Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του διπλού -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.3067944.9255.08uuuOOuOuOuOOuOOOOOOOOuuuOuuuOOOOOOOuuOuOOOuOOOuuOu01
1485ΑΓΓΠΣΟΥΟΝΣΙ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.1.90-1.60
1582ΣΟΥ1ΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ-ΜΑΛΜΕ2.00-1.55
1640ΙΣΠ1ΧΙΡΟΝΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.70-1.80
1649ΙΤΑ1ΒΕΡΟΝΑ-ΝΑΠΟΛΙ2.05-1.50
2460ΤΣΕΚΒΙΣΚΟΦ-ΖΙΧΛΑΒΑ2.85-1.251-4O
1.45126346.4053.60OOuuuuOuuuOuuuuuuuOOOuuOuOOOuuOOOuuOOOuOuOuOuOuOuO10
1776ΚΡΟ1ΡΟΥΝΤΕΣ-ΧΑΪΝΤΟΥΚ1.78-1.72
1794ΙΤΑ1ΚΡΟΤΟΝΕ-ΜΙΛΑΝ1.90-1.60
2448ΓΕΡΛΓΚΑΡΧΙΝΓΚ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΕΡ.)2.30-1.402-2O
2498EULΝΤΟΜΖΑΛΕ-ΜΑΡΣΕΪΓ1.85-1.65
2501EULΒΑΡΝΤΑΡ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ1.80-1.70
1.50146745.7454.26OOuuOOOuOOuOuuOuuOuOuuuOuOuOuOOOOOuOuuOOOuOuuuOuOu01
2583ΧΙΛ1ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ-ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ2.15-1.451-1u
1.5333147.4352.57OuuOOuOOOOOuuuOOuuOOOuuuOOuuOuuuOOOOOuOOOOOOOOOOOu01
1639ΡΟΥ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΚΟΛΕΝΤΙΝΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ-ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ1.55-2.00
1743ΤΣΧ1ΖΙΧΛΑΒΑ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ1.78-1.72
2427ΤΣΕΚΠΡΟΣΤΕΖΟΦ-ΟΠΑΒΑ2.45-1.351-3O
1.55142448.7451.26OOuuOuOuuuOOuuOuuuOOOOuuuuuOOOuOOuOuuOOOuOuOOuuOOu01
1748ΣΟΥ2ΝΟΡΜΠΙ-ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ2.05-1.50
1.65178147.7352.27OOOuOuOOuOOuOuuOuuuOOuOOOOOOuOuOOOOuuuuuuOOOuOOOOu01
1457ΤΟΥ1ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ2.00-1.55
1490ΚΙΝ1ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ-ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ.2.00-1.55
1505ΓΕΡ1ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.30-1.40
1614ΑΓΓΠΣΤΟΟΥΚ-ΑΡΣΕΝΑΛ1.90-1.60
1755ΒΕΛ1ΚΟΡΤΡΑΪΚ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ1.85-1.65
2461EULΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΖΕΝΙΤ1.65-1.851-0u
1.70196248.4251.58uuuuOOOuOuuuOOOuOuuOuuuuOuuOOOOuuuOOOOOOOuuuOOOOOu01
1627ΠΟΡΤΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ1.75-1.75
1782ΒΕΛ1ΜΟΥΣΚΡΟΝ-ΓΑΝΔΗ1.70-1.80
2440ΑΓΙΣΛΟΒΕΣΤΟΦΤ-ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ2.10-1.481-2O
2458EULΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ1.60-1.90
1.85211750.5049.50uOuuOOOOOOOuOuuOOuuOOuOOuuOuuuOOuuOOuOuOOOOuuuuOOO30
1605ΤΣΧ1ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ1.58-1.92
1704ΚΙΝ1ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ ΖΧΙΣΧΕΝΓΚ-ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ2.00-1.55
1771ΠΟΛ1ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ1.70-1.80
2457ΦΙΝ3ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ-ΤΠ472.40-1.37
2477EULΜΑΡΙΤΙΜΟ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ1.45-2.15
2581ΙΝΠΛΣΑΪΠΑ ΚΑΡΑΝΤΖ-ΕΣΤΕΓΚΛΑΛ1.37-2.40
1.90266750.4749.53OOOOuOOuuOuOuOuOOuOuuOuOOOOuuOOuuOuuOOOuuuOuuuOuuu03
1626ΤΟΥ1ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ1.75-1.75
1790ΕΛΛ1ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ1.45-2.15
1.95175551.9148.09uOOuOuuOuuOuuOuuuOuuOuOOOOuuuOuOuuuuuOOuuuuuuuOOuu02
1433ΟΛΛ1ΡΟΝΤΑ-ΦΙΤΕΣΕ2.00-1.55
1570ΣΚΩ2ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ-ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ2.05-1.50
1757ΔΑΝ1ΑΑΡΧΟΥΣ-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ1.90-1.60
2572ΑΝΛΓΚΑΝΣΑΣ (Γ)-ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΘΟΡΝΣ (Γ)1.65-1.852-1O
10.00187142.1257.88OuOOuOOuOOOOOOOOuuOuuuuuOOOuOOuOOuuuOOuOuOOuuOuOOO30
1454ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ2.02-1.52
1663ΒΟΛΒΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ-ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ2.10-1.48
2426CHLΝΑΠΟΛΙ-ΝΙΣ2.05-1.502-0u
2431CHLΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ-ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ1.75-1.750-0u
2453EULΑΓΙΑΞ-ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ1.90-1.60
2476ΛΙΘ1ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ2.30-1.405-0O
12.00102637.5262.48OuOOuOuuuuOOOOOuOOuOOOOOuOOuuuuOOOuuOOuOOOuOuuuOOO30
1600ΡΟΥ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.-ΣΕΠΣΙ1.70-1.80
18.0014535.8664.14OuuOOOOOuuuOOuOOOOOuuOOOOOOOuuOuuuOOOuOOOuOOuOuOuu02
2430EULΜΙΛΑΝ-ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ2.15-1.45
2.05217250.3249.68uOuOOuuuuOOOOuOOuOOOOOOuOOuuuOuOOOuuuOuOuuuuOuOuOu01
1412ΣΟΥ1ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ-ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ1.85-1.65
1520ΑΓΝΛΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ1.82-1.68
2429CHLΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ2.00-1.551-2O
2564ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ1.48-2.10
2.10405950.9749.03uOOOOOuuuuOuuOuOOOuOOOuuuOOuuuuuuuuuOOOOuuuOOOuuuu04
1297ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ1.78-1.721-1u
1316ΝΟΡ2ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ-ΣΑΝΤΝΕΣ1.90-1.601-2O
1423ΓΑΛ2ΚΛΕΡΜΟΝ-ΛΟΡΙΑΝ1.65-1.85
1467ΙΑΠ1ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ-ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ1.70-1.80
1550ΑΓΓΤΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ1.65-1.85
1561ΦΙΝ1ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ-ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ1.65-1.85
1811ΠΟΡΤΑΒΕΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ1.55-2.00
1839ΙΣΠ1ΛΕΒΑΝΤΕ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ1.45-2.15
2467ΑΓΙΣΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ2.10-1.482-3O
2499EULΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ1.50-2.05
2.15316752.2947.71uOuuuuuuOuuuuuuOuOOOuuOOOOOOOuOOOOuuOuOuuuOuuuOuOu01
1303ΑΓΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ1.92-1.582-1O
1512ΑΓΝΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.1.65-1.85
1519ΑΓΝΛΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ-ΧΑΛΙΦΑΞ1.82-1.68
1710ΔΑΝ2ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ-ΒΙΜΠΟΡΓΚ1.75-1.75
1793ΙΤΑ1ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΤΟΡΙΝΟ1.60-1.90
2537ΙΑΠ2ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ-ΝΑΓΚΟΓΙΑ1.85-1.653-4O
2.25384253.0746.93OuuOuOuOuOuOOuuuuOOuuuOOOOOOOOOOOOuOuOuuOuOOuuuOuO10
1683ΙΑΠ2ΟΚΑΪΑΜΑ-ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ1.58-1.92
1693ΔΑΝ1ΟΝΤΕΝΣΕ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ1.90-1.60
1721ΣΟΥ1ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ-ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ1.58-1.92
1822ΜΕΞ1ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ-ΚΕΡΕΤΑΡΟ1.72-1.78
2463ΣΝΚΥΣΑΜΠΙΟΝ ΣΕΛΖΕ-ΤΟΛΜΙΝ2.60-1.300-0u
2576ΑΓΝΝΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ-ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ2.02-1.521-2O
2958ΣΚΤΚΚΛΑΪΝΤ-ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ2.05-1.502-2O
2.30540252.2647.74OOuOuOOOuuOOuOuuuOuuuOuOuuOOOuuuuuOuOOuOOOOuOOuOuu02
1279ΑΥΣ2ΛΙΝΤΖ-ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ1.72-1.781-1u
1287ΑΛΤΤΣΕΛΤΕΝΑΜ-ΣΟΥΟΝΣΙ (ΡΕΖ.)1.92-1.581-2O
1403ΑΥΣ2ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ-ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ1.90-1.60
1463ΜΕΞ1ΜΟΝΑΡΚΑΣ-ΠΑΤΣΟΥΚΑ1.68-1.82
1475ΠΟΡ2ΜΠΡΑΓΚΑ Β'-ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ1.48-2.10
1567ΣΚΩ2ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ-ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ2.25-1.42
1784ΝΟΡ1ΒΙΚΙΝΓΚ-ΜΠΡΑΝ1.70-1.80
2446ΑΓΙΣΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ-ΛΙΣΤΟΝ2.30-1.400-1u
2539ΑΓΝΒΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ-MΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ1.92-1.582-4O
2597ΑΝΠΛΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ-ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ2.10-1.481-5O
2599ΑΝΠΛΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.02-1.521-3O
2611ΑΒΠΛΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ1.90-1.601-0u
2.35421752.7447.26OuOuOOOuOOOuOuOOuOuuuOuuuOuOuOuuOOOOOuuOuuOOOOOOOO80
1282ΑΥΣ2ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ2.15-1.451-2O
1471ΙΑΠ1NΙΪΓΚΑΤΑ-ΣΕΝΤΑΪ1.65-1.85
1549ΑΓΓΤΙΠΣΟΥΙΤΣ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ1.90-1.60
1573ΣΚΩΤΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ-ΦΟΛΚΕΡΚ1.80-1.70
1595ΠΟΡ2ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ1.52-2.02
1686ΙΑΠ2ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.-ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.1.65-1.85
1696ΝΚΡ1ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ.-ΠΟΧΑΝΓΚ1.58-1.92
1763ΝΟΡ1ΣΤΑΜΠΑΕΚ-ΜΟΛΝΤΕ2.00-1.55
1772ΕΛΛ1ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ1.45-2.15
1841ΓΑΛ2ΣΑΤΟΡΟΥ-ΝΙΜ1.60-1.90
2422ΙΑΠ2ΜΙΤΟ-ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ1.40-2.302-0u
2483ΜΑΥ1ΝΤΕΣΙΤΣ ΤΟΥΖΙ-ΓΚΡΜΠΑΛΙ1.40-2.303-3O
2614ΒΕΝΑΤΛΕΤΙΚΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ1.58-1.924-2O
2.40617252.6147.39OuuuOuuOOuOOuOuuOuOuuOOOuuuOOOOOOuuuOuuOuOuOOuuOOO30
1314ΑΓΓΤΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ1.52-2.022-1O
1323ΝΟΡ2ΣΤΡΟΜΕΝ-ΡΑΝΧΑΪΜ1.92-1.581-0u
1401ΔΑΝ1ΧΟΡΣΕΝΣ-ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ1.65-1.85
1441ΟΛΛ2ΒΑΛΒΑΪΚ-ΕΜΕΝ1.92-1.58
1469ΙΑΠ1ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ-ΚΑΣΙΒΑ1.85-1.65
1510ΑΓΝΛΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ1.80-1.70
1516ΑΓΝΛΓΚΙΣΕΛΙ-ΤΟΡΚΙ1.75-1.75
1517ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.1.75-1.75
1538ΑΓΓ2ΚΡΟΥ-ΜΠΑΡΝΕΤ1.72-1.78
1542ΑΓΓ2ΜΟΡΚΑΜ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ1.82-1.68
2506ΑΓΙΣΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ2.10-1.484-1O
2598ΑΝΠΛΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ2.00-1.551-2O
2610ΑΒΠΛΡΑΣΧΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚ-ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ2.02-1.520-2u
2951ΑΒΠΛΑΣΤΟΝ-ΦΑΡΣΛΕΥ ΣΕΛΤΙΚ2.25-1.421-1u
2981ΣΚΤΚΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ U20-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ2.30-1.402-1O
2.45399653.4046.60OOOOOOOuuuOuuOOuOOuuuuOOOuuOOOuuOOOuuuuuuuOuuuOuOu01
1410ΓΕΡ3ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ1.60-1.90
1464ΒΡΑ2ΓΚΟΪΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ1.52-2.02
1533ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ1.68-1.82
1615ΓΕΡ1ΣΑΛΚΕ-ΛΕΙΨΙΑ1.75-1.75
1826ΠΟΛ1ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ-ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.75-1.75
2500EULΑΛΤΑΧ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ1.45-2.15
2554ΚΟΛ1ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ-ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ1.32-2.550-0u
2586ΒΙΡΛΚΟΛΕΡΕΪΝ-ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ2.10-1.482-0u
2604ΑΒΠΛΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ-ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ2.02-1.521-1u
2.50729251.6948.31uuOOOOOuOOOOOuuOOuOOuuuuOuOOOuuuOOuuOuOuOOOuuOuOOu01
1447ΑΥΣ2ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ2.00-1.55
1495ΓΕΡ3ΣΟΝΕΝΧΟΦ-ΑΑΛΕΝ1.60-1.90
1496ΓΕΡ3ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ-ΒΕΧΕΝ1.58-1.92
1585ΤΣΧ1ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ-ΤΕΠΛΙΤΣΕ1.58-1.92
1599ΡΟΥ1ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ-ΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ1.52-2.02
1690ΙΑΠ1ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ1.70-1.80
1734ΕΛΒ1ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ2.00-1.55
1775ΑΥΣ1ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ1.80-1.70
2.55398453.9246.08uuOuuuOuuuuOOuOuOOuOOOuOuuOOuOOOuOOOOuOOOuOuuuuOuO10
1300ΑΓΝΛΤΟΡΚΙ-ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ1.58-1.922-4O
1428ΓΑΛ3ΠΟ-ΣΟΛΕ1.48-2.10
1451ΑΓΓΤΜΠΕΡΤΟΝ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ1.55-2.00
1488ΚΙΝ1ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ-ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ1.70-1.80
1531ΑΓΓ1ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ-ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ1.68-1.82
1535ΑΓΓ2ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ1.70-1.80
1575ΣΚΩΤΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ1.85-1.65
1587ΦΙΝ1ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ-ΛΑΧΤΙ1.50-2.05
1597ΒΟΥ1ΒΕΡΕΓΙΑ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ1.65-1.85
1667ΜΕΞ1ΛΟΜΠΟΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ1.90-1.60
1688ΙΑΠ2ΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ-ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ1.65-1.85
1728ΔΑΝ1ΧΟΜΠΡΟ-ΛΙΝΓΚΜΠΙ1.85-1.65
1833ΣΟΥ2ΓΚΕΦΛΕ-ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ1.85-1.65
2414ΣΑΡΑΛ ΡΑΕΝΤ-ΑΛ ΦΑΪΣΑΛΙ1.92-1.58
2415CHLΑΠΟΕΛ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ1.40-2.302-0u
2514ΣΟΥ3ΚΑΡΛΣΚΡΟΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤ2.00-1.551-1u
2547ΑΓΝΝΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ-ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ1.88-1.622-1O
2548ΑΓΝΝΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.-MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ2.02-1.525-3O
2.60727252.2147.79OuOuOOOuuOOOOOOOOuOuOOuOOOOOuOOuOOOOuuuOuuuuOOuuOO20
1288ΑΛΤΛΟΥΤΟΝ-ΤΟΤΕΝΑΜ U212.00-1.552-2O
1325ΙΣΣΚΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ3.15-1.202-0u
1326ΑΜΕ1ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ-ΣΙΚΑΓΟ2.10-1.483-0O
1675ΜΕΞ1ΛΕΟΝ-ΜΟΝΤΕΡΕΪ1.80-1.70
1697ΠΟΡ2ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ-ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄1.58-1.92
1735ΕΛΒ2ΑΑΡΑΟΥ-ΒΑΝΤΟΥΖ2.05-1.50
1754ΣΟΥ1ΣΙΡΙΟΥΣ-ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ1.92-1.58
2406ΙΣΛ2ΣΕΛΦΟΣ-ΛΕΪΚΝΙΡ ΡΕΪΚ.1.92-1.58
2445ΑΓΙΣΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ-ΤΟΥΤΙΝΓΚ & ΜΙΤΣΧΑΜ2.00-1.556-0O
2469ΑΓΙΣΜΑΡΓΚΕΪΤ-ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ2.05-1.500-0u
2490ΙΑΠ2ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.-ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ1.65-1.850-1u
2538ΙΑΠ2ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ-ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ1.65-1.850-2u
2545ΑΓΝΝΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ-ΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ2.02-1.521-0u
2602ΑΝΠΛΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ2.00-1.551-4O
2606ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΜΠΙ-ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ2.10-1.484-1O
2612ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΜΠΑΞΤΟΝ2.05-1.501-0u
2954ΙΡΛΠΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ-ΜΠΡΕΪ1.88-1.620-0u
2.65511453.0946.91uuOOuuOuuuOOuOuuuuuOuOuuOOOOOOuOuOuOOOOOuuOuuOuOOu01
1285ΑΛΤΠΛΙΜΟΥΘ-ΤΣΕΛΣΙ (ΡΕΖ.)2.02-1.522-2O
1289ΑΛΤΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΕΒΕΡΤΟΝ (ΡΕΖ.)1.90-1.602-1O
1292ΑΓΝΛΜΠΡΟΜΛΕΪ-ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ1.80-1.706-1O
1308ΑΓΓΤΧΑΛ-ΓΟΥΛΒΣ1.50-2.052-3O
1327ΒΡΑΚΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ-ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ1.40-2.300-0u
1400ΒΟΥ1ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ1.65-1.85
1411ΓΕΡ3ΜΕΠΠΕΝ-ΣΒΙΚΑΟΥ1.70-1.80
1429ΓΑΛ3ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ-ΛΑΒΑΛ1.45-2.15
1494ΓΕΡ3ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ1.60-1.90
1511ΑΓΝΛΜΠΡΟΜΛΕΪ-ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ1.62-1.88
1518ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.-ΡΕΞΑΜ1.62-1.88
1552ΑΓΓΤΚΠΡ-ΧΑΛ1.55-2.00
1619ΙΣΠ2ΑΛΚΟΡΚΟΝ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ1.50-2.05
1687ΙΑΠ2ΝΑΓΚΟΓΙΑ-ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ1.92-1.58
1702ΚΙΝ1ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ-ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ1.75-1.75
1746ΠΟΡΤΣΕΤΟΥΜΠΑΛ-ΤΣΑΒΕΣ1.45-2.15
2403ΓΕΡΛΟΥΝΤΕΡΦΟΧΡΙΝΓΚ-ΠΙΠΙΝΣΡΙΝΤ2.25-1.420-1u
2432ΑΓΙΣΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.10-1.482-1O
2450ΓΕΡΛΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ-ΣΑΛΝΤΙΝΓΚ-ΧΕΪΝΙΝΓΚ2.25-1.423-0O
2960ΣΚΤΚIΣΤ ΦΑΪΦ-ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ1.92-1.580-2u
2.70574754.2245.78uuuuuOOuuuuOuOuOuuuOOuuOOuuuOuuuOOOuuOuOOuOuuuOuOu01
1318ΝΟΡ2ΑΣΑΝΕ-ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ2.10-1.482-3O
1408ΓΕΡ2ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ1.65-1.85
1430ΓΑΛ3ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ-ΜΠΕΖΙΕΡ1.52-2.02
1524ΑΓΓ1ΜΠΕΡΙ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ1.78-1.72
1528ΑΓΓ1ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΡΟΔΕΡΑΜ1.90-1.60
1530ΑΓΓ1ΣΚΑΝΘΟΡΠ-ΟΞΦΟΡΝΤ1.68-1.82
1610ΣΟΥ2ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ-ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ1.80-1.70
1672ΑΜΕ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ-ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ2.02-1.52
1685ΙΑΠ2ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ-ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ1.58-1.92
1831ΣΟΥ1ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ-ΚΑΛΜΑΡ1.60-1.90
1832ΣΟΥ1ΕΡΕΜΠΡΟ-ΧΑΜΑΡΜΠΙ1.90-1.60
2425CHLΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ1.75-1.750-1u
2481ΜΑΥ1ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ-ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΚΑ1.42-2.251-0u
2575ΑΓΝΝΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ.2.15-1.450-0u
2978ΑΝΠΛΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ1.92-1.581-4O
2.75546754.1445.86uOuuOOuOOOOOOuuOuuuOOuOOOuOuuOuOuuOOuOOOOuOuuuuuOu01
1291ΑΓΝΛΦΙΛΝΤΕ-ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.2.02-1.521-4O
1305ΑΓΓΤΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ2.30-1.402-2O
1487ΚΙΝ1ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ-ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ1.88-1.62
1513ΑΓΝΛΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΜΠΑΡΟΟΥ1.68-1.82
1608ΝΟΡ1ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ1.92-1.58
1613ΑΥΣ1ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ-ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.1.60-1.90
1634ΓΑΛ1ΤΡΟΥΑ-ΝΑΝΤ1.50-2.05
1682ΙΑΠ2ΕΧΙΜΕ-ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ1.58-1.92
1703ΚΙΝ1ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ-ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ2.30-1.40
1712ΔΑΝ2ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ-ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ1.90-1.60
1817ΒΡΑ1ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ-ΣΑΝΤΟΣ1.50-2.05
2569ΑΓΝΝΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ1.80-1.702-0u
2571ΑΝΛΓΜΠΟΣΤΟΝ ΜΠΡΕΚΕΡΣ (Γ)-ΧΙΟΥΣΤΟΝ (Γ)1.70-1.801-3O
2.80561454.6345.37OOuuuOuOuOOOOOuuuuuuOuOOuuOuOuuuuuuuOOOuuOOOOuuOOO30
1295ΑΓΝΛΧΑΛΙΦΑΞ-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ1.75-1.751-2O
1309ΑΓΓΤΛΙΝΤΣ-ΦΟΥΛΑΜ1.90-1.600-0u
1439ΟΛΛ2ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ-ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ1.75-1.75
1498ΓΑΛ3ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93-ΚΟΝΣΟΛΑΤ1.78-1.72
1500ΝΟΡ2ΡΑΝΧΑΪΜ-ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ1.68-1.82
1506ΠΟΛ1ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ-ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ1.62-1.88
1553ΑΓΓΤΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ-ΛΙΝΤΣ1.65-1.85
1562ΣΚΩ1ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ-ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.10-1.48
1589ΠΟΡ2ΒΙΣΕΟΥ-ΛΕΪΣΟΕΣ1.50-2.05
1603ΡΟΥ1ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ-ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ1.45-2.15
1612ΙΣΠ1ΘΕΛΤΑ-ΣΟΣΙΕΔΑΔ1.70-1.80
1705ΚΙΝ1ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ-ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ1.55-2.00
1724ΓΕΡ1ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.1.60-1.90
1764ΝΟΡ1ΤΡΟΜΣΟ-ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ1.90-1.60
2409ΝΟΡΓΛΣΚ ΚΒΙΝΝΕΡ (Γ)-ΑΒΑΛΝΤΣΝΕΣ (Γ)1.90-1.60
2630ΛΕΤΚΒΕΝΤΣΠΙΛΣ-ΛΙΕΠΑΓΙΑ1.52-2.021-2O
2950ΑΒΠΛΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ-ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ2.00-1.553-2O
2962ΣΚΤΚΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ-ΣΠΑΡΤΑΝΣ2.30-1.400-0u
2967ΣΚΤΚΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ U20-ΦΟΡΦΑΡ2.15-1.452-1O
2.85362651.6848.32OuuuuOuOuOuOuOOuuOuuOOOOuOOuOOuuuuuuOuuuuOuuuOuOOu01
1320ΝΟΡ2ΦΛΟΡΟ-ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ2.05-1.505-0O
1426ΓΑΛ3ΚΟΝΚΑΡΝΟ-ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ1.52-2.02
1427ΓΑΛ3ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ-ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ1.50-2.05
1543ΑΓΓ2ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ1.65-1.85
1560ΦΙΝ1ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ-ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ1.60-1.90
1574ΣΚΩΤΙΝΒΕΡΝΕΣ-ΜΟΡΤΟΝ1.78-1.72
1695ΝΚΡ1ΝΤΑΕΓΚΟΥ-ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ1.65-1.85
1699ΓΕΡ2ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ1.80-1.70
1752ΦΙΝ1ΒΑΑΣΑ-ΙΛΒΕΣ1.45-2.15
1753ΣΟΥ1ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ-ΧΑΚΕΝ1.82-1.68
1780ΙΣΠ2ΟΒΙΕΔΟ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ1.52-2.02
1835ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΟΣ2.15-1.45
1844ΠΟΡΤΦΕΪΡΕΝΣΕ-ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ1.45-2.15
2449ΚΟΛ1ΤΙΓΚΡΕΣ FC-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ1.30-2.602-1O
2509ΑΓΙΣΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ-ΘΑΡΟΚ2.00-1.552-1O
2579ΙΝΠΛΖΟΜΠΑΧΑΝ-ΣΕΠΑΧΑΝ1.40-2.30
2.90610654.2745.73uOOOOOuuuuuOOuOuOuuOOOOOuOuuuOOuOuuuOOuuOuuuOOOOOO60
1465ΜΕΞ1ΤΙΧΟΥΑΝΑ-ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ1.70-1.80
1568ΣΚΩ2ΕΛΓΚΙΝ-ΚΛΑΪΝΤ2.05-1.50
1591ΠΟΡ2ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.48-2.10
1596ΠΟΡΤΤΟΝΤΕΛΑ-ΕΣΤΟΡΙΛ1.50-2.05
1674ΑΜΕ1ΣΙΚΑΓΟ-ΤΟΡΟΝΤΟ2.02-1.52
1677ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ-ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ1.50-2.05
1716ΑΓΓΠΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ1.55-2.00
1767ΝΟΡ2ΑΡΕΝΤΑΛ-ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ2.02-1.52
1836ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ1.92-1.58
2568ΑΓΝΝΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ-ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ1.85-1.650-1u
2977ΑΝΠΛΦΑΡΝΜΠΟΡΟ-ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.02-1.520-1u
2.95258754.3945.61uuuuOuuuOOuOuuuOOOOOuOOuOuuOuuOuuuuuOuuuuuOOuOuuuO10
1435ΟΛΛ2ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ-ΝΕΟΙ ΑΛΚΜΑΑΡ1.90-1.60
1450ΠΟΛ1ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ-ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ1.70-1.80
1480ΠΟΡ2ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β'1.70-1.80
1539ΑΓΓ2ΕΞΕΤΕΡ-ΛΙΝΚΟΛΝ1.70-1.80
1564ΣΚΩ1ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ-IΣΤ ΦΑΪΦ1.82-1.68
1569ΣΚΩ2ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ1.90-1.60
1593ΠΟΡ2ΒΑΡΖΙΜ-ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ1.52-2.02
1656ΒΡΑ2ΜΠΟΑ-ΣΕΑΡΑ1.42-2.25
1740ΟΛΛ1ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-ΤΣΒΟΛΕ2.00-1.55
1779ΡΩΣ1ΡΟΣΤΟΦ-ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ1.40-2.30
1788ΟΥΡΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ1.72-1.78
1846ΒΡΑ1ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ1.68-1.82
2420CHLΚΑΡΑΜΠΑΚ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ1.45-2.151-0u
2556ΚΟΛ1ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ-ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ1.40-2.301-0u
3.00726854.1845.82OOuuOOOOOuuOuOOuuOuOuOuuOuuOuOOOuuOOOuuOOuuuuuOuuO10
1442ΙΣΠ2ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ1.48-2.10
1556ΑΓΓΠΜΠΕΡΝΛΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ1.45-2.15
1623ΕΛΒ2ΚΙΑΣΟ-ΒΙΛ1.90-1.60
1624ΕΛΒ2ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ-ΒΟΛΕΝ1.90-1.60
1647ΟΥΡΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΣΕΡΡΟ1.72-1.78
1679ΑΜΕ1ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ-ΧΙΟΥΣΤΟΝ1.90-1.60
1762ΝΟΡ1ΣΟΓΚΝΤΑΛ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ1.75-1.75
1787ΟΥΡΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ1.62-1.88
2496ΑΓΙΣΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ-ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ2.25-1.421-3O
2541ΑΓΝΒΤΑΜΓΟΥΟΡΘ-ΜΠΟΣΤΟΝ1.92-1.582-1O
2563ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ-ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ1.65-1.851-3O
2596ΑΝΠΛΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ2.05-1.502-3O
3.05179255.5844.42uuuuOuOuOuOuOuuuOOOOuOOuOuuOOOOuuuuOOuuOuuOOuOuOOu01
1313ΑΓΓΤΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ1.55-2.001-1u
1431ΓΑΛ3ΚΡΕΤΕΪΓ-ΑΒΡΑΝΣ1.65-1.85
1443ΕΛΒ2ΞΑΜΑΞ-ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ2.02-1.52
1492ΓΕΡ3ΧΑΛΕΣΚΕΡ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ1.70-1.80
1499ΓΑΛ2ΛΑΝΣ-ΜΠΡΕΣΤ1.55-2.00
1622ΕΛΒ1ΖΥΡΙΧΗ-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ2.15-1.45
1840ΓΕΡ2ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ-ΜΠΟΧΟΥΜ1.65-1.85
3.15246954.3545.65OuuuuuuuuOOuuOuOOuOOuuuuuOuuOOuOuOuOuOuOOOuOuuuOOu01
1302ΑΓΝΛΡΕΞΑΜ-ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ1.52-2.021-0u
1317ΕΛΒ1ΛΟΥΓΚΑΝΟ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ1.90-1.600-1u
1413ΣΟΥ2ΕΡΓΚΡΙΤΕ-ΦΡΕΪ1.90-1.60
1515ΑΓΝΛΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ-ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ1.60-1.90
1628ΙΡΛΠΛΙΜΕΡΙΚ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ1.60-1.90
1643ΙΣΠ2ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ-ΟΥΕΣΚΑ1.52-2.02
1644ΙΣΠ2ΚΟΡΔΟΒΑ-ΚΑΝΤΙΘ1.50-2.05
1676ΑΜΕ1ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ-ΝΤΑΛΑΣ1.65-1.85
1791ΙΣΠ2ΤΑΡΑΓΟΝΑ-ΑΛΜΕΡΙΑ1.50-2.05
1842ΤΟΥ1ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ1.50-2.05
1845ΙΣΠ1ΜΑΛΑΓΑ-ΕΪΜΠΑΡ1.60-1.90
2435ΙΝΠΛΠΑΡΣ ΤΖΟΝΟΥΜΠΙ ΤΖΑΜ-ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ1.37-2.40
2454EULΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ1.70-1.80
3.25346054.1345.87OOuOuuuuOOOuuuuOuuOOuuOOuuuuOuOOuuOOuOOOOuuOOOOuOO20
1540ΑΓΓ2ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ-ΓΕΟΒΙΛ1.78-1.72
1744ΑΓΓΠΤΟΤΕΝΑΜ-ΤΣΕΛΣΙ1.75-1.75
1749ΒΟΥ1ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ1.58-1.92
2416ΙΑΠ2ΟΚΑΪΑΜΑ-ΕΧΙΜΕ1.65-1.850-1u
2587ΒΙΡΛΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ-ΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ2.00-1.552-0u
3.35250550.0249.98OOOOOOuOOuuOuuuuuOOOOOuuuOuOOOuuOOuOuuOOuuuuOOuuuu04
1421ΓΑΛ2ΝΑΝΣΙ-ΣΟΣΟ1.50-2.05
1425ΓΑΛ3ΜΠΟΥΛΟΝ-ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ1.50-2.05
1459ΙΣΠ2ΤΕΝΕΡΙΦΗ-ΣΑΡΑΓΟΣΑ1.50-2.05
1491ΓΕΡ3ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ-ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ1.70-1.80
1602ΡΟΥ1ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ-ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ1.55-2.00
1641ΒΕΛ1ΜΑΛΙΝ-ΑΝΤΒΕΡΠ1.75-1.75
1671ΑΜΕ1ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ-ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ2.25-1.42
1692ΙΑΠ2ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ-Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ1.52-2.02
1706ΓΕΡ3ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.-ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ1.52-2.02
3.40448954.0945.91OOuOuuuuuuuuuuOuuuOuuOOuuuuuOuOuOOuOOOuOOOuuOOOOOu01
1466ΑΜΕ1ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ2.30-1.40
1482ΓΕΡ2ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ-ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ1.60-1.90
1534ΑΓΓ2ΚΑΡΛΑΪΛ-ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ1.78-1.72
1625ΤΟΥ1ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ-ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ2.05-1.50
1646ΟΥΡΦΕΝΙΞ-ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ1.72-1.78
1701ΓΕΡ2ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ1.55-2.00
1741ΤΣΧ1ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ1.78-1.72
2489ΙΑΠ2ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ-ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.1.50-2.053-2O
2497EULΟΣΙΓΙΕΚ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ1.50-2.05
2637ΚΟΛ1ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ1.50-2.05
2975ΣΚΤΚΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ U20-ΕΛΓΚΙΝ2.15-1.451-2O
3.50552053.2646.74uOuuOuuOOuuOOuOOuuuOOuOOuOOOuOOuOOuuuuuOuuOuuOuuuu04
1419ΓΑΛ2ΟΣΕΡ-ΟΡΛΕΑΝ1.40-2.30
1483ΓΕΡ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ1.50-2.05
1501ΓΕΡ1ΜΑΪΝΤΖ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ1.65-1.85
1554ΑΓΓΤΓΟΥΛΒΣ-ΚΑΡΝΤΙΦ1.55-2.00
1555ΑΓΓΠΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ1.80-1.70
1578ΣΚΩΠΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ1.65-1.85
1594ΠΟΡ2ΚΟΒΙΛΙΑ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β'1.52-2.02
1631ΒΕΛ1ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ-ΛΟΚΕΡΕΝ1.70-1.80
1645ΟΥΡΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ-ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ1.75-1.75
1684ΙΑΠ2ΓΚΙΦΟΥ-ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ1.75-1.75
1758ΓΕΡ1ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΚΟΛΩΝΙΑ1.75-1.75
1799ΙΤΑ1ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΚΙΕΒΟ1.55-2.00
1837ΙΣΠ2ΛΟΥΓΚΟ-ΡΕΟΥΣ1.40-2.30
2487ΙΑΠ2ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ-ΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ1.75-1.753-2O
2970ΣΚΤΚΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ2.05-1.501-3O
3.65242251.3248.68OOuOuuuOuuOOOuuuOOOOOuOuuuuOuuuOOuuuuOuuuOOOuOuOuO10
1286ΑΛΤΡΟΔΕΡΑΜ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ U211.92-1.581-1u
1293ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.1.90-1.603-3O
1311ΑΓΓΤΜΙΛΓΟΥΟΛ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ1.55-2.003-4O
1592ΠΟΡ2ΠΟΡΤΟ Β'-ΠΕΝΑΦΙΕΛ1.62-1.88
2468ΑΡΓΚΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.45-2.15
3.75602551.4548.55OuuuOOuOuuOOuOOuOuuOuOOOOOOuuOuuOOuOOOuOuuuOuuuOOu01
1479ΝΚΡ1ΣΟΥΓΟΝ-ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ1.85-1.65
1504ΓΕΡ1ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ2.45-1.35
1536ΑΓΓ2ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ1.68-1.82
1547ΑΓΓΤΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ1.85-1.65
1636ΓΑΛ1ΝΙΣ-ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ1.70-1.80
1660ΙΣΠ2ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β'1.70-1.80
1742ΤΣΧ1ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ-ΜΠΡΝΟ1.68-1.82
1768ΝΟΡ2ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ-ΣΤΡΟΜΕΝ2.10-1.48
1829ΝΟΡ1ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08-ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ1.90-1.60
3.80139453.0146.99uuOuuuuuuOuOuuuOOuOOOuuuuuuOuuuOuuOuuuuOuOOOuOOOuO10
1548ΑΓΓΤΦΟΥΛΑΜ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.1.90-1.60
1669ΚΟΛ1ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ1.45-2.15
1711ΔΑΝ2ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ-ΘΙΣΤΙΝΤ2.00-1.55
1769ΝΟΡ2ΣΑΝΤΝΕΣ-ΦΛΟΡΟ2.02-1.52
3.85183650.7149.29OOuOuOOOuuuuOuuOOOOuOOuOuuuOuuuOOOOOOuuuuuuuOOOuOu01
1299ΑΓΝΛΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.-ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ1.58-1.922-1O
1571ΣΚΩ2ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ1.85-1.65
1727ΒΡΑ1ΓΚΡΕΜΙΟ-ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ1.60-1.90
1736ΑΥΣ1ΛΙΝΤΣΕΡ-ΑΛΤΑΧ1.70-1.80
2404ΙΣΛ2ΙΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΓΚΡΟΤΑ1.92-1.58
3.90104751.7748.23uOuuuuuuuOOuOuOuOuuOOOuOOOOOOOuOuOOuOuuOuOOuOOuOuO10
1304ΑΓΓΤΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ-ΜΠΟΛΤΟΝ1.52-2.020-0u
1434ΟΛΛ2ΚΑΜΠΟΥΡ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ2.15-1.45
1584ΡΩΣ1ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ1.52-2.02
1681ΑΜΕ1ΣΑΝ ΧOΣΕ-ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ1.90-1.60
1751ΦΙΝ1ΚΟΥΟΠΙΟ-ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ1.60-1.90
1802ΒΟΛΒΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ-ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ2.05-1.50
1813ΙΣΠ2ΓΡΑΝΑΔΑ-ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ1.68-1.82
2527ΒΕΝΖΟΥΛΙΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΝΤΕΛ ΤΖΟΥΛΙΑ1.58-1.922-1O
2551ΒΟΛΒΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ-ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ2.15-1.45
2961ΣΚΤΚΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ-ΚΟΒΕ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ2.75-1.270-2u
4.00837851.3748.63OuuuuOuuOuOOuOOOOuuOuOuOOOuuuOuOOOOOOOuuuOuOOOuOOu01
1312ΑΓΓΤΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΚΠΡ2.02-1.522-0u
1445ΔΑΝ1ΡΑΝΤΕΡΣ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ1.65-1.85
1460ΙΣΠ1ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ2.00-1.55
1474ΙΑΠ1ΟΥΡΑΒΑ-ΤΟΚΥΟ2.00-1.55
1522ΑΓΓ1ΤΣΑΡΛΤΟΝ-ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ1.70-1.80
1606ΔΑΝ1ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ1.85-1.65
1666ΜΕΞ1ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ-ΑΤΛΑΣ1.52-2.02
1678ΑΜΕ1ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ -OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ1.80-1.70
1691ΙΑΠ2ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ-ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ1.82-1.68
1805ΒΡΑ1ΜΠΑΪΑ-ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ1.60-1.90
1848ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ-ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ1.45-2.15
2531ΑΓΝΒΓΙΟΡΚ-ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ1.92-1.580-0u
2534ΑΓΝΒΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.1.92-1.583-0O
4.15103651.1648.84OOOOuuOuuuuuuOOuuuuuuOuOOuOuOuOuuuuOuuuOOuOuuuOOuO10
1284ΣΟΥ2ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ-ΝΟΡΜΠΙ2.45-1.355-1O
1328ΒΡΑΚΓΚΡΕΜΙΟ-ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ1.35-2.451-0u
2502EULΠΑΡΤΙΖΑΝ-ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ1.80-1.70
4.20132652.4147.59OOuOuOOuOuuuuuOuuOuOOuuOOOOuOuOuuOOOOuuuuOuOOOuOuu02
1420ΓΑΛ2ΓΚΑΖΕΛΕΚ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.50-2.05
1633ΤΣΧ1 ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ-ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ1.75-1.75
1760ΝΟΡ1ΟΝΤ-ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ1.70-1.80
1816ΒΟΛΒΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ-ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ1.88-1.62
2433ΒΟΛΒΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2.25-1.42
2434ΚΙΝΚΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ-ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ.2.45-1.352-1O
2600ΑΝΠΛΧΕΡΕΦΟΡΝΤ-ΤΙΒΕΡΤΟΝ2.05-1.501-0u
4.30280249.8250.18uOuOuOOuOuOuOOuuOuuOuuuOOOOuuuOOuOuOOuOOuOuuuOOuOu01
1415ΚΡΟ1ΙΣΤΡΑ 1961-ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ1.58-1.92
1438ΟΛΛ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ-ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ1.90-1.60
1541ΑΓΓ2ΛΟΥΤΟΝ-ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ1.80-1.70
1557ΑΓΓΠΛΕΣΤΕΡ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ1.70-1.80
1576ΣΚΩΤΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ-ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ1.90-1.60
1638ΓΑΛ1ΜΟΝΠΕΛΙΕ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ1.80-1.70
2413ΣΟ1ΓΠΙΤΕΑ (Γ)-ΚΟΠΑΡΜΠΕΡΓΚΣ2.02-1.52
2488ΙΑΠ2ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ-Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ1.42-2.250-1u
2524ΑΓΝΒΣΑΟΥΘΠΟΡΤ-ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ2.10-1.483-3O
2959ΣΚΤΚΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ U20-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ2.55-1.326-1O
4.75270452.3347.67uOuOOOuuuuuOOuuuuOOuOuOOOuuOuuOuuuOuuOOuOuOuuOOOuO10
1448ΒΕΛ1ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ1.90-1.60
1484ΑΓΓΤΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ1.85-1.65
1579ΣΚΩΠΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΧΑΡΤΣ1.90-1.60
1700ΓΕΡ2ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ-ΡΕΓΚΕΝΣΜΟΥΡΓΚ1.65-1.85
1807ΒΡΑ1ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ-ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ1.42-2.25
2570ΜΕΚΝΕΚΑΞΑ-ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ1.75-1.754-0O
2642ΕΛΛ1ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ1.45-2.15
5.00562548.5951.41OuOuOOuOOOuOOOOOuuOuOuuOuOOuuuOuOOuOuOuOOOOOOuuOOO30
1719ΓΑΛ1ΛΙΛ-ΚΑΕΝ1.85-1.65
1797ΙΤΑ1ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ-ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ1.70-1.80
2419EULΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ1.60-1.90
2478EULΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ1.55-2.00
5.75146248.9151.09OOuuuOOuOuOuOOOOuuOuOOOOOOOuOOOOuOOOuOOuOuOOOOOuuO10
1580ΣΚΩΠΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ-ΧΑΜΙΛΤΟΝ1.80-1.70
1718ΟΛΛ1ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΒΙΛΕΜ1.90-1.60
1761ΝΟΡ1ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ-ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ2.05-1.50
6.00278548.3351.67OOuOuuOuuuuOOOuuuuuOuuOuuOOOOOOuuOOuuuOOuOuOuOuuuO10
1637ΓΑΛ1ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ-ΑΜΙΑΝ1.65-1.85
2421CHLΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΡΙΕΚΑ1.50-2.052-1O
6.25267145.4954.51uOuOOOOOuOuuuuuuuOuOOuuOuuuOOOOuOOuOOOuOOuOuOOuOuO10
1617ΚΥΠ1AE ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ2.05-1.50
1653ΒΡΑ1ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ-ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ1.85-1.65
1785ΟΥΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ1.78-1.72
1818ΒΡΑ1ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ-ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ1.72-1.78
2503EULΠΑΟΚ-ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ1.60-1.90
2577ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΤΣΙΡΑ-ΤΡΟΥΧΙΓΙΑΝΟΣ1.72-1.782-1O
7.50228841.5258.48OOuOOuOOOuOuOOOuuOuuOOOOOOOOuuOOOOOOOOuOOOOOOOOOOO110
1444ΤΣΧ1ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ2.00-1.55
1558ΑΓΓΠΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ2.30-1.40
1664ΒΡΑ1ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ1.85-1.65
1820ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ1.60-1.90
1821ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ1.60-1.90
1824ΑΜΕ1ΣΙΑΤΛ-ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ2.45-1.35
2532ΑΓΝΒΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ-ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ1.85-1.652-0u
2964ΣΚΤΚΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ-ΙΣΤ ΚΙΛΜΠΡΑΪΝΤ2.95-1.232-1O
7.7568142.7357.27uuOuOuOuuuOuuuOOuOuuuOuOuOuuOuuuOOuuuOuuOOOOOuuuOu01
1732ΕΛΒ1ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ2.85-1.25
2417CHLΣΕΛΤΙΚ-ΑΣΤΑΝΑ1.70-1.805-0O
2442ΛΕΤΚΣΠΑΡΤΑΚΣ-ΜΕΤΑ/ΛΟΥ2.10-1.48
2636ΚΟΛ1ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ-ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.1.52-2.02
8.50142342.7357.27uOuOuuuOOOOuOOuOuOuOOOuuuOuuOuOOOuOOOOOOOuOuOOOOOu01
1709ΒΕΛ1ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ2.05-1.50
9.5028646.8553.15OuuOOuuuuOOOuOuuuOOOOuOOuOOOOOOOOOOOOuuuuuOuOuuOOu01
1449ΓΕΡ1ΜΠΑΓΕΡΝ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ2.45-1.35
2966ΣΚΤΚΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ2.60-1.302-0u
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima