Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του άσσου -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.099939.3960.61OuOOOOuuOuuOOuuuuOOOOuOOOOOOuOuOuOOOOuOOOuOOOOuOuu02
2303AFCΕΡ ΦΟΡΣ ΣΠΟΡΤΣ ΚΛΑΜΠ-ΑΛ ΣΟΥΒΑΪΚ2.30-1.402-0u
1.10151633.3166.69uOOOOOOuuOOOOOuOOuOOOOOOuuuuOOOuOuuOuOOuOOOOOuOOOu01
2324ΑΓΙΣΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ-ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ2.95-1.232-0u
1.1423635.1764.83uOuOuOuOOuOOOOuOuuuOOuuOOuuOOOOuuuuuuOuuOOOOOOOuOO20
1.1631242.6357.37OuOOuOuuOuuuuuOuuOOOOOOOOOOOOuuOOOOuuuOOOOOOuOOuOO20
694CLAΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ1.70-1.80
722CLAΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ1.85-1.65
1.1733839.6560.35OOOuOuOuOuuOuuOuuOuOOOuOOOOOOOOOOOOuOOuOuuOuOOOuOO20
2307ΑΥΕΑΑΟΥΣΤΡΙΑ (EΡ.)-ΣΒΕΧΑΤ2.95-1.236-0O
1.20333341.1958.81OuuOuOOuOOOuuuOuOOOuuuuOuOOOuOuOOOOOuuuOuOuOOuOuuO10
627ΣΕΡΔΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ2.45-1.353-0O
634ΣΕΡΔΠΑΡΤΙΖΑΝ-ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ ΝΙΣ2.15-1.45
1.2261540.8159.19OOuuOuuOOOOuOuuuOuOOuOuuOOOOOuOuOOOuuuuOOOOuuOOOOO50
606CLAΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΜΠΟΛΙΒΑΡ1.80-1.704-1O
1.2380141.3258.68uuOOuOuOOuOOuuuOOuuOOOOuuuOOuuOOuOOuOuOuOOOOuOOuOu01
594ΑΝΠΛΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ2.85-1.250-2u
632ΣΕΡΔΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ-ΜΠΟΡΑΤΣ1.52-2.022-1O
721CLAΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ-ΕΜΕΛΕΚ1.70-1.80
1.25371839.8960.11uOuOOuuOOOOOOOuuuuuuOOuuOuuOOuOuOOuOOOuOOOOOOOOOOu01
538ΛΙΘ1ΤΡΑΚΑΪ-ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ1.60-1.902-0u
1.2758445.8954.11uOOuuuuOOOOOuuOOOuOOOuOOOuOOuOOuuOuOuOOOOOuOuOOOOO50
1.28118140.9859.02OOOOOuuOuuuuuuuuuOuuOOuuuOuOuOuOOuOuuOOuOuOuuuOOuO10
587ΑΒΠΛΟΛΤΡΙΝΧΑΜ-ΜΑΡΙΝ2.25-1.42
655ΤΣΧ2ΟΠΑΒΑ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ2.60-1.303-0O
1.30438943.4756.53OuuuOuuuuOOOOuOOOuuOOOuuuuOOOOuuuOuuuuOuOOOuuOOOOO50
646ΠΟΡ2ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ-ΠΟΡΤΟ Β2.15-1.451-0u
762ΣΟΥ1ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ-ΣΙΡΙΟΥΣ1.85-1.65
772ΓΑΛ2ΡΕΜΣ-ΝΙΟΡ2.05-1.50
1.3259341.9958.01uuOOOOuOOOOOuuuOOOOOuOOOuOOOOuuuOOOOOOOuuOOOuuOuuu03
720CLAΚΡΟΥΖΕΪΡΟ-ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ1.65-1.85
2410ΣΟ1ΓΡΟΣΕΝΓΚΑΡΝΤ (Γ)-ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ Γ. (Γ)2.05-1.50
1.33134844.6655.34OuOOuuOuuuOuuOuuuOOOuOuuuOuOuuOuOOuOOOuOuOuuuOOuOO20
2302AFCΑΛ ΑΧΕΝΤ-ΜΑΝΑΜΑ ΚΛΑΜΠ1.85-1.653-1O
1.35493944.6255.38uOuOuOuOOOuuOuuuOOOuOOOuuuOOOOOOuuOOOuOuuOOOuOOOuu02
577ΑΓΙΣΛΙΣΤΟΝ-ΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ2.10-1.482-0u
784ΓΕΡ1ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ2.60-1.30
1.3791243.6456.36OOuOuOOuOOOuuuOOuOuOOuOOOuuuuOuuOuOuuOuuOOuuOOuuOO20
596ΑΝΠΛΚΕΤΕΡΙΝΓΚ-ΤΙΒΕΡΤΟΝ2.85-1.252-3O
1.38127345.6454.36uOOuOOuuuOuuOOOuOOuuuOOuOuOuOOOuuuOOOOuuuuOuuuOOuu02
599ΙΛΚΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ-ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ1.90-1.600-1u
2353ΟΥΖ1ΜΠΟΥΧΑΡΑ-ΚΙΖΙΛΚΟΥΜ1.78-1.721-0u
1.40612946.4553.55OuOOOuuOOOuuOOuOOOuuuOOuuOuuOuuuOOuOOuOOuOOuuOOOOO50
514ΤΣΧ2ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΡΑΓΑΣ1.92-1.584-1O
640ΤΣΧ2ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ-ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ1.90-1.603-0O
770ΓΑΛ2ΣΑΤΟΡΟΥ-ΟΣΕΡ2.15-1.45
2436CHLΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΡΟΜΑ2.30-1.405-2O
1.42148849.3350.67OOOuOOOuuuuOuOOuOOOOOuuuOOOuuuOOuuOOuOOOuuuOOuuuOO20
660ΓΕΡΛΜΠΕΡΛΙΝΕΡ-ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ2.30-1.401-0u
693CLAΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ-ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ1.72-1.78
2350ΝΟΡ3ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ-ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΑΛΑΝΤ 22.45-1.353-1O
2952ΚΟΚΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ-ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ1.72-1.78
1.45662848.0151.99OOOOuOuOuOuuOOOuOuuuuOOuOuOOuuuOOOuuOOOOuuOuuOOOuO10
507ΑΛΓ1ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΤΕΪ-ΜΠΙΣΚΡΑ1.48-2.102-1O
518ΑΥΣ2ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ-ΛΙΝΤΖ2.00-1.551-1u
562ΑΓΝΛΤΟΡΚΙ-ΓΚΙΣΕΛΙ2.05-1.503-4O
685ΜΑΡΟΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΜΠΕΡΚΑΝΕ1.40-2.30
1.48130849.7750.23OuuOOuuOuOOuOOuuOOOOOuOOuOOuuuuuOOuuuuuuOOOOuuuOuu02
546ΓΕΡΛΕΡΝΤΕΜΠΡΟΥΚ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ ΡΧΙΝΕΡΝ2.00-1.551-0u
676ΓΕΡΛΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ-ΜΠΑΕΡΟΥΘ2.40-1.37
1.50802848.9351.07OuuOOOOuOuOuOuOOOuOOuuuOuOOuOOOuuOOOuuOOuuOuuuOuuu03
542ΣΟΥ2ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ-ΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ1.90-1.600-2u
767ΓΑΛ2ΝΑΝΣΙ-ΤΟΥΡ1.75-1.75
1.52112050.1849.82OOuuuuuOuOOOuuuOOOOOOuuuuOOOOOOuOOOOOOOOuuOOuOOOuO10
1.53129648.8451.16OOuOOuuOuuuuuOOOuOOOuuuOuOOOOuuuuOOOOuuuuuuuuuuOuO10
696ΑΜΕ3ΡΙΤΣΜΟΝΤ ΚΙΚΕΡΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ1.75-1.75
1.55722548.9351.07uuuuOuuuOOOOOOOuOuuOOOuOuOuOuuuuOuOuuOuOuOOOOOuOOu01
554ΓΑΛ2ΝΙΜ-ΛΟΡΙΑΝ2.00-1.551-0u
644ΛΙΘ1ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ-ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ1.75-1.751-0u
1.57111147.3452.66uOOOOOOuOOuuuOOOOuOuOOOOuOuOuuuuOOuuuuOuOOOOuuOuOO20
578ΑΓΝΒMΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ-ΚΕΡΣΟΝ2.10-1.482-1O
690ΑΒΠΛΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ-ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ1.75-1.75
791ΣΚΩΠΑΜΠΕΡΝΤΙΝ-ΧΑΡΤΣ1.58-1.92
1.58120451.9948.01uuuuuOuOuuuOuOuOOuOOOOOOuOuOuOuuuOOOOuuuOOuOOOOOOO70
504ΑΛΓ1ΚΑΜΠΙΛΙΕ-ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ1.35-2.453-0O
605ΒΡΑ2ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ-ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ1.65-1.853-1O
695ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ-ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.1.38-2.35
756ΑΥΣ2ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ-ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ1.90-1.60
763ΣΟΥ2ΓΚΑΪΣ-ΓΚΕΦΛΕ1.80-1.70
2301AFCΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ-ΣΟΝΓΚ ΛΑΜ ΝΓΧΕ ΑΝ1.92-1.583-2O
1.60866450.3949.61OuOOuuOuOuuOuuOOOuuOOuuuuuuOuuOOuuuuuOuuuuOuuuOuOu01
509ΑΛΓ1ΟΥΣΜ ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ-ΕΛ ΧΑΡΑΣΧ1.42-2.251-0u
521ΑΥΣ2ΝΟΪΣΤΑΝΤ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ1.80-1.702-2O
559ΑΓΝΛΜΠΡΟΜΛΕΪ-ΜΠΑΡΟΟΥ1.90-1.600-0u
671ΝΟΡ1ΣΤΑΜΠΑΕΚ-ΣΤΑΡΤ2.05-1.50
2433EULΜΑΡΣΕΪΓ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ2.05-1.50
1.62105550.5249.48OOuOuOOOOuOOOOuOuuOOuOOOOOOuuOuOuOOuuuuuOuOuuuuuuO10
2375AFCΑΛΤΙΝ ΑΣΙΡ-ΑΧΑΛ1.85-1.651-0u
1.63118349.7050.30OuuuOuuOOuuOOuuuOOuOOuuuOOOuOuOuuOuuuOOuOOOuuOuOOO30
595ΑΝΠΛΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ-ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ2.85-1.254-0O
1.65838650.6949.31uOuOOOuuOOOOOOOOOOOOuOOuOuuOuuuOOuuuOOuOOuuuuuOuOO20
505ΑΛΓ1ΣΑΟΥΡΑ-USM ΑΛΓΕΡΙ1.48-2.103-2O
623ΝΚΡ1ΣΟΥΓΟΝ-ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ1.82-1.683-1O
708ΓΕΡΛΛΟΥΜΠΕΚ-ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ1.70-1.80
755ΑΥΣ2ΡΙΝΤ-ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ1.92-1.58
757ΓΕΡ2ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ2.00-1.55
792ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ1.55-2.00
2420ΗΑΕΚΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ-ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ2.25-1.42
1.67119949.7950.21uOuuuOuOOuuuuuOOOuOuOOuuOuOuuuuOOOOOOOOOOuuOOuOuuO10
535ΓΕΡΛΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ-ΣΤΙΝΜΠΑΧ1.75-1.751-1u
576ΑΓΙΣΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ2.40-1.370-4O
715ΑΒΠΛΣΟΟΥ ΛΕΪΝ ΑΚΟΥΑΦΟΡΣ-ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ2.00-1.55
2403ΠΟΛ3ΣΙΑΡΚΑ ΤΑΡΝΟΝΜΠΖΕΓΚ-ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ1.85-1.652-0u
1.6896851.3448.66uuOOuuuOuOOuOuuuOOuOuuuOuuOOOOOOuuOuuOuuOuuOOOuuuO10
531ΓΕΡΛΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ ΙΙ-ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ2.15-1.451-4O
776ΓΑΛ3ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ-ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ1.55-2.00
1.70932751.8248.18uOuuOOuOuOOOOuOOOuuuuOuOuOuOOuuOuOOuuuOOuOOuOuuuOu01
561ΑΓΝΛΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ-ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.90-1.600-1u
724CLAΠΕΝΙΑΡΟΛ-ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.38-2.35
758ΓΕΡ2ΜΠΟΧΟΥΜ-ΑΟΥΕ1.85-1.65
771ΓΑΛ2ΚΙΟΥΒΕΓΙ-ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ2.15-1.45
790ΙΡΛΠΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ-ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ1.60-1.90
1.72175751.5148.49OOuuOOOuuOuOuOuOuOuOOuuuuuOuOuuOuOOuuOOuOOOOOOOuuu03
582ΑΓΝΝMΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ-ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ1.85-1.650-0u
585ΑΓΝΝΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ.-ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ2.02-1.520-2u
611ΙΑΠ1ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ-ΣΕΝΤΑΪ1.75-1.752-1O
2369AFCΝΤΑΚΑ ΑΜΠΑΧΑΝΙ-ΑΪΖΑΒΛ1.80-1.701-1u
1.75893351.9948.01uuuuuOuOOOuuuuuOOuOuuuOOOuuOuOOuOOuuuuOOOuuuuuOOuO10
567ΑΓΓ1ΟΛΝΤΑΜ-ΣΑΟΥΘΕΝΤ1.75-1.750-3O
612ΙΑΠ1ΣΑΠΟΡΟ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ1.92-1.582-1O
657ΑΙΓΠΑΛ-ΜΑΣΡΙ-ΣΜΟΥΧΑ1.55-2.002-1O
703ΔΑΝΚΜΠΡΟΝΤΜΠΙ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ1.90-1.60
789ΙΡΛΠΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ1.55-2.00
1.7867949.6350.37uOOuuOuOOOOuuOOuuuOuOuuuuuOuuOuuOuOOOuuuuOuOuOuOuO10
626ΛΙΠΚΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ-ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ1.55-2.003-1O
1.80879752.5047.50OuOOOOOuOOuuOuOuuOuOuuuOOOuOuOOuuuuOOuOOOuOuOOuOOu01
568ΑΓΓ1ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ-ΠΛΙΜΟΥΘ1.75-1.751-1u
701CLCΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ-ΤΟΡΟΝΤΟ1.65-1.85
795ΠΟΡΤΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ1.80-1.70
1.8179348.9351.07OOOuOOuuOuuuOOuuuOOuuuuOOuuuOuuOuOuuuOuuOOOuuOOuOO20
517ΓΕΡΛΓΚΑΡΧΙΝΓΚ-ΜΠΟΥΣΜΠΑΧ2.10-1.483-2O
1.82111152.6647.34OuuOuOuuOOuuOOuuuOOuuOOuuuOuuuOOOuOuuuOuuOOuuOuuuO10
536ΓΕΡΛ1860 ΡΟΣΕΝΧΑΪΜ-ΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ1.92-1.580-1u
580ΑΓΝΒΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ-ΤΕΛΦΟΡΝΤ1.92-1.581-2O
615ΙΑΠ1ΚΑΣΙΜΑ-ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ1.75-1.751-1u
760ΓΕΡ3ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ-ΑΑΛΕΝ1.90-1.60
2409ΕΣΘ2KΕΪΛΑ-ΒΕΛΚΟ ΕΛΕΚΤΕΡ2.40-1.37
1.85787053.1346.87uuuuOOuOuuuuuuuuOOuuuOOuuuOOuOOOOuOOuuOuOOuOOuOOuu02
547ΝΑΦ1ΑΓΙΑΞ ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΡΟΚΑ1.48-2.101-0u
607CLAΣΑΝΤΟΣ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ1.37-2.402-0u
636ΑΙΓΠΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ-ΤΑΝΤΑ1.50-2.053-1O
654ΤΣΧ2ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΒΕΜ-ΓΚΡΑΦΙΝ ΒΛΑΣΙΜ1.80-1.702-1O
704ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ1.65-1.85
773ΓΑΛ3ΜΠΕΖΙΕΡ-ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ1.60-1.90
778ΓΑΛ3ΠΟ-ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ1.72-1.78
1.87109150.4149.59OuuOOOOOOOOuOuuOuuOuuOuuOOuOuuOuOOuOOOuOuOOOOuOuuO10
603ΒΡΑ2ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ-ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ1.50-2.053-2O
664ΠΟΛ2ΣΟΖΝΙΤΣΕ-ΡΑΚΟΦ ΣΖΕΣΤΟΣΧΟΒΑ1.68-1.820-1u
2360ΑΥΠΧΟΜΠΑΡΤ ΖΕΜΠΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ2.85-1.253-1O
1.8845852.8447.16OuOOuOOOOuuuOuuOOuOOuuOOuOuOuuuuuuOuuOuOOuuOuuOOOu01
1.901005053.6046.40uuuOuOOuuuuOuOuuuuOuOuOuuuuOuOuOuOuOOuuuOOOuuuOOuu02
766ΓΑΛ2ΓΚΑΖΕΛΕΚ-ΟΡΛΕΑΝ1.65-1.85
1.91120651.5848.42OOOuuOuOuOuuuOuOuuOOOuOOuOuuuOuOuuOOuOOuOuuuOuuuuO10
751ΤΣΧ1ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΜΠΡΝΟ1.58-1.92
782ΑΥΣ2ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ-ΝΟΪΣΤΑΝΤ1.80-1.70
1.92124351.7348.27uuOOuOuuuOuuOuuuOOOuuuuuuOOOOOuuOuuOOuOOOOuuuOuOuu02
628ΣΕΡΔΜΑΤΣΒΑ ΣΑΜΠΑΤΣ-ΡΑΝΤ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ1.52-2.020-0u
698CLAΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ-ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ1.55-2.00
712ΑΓΝΝΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ-ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ2.15-1.45
718ΑΝΠΛΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ-ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ2.30-1.40
774ΓΑΛ3ΑΒΡΑΝΣ-ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ1.70-1.80
1.9343951.7148.29uOOuuuuOuOuOuOuOuuuOOOuOuOuOOuuuOOuOOOuOuOuOuuuOOO30
1.95573354.2845.72uuOuuuuuuuOOuOOOOuOuuuuuuuOuuOOOuuOOuuOuOOuuOOOuOu01
608ΚΙΝΚΧΕΙΛΟΝΓΙΑΝΓΚ ΛΑΒΑ ΣΠΡ.-ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ ΖΧΙΣΧΕΝΓΚ1.90-1.601-2O
639ΤΣΧ2ΖΝΟΖΜΟ-ΤΡΙΝΕΚ1.75-1.750-2u
684ΝΑΦ1ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡ ΓΙΟΥΝ.-ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ1.35-2.45
2371AFCΤΧΑΝ ΧΟΑ-ΓΙΑΝΓΚΟΝ2.05-1.503-3O
2373AFCΜΠΑΛΙ ΓΙΟΥΝ. ΠΟΥΣΑΜ-ΓΚΛΟΜΠΑΛ2.10-1.481-3O
2435CHLΜΠΑΓΕΡΝ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ2.45-1.35
1.98156452.1147.89uOuOOOOuOuuOOuuOOuuOuOuuOuuOuuuuuOuuOOuuOOuuOuuuuu05
588ΑΒΠΛΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.02-1.520-0u
681ΝΑΦ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ-ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ1.35-2.45
688ΑΓΝΒΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ-ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ2.02-1.52
10.0028042.1457.86uOOOOOOOuOOuOuuOOuuuOuuuOOuuOuuuOOuOOOOOuuOuuuuOuu02
2382ΚΑΖKΚΙΖΙΛΖΑΡ-ΑΣΤΑΝΑ2.00-1.550-2u
2953ΛΙΘ1ΠΑΛΑΝΓΚΑ-ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ2.55-1.320-2u
2974ΚΙΝΚΓΟΥΧΑΝ ΧΟΝΓΚΞΙΝΓΚ-ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ2.45-1.350-2u
10.5015940.2559.75uuOOuOOuOOuOOOuOOuOOuuOOOOOuOOOuuOOuOOuuOOOOuOuuuu04
527ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ1.92-1.580-2u
13.004944.9055.10OOuuuuOuuOOOOOOOuuOOuuOOuOuuOOOuOuOuuOOuuOuOOuuOO20
2973ΚΙΝΚΣΟΥΖΧΟΥ-ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ2.55-1.320-4O
2.001033453.7746.23OOuOuuuuuuOOuuOOuOOuuuuuuuuuOuuuOuOuuOOOuuuuuuOOuu02
564ΑΓΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ-Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ1.90-1.602-0u
643ΤΣΧ2ΣΟΚΟΛΟΦ-ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ1.70-1.802-0u
651ΦΙΝ1ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-ΛΑΧΤΙ1.50-2.052-0u
2.02133052.4847.52uOuOOOuOOOOuuuuOOuOuOuOuuuuuuOuuOOuOOuuuOuuOuuOuuO10
530ΓΕΡΛΑΟΥΓΚΣΜΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΙΙ2.00-1.551-0u
583ΑΓΝΝΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ1.62-1.881-0u
592ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΜΠΙ-ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ2.15-1.452-3O
706ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ-ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ1.50-2.05
780ΓΑΛ3ΛΑΒΑΛ-ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ1.58-1.92
2.05615753.3946.61uOOuOOOOOOOuOuOuOOuOuOuuuOOOOuuuOOOOOuuuOOuuOuuuuu05
525ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΜΑΡΜΟΡΕΚ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ1.52-2.021-0u
541ΠΟΛ2ΣΤΟΜΙΛ-ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ1.58-1.922-2O
552ΓΑΛ2ΜΠΡΕΣΤ-ΚΛΕΡΜΟΝ1.85-1.651-0u
556ΓΑΛ2ΠΑΡΙ-ΣΑΤΟΡΟΥ1.65-1.850-0u
571ΑΓΓ2ΜΟΡΚΑΜ-ΚΕΜΠΡΙΤΖ1.70-1.800-0u
624ΝΚΡ1ΟΥΛΣΑΝ-ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ.1.58-1.922-1O
629ΣΕΡΔΡΑΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤ.-ΜΠΑΣΚΑ1.70-1.802-0u
630ΣΕΡΔΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠ.-ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ1.92-1.582-1O
631ΣΕΡΔΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ-ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ1.48-2.102-1O
686ΑΓΙΣΛΕΔΕΡΧΕΝΤ-ΧΕΝΤΟΝ2.00-1.55
687ΑΓΝΒΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ-ΤΣΟΡΛΙ1.45-2.15
2101ΣΟΥ2ΒΑΡΝΑΜΟ-ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ1.80-1.702-0u
2954ΑΜΕ3ΧΑΡΙΣΜΠΟΥΡΓΚ ΣΙΤΙ ΙΣΛΑΝΤΕΡΣ-ΝΑΣΒΙΛ1.58-1.920-0u
2957ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ1.45-2.15
2.08131953.9846.02uOuuOOuuuuuuOOOOOuuOOuOuOuuuOOuuOOOuuOOuuuOuOOOuOO20
753ΑΥΣ2ΛΙΝΤΖ-ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ1.90-1.60
2115ΒΕΝΜΙΝΕΡΟΣ-ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ1.55-2.003-3O
2.101092554.1745.83OuOOuuOOuuOOuOuOOuuuOOOOuuuuuOOOuOuuuOuOuOOOuuOuuO10
519ΑΥΣ2ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ1.90-1.600-0u
550ΓΑΛ2ΧΑΒΡΗ-ΝΑΝΣΙ1.65-1.853-0O
709ΑΙΓΠAΛ ΑΧΛΙ-ΖΑΜΑΛΕΚ1.50-2.05
2.12134354.1345.87uOuuuuOuOOOuuuuOuuOuuOOOOOuOuOuuOOuOuOuuOuuOOuuuOu01
529ΓΕΜΛΜΠΟΣΚΟ ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ-ΕΡΛΑΝΓΚΕΝ-ΜΠΡΟΥΚ2.25-1.424-1O
533ΓΕΡΛΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ-ΕΓΚΕΣΤΟΡΦ1.92-1.580-2u
2385ΟΥΖ1ΣΟΓΚΝΤΙΓΙΟΝΑ-ΚΟΚΑΝΤ 19121.52-2.021-1u
2411ΝΚΡ3ΚΟΡΑΪΛ-ΣΑΝΓΚΟΝ ΣΙΤΙ1.52-2.021-0u
2.15685953.9646.04OOuuOOOuOOuOOOuuuOOuuuuuOOuOuOuOuuOOuOuOuOOOuuuuOu01
513ΔΑΝ2ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ-ΒΕΪΛΕ1.80-1.700-1u
524ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ1.50-2.050-2u
543ΓΕΡΛΜΠΟΝΝΕΡ-ΡΟΝΤΙΝΧΑΟΥΖΕΝ2.45-1.355-2O
584ΑΓΝΝΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ2.05-1.501-1u
662ΜΑΡΟΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ ΚΕΝΙΦΡΑ-ΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛ.1.40-2.302-3O
682ΝΑΦ1ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ-ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ1.42-2.25
702ΑΙΓΠΑΣΙΟΥΤΙ ΣΠΟΡΤ-ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΣΧ1.52-2.02
2.18128555.5644.44uOuOuuuuuuOOuuOOOuOOuOOuuuuuOuOOuOOuOOOuuOOuOuOuuu03
548ΝΑΦ1ΜΠΛΟΥΜΦΟΝΤΕΪΝ ΣΕΛΤΙΚ-ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ.1.35-2.450-0u
717ΑΒΠΛΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ-ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ1.80-1.70
787ΙΡΛΠΜΠΡΕΪ-ΛΙΜΕΡΙΚ1.75-1.75
788ΙΡΛΠΝΤΕΡΙ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ1.65-1.85
2413ΝΚΡ3ΝΤΑΕΖΟΝ ΧΙΝΤΡΟ-ΓΚΙΜΧΑΕ ΣΙΤΙ1.45-2.153-1O
2.201098453.3446.66uuOOOuOuOOuOOOOuuuuuOuuuuOOuOuuOOOuOuOuOOOuOOuOOOO40
512ΒΟΚΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ1.70-1.801-0u
520ΑΥΣ2ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ1.80-1.702-3O
522ΓΕΡΛΧΑΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II1.88-1.624-0O
555ΓΑΛ2ΟΡΛΕΑΝ-ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ2.05-1.505-1O
600ΙΛΚΣΕΛΜΠΟΥΡΝ-ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ1.90-1.607-2O
635ΑΙΓΠΕΛ ΝΤΑΚΛΙΕ-ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ1.50-2.051-1u
659ΓΕΜΛ1865 ΝΤΑΧΑΟΥ-ΚΙΡΣΑΝΣΟΕΡΙΝΓΚ2.55-1.320-0u
678ΓΕΡΛΒΕΡΛ-ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ1.65-1.85
786ΓΑΛ1ΜΟΝΠΕΛΙΕ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ1.50-2.05
2406ΙΣΠ3ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β1.52-2.020-1u
2.25734452.9047.10uuOOuOuOuuOOOuuuOuuOOOuOOuuuOuuuOuOuOuOOOOuOuuOuOu01
545ΓΕΡΛΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ-ΕΣΕΝ1.80-1.700-2u
622ΝΚΡ1ΠΟΧΑΝΓΚ-ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ.1.70-1.800-1u
665ΓΕΜΛΜΠΑΓΕΡΝ ΧΟΦ-ΑΝΣΜΠΑΧ2.75-1.27
677ΓΕΡΛΑΝΝΟΒΕΡΟ 96 ΙΙ-ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ1.42-2.25
679ΓΕΡΛΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ1.55-2.00
697ΑΜΕ3ΡΙΟ ΓΚΡΑΝΤΕ ΒΑΛΕΪ-ΟΡΑΝΤΖ ΚΑΟΥΝΤΙ2.00-1.55
777ΓΑΛ3ΚΟΝΣΟΛΑΤ-ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ1.72-1.78
2421ΝΚΡ3ΜΟΚΠΟ ΣΙΤΙ-ΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ1.55-2.000-1u
2.30914553.8146.19uOuOOuuuuuOOuuOOuuuuuOuuuOOuOuuuOuuuOOuOuOOuOOuOOu01
569ΑΓΓ1ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ1.75-1.753-1O
575ΑΓΓΤΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ1.85-1.653-0O
586ΑΓΝΝΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ-ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ2.15-1.450-2u
633ΣΕΡΔΜΛΑΝΤΟΣΤ -ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ1.45-2.153-1O
683ΝΑΦ1ΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ-ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ1.48-2.10
699CLAΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ1.38-2.35
761ΙΤΑ2ΒΕΝΕΤΣΙΑ-ΠΑΛΕΡΜΟ1.45-2.15
783ΒΕΛ1ΓΚΕΝΚ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ1.90-1.60
2434EULΑΡΣΕΝΑΛ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.70-1.80
2.35611753.5246.48uuOOuOOuuOuOuOuOuuuuuOuOuOOOuuuuOOOOuuOOuOOOuuuOOO30
532ΓΕΡΛΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ ΙΙ1.92-1.583-2O
619ΙΑΠ1ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ-ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ1.72-1.781-0u
652ΦΙΝ1ΒΑΑΣΑ-ΙΛΒΕΣ1.35-2.451-1u
713ΑΒΠΛΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ2.25-1.42
2616ΡΟΥ1ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ-ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ1.48-2.10
2.40694954.1545.85uOuOuOOuOuuOuOOOuuOOOuuOuuOOOOuuuOuOuOuOuOOOuOOuuu03
539ΝΟΡ2ΧΑΜ ΚΑΜ-ΣΑΝΤΝΕΣ1.78-1.720-0u
558ΓΑΛ2ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ-ΣΟΣΟ1.85-1.652-2O
570ΑΓΓ2ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΛΙΝΚΟΛΝ1.45-2.152-4O
602ΣΚΩΤΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-ΙΝΒΕΡΝΕΣ1.85-1.650-1u
613ΙΑΠ1ΤΟΚΥΟ-ΧΙΡΟΣΙΜΑ1.50-2.053-1O
637ΚΥΠΚΑΠΟΕΛ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ1.90-1.601-2O
769ΓΑΛ2ΣΟΣΟ-ΛΟΡΙΑΝ1.75-1.75
2306ΑΥΕKΣΠΑΡΚΑΣΣΕ ΓΚΛΕΪΣΝΤΟΡΦ 1919-ΠΑΣΙΝΓΚ/ΛΑΣΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ2.45-1.350-1u
2325ΑΒΠΛΛΑΝΚΑΣΤΕΡ-ΜΠΑΞΤΟΝ1.92-1.581-1u
2.45421554.6945.31OOOuuOuuuOuOOuOuOuuOOOuuuuuOuOuOuuuOuOuOuuuOuuOuOO20
523ΓΕΡΛΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΟΥΜΠΕΚ1.65-1.852-3O
553ΓΑΛ2ΝΙΟΡ-ΓΚΑΖΕΛΕΚ1.55-2.004-1O
668ΓΕΡΛΑΛΤΙΓΛΙΝΙΤΣΚΕ-ΧΕΡΤΑ (ΕΡ.)1.62-1.88
750ΑΥΣΛΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ2.00-1.55
2398ΟΥΖ1ΜΠΑΝΙΟΝΚΟΡ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ1.50-2.05
2.50593153.3646.64uuuOuuuuuOOuuOOuOuOuuuuuuuOuOuuOOuOuOuuOOuOuOuOOuu02
506ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ-ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ1.55-2.001-1u
616ΙΑΠ1ΚΑΣΙΒΑ-ΟΥΡΑΒΑ1.60-1.901-0u
752ΤΣΧ1ΖΙΧΛΑΒΑ- ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ1.80-1.70
794ΙΣΠ2ΡΕΟΥΣ-ΣΑΡΑΓΟΣΑ1.45-2.15
2352ΟΥΖ1ΝΕΦΣΙ ΦΑΡΓΚΟΝΑ-Μ. ΜΠΕΚΑΜΠΑΝΤ1.48-2.100-0u
2.55330953.0146.99OOOuOOuuuOuuuuuuuOOOuuuOuOOuuOOuuuOOuuOuuuOOuOOOOO50
503ΑΛΓ1ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ-MC ΑΛΓΕΡΙ1.42-2.251-1u
510ΑΛΓ1ΜΠΛΙΝΤΑ-ΜΠΕΛΟΥΪΖΑΝΤ1.32-2.552-2O
563ΑΓΝΛΤΡΑΝΜΙΡ-ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ1.80-1.701-2O
593ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΦΑΡΣΛΕΥ ΣΕΛΤΙΚ2.40-1.371-4O
597ΑΝΠΛΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ2.25-1.420-4O
649ΔΑΝΚΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ1.75-1.750-1u
661ΓΕΡΛΝΕΟΥΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΑΛΜΠΕΡΣΤΑΝΤ2.05-1.503-1O
669ΓΕΡΛΜΕΟΥΣΕΛΒΙΤΖ-ΟΥΕΡΜΠΑΧ1.60-1.90
672ΓΑΛ1ΚΑΕΝ-ΤΟΥΛΟΥΖ1.45-2.15
2955ΑΜΕ3ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΙΙ-ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΤΕΡΙ1.78-1.720-3O
2.60484453.1046.90OOOuOOOuuOuOuuOOuOuuuuOuuuOuOuOuOOuOOuuOuuuuOOuuOO20
526ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣ.-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ1.40-2.303-1O
620ΝΚΡ1ΝΤΑΕΓΚΟΥ-ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ1.48-2.101-2O
647ΣΛΝ1ΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΝΤΡΙΤΣΕΒΟ-ΚΡΣΚΟ1.65-1.851-1u
716ΑΒΠΛΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ-ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ2.40-1.37
2401ΠΟΛ3ΒΕΖΧΕΡΟΒΟ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΑΓΚ1.65-1.851-3O
2.65363153.2446.76uOuOuOOuOOOOOuOuOuuOOOOuuuuuOOuuuuOOuuuuuOOuuOOOuO10
617ΙΑΠ1ΝΑΓΚΟΓΙΑ-ΣΙΜΙΖΟΥ1.85-1.651-3O
680ΝΑΦ1ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.-ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ.1.37-2.40
775ΓΑΛ3ΣΟΛΕ-ΜΠΟΥΛΟΝ1.70-1.80
781ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ1.55-2.00
2.70349153.7746.23OOuOOuOOuuOuOuOOOOuuOOOuOuOuuuuOOuOuOuuOuuOuuOOOuO10
508ΑΛΓ1ΠΑΡΑΝΤΟΥ-ΣΕΤΙΦ1.40-2.304-2O
573ΑΓΓ2ΓΕΟΒΙΛ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ1.60-1.900-0u
574ΑΓΓΤΝΤΕΡΜΠΙ-ΚΑΡΝΤΙΦ1.65-1.853-1O
765ΓΑΛ2ΧΑΒΡΗ-ΑΖΑΞΙΟ1.50-2.05
2956ΚΟΛ1ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ-ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ1.37-2.40
2.75302352.6647.34uuuuuOOOuOOuuOOOOuuOOOOOuOuuuOuuuOuuOuuuOOuuuuOOOO40
511ΠΟΛ2ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ-ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ1.52-2.022-1O
557ΓΑΛ2ΤΟΥΡ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.90-1.602-2O
591ΑΒΠΛΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ-ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ1.80-1.70
2304AFCΜΑΛΚΙΓΙΑ ΚΛΑΜΠ-ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ ΑΜΜΑΝ1.72-1.781-2O
2.80294152.1347.87uuuuuOOOOOOOOuOOuuuuuOuuOOuOOuuOuuOuOOOuOOuuuuOOuO10
540ΠΟΛ2ΟΛΙΜΠΙΑ ΓΚΡΟΥΝΤ.-ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ1.40-2.302-2O
663ΠΟΛ2ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ-ΤΙΣΧΙ 711.50-2.051-0u
670ΝΟΡ1ΡΑΝΧΑΪΜ-ΜΠΡΑΝ1.70-1.80
723CLAΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ1.52-2.02
2327ΒΡΑΚΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ1.50-2.05
2.85207251.5948.41uOOuOuOOOOOOuuuuOuuOOuOuuOOuuuOuuOuOOOOOuOOuuuOuuO10
667ΓΕΡΛΟΥΝΙΟΝ ΦΟΥΡΣΤΕΝΒΑΛΝΤΕ-ΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ1.78-1.72
2.90278552.3247.68uOuuOOOuOuuOOuuuuuOuuuOOuuOuuuOOOOuuOuuOOOOuOOuuuO10
549ΝΑΦ1ΛΑΜΟΝΤΒΙΛ ΓΚ.ΑΡ.-ΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ1.50-2.053-1O
638ΚΥΠΚΠΑΦΟΣ FC-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ2.15-1.451-4O
645ΠΟΛ2ΠΟΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ-ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ1.45-2.151-0u
2423ΝΚΡ3ΜΠΟΥΣΑΝ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ-ΓΚΑΝΕΖΟΥΝΓΚ ΣΙΤΙ1.55-2.002-1O
2.95137753.4546.55uOuuuOuOuuOOOuOOuuOuOOuOOuuuuuuOOOOOOuuuuOuOOOuuuO10
673ΓΕΡΛΝΤΙΝΑΜΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΦΚ-ΚΟΤΜΠΟΥΣ1.90-1.60
3.00270251.0748.93uuuuuuuOuOuuuuOuuuOuOuuuOOOOOOOuuOuuuOOuuuuuuOuuOu01
658ΦΙΝ1ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ-ΚΟΥΟΠΙΟ1.65-1.851-4O
3.05100950.3549.65OOuOOuOuuuuuuOOuuuOOuuuOuuuuuuuuOOOOuuOOuOuOuOuOOO30
3.10190351.7148.29OuOOuOuuOuuOuuuOuuuOOOuOuOOOuuOOOOOOOuuOOOuuuuOuuu03
707ΝΟΣΚΛΙΛΕΣΤΡΟΜ-ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ1.85-1.65
719ΑΝΠΛΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ2.40-1.37
754ΑΥΣ2ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ-ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ1.85-1.65
3.15118254.3145.69uuOuOuOuOuOOuOOOuuuuuuOuOuuuOuuOuOuOuOOuuOuuOuOuuO10
572ΑΓΓ2ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ1.80-1.702-1O
642ΤΣΧ2ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ-ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ1.75-1.752-0u
3.20176350.1449.86uuOuuuOuuuuuOOOuuuOOOOOOuuuOOuOuuOOuOuuOuuOuuuOuOu01
2305AFCΑΛ ΤΖΑΪΣ (ΣΥΡΙΑ)-ΑΛ ΖΑΒΡΑ1.55-2.001-1u
3.25122948.5851.42uuuuuOuuOOOOOOOOuOuOOuOOOOOuOOuuOOuOOuOOuuuOOOuuOO20
579ΑΓΝΒΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΟΣΤΟΝ1.80-1.70
2370AFCΝΙΟΥ ΡΑΝΤΙΑΝΤ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ1.60-1.902-0u
3.30152551.1548.85OuuOuOuOOuOOuOuuuOuuOuuuOuuOOOOuuOuuuuOuuuOOOOuOuO10
551ΓΑΛ2ΟΣΕΡ-ΡΕΜΣ1.75-1.751-4O
648ΒΟΚΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ-ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ1.55-2.002-2O
705ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ1.45-2.15
768ΓΑΛ2ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ-ΜΠΡΕΣΤ2.15-1.45
3.3597252.1647.84uuuuuuuuOuuuuOuuuOuOuuOuOuuuuuuuOuOuuuOuuOOuuOOOOO50
528ΔΑΝ2ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ-ΒΙΜΠΟΡΓΚ2.00-1.553-3O
3.40133450.0050.00uuuuOuOuuuuuuuuOOuOuuOuuOOOOOuOOuOuOOuOOOOuOuuuuOO20
656ΤΣΕΚΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ-ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ1.70-1.800-1u
3.4583847.8552.15uuOOuOuOOuuOuOuuOOOOuOuuOuOuOuOuOuOuuuOuuOuuuuOOOu01
3.50171351.8448.16OOuOOOuOuuuuuuuOuOuuuOOOOuOuuOOuOuuuuOOOOuuuOOuOOO30
589ΑΒΠΛΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ-ΑΣΤΟΝ2.02-1.521-2O
3.60132251.5948.41OOuuOuOOOuuOOuOuOuuuuuuuOuOuuOOuuuOuuuOOuOOOOuOOuO10
560ΑΓΝΛΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.1.70-1.802-5O
675ΓΕΡΛΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ2.05-1.50
793ΙΣΠ1ΛΕΒΑΝΤΕ-ΣΕΒΙΛΛΗ1.85-1.65
2389ΟΥΖ1ΟΛΜΑΛΙΚ-ΝΑΣΑΦ ΚΑΡΣΙ1.48-2.10
3.6581550.8049.20OuOOuOuOuOuOuuOuOuOuOuuOOOuOuOOOOOuOuuOOuuOuOOuuuO10
3.7045145.6854.32OOuuuOOOOOOuuuuOOOOOOOOOOOOOOOOOuOuOuOuOOuOOOuOuuu03
621ΝΚΡ1ΓΕΟΝΑΜ-ΣΕΟΥΛ1.80-1.702-1O
3.75144547.4052.60uuuOOuOuOOOOuuuuOOuOOOuuOuuOOOuuOOuuOOOOuuuuOOuOOO30
590ΑΒΠΛΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ-ΣΟΟΥ ΛΕΪΝ ΑΚΟΥΑΦΟΡΣ2.05-1.502-3O
618ΙΑΠ1ΤΟΣΟΥ-ΚΑΒΑΣΑΚΙ1.70-1.800-2u
700CLAΜΟΝΑΓΚΑΣ-ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ1.52-2.02
710ΑΓΙΣΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ-ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ2.02-1.52
3.8046449.5750.43uuuOOOOOuuuOuuuOuuOuOuOuuuuuOOuuuOOOOuuOuOOuOuuuOO20
641ΤΣΧ2ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ-ΠΡΙΜΠΡΑΜ2.00-1.552-1O
2407U19ΔΑΝΙΑ U19-ΓΕΡΜΑΝΙΑ U192.05-1.50
3.8562249.0450.96OuuOuOuuuOOuOuuuuuuOOuuuuuOOOOOuuOOuuuuuOuOuuOuOOO30
3.9527851.0848.92OuOOuOOuOuuOOuuOOuuOuuuuOuuuOOOOuOOuuuOOOuuOOOOuOu01
4.00184350.0849.92OuOuOuOOuuuuOOuuOOOuOuuuuuuuOOuOOuuOOuOOOOOuuuuOuu02
598ΑΝΠΛΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ-ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.2.45-1.350-2u
609ΚΙΝΚΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ-ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ1.78-1.722-2O
4.1049748.2951.71OOOuuOuuOOuuOOuuuuOOuuuuuOuOOOOOuuOOOOuuOuuOuOuOuO10
604CLAΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ-ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ1.45-2.152-1O
4.3071746.4453.56uuuuOuOOOuOOuOuOOuOOuOOOOuOOOuOuOuOuuOuOuuuuOOOuuu03
2356ΚΙΝΚΣΙΤΣΟΥΑΝ ΤΖΙΟΥΝΙΟΥ-ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ2.02-1.521-1u
4.4045250.8849.12OOOOOuuOOuOOOOuuOOuuuOuOOOOuOOOuuuOOOOOOOOuOOOOOOu01
566ΑΓΓ1ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ1.70-1.800-1u
625ΝΚΡ1ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ-ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ1.92-1.580-2u
2357ΓΟΥΑΜΑΡΚΟΥΕΝΣΕ-ΑΝΤΙΚΟΥΑ1.78-1.72
4.50114449.7450.26OuOOuOuOOuuuOuuOuuOOOOuOuuOuuOuOuOuuOOOuOuOuOOOOOu01
2349ΑΥΕΑΝΕΟΥΣΙΝΤΛ 1919-ΧΟΡΝ2.10-1.481-0u
4.6052047.8852.12OuuOuuOOuuuOuOOOOuOuuuuOOuuOuuuuOuuOuOuuOuuuuOuOOO30
516ΓΕΡΛΠΙΠΙΝΣΡΙΝΤ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΕΡ.)2.25-1.421-4O
544ΓΕΡΛΒΕΓΚΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΕΚ-ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΡ.2.05-1.502-1O
759ΔΑΝΔΧΟΡΣΕΝΣ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ2.00-1.55
4.9042048.1051.90uuOuuuOuuOOuOuOOuuuOOuOuuuOuuOuOOuuuuuOuOOOOOOOuuu03
674ΓΕΡΛΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΙΙ-ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ1.72-1.78
5.00103448.5551.45uOuuOOuuOOOuuOuuuOuuOOOuOOuOuuuuuOuuOOOOuuOuuOOuOu01
565ΑΓΓ1ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΓΟΥΙΓΚΑΝ2.00-1.551-1u
5.2037250.8149.19uOuuOOOuOuuOOOuuOOuOuOOOuuOOOOuOOOOuOuuOuuuOuuuOuO10
537ΓΕΡΛΚΟΜΠΛΕΝΤΖ-ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ1.68-1.820-2u
2300AFCΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ-ΠΕΡΣΙΓΙΑ ΤΖΑΚΑΡΤΑ (ΙΝΔ.)2.40-1.372-4O
5.4034946.9953.01uOuuuuuOuOOuuOuOOuuOOuuOOuuOOOuOuuOOuuOOOuOOOuOOOO40
601ΣΚΩ2ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ-ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ1.82-1.682-2O
5.7021151.1848.82uuOOuuuOuuOOuOuuOuuOOOuuuOuOuuuOOuOuuOOOuuOuuOOOuu02
581ΑΓΝΝΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ-ΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ1.90-1.600-1u
691ΑΝΠΛΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.30-1.40
2374AFCΜΠΕΝΦΙΚΑ ΝΤΕ ΜΑΚΑΟΥ-ΕΪΠΡΙΛ 253.30-1.180-2u
5.9021544.6555.35uuuuuuuOOuOOOuOOuOOOuOuuOuuuuuOOOuuOuOOOOOuuOOOOOO60
6.2558548.7251.28OuuOuuOuuuuuOuuOOOOuuOOuOOOOOuOuOuOuOuuuuOOOuuuOOO30
6.5055543.0656.94OOOOOOOOOuuOuOOOOOOuuuOOOuOuuOOOOuuOOuuOOOuuuOuOuu02
534ΓΕΡΛΙΛΕΡΤΙΣΕΝ-ΜΟΝΑΧΟ 18602.30-1.400-2u
2351ΟΥΛΠΠΡΕΣΤΑΤΙΝ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ2.30-1.400-0u
6.7537244.8955.11uOOuOOuOOOuOuuuOOOOuOOuOOuOuOuOOuuOOOuuOOuuuuOOuOO20
7.0062940.5459.46OuOuOuOuOuOOOOOuOOOOuuuOOOOuOOuuuOuuOuuOOOuuuOuOuu02
2364ΚΙΝΚΧΕΦΕΪ ΓΟΥΙΓΚΟΥΑΝ-ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ2.10-1.480-2u
2372AFCΧΑΝΓΚ ΓΙΟΥΕΝ-ΧΒΑΕΠΟΥΛ3.35-1.170-1u
7.2523037.3962.61OuOuOOOuOOuOOuuuOuOOuOOOOOuuOOOOuOuOOOOuuOOOOuuOOu01
7.5042342.5557.45OOOOuuuOOuuuuOOOOOuuOuOuOOuuOOuOOuOuOuOuuOOOOOOOOO90
8.5027944.0955.91uuOOOuOOuOuOOOOOOOuOOOOOuOOuuuuuuOuOOOOuuOuuuOuOOu01
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima