Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του άσσου -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.037424.3275.68OOOOOOuOOOOOuuOOuOOOOOOOOOOuOOOuuOuOuOOOOOOuOOOOOO60
2161ΟΚΡΝΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ2.45-1.35
1.0548029.7970.21uuOOOuOOOOuOuuuOOuOuOOuOuOuOOuuOOOOuOOuuOOOuOuOOOO40
2208ΤΣΧ1ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΖΙΧΛΑΒΑ2.60-1.30
1.0717634.6665.34OOOOOOuOuOOOOuuuOOuOOOuOOOOOuOOuuuuOOOuOOOOuOOOOOO60
2102ΟΛΛ1ΑΓΙΑΞ-ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ3.15-1.20
1.0823132.0367.97OOOOOuOuOOOOOOOOuOOuOuOOOOOOOOOOuOOOOOOOOuOOOOOOuu02
2012ΙΣΠ1ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΛΑΒΕΣ3.55-1.15
2070ΙΣΠ1ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΧΙΡΟΝΑ3.15-1.20
1.10149033.1566.85OuOuuOOOOOuuuuuOuOOOOOuOuOuOOOOOOuuOOOOOuOOuOOOOOO60
1932ΓΕΡ1ΜΠΑΓΕΡΝ-ΧΕΡΤΑ2.60-1.30
2147ΔΑΝ1ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ-ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ2.60-1.30
2502ΑΖΕΠΚΑΡΑΜΠΑΚ-ΚΑΠΑΖ1.90-1.60
1.1112236.8963.11OuOuOuOuOuOOOOOuOuOuuOuuOuOOOOOOOuOOOOOOuuOuOOOuOu01
1.15229438.9761.03OuOOuOOOOuuOOOOuuuOOuOOuuuuOuOOuOOuOuOuOuOuuuuOuOO20
1823ΑΥΣ2ΡΙΝΤ-ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ2.45-1.35
1988ΑΓΓΠΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ2.60-1.30
2069ΙΤΑ1ΙΝΤΕΡ-ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ2.45-1.35
2223ΠΟΡΤΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ2.15-1.45
1.1851736.5663.44OOOOOuOOOOuuuuOOOOOuuOOOuuuuOuuuuuOOOOOOuuOOOuOOuu02
2005ΣΚΩΤΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ-ΜΠΡΕΧΙΝ2.40-1.37
2355AYΠΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-ΜΠΑΛΚΑΤΑ2.75-1.27
2356AYΠΠΕΡΘ-ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ2.40-1.37
2546ΑΓΝΒΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.-ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.2.02-1.52
1.1916941.4258.58OuuuOuuuOOOOuOuuuOOOOuuuOOOOOuOOOOOOOOOuOuuuOuuuOu01
1.20328241.1058.90OuOOOOOOOuuOOuOOuOOuOuOuOOuOuuOOOuOOuuuuuuuOuOOuOu01
2200ΓΑΛ1ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΑΡΣΕΪΓ3.55-1.15
2440ΛΙΠΡΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ-ΑΚΡΑΓΑΣ1.40-2.30
1.2373241.1258.88OOuuOOuuOOuuuuOOOOuOOOOOOOOOOOuuuOOOuuOOOOOuuuOOuu02
1831ΡΟΥ1ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ-ΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ1.70-1.80
2178ΤΣΧ1ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 19051.60-1.90
2331ΟΥΓ1ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ-ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ2.15-1.45
2378ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ-ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ1.65-1.853-0O
2385ΑΛΓ1ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ-ΜΠΙΣΚΡΑ1.48-2.10
1.25366239.9260.08OOOuOOOOOOuuOOuOOOuOOOOOuOOuOOOuOOOOOOOOOOOuuOOOOO50
2040ΕΛΛ1ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ1.60-1.90
2041ΟΛΛ1ΑΛΚΜΑΑΡ-ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ2.60-1.30
2048ΕΛΒ1ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΣΙΟΝ2.85-1.25
2121ΒΕΛ1ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΜΟΥΣΚΡΟΝ2.15-1.45
1.28107339.8060.20OOuuOuuOuOOOOOuOuOuOuuOOOuOuOOuOOuOOOOuuuuOuOOOOuO10
1.30431843.3856.62uOOOuOOuOuuuuOOOOOuOOOuOOOuuOOuOuOuuuOOuuOOOuuuuuO10
1838ΓΑΛ2ΡΕΜΣ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.90-1.60
1851ΟΛΛ2ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ-ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ2.85-1.25
2015ΚΡΟ1ΧΑΪΝΤΟΥΚ-ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ1.72-1.78
2112ΒΟΥ1ΠΙΡΙΝ-ΒΙΤΟΣΑ1.88-1.62
2181ΙΤΑ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ1.80-1.70
2213ΠΟΡΤΜΠΡΑΓΚΑ-ΤΟΝΤΕΛΑ1.90-1.60
2545ΑΓΝΒΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ1.90-1.60
1.3253742.2757.73OOOOOOOuuuOuuuuOuOOOOuOOuuOuuuOuOOuuOOuuuOOOuOOuuu03
1949ΑΓΝΛΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.-ΓΚΙΣΕΛΙ1.85-1.65
1.33125444.2655.74OuuOuOOuOuuOOuuOOOuuuuOOuOuOuOuOuOOuuOuOOOuuOOuuOO20
2107ΟΚΡΝΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΣΤΑΛ ΝΤΝΕΠΡΟΝΖΕΡΖ.1.48-2.10
2146ΚΥΠ1ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ2.00-1.55
2399ΓΕΡΛΛΟΥΜΠΕΚ-ΟΥΤΙΝ1.92-1.58
2557ΑΓΝΝΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ1.82-1.68
1.35483544.5955.41uuOuOOOOuOuuOOOuOOOOOuuuuuOOOuOuOOuOOOOuOOuOuuuuOO20
1808ΗΑΕ1ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ-ΧΑΤΤΑ2.60-1.302-1O
1833ΓΑΛ2ΧΑΒΡΗ-ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ2.05-1.50
1992ΣΚΩ1ΕΪΡ-ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.45-1.35
2097ΤΟΥ1ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ-ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ2.05-1.50
2476ΙΣΗΜΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ-ΑΟΥΚΑΣ1.85-1.65
1.3785043.0656.94uOuOOOuOOuOOuOOOuOuOuOOOOOuuOuuuuOuuuOOOOuuOuOuOOu01
1856ΟΛΛ2ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ2.60-1.30
2474ΙΣΗΜΕΜΕΛΕΚ-ΜΑΚΑΡΑ1.80-1.70
1.38116244.6655.34uuOOOuOOOuuOOOuuOOuOuOOOOOOOOOOuOuOuuuOOuOuOuuOOOO40
2116ΓΕΡ3ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ-ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ1.78-1.72
2322ΑΥΠΠΑΣΚΟΕ ΒΕΪΛ-ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ2.00-1.55
2383ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ-ΕΛ ΧΑΡΑΣΧ1.52-2.021-0u
2435ΛΙΠΡΠΙΖΑ-ΛΟΥΚΕΖΕ1.48-2.10
2457ΧΙΛ1ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ-Ο ΧΙΓΚΙΝΣ2.05-1.50
2482ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΤΣΙΚΟ1.65-1.85
2510ΟΥΡ1ΠΕΝΙΑΡΟΛ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ1.85-1.65
1.40602946.5353.47OOuuuuuOOOOOuOOuuuuOuOOOOOOuOOuuOOuOOOOOOuuOuOOuuO10
547ΑΛΤΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ-ΓΕΟΒΙΛ1.80-1.70
1594ΟΥΡ1ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΣΕΡΡΟ1.90-1.60
2008ΣΚΩΠΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΧΑΡΤΣ1.80-1.70
2056ΟΛΛ1ΧΕΡΕΝΦΕΝ-ΕΞΕΛΣΙΟΡ2.00-1.55
2072ΑΡΓ1ΝΤΙΦΕΝΣΑ Ι XΟΥΣΤΙΘΙΑ-ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ1.60-1.90
2132ΙΤΑ1ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΚΙΕΒΟ2.05-1.50
2171ΓΑΛ1ΛΥΩΝ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ2.30-1.40
2179ΔΑΝ1ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΟΝΤΕΝΣΕ1.85-1.65
2180ΓΕΡ1ΛΕΙΨΙΑ-ΚΟΛΩΝΙΑ1.90-1.60
2209ΤΟΥ1ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ1.90-1.60
2215ΓΕΡ1ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ2.05-1.50
1.42137649.4250.58OOOuOOuOOuuuOuuuOOOuuuOuOOOOuOOuOuOOuuuuOuOOuuOuuO10
507ΡΩΣΚΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ-ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ1.48-2.10
1593ΚΟΛ1ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.1.35-2.45
1871ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ2.00-1.55
1963ΑΓΓ1ΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ1.72-1.78
2344AYΠΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ2.75-1.272-2O
2437ΛΙΠΡΛΕΤΣΕ-ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ1.82-1.68
2479ΚΟΛ1ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ-ΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ1.45-2.15
1.45646648.0751.93uOOuuOOuuOOOOuuuOOuOOOOOuuOOOuuuOOuOuuOOOOOOuOuuuO10
1828ΓΕΡ3ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ1.85-1.65
2002ΣΚΩΤΦΟΛΚΕΡΚ-ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ1.72-1.78
2064ΙΣΠ2ΚΑΝΤΙΘ-ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ1.50-2.05
2096ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ2.05-1.50
2176ΑΓΛΚΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΑΡΣΕΝΑΛ2.30-1.40
2332ΟΥΓ1ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΧΟΝΒΕΝΤ1.78-1.72
2388ΑΛΓ1ΣΑΟΥΡΑ-ΜΠΕΛΟΥΪΖΑΝΤ1.42-2.25
2413ΠΕΡ1ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ-ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ1.60-1.90
1.4790848.5751.43OOuOOOOOuuOOuOuOOOuuOOOuuOuuOOOuOuuOuOuOuOOOuOuOuu02
1239ΧΙΛ1ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ-ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ1.92-1.58
1940ΑΙΓΠΙΣΜΑΪΛΙ-ΤΑΝΤΑ1.48-2.10
2136ΠΟΡ2ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ-ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ1.42-2.25
2514ΤΟΥ2ΡΙΖΕΣΠΟΡ-ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ1.80-1.70
2551ΑΓΝΒΓΙΟΡΚ-ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.25-1.42
1.50789249.1050.90uuuOuuOuOuOuuuOOuuuuOOuuuuuuuuuuuuuOOOOuuuuuuOuOOO30
1595ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ1.48-2.10
1910ΕΛΛ1ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ1.40-2.30
1969ΑΓΓ2ΛΙΝΚΟΛΝ-ΚΡΟΥ1.72-1.78
1979ΑΓΓΤΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΜΠΟΛΤΟΝ1.65-1.85
2050ΕΛΒ2ΣΕΡΒΕΤ-ΑΑΡΑΟΥ1.90-1.60
2164ΕΛΛ1ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ1.40-2.30
2453ΑΡΓ3ΠΛΑΤΕΝΣΕ-ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ.1.60-1.90
1.52103551.0148.99OuOuOuOOuOOuOuOOuOuuuuOOOuOuOuuuuOuOuOuuuuuuuuOOuu02
1902ΒΟΥ1ΜΠΕΡΟΕ-ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ1.60-1.90
2035ΑΥΣ1ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ-ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ1.55-2.00
2045ΡΟΥ1ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ-ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ1.40-2.30
2078ΜΕΞΤΙΓΚΡΕΣ-ΜΟΝΑΡΚΑΣ1.72-1.78
1.53119048.1551.85OOuOOOuuuOOOOOuuuuuOOOOuuOuOOOuuOuOOOuuuuOOuuuOOuu02
1363ΤΟΥ2ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. ΣΠΟΡ-ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ1.65-1.85
1943ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΤΣΕΣΤΕΡ1.90-1.60
1974ΑΓΓ2ΓΟΥΙΚΟΜ-ΜΟΡΚΑΜ1.85-1.65
2115ΓΕΡ3ΙΕΝΑ-ΕΡΦΟΥΡΤ1.62-1.88
2469ΑΡΓ2ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ1.60-1.90
1.55708848.9851.02OOOuOuOOOOuOOuOuuuuuOuOOOOOOOOuuuuuOOuOOuuuuOuOOOu01
2061ΓΑΛ1ΝΑΝΤ-ΑΜΙΑΝ1.55-2.00
2165ΙΣΠ1ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΜΑΛΑΓΑ1.60-1.90
2189ΙΣΠ1ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΣΟΣΙΕΔΑΔ2.30-1.40
1.57101847.3552.65uuuOOOOuOuOOuOOOOuOOOOuOuOuuuOOuOOOuuuOOuuuOOOuuOO20
1199ΑΡΓ2ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ-ΦΛΑΝΤΡΙΑ1.45-2.15
2328ΟΥΓ1ΟΥΙΠΕΣΤ-ΧΑΛΑΝΤΑΣ1.60-1.90
2351ΒΡΑΚΒΙΛΑ ΝΟΒΑ-ΤΖΟΪΝΒΙΛ1.50-2.052-2O
2505ΒΟΛΒΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ-ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ1.92-1.58
1.58111452.1547.85OuOuOOuuuOuuOOuuuuuuOuuuuOOuuuOuOOOuuuuuOuOuOuuOOO30
511ΠΟΛ1ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ-ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ1.75-1.75
2150ΠΟΡ2ΛΕΪΣΟΕΣ-ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ1.52-2.02
1.60854250.3349.67OuuOuuOOOOOOuuOOOuuOOOOuuOOOOOuOOOOuuOuuOuuuuuuuOu01
544ΠΟΛ1ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ-ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ1.75-1.75
1815ΗΑΕ1ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ-ΣΑΜΠΑΜ ΑΛ ΑΧΛΙ ΝΤΟΥΜΠΑΪ1.90-1.60
1834ΓΑΛ2ΟΣΕΡ-ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ1.70-1.80
1907ΓΕΡ3ΒΕΧΕΝ-ΧΑΛΕΣΚΕΡ1.65-1.85
1934ΓΕΡ1ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ2.05-1.50
1970ΑΓΓ2ΛΟΥΤΟΝ-ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ1.92-1.58
1980ΑΓΓΤΠΡΕΣΤΟΝ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ1.55-2.00
2062ΓΑΛ1ΡΕΝ-ΤΡΟΥΑ1.65-1.85
2168ΟΛΛ1ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΤΒΕΝΤΕ2.00-1.55
2185ΙΣΠ2ΓΡΑΝΑΔΑ-ΑΛΚΟΡΚΟΝ1.50-2.05
2195ΙΣΠ2ΤΕΝΕΡΙΦΗ-ΛΟΥΓΚΟ1.60-1.90
1.6297750.8749.13uOuuOOOOOuOOuOuuOuOuOOuOuuOOuuuOOuuOOuOuuuuOuOuuOO20
2080ΜΕΞΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΤΙΧΟΥΑΝΑ1.65-1.85
2083ΙΑΠ2ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ-ΓΚΙΦΟΥ1.65-1.85
2398ΓΕΡΛΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ-ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ1.58-1.92
2432ΛΙΠΡΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ-ΟΛΜΠΙΑ1.52-2.02
1.63110649.4650.54OOuuuuuOOuuuOuuuOOOuuuOuOOOuuOuOuuuuuOOOuuuOOuuOOu01
927ΛΙΠΡΡΕΝΑΤΕ-ΦΑΝΟ1.42-2.25
2149ΠΟΡ2ΑΡΟΥΚΑ-ΒΑΡΖΙΜ1.42-2.25
2198ΑΡΓ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ1.50-2.05
2320ΑΡΓ1ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ1.48-2.10
1.65825550.7049.30OOuuOuuOOuuOOOuuuOuuOOOOuOOOuuuOOuuOOOOOOuuuuOOuOO20
587ΑΓΓΚΣΟΥΟΝΣΙ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.1.65-1.85
1588ΚΟΛ1ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ1.40-2.30
1844ΓΑΛ3ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ-ΠΟ1.45-2.15
1860ΒΕΛ1ΓΚΕΝΚ-ΑΝΤΒΕΡΠ1.85-1.65
1899ΑΓΓΠΛΕΣΤΕΡ-ΣΤΟΟΥΚ1.90-1.60
1908ΓΕΡ3ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ-ΣΟΝΕΝΧΟΦ1.70-1.80
1931ΙΤΑ2ΦΟΤΖΙΑ-ΜΠΡΕΣΙΑ1.85-1.65
2039ΓΕΡ1ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ1.70-1.80
2042ΙΣΠ1ΛΕΓΚΑΝΕΣ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ1.60-1.90
2163ΕΛΛ1Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ1.45-2.15
2321ΑΡΓ1ΤΑΓΙΕΡΕΣ-ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ.1.42-2.25
2330ΟΥΓ1ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ-ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ1.80-1.70
2556ΑΓΝΝMΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ-ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ1.85-1.65
1.67112349.7850.22OOOuOuOOOOOuOuuOuuOuOuuOOOOOOOOuuOOuuOOuuOOOuuuuuu06
1149ΚΟΥΛΑΛ ΚOYΑΝΤΣΙΑ -ΑΛ ΖΑΧΡΑ2.00-1.55
1566ΒΟΛΒΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ-ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ1.90-1.60
1961ΑΓΓ1ΡΟΔΕΡΑΜ-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ1.75-1.75
2094ΙΑΠ1ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ1.60-1.90
2144ΒΕΛ2KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ-ΛΙΡΣ1.75-1.75
2151ΠΟΡ2ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ-ΠΟΡΤΟ Β1.72-1.78
2454ΑΡΓ3ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ-ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ1.55-2.00
2559ΑΓΝΝΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ-ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ2.00-1.55
1.6889951.5048.50OOuOOOuOuOuOOOuOOOOOuOuuOuuuOOuOOuuuOuOOOOuuOuuuOu01
1816ΚΡΟ1ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ-ΙΣΤΡΑ 19611.48-2.10
1947ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.75-1.75
2382ΑΛΓ1ΚΑΜΠΙΛΙΕ-ΟΥΣΜ ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ1.40-2.302-1O
2503ΒΟΛΒΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ-ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2.10-1.48
2675ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ1.55-2.00
1.70915951.7248.28OOuOOOOOOOOuOuuuOOuuuuuOOOuOOuOuuOuuuOOOuOuuOuOuuO10
1854ΟΛΛ2ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ-ΟΣ2.60-1.30
1862ΠΟΛ1ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ-ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ1.60-1.90
1927ΙΤΑ2ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ1.65-1.85
2100ΙΣΠ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΧΕΤΑΦΕ1.65-1.85
2117ΕΛΛ1ΞΑΝΘΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ1.45-2.15
2184ΙΣΠ2ΡΕΟΥΣ-ΣΕΒΙΛΛΗ Β1.45-2.15
2187ΕΛΛ1ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1.45-2.15
2408ΠΕΡ1ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ-ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ1.78-1.72
2416ΠΕΡ1ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ-ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ1.78-1.72
1.72162551.5148.49OuOOOOuuuuuuuuuuOOOuuuOuOuuOuuuOuOOuOuOuuuuOuuOuOO20
1905ΓΕΡ3ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.1.65-1.85
1995ΣΚΩ1ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ-ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ2.05-1.50
2400ΓΕΡΛΜΠΟΝΝΕΡ-ΒΕΓΚΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΕΚ2.02-1.52
2455ΑΡΓ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ1.42-2.25
2511ΤΟΥ2ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ-ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ1.68-1.82
1.75876351.9348.07uOuOuuuuOuOuOOOOOuuuOOOuuuOOOOOOOuuuuuOuuOuuOOOOOu01
1237ΜΕ2ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 1948-ΠΟΤΡΟΣ1.52-2.02
2010ΙΣΠ2ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β-ΤΑΡΑΓΟΝΑ1.60-1.90
2031ΙΣΠ2ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ-ΟΥΕΣΚΑ1.70-1.80
2036ΤΣΧ1ΤΕΠΛΙΤΣΕ-ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ1.65-1.85
2049ΕΛΒ2ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ-ΒΙΛ1.85-1.65
2054ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ1.55-2.00
2098ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ-ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ1.80-1.70
2123ΟΛΛ1ΒΙΛΕΜ-ΡΟΝΤΑ1.90-1.60
2196ΙΤΑ1ΡΟΜΑ-ΜΙΛΑΝ1.80-1.70
2210ΔΑΝ1ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ1.85-1.65
2430ΛΙΠΡΑΡΖΑΚΕΝΑ-ΓΚΑΒΟΡΑΝΟ1.70-1.80
2487ΜΕ2ΚΛΑΜΠ ΣΕΛΑΓΙΑ-ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ1.58-1.92
2622CAFΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΜΑΖΕΜΠΕ1.50-2.05
1.7794252.7647.24uOOuuuOuOOuOuOOuOOuOOOOOuOuOuOOuOuuOuuuOOuOOuuOuuO10
1110ΙΣΛΛΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΑΚΟΥΡΕΡΙ2.10-1.48
1586ΠΑΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ1.72-1.78
1884ΙΑΠ1ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ-Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ1.52-2.02
1894ΙΝΠΛΖΟΜΠΑΧΑΝ-ΠΑΝΤΙΝΤΕΪ ΜΑΣΑΝΤ1.42-2.25
1941ΑΓΝΛΦΙΛΝΤΕ-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ1.70-1.80
2034ΑΥΣ1ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΛΙΝΤΣΕΡ1.60-1.90
2088ΙΑΠ2ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ-ΟΚΑΪΑΜΑ1.48-2.10
2391ΣΕΡ1ΜΠΑΣΚΑ-ΡΑΝΤ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ1.52-2.02
2465ΑΡΓ2ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ-ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ1.50-2.05
1.7862548.9651.04uuOuOuOOOOuOOuOOuOOOuOuOuOuuOuOuOuOuuuuOuuOuuOOuuu03
1920ΤΣΧ1ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ- ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ1.78-1.72
1937ΠΟΛ1ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ-ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 1.65-1.85
1972ΑΓΓ2ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ1.68-1.82
2152ΠΟΡ2ΠΕΝΑΦΙΕΛ-ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ1.65-1.85
2464ΠΑΡ1ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.80-1.70
1.80870252.5247.48uOOOuOuOuuuuuOuuuOOuOOOuOuOOuuOOOOOuuOuOOOOOuuOuOu01
1849ΟΛΛ1ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ-ΜΠΡΕΝΤΑ2.05-1.50
1852ΟΛΛ2ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ-ΒΑΛΒΑΪΚ2.15-1.45
1889ΓΕΡ2ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ1.65-1.85
2020ΠΟΡΤΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ-ΦΕΪΡΕΝΣΕ1.50-2.05
2060ΓΑΛ1ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ-ΜΕΤΣ1.70-1.80
2138ΓΕΡ1ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΣΑΛΚΕ2.00-1.55
1.8171848.7551.25uuOuOOOuOOuOOuuOOuOuOOOuuOOOuOuOuuuOuuuuOuOOuuOuuu03
1882ΙΑΠ1ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ-ΝΑΓΚΟΓΙΑ2.00-1.55
2397ΔΦΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ-ΖΑΣΤΖΕΜΠΙΕ1.90-1.60
2418ΙΡΛ1ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ-ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ1.55-2.00
2446ΟΥΛΠΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ-ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ1.72-1.78
1.82102452.2547.75uOuOOOOOuuOuuOuuOOuuuuuOOuuuOOuOuuOOuuuOuuOOuOuuOO20
1960ΑΓΓ1ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ1.58-1.92
2513ΤΟΥ2ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ-ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ1.52-2.02
2548ΑΓΝΒΣΑΟΥΘΠΟΡΤ-ΚΕΡΣΟΝ1.85-1.65
1.85767153.1446.86OuuuuuOOuuOOuOOOuOOuuuOuuuOOOuOuOOuOOOOuuuuuuOuOuu02
1217ΟΥΡ1ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ1.78-1.72
1569ΚΡΙΚΓΚΡΕΣΙΑ-ΓΟΥΑΔΑΛΟΥΠΕ ΦΚ1.92-1.58
1818ΠΟΛ1ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ-ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ1.65-1.85
1829ΙΤΑ2ΣΠΕΤΣΙΑ-ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 19191.45-2.15
1832ΓΑΛ2ΑΖΑΞΙΟ-ΣΟΣΟ1.75-1.75
1837ΓΑΛ2ΛΑΝΣ-ΚΛΕΡΜΟΝ1.65-1.85
1840ΓΑΛ3ΜΠΕΖΙΕΡ-ΚΡΕΤΕΪΓ1.50-2.05
1853ΟΛΛ2ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ2.85-1.25
1868ΙΣΠ2ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ1.50-2.05
1869ΠΟΡΤΡΙΟ ΑΒΕ-ΑΒΕΣ1.70-1.80
1895ΙΣΠ1ΘΕΛΤΑ-ΕΪΜΠΑΡ1.85-1.65
1909ΓΕΡ3ΑΑΛΕΝ-ΜΕΠΠΕΝ1.65-1.85
1958ΑΓΓ1ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ1.82-1.68
1993ΣΚΩ1IΣΤ ΦΑΪΦ-ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ2.02-1.52
2011ΕΛΛ1ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ1.40-2.30
2058ΒΕΛ1ΟΣΤΑΝΔΗ-ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ1.85-1.65
2134ΙΤΑ1ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ1.75-1.75
2172ΠΟΡΤΤΣΑΒΕΣ-ΕΣΤΟΡΙΛ1.65-1.85
2460ΧΙΛ1ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ-ΙΚΙΚΕ1.70-1.80
2470ΑΡΓ2ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ-ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ1.40-2.30
1.8798950.2549.75uOuOuOuOuOuuOOOOuOuOOOuuuuOuOOOuuuuuOOuuuuuuOuOOuu02
512ΠΟΛ1ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.75-1.75
1881ΙΑΠ1ΧΙΡΟΣΙΜΑ-ΣΑΠΟΡΟ1.55-2.00
2436ΛΙΠΡΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ-ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ1.62-1.88
2544ΤΟΥ2ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕ-ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ1.65-1.85
2549ΑΓΝΒΤΕΛΦΟΡΝΤ-ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ1.92-1.58
1.90995453.5446.46OuOuuOOuOuuuOuuOuOOOOuuOuuuOuuOuuuOOOuOOuOuuuuuOuu02
1809ΗΑΕ1ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΪ-ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ2.00-1.551-0u
1825ΓΕΡ2ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ1.90-1.60
1912ΤΟΥ1ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ-ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ1.60-1.90
1926ΙΤΑ2ΚΑΡΠΙ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ1.40-2.30
1989ΑΓΓΠΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ1.45-2.15
2057ΒΕΛ1ΕΟΥΠΕΝ-ΛΟΚΕΡΕΝ1.70-1.80
2131ΓΑΛ1ΜΠΟΡΝΤΟ-ΝΙΣ1.65-1.85
2137ΑΓΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΤΣΕΛΣΙ1.65-1.85
2157ΕΛΒ1ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΤΟΥΝ2.05-1.50
1.91110651.6348.37uuOOOuuOuuOOuuuOOOuOOuuuuuuOuOOuuOOuOuuOuOOOuOOuuu03
1991ΠΟΡ2ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ-ΜΠΡΑΓΚΑ Β1.52-2.02
2077ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ-ΤΙΓΚΡΕ1.55-2.00
2324ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙΤ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ1.58-1.92
2458ΧΙΛ1ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ-ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ1.68-1.82
2471ΑΡΓ2ΜΙΤΡΕ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΤΕΡΟ-ΟΛ ΜΠΟΪΣ1.37-2.40
1.92114151.5348.47OuuOOuOOOuuOOOuuOuuuOOuuOOOOuuuOuuuOOOuuuuuuOOOOuu02
1824ΑΥΣ2ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ-ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ1.90-1.60
1887ΒΟΥ1ΝΤΟΥΝΑΦ ΡΟΥΣΕ-ΒΕΡΕΓΙΑ1.60-1.90
2001ΣΚΩ2ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΚΛΑΪΝΤ2.00-1.55
2030ΠΟΛ1ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ-ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ1.75-1.75
2091ΙΑΠ2ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ-ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ1.48-2.10
2108ΟΚΡΝΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ-ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ1.52-2.02
2202ΑΡΓ1ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ1.48-2.10
2401ΓΕΡΛΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ-ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ1.52-2.02
2429ΛΙΠΡΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΣΙΟ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ1.40-2.30
1.9341252.1847.82uOOuuuOOuuuuOOuOuOOuOOuOOuuuOOuuuuOuOuOuOuOuuuOOOu01
1944ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ-ΧΑΛΙΦΑΞ1.85-1.65
1.95553854.2845.72OOOOuOuuuOuuOuOuOuuuuuuuuOOuOuOOOuuOOOuuuuuuOuuuOu01
1801ΑΥΣΛΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ-ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ2.00-1.551-0u
1836ΓΑΛ2ΣΑΤΟΡΟΥ-ΓΚΑΖΕΛΕΚ1.60-1.90
1981ΑΓΓΤΚΠΡ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ1.65-1.85
2032ΙΣΠ2ΑΛΜΕΡΙΑ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ1.70-1.80
2153ΠΟΡ2ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β-ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ1.75-1.75
2167ΒΟΥ1ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ1.65-1.85
2191ΠΟΡΤΜΠΟΑΒΙΣΤΑ-ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ1.45-2.15
2389ΑΛΓ1USM ΑΛΓΕΡΙ-MC ΑΛΓΕΡΙ1.40-2.30
2409ΠΕΡ1ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ-ΣΠΟΡ ΡΟΖΑΡΙΟ1.60-1.90
2463ΠΑΡ1ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ-3 ΝΤΕ ΦΕΜΠΡΕΡΟ1.62-1.88
2481ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ-ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ1.48-2.10
2490ΑΥΠΠΑΡΑ ΧΙΛΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ2.15-1.45
1.98144851.8048.20OOuOuuOuOOOuuOuOuOuOOuuuOuuuOuOOuOuuuuOOOuuOOOOOOu01
1885ΑΥΣΛΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.1.90-1.60
1966ΑΓΓ2ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΜΠΑΡΝΕΤ1.72-1.78
2114ΔΑΝ1ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ-ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ2.00-1.55
2415ΠΕΡ1ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ-ΝΤΕΠ. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ1.80-1.70
10.5015139.0760.93OOuuOOOOuuOOuOOuOOuOOOuOOuOOuuOOOOOuOOOuuOOuOOuuOO20
2.001014453.7146.29OOOOOuuuuuuOuOOuOOOOuOOOuOuOuOOOOuuuuOOuuOOuuuOuuO10
1567ΚΟΛ1ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ-ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ1.30-2.60
1830ΝΑΦ1ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.-ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ1.50-2.05
1855ΟΛΛ2ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ-AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ2.45-1.35
1866ΙΤΑ2ΠΑΡΜΑ-ΒΕΝΕΤΣΙΑ1.55-2.00
1906ΓΕΡ3ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ-ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ1.78-1.72
1921ΓΑΛ2ΠΑΡΙ-ΜΠΡΕΣΤ1.60-1.90
1976ΑΓΓΤΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ-ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ1.60-1.90
1985ΑΓΓΠΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ1.70-1.80
1986ΑΓΓΠΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΣΟΥΟΝΣΙ1.45-2.15
2063ΓΑΛ1ΛΙΛ-ΑΝΖΕ1.50-2.05
2076ΜΕΞΛΟΜΠΟΣ-ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ1.85-1.65
2104ΑΓΓΤΚΑΡΝΤΙΦ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ1.75-1.75
2142ΒΕΛ2ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ-ΒΕΣΤΕΡΛΟ1.80-1.70
2203ΜΕΞΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ-ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ1.65-1.85
2445ΟΥΛΠΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ-ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ1.70-1.80
2.02123951.5748.43uuuOuOuuOuOuuOuOOuuuuOOOOuuuuOuOOOOOuOuOOOuuOuOOOu01
1591ΙΣΗΜΝΤΕΛΦΙΝ-ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ1.92-1.58
1888ΠΟΡ2ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ-ΚΟΒΙΛΙΑ1.52-2.02
1964ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΚΕΜΠΡΙΤΖ1.70-1.80
1994ΣΚΩ1ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ-ΦΟΡΦΑΡ1.92-1.58
2186ΑΙΓΠΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ-ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ1.48-2.10
2194ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ-ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ1.60-1.90
2475ΙΣΗΜΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ1.85-1.65
2534ΑΓΙΣΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ2.25-1.42
2.05597653.4346.57OOOOOOuuuuuOOOOuOuOOuOuOOuOuuuOOuuuuuuOuuuuuuuuuuu011
1108ΙΣΠ3ΛΙΟΑ-ΤΟΥΝΤΕΛΑΝΟ1.50-2.05
1195ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ-ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ1.35-2.45
1826ΓΕΡ2ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ1.90-1.60
1861ΓΕΡ1ΜΑΪΝΤΖ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ1.70-1.80
1890ΓΕΡ2ΑΟΥΕ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ1.50-2.05
1896ΟΚΡΝΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ-ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ1.42-2.25
1915ΗΑΕ1ΕΜΙΡΑΤΣ ΚΛΑΜΠ-ΑΤΖΜΑΝ2.10-1.48
1938ΑΥΣ1ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ1.92-1.58
1953ΑΓΓ1ΤΣΑΡΛΤΟΝ-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ1.50-2.05
1957ΑΓΓ1ΟΛΝΤΑΜ-ΣΑΟΥΘΕΝΤ1.65-1.85
2007ΣΚΩΠΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ-ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.60-1.90
2093ΙΑΠ2ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ-ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ1.48-2.10
2128ΚΡΟ1ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ-ΡΟΥΝΤΕΣ1.58-1.92
2130ΤΣΧ1ΚΑΡΒΙΝΑ-ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ1.55-2.00
2156ΙΣΠ2ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΟΒΙΕΔΟ1.55-2.00
2175ΤΟΥ1ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ1.75-1.75
2466ΑΡΓ2ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ1.35-2.45
2.08121954.0645.94OOuuOOOOOOOOuuuOOuOuOuOuOOuuuuOOOOuuuuOuOOOOOuOOOu01
1572ΚΡΙΚΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ1.75-1.75
1875ΑΡΓ1ΟΥΡΑΚΑΝ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ1.33-2.50
1971ΑΓΓ2ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ-ΚΟΒΕΝΤΡΙ1.52-2.02
2384ΑΛΓ1ΠΑΡΑΝΤΟΥ-ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΤΕΪ1.30-2.601-1u
2.101076254.1545.85OuuuuuOuuuOuuuuuuOuuOOOuuOOOuuuOuOuuuOuOuOOuOuOuuu03
2059ΓΑΛ1ΝΤΙΖΟΝ-ΚΑΕΝ1.65-1.85
2188ΙΣΡΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ1.52-2.02
2353AYΠΚΟΚΜΠΕΡΝ-ΣΟΥΜΠΙΑΚΟ2.30-1.40
2450ΑΡΓ3ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ1.42-2.25
2459ΧΙΛ1ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ-ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ1.80-1.70
2560ΑΓΝΝΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ2.05-1.50
2.12123554.1745.83uuOuuOOuuuOuuOOuOOOuOOuOuOOuuOOuuuOOuOuOuOOOuuOuOu01
2003ΣΚΩΤΙΝΒΕΡΝΕΣ-ΜΟΡΤΟΝ1.65-1.85
2345AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΣΟΡΕΝΤΟ2.40-1.37
2392ΣΕΡ1ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ-ΜΛΑΝΤΟΣΤ 1.50-2.05
2420ΙΡΛ1ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ-ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ1.65-1.85
2426ΛΙΠΡΣΙΡΑΚΟΥΣΑ-ΜΟΝΟΠΟΛΙ1.52-2.02
2438ΛΙΠΡΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ-ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ1.50-2.05
2.15667154.0845.92uOOOOOuOuOuOOuOOuuuOuuuuuuOOOOuOuuOuuOuuuuuOuuOOuu02
1118ΙΣΠ3ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ-ΓΕΪΔΑ1.42-2.25
1841ΓΑΛ3ΑΒΡΑΝΣ-ΚΟΝΣΟΛΑΤ1.70-1.80
1857ΟΛΛ2ΤΕΛΣΤΑΡ-ΦΟΛΕΝΤΑΜ2.45-1.35
1878ΜΕΞΠΟΥΕΜΠΛΑ-ΝΕΚΑΞΑ1.48-2.10
1893ΙΝΠΛΠΑΡΣ ΤΖΟΝΟΥΜΠΙ ΤΖΑΜ-ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ1.38-2.35
1898ΑΙΓΠΑΣΙΟΥΤΙ ΣΠΟΡΤ-ΕΛ ΝΤΑΚΛΙΕ1.40-2.30
1928ΙΤΑ2ΠΕΣΚΑΡΑ-ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ1.85-1.65
1951ΑΓΝΛΡΕΞΑΜ-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ1.42-2.25
2025ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ1.60-1.90
2028ΒΕΛ1ΜΑΛΙΝ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ1.65-1.85
2038ΑΓΓΠΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΕΒΕΡΤΟΝ1.70-1.80
2103ΙΤΑ1ΚΡΟΤΟΝΕ-ΣΠΑΛ 20131.55-2.00
2110ΓΕΡ2ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ1.75-1.75
2113ΚΥΠ1ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ1.70-1.80
2122ΟΛΛ1ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.00-1.55
2141ΠΟΛ1ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ-ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ1.85-1.65
2390ΣΕΡ1ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ-ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ1.45-2.15
2410ΠΕΡ1ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ-ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ1.55-2.00
2425ΛΙΠΡΚΑΤΑΝΖΑΡΟ-ΡΕΝΤΕ1.48-2.10
2452ΑΡΓ3ΑΚΑΣΟΥΣΟ-ΦΕΝΙΞ1.48-2.10
2495ΑΥΠΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ-ΟΛΙΜΠΙΚ3.45-1.16
2.18118655.9044.10OOOOuOuuOOuuOuOOOOuuOuuuOuuuuOOuOOuOuOOuOOOOuuuOOu01
1227ΕΛΣ1ΠΑΣΑΚΟΥΙΝΑ-ΣΟΝΣΟΝΑΤΕ1.85-1.65
1582ΟΥΡ1ΦΕΝΙΞ-ΠΡΟΓΚΡΕΣΟ1.75-1.75
1954ΑΓΓ1ΜΠΕΡΙ-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ1.58-1.92
1955ΑΓΓ1ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ-Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ1.55-2.00
1973ΑΓΓ2ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ-ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ1.52-2.02
2095ΙΑΠ2ΟΜΙΓΙΑ-ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ1.42-2.25
2327ΟΥΓ1ΠΑΞΙ-ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ1.65-1.85
2467ΑΡΓ2ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ-ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ1.28-2.70
2488ΜΕ2ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ-ΧΟΥΑΡΕΣ1.60-1.90
2516ΑΓΙΣΜΠΟΥΡΓΚΕΣ-ΘΑΡΟΚ2.30-1.40
2536ΑΓΙΣΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ2.02-1.52
2539ΑΓΙΣΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.25-1.42
2.201074153.3346.67OuuOuuOuOuuuuOuOuOuOOOuOuOOOuOuOuuOuuuuOuuuuOuuOOO30
1596ΠΑΡ1ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.62-1.88
1810ΚΑΤΛΑΛ-ΑΡΑΜΠΙ ΝΤΟΧΑ-ΑΛ ΚΑΡΑΪΤΙΑΤ1.85-1.652-1O
1827ΔΑΝ1ΧΟΡΣΕΝΣ-ΡΑΝΤΕΡΣ1.55-2.00
1850ΟΛΛ2ΚΑΜΠΟΥΡ-ΕΜΕΝ2.00-1.55
2084ΙΑΠ2ΕΧΙΜΕ-ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ1.55-2.00
2193ΒΕΛ1ΚΟΡΤΡΑΪΚ-ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ2.00-1.55
2219ΙΣΠ1ΛΕΒΑΝΤΕ-ΜΠΕΤΙΣ1.85-1.65
2301ΑΥΠΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ.-ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ1.85-1.653-4O
2352AYΠΑΡΜΑΝΤΕΪΛ-ΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ ΓΙΟΥΝ.2.45-1.35
2433ΛΙΠΡΠΙΣΤΟΪΕΖΕ-ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ1.68-1.82
2449ΑΡΓ3ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ1.37-2.40
2456ΑΡΓ3ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ-ΝΤΕΠ.ΕΣΠΑΝΙΟΛ1.45-2.15
2462ΠΑΡ1ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ1.78-1.72
2473ΑΡΓ2ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.35-2.45
2484ΜΕ2ΒΕΝΑΝΤΟΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ1.52-2.02
2547ΑΓΝΒΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΤΣΟΡΛΙ1.58-1.92
2554ΑΓΝΝΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ-ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ1.85-1.65
2.25708752.8447.16OOuOuuuOuOOuOuuuOOOuuuOOuOuuOuOOOuuOuuOOuuuOOuuOOu01
506ΒΟΥ1ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ-ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ1.78-1.72
1843ΓΑΛ3ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ-ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ1.60-1.90
1859ΑΥΣ2ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ-ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ1.85-1.65
1923ΙΤΑ2ΑΒΕΛΙΝΟ-ΝΟΒΑΡΑ1.55-2.00
1952ΑΓΓ1ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΣΚΑΝΘΟΡΠ1.82-1.68
1959ΑΓΓ1ΠΛΙΜΟΥΘ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ1.82-1.68
1968ΑΓΓ2ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ-ΕΞΕΤΕΡ1.65-1.85
2004ΣΚΩΤΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ-ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ1.80-1.70
2089ΙΑΠ2ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ-ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.1.65-1.85
2143ΒΕΛ2ΤΟΥΜΠΙΖΕ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ1.70-1.80
2190ΜΕΞΠΟΥΜΑΣ-ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ1.68-1.82
2205ΕΛΛ2ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ1.65-1.85
2207ΡΟΥ1ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ-ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ1.50-2.05
2387ΑΛΓ1ΜΠΛΙΝΤΑ-ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ1.42-2.25
2417ΙΡΛ1ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ-ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ1.65-1.85
2419ΙΡΛ1ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ-ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ1.65-1.85
2422ΛΙΠΡΜΕΣΤΡΕ-ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ1.52-2.02
2431ΛΙΠΡΜΟΝΤΖΑ-ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ1.42-2.25
2496ΑΥΠΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ-ΡΕΝΤΛΑΝΤ3.35-1.17
2515ΤΟΥ2ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ-ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ1.50-2.05
2.30891053.7146.29OOOuuOOuuuOOuuuOuuuuOOOuuOuuuuuuuuuuOOOOuOOuuOOuuu03
588ΙΣΠ1ΧΙΡΟΝΑ-ΘΕΛΤΑ1.80-1.70
1819ΤΟΥ1ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ1.75-1.75
1863ΣΚΩΤΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.1.75-1.75
1892ΓΕΡ2ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ-ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ1.50-2.05
1922ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ-ΑΣΧΟΝΤ1.37-2.40
1925ΙΤΑ2ΑΣΚΟΛΙ-ΤΣΕΖΕΝΑ1.65-1.85
2111ΓΕΡ2ΜΠΟΧΟΥΜ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ1.70-1.80
2177ΒΕΛ1ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ1.90-1.60
2183ΙΣΠ2ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ1.35-2.45
2349ΒΡΑΚΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ-ΑΒΑΪ1.35-2.450-2u
2381ΚΟΥΛΑΛ-ΣΑΛΜΙΓΙΑ-ΑΛ-ΑΡΑΜΠΙ1.68-1.82
2411ΠΕΡ1ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ.1.65-1.85
2485ΜΕ2ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ-ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ1.55-2.00
2540ΑΓΙΣΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ-ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ2.02-1.52
2.35592853.4646.54uuuuuuuOOOOuOOOOuOuuuuOOuuuuuOOuOuuOuOOOuuOOOuOuuu03
1197ΑΡΓ2ΚΙΛΜΕΣ-ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ1.35-2.45
1581ΟΥΡ1ΑΤΕΝΑΣ ΝΤΕ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ-ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ1.65-1.85
1812ΑΙΓΠΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΣΧ-ΠΕΤΡΟΖΕΤ1.35-2.451-2O
1839ΓΑΛ2ΤΟΥΡ-ΟΡΛΕΑΝ1.60-1.90
1877ΑΡΓ1ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ1.65-1.85
1903ΓΕΡ3ΣΒΙΚΑΟΥ-ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ1.55-2.00
1935ΓΕΡ1ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ1.60-1.90
1956ΑΓΓ1ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ-ΟΞΦΟΡΝΤ1.78-1.72
2033ΑΥΣ1ΑΛΤΑΧ-ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ1.60-1.90
2086ΙΑΠ2ΜΙΤΟ-ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.1.40-2.30
2120ΤΟΥ1ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ-ΣΙΒΑΣΠΟΡ1.70-1.80
2129ΚΥΠ1AE ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ1.78-1.72
2216ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919-ΠΑΡΜΑ1.65-1.85
2377ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ-ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ1.75-1.751-1u
2434ΛΙΠΡΚΟΥΝΕΟ-ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ1.35-2.45
2.40676454.0545.95OuuOuOuuOuuuuOOOuOOuuuuuOOuuuOOuuuuOuuOOOuOOOuuOOu01
1222ΠΑΡ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ1.75-1.75
1243ΜΕ2ΚΑΦΕΤΑΛΕΡΟΣ ΝΤΕ ΤΑΠΑΤΣ.-ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ1.78-1.72
1570ΚΡΙΚΛΙΜΟΝ-Λ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ1.90-1.60
1597ΧΙΛ1ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ-ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ1.80-1.70
1842ΓΑΛ3ΚΟΝΚΑΡΝΟ-ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ1.45-2.15
1848ΓΑΛ3ΛΑΒΑΛ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 931.32-2.55
1867ΙΣΠ1ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ-ΕΣΠΑΝΙΟΛ1.60-1.90
1897ΟΚΡΝΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ-ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ1.42-2.25
1911ΕΛΛ2ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 20051.45-2.15
1933ΓΕΡ1ΑΝΝΟΒΕΡΟ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ1.85-1.65
2448ΟΥΛΠΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ-ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ2.00-1.55
2543ΤΟΥ2ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ-ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ1.58-1.92
2.45405054.6245.38uOuOuOOOOOOOOOuuuOOOOOuuuuOOOOuuuuuuuuuOuOuuOOOOOO60
1115ΛΙΠΡΦΕΡΜΑΝΑ-ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ1.50-2.05
1517ΙΝΔ1ΔΕΛΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΣ-ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ1.85-1.65
1583ΟΥΡ1ΤΟΡΚΕ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ1.72-1.78
1883ΑΥΣΛΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ2.00-1.55
1967ΑΓΓ2ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ-ΚΡΟΟΥΛΙ1.58-1.92
2006ΣΚΩΠΝΤΑΝΤΙ-ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ1.65-1.85
2055ΟΛΛ1ΧΕΡΑΚΛΕΣ-ΤΣΒΟΛΕ2.15-1.45
2140ΠΟΛ1ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ-ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.70-1.80
2.50576553.1846.82uOuOOOuuOuuOOuOOuuOuuuuuuuuOOOOuOOuuuOOuOOuuuOuuOu01
1817ΤΣΧ1ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ1.65-1.85
1822ΑΥΣ2ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ-ΝΟΪΣΤΑΝΤ1.80-1.70
1924ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ-ΕΜΠΟΛΙ1.75-1.75
1978ΑΓΓΤΛΙΝΤΣ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ1.85-1.65
2000ΣΚΩ2ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ-ΕΛΓΚΙΝ1.82-1.68
2009ΣΚΩΠΧΑΜΙΛΤΟΝ-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ1.60-1.90
2019ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ1.48-2.10
2066ΙΡΛΠΛΙΜΕΡΙΚ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ1.55-2.00
2090ΙΑΠ2ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ-ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ1.50-2.05
2155ΠΟΡ2ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β-ΒΙΣΕΟΥ1.72-1.78
2350ΒΡΑΚΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ-ΠΑΡΑΝΑ1.40-2.301-0u
2439ΛΙΠΡΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-ΚΟΖΕΝΤΣΑ1.40-2.30
2553ΑΓΝΝΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ1.90-1.60
2558ΑΓΝΝΓΟΥΑΪΤΧΟΚ-ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ2.00-1.55
2.55318353.2546.75uuOOOuuuuOuuuOuOOOuuuuOOuOOuuuuuuuuOOuuOOuOuOuuuuO10
1804ΙΝΠΛΓΚΟΣΤΑΡΕΣ ΦΟΥΛΑΝΤ-ΠΕΪΚΑΝ1.35-2.450-3O
1805ΙΝΠΛΝΑΦΤ-ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ1.40-2.301-1u
1814ΚΑΤΛΟΥΜ-ΣΑΛΑΛ-ΑΛ-ΣΑΪΛΙΑ2.15-1.45
1845ΓΑΛ3ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ-ΜΠΟΥΛΟΝ1.65-1.85
1846ΓΑΛ3ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ-ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ1.45-2.15
1876ΑΡΓ1OΛΙΜΠΟ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ1.50-2.05
1987ΑΓΓΠΜΠΕΡΝΛΙ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ1.40-2.30
1997ΣΚΩ2ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ1.75-1.75
2029ΙΤΑ1ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΤΖΕΝΟΑ1.45-2.15
2158ΕΛΒ1ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ1.85-1.65
2334ΑΥΠΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ1.90-1.60
2403ΙΣΛΛΑΚΡΑΝΕΣ-ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ2.10-1.48
2483ΜΕ2ΑΤΛΑΝΤΕ-ΑΛΕΜΠΡΙΘΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ1.55-2.00
2486ΜΕ2ΜΟΥΡΘΙΕΛΑΓΚΟΣ-ΝΤΟΡΑΔΟΣ1.52-2.02
2501ΑΖΕΠKEΣΛΑ FK-ΣΟΥΜΓΚΑΒΙΤ1.48-2.10
2.60470153.1046.90OuOOOOuOOOuuOuOOOuuOOOOOOOuuuuOOuuuOuOuOuuuuuOuOuO10
1565ΒΟΛΒΑΟΥΡΟΡΑ-XΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ2.00-1.55
1579ΚΡΙΚΣΑΝΤΟΣ ΝΓ.-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ1.80-1.70
1803ΙΑΠ1ΤΟΣΟΥ-ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ1.50-2.051-1u
2037ΑΓΓΤΦΟΥΛΑΜ-ΓΟΥΛΒΣ1.75-1.75
2043ΡΟΥ1ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ-ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ1.37-2.40
2145ΒΕΛ2ΡΟΖΕΛΑΡ-ΛΕΟΥΒΕΝ1.80-1.70
2441ΛΙΠΡΦΟΝΤΙ-ΜΑΤΕΡΑ1.52-2.02
2468ΑΡΓ2ΣΠ. ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ1.27-2.75
2.65348753.0846.92OOOuuuOuOOOuuOuOuOuuuOOuOOuuOuOuuuOOuOuOOuuuOuOOuO10
545ΠΟΛ1ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ1.62-1.88
1811ΙΝΔ1ΚΕΡΑΛΑ ΜΠΛΑΣΤΕΡΣ-ΤΣΕΝΑΪΝ1.55-2.000-0u
1864ΑΓΓΤΧΑΛ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.70-1.80
2109ΓΕΡ2ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ-ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ1.85-1.65
2.70334553.8146.19uOuuuuuuuuuOuuOOuOuuOuuuuuOOOuuuuuOuOuOuOOuuOuOuOO20
586ΓΑΛΚΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ-ΛΑΝΣ1.60-1.90
1116ΛΙΠΡΤΕΡΑΜΟ-ΜΠΑΣΑΝΟ1.50-2.05
2101ΙΣΠ2ΚΟΡΔΟΒΑ-ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ1.90-1.60
2329ΟΥΓ1ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ-ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ1.72-1.78
2394ΣΕΡ1ΜΑΤΣΒΑ ΣΑΜΠΑΤΣ-ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ1.50-2.05
2407ΙΣΛΛΛΕΪΚΝΙΡ ΡΕΪΚ.-ΚΕΦΛΑΒΙΚ2.02-1.52
2461ΧΙΛ1ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ-ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ1.60-1.90
2480ΚΟΛ1ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ-ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ1.48-2.10
2552ΑΓΝΒΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ-ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ1.85-1.65
2.75290352.8847.12uOOOuOOOuuOuuuuOOuuuOuOOOOuuOOuOuOuOOuuOuuuOOOOOOu01
1873ΙΡΛΠΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ-ΝΤΕΡΙ1.52-2.02
1919ΤΣΧ1ΜΠΡΝΟ-ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ1.50-2.05
1946ΑΓΝΛΧΑΡΤΛΠΟΥΛ-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.1.68-1.82
1975ΑΓΓ2ΓΕΟΒΙΛ-ΚΑΡΛΑΪΛ1.65-1.85
2087ΙΑΠ2ΤΟΤΣΙΓΚΙ-ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ1.50-2.05
2154ΠΟΡ2ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.70-1.80
2182ΠΟΛ1ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ1.60-1.90
2375ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ1.37-2.400-2u
2379ΜΑΣΛΝΕΓΚΕΡΙ ΣΕΜΠΙΛΑΝ-ΤΕΡΕΝΓΚΑΟΥ1.90-1.601-2O
2386ΑΛΓ1ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ-ΣΕΤΙΦ1.30-2.60
2406ΙΣΛΛΧΑΟΥΚΑΡ ΧΑΦΝΑΡΦΓΙΟΡΝΤΟΥΡ-ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΟΛΑΦΣΒΙΚ1.82-1.68
2447ΟΥΛΠΠΡΕΣΤΑΤΙΝ ΤΑΟΥΝ-ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ2.45-1.35
2478ΚΟΛ1ΛΕΟΝΕΣ Π.Σ.-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ1.38-2.35
2.80282652.1647.84OOOOOOOuuOuuOuuOuuuuuOuOuuuOOOuOuuuuuOuuuuOOuuuOuu02
1904ΓΕΡ3ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ1.52-2.02
1929ΙΤΑ2ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ-ΠΑΛΕΡΜΟ1.55-2.00
1930ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ-ΜΠΑΡΙ1.65-1.85
2024ΤΟΥ1ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ2.15-1.45
2211ΟΛΛ2ΝΕΟΙ ΑΛΚΜΑΑΡ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.30-1.40
2217ΓΑΛ2ΝΑΝΣΙ-ΛΟΡΙΑΝ1.75-1.75
2533ΑΓΙΣΤΟΥΤΙΝΓΚ & ΜΙΤΣΧΑΜ-ΛΙΣΤΟΝ2.15-1.45
2537ΑΓΙΣΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ-ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ2.00-1.55
2.85198451.6648.34OuuOOuuuOOOuOOuOOuuuuuOOuuOOOOOuuuuuuOuuOOOOuOuuOO20
1886ΑΥΣΛΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ2.10-1.48
2065ΒΕΛ1ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ-ΓΑΝΔΗ1.80-1.70
2169ΚΡΟ1ΡΙΕΚΑ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ1.48-2.10
2.90268252.3147.69uOuOOOuuuOOOOOOuOuuOuuuOuuuOuOuuOuuuOuuuuuuOOuuOuu02
1996ΣΚΩ1ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ-ΑΛΟΑ1.85-1.65
2051ΠΟΡΤΜΑΡΙΤΙΜΟ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ1.55-2.00
2148ΑΙΓΠΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ-ΑΛ-ΜΑΣΡΙ1.48-2.10
2199ΑΡΓ1ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ-ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ1.37-2.40
2323ΑΡΓ1ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ-ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ1.45-2.15
2404ΙΣΛΛΘΟΡ-ΦΙΛΚΙΡ2.10-1.48
2442ΛΙΠΡΡΑΒΕΝΝΑ-ΠΟΡΝΕΝΟΝΕ1.52-2.02
2500ΑΖΕΠΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ-ΖΙΡΑ1.52-2.02
2.95128953.2246.78uuuOuuuuuuOuOuuuuOuuOOuuuOuuuuOuuuOuuuOuOOOuOOuOOu01
1505ΛΙΠΡΡΕΤΖΙΝΑ 1914-ΤΡΑΠΑΝΙ1.52-2.02
1917ΚΡΟ1ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΟΣΙΓΙΕΚ1.52-2.02
1982ΑΓΓΤΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΝΤΕΡΜΠΙ1.60-1.90
2075ΜΕΞΚΕΡΕΤΑΡΟ-ΤΟΛΟΥΚΑ1.58-1.92
2423ΛΙΠΡΣΟΥΝΤΙΡΟΛ-ΠΑΝΤΟΒΑ1.40-2.30
3.00259451.0049.00OuOOuOOOOOuuuuuuOuOuuOOOuOOOOuOOuOuuOuuOuOuOuOuOOO30
1587ΧΙΛ1ΤΕΜΟΥΚΟ-ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ1.70-1.80
1891ΓΕΡ2ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ1.75-1.75
1983ΑΓΓΤΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ1.50-2.05
2159ΕΛΒ1ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΖΥΡΙΧΗ1.75-1.75
2197ΙΣΠ1ΣΕΒΙΛΛΗ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.60-1.90
2421ΛΙΠΡΒΙΤΣΕΝΤΖΑ-ΡΕΤΖΙΑΝΑ1.25-2.85
2424ΛΙΠΡΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ-ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ1.58-1.92
2541ΑΓΙΣΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ-ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ2.25-1.42
3.0593050.2249.78uuuOOOOuuOOuOOOOOuuOOOuuOOuuOOOOOuuuuOuOuuOuuuOOuO10
1571ΚΡΙΚΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΠΕΡΙΑ-ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ1.80-1.70
1939ΔΑΝ1ΛΙΝΓΚΜΠΙ-ΑΑΡΧΟΥΣ1.72-1.78
2074ΑΡΓ1ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ-ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ1.50-2.05
2443ΟΥΛΠΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ-ΜΠΑΝΓΚΟΡ1.80-1.70
2489ΑΥΠΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ2.15-1.45
3.10184151.7148.29uOOuOuuOuuOOOuOuOOuOuuuOuOOuuuOuOOOuOuuuOOOuuOOOuO10
1802ΙΝΠΛΣΙΑ ΤΖΑΜΕΓΚΑΝ-ΣΕΠΑΧΑΝ1.35-2.450-5O
1807ΙΝΠΛΣΕΠΙΤΡΟΥΝΤ ΡΑΣΤ-ΣΑΪΠΑ ΚΑΡΑΝΤΖ1.40-2.302-0u
1948ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.-ΤΡΑΝΜΙΡ1.70-1.80
1965ΑΓΓ2ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ1.80-1.70
2068ΟΛΛ1ΦΕΝΛΟ-ΦΙΤΕΣΕ1.70-1.80
2395ΣΕΡ1ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤ.-ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ1.60-1.90
2477ΙΣΗΜΤΕΧΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ1.92-1.58
2550ΑΓΝΒΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ-MΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ1.90-1.60
3.15111753.8946.11OuuuOuuOOOuOuOuOOOuOuuOOOuuuOuuuOuOOOuuOuOuOuuOuuO10
2082ΙΑΠ1ΣΕΝΤΑΪ-ΚΑΣΙΒΑ1.65-1.85
2343ΑΥΠΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ-ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ2.00-1.55
2376ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ1.40-2.302-0u
2555ΑΓΝΝΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ1.90-1.60
3.20170149.9750.03uuuuOOuuuOOuOOOuuOOOOOOOuOuOuOOOOuuuOOOuOuuOuOOOuu02
1865ΓΑΛ1ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ1.50-2.05
1950ΑΓΝΛΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ1.65-1.85
2451ΑΡΓ3ΣΑΣΑΣΙΠΑΞ-ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ1.50-2.05
3.25116948.5051.50uuOOuOOuOuOuOuuOuOuOuOOuuuuOOuOuuuOOuuuOuuuOuuuuOO20
2092ΙΑΠ1ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ-ΚΑΒΑΣΑΚΙ1.70-1.80
2491ΑΥΠΓΟΥΕΣΤ ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΠΙΡΚΑΛΑ-ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ2.10-1.48
3.30145351.1448.86uOOuOuuOuuuOOuuOOOuOOOOOuOuuOOuuOOuuuOOOuuOOuOuuOu01
2160ΕΛΒ2ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ-ΒΑΝΤΟΥΖ1.85-1.65
3.40128449.8450.16OuOOOuOuuOOOOOuOOOOOuOuOOOOOuOOOOuOuuOuuOOuOOuOOOO40
1901ΣΚΩΠΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ1.55-2.00
1998ΣΚΩ2ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ-ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ1.70-1.80
2067ΠΟΛ1ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ-ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ1.68-1.82
3.50164752.0347.97uuuOuOuOOOOuOOuuOuuuOOuuuuuuOuuOOOOOOuOOOOuOuuOOuu02
1561ΙΣΛΛΙΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΘΡΟΤΟΥΡ2.10-1.48
1870ΙΡΛΠΜΠΡΕΪ-ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ1.65-1.85
2342ΑΥΠΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ-ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ2.15-1.453-2O
2405ΙΣΛΛΣΕΛΦΟΣ-ΓΡΙΝΝΤΑΒΙΚ2.30-1.40
3.60127251.5748.43OuuOuOOuuOOuuuOuOOuOOuuOuuuOOuOuuuOuuuOuOOOOuOOuOu01
1874ΙΡΛΠΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ1.60-1.90
1880ΙΑΠ1ΤΟΚΥΟ-ΟΥΡΑΒΑ1.70-1.80
1977ΑΓΓΤΜΠΕΡΤΟΝ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ1.55-2.00
2166ΑΥΣ1ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ1.58-1.92
2444ΟΥΛΠΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ-ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ2.00-1.55
3.7042246.6853.32OuuOuuuOOOOuuOuuuOOOOOOOOuuuOOOuuuOOOOOOuuuuOOOOOO60
1858ΕΛΒ2ΒΟΛΕΝ-ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ2.15-1.45
1984ΑΓΓΤΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ-ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ1.60-1.90
2512ΤΟΥ2ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ-ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ2.00-1.55
3.75141247.5252.48OuuuuuOOuuOuuuuuOOuOOuOuuuuOuOOuOuuuOOuOuOOOOuuuuO10
514ΤΟΥΚΑΚΙΣΑΣΠΟΡ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ1.80-1.70
2018ΓΑΛ1ΤΟΥΛΟΥΖ-ΜΟΝΑΚΟ1.80-1.70
2427ΛΙΠΡΑΡΕΤΣΟ-ΛΙΒΟΡΝΟ1.60-1.90
2493ΑΥΠΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. ΝΕΟΙ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΚΟΜΕΤΣ2.60-1.30
3.8559248.8251.18uOOuOOOOOuuuuOuOOOOOOOuuOuuOuuOuuOuOuuuOOuOuuuuuuO10
1568ΚΡΙΚΚΑΡΜΕΛΙΤΑ-ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ1.70-1.80
2135ΙΤΑ1ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ-ΛΑΤΣΙΟ1.90-1.60
4.00180349.9750.03uuuuOuOuuuuOOOOuOOOOOOOuuuuuOOuuuOOuuOOuOuOuOuOOuu02
2014ΤΣΧ1ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ-ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ1.50-2.05
2081ΙΑΠ1ΣΙΜΙΖΟΥ-ΚΑΣΙΜΑ1.85-1.65
2326ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ1.42-2.25
2499ΑΖΕΠΣΑΜΠΑΓΙΛ-ΓΚΑΜΠΑΛΑ1.55-2.00
4.1046548.3951.61OOuOuuOuuOOOuOuuuuOuuuuuuuuOOOuuOOOuuOuuOOuuOOuuuu04
1821ΑΥΣ2ΛΙΝΤΖ-ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ2.00-1.55
2133ΙΤΑ1ΒΕΡΟΝΑ-ΤΟΡΙΝΟ2.00-1.55
2498ΑΥΠΣΑΝΣΑΪΝ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ3.35-1.17
2509ΟΥΡ1ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ-ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ1.80-1.70
4.1534346.0653.94OOOOuOOuuOOOOuuOOOuuuuOOuOOuuuuuOOOuuuOOOuuOOOOuOO20
2085ΙΑΠ2ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ-NΙΪΓΚΑΤΑ1.50-2.05
4.2037149.0650.94OuOOOuOuOOOOuuuuuOOOOuOuOOOuOuuOOOOuOuuOuOOuuuOuuO10
1914ΗΑΕ1ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΪΡΑΧ-ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ2.15-1.45
2542ΑΓΙΣΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ-ΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ2.25-1.42
4.4041452.6647.34uuOuuOuOuOOOOuOOuuuuuuuOOuOOOuOuuOuOOOOOOOOuuOOuOO20
1590ΒΟΛΒΝΤΕΣΤΡΟΪΕΡΣ-ΜΠΟΛΙΒΑΡ2.10-1.48
4.50112449.9150.09OuuOuuuuOOOuuuuOuuOOOuOOuOuOOuuuOuuOuuOOOOuOuuOuuO10
2126ΣΚΩΠΑΜΠΕΡΝΤΙΝ-ΣΕΛΤΙΚ1.80-1.70
4.7030349.5150.49OOuuuOuOuuuOuOOOOOuuuuuOOOOOuOOuuOOOuOuOuOuOuuuOOu01
2099ΔΑΝ1ΧΟΜΠΡΟ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ1.85-1.65
5.1015641.0358.97uOOuOuuOOuuOuOOOOOuOOuOuuOOuOOOuuuOuOOOOuOuuuOuOuO10
2026ΗΑΕ1ΣΑΡΤΖΑ-ΑΛ ΑΪΝ2.10-1.48
2044ΡΟΥ1ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.1.45-2.15
2206ΒΟΥ1ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ2.02-1.52
5.307740.2659.74OOOOOOOuuuuOOOOuuOOuuOOuOOuOuOOOOOOuOuOOuOOOuuuuOu01
5.7019251.5648.44uOOOOuuOOOOOOOOuOuuuuOOuuuOuuOOuOuuOuuOOOuuuOuOuuu03
1806ΑΙΓΠΑΛ ΡΑΓΚΑ-ΣΜΟΥΧΑ1.50-2.05
2380ΚΟΥΛΑΛ-ΤΑΝΤΑΜΟΝ-ΑΛ ΚΟΥΒΕΪΤ2.55-1.322-2O
2402ΙΣΛΛΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ-ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ2.60-1.30
5.808040.0060.00OOuOuuuOOuOOuOOuOOuOuuuOOOOOuOOuuOuOOuOOOOOuOOOuuu03
2170ΚΥΠ1ΠΑΦΟΣ FC-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ1.92-1.58
6.2555649.1050.90uOOuOOOuOOuOOOOuOuuOOuuOOuuuOOuuOuuOuuuuuOuuOOOOuu02
508ΒΟΥ1ΝΤΟΥΝΑΦ ΡΟΥΣΕ-ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ1.92-1.58
1999ΣΚΩ2ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ-ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ1.90-1.60
2105ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΤΟΤΕΝΑΜ1.90-1.60
6.5053442.8857.12uuOOuOOuOOOuOuOuOOuuOOOOOOOOOOuuOuOOOOOOuuuOOOuOuu02
531ΙΣΠ1ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ2.45-1.35
7.0060839.8060.20OOOuOOOuOOOOOOOuuOOOOOuOuOuOuOuOOOOOuOOOOuuuOOOOuO10
2201ΠΟΡΤΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ-ΠΟΡΤΟ2.15-1.45
7.2521437.3862.62OOOOuOuOOuuOOuOOOuOuOOOuOOuOOuuuOuOOuOOOOOuuOOOOuO10
2073ΠΟΡΤΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ1.90-1.60
8.0038847.4252.58OOOOOOOOOuOuuuuuuuOOuuOOOOOOOOOOuOuuuuOOuOOOOuOuOO20
2508ΒΣΝ1ΒΙΤΕΖ-ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ1.80-1.70
8.2515646.1553.85uOuOuuOOuOuuOOOOOuOOuuOOOuuuOOOuOuuOuuOOuuuOuOOOuO10
8.5026843.2856.72OOOOOuOuuOuuuOOOuOOuOuOOOOOOOuOOOOOuOOuuuuuuOuOOOO40
2047ΕΛΒ1ΛΩΖΑΝΝΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ2.30-1.40
2218ΙΤΑ1ΚΑΛΙΑΡΙ-ΝΑΠΟΛΙ2.15-1.45
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima