuOOOOOOOuuOO20
1996ΑΓΓΠΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΤΣΕΛΣΙ1.85-1.65
1.3072243.6356.37OOOuuOuOOuOOOOuuOOOOOOuOOOOOuOOOOuuOOuOuOuOOOOOOOO80
1706ΣΚΩΤΜΠΡΕΧΙΝ-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ2.02-1.521-2O
1905ΧΙΛ1ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ-ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ2.25-1.420-3O
1.3214834.4665.54OuOuOOuuOOuOOOOOuOOOOOOOOuuOuuOOuOOuOOuOuOOOuOOuuO10
1883ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ1.60-1.901-3O
1.3333244.2855.72OOOOOuOuOuuOOuOOOOuOOuuuOuOuOuuOOuOuOOOOuuOuOOuOuO10
1503ΗΑΕ1ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ-ΑΛ ΑΪΝ2.30-1.401-2O
1866ΣΑΡΑΛ ΦΑΤΕΧ-ΑΛ ΧΙΛΑΛ2.30-1.400-0u
2382ΒΣΝ1ΒΙΤΕΖ-ΣΑΡΑΓΕΒΟ1.58-1.920-3O
1.3591544.8155.19uuuOOuuuOuuOuOuOOOOOuOuOuOOOOuOuOOOOuOOOOOOOuuOOuu02
1590ΑΓΓΠΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΤΣΕΛΣΙ1.85-1.651-0u
1625ΓΕΡ1ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ2.15-1.450-1u
1.3727042.5957.41OuOOOOuOOuuOOOuOOOOOuOuuOuOOuuOuOuOuuOuuuOOOOuuuOu01
1.3829845.6454.36OuuOOOOOuuOuuuOuOOOOOOuOOOuuOuuOuuOOOuOuuOOOOOuuuu04
1547ΟΛΛ2ΟΣ-ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ2.75-1.27
1.40113248.5951.41uOuuuOuOOuuuuOOOOuuuuOOuOuuOOOuuOuOOOuuOOOOOOOOOuu02
1848ΕΛΒ2ΒΟΛΕΝ-ΣΕΡΒΕΤ1.92-1.58
1891ΙΣΠ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ2.45-1.350-2u
1.45133646.1153.89uuOuuOuuOuuOuOOuuOOuOOOuuOuOOOOuuOOOuOOuOOOOOOOOuO10
1741ΕΛΛ1ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1.70-1.801-4O
1774ΠΟΡΤΜΠΟΑΒΙΣΤΑ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ1.60-1.901-3O
1794ΣΚΩΠΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ-ΣΕΛΤΙΚ2.00-1.552-2O
1852ΑΥΣ1ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ1.75-1.750-0u
1867ΣΑΡΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ-ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ)2.00-1.552-2O
2314ΓΕΡΓΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ (Γ)-ΣΑΝΤ (Γ)2.05-1.50
1.4725152.9947.01OOuuOuOOOOuOuuuOOOuOuuuuOOOuOOuOOOuuuuOOOuuuOuOuuu03
1718ΒΟΥ1ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ1.52-2.021-1u
1927ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ1.58-1.92
2480CWCΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ-ΟΥΡΑΒΑ1.58-1.921-0u
1.4839046.4153.59OuOOOuOOOuOOOOOuOuuOOuuOOuOuuuuOOOuuOuOOOOuOuOOuuO10
1564ΟΥΛΠΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ-ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ2.10-1.48
1631ΟΥΓ1ΧΑΛΑΝΤΑΣ-ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ1.90-1.601-0u
1752ΟΥΓ1ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ1.80-1.700-2u
1979ΑΓΙΣΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ-ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ2.15-1.45
2497ΣΕΡ1ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ1.80-1.702-1O
1.50152845.8154.19uOuuuOOOuOOOOuuOuuOuuuuOuOOuOOOOOuOuOOuOuuuuuOOOOu01
1.5227044.4455.56uuOuuOOOOOOuOuOOOOuOOOOOuuOOuuuOOOOOuOOuOOuOuuOuuO10
1553ΡΟΥ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΚΟΛΕΝΤΙΝΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ-ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ1.58-1.920-1u
1732ΑΙΓΚΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ-ΑΛ-ΜΑΣΡΙ1.48-2.101-0u
2332ΠΑΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.85-1.651-2O
2429ΑΝΠΛΦΑΡΝΜΠΟΡΟ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ2.45-1.355-2O
1.5337646.2853.72OOOOuOOuuOuOOOOOOuuuOOOuuOuOuOuOOOOOOOuuOOOOOuuuOu01
1789ΟΚΡΝΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ1.75-1.750-0u
1.55150647.8152.19OuOOuOOOOuOOuOOOuOOOuOOOuuOOOuOOOOuOuOuuuOOOOOOuuu03
1787ΙΤΑ1ΚΙΕΒΟ-ΡΟΜΑ2.00-1.550-0u
1851ΙΣΠ1ΜΠΕΤΙΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.75-1.750-1u
1922ΔΑΝ1ΡΑΝΤΕΡΣ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ2.15-1.45
2408ΑΓΝΒΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ-ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ2.10-1.481-1u
1.5731948.5951.41uOOOuuuOOOOuuOOuuuuuOuuuuuuOOuOuuuuuuOOuuuOuOuuuuu05
1854ΛΙΠΡΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ-ΛΕΤΣΕ1.55-2.001-1u
2329ΠΑΡ1ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ1.75-1.752-4O
1.5833348.0551.95OOOuOuOuuuuuOuuuuuOOOOuOuOuOOuuuuuuOOOuOOuOOOOOOuu02
1842ΡΟΥ1ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ-ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ1.50-2.050-0u
2403ΑΓΙΣΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ2.25-1.420-2u
1.60176950.2049.80OuOuuOuuuuuOOOuuuuOuOuOuOOuOOuOOOuuOOOuuuOuOOuuuOu01
1822ΓΑΛ1ΑΜΙΑΝ-ΛΥΩΝ2.00-1.551-2O
1865ΤΟΥ1ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ1.85-1.651-1u
1974ΑΓΓΚΚΡΟΥ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ2.15-1.45
1.6232849.7050.30uOOOOuOOuuOOuuuuOOuuuOuuuOOOuuOuuOuOuOOOuOuuuuuuOO20
1882ΡΟΥ1ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ-ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ1.50-2.050-3O
2564ΒΕΛΚΚΟΡΤΡΑΪΚ-ΓΑΝΔΗ1.92-1.58
1.6330147.1852.82OOOOuOuOOOOOOuuOuOuOOOOOuOOuOOOuOOOuOOOuOOOOOuOuOu01
1700ΣΚΩ1ΦΟΡΦΑΡ-ΑΛΟΑ1.80-1.700-2u
2325ΠΑΡ1ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.72-1.780-2u
2420ΑΓΝΝΓΟΥΑΪΤΧΟΚ-ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ1.92-1.580-5O
2533ΙΣΠ3ΠΕΝΑ ΣΠΟΡ-ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ1.45-2.151-1u
1.65185747.5552.45OOuuOuuuuOOOuOuuOuOOOuuuOOuOuuOuOOuuOOOOuuOuOuuOOO30
1604ΛΙΠΡΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ-ΜΕΣΤΡΕ1.58-1.922-1O
1966ΓΕΡ1ΜΑΪΝΤΖ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.30-1.40
1.6735550.7049.30OuuOOuuOOuOOOuOuuuOOOOOuuuOOuuOOuOOOOuuOuOuOOuuuuu05
1612ΑΙΓΚΓΚΟΥΝΑ-ΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ1.40-2.300-1u
1791ΓΕΡ2ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ1.60-1.901-1u
1818ΝΑΦ1ΛΑΜΟΝΤΒΙΛ ΓΚ.ΑΡ.-ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ.1.65-1.850-1u
1.70203748.2651.74OOOOuuuOuOuOuOOOOuOOOOuuOOOuuuuOOOOuuOOuOuOuuOOuuu03
1563ΣΚΩΠΝΤΑΝΤΙ-ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ1.75-1.750-1u
2406ΑΓΝΒΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.-ΚΕΡΣΟΝ1.85-1.65
1.7255648.7451.26OuuuuuuuOuOuOuuOOOuOuuuuOOuOuuuOuOuOuuOuOuuuOuOuOO20
1545ΟΛΛ2AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ-ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ2.25-1.422-1O
1670ΑΓΓ2ΜΟΡΚΑΜ-ΚΟΒΕΝΤΡΙ1.60-1.902-0u
2392ΑΙΓΠΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ-AΛ ΑΧΛΙ1.52-2.023-2O
2416ΑΓΝΒΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ-ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ1.88-1.62
2483ΜΑΥ1ΝΤΕΣΙΤΣ ΤΟΥΖΙ-ΖΕΤΑ1.37-2.401-2O
1.75214149.9850.02OOuOuuuuuOuOOuuuuuuOOOuuuuuOOuuuOOuuOOuOOOOOuOOuuu03
1634ΟΥΛΠΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΝΓΚΟΡ2.00-1.551-1u
1915ΡΩΣ1ΑΧΜΑΤ ΓΚΡΟΖΝΙ-ΖΕΝΙΤ1.45-2.150-0u
2319ΙΣΠ4ΚΛΑΜΠ ΧΑΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ-ΚΑΛΑΧΟΡΑ1.45-2.150-0u
2474ΓΕΡΛΒΕΓΚΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΕΚ-ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ2.02-1.52
1.7730449.6750.33uuuuOuOuuuuOOuOOOOOuuOuuuuuOuuuOuuOOOOOOOuOOuuuuuO10
1556ΒΕΛ2ΡΟΖΕΛΑΡ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ1.68-1.820-3O
1.7818543.2456.76OuuuOOOOOOuOOuuOOOuOuOOuOOOuuuuOuOOOuuOOuOuuOuuOOu01
2423ΑΓΝΝΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ1.85-1.651-0u
1.80205149.2450.76OOuOuuuuuOuuuuuuuOOuuOuOuOuOOOuOOOuOOuuOuuuuOOOuuu03
1596ΓΕΡ3ΑΑΛΕΝ-ΒΕΧΕΝ1.70-1.801-0u
1788ΑΓΓΠΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΑΡΣΕΝΑΛ1.90-1.601-1u
1916ΡΩΣ1ΤΟΣΝΟ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ1.45-2.151-3O
2482ΜΑΥ1ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ-ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ ΝΙΚΣΙΤΣ1.27-2.750-1u
1.8237142.0557.95OOOOOOOuuOuOOOuOOOOOuuOOuOOOuuOuOOuOOOuuuOOuOOuOOO30
1574ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΣΙΔΝΕΪ1.70-1.800-5O
1813ΛΙΠΡΓΚΑΒΟΡΑΝΟ-ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ1.75-1.753-0O
2418ΑΓΝΝΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ2.00-1.553-1O
1.8318348.0951.91OuOuuuOOuuuOuuuOuuuuOOuOOOOuOOOOOOOuOuOOuOuuOuuuOu01
1674ΑΓΓ2ΓΕΟΒΙΛ-ΛΙΝΚΟΛΝ1.55-2.000-2u
1985ΑΓΝΒΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ-ΤΣΟΡΛΙ1.85-1.65
2501ΣΛΝ1ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ-ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ1.82-1.68
1.85222350.2949.71OOuuOOOuOuuOOuOuOOuOuOuOOOuuOuuuuuOOOuuOuuOuOOOuOO20
1523ΤΟΥ1ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ2.05-1.500-1u
1532ΓΑΛ2ΝΙΟΡ-ΡΕΜΣ1.65-1.851-2O
1862ΣΚΩ1ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.-ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ2.00-1.552-2O
1.8735149.2950.71OuuuOuuuOuuuuuuuuuuuOOuOuOuOOOuuuuuOOOOOOuOuuuuOuu02
1811ΛΙΠΡΜΟΝΟΠΟΛΙ-ΤΡΑΠΑΝΙ1.65-1.850-0u
2438ΑΒΠΛΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ-ΜΑΡΙΝ2.25-1.42
1.90272250.2649.74uOOuOOuuOOuOOuOOuuOOOOOOOOuuuuuOOOOuuuuOOOOOOOuOOO30
1639ΔΑΝ1ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ-ΛΙΝΓΚΜΠΙ1.62-1.882-1O
1677ΑΓΓΤΜΠΕΡΤΟΝ-ΠΡΕΣΤΟΝ1.65-1.851-2O
1805ΟΛΛ1ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ2.05-1.50
1879ΙΣΠ1ΛΕΒΑΝΤΕ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ1.60-1.901-2O
1.9139647.9852.02OOOOOOuOOuuOOuuOuOuOuOuuOOuOOuuOOOuuuuOOOOOOuuuuOu01
1635ΟΥΛΠΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ-ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ1.78-1.720-0u
1729ΣΑΡΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑ-ΑΛ-ΝΑΣΡ1.82-1.683-2O
1921ΚΥΠ1AE ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΠΟΕΛ1.52-2.02
2405ΑΓΝΒΤΕΛΦΟΡΝΤ-ΓΙΟΡΚ1.90-1.60
2452ΓΕΡΛΤΖΕΝΤΕΛΟΧ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΕΡ.)2.05-1.50
2472ΓΕΡΛΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ-ΟΦΕΝΜΠΑΧ1.85-1.65
2536ΙΣΠ3ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ-ΜΑΓΙΟΡΚΑ1.35-2.451-1u
1.9245050.2249.78OuOOuuOuuuOuOOuuuuuuuuOOuuuuOuOuuuuOuuOuOOuOuOuuuO10
1615ΙΣΡΑΣΧΟΝΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ1.50-2.051-1u
2347CWCΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΟΥΡΑΒΑ1.65-1.85
2537ΙΣΠ3ΠΕΡΑΛΑΝΤΑ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β1.40-2.301-2O
1.9314856.0843.92uuuOOuOOuOuuuOuuOuuuuuuOuuuOuOuOuuuuuuOOOuOOuOOOOO50
1.95188451.8048.20OuOOOuuuuuuuuuuuuOuOOuOOuOOOOOOuuOuOOuuuOOOuOuuOuu02
1524ΓΕΡ2ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ-ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ2.05-1.500-0u
1760ΓΑΛ1ΜΕΤΣ-ΡΕΝ1.55-2.001-1u
1806ΟΛΛ1ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-ΦΙΤΕΣΕ1.85-1.65
1808ΛΙΠΡΚΑΡΑΡΕΖΕ-ΛΙΒΟΡΝΟ1.75-1.752-3O
1820ΚΡΟ1ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΧΑΪΝΤΟΥΚ1.52-2.020-2u
2340ΓΕΡ1ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ2.00-1.55
2460ΓΕΡΛΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΑΛΜΠΕΡΣΤΑΝΤ-ΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ1.90-1.600-0u
2479ΓΕΡΛΒΕΣΤΦΑΛΙΑ ΡΧΙΝΕΡΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 22.10-1.48
1.9857952.8547.15OuuuuuOOuuuuuOOOOuOOOOOOOOOOOuOOuOOuOuuuuuOOuuuOuO10
1707ΣΚΩΤΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ-ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ1.65-1.85
2453ΓΕΡΛΑΛΤΟΝΑ 93-ΡΕΧΝΤΕΝ1.65-1.85
10.00192841.9658.04OuOOuOOOOOOOOuOOuuuOuOOOuuOOOOOuOOuuOuOuOuOOOOuuuO10
1804ΒΕΛ1ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΛΟΚΕΡΕΝ2.60-1.303-1O
1977ΑΓΓΚΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΦΙΛΝΤΕ2.30-1.40
10.5046537.8562.15OOuuOuuOOuuuOOOOOOOOOOOuuOOOuuOOuOOuOOuOuuOOOuOOOO40
1758ΓΑΛ1ΜΟΝΑΚΟ-ΤΡΟΥΑ2.30-1.403-2O
1953ΤΟΥΚΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ-ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕ2.30-1.40
11.0060739.7060.30OOOOuOOOuOOuOOOOOOuOuOOuuOuOOOuOuOOOOOuOuOOuOOOOOO60
1606ΡΩΣ1ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ-ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ 1.60-1.903-1O
14.5011435.0964.91OOOOOOuuuOOOOOOuOOOuuOOOOOOuuuOOOOuOuuuOOOuOOuOOOO40
2310ΑΖΕΚΚΑΡΑΜΠΑΚ-ΣΟΥΜΓΚΑΒΙΤ2.05-1.502-1O
2462ΓΕΡΛΝΤΙΝΑΜΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΦΚ-ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ2.95-1.235-0O
2463ΓΕΡΛΚΟΤΜΠΟΥΣ-ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ2.45-1.354-1O
15.0040337.7262.28OOOOuOuuuOOuuuOOOOuOOOuuOuOuuOuOuOOOOOOOuuOOOOOOuO10
18.0016134.1665.84OOOuuOOOOOOOuuOuuuOOOuOOOuOOuOuOuuOOuOuuOOOOOOOOOO100
1724ΓΑΛ1ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΙΛ3.55-1.153-1O
1749ΠΟΡΤΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΕΣΤΟΡΙΛ2.60-1.303-1O
2.00342551.4548.55OOuOOuuuuuuOOOuuuuuOOuOuuOOOuuuOOOOuuuuuOuOuOuOOuu02
1636ΟΥΛΠΝΙΟΥΤΑΟΥΝ-ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ1.70-1.80
2409ΑΓΝΒΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ2.10-1.48
2471ΓΕΡΛΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ1.60-1.902-0u
2.0250448.6151.39OuuOOuuOuuuuOuOuOOOOuOOuOuOOuOOuOuOuOuuuuuuOuOuuOu01
1894ΒΟΛΒΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ-ΜΠΟΛΙΒΑΡ1.80-1.701-1u
2434ΑΝΠΛΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ-ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ2.10-1.482-7O
2.05233150.1949.81OOOOOOuuuuOuuuuuOuOuuOOuOOOOuOOuOOOuuOOuOOOuuOOuuO10
1659ΑΓΓ1ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ1.85-1.652-3O
1667ΑΓΓ2ΚΡΟΟΥΛΙ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ1.52-2.022-0u
1673ΑΓΓ2ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ-ΓΟΥΙΚΟΜ1.82-1.680-0u
1676ΑΓΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΝΤΕΡΜΠΙ1.70-1.800-3O
1690ΒΙΡΛΑΡΝΤΣ-ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ2.25-1.42
1755ΟΛΛ1ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΤΣΒΟΛΕ1.85-1.651-2O
1819ΤΟΥ1ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ1.75-1.751-0u
1827ΓΕΡ1ΑΝΝΟΒΕΡΟ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ2.05-1.502-0u
1832ΒΕΛ2ΤΟΥΜΠΙΖΕ-KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ1.62-1.88
1863ΑΓΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ1.85-1.651-2O
1926ΟΛΛ2ΝΕΟΙ ΑΛΚΜΑΑΡ-ΚΑΜΠΟΥΡ2.15-1.45
1936ΠΟΡΤΜΑΡΙΤΙΜΟ-ΜΠΡΑΓΚΑ1.60-1.90
1992ΟΛΛ1ΤΣΒΟΛΕ-ΑΛΚΜΑΑΡ2.30-1.40
2.0852945.3754.63OuuuuOuOOuOuOOOuOuOOOOuuOuuuuOOuuOOOOuuOOuuuuuOuOO20
1515ΒΟΥ1ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΣΟΦΙΑ-ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ1.40-2.302-1O
2417ΑΓΝΝΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ1.82-1.683-1O
2499ΣΛΝ1ΡΟΥΝΤΑΡ-ΝΤΟΜΖΑΛΕ1.52-2.02
2.10422950.8649.14OOuuOOuuOOOOuOuOuOuOOOOuuOOuuuuuuOOuOOuOOOOuOuOOuu02
1557ΓΕΡ1ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ2.00-1.550-2u
1748ΕΛΒ2ΚΙΑΣΟ-ΒΑΝΤΟΥΖ1.70-1.800-1u
1914ΚΥΠ1ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ1.85-1.650-1u
1919ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ1.58-1.92
2.1261548.2951.71OOOOuuuuuOuOuOuOuuOOuuuuOuOuuOuuOOOuuOuuOOOuOuuuOO20
1521ΠΟΛ1ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ1.52-2.020-1u
1539ΓΑΛ3ΚΟΝΣΟΛΑΤ-ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ1.65-1.850-1u
2422ΑΓΝΝΓΚΛΟΥΣΤΕΡ-ΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ1.65-1.850-2u
2433ΑΝΠΛΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ-ΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ2.10-1.481-4O
2435ΑΝΠΛΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ-ΤΙΒΕΡΤΟΝ1.88-1.624-0O
2.15336052.0547.95OOOOuOOuuOOuOuuuOuOuOuOOuOuuuuuOOOuOuOuOuOOOOOuuOO20
1511ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ-ΠΑΡΜΑ1.65-1.851-1u
1567ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ-ΤΙΓΚΡΕ1.58-1.922-1O
1575ΑΥΣΛΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ2.02-1.521-2O
1577ΤΟΥ1ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ2.05-1.500-3O
1648ΑΓΝΛΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ-ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.1.70-1.804-1O
1679ΑΓΓΤΧΑΛ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ2.15-1.453-2O
1709ΣΚΩΤΜΟΡΤΟΝ-ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.1.65-1.850-2u
1786ΟΛΛ1ΡΟΝΤΑ-ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ2.15-1.452-2O
1910ΑΡΓ1ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ-ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ1.40-2.300-1u
2401ΑΓΙΣΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ-ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ2.30-1.402-0u
2500ΣΛΝ1ΚΡΣΚΟ-ΓΚΟΡΙΤΣΑ1.62-1.88
2507ΙΣΠ3ΣΕΡΣΕΝΤΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ Β'1.37-2.402-3O
2.1861453.2646.74uOOOOuOOOOOOuuOuuOuuuuOOOuOOuuuuOuuuuOuuOuuOOuuuOO20
1607ΝΑΦ1ΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ-ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ1.48-2.101-1u
1721ΒΕΛ2ΒΕΣΤΕΡΛΟ-ΛΕΟΥΒΕΝ1.68-1.821-0u
1777ΑΡΓ1ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ-ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ1.50-2.051-2O
2383ΒΣΝ1ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ-ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ1.30-2.602-1O
2.20525752.7347.27uOuOOuuuOOuuOOOuOuOuOuuOuOOuuOOOuOuOOOOOuOuOuOOOuu02
1835ΔΑΝ1ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ1.58-1.921-1u
1839ΠΟΡ2ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.58-1.923-4O
1877ΛΙΠΡΠΡΑΤΟ-ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ1.55-2.000-1u
1952ΤΟΥΚΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ-ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ1.90-1.60
1957ΑΙΓΚΑΣΙΟΥΤΙ ΣΠΟΡΤ-ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ1.35-2.45
1960ΓΕΡ1ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΕΙΨΙΑ2.05-1.50
2439ΑΒΠΛΜΠΑΡΓΟΥΕΛ-ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
2550ΙΣΠ3ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ Β-ΡΕΚΡΕΑΤΙΒΟ ΟΥΕΛΒΑ1.50-2.052-1O
2.25412452.7447.26uOuuOuOOuOOuOuOOuOuOOOuOuOuuOuOOuOOOOuOuuuOOOOuOOO30
1512ΙΝΔ1ΝΟΡΘΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ1.78-1.720-1u
1527ΔΑΝ1ΧΟΡΣΕΝΣ-ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ1.85-1.652-1O
1536ΓΑΛ2ΤΟΥΡ-ΝΑΝΣΙ1.65-1.851-2O
1546ΟΛΛ2ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ1.92-1.582-4O
1555ΒΕΛ1ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ1.75-1.753-1O
1641ΑΓΝΛΜΠΑΡΟΟΥ-ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ1.72-1.780-1u
1781ΡΩΣ1ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ-ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ1.35-2.451-3O
1783ΙΣΠ2ΚΟΡΔΟΒΑ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ1.80-1.702-2O
1923ΙΤΑ1ΤΖΕΝΟΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ1.65-1.85
1978ΑΓΓΚΓΕΟΒΙΛ-ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ1.75-1.75
2542ΙΣΠ3ΟΛΟΤ-ΓΕΪΔΑ1.37-2.402-1O
2.30568552.2647.74uOuuuOOOuuOuOuuOOuOuOOuOuOuuOuuuOOOuuOOuOuuuOuuuOu01
1658ΑΓΓ1ΟΞΦΟΡΝΤ-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ1.70-1.801-0u
1697ΣΚΩ1ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ-ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ2.05-1.50
1912ΡΟΥ1ΣΕΠΣΙ-ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ1.42-2.252-1O
1932ΛΙΠΡΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ-ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ1.55-2.00
1937ΑΡΓ1ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ-ΝΤΙΦΕΝΣΑ Ι XΟΥΣΤΙΘΙΑ1.50-2.05
1938ΑΡΓ1ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ-ΛΑΝΟΥΣ1.35-2.45
2446ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΜΠΙ-ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ2.25-1.422-2O
2447ΑΒΠΛΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ-ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
2540ΙΣΠ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟ-ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ1.42-2.251-0u
2.35452152.8047.20OOuuOuOOuOuuuOOOuOuOuuuOuOuOOOuOuOuOuOOuOuuuOuOuOu01
1566ΟΥΛΠΠΡΕΣΤΑΤΙΝ ΤΑΟΥΝ-ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ1.92-1.58
1583ΓΕΡ3ΙΕΝΑ-ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ1.55-2.000-0u
1645ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ-ΜΠΡΟΜΛΕΪ1.70-1.804-4O
1661ΑΓΓ1ΓΟΥΟΛΣΟΛ-ΣΚΑΝΘΟΡΠ1.55-2.001-0u
1859ΠΟΡ2ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β-ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄2.00-1.552-1O
1892ΑΡΓ1ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΤΑΓΙΕΡΕΣ1.45-2.150-2u
1962ΓΑΛΚΤΟΥΛΟΥΖ-ΜΠΟΡΝΤΟ1.60-1.90
1971ΒΕΛΚΟΣΤΑΝΔΗ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ1.80-1.70
2348ΓΕΡΛΜΠΟΥΝΤΙΣΑ ΜΠΑΟΥΤΖΕΝ-ΝΕΟΥΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ1.65-1.853-0O
2450ΓΕΡΛΛΟΥΜΠΕΚ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ1.68-1.82
2539ΙΣΠ3ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ-ΕΛΤΣΕ1.42-2.250-0u
2.40649152.4647.54OOOuOuOOuuuuuuuOuuOuuuOuuuuuOuuuOOOOOuOOuOOuuuOOuu02
1552ΟΛΛ2ΤΕΛΣΤΑΡ-ΕΜΕΝ2.15-1.450-0u
1656ΑΓΓ1Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ1.55-2.001-1u
1712ΣΚΩΠΧΑΜΙΛΤΟΝ-ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ1.60-1.900-1u
1714ΙΣΠ2ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ1.65-1.852-1O
1803ΣΛΟ1ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ-ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ1.70-1.800-1u
1933ΑΓΓΤΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΚΑΡΝΤΙΦ1.55-2.00
1983ΑΓΙΣΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.15-1.45
2476ΓΕΡΛΜΠΟΝΝΕΡ-ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΡ.2.02-1.52
2489ΜΑΡΟΡΑΣΙΝΓΚ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ1.40-2.300-1u
2504ΙΣΠ3ΦΕΡΟΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β1.52-2.021-3O
2.45425453.1546.85uuOuOOOOOOOOuOuuOOuuuOuOuuOuuuuOOOOOOuOOOuuuuuOuuO10
1907ΧΙΛ1ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ-ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ1.90-1.601-1u
1991ΑΝΠΛΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.25-1.42
2328ΠΑΡ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ1.58-1.920-0u
2395ΑΓΙΣΛΟΒΕΣΤΟΦΤ-ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ2.15-1.45
2440ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΑΣΤΟΝ2.25-1.42
2478ΓΕΡΛΕΣΕΝ-ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ1.48-2.10
2551ΙΣΠ3ΜΑΡΜΠΕΛΑ-ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ1.37-2.401-2O
2.50757851.7448.26OOuOOOOuOOOuuOOOuuuuOuuOOuOuuuOOOuuOuOOuOOOOOOOuuu03
1516ΗΑΕ1ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ-ΣΑΜΠΑΜ ΑΛ ΑΧΛΙ ΝΤΟΥΜΠΑΪ1.70-1.803-0O
1520ΙΤΑ2ΤΣΕΖΕΝΑ-ΠΕΣΚΑΡΑ2.30-1.404-2O
1535ΓΑΛ2ΠΑΡΙ-ΛΑΝΣ1.45-2.152-2O
1550ΟΛΛ2ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.15-1.45
1682ΑΓΓΤΚΠΡ-ΛΙΝΤΣ1.70-1.801-3O
1739ΑΓΓΠΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΛΕΣΤΕΡ1.75-1.752-3O
1847ΕΛΒ2ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ-ΑΑΡΑΟΥ1.78-1.72
1889ΛΙΠΡΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ1.45-2.150-1u
1906ΧΙΛ1ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ-ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ.1.78-1.720-0u
2394ΑΓΙΣΘΑΡΟΚ-ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ2.10-1.482-4O
2411ΑΓΝΒΤΣΟΡΛΙ-ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ1.75-1.75
2475ΓΕΡΛΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 09-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)1.55-2.00
2485ΜΑΥ1ΡΟΥΝΤΑΡ ΠΛΙΕΒΛΙΑ-ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΚΑ1.30-2.602-0u
2.55430453.7946.21uuuuOOuuuOOuOOOOuOuOuuOuuuuOuuOuOOuOOuuOOOuuOOOOuO10
1595ΓΕΡ3ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ1.85-1.652-0u
1684ΑΓΓΠΜΠΕΡΝΛΙ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ1.55-2.001-0u
1708ΣΚΩΤΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ-ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ1.60-1.902-5O
1747ΕΛΒ1ΣΙΟΝ-ΤΟΥΝ2.05-1.502-3O
1772ΑΡΓ1ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ-ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ.1.40-2.302-3O
1800ΕΛΛ1ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ1.40-2.301-3O
1980ΑΓΙΣΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ2.10-1.48
2441ΑΒΠΛΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ2.25-1.42
2442ΑΒΠΛΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΞΤΟΝ2.15-1.45
2448ΑΒΠΛΟΛΤΡΙΝΧΑΜ-ΣΟΟΥ ΛΕΪΝ ΑΚΟΥΑΦΟΡΣ2.05-1.50
2541ΙΣΠ3ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ-ΕΜΠΡΟ1.30-2.601-1u
2558ΤΟΥ2ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ-ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ1.70-1.801-2O
2.60762452.1247.88uuuuOuuOuuOuOOOuuOOuuuuuuOOuuuOOOOuuuOOOuOuOuOOuOO20
1651ΑΓΓ1ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ-ΡΟΔΕΡΑΜ1.75-1.751-2O
1719ΛΙΠΡΦΕΡΜΑΝΑ-ΡΕΝΑΤΕ1.30-2.603-1O
1726ΝΑΦ1ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ-ΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ1.35-2.450-1u
1969ΠΟΛ1ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ-ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ1.80-1.70
1972ΑΓΝΛΤΟΡΚΙ-ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ1.65-1.85
2305ΑΣΛΓΕΒΕΡΤΟΝ (Γ)-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ (Γ)1.92-1.585-1O
2362ΤΟΥ2ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ-ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ1.50-2.051-0u
2432ΑΝΠΛΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.-ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.30-1.403-0O
2454ΓΕΡΛΕΓΚΕΣΤΟΡΦ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ 96 ΙΙ1.75-1.75
2.65543253.2446.76uuOuOOuOOuuuOuuuOOOuuuuOOuOOOOuuuOOOOuOOuOuuuuOuOu01
1508ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ1.40-2.302-4O
1538ΓΑΛ3ΑΒΡΑΝΣ-ΚΟΝΚΑΡΝΟ1.55-2.003-2O
1559ΠΟΛ1ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ-ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ1.85-1.651-1u
1597ΕΛΛ1Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ-ΞΑΝΘΗ1.40-2.301-0u
1602ΣΛΟ1ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ-ΝΙΤΡΑ1.42-2.251-0u
1618ΙΤΑ2ΑΣΚΟΛΙ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ1.55-2.001-1u
1654ΑΓΓ1ΤΣΑΡΛΤΟΝ-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ1.55-2.000-1u
1666ΑΓΓ2ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΕΞΕΤΕΡ1.80-1.703-1O
1814ΛΙΠΡΣΙΡΑΚΟΥΣΑ-ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ1.50-2.050-0u
1841ΠΟΡ2ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ-ΠΕΝΑΦΙΕΛ1.62-1.882-1O
1896ΒΟΛΒΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ-ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ1.90-1.601-0u
1917ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ-ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ1.52-2.02
1963ΓΑΛ2ΟΡΛΕΑΝ-ΓΚΑΖΕΛΕΚ1.55-2.00
1967ΓΕΡ1ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ1.60-1.90
2335ΟΛΛ2ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.10-1.48
2360ΙΣΠ3ΛΙΟΑ-ΓΚΕΡΝΙΚΑ1.42-2.251-3O
2.70606754.2645.74OuuuuOOuOuuuuOuOuuuOOuuOOuuuuOOuuuOuuuOOuuuOOuOOOu01
1525ΓΕΡ2ΑΟΥΕ-ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ1.60-1.901-0u
1540ΓΑΛ3ΠΟ-ΜΠΟΥΛΟΝ1.50-2.052-3O
1551ΟΛΛ2ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ-ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.30-1.40
1578ΤΟΥ1ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ-ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ1.80-1.702-3O
1581ΓΕΡ2ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ-ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ1.80-1.701-0u
1582ΓΕΡ2ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΠΟΧΟΥΜ1.90-1.600-1u
1626ΓΕΡ1ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ1.75-1.750-0u
1660ΑΓΓ1ΠΛΙΜΟΥΘ-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ1.80-1.702-1O
1671ΑΓΓ2ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΚΑΡΛΑΪΛ1.72-1.783-3O
1692ΒΙΡΛΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ-ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ2.45-1.35
1699ΣΚΩ1IΣΤ ΦΑΪΦ-ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ1.85-1.651-1u
1715ΟΚΡΝΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ1.45-2.151-4O
1816ΡΩΣ1ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ1.65-1.853-0O
1821ΚΥΠ1ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ1.48-2.102-0u
1961ΟΛΛ1ΜΠΡΕΝΤΑ-ΤΒΕΝΤΕ2.00-1.55
1994ΣΚΩΠΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ1.65-1.85
2367ΑΡΓ2ΜΙΤΡΕ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΤΕΡΟ-ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ1.32-2.551-0u
2402ΑΓΙΣΜΑΡΓΚΕΪΤ-ΧΕΝΤΟΝ1.92-1.583-2O
2.75579254.0945.91uOuuOOOuOuuOuOuuuuOOuOOOuOuuOuuuOOuOuuuuuOOOOOOuOO20
1601ΣΛΟ1ΣΕΝΙΤΣΑ-ΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧ.1.42-2.251-1u
1613ΓΑΛ2ΑΖΑΞΙΟ-ΧΑΒΡΗ1.45-2.151-0u
1653ΑΓΓ1ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΣΑΟΥΘΕΝΤ1.80-1.703-0O
1655ΑΓΓ1ΜΠΕΡΙ-ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ1.52-2.02
1665ΑΓΓ2ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΜΠΑΡΝΕΤ1.65-1.852-1O
1689ΟΥΓ1ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ-ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ1.80-1.703-2O
1733ΙΤΑ1ΚΑΛΙΑΡΙ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ2.00-1.552-2O
1930ΓΕΡ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ2.05-1.50
1970ΠΟΛ1ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ-ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ1.75-1.75
2351ΑΡΓ3ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ-ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ1.27-2.75
2415ΑΓΝΒΣΤΟΚΠΟΡΤ-ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ2.00-1.553-2O
2464ΓΕΡΛΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ1.85-1.652-1O
2509ΙΣΠ3ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ-ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ1.37-2.401-3O
2516ΙΣΠ3ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ-ΜΠΟΥΡΓΟΣ1.48-2.101-0u
2544ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ Β΄-ΦΟΡΜΕΝΤΕΡΑ1.45-2.152-1O
2.80592154.3245.68uOuuuOuOOuuOuOOOOuuOuuOOuOOuOuuuuuuuOOuOOOOuOuuuOu01
1628ΟΥΓ1ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ-ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ1.58-1.920-0u
1740ΓΕΡ1ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΣΑΛΚΕ1.90-1.601-1u
1765ΒΕΛ2ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ-ΛΙΡΣ1.72-1.781-0u
2345ΒΣΝ1ΓΚΟΣΚ ΓΚΑΜΠΕΛΑ-ΣΛΟΜΠΟΝΤΑ ΤΟΥΖΛΑ1.45-2.152-0u
2349ΓΕΡΛΧΕΡΤΑ (ΕΡ.)-ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ1.68-1.822-1O
2374ΑΡΓ2ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ-ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ1.40-2.301-0u
2393ΑΓΙΣΜΕΡΤΣΤΧΑΜ-ΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ2.15-1.452-1O
2.85391451.8148.19uuOuOuOOuOOOuOuuuOuuOuuOuOuuuOOuOOuuOOuOOOuuuuuOuu02
1605ΛΙΠΡΤΡΙΕΣΤΙΝΑ-ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ1.58-1.922-1O
1622ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ1.70-1.801-1u
1687ΑΓΓΠΣΟΥΟΝΣΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ1.40-2.301-0u
1750ΝΑΦ1ΑΓΙΑΞ ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ-ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ.1.35-2.451-0u
1761ΓΑΛ1ΑΝΖΕ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ1.40-2.301-1u
2333ΑΡΓ3ΦΕΝΙΞ-ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ1.40-2.300-1u
2359ΙΣΠ3ΙΖΑΡΑ-ΤΟΥΝΤΕΛΑΝΟ1.37-2.401-2O
2377ΑΡΓ3ΑΚΑΣΟΥΣΟ-ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ1.37-2.403-1O
2494ΣΕΡ1ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ-ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤ.1.45-2.150-1u
2565ΙΝΔ1ΤΖΑΜΣΙΠΟΥΡ-ΠΙΟΥΝ ΣΙΤΙ1.52-2.020-1u
2.90639954.4945.51uOOOuuOuuuuuuuOuOuuOuOuOuOuuuuOuuuuuuOOOuOuuOuuOuu02
1623ΣΛΟ1ΤΡΕΝΤΣΙΝ-ΖΙΛΙΝΑ2.30-1.405-2O
1735ΙΣΠ2ΑΛΚΟΡΚΟΝ-ΟΥΕΣΚΑ1.50-2.051-1u
1743ΛΙΠΡΜΠΑΣΑΝΟ-ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ1.40-2.300-1u
1793ΓΕΡ2ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ-ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ1.65-1.853-1O
2309ΓΕΡ3ΣΒΙΚΑΟΥ-ΧΑΛΕΣΚΕΡ1.65-1.851-1u
2315ΓΕΡΓΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (Γ)-ΕΣΣΕΝ-ΣΟΝΕΜΠΕΚ (Γ)2.02-1.52
2370ΑΡΓ2ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ-ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ1.35-2.451-4O
2371ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.25-2.850-0u
2.95287454.5945.41OuOOuOuuuuuOOuuOOOuOuOOuuuuuuOOuuuuOuuuuuuuOuuuOuu02
1543ΓΑΛ3ΚΡΕΤΕΪΓ-ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ1.52-2.020-0u
1630ΟΥΓ1ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ-ΟΥΙΠΕΣΤ1.65-1.852-1O
1643ΑΓΝΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ1.65-1.851-0u
1686ΑΓΓΠΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ1.35-2.452-0u
1744ΙΣΠ1ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ-ΛΕΓΚΑΝΕΣ1.60-1.901-0u
1795ΑΥΣ1ΑΛΤΑΧ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ1.85-1.651-0u
1828ΙΝΔ1ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ-ΤΣΕΝΑΪΝ1.55-2.001-0u
1987ΑΝΠΛΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ-ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ2.60-1.30
2337ΑΛΓ1ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ-ΠΑΡΑΝΤΟΥ1.37-2.401-0u
2413ΑΓΝΒΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ-ΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ1.80-1.70
2444ΑΒΠΛΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ-ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ2.05-1.503-0O
23.004134.1565.85uOuuOOuOOOOOuOuuOOOOOOuuuOOOOuOuuOuOOOOOO60
3.00753854.1545.85OOuuOOOuuOOuuOuuuOuuOuOuOOuOuuOOOOOuOuuOuuOOuOuOuO10
1588ΣΑΡΑΛ ΦΕΪΧΑ-ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ1.80-1.702-0u
1652ΑΓΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ-ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ1.75-1.754-3O
1738ΑΓΓΤΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.1.75-1.753-1O
1884ΒΕΛ1ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ-ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ1.90-1.601-1u
1888ΛΙΠΡΡΕΤΖΙΝΑ 1914-ΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΣΙΟ1.45-2.150-3O
1895ΒΟΛΒΠΕΤΡΟΛΕΡΟ-ΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ1.90-1.602-0u
2426ΑΓΝΝΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ.-ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ2.00-1.552-2O
2451ΓΕΡΛΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II-ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ1.90-1.60
2459ΓΕΡΛΜΕΟΥΣΕΛΒΙΤΖ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ1.85-1.650-2u
2508ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β-ΧΙΜΝΑΣΤΙΚΑ ΣΕΓΚΟΒΙΑΝΑ1.40-2.302-1O
3.05204354.9245.08OOuuOuOuuuuOuuuOuuuuOuuuuOOOOuOOOOuOuOOOuOuuOuuuOO20
1542ΓΑΛ3ΛΑΒΑΛ-ΜΠΕΖΙΕΡ1.52-2.022-2O
1572ΑΡΓ1ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ-ΟΥΡΑΚΑΝ1.37-2.401-0u
1649ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.1.92-1.580-0u
1663ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ1.68-1.82
1672ΑΓΓ2ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ-ΚΕΜΠΡΙΤΖ1.60-1.902-0u
1768ΙΣΠ2ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΚΑΝΤΙΘ1.45-2.150-2u
1902ΧΙΛ1ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ-ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ1.78-1.722-4O
1995ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ1.70-1.80
2356ΜΑΡΟΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ-ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ1.45-2.151-0u
2357ΣΕΡ1ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ-ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠ.1.60-1.902-3O
2372ΑΡΓ2ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ-ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ1.40-2.300-0u
2376ΑΡΓ2ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ-ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ1.42-2.25
2470ΓΕΡΛΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ-ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΣΤΑΝΤΑΛΕΝΤΟΡΦ2.30-1.402-2O
2473ΓΕΡΛΡΟΝΤΙΝΧΑΟΥΖΕΝ-ΑΑΧΕΝ1.85-1.65
3.10547753.4246.58OuuuOuOuuuOOOOuuuOOuOuOuuuOOOOOuOOOuOOuOOOuuOuOuuO10
1501ΙΤΑ2ΝΟΒΑΡΑ-ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ1.60-1.901-1u
1579ΠΟΡ2ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ-ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ1.52-2.025-2O
1614ΓΑΛ3ΣΟΛΕ-ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ1.58-1.920-1u
1713ΣΚΩΠΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ1.55-2.005-1O
1790ΓΕΡ1ΚΟΛΩΝΙΑ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ1.65-1.853-4O
2307ΑΣΛΓΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Γ)2.02-1.52
2375ΑΡΓ2ΚΙΛΜΕΣ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ1.38-2.350-0u
2492ΣΕΡ1ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ ΝΙΣ-ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ1.55-2.001-0u
2559ΤΟΥ2ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕ-ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ1.90-1.602-0u
3.15270454.5545.45uuuOOuuOuuuuOOOuuuOuOOuuOuOuuOuOOOuuOOOuOuuOuuuuOu01
1513ΡΩΣ1ΟΥΡΑΛ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ1.40-2.301-1u
1608ΝΑΦ1ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡ ΓΙΟΥΝ.-ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ1.58-1.921-1u
1704ΣΚΩ2ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ-ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ1.85-1.651-3O
1958ΠΟΛ1ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ-ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ1.72-1.78
2391ΙΣΗΜΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ ΣΙΤΙ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ1.68-1.820-1u
2445ΑΒΠΛΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ-ΦΑΡΣΛΕΥ ΣΕΛΤΙΚ2.10-1.48
3.20558953.7746.23uuuuOuOuuuuOOuOOuOOuuOOuOuOOOOuuuuuuOuuOOuOOuuOuOu01
1529ΝΑΦ1ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.-ΜΠΑΡΟΚΑ1.40-2.303-0O
1560ΑΓΓΤΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ1.85-1.651-2O
1571ΑΡΓ1ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ-OΛΙΜΠΟ1.52-2.021-0u
1779ΒΟΥ1ΝΤΟΥΝΑΦ ΡΟΥΣΕ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ1.48-2.102-2O
2503ΙΣΠ3ΟΥΝΙΟΝ ΑΝΤΑΡΒΕ-ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ1.42-2.250-0u
2538ΙΣΠ3ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ Β1.52-2.021-1u
2543ΙΣΠ3ΟΝΤΙΝΙΕΝΤ-ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ1.38-2.35
2545ΙΣΠ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ-ΚΟΡΝΕΛΑ1.45-2.151-2O
2554ΙΣΠ3ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ-ΜΕΛΙΛΑ1.40-2.300-2u
3.25369654.2245.78uuuuuOuOuOOOOuOuuOuOuuOOuuOOOuOuuuOOuuOuuOuOuuOuuO10
1568ΙΣΠ1ΑΛΑΒΕΣ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ1.80-1.702-0u
1792ΓΕΡ2ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ-ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ1.70-1.802-2O
1815ΛΙΠΡΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ-ΟΛΜΠΙΑ1.70-1.801-0u
1830ΠΟΛ1ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ-ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ1.70-1.800-1u
1843ΙΣΠ2ΛΟΥΓΚΟ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ1.70-1.803-1O
1986ΑΓΓΠΜΠΕΡΝΛΙ-ΣΤΟΟΥΚ1.45-2.15
2366ΑΡΓ2ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ1.40-2.30
3.30486953.6046.40OuOOOuOuOuuOOOOuOuuOuuOuOuOuOOuOuuuOuOuOOuOOuuOOOO40
1537ΓΑΛ2ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.85-1.651-1u
1569ΙΣΠ2ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ1.80-1.702-1O
1759ΓΑΛ1ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ-ΝΤΙΖΟΝ1.60-1.904-0O
1785ΠΟΡ2ΚΟΒΙΛΙΑ-ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ1.45-2.152-0u
1853ΛΙΠΡΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ-ΡΕΝΤΕ1.30-2.603-1O
1864ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ-ΠΑΛΕΡΜΟ1.55-2.000-3O
2334ΓΕΡΓΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ (Γ)-ΚΟΛΩΝΙΑ (Γ)2.02-1.527-0O
2548ΙΣΠ3ΓΡΑΝΑΔΑ Β-ΕΛ ΕΧΙΝΤΟ1.58-1.920-0u
2557ΤΟΥ2ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ-ΡΙΖΕΣΠΟΡ1.65-1.853-2O
3.35267850.5649.44uuuuuOuuuuuuuuOOOOuuOuuuOOOOuuOuOuOOuuuOuOOuuOOuOO20
1507ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ1.70-1.801-1u
1514ΣΑΡΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ-ΑΛ ΦΑΪΣΑΛΙ1.72-1.780-1u
1589ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΡΕΞΑΜ1.48-2.104-1O
1632ΙΝΔ1ΓΚΟΑ-ΚΕΡΑΛΑ ΜΠΛΑΣΤΕΡΣ1.65-1.855-2O
1909ΧΙΛ1ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ-ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ1.90-1.602-0u
2437ΑΒΠΛΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ-ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ2.25-1.42
2458ΓΕΡΛΜΠΕΡΛΙΝΕΡ-ΟΥΝΙΟΝ ΦΟΥΡΣΤΕΝΒΑΛΝΤΕ2.10-1.483-0O
2487ΜΑΡΟΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ-ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ1.40-2.302-1O
3.40476454.0145.99OOuOuOOuOuuOuuOuOOuOuOuOuuuuOOuuOuOOuuuOuuuOuuuuOO20
1504ΙΣΡ2ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ1.90-1.601-1u
1562ΛΙΠΡΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ-ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ1.48-2.100-1u
1609ΤΟΥ1ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ1.65-1.851-1u
1710ΣΚΩΤΙΝΒΕΡΝΕΣ-ΦΟΛΚΕΡΚ1.70-1.80
1874ΙΣΠ2ΤΑΡΑΓΟΝΑ-ΣΕΒΙΛΛΗ Β1.55-2.002-1O
1973ΑΓΓΚΚΑΡΛΑΪΛ-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ1.75-1.75
2355ΓΕΡΛΒΕΡΛ-ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ1.55-2.002-0u
2364ΑΛΓ1ΜΠΙΣΚΡΑ-ΟΥΣΜ ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ1.40-2.302-1O
2407ΑΓΝΒΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ1.85-1.65
2414ΑΓΝΒΜΠΟΣΤΟΝ-ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ2.02-1.52
2468ΓΕΡΛΣΤΙΝΜΠΑΧ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ1.80-1.70
2481ΜΕΞΔΜΟΝΤΕΡΕΪ-ΤΙΓΚΡΕΣ1.55-2.001-2O
2488ΜΑΡΟΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ-ΜΠΕΡΚΑΝΕ1.35-2.45
2623ΑΓΙΣΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ2.15-1.45
3.45258854.3345.67uuuuuOOOOuOOOuuOuuOOuOOOOuOOOOOOuuuOuOuuOuOuuuOuOu01
1594ΓΕΡ3ΜΕΠΠΕΝ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ1.62-1.882-2O
1642ΑΓΝΛΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ-ΦΙΛΝΤΕ1.75-1.751-0u
1762ΓΑΛ1ΤΟΥΛΟΥΖ-ΚΑΕΝ1.40-2.302-0u
1807ΛΙΠΡΑΡΖΑΚΕΝΑ-ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ1.50-2.050-1u
1829ΠΟΛ1ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ-ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ1.65-1.853-3O
1875ΙΣΠ2ΟΒΙΕΔΟ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ1.50-2.051-0u
2338ΣΚΩΤΙΝΒΕΡΝΕΣ-ΦΟΛΚΕΡΚ1.65-1.85
2404ΑΓΙΣΛΙΣΤΟΝ-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ2.05-1.502-0u
2556ΤΟΥ2ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. ΣΠΟΡ-ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ1.55-2.002-2O
3.50584253.1746.83OuOuuOOuOuOuOuuuuuuuuuOuOOuOOuuuuuOOuOOOuOOuuOOOuu02
1517ΣΑΡΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ-ΑΛ ΡΑΕΝΤ2.40-1.372-1O
1593ΓΕΡ3ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ-ΣΟΝΕΝΧΟΦ1.68-1.821-4O
1817ΝΑΦ1ΜΠΛΟΥΜΦΟΝΤΕΪΝ ΣΕΛΤΙΚ-ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ1.30-2.603-0O
1823ΙΤΑ1ΣΠΑΛ 2013-ΒΕΡΟΝΑ1.65-1.852-2O
1831ΣΑΡΑΛ ΤΑΒΟΥΝ-ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ1.92-1.584-0O
1886ΛΙΠΡΚΑΤΑΝΙΑ-ΜΑΤΕΡΑ1.68-1.821-1u
2311ΑΣΛΓΤΣΕΛΣΙ (Γ)-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Γ)1.55-2.00
2358ΙΣΠ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β-ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ1.72-1.781-1u
2495ΣΕΡ1ΡΑΝΤ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ-ΜΑΤΣΒΑ ΣΑΜΠΑΤΣ1.42-2.250-2u
2505ΙΣΠ3ΡΑΠΙΝΤΟ ΝΤΕ ΜΠΟΥΖΑΣ-ΤΑΛΑΒΕΡΑ1.40-2.301-1u
2640ΣΚΩΠΧΑΡΤΣ-ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ1.60-1.901-0u
3.60550752.4447.56OOOOuuOOuOOuOOuOOOuuOuOOOuuuOuuuuuuuOuuuOuOuuOOuOu01
1518ΚΡΟ1ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ-ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ1.60-1.903-2O
1558ΙΤΑ2ΣΠΕΤΣΙΑ-ΦΟΤΖΙΑ1.80-1.701-0u
1585ΟΚΡΝΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ-ΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ1.35-2.453-3O
1633ΠΟΛ1ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ-ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ1.75-1.752-2O
1730ΒΕΛ1ΟΣΤΑΝΔΗ-ΜΑΛΙΝ2.00-1.550-1u
1734ΠΟΛ1ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ-ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ1.78-1.720-3O
1955ΑΛΓ1ΣΕΤΙΦ-USM ΑΛΓΕΡΙ1.50-2.05
2312ΑΖΕΚΖΙΡΑ-ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ1.50-2.051-0u
2330ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ-ΣΑΟΥΡΑ1.37-2.401-0u
2397ΑΓΙΣΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΤΟΥΤΙΝΓΚ & ΜΙΤΣΧΑΜ2.45-1.35
3.65265251.5148.49OOOOuuuOuOOuuOuuuOuuuuuuOOuuuuuuOuuOuuOOOuOuOuOOOO40
1573ΑΥΣΛΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ-ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ2.10-1.480-0u
1720ΛΙΠΡΤΕΡΑΜΟ-ΦΑΝΟ1.45-2.152-1O
2388ΙΣΗΜΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΕΜΕΛΕΚ1.88-1.623-1O
2535ΙΣΠ3ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β-ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ1.60-1.902-1O
2547ΙΣΠ3ΜΠΑΝΤΑΧΟΘ-ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β1.52-2.024-1O
3.70124352.9447.06OuOOOOuOuOuuOOuOuuuuOuuOOOuOOOOuuOOOuuuuuuOuuuOOuu02
1584ΙΣΠ1ΧΕΤΑΦΕ-ΕΪΜΠΑΡ1.60-1.900-0u
1629ΟΥΓ1ΧΟΝΒΕΝΤ-ΠΑΞΙ1.55-2.001-0u
1799ΓΕΡ3ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ-ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ1.70-1.803-1O
2344ΑΡΓ3ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ-ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ.1.40-2.301-0u
2461ΓΕΡΛΟΥΕΡΜΠΑΧ-ΑΛΤΙΓΛΙΝΙΤΣΚΕ1.60-1.901-1u
2467ΓΕΡΛΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.)-ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ1.80-1.701-3O
2546ΙΣΠ3ΧΟΥΜΙΓΙΑ-ΕΧΙΖΑ ΜΠΑΛΟΜΠΙ1.48-2.100-0u
3.75617651.5248.48OOuuuOuOOuuOOuuOuOuOOuuOOuuOuOuuOuOuuuuuuOOuuuOOuu02
1541ΓΑΛ3ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93-ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ1.55-2.001-2O
1580ΓΕΡ2ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ2.00-1.550-1u
1664ΑΓΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ-ΚΡΟΥ1.85-1.651-0u
1837ΠΟΡ2ΑΡΟΥΚΑ-ΛΕΪΣΟΕΣ1.45-2.152-1O
1855ΟΛΛ1ΑΓΙΑΞ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.30-1.403-0O
1870ΓΕΡ1ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΕΡΤΑ1.60-1.901-1u
1881ΠΟΡΤΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ-ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ1.55-2.001-1u
1903ΧΙΛ1ΤΕΜΟΥΚΟ-ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ1.52-2.021-1u
3.80156252.5047.50uOOuuOuOuOOOOuOuuuOuuOOOOOOOOOuuuuOOOOOOOOuOuOOuOu01
1530ΓΑΛ2ΟΣΕΡ-ΣΑΤΟΡΟΥ1.50-2.051-2O
1685ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ1.70-1.802-2O
1725ΠΟΡΤΑΒΕΣ-ΤΟΝΤΕΛΑ1.55-2.000-1u
1780ΔΑΝ1ΟΝΤΕΝΣΕ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ1.80-1.701-2O
2368ΑΡΓ2ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ-ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ1.37-2.400-0u
3.85200350.3749.63uOOOuOuuOOOuOOuOuuuuuuuuuOOOOOuuOuOOOOuOuOuOuOuOOu01
1638ΚΥΠ1ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ1.92-1.581-2O
1668ΑΓΓ2ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ1.70-1.801-0u
1857ΓΑΛ1ΝΑΝΤ-ΝΙΣ1.55-2.001-2O
1860ΠΟΡΤΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ-ΤΣΑΒΕΣ1.85-1.650-1u
1935ΙΣΠ1ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΧΙΡΟΝΑ1.70-1.80
2419ΑΓΝΝΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ-ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ1.92-1.584-0O
2455ΓΕΡΛΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ-ΧΑΒΕΛΣΕ1.85-1.65
3.90121251.7348.27uuOOOuuuuOOuuOuuuOuuuOuuuOuOOOuOuOOuOOuuuuOuuuuOuu02
1893ΑΡΓ1ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ-ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ1.58-1.923-1O
2399ΑΓΙΣΛΕΔΕΡΧΕΝΤ-ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ2.25-1.42
2421ΑΓΝΝΜΠΑΘ ΣΙΤΙ-ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ1.80-1.700-0u
3.9575249.2050.80uOuOOOOOuuuuuOuOOuuuOOuOOuuOuOOOOuuOOOuOOuOOOuOuOu01
1773ΑΡΓ1ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ1.45-2.151-0u
2562ΤΟΥ2ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ-ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ1.78-1.722-2O
30.002825.0075.00OOOuOOOuOOuuOOOOOOuuOOOOOOuO10
1610ΚΡΟ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΙΣΤΡΑ 19612.30-1.405-1O
4.00861351.2648.74uuuuOOOOuOOuOuuuOOOuOuuuuuOuOuuOOOuuOuOuOOuOOuuOuu02
1544ΟΛΛ1ΒΙΛΕΜ-ΜΠΡΕΝΤΑ2.00-1.551-1u
1657ΑΓΓ1ΟΛΝΤΑΜ-ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ1.75-1.755-1O
1681ΑΓΓΤΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΟΛΤΟΝ1.85-1.653-2O
1701ΣΚΩ2ΕΛΓΚΙΝ-ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ1.85-1.651-1u
1705ΣΚΩ2ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ1.85-1.65
1769ΟΛΛ1ΤΒΕΝΤΕ-ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ1.90-1.602-3O
1778ΑΥΣΛΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ-ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ1.85-1.651-0u
1809ΛΙΠΡΜΟΝΤΖΑ-ΚΟΥΝΕΟ1.58-1.921-0u
1836ΠΟΡ2ΒΙΣΕΟΥ-ΜΠΡΑΓΚΑ Β1.70-1.802-1O
2510ΙΣΠ3ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β-ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ1.48-2.101-0u
2555ΤΟΥ2ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ-ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ1.70-1.802-2O
2561ΤΟΥ2ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ-ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ1.58-1.920-0u
4.10147852.7147.29OuuOOOOuOOOOOuOOuuuuuOuuuOOuuuOOuOOuOuuuuOuuuOuOOO30
1549ΟΛΛ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ-ΒΑΛΒΑΪΚ2.30-1.406-0O
1840ΠΟΡ2ΒΑΡΖΙΜ-ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ1.45-2.152-2O
1844ΕΛΒ1ΛΟΥΓΚΑΝΟ-ΛΩΖΑΝΝΗ2.00-1.551-2O
1920ΤΟΥ1ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ-ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ1.80-1.70
1929ΕΛΒ2ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ-ΒΙΛ2.00-1.55
4.15115850.4349.57uOuuuuuOuuOuOOuuOuOOuOOOuuuuOuOuuOOOuuOOOuOuuOuuuO10
1528ΓΕΡ3ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ1.72-1.782-0u
1616ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ-ΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ1.82-1.681-2O
1621ΙΤΑ2ΒΕΝΕΤΣΙΑ-ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ1.60-1.901-1u
1647ΑΓΝΛΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ1.78-1.72
1669ΑΓΓ2ΛΟΥΤΟΝ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.80-1.701-1u
1784ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ-ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ2.30-1.403-0O
2424ΑΓΝΝΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ-ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ2.15-1.451-1u
4.20145051.9348.07OOuuOOOuuOuuuuOOuuOOOuOOOuOuuOOOuOOOOOuOuuuOOuOuuO10
1576ΡΩΣ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ-ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ1.45-2.152-0u
1644ΑΓΝΛΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ1.58-1.924-0O
1775ΑΜΕΔΤΟΡΟΝΤΟ-ΣΙΑΤΛ1.60-1.902-0u
1838ΠΟΡ2ΠΟΡΤΟ Β-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β1.90-1.601-0u
2301ΙΣΠ4ΚΟΛΟΥΝΓΚΑ-ΜΟΣΚΟΝΙΑ1.72-1.782-3O
2308ΔΑΝ1ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ-ΧΟΜΠΡΟ2.15-1.453-2O
4.25329450.6449.36OuuuOOuuOuOuuuuuuOOuuuOuuOuuuOOuuOuOuuOuuuOOOOuuuu04
1565ΟΥΛΠΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ-ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ1.90-1.605-1O
1771ΙΣΠ1ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΘΕΛΤΑ2.45-1.352-1O
1999ΓΑΛΚΑΝΖΕ-ΜΕΤΣ1.60-1.90
2313ΑΖΕΚKEΣΛΑ FK-ΚΑΠΑΖ1.48-2.102-0u
2396ΑΓΙΣΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ2.40-1.371-3O
2427ΑΓΝΝΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.1.92-1.585-1O
2428ΑΝΠΛΚΕΤΕΡΙΝΓΚ-ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ2.45-1.352-0u
2496ΣΕΡ1ΜΛΑΝΤΟΣΤ -ΜΠΑΣΚΑ1.45-2.151-0u
2512ΙΣΠ3ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ-ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β1.50-2.050-0u
2563ΟΥΡΔΠΕΝΙΑΡΟΛ-ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ1.92-1.580-0u
4.30297449.3950.61OOuOuuOOuOOOuOOOOOuOOOuOuuOuOuuuOOuuOuuOuOOOuuuuOu01
1505ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ1.55-2.002-1O
1533ΓΑΛ2ΛΟΡΙΑΝ-ΣΟΣΟ2.00-1.552-1O
1611CWCΠΑΤΣΟΥΚΑ-ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ1.52-2.020-0u
1766ΛΙΠΡΠΑΝΤΟΒΑ-ΡΕΤΖΙΑΝΑ1.50-2.050-0u
1770ΙΤΑ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΙΝΤΕΡ1.70-1.800-0u
2378ΑΡΓ3ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ-ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ1.42-2.252-1O
2379ΒΣΝ1ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΝΤΟΜΠΟΪ-ΚΡΟΥΠΑ1.62-1.881-1u
2491ΜΑΡΟΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ-ΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ ΚΕΝΙΦΡΑ1.23-2.951-1u
4.40140250.2149.79uOOOuuOuuOOuuOOOuuuOOOOOOuOOOuOuOuuOuOuuuOOuOuOuOO20
1702ΣΚΩ2ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ-ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ1.75-1.753-0O
1736ΑΥΣ1ΛΙΝΤΣΕΡ-ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.1.85-1.652-1O
1751ΝΑΦ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ-ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ1.58-1.921-1u
1812ΛΙΠΡΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ-ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ1.60-1.903-1O
1861ΡΩΣ1ΡΟΣΤΟΦ-ΟΥΦΑ1.30-2.601-0u
1908ΧΙΛ1ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ-ΙΚΙΚΕ1.90-1.601-0u
1951ΤΟΥΚΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ-ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ2.00-1.55
2342CWCΓΚΡΕΜΙΟ-ΠΑΤΣΟΥΚΑ1.45-2.15
2410ΑΓΝΒMΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ-ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.40-1.37
2465ΓΕΡΛΟΥΛΜ 1846-ΣΟΤ ΜΑΪΝΤΖ2.00-1.551-2O
2534ΙΣΠ3ΒΙΤΟΡΙΑ-ΛΕΑΛΤΑΝΤ1.40-2.303-0O
2553ΙΣΠ3ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ-ΜΕΡΙΔΑ1.40-2.303-0O
4.50554551.0748.93uuOOOuOOOuOuOuuuuuOuOuuOuOOOOOuOOuOuOOOOuOOOOOuuOu01
1650ΑΓΝΛΤΡΑΝΜΙΡ-ΤΟΡΚΙ1.72-1.783-0O
1763ΙΣΠ2ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ-ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ1.65-1.851-0u
1776ΑΡΓΚΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.80-1.702-1O
1904ΧΙΛ1ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ-Ο ΧΙΓΚΙΝΣ1.80-1.701-0u
1975ΑΓΓΚΕΞΕΤΕΡ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ2.15-1.45
1993ΣΚΩΠΧΑΡΤΣ-ΝΤΑΝΤΙ1.70-1.80
2323ΓΕΡΓΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ (Γ)-ΜΠΑΓΕΡΝ (Γ)2.00-1.55
2490ΜΑΡΟΙΤΤΙΧΑΝΤ-ΡΑΠΙΝΤ ΟΥΕΝΤ ΖΕΝ1.35-2.451-0u
4.60209348.9251.08OuuOuOOuuuuOOOOuOOuOOOuuOuOOuOOOuOuOOOuOuOuuuOOuOu01
1592ΓΕΡ3ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ2.15-1.453-1O
1617ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ-ΑΒΕΛΙΝΟ1.70-1.802-2O
1675ΑΓΓΤΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ1.60-1.900-0u
1858ΠΟΡ2ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ-ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ1.58-1.921-1u
2425ΑΓΝΝMΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ-ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ2.10-1.483-2O
4.7090649.6750.33uOOuOOuOOuOOuuuuOuuOOuOOOOOuOuuOuuuOOuOuOOuOuOuuOO20
1603ΛΙΠΡΣΟΥΝΤΙΡΟΛ-ΡΑΒΕΝΝΑ1.40-2.300-0u
1646ΑΓΝΛΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.-ΓΚΙΣΕΛΙ1.70-1.804-0O
1810ΛΙΠΡΦΟΝΤΙ-ΑΚΡΑΓΑΣ1.52-2.023-0O
1878ΛΙΠΡΠΙΖΑ-ΑΡΕΤΣΟ1.30-2.602-3O
2373ΑΡΓ2ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ-ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ1.38-2.350-0u
2389ΙΣΗΜΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ-ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)2.05-1.502-0u
4.75281752.4047.60uuOOOuOuuOOuuuOuOuuOuOOOuuOOuuuuuuuuOOOOuuOOOuuOuu02
1561ΓΑΛ1ΜΠΟΡΝΤΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ1.80-1.700-3O
1757ΒΕΛ1ΑΝΤΒΕΡΠ-ΜΟΥΣΚΡΟΝ1.70-1.801-0u
1802ΕΛΛ2ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964-ΒΕΡΟΙΑ2.00-1.551-0u
1984ΑΓΙΣΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ-ΤΟΥΤΙΝΓΚ & ΜΙΤΣΧΑΜ2.45-1.35
2369ΑΡΓ2ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΦΛΑΝΤΡΙΑ1.48-2.104-1O
4.80108750.7849.22uOuuuOuuuOOOOuOOOOuuOOuOuuOuuuOOuuOOOuuOOuOuuuOOuO10
1570ΠΟΡΤΡΙΟ ΑΒΕ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ1.55-2.002-1O
1887ΛΙΠΡΚΟΖΕΝΤΣΑ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ1.45-2.154-1O
2385ΚΟΛΔΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ1.40-2.301-1u
4.90125151.1648.84OOOuOOOOuOuuuOOuuuuuuOOOuuOOOOuuuOuOuOuOuOuOuuOuOO20
1522ΙΣΠ2ΓΡΑΝΑΔΑ-ΑΛΜΕΡΙΑ1.70-1.803-2O
1703ΣΚΩ2ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ-ΚΛΑΪΝΤ2.15-1.45
1931ΓΑΛ2ΝΙΜ-ΚΛΕΡΜΟΝ1.90-1.60
2486ΜΑΥ1ΓΚΡΜΠΑΛΙ-ΠΕΤΡΟΒΑΤΣ1.45-2.150-0u
2511ΙΣΠ3ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ-ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ1.58-1.921-2O
2513ΙΣΠ3ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ-ΚΑΟΥΝΤΑΛ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ1.50-2.052-1O
5.00573348.5451.46OOuOOOOOOOuuuuuuOOuOuOuOuuuOuOuOOuuOOOOuuOuuuOuOOO30
1742ΟΛΛ1ΧΕΡΕΝΦΕΝ-ΦΕΝΛΟ2.00-1.552-2O
1845ΕΛΒ1ΖΥΡΙΧΗ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ2.00-1.551-2O
1872ΙΤΑ1ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ-ΚΡΟΤΟΝΕ1.70-1.802-1O
5.1054252.2147.79uOOuOuOOOuuOuuuuuOuOuOuuuuOuOuOuOuOOOOuuuuuOuOOuuO10
1519ΑΙΓΚΣΜΟΥΧΑ-ΠΕΤΡΟΖΕΤ1.37-2.402-1O
1637ΑΥΣ1ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ1.90-1.602-2O
1678ΑΓΓΤΦΟΥΛΑΜ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ1.75-1.751-0u
2469ΓΕΡΛΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ-ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.)2.30-1.401-1u
2515ΙΣΠ3ΜΙΡΑΝΤΕΣ-ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ1.60-1.902-1O
5.20112649.4750.53uuuOuOuuuuuuuuuOOOOOuuOOuOOOuuOOOOOOOuOuuOuuuOOuuO10
1526ΓΕΡ3ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.-ΕΡΦΟΥΡΤ1.55-2.004-1O
1619ΙΤΑ2ΕΜΠΟΛΙ-ΚΑΡΠΙ1.65-1.851-0u
1620ΙΤΑ2ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ-ΜΠΡΕΣΙΑ1.65-1.852-0u
1640ΑΓΝΛΟΛΝΤΕΡΣΟΤ-ΧΑΛΙΦΑΞ1.72-1.780-1u
1897ΒΟΛΒXΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ-ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ1.85-1.650-0u
1925ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ-ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ2.55-1.32
2306ΒΟΚΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΤΣ1.92-1.58
2322ΙΣΠ4ΣΔΑ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΠΣ-ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ ΙΙ1.70-1.802-1O
2384ΚΟΛΔΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ-ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ1.37-2.400-0u
2398ΑΓΙΣΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ-ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ2.40-1.372-1O
2400ΑΓΙΣΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ-ΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ2.25-1.422-1O
2514ΙΣΠ3ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β-ΟΣΑΣΟΥΝΑ Β'1.70-1.802-0u
5.25215048.8451.16uOuuuuOuOOuOuOOuuuOuOuOOuOOOOOOOuOOuOOuOOuOOuuuuuO10
1868ΒΕΛ1ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ1.80-1.701-3O
5.3027552.3647.64OOuuuuOuuuOOuOOOuOOOuuOuOOOOuuuuuuOOOuOuOuOuOuuOuO10
5.40115948.7551.25uuuOuuuuuuuOOOOOOOuOOuOOOuuuOOuuOOOOOuOuOOOuuOuuuu04
1599ΣΛΟ1ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ-ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ1.58-1.923-3O
1990ΑΝΠΛΚΕΤΕΡΙΝΓΚ-ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.40-1.37
2350ΓΕΡΛΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΙΙ-ΕΡΝΤΕΜΠΡΟΥΚ2.05-1.50
2365ΑΛΓ1ΜΠΕΛΟΥΪΖΑΝΤ-ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΤΕΪ1.37-2.400-2u
2390ΙΣΗΜΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ-ΜΑΚΑΡΑ1.78-1.720-1u
2443ΑΒΠΛΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ2.25-1.42
2449ΓΕΡΛΒΑΪΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΑΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ1.60-1.902-0u
2477ΓΕΡΛΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ2.05-1.50
2549ΙΣΠ3ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ-ΛΙΝΕΝΣΕ1.48-2.101-0u
5.50375248.1951.81uuOOuOOuOuOOuOOuOOOuuuOOuOOOOOOOuOuOuuuOOOuOOOOOuu02
1531ΓΑΛ2ΜΠΡΕΣΤ-ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ2.05-1.503-0O
1591ΒΟΥ1ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ1.70-1.803-0O
1598ΕΛΛ2ΟΦΗ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 20051.80-1.701-2O
1627ΓΕΡ1ΛΕΙΨΙΑ-ΜΑΪΝΤΖ1.90-1.602-2O
1680ΑΓΓΤΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ1.75-1.752-0u
1846ΕΛΒ1ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ2.15-1.451-1u
5.6056145.8154.19OOOOOOuOuOOOuOOOOOuuOOuOuOOuuOOOuOOuOuuuuuuOOuOuOO20
1587ΟΚΡΝΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ-ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ1.37-2.402-2O
1871ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ1.58-1.924-0O
1911ΙΝΠΛΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ-ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ1.58-1.922-0u
5.7072248.3451.66OuuOOOOOOOuuOuOuuuOuOuuOOOOuuuuuuOOuOuuuOuOOOOOuOu01
1693ΒΙΡΛΚΟΛΕΡΕΪΝ-ΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ2.00-1.551-0u
1698ΣΚΩ1ΕΪΡ-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ2.02-1.523-2O
1918ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΑΡΜΟΡΕΚ1.60-1.90
2316ΓΕΡΓΤΟΥΡΜΠΑΪΝ ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ)-1899 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ (Γ)1.92-1.582-0u
2457ΓΕΡΛΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ-ΟΥΤΙΝ1.92-1.58
5.75150448.6051.40OOOOOuuOOOuuuuuOOOOOuOOuuOOOOOOOOuOOuOOOOOuuuOuuuO10
1756ΒΕΛ1ΓΚΕΝΚ-ΕΟΥΠΕΝ2.30-1.401-1u
1885ΙΣΠ2ΤΕΝΕΡΙΦΗ-ΡΕΟΥΣ1.50-2.053-0O
5.8028444.0155.99OOuOOOOOOuOuuOuuOuuuOuOOOOOOOuOOuOuuOOOOuOuOOuOOOu01
1873ΠΟΛ1ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.75-1.751-0u
5.9075849.4750.53uOOuuuOOOuOOOuuOuuOOOOOOOOuOuOOuOuOuuOuuuOOuOuuOOO30
1506ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙΤ1.72-1.784-1O
1662ΑΓΓ1ΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ1.60-1.902-0u
1696ΡΟΥ1ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ-ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ1.68-1.823-0O
1753ΙΣΡΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ1.92-1.583-2O
1767ΠΟΛ1ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ-ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ1.92-1.583-0O
2327ΑΛΓ1ΣΕΤΙΦ-ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ1.48-2.102-0u
6.00288548.2151.79uuOuOOOOuOuOuuuOOuOuOuOOOOuOuOOOOuuOOOuOOuOOuOuOOu01
1554ΕΛΒ2ΞΑΜΑΞ-ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ2.30-1.402-1O
1694ΒΙΡΛΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ-ΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.92-1.58
1782ΙΣΠ1ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΜΑΛΑΓΑ2.00-1.550-2u
1928ΠΟΡΤΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΦΕΪΡΕΝΣΕ1.70-1.80
1982ΑΓΙΣΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ2.45-1.35
2331ΠΑΡ1ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ-ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ1.82-1.683-2O
6.25282145.4854.52uOuOOOuuuOOuuOOuOOuuuOOOOuOOOOOuOuuOOOuuuOOuOOuuOO20
1586ΟΚΡΝΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ-ΣΤΑΛ ΝΤΝΕΠΡΟΝΖΕΡΖ.1.48-2.104-2O
2336ΑΛΓ1USM ΑΛΓΕΡΙ-ΚΑΜΠΙΛΙΕ1.52-2.020-0u
2506ΙΣΠ3ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ-ΚΟΡΟΥΞΟ1.58-1.927-0O
6.50271648.2751.73OOOuuOOOOOuuOuOuuuuOOuOuuOOOOOOOuOuOuOOuuuOOOOuOOO30
1548ΟΛΛ2ΦΟΛΕΝΤΑΜ-ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ2.30-1.402-1O
1716ΕΛΛ1ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ1.55-2.002-1O
1723ΚΥΠ1ΠΑΦΟΣ FC-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ1.80-1.700-0u
1731ΚΥΠ1ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ-ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ1.92-1.582-1O
1737ΑΥΣ1ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ1.92-1.583-2O
1890ΙΤΑ1ΜΙΛΑΝ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ1.85-1.652-1O
1934ΙΤΑ1ΛΑΤΣΙΟ-ΤΟΡΙΝΟ2.30-1.40
2318ΑΖΕΚΓΚΑΜΠΑΛΑ-ΣΑΜΠΑΓΙΛ1.90-1.601-0u
2387ΙΣΗΜΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ-ΚΛΑΝ ΓΙΟΥΒΕΝΙΛ2.60-1.306-3O
6.75140344.2655.74OOOOOOuuOOOuOOuuuOOOuuOOOOOuOOOuuuuOOuuOOuOOOuOOOu01
1624ΓΕΡ1ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ2.85-1.251-2O
1825ΙΤΑ1ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ2.05-1.502-0u
2430ΑΝΠΛΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.-ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ2.55-1.32
2436ΑΝΠΛΧΕΡΕΦΟΡΝΤ-ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ2.55-1.324-1O
7.00328043.9056.10OOuOuOOuuOuOOOOOuOuuuuOOOOOOuOOOuuuuuOOuOOuuOOOOOu01
1849ΕΛΛ1ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ1.60-1.901-0u
1924ΡΟΥ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.-ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ1.60-1.90
1976ΑΓΓΚΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ2.15-1.45
7.2572442.2757.73uOuuOOuOuuOOOuuOuOuuuOOuuOOOuOuOuuOOuOOOOOOuuOuOOO30
1824ΙΤΑ1ΝΑΠΟΛΙ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ2.15-1.450-0u
1869ΔΑΝ1ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ-ΑΑΡΧΟΥΣ2.35-1.382-2O
1876ΕΛΛ1ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ1.50-2.054-0O
1900ΓΑΛ1ΜΑΡΣΕΪΓ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ2.15-1.453-0O
7.50236741.6158.39uuuOOuOuOOOuOuuOuOuuuOOuOOuuOOuuOuOOOOOuOOOOOOOuOu01
1850ΕΛΛ1ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΜΙΑ1.50-2.051-1u
2302ΑΣΛΓΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ (Γ)-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΑΚΑΝΤΕΜΙ (Γ)1.78-1.72
2431ΑΝΠΛΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ2.55-1.322-4O
7.7574943.2656.74uuuuOuuuuOOOOOOuuOOuuuOOOOOuOuuuuOuOuOOuuOOOOOuuuO10
1600ΣΛΟ1ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ-ΤΑΤΡΑΝ ΠΡΕΣΟΦ1.90-1.601-0u
1754ΟΛΛ1ΑΛΚΜΑΑΡ-ΧΕΡΑΚΛΕΣ3.15-1.205-0O
2498ΣΛΝ1ΜΑΡΙΜΠΟΡ-ΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΝΤΡΙΤΣΕΒΟ2.00-1.55
8.00230341.2958.71uuuOuOOOOOOuuOuuuOOuuuOOuuOuOOOuuOOuuuOOuOOOuOuOOO30
1717ΙΣΠ1ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΣΕΒΙΛΛΗ3.55-1.155-0O
1727ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ1.65-1.851-1u
1746ΕΛΒ1ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ2.60-1.303-0O
1833ΒΟΥ1ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΜΠΕΡΟΕ1.48-2.106-0O
1998ΓΑΛΚΜΟΝΑΚΟ-ΚΑΕΝ2.15-1.45
2493ΣΕΡ1ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ-ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ1.62-1.880-3O
8.2548041.6758.33uOuOOOuuuOOuOOOuOuuOuuuOOOuuuOOuOuOuOOOuuOuuOOuuOO20
1711ΣΚΩΠΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ2.15-1.452-1O
1722ΚΡΟ1ΟΣΙΓΙΕΚ-ΡΟΥΝΤΕΣ1.92-1.583-0O
1745ΡΟΥ1ΚΛΟΥΖ-ΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ1.70-1.801-0u
1801ΕΛΛ2ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.80-1.701-0u
1898ΒΟΛΒΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ-ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ2.30-1.401-2O
1899ΒΟΛΒΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ-ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2.45-1.356-0O
2502ΣΛΝ1ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ-ΤΣΕΛΙΕ1.70-1.80
8.50148442.4557.55uuuuOOOOuOuuOuuOOuOOOuOOuuOOOOuOuOOOuuOOOOOOOOuOOu01
1856ΚΡΟ1ΡΙΕΚΑ-ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ1.65-1.852-0u
8.7545442.7357.27uuuuOuuOOOOOOuOOOOuuOuOOOOOuOOOuuOOOuuOOOOuuOOOuOu01
2343ΑΛΓ1ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ-ΜΠΛΙΝΤΑ1.80-1.701-1u
2386ΙΣΗΜΝΤΕΛΦΙΝ-ΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ2.00-1.553-0O
2552ΙΣΠ3ΜΟΥΡΘΙΑ-ΛΟΡΚΑ1.78-1.720-0u
9.00170541.7058.30uuuOOuOOOOOuOOuOOOOuOuuuOOuuOOuuuuuuOOuuuOOOOOuOuO10
1683ΑΓΓΤΓΟΥΛΒΣ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ1.80-1.700-0u
1764ΒΕΛ1ΓΑΝΔΗ-ΚΟΡΤΡΑΪΚ2.15-1.452-1O
9.2524337.8662.14uOOOOOOOuuOOuOuOOOOOuuOOOuuuOOuOuuOOuuOuuuuuOOuuuu04
1796ΒΟΥ1ΒΕΡΕΓΙΑ-ΒΙΤΟΣΑ1.40-2.301-1u
1826ΑΓΓΠΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΕΒΕΡΤΟΝ2.15-1.451-1u
1950ΤΟΥΚΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ-ΟΡΧΑΝΓΚΑΖΙΣΠΟΡ2.45-1.35
2484ΜΑΥ1ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ-ΙΣΚΡΑ ΝΤΑΝΙΛΟΒΟΓΚΡΑΝΤ1.58-1.920-1u
9.5032144.5555.45OOuuuuuOuOuuOOuuOOOOOuOuOOOOOOOOuOOuOOuOOuOuOuOOOO40
1728ΤΟΥ1ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ2.30-1.404-2O
9.7522345.2954.71uuOuOuuuuOuuOuOuOOOOOuOuOOOuuOuuOOOOuuuOuOuuOuuOOO30
1688ΑΓΓΠΤΟΤΕΝΑΜ-ΣΤΟΟΥΚ2.45-1.355-1O
2381ΒΣΝ1ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ-ΡΑΝΤΙΝΚ ΜΠΙΤΖΕΛΙΝΑ1.65-1.853-2O
2560ΤΟΥ2ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ-ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ2.45-1.357-0O
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima