Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του άσσου -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.002 0.00100.00OO20
1.036725.3774.63OOOOuOOOOOOOOuOOOOOuuOOuOOOOOOOOOOuOOOuuOuOuOOOOOO60
1610ΚΡΟ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΙΣΤΡΑ 19612.30-1.405-1O
1.0545929.6370.37OOOOuOuOuOOuOOuOuOuuuuuOOOuOOOOuOuuuOOuOuOOuOuOuOO20
1724ΓΑΛ1ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΙΛ3.55-1.153-1O
1749ΠΟΡΤΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΕΣΤΟΡΙΛ2.60-1.303-1O
1.066937.6862.32OOuuOOOOOOuuOOuOOuOuOOOuOOOOuuuuOuOOOOOOuOOuOOOuOO20
1.0716435.9864.02OuuOuOOOOOOOOOOOOOuOuOOOOuuuOOuOOOuOOOOOuOOuuuuOOO30
1.0821632.8767.13OOOuOuOOOOuOOuOOOOOOuOuOOOOOOOOuOOuOuOOOOOOOOOOuOO20
2462ΓΕΡΛΝΤΙΝΑΜΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΦΚ-ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ2.95-1.235-0O
1.098340.9659.04OOuuuuuOuuOuOOuOOuOOOOuuOuuOOuuuuOOOOuOOOOOOuOuOuO10
2463ΓΕΡΛΚΟΤΜΠΟΥΣ-ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ2.45-1.354-1O
1.15225738.7761.23OuuuOuOuOuuuuuOOOuOOOuuOOuOOuOuuOuOOuOuOOuOOOOuuOO20
1804ΒΕΛ1ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΛΟΚΕΡΕΝ2.60-1.303-1O
1953ΤΟΥΚΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ-ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕ2.30-1.40
1.1730340.9259.08OOuOuOOOOuOOOOOOOOOOOOuuOuOuOOuOuOuOOOuOuOuOuuOuuO10
2381ΒΣΝ1ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ-ΡΑΝΤΙΝΚ ΜΠΙΤΖΕΛΙΝΑ1.65-1.853-2O
1.20324040.9959.01OOOuuuuOuOuuOuOOOOuuOuOOOOuOOOOuOOOuOOuOOOOuOOOOOO60
1606ΡΩΣ1ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ-ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ 1.60-1.903-1O
1688ΑΓΓΠΤΟΤΕΝΑΜ-ΣΤΟΟΥΚ2.45-1.355-1O
1727ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ1.65-1.851-1u
1728ΤΟΥ1ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ2.30-1.404-2O
1746ΕΛΒ1ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ2.60-1.303-0O
1758ΓΑΛ1ΜΟΝΑΚΟ-ΤΡΟΥΑ2.30-1.403-2O
1764ΒΕΛ1ΓΑΝΔΗ-ΚΟΡΤΡΑΪΚ2.15-1.452-1O
1899ΒΟΛΒΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ-ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2.45-1.356-0O
1977ΑΓΓΚΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΦΙΛΝΤΕ2.30-1.40
2431ΑΝΠΛΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ2.55-1.322-4O
1.2115038.6761.33uuuuuOuOuOOOuOuOOuOOOOOOOOuOOOOuuuOOuOuOuOOuuOOOOO50
1898ΒΟΛΒΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ-ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ2.30-1.401-2O
1.2256340.8559.15uOOOOOOuOOOOuOuOOuOuuOOOuuOOOOuuOOuuOuOOuOOOOOOOOO90
1717ΙΣΠ1ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΣΕΒΙΛΛΗ3.55-1.155-0O
2386ΙΣΗΜΝΤΕΛΦΙΝ-ΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ2.00-1.553-0O
1.2368641.4058.60uuOuuuuOOOOOuuOuOOuOuOOuOuOuOOuOuuuOOOOOOOOuuuOOuu02
1722ΚΡΟ1ΟΣΙΓΙΕΚ-ΡΟΥΝΤΕΣ1.92-1.583-0O
2343ΑΛΓ1ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ-ΜΠΛΙΝΤΑ1.80-1.701-1u
2436ΑΝΠΛΧΕΡΕΦΟΡΝΤ-ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ2.55-1.324-1O
2484ΜΑΥ1ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ-ΙΣΚΡΑ ΝΤΑΝΙΛΟΒΟΓΚΡΑΝΤ1.58-1.920-1u
2552ΙΣΠ3ΜΟΥΡΘΙΑ-ΛΟΡΚΑ1.78-1.720-0u
1.25362840.1359.87OOOOOOuOOOOuOOOuOOuuOOOuuuuOOOOuOOOOOuOOOOOOuuOOuO10
1600ΣΛΟ1ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ-ΤΑΤΡΑΝ ΠΡΕΣΟΦ1.90-1.601-0u
1683ΑΓΓΤΓΟΥΛΒΣ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ1.80-1.700-0u
1711ΣΚΩΠΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ2.15-1.452-1O
1754ΟΛΛ1ΑΛΚΜΑΑΡ-ΧΕΡΑΚΛΕΣ3.15-1.205-0O
1826ΑΓΓΠΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΕΒΕΡΤΟΝ2.15-1.451-1u
1869ΔΑΝ1ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ-ΑΑΡΧΟΥΣ2.35-1.382-2O
1998ΓΑΛΚΜΟΝΑΚΟ-ΚΑΕΝ2.15-1.45
2387ΙΣΗΜΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ-ΚΛΑΝ ΓΙΟΥΒΕΝΙΛ2.60-1.306-3O
1.2748346.7953.21OOuOuOuOuuuOuuOuOOOuuuuOOOOOOuuOOuuuOuuOOOuOuOuuuu04
1745ΡΟΥ1ΚΛΟΥΖ-ΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ1.70-1.801-0u
1856ΚΡΟ1ΡΙΕΚΑ-ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ1.65-1.852-0u
2502ΣΛΝ1ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ-ΤΣΕΛΙΕ1.70-1.80
1.28103639.7760.23uuOuOOOOOOOOOOOOOOOuOOuOOOuOuuuOOuOuOOOuuOuuOuOOOO40
1548ΟΛΛ2ΦΟΛΕΝΤΑΜ-ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ2.30-1.402-1O
2302ΑΣΛΓΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ (Γ)-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΑΚΑΝΤΕΜΙ (Γ)1.78-1.72
2430ΑΝΠΛΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.-ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ2.55-1.32
2493ΣΕΡ1ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ-ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ1.62-1.880-3O
1.30426343.3056.70OOuOuOuOuOuOOuOOuOuuuuOOOuOuOuOOOOOOOOuuOuOuOOOuuu03
1554ΕΛΒ2ΞΑΜΑΞ-ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ2.30-1.402-1O
1624ΓΕΡ1ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ2.85-1.251-2O
1796ΒΟΥ1ΒΕΡΕΓΙΑ-ΒΙΤΟΣΑ1.40-2.301-1u
1801ΕΛΛ2ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.80-1.701-0u
1824ΙΤΑ1ΝΑΠΟΛΙ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ2.15-1.450-0u
1976ΑΓΓΚΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ2.15-1.45
1982ΑΓΙΣΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ2.45-1.35
1.3251141.4958.51OOuOOuuuOOuOOuOOuOOuOuOuuOOOOOOOOuuuOuuuuOuOOOOuOO20
1731ΚΥΠ1ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ-ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ1.92-1.582-1O
1833ΒΟΥ1ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΜΠΕΡΟΕ1.48-2.106-0O
1.33120044.0855.92OuOOOuOuOOOuuOuOOuOOOOOuOuOuOuOOuuOOOuuOuuOOuuOOuO10
1694ΒΙΡΛΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ-ΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.92-1.58
1723ΚΥΠ1ΠΑΦΟΣ FC-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ1.80-1.700-0u
1737ΑΥΣ1ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ1.92-1.583-2O
2318ΑΖΕΚΓΚΑΜΠΑΛΑ-ΣΑΜΠΑΓΙΛ1.90-1.601-0u
1.35477744.6355.37uOOuOOOuOOOOOOOuuOOOuuuOOuOOuuOOOuOuuOuuOOOOuuuuOO20
1756ΒΕΛ1ΓΚΕΝΚ-ΕΟΥΠΕΝ2.30-1.401-1u
1846ΕΛΒ1ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ2.15-1.451-1u
1849ΕΛΛ1ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ1.60-1.901-0u
1850ΕΛΛ1ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΜΙΑ1.50-2.051-1u
1876ΕΛΛ1ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ1.50-2.054-0O
1900ΓΑΛ1ΜΑΡΣΕΪΓ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ2.15-1.453-0O
1924ΡΟΥ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.-ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ1.60-1.90
1.3781742.8457.16OuuuOOOOuuOOuOuOOOOuOOOOOOOOOuOuuuOuOOOuOOuOOuOOOu01
1693ΒΙΡΛΚΟΛΕΡΕΪΝ-ΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ2.00-1.551-0u
1698ΣΚΩ1ΕΪΡ-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ2.02-1.523-2O
1753ΙΣΡΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ1.92-1.583-2O
1767ΠΟΛ1ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ-ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ1.92-1.583-0O
1825ΙΤΑ1ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ2.05-1.502-0u
2331ΠΑΡ1ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ-ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ1.82-1.683-2O
1.38109845.0854.92OOuOOOOuuOuuuuuOuuuOuOOOuuuuuuuOuuOOOOuOOOuuOuOOOu01
1506ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙΤ1.72-1.784-1O
1925ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ-ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ2.55-1.32
1990ΑΝΠΛΚΕΤΕΡΙΝΓΚ-ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.40-1.37
2306ΒΟΚΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΤΣ1.92-1.58
2316ΓΕΡΓΤΟΥΡΜΠΑΪΝ ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ)-1899 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ (Γ)1.92-1.582-0u
2350ΓΕΡΛΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΙΙ-ΕΡΝΤΕΜΠΡΟΥΚ2.05-1.50
2398ΑΓΙΣΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ-ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ2.40-1.372-1O
2400ΑΓΙΣΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ-ΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ2.25-1.422-1O
2443ΑΒΠΛΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ2.25-1.42
2457ΓΕΡΛΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ-ΟΥΤΙΝ1.92-1.58
2477ΓΕΡΛΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ2.05-1.50
1.40595646.5953.41uuOOOuOOOOuuuOOuuOOuOOOuOOOOuOOuOuOuuOuOuuOOOuuuOO20
1531ΓΑΛ2ΜΠΡΕΣΤ-ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ2.05-1.503-0O
1627ΓΕΡ1ΛΕΙΨΙΑ-ΜΑΪΝΤΖ1.90-1.602-2O
1782ΙΣΠ1ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΜΑΛΑΓΑ2.00-1.550-2u
1873ΠΟΛ1ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.75-1.751-0u
1890ΙΤΑ1ΜΙΛΑΝ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ1.85-1.652-1O
2469ΓΕΡΛΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ-ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.)2.30-1.401-1u
2506ΙΣΠ3ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ-ΚΟΡΟΥΞΟ1.58-1.927-0O
1.42129349.5050.50OOOOOOOuOuOuuOOOOuuOuOuuOOOuOuOOOOOOOuuOOOOOuOuuuO10
1662ΑΓΓ1ΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ1.60-1.902-0u
1696ΡΟΥ1ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ-ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ1.68-1.823-0O
1703ΣΚΩ2ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ-ΚΛΑΪΝΤ2.15-1.45
2336ΑΛΓ1USM ΑΛΓΕΡΙ-ΚΑΜΠΙΛΙΕ1.52-2.020-0u
1.45636048.1051.90OuOOOOOOOuOOOuuOOuOuuuuuOOOOOuOuuuOOOuuuOuOOOOuOOu01
1586ΟΚΡΝΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ-ΣΤΑΛ ΝΤΝΕΠΡΟΝΖΕΡΖ.1.48-2.104-2O
1591ΒΟΥ1ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ1.70-1.803-0O
1637ΑΥΣ1ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ1.90-1.602-2O
1716ΕΛΛ1ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ1.55-2.002-1O
1845ΕΛΒ1ΖΥΡΙΧΗ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ2.00-1.551-2O
1868ΒΕΛ1ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ1.80-1.701-3O
1897ΒΟΛΒXΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ-ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ1.85-1.650-0u
1918ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΑΡΜΟΡΕΚ1.60-1.90
1928ΠΟΡΤΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΦΕΪΡΕΝΣΕ1.70-1.80
1984ΑΓΙΣΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ-ΤΟΥΤΙΝΓΚ & ΜΙΤΣΧΑΜ2.45-1.35
2390ΙΣΗΜΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ-ΜΑΚΑΡΑ1.78-1.720-1u
1.4784448.9351.07OOuOOuOuuOOOOOOOuOuOuOOOOOOOuuOOOuOOuuuuOOOOuuOuuO10
1599ΣΛΟ1ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ-ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ1.58-1.923-3O
1871ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ1.58-1.924-0O
1911ΙΝΠΛΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ-ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ1.58-1.922-0u
2327ΑΛΓ1ΣΕΤΙΦ-ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ1.48-2.102-0u
2389ΙΣΗΜΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ-ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)2.05-1.502-0u
2449ΓΕΡΛΒΑΪΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΑΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ1.60-1.902-0u
1.48112749.8750.13OuuOuOOuuOuuuOOOuuOOOOOOOOuOOuuOuOuuuOuuOOOOOuOOuO10
1592ΓΕΡ3ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ2.15-1.453-1O
1640ΑΓΝΛΟΛΝΤΕΡΣΟΤ-ΧΑΛΙΦΑΞ1.72-1.780-1u
2322ΙΣΠ4ΣΔΑ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΠΣ-ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ ΙΙ1.70-1.802-1O
2396ΑΓΙΣΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ2.40-1.371-3O
2410ΑΓΝΒMΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ-ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.40-1.37
2425ΑΓΝΝMΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ-ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ2.10-1.483-2O
2514ΙΣΠ3ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β-ΟΣΑΣΟΥΝΑ Β'1.70-1.802-0u
1.50778949.0250.98uuOOOuOOOOuuuOOOOOOuOOuOOOuuOOOOuOuOuOuOuuOuuuuOuO10
1598ΕΛΛ2ΟΦΗ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 20051.80-1.701-2O
1619ΙΤΑ2ΕΜΠΟΛΙ-ΚΑΡΠΙ1.65-1.851-0u
1620ΙΤΑ2ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ-ΜΠΡΕΣΙΑ1.65-1.852-0u
1678ΑΓΓΤΦΟΥΛΑΜ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ1.75-1.751-0u
1680ΑΓΓΤΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ1.75-1.752-0u
1742ΟΛΛ1ΧΕΡΕΝΦΕΝ-ΦΕΝΛΟ2.00-1.552-2O
1802ΕΛΛ2ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964-ΒΕΡΟΙΑ2.00-1.551-0u
1934ΙΤΑ1ΛΑΤΣΙΟ-ΤΟΡΙΝΟ2.30-1.40
2515ΙΣΠ3ΜΙΡΑΝΤΕΣ-ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ1.60-1.902-1O
1.5297450.4149.59OuOOuOuuOOOuOuOuOuOOOuOOOuOOuOOuOuOuOuOOuOOuOuuOuu02
1526ΓΕΡ3ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.-ΕΡΦΟΥΡΤ1.55-2.004-1O
2428ΑΝΠΛΚΕΤΕΡΙΝΓΚ-ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ2.45-1.352-0u
2549ΙΣΠ3ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ-ΛΙΝΕΝΣΕ1.48-2.101-0u
1.53111548.1651.84OOOuuOuOuuOuOuuOuOOuuuOOOOuuOOOuOOOuOuOOuOOOuOOOOO50
1951ΤΟΥΚΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ-ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ2.00-1.55
2323ΓΕΡΓΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ (Γ)-ΜΠΑΓΕΡΝ (Γ)2.00-1.55
2399ΑΓΙΣΛΕΔΕΡΧΕΝΤ-ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ2.25-1.42
2465ΓΕΡΛΟΥΛΜ 1846-ΣΟΤ ΜΑΪΝΤΖ2.00-1.551-2O
2511ΙΣΠ3ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ-ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ1.58-1.921-2O
1.55700249.0650.94OuOOuOuuOuuuOuuuOuuOuuuuuOuuuOOuuOOuOOOOOOOuuuOOOu01
1522ΙΣΠ2ΓΡΑΝΑΔΑ-ΑΛΜΕΡΙΑ1.70-1.803-2O
1533ΓΑΛ2ΛΟΡΙΑΝ-ΣΟΣΟ2.00-1.552-1O
1549ΟΛΛ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ-ΒΑΛΒΑΪΚ2.30-1.406-0O
1587ΟΚΡΝΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ-ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ1.37-2.402-2O
1617ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ-ΑΒΕΛΙΝΟ1.70-1.802-2O
1757ΒΕΛ1ΑΝΤΒΕΡΠ-ΜΟΥΣΚΡΟΝ1.70-1.801-0u
1776ΑΡΓΚΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.80-1.702-1O
1885ΙΣΠ2ΤΕΝΕΡΙΦΗ-ΡΕΟΥΣ1.50-2.053-0O
1908ΧΙΛ1ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ-ΙΚΙΚΕ1.90-1.601-0u
1931ΓΑΛ2ΝΙΜ-ΚΛΕΡΜΟΝ1.90-1.60
2308ΔΑΝ1ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ-ΧΟΜΠΡΟ2.15-1.453-2O
2379ΒΣΝ1ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΝΤΟΜΠΟΪ-ΚΡΟΥΠΑ1.62-1.881-1u
2424ΑΓΝΝΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ-ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ2.15-1.451-1u
1.5795447.6952.31uOuOOOOOuOuOuOOuuOuOOOuuOuOOOOOOuuOOuuuuuOOuOOOOuO10
1646ΑΓΝΛΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.-ΓΚΙΣΕΛΙ1.70-1.804-0O
1736ΑΥΣ1ΛΙΝΤΣΕΡ-ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.1.85-1.652-1O
2365ΑΛΓ1ΜΠΕΛΟΥΪΖΑΝΤ-ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΤΕΪ1.37-2.400-2u
2427ΑΓΝΝΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.1.92-1.585-1O
2563ΟΥΡΔΠΕΝΙΑΡΟΛ-ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ1.92-1.580-0u
1.58105051.8148.19uuOOOuOuuuOuOOOOOuOOuOuOuOuuuuOuuuOOuOOuuuuuuOOOuO10
1565ΟΥΛΠΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ-ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ1.90-1.605-1O
1650ΑΓΝΛΤΡΑΝΜΙΡ-ΤΟΡΚΙ1.72-1.783-0O
1702ΣΚΩ2ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ-ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ1.75-1.753-0O
1838ΠΟΡ2ΠΟΡΤΟ Β-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β1.90-1.601-0u
2384ΚΟΛΔΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ-ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ1.37-2.400-0u
2513ΙΣΠ3ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ-ΚΑΟΥΝΤΑΛ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ1.50-2.052-1O
1.60844750.4249.58OOuuuuOuuOOuOuuOOOuOOOuOuuOuOOuOOOuuOuuOOOOuuOOuOu01
1519ΑΙΓΚΣΜΟΥΧΑ-ΠΕΤΡΟΖΕΤ1.37-2.402-1O
1561ΓΑΛ1ΜΠΟΡΝΤΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ1.80-1.700-3O
1570ΠΟΡΤΡΙΟ ΑΒΕ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ1.55-2.002-1O
1675ΑΓΓΤΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ1.60-1.900-0u
1763ΙΣΠ2ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ-ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ1.65-1.851-0u
1771ΙΣΠ1ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΘΕΛΤΑ2.45-1.352-1O
1844ΕΛΒ1ΛΟΥΓΚΑΝΟ-ΛΩΖΑΝΝΗ2.00-1.551-2O
1858ΠΟΡ2ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ-ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ1.58-1.921-1u
1872ΙΤΑ1ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ-ΚΡΟΤΟΝΕ1.70-1.802-1O
1904ΧΙΛ1ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ-Ο ΧΙΓΚΙΝΣ1.80-1.701-0u
1929ΕΛΒ2ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ-ΒΙΛ2.00-1.55
1975ΑΓΓΚΕΞΕΤΕΡ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ2.15-1.45
1993ΣΚΩΠΧΑΡΤΣ-ΝΤΑΝΤΙ1.70-1.80
2397ΑΓΙΣΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΤΟΥΤΙΝΓΚ & ΜΙΤΣΧΑΜ2.45-1.35
1.6291650.9849.02uOuuuOuuOuOOuOOOOuOOOuuuuuOOOOOOOuuuOOuOuOuuOOOOOu01
1616ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ-ΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ1.82-1.681-2O
1810ΛΙΠΡΦΟΝΤΙ-ΑΚΡΑΓΑΣ1.52-2.023-0O
1887ΛΙΠΡΚΟΖΕΝΤΣΑ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ1.45-2.154-1O
2369ΑΡΓ2ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΦΛΑΝΤΡΙΑ1.48-2.104-1O
2486ΜΑΥ1ΓΚΡΜΠΑΛΙ-ΠΕΤΡΟΒΑΤΣ1.45-2.150-0u
1.63103548.8951.11uuOOOuuOOuOOOuOuuOOuOuuOOOuuuOuuOOOOOuuuOuOuOuuuuO10
1528ΓΕΡ3ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ1.72-1.782-0u
1647ΑΓΝΛΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ1.78-1.72
1669ΑΓΓ2ΛΟΥΤΟΝ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.80-1.701-1u
1701ΣΚΩ2ΕΛΓΚΙΝ-ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ1.85-1.651-1u
1705ΣΚΩ2ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ1.85-1.65
1751ΝΑΦ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ-ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ1.58-1.921-1u
1778ΑΥΣΛΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ-ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ1.85-1.651-0u
1812ΛΙΠΡΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ-ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ1.60-1.903-1O
2301ΙΣΠ4ΚΟΛΟΥΝΓΚΑ-ΜΟΣΚΟΝΙΑ1.72-1.782-3O
1.65815050.6949.31uuuuuOuOOOuuOuuuOOOOOOOOOuOuuuuuOuuuuuOOuuuuuOOuuO10
1638ΚΥΠ1ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ1.92-1.581-2O
1775ΑΜΕΔΤΟΡΟΝΤΟ-ΣΙΑΤΛ1.60-1.902-0u
1784ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ-ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ2.30-1.403-0O
2385ΚΟΛΔΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ1.40-2.301-1u
2419ΑΓΝΝΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ-ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ1.92-1.584-0O
1.67105350.2449.76OuuOuOuuuOOuOOuOuOuuOuOuuOOOOuuuOOOuuuOOOuOuuOuuOu01
1505ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ1.55-2.002-1O
1573ΑΥΣΛΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ-ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ2.10-1.480-0u
1603ΛΙΠΡΣΟΥΝΤΙΡΟΛ-ΡΑΒΕΝΝΑ1.40-2.300-0u
1644ΑΓΝΛΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ1.58-1.924-0O
2342CWCΓΚΡΕΜΙΟ-ΠΑΤΣΟΥΚΑ1.45-2.15
2373ΑΡΓ2ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ-ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ1.38-2.350-0u
2404ΑΓΙΣΛΙΣΤΟΝ-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ2.05-1.502-0u
2421ΑΓΝΝΜΠΑΘ ΣΙΤΙ-ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ1.80-1.700-0u
2562ΤΟΥ2ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ-ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ1.78-1.722-2O
1.6886251.6248.38OuOuOuuuOuOuOuOOuOOuuuuOuuuOOuOuOOOuOOOuOOOuOuOuOO20
1517ΣΑΡΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ-ΑΛ ΡΑΕΝΤ2.40-1.372-1O
1611CWCΠΑΤΣΟΥΚΑ-ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ1.52-2.020-0u
1657ΑΓΓ1ΟΛΝΤΑΜ-ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ1.75-1.755-1O
1766ΛΙΠΡΠΑΝΤΟΒΑ-ΡΕΤΖΙΑΝΑ1.50-2.050-0u
1836ΠΟΡ2ΒΙΣΕΟΥ-ΜΠΡΑΓΚΑ Β1.70-1.802-1O
2455ΓΕΡΛΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ-ΧΑΒΕΛΣΕ1.85-1.65
2555ΤΟΥ2ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ-ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ1.70-1.802-2O
1.70906651.7148.29uOuOuuOuuOOuOuuOOuOOOuuOuOOuuuOOOuOuuuOOuuuOuOOOuO10
1544ΟΛΛ1ΒΙΛΕΜ-ΜΠΡΕΝΤΑ2.00-1.551-1u
1621ΙΤΑ2ΒΕΝΕΤΣΙΑ-ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ1.60-1.901-1u
1664ΑΓΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ-ΚΡΟΥ1.85-1.651-0u
1681ΑΓΓΤΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΟΛΤΟΝ1.85-1.653-2O
1730ΒΕΛ1ΟΣΤΑΝΔΗ-ΜΑΛΙΝ2.00-1.550-1u
1769ΟΛΛ1ΤΒΕΝΤΕ-ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ1.90-1.602-3O
1780ΔΑΝ1ΟΝΤΕΝΣΕ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ1.80-1.701-2O
1855ΟΛΛ1ΑΓΙΑΞ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.30-1.403-0O
1920ΤΟΥ1ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ-ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ1.80-1.70
1999ΓΑΛΚΑΝΖΕ-ΜΕΤΣ1.60-1.90
2512ΙΣΠ3ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ-ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β1.50-2.050-0u
2534ΙΣΠ3ΒΙΤΟΡΙΑ-ΛΕΑΛΤΑΝΤ1.40-2.303-0O
1.72153051.5748.43OOOuuOOOOuuOuOOuOOuuOuOOOOOOuuOOuuOuOuuOuuOOuOOuOu01
1668ΑΓΓ2ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ1.70-1.801-0u
1809ΛΙΠΡΜΟΝΤΖΑ-ΚΟΥΝΕΟ1.58-1.921-0u
1831ΣΑΡΑΛ ΤΑΒΟΥΝ-ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ1.92-1.584-0O
1878ΛΙΠΡΠΙΖΑ-ΑΡΕΤΣΟ1.30-2.602-3O
2313ΑΖΕΚKEΣΛΑ FK-ΚΑΠΑΖ1.48-2.102-0u
2378ΑΡΓ3ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ-ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ1.42-2.252-1O
2388ΙΣΗΜΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΕΜΕΛΕΚ1.88-1.623-1O
2467ΓΕΡΛΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.)-ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ1.80-1.701-3O
2490ΜΑΡΟΙΤΤΙΧΑΝΤ-ΡΑΠΙΝΤ ΟΥΕΝΤ ΖΕΝ1.35-2.451-0u
2496ΣΕΡ1ΜΛΑΝΤΟΣΤ -ΜΠΑΣΚΑ1.45-2.151-0u
2553ΙΣΠ3ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ-ΜΕΡΙΔΑ1.40-2.303-0O
2561ΤΟΥ2ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ-ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ1.58-1.920-0u
2623ΑΓΙΣΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ2.15-1.45
1.75863951.9548.05uOOuOuuuOOOuuOuuOuOOuuuOOuOOOOOOuuOOuuuOuOuOuuOuOu01
1576ΡΩΣ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ-ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ1.45-2.152-0u
1580ΓΕΡ2ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ2.00-1.550-1u
1633ΠΟΛ1ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ-ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ1.75-1.752-2O
1770ΙΤΑ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΙΝΤΕΡ1.70-1.800-0u
1799ΓΕΡ3ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ-ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ1.70-1.803-1O
1860ΠΟΡΤΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ-ΤΣΑΒΕΣ1.85-1.650-1u
1893ΑΡΓ1ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ-ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ1.58-1.923-1O
2414ΑΓΝΒΜΠΟΣΤΟΝ-ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ2.02-1.52
1.7788853.1546.85uOuOOOuOOOOuuOuOuOOOOuuOuOuOOOuuOuuOuuuuuOOOuuuuOu01
1734ΠΟΛ1ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ-ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ1.78-1.720-3O
2437ΑΒΠΛΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ-ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ2.25-1.42
2510ΙΣΠ3ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β-ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ1.48-2.101-0u
1.7859248.4851.52OuuuuOuuOOuuOOuOOOOOOuOOuOuuOOuuOuuOuOuOOOOuOOuOOu01
1840ΠΟΡ2ΒΑΡΖΙΜ-ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ1.45-2.152-2O
2458ΓΕΡΛΜΠΕΡΛΙΝΕΡ-ΟΥΝΙΟΝ ΦΟΥΡΣΤΕΝΒΑΛΝΤΕ2.10-1.483-0O
2461ΓΕΡΛΟΥΕΡΜΠΑΧ-ΑΛΤΙΓΛΙΝΙΤΣΚΕ1.60-1.901-1u
1.80863452.5447.46OOOuuOOuOuOuuOuuOOuOuuOOuOOuOuuuOuuuOuuuuuuuuOOuuu03
1530ΓΑΛ2ΟΣΕΡ-ΣΑΤΟΡΟΥ1.50-2.051-2O
1558ΙΤΑ2ΣΠΕΤΣΙΑ-ΦΟΤΖΙΑ1.80-1.701-0u
1861ΡΩΣ1ΡΟΣΤΟΦ-ΟΥΦΑ1.30-2.601-0u
1903ΧΙΛ1ΤΕΜΟΥΚΟ-ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ1.52-2.021-1u
1935ΙΣΠ1ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΧΙΡΟΝΑ1.70-1.80
1.8168048.3851.62uuOOOOuOuuuuOuuOuOOuOuOOOuuOuOuuOuuuuuuuOuOOOuOOuO10
1773ΑΡΓ1ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ1.45-2.151-0u
2334ΓΕΡΓΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ (Γ)-ΚΟΛΩΝΙΑ (Γ)2.02-1.527-0O
1.8296652.0747.93uuOuOOuOuuuuOOOuOOOOuOOuuuuuuOOOOuuuOuOOuuOuOuuuuO10
1504ΙΣΡ2ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ1.90-1.601-1u
1541ΓΑΛ3ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93-ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ1.55-2.001-2O
1629ΟΥΓ1ΧΟΝΒΕΝΤ-ΠΑΞΙ1.55-2.001-0u
1642ΑΓΝΛΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ-ΦΙΛΝΤΕ1.75-1.751-0u
1886ΛΙΠΡΚΑΤΑΝΙΑ-ΜΑΤΕΡΑ1.68-1.821-1u
2358ΙΣΠ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β-ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ1.72-1.781-1u
2407ΑΓΝΒΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ1.85-1.65
2468ΓΕΡΛΣΤΙΝΜΠΑΧ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ1.80-1.70
2535ΙΣΠ3ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β-ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ1.60-1.902-1O
1.8358254.1245.88OuuOuOuOOOuOOOOuuOOuuOOuuuOOOuuOuOuuOuOuuuuOuuuOOu01
1518ΚΡΟ1ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ-ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ1.60-1.903-2O
1593ΓΕΡ3ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ-ΣΟΝΕΝΧΟΦ1.68-1.821-4O
1909ΧΙΛ1ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ-ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ1.90-1.602-0u
2445ΑΒΠΛΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ-ΦΑΡΣΛΕΥ ΣΕΛΤΙΚ2.10-1.48
1.85752153.0546.95uOuuOOuOOOOuuuOOOuOOOOOOuuOOuuOOuuuOuuOuuOuOuOOuuO10
1569ΙΣΠ2ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ1.80-1.702-1O
1584ΙΣΠ1ΧΕΤΑΦΕ-ΕΪΜΠΑΡ1.60-1.900-0u
1594ΓΕΡ3ΜΕΠΠΕΝ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ1.62-1.882-2O
1685ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ1.70-1.802-2O
1710ΣΚΩΤΙΝΒΕΡΝΕΣ-ΦΟΛΚΕΡΚ1.70-1.80
1725ΠΟΡΤΑΒΕΣ-ΤΟΝΤΕΛΑ1.55-2.000-1u
1870ΓΕΡ1ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΕΡΤΑ1.60-1.901-1u
1955ΑΛΓ1ΣΕΤΙΦ-USM ΑΛΓΕΡΙ1.50-2.05
1987ΑΝΠΛΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ-ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ2.60-1.30
2547ΙΣΠ3ΜΠΑΝΤΑΧΟΘ-ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β1.52-2.024-1O
1.8793649.8950.11uOuuOOOOOuuOuuOOuuOuuuOOuuOuOuOuuOuuOuOOOOuOuuOOOu01
1507ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ1.70-1.801-1u
1514ΣΑΡΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ-ΑΛ ΦΑΪΣΑΛΙ1.72-1.780-1u
1829ΠΟΛ1ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ-ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ1.65-1.853-3O
1837ΠΟΡ2ΑΡΟΥΚΑ-ΛΕΪΣΟΕΣ1.45-2.152-1O
2307ΑΣΛΓΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Γ)2.02-1.52
2338ΣΚΩΤΙΝΒΕΡΝΕΣ-ΦΟΛΚΕΡΚ1.65-1.85
2470ΓΕΡΛΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ-ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΣΤΑΝΤΑΛΕΝΤΟΡΦ2.30-1.402-2O
2546ΙΣΠ3ΧΟΥΜΙΓΙΑ-ΕΧΙΖΑ ΜΠΑΛΟΜΠΙ1.48-2.100-0u
1.8842052.6247.38uuOuuuuOuOuOuuOOOuuOuuuuuuOuuOuuuuuOOOOuOOuOOOOuuu03
2311ΑΣΛΓΤΣΕΛΣΙ (Γ)-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Γ)1.55-2.00
2312ΑΖΕΚΖΙΡΑ-ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ1.50-2.051-0u
1.90988153.5446.46uuOuuOOOOuOuOuuOuOOOuuuuuOOuOuOuuOOOOOOOuuuuOuOOOu01
1537ΓΑΛ2ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.85-1.651-1u
1609ΤΟΥ1ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ1.65-1.851-1u
1823ΙΤΑ1ΣΠΑΛ 2013-ΒΕΡΟΝΑ1.65-1.852-2O
1843ΙΣΠ2ΛΟΥΓΚΟ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ1.70-1.803-1O
1857ΓΑΛ1ΝΑΝΤ-ΝΙΣ1.55-2.001-2O
1881ΠΟΡΤΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ-ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ1.55-2.001-1u
1973ΑΓΓΚΚΑΡΛΑΪΛ-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ1.75-1.75
2556ΤΟΥ2ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. ΣΠΟΡ-ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ1.55-2.002-2O
2640ΣΚΩΠΧΑΡΤΣ-ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ1.60-1.901-0u
1.91103051.4648.54uOuuuuOuOOOuuOOuuuuuOuuuOOuOuOuuuuuuuuuuOOuuOOuuuO10
1720ΛΙΠΡΤΕΡΑΜΟ-ΦΑΝΟ1.45-2.152-1O
1830ΠΟΛ1ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ-ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ1.70-1.800-1u
2344ΑΡΓ3ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ-ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ.1.40-2.301-0u
2368ΑΡΓ2ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ-ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ1.37-2.400-0u
2444ΑΒΠΛΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ-ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ2.05-1.503-0O
2491ΜΑΡΟΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ-ΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ ΚΕΝΙΦΡΑ1.23-2.951-1u
2557ΤΟΥ2ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ-ΡΙΖΕΣΠΟΡ1.65-1.853-2O
1.92108851.5648.44OuOuuuuOuuuuuuuuuuOuOOOuuuOuuuuuOuOuuuOOOuuOOuOuuu03
1623ΣΛΟ1ΤΡΕΝΤΣΙΝ-ΖΙΛΙΝΑ2.30-1.405-2O
1632ΙΝΔ1ΓΚΟΑ-ΚΕΡΑΛΑ ΜΠΛΑΣΤΕΡΣ1.65-1.855-2O
1649ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.1.92-1.580-0u
1704ΣΚΩ2ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ-ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ1.85-1.651-3O
1807ΛΙΠΡΑΡΖΑΚΕΝΑ-ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ1.50-2.050-1u
1815ΛΙΠΡΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ-ΟΛΜΠΙΑ1.70-1.801-0u
2355ΓΕΡΛΒΕΡΛ-ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ1.55-2.002-0u
2559ΤΟΥ2ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕ-ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ1.90-1.602-0u
1.9339052.0547.95uOuOOuuOOuuuOOuuOuuuuuuOOuuuOOuuuuOOuOuOOuOOuOOuuu03
2481ΜΕΞΔΜΟΝΤΕΡΕΪ-ΤΙΓΚΡΕΣ1.55-2.001-2O
1.95540854.2345.77OOuuOOOOOuuOOOuOOOOOuuuOOuOOOuuuuuOuOOOuOuOuuuOuuO10
1562ΛΙΠΡΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ-ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ1.48-2.100-1u
1864ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ-ΠΑΛΕΡΜΟ1.55-2.000-3O
2393ΑΓΙΣΜΕΡΤΣΤΧΑΜ-ΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ2.15-1.452-1O
2473ΓΕΡΛΡΟΝΤΙΝΧΑΟΥΖΕΝ-ΑΑΧΕΝ1.85-1.65
2495ΣΕΡ1ΡΑΝΤ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ-ΜΑΤΣΒΑ ΣΑΜΠΑΤΣ1.42-2.250-2u
2548ΙΣΠ3ΓΡΑΝΑΔΑ Β-ΕΛ ΕΧΙΝΤΟ1.58-1.920-0u
1.98136251.8448.16uOuuuuOOuOuuuuOuOOOuuOuuuOuOuuOuOOuuuuuOOOuOOuOuOO20
1585ΟΚΡΝΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ-ΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ1.35-2.453-3O
1589ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΡΕΞΑΜ1.48-2.104-1O
1779ΒΟΥ1ΝΤΟΥΝΑΦ ΡΟΥΣΕ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ1.48-2.102-2O
1895ΒΟΛΒΠΕΤΡΟΛΕΡΟ-ΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ1.90-1.602-0u
1902ΧΙΛ1ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ-ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ1.78-1.722-4O
1958ΠΟΛ1ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ-ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ1.72-1.78
2330ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ-ΣΑΟΥΡΑ1.37-2.401-0u
2391ΙΣΗΜΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ ΣΙΤΙ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ1.68-1.820-1u
2426ΑΓΝΝΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ.-ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ2.00-1.552-2O
2451ΓΕΡΛΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II-ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ1.90-1.60
10.5014438.8961.11OuOOuuOOOuuOOOOuuOOuOOuOOuOOOuOOuOOuuOOOOOuOOOuuOO20
1913ΒΟΥ1ΠΙΡΙΝ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ1.90-1.600-2u
11.0012145.4554.55uOOOOOuuOOOOOOuuuOuuuuuOOOOOOOOOOOuOOOuuOOOuuuOOOu01
1691ΒΙΡΛΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΛΙΝΦΙΛΝΤ2.60-1.30
1901ΠΟΡΤΣΕΤΟΥΜΠΑΛ-ΠΟΡΤΟ1.90-1.600-5O
11.507328.7771.23uOOOOOOuOOOuOOOOuOOuOuOOOuOOuOOOuOuuOOuOuOuOOOOOuO10
14.503537.1462.86uOOOuOOOuOuOuuOOuuuOOOOOOuOuuOOOOuO10
2380ΒΣΝ1ΣΕΛΙΚ ΖΕΝΙΤΣΑ-ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ1.90-1.601-3O
15.005736.8463.16OOOOOuOOuuOuuuOOuOOuuOOuOOOOOOOuuOOuOOuOOuOOuOOOuO10
17.501136.3663.64uuOOOuOOuOO20
2.001001553.7446.26uuOuuuuOOuOuOuuOOuOuuuuOOuuuuuuuuOuOuOOOuOuOOuuuuu05
1560ΑΓΓΤΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ1.85-1.651-2O
1588ΣΑΡΑΛ ΦΕΪΧΑ-ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ1.80-1.702-0u
1792ΓΕΡ2ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ-ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ1.70-1.802-2O
1795ΑΥΣ1ΑΛΤΑΧ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ1.85-1.651-0u
1875ΙΣΠ2ΟΒΙΕΔΟ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ1.50-2.051-0u
1884ΒΕΛ1ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ-ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ1.90-1.601-1u
2315ΓΕΡΓΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (Γ)-ΕΣΣΕΝ-ΣΟΝΕΜΠΕΚ (Γ)2.02-1.52
2364ΑΛΓ1ΜΠΙΣΚΡΑ-ΟΥΣΜ ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ1.40-2.302-1O
2459ΓΕΡΛΜΕΟΥΣΕΛΒΙΤΖ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ1.85-1.650-2u
2505ΙΣΠ3ΡΑΠΙΝΤΟ ΝΤΕ ΜΠΟΥΖΑΣ-ΤΑΛΑΒΕΡΑ1.40-2.301-1u
2.02116751.7648.24uuuOuOuOOuuuuOOuOuOOOuOuOuOOuOuOuuuuuOuOOOuOOuOOOu01
1551ΟΛΛ2ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ-ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.30-1.40
1608ΝΑΦ1ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡ ΓΙΟΥΝ.-ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ1.58-1.921-1u
1652ΑΓΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ-ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ1.75-1.754-3O
1663ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ1.68-1.82
1692ΒΙΡΛΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ-ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ2.45-1.35
2394ΑΓΙΣΘΑΡΟΚ-ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ2.10-1.482-4O
2402ΑΓΙΣΜΑΡΓΚΕΪΤ-ΧΕΝΤΟΝ1.92-1.583-2O
2413ΑΓΝΒΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ-ΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ1.80-1.70
2538ΙΣΠ3ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ Β1.52-2.021-1u
2.05585553.3746.63OuuuuuuOuuuOOOOuOOuOOuOOOOuuuuuuOOuuuuuOuuOOuOuOOO30
1568ΙΣΠ1ΑΛΑΒΕΣ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ1.80-1.702-0u
1571ΑΡΓ1ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ-OΛΙΜΠΟ1.52-2.021-0u
1614ΓΑΛ3ΣΟΛΕ-ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ1.58-1.920-1u
1672ΑΓΓ2ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ-ΚΕΜΠΡΙΤΖ1.60-1.902-0u
1738ΑΓΓΤΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.1.75-1.753-1O
1759ΓΑΛ1ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ-ΝΤΙΖΟΝ1.60-1.904-0O
1762ΓΑΛ1ΤΟΥΛΟΥΖ-ΚΑΕΝ1.40-2.302-0u
1785ΠΟΡ2ΚΟΒΙΛΙΑ-ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ1.45-2.152-0u
1790ΓΕΡ1ΚΟΛΩΝΙΑ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ1.65-1.853-4O
1874ΙΣΠ2ΤΑΡΑΓΟΝΑ-ΣΕΒΙΛΛΗ Β1.55-2.002-1O
2357ΣΕΡ1ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ-ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠ.1.60-1.902-3O
2432ΑΝΠΛΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.-ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.30-1.403-0O
2487ΜΑΡΟΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ-ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ1.40-2.302-1O
2488ΜΑΡΟΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ-ΜΠΕΡΚΑΝΕ1.35-2.45
2.08116054.6645.34uuOOOOuOOuOOOOOOOOuOOuOOuOOuuuOuOOOuuuOuuOOOuOuOuO10
1579ΠΟΡ2ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ-ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ1.52-2.025-2O
1630ΟΥΓ1ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ-ΟΥΙΠΕΣΤ1.65-1.852-1O
1643ΑΓΝΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ1.65-1.851-0u
1817ΝΑΦ1ΜΠΛΟΥΜΦΟΝΤΕΪΝ ΣΕΛΤΙΚ-ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ1.30-2.603-0O
2366ΑΡΓ2ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ1.40-2.30
2415ΑΓΝΒΣΤΟΚΠΟΡΤ-ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ2.00-1.553-2O
2492ΣΕΡ1ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ ΝΙΣ-ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ1.55-2.001-0u
2503ΙΣΠ3ΟΥΝΙΟΝ ΑΝΤΑΡΒΕ-ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ1.42-2.250-0u
2545ΙΣΠ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ-ΚΟΡΝΕΛΑ1.45-2.151-2O
2.101062654.1045.90uuOOOOuuuuuuuuOOOuOOOuOuOOuOuuOuOOuOOOuuuOOOuOOOOu01
1529ΝΑΦ1ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.-ΜΠΑΡΟΚΑ1.40-2.303-0O
1713ΣΚΩΠΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ1.55-2.005-1O
1986ΑΓΓΠΜΠΕΡΝΛΙ-ΣΤΟΟΥΚ1.45-2.15
2335ΟΛΛ2ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.10-1.48
2543ΙΣΠ3ΟΝΤΙΝΙΕΝΤ-ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ1.38-2.35
2554ΙΣΠ3ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ-ΜΕΛΙΛΑ1.40-2.300-2u
2.12117254.1045.90uOuOuuuOuuOOuuuuuuuOuuOOOuuuuOuuOOOuuuOuOuuOOOOOuu02
1542ΓΑΛ3ΛΑΒΑΛ-ΜΠΕΖΙΕΡ1.52-2.022-2O
1653ΑΓΓ1ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΣΑΟΥΘΕΝΤ1.80-1.703-0O
1828ΙΝΔ1ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ-ΤΣΕΝΑΪΝ1.55-2.001-0u
1980ΑΓΙΣΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ2.10-1.48
2309ΓΕΡ3ΣΒΙΚΑΟΥ-ΧΑΛΕΣΚΕΡ1.65-1.851-1u
2441ΑΒΠΛΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ2.25-1.42
2442ΑΒΠΛΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΞΤΟΝ2.15-1.45
2448ΑΒΠΛΟΛΤΡΙΝΧΑΜ-ΣΟΟΥ ΛΕΪΝ ΑΚΟΥΑΦΟΡΣ2.05-1.50
2464ΓΕΡΛΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ1.85-1.652-1O
2.15653053.9846.02uOOuuuuuOOuOuuuOuuuOOuOOOuuuOOuuuOuOuOuuuuuuOuuuOO20
1501ΙΤΑ2ΝΟΒΑΡΑ-ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ1.60-1.901-1u
1543ΓΑΛ3ΚΡΕΤΕΪΓ-ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ1.52-2.020-0u
1622ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ1.70-1.801-1u
1689ΟΥΓ1ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ-ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ1.80-1.703-2O
1699ΣΚΩ1IΣΤ ΦΑΪΦ-ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ1.85-1.651-1u
1765ΒΕΛ2ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ-ΛΙΡΣ1.72-1.781-0u
1768ΙΣΠ2ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΚΑΝΤΙΘ1.45-2.150-2u
1793ΓΕΡ2ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ-ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ1.65-1.853-1O
1853ΛΙΠΡΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ-ΡΕΝΤΕ1.30-2.603-1O
1995ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ1.70-1.80
2.18110856.5043.50OuOuOOuuuOOuuOuOOOOOuuuOOuOOuuuOuuuOOuOuuOuuOuOuuO10
1559ΠΟΛ1ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ-ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ1.85-1.651-1u
1896ΒΟΛΒΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ-ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ1.90-1.601-0u
2305ΑΣΛΓΕΒΕΡΤΟΝ (Γ)-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ (Γ)1.92-1.585-1O
2349ΓΕΡΛΧΕΡΤΑ (ΕΡ.)-ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ1.68-1.822-1O
2356ΜΑΡΟΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ-ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ1.45-2.151-0u
2376ΑΡΓ2ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ-ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ1.42-2.25
2395ΑΓΙΣΛΟΒΕΣΤΟΦΤ-ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ2.15-1.45
2.201052953.3746.63uuOOOuOOOOOOuuuuOOuuuOuuuuOOuuOOuOuOOuOOOOOOuuOOOu01
1578ΤΟΥ1ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ-ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ1.80-1.702-3O
1605ΛΙΠΡΤΡΙΕΣΤΙΝΑ-ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ1.58-1.922-1O
1660ΑΓΓ1ΠΛΙΜΟΥΘ-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ1.80-1.702-1O
1665ΑΓΓ2ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΜΠΑΡΝΕΤ1.65-1.852-1O
1666ΑΓΓ2ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΕΞΕΤΕΡ1.80-1.703-1O
1671ΑΓΓ2ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΚΑΡΛΑΪΛ1.72-1.783-3O
1740ΓΕΡ1ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΣΑΛΚΕ1.90-1.601-1u
1744ΙΣΠ1ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ-ΛΕΓΚΑΝΕΣ1.60-1.901-0u
1747ΕΛΒ1ΣΙΟΝ-ΤΟΥΝ2.05-1.502-3O
1888ΛΙΠΡΡΕΤΖΙΝΑ 1914-ΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΣΙΟ1.45-2.150-3O
1961ΟΛΛ1ΜΠΡΕΝΤΑ-ΤΒΕΝΤΕ2.00-1.55
1970ΠΟΛ1ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ-ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ1.75-1.75
1991ΑΝΠΛΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.25-1.42
2372ΑΡΓ2ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ-ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ1.40-2.300-0u
2375ΑΡΓ2ΚΙΛΜΕΣ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ1.38-2.350-0u
2440ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΑΣΤΟΝ2.25-1.42
2508ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β-ΧΙΜΝΑΣΤΙΚΑ ΣΕΓΚΟΒΙΑΝΑ1.40-2.302-1O
2565ΙΝΔ1ΤΖΑΜΣΙΠΟΥΡ-ΠΙΟΥΝ ΣΙΤΙ1.52-2.020-1u
2.25692852.8047.20OuuuuOuuuOuuuuuOuuOOuuuOOuOOOOuOOOOuOOOuuuOuuuuuOu01
1513ΡΩΣ1ΟΥΡΑΛ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ1.40-2.301-1u
1520ΙΤΑ2ΤΣΕΖΕΝΑ-ΠΕΣΚΑΡΑ2.30-1.404-2O
1550ΟΛΛ2ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.15-1.45
1552ΟΛΛ2ΤΕΛΣΤΑΡ-ΕΜΕΝ2.15-1.450-0u
1572ΑΡΓ1ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ-ΟΥΡΑΚΑΝ1.37-2.401-0u
1581ΓΕΡ2ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ-ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ1.80-1.701-0u
1582ΓΕΡ2ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΠΟΧΟΥΜ1.90-1.600-1u
1628ΟΥΓ1ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ-ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ1.58-1.920-0u
1651ΑΓΓ1ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ-ΡΟΔΕΡΑΜ1.75-1.751-2O
1735ΙΣΠ2ΑΛΚΟΡΚΟΝ-ΟΥΕΣΚΑ1.50-2.051-1u
1983ΑΓΙΣΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.15-1.45
2454ΓΕΡΛΕΓΚΕΣΤΟΡΦ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ 96 ΙΙ1.75-1.75
2.30873453.7746.23uOuOOuuuuOOuuOuuOOuuOuuOOOOOuuOuOOuuuOOOuuuuuOuuOu01
1525ΓΕΡ2ΑΟΥΕ-ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ1.60-1.901-0u
1595ΓΕΡ3ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ1.85-1.652-0u
1655ΑΓΓ1ΜΠΕΡΙ-ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ1.52-2.02
1743ΛΙΠΡΜΠΑΣΑΝΟ-ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ1.40-2.300-1u
1841ΠΟΡ2ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ-ΠΕΝΑΦΙΕΛ1.62-1.882-1O
1930ΓΕΡ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ2.05-1.50
1969ΠΟΛ1ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ-ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ1.80-1.70
1972ΑΓΝΛΤΟΡΚΙ-ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ1.65-1.85
1994ΣΚΩΠΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ1.65-1.85
2333ΑΡΓ3ΦΕΝΙΞ-ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ1.40-2.300-1u
2337ΑΛΓ1ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ-ΠΑΡΑΝΤΟΥ1.37-2.401-0u
2345ΒΣΝ1ΓΚΟΣΚ ΓΚΑΜΠΕΛΑ-ΣΛΟΜΠΟΝΤΑ ΤΟΥΖΛΑ1.45-2.152-0u
2411ΑΓΝΒΤΣΟΡΛΙ-ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ1.75-1.75
2446ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΜΠΙ-ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ2.25-1.422-2O
2447ΑΒΠΛΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ-ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
2476ΓΕΡΛΜΠΟΝΝΕΡ-ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΡ.2.02-1.52
2494ΣΕΡ1ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ-ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤ.1.45-2.150-1u
2516ΙΣΠ3ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ-ΜΠΟΥΡΓΟΣ1.48-2.101-0u
2.35577653.4546.55uuOOOuuuuuOuuuOOOuOOOOOOOuOuuuOuuOOOOuuuOuOuOuuuOO20
1538ΓΑΛ3ΑΒΡΑΝΣ-ΚΟΝΚΑΡΝΟ1.55-2.003-2O
1540ΓΑΛ3ΠΟ-ΜΠΟΥΛΟΝ1.50-2.052-3O
1613ΓΑΛ2ΑΖΑΞΙΟ-ΧΑΒΡΗ1.45-2.151-0u
1626ΓΕΡ1ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ1.75-1.750-0u
1654ΑΓΓ1ΤΣΑΡΛΤΟΝ-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ1.55-2.000-1u
1733ΙΤΑ1ΚΑΛΙΑΡΙ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ2.00-1.552-2O
1816ΡΩΣ1ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ1.65-1.853-0O
1821ΚΥΠ1ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ1.48-2.102-0u
1847ΕΛΒ2ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ-ΑΑΡΑΟΥ1.78-1.72
1906ΧΙΛ1ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ-ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ.1.78-1.720-0u
1907ΧΙΛ1ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ-ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ1.90-1.601-1u
1917ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ-ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ1.52-2.02
1963ΓΑΛ2ΟΡΛΕΑΝ-ΓΚΑΖΕΛΕΚ1.55-2.00
2359ΙΣΠ3ΙΖΑΡΑ-ΤΟΥΝΤΕΛΑΝΟ1.37-2.401-2O
2370ΑΡΓ2ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ-ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ1.35-2.451-4O
2374ΑΡΓ2ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ-ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ1.40-2.301-0u
2377ΑΡΓ3ΑΚΑΣΟΥΣΟ-ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ1.37-2.403-1O
2401ΑΓΙΣΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ-ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ2.30-1.402-0u
2544ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ Β΄-ΦΟΡΜΕΝΤΕΡΑ1.45-2.152-1O
2558ΤΟΥ2ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ-ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ1.70-1.801-2O
2.40661153.9946.01uOOuuuOOOuOOuuuuuuOuOuuuuuOuuOOOOOuuOuOuOuuOuOOuuO10
1516ΗΑΕ1ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ-ΣΑΜΠΑΜ ΑΛ ΑΧΛΙ ΝΤΟΥΜΠΑΪ1.70-1.803-0O
1566ΟΥΛΠΠΡΕΣΤΑΤΙΝ ΤΑΟΥΝ-ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ1.92-1.58
1601ΣΛΟ1ΣΕΝΙΤΣΑ-ΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧ.1.42-2.251-1u
1618ΙΤΑ2ΑΣΚΟΛΙ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ1.55-2.001-1u
1682ΑΓΓΤΚΠΡ-ΛΙΝΤΣ1.70-1.801-3O
1686ΑΓΓΠΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ1.35-2.452-0u
1697ΣΚΩ1ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ-ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ2.05-1.50
1708ΣΚΩΤΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ-ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ1.60-1.902-5O
1715ΟΚΡΝΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ1.45-2.151-4O
1750ΝΑΦ1ΑΓΙΑΞ ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ-ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ.1.35-2.451-0u
1814ΛΙΠΡΣΙΡΑΚΟΥΣΑ-ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ1.50-2.050-0u
1859ΠΟΡ2ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β-ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄2.00-1.552-1O
2.45392754.8345.17OOuuuuuuuOuOuuuOOuuOuOuOuOOOuuuuuOuOuuOuuOOOuuuuuO10
1508ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ1.40-2.302-4O
1602ΣΛΟ1ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ-ΝΙΤΡΑ1.42-2.251-0u
1687ΑΓΓΠΣΟΥΟΝΣΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ1.40-2.301-0u
1761ΓΑΛ1ΑΝΖΕ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ1.40-2.301-1u
1803ΣΛΟ1ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ-ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ1.70-1.800-1u
1967ΓΕΡ1ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ1.60-1.90
1971ΒΕΛΚΟΣΤΑΝΔΗ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ1.80-1.70
2360ΙΣΠ3ΛΙΟΑ-ΓΚΕΡΝΙΚΑ1.42-2.251-3O
2362ΤΟΥ2ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ-ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ1.50-2.051-0u
2439ΑΒΠΛΜΠΑΡΓΟΥΕΛ-ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
2475ΓΕΡΛΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 09-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)1.55-2.00
2509ΙΣΠ3ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ-ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ1.37-2.401-3O
2.50566353.0346.97uOuOuuuOuuuOuuuuOuuuuuOOOuOOOOOOOuuOOOuOOOuuOOOOuu02
1546ΟΛΛ2ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ1.92-1.582-4O
1555ΒΕΛ1ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ1.75-1.753-1O
1739ΑΓΓΠΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΛΕΣΤΕΡ1.75-1.752-3O
2328ΠΑΡ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ1.58-1.920-0u
2367ΑΡΓ2ΜΙΤΡΕ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΤΕΡΟ-ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ1.32-2.551-0u
2371ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.25-2.850-0u
2433ΑΝΠΛΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ-ΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ2.10-1.481-4O
2450ΓΕΡΛΛΟΥΜΠΕΚ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ1.68-1.82
2485ΜΑΥ1ΡΟΥΝΤΑΡ ΠΛΙΕΒΛΙΑ-ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΚΑ1.30-2.602-0u
2.55307253.0346.97OuOOOOOOOOOuOuOuOOuuuOOuOuuuuOuuOuuuuOOOOOOOuOOOuO10
1645ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ-ΜΠΡΟΜΛΕΪ1.70-1.804-4O
1684ΑΓΓΠΜΠΕΡΝΛΙ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ1.55-2.001-0u
2348ΓΕΡΛΜΠΟΥΝΤΙΣΑ ΜΠΑΟΥΤΖΕΝ-ΝΕΟΥΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ1.65-1.853-0O
2435ΑΝΠΛΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ-ΤΙΒΕΡΤΟΝ1.88-1.624-0O
2.60460053.1746.83uuuuuuOOuuOOuOuOOOuuuuOuuOuuOuuuuOuOuuOOuuuuuOuOOu01
1512ΙΝΔ1ΝΟΡΘΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ1.78-1.720-1u
1597ΕΛΛ1Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ-ΞΑΝΘΗ1.40-2.301-0u
1656ΑΓΓ1Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ1.55-2.001-1u
1658ΑΓΓ1ΟΞΦΟΡΝΤ-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ1.70-1.801-0u
1712ΣΚΩΠΧΑΜΙΛΤΟΝ-ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ1.60-1.900-1u
1714ΙΣΠ2ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ1.65-1.852-1O
1726ΝΑΦ1ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ-ΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ1.35-2.450-1u
1772ΑΡΓ1ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ-ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ.1.40-2.302-3O
1889ΛΙΠΡΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ1.45-2.150-1u
1952ΤΟΥΚΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ-ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ1.90-1.60
2351ΑΡΓ3ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ-ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ1.27-2.75
2434ΑΝΠΛΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ-ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ2.10-1.482-7O
2.65339852.9747.03OuuOOOOOOuOOOuOuuOuuuuOuuOOOuOOOOuuuuOuOOOuuuOOOOu01
1527ΔΑΝ1ΧΟΡΣΕΝΣ-ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ1.85-1.652-1O
1535ΓΑΛ2ΠΑΡΙ-ΛΑΝΣ1.45-2.152-2O
1575ΑΥΣΛΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ2.02-1.521-2O
1583ΓΕΡ3ΙΕΝΑ-ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ1.55-2.000-0u
1641ΑΓΝΛΜΠΑΡΟΟΥ-ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ1.72-1.780-1u
1661ΑΓΓ1ΓΟΥΟΛΣΟΛ-ΣΚΑΝΘΟΡΠ1.55-2.001-0u
1719ΛΙΠΡΦΕΡΜΑΝΑ-ΡΕΝΑΤΕ1.30-2.603-1O
1783ΙΣΠ2ΚΟΡΔΟΒΑ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ1.80-1.702-2O
1800ΕΛΛ1ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ1.40-2.301-3O
1978ΑΓΓΚΓΕΟΒΙΛ-ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ1.75-1.75
2478ΓΕΡΛΕΣΕΝ-ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ1.48-2.10
2504ΙΣΠ3ΦΕΡΟΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β1.52-2.021-3O
2541ΙΣΠ3ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ-ΕΜΠΡΟ1.30-2.601-1u
2.70326753.6346.37OuuuuuOOOuOOuOuuuuOuOuOOuOOOOuOOOOuOuuOOuuOuuOOOuO10
1926ΟΛΛ2ΝΕΟΙ ΑΛΚΜΑΑΡ-ΚΑΜΠΟΥΡ2.15-1.45
1932ΛΙΠΡΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ-ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ1.55-2.00
1962ΓΑΛΚΤΟΥΛΟΥΖ-ΜΠΟΡΝΤΟ1.60-1.90
2.75283752.9147.09uOOOOuuOOuuOOuOuOOOOOuuOOuOOuuuOuOOuuOuOOuOuuOOOuO10
1577ΤΟΥ1ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ2.05-1.500-3O
1679ΑΓΓΤΧΑΛ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ2.15-1.453-2O
1690ΒΙΡΛΑΡΝΤΣ-ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ2.25-1.42
1786ΟΛΛ1ΡΟΝΤΑ-ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ2.15-1.452-2O
1892ΑΡΓ1ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΤΑΓΙΕΡΕΣ1.45-2.150-2u
1914ΚΥΠ1ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ1.85-1.650-1u
1960ΓΕΡ1ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΕΙΨΙΑ2.05-1.50
2500ΣΛΝ1ΚΡΣΚΟ-ΓΚΟΡΙΤΣΑ1.62-1.88
2539ΙΣΠ3ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ-ΕΛΤΣΕ1.42-2.250-0u
2551ΙΣΠ3ΜΑΡΜΠΕΛΑ-ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ1.37-2.401-2O
2.80275652.0048.00OuOOuuuOuuuuuuOOuOuOOOOuuuuuOuuOOuuuOuuOuOuOOOOuuu03
1648ΑΓΝΛΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ-ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.1.70-1.804-1O
1721ΒΕΛ2ΒΕΣΤΕΡΛΟ-ΛΕΟΥΒΕΝ1.68-1.821-0u
1877ΛΙΠΡΠΡΑΤΟ-ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ1.55-2.000-1u
1912ΡΟΥ1ΣΕΠΣΙ-ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ1.42-2.252-1O
1933ΑΓΓΤΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΚΑΡΝΤΙΦ1.55-2.00
1937ΑΡΓ1ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ-ΝΤΙΦΕΝΣΑ Ι XΟΥΣΤΙΘΙΑ1.50-2.05
2409ΑΓΝΒΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ2.10-1.48
2489ΜΑΡΟΡΑΣΙΝΓΚ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ1.40-2.300-1u
2.85190351.6048.40uOuuOOOuOOuuuOuuuuuOOuuOOOuuuOuOOOOOuuOuuuuOuuOOuu02
1659ΑΓΓ1ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ1.85-1.652-3O
1709ΣΚΩΤΜΟΡΤΟΝ-ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.1.65-1.850-2u
1748ΕΛΒ2ΚΙΑΣΟ-ΒΑΝΤΟΥΖ1.70-1.800-1u
1835ΔΑΝ1ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ1.58-1.921-1u
1839ΠΟΡ2ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.58-1.923-4O
1923ΙΤΑ1ΤΖΕΝΟΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ1.65-1.85
1992ΟΛΛ1ΤΣΒΟΛΕ-ΑΛΚΜΑΑΡ2.30-1.40
2417ΑΓΝΝΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ1.82-1.683-1O
2422ΑΓΝΝΓΚΛΟΥΣΤΕΡ-ΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ1.65-1.850-2u
2.90259952.2147.79uuuuuOuuOOOuOOOOOOOOuOuOuuuuuOuuOuuOuOOuuOuOuOuuOu01
1536ΓΑΛ2ΤΟΥΡ-ΝΑΝΣΙ1.65-1.851-2O
1539ΓΑΛ3ΚΟΝΣΟΛΑΤ-ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ1.65-1.850-1u
1567ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ-ΤΙΓΚΡΕ1.58-1.922-1O
1673ΑΓΓ2ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ-ΓΟΥΙΚΟΜ1.82-1.680-0u
1894ΒΟΛΒΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ-ΜΠΟΛΙΒΑΡ1.80-1.701-1u
2479ΓΕΡΛΒΕΣΤΦΑΛΙΑ ΡΧΙΝΕΡΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 22.10-1.48
2540ΙΣΠ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟ-ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ1.42-2.251-0u
2550ΙΣΠ3ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ Β-ΡΕΚΡΕΑΤΙΒΟ ΟΥΕΛΒΑ1.50-2.052-1O
2.95123452.6747.33uuuuuOOOOuOuOuuuuuOuOuOOOOuOuuuuuuuOOuuOOOuOOuOOOu01
1755ΟΛΛ1ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΤΣΒΟΛΕ1.85-1.651-2O
1777ΑΡΓ1ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ-ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ1.50-2.051-2O
1819ΤΟΥ1ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ1.75-1.751-0u
1919ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ1.58-1.92
1938ΑΡΓ1ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ-ΛΑΝΟΥΣ1.35-2.45
3.00253851.2248.78OuuuOOuOOOuuuuOuuuOOuuuOOOuOOOOuOOuOuOuOOOOuuuuOuO10
1521ΠΟΛ1ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ1.52-2.020-1u
1557ΓΕΡ1ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ2.00-1.550-2u
1607ΝΑΦ1ΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ-ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ1.48-2.101-1u
1781ΡΩΣ1ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ-ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ1.35-2.451-3O
1827ΓΕΡ1ΑΝΝΟΒΕΡΟ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ2.05-1.502-0u
2452ΓΕΡΛΤΖΕΝΤΕΛΟΧ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΕΡ.)2.05-1.50
2542ΙΣΠ3ΟΛΟΤ-ΓΕΪΔΑ1.37-2.402-1O
3.0589250.4549.55OuOuOuOuuOuuuuuOuuuuOuOOOOuuOuuuOuOOOOuuuOOOOuuOOu01
1636ΟΥΛΠΝΙΟΥΤΑΟΥΝ-ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ1.70-1.80
1676ΑΓΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΝΤΕΡΜΠΙ1.70-1.800-3O
1832ΒΕΛ2ΤΟΥΜΠΙΖΕ-KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ1.62-1.88
1863ΑΓΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ1.85-1.651-2O
2438ΑΒΠΛΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ-ΜΑΡΙΝ2.25-1.42
2460ΓΕΡΛΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΑΛΜΠΕΡΣΤΑΝΤ-ΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ1.90-1.600-0u
3.10178151.7748.23uOuOuOuOOOOuOuOOuOuuOuOOOuuuuuuuuuuuuuuOuOOuuOuOuu02
1511ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ-ΠΑΡΜΑ1.65-1.851-1u
1910ΑΡΓ1ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ-ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ1.40-2.300-1u
2499ΣΛΝ1ΡΟΥΝΤΑΡ-ΝΤΟΜΖΑΛΕ1.52-2.02
3.15106554.0845.92OuOuOuuuuOuuOuuOOOuuuuuuuuOOuOOOuOOuuuOuOOuuuuOOuO10
1667ΑΓΓ2ΚΡΟΟΥΛΙ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ1.52-2.022-0u
1808ΛΙΠΡΚΑΡΑΡΕΖΕ-ΛΙΒΟΡΝΟ1.75-1.752-3O
1862ΣΚΩ1ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.-ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ2.00-1.552-2O
1957ΑΙΓΚΑΣΙΟΥΤΙ ΣΠΟΡΤ-ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ1.35-2.45
2405ΑΓΝΒΤΕΛΦΟΡΝΤ-ΓΙΟΡΚ1.90-1.60
2453ΓΕΡΛΑΛΤΟΝΑ 93-ΡΕΧΝΤΕΝ1.65-1.85
2471ΓΕΡΛΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ1.60-1.902-0u
2472ΓΕΡΛΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ-ΟΦΕΝΜΠΑΧ1.85-1.65
2507ΙΣΠ3ΣΕΡΣΕΝΤΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ Β'1.37-2.402-3O
3.20166950.2149.79OuOuuuOOuOOOOuuOOOuOuuuuOuuuOOuOuuuuOOuuuOOuOOOuuO10
1635ΟΥΛΠΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ-ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ1.78-1.720-0u
1729ΣΑΡΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑ-ΑΛ-ΝΑΣΡ1.82-1.683-2O
2340ΓΕΡ1ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ2.00-1.55
3.25111848.1251.88OOuOOOuuuuOOOOOOuuOuOuuOuuOOOOuuuOuuOuuOuuuOOOuOuO10
1707ΣΚΩΤΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ-ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ1.65-1.85
2383ΒΣΝ1ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ-ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ1.30-2.602-1O
3.30142151.2348.77OOuOOOOOOuOuOOOOuuuOOuuOOOuuOuOOuOOuOuuOuuuOOuuOOO30
1515ΒΟΥ1ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΣΟΦΙΑ-ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ1.40-2.302-1O
1805ΟΛΛ1ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ2.05-1.50
1806ΟΛΛ1ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-ΦΙΤΕΣΕ1.85-1.65
1985ΑΓΝΒΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ-ΤΣΟΡΛΙ1.85-1.65
2418ΑΓΝΝΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ2.00-1.553-1O
3.3589551.6248.38OOOuOuuOuuOuOOOOuuuOOuuOOuOOuuuOOuOOuuOOuOuuOOOuuu03
1524ΓΕΡ2ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ-ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ2.05-1.500-0u
1820ΚΡΟ1ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΧΑΪΝΤΟΥΚ1.52-2.020-2u
2347CWCΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΟΥΡΑΒΑ1.65-1.85
2501ΣΛΝ1ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΚΑΡΑΝ-ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ1.82-1.68
3.40124750.4449.56OuuOuOuOuOOuOuuOOuuuOOOuuuuOuOuOOuOuOOuOOOuOuuOOOO40
1545ΟΛΛ2AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ-ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ2.25-1.422-1O
1639ΔΑΝ1ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ-ΛΙΝΓΚΜΠΙ1.62-1.882-1O
3.4577247.2852.72OuuuOOOOOOuuuuOOuuuOuuuOOuOuOuuOOuOuuOOuOuOuuuuOuO10
1523ΤΟΥ1ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ2.05-1.500-1u
1634ΟΥΛΠΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΝΓΚΟΡ2.00-1.551-1u
1677ΑΓΓΤΜΠΕΡΤΟΝ-ΠΡΕΣΤΟΝ1.65-1.851-2O
1811ΛΙΠΡΜΟΝΟΠΟΛΙ-ΤΡΑΠΑΝΙ1.65-1.850-0u
1813ΛΙΠΡΓΚΑΒΟΡΑΝΟ-ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ1.75-1.753-0O
2474ΓΕΡΛΒΕΓΚΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΕΚ-ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ2.02-1.52
3.50159852.1347.87uuuOOOOuuuOOuOuOOOOuuOOOuuOuuuOOuuuOuOOuuuOuuuOOuu02
1532ΓΑΛ2ΝΙΟΡ-ΡΕΜΣ1.65-1.851-2O
1574ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΣΙΔΝΕΪ1.70-1.800-5O
1615ΙΣΡΑΣΧΟΝΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ1.50-2.051-1u
1921ΚΥΠ1AE ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΠΟΕΛ1.52-2.02
1936ΠΟΡΤΜΑΡΙΤΙΜΟ-ΜΠΡΑΓΚΑ1.60-1.90
2423ΑΓΝΝΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ1.85-1.651-0u
3.60123051.5448.46OuuOuuuuuuOOOuuuOuOOOOuuuOuOuuuuuOOOOOuOuuOuuOuOOu01
3.6573651.0948.91uOOuuuOuOuOuuuuuuOOuOOuuOuOOOuuuuuuOOuOOuuuOuOuuuO10
1556ΒΕΛ2ΡΟΖΕΛΑΡ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ1.68-1.820-3O
2416ΑΓΝΒΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ-ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ1.88-1.62
3.7040747.4252.58uOOuOuOOuuuOOOOOuuOuuuOOOOuuOuuuOOOOOOOOuuuOOOuuuO10
1596ΓΕΡ3ΑΑΛΕΝ-ΒΕΧΕΝ1.70-1.801-0u
1674ΑΓΓ2ΓΕΟΒΙΛ-ΛΙΝΚΟΛΝ1.55-2.000-2u
1788ΑΓΓΠΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΑΡΣΕΝΑΛ1.90-1.601-1u
2406ΑΓΝΒΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.-ΚΕΡΣΟΝ1.85-1.65
2537ΙΣΠ3ΠΕΡΑΛΑΝΤΑ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β1.40-2.301-2O
3.75138547.3652.64OOuuuuuOOuOOuOuuOOuOuuOuOOuOuuuuuOOuuOuuuuuOOuOOuO10
1760ΓΑΛ1ΜΕΤΣ-ΡΕΝ1.55-2.001-1u
1879ΙΣΠ1ΛΕΒΑΝΤΕ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ1.60-1.901-2O
3.8040348.3951.61uOuuOOOOOOuOOuuOOOuuuuuOuuuOuuuOOuuOuuuOuOuuOuuOOu01
2456ΓΕΡΛΧΙΛΝΤΕΣΧΑΪΜ-ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ1.85-1.65
2536ΙΣΠ3ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ-ΜΑΓΙΟΡΚΑ1.35-2.451-1u
3.8557848.2751.73OuOuOOuOOOOOuOuOOuOOOOOuuuuOuOOOOOOOuuOuuOuuOuuOuO10
3.9039444.9255.08OOOOOOOOOOOOuOuOuuuuuOuOOuOOuuuuOOuuOOOuuuuuOOuOOO30
1966ΓΕΡ1ΜΑΪΝΤΖ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.30-1.40
2420ΑΓΝΝΓΟΥΑΪΤΧΟΚ-ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ1.92-1.580-5O
3.9524351.4448.56uOOOOOuOuuOOOuuuOOuOOOuuuOuuuuuuOOuOuOOuOOuOuuOOuu02
1670ΑΓΓ2ΜΟΡΚΑΜ-ΚΟΒΕΝΤΡΙ1.60-1.902-0u
4.00176350.0949.91uuOOuuuOuOOuuOOOuuOOOOOuOuuuuOuuuOOOuOOOuuuuOuOuuu03
1563ΣΚΩΠΝΤΑΝΤΙ-ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ1.75-1.750-1u
1915ΡΩΣ1ΑΧΜΑΤ ΓΚΡΟΖΝΙ-ΖΕΝΙΤ1.45-2.150-0u
1916ΡΩΣ1ΤΟΣΝΟ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ1.45-2.151-3O
1959ΠΟΛ1ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ-ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ1.72-1.78
2319ΙΣΠ4ΚΛΑΜΠ ΧΑΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ-ΚΑΛΑΧΟΡΑ1.45-2.150-0u
2564ΒΕΛΚΚΟΡΤΡΑΪΚ-ΓΑΝΔΗ1.92-1.58
4.1044148.0751.93OOuuuOOuuOuuuOuuuOOOuuOOOOuOuuOuuOOOuOuuuuOuuuuuuu07
1700ΣΚΩ1ΦΟΡΦΑΡ-ΑΛΟΑ1.80-1.700-2u
1818ΝΑΦ1ΛΑΜΟΝΤΒΙΛ ΓΚ.ΑΡ.-ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ.1.65-1.850-1u
2403ΑΓΙΣΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ2.25-1.420-2u
4.1532846.3453.66OOuuOOOOOOOuOOOOOOOuOOuuOOOOuuOOOuuuuOOuOOuuuuuOOO30
2392ΑΙΓΠΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ-AΛ ΑΧΛΙ1.52-2.023-2O
4.2036048.8951.11OOOuuOOuOOuOuOOOuOuOOOOuuuuuOOOOuOuOOOuOuuOOOOuOuu02
2408ΑΓΝΒΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ-ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ2.10-1.481-1u
4.2566749.9250.08OuuuOOuOuOuOuOuOuOOuuOOOOuuOuuOOuuuuuuOOOuuuuuuuOO20
1922ΔΑΝ1ΡΑΝΤΕΡΣ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ2.15-1.45
1974ΑΓΓΚΚΡΟΥ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ2.15-1.45
2325ΠΑΡ1ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.72-1.780-2u
2429ΑΝΠΛΦΑΡΝΜΠΟΡΟ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ2.45-1.355-2O
4.3066746.3353.67OOuOuuuuuuOuOuOuOuOOuOuOuOOOuOOuuOOOuOOOOOOOuOuOOu01
1604ΛΙΠΡΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ-ΜΕΣΤΡΕ1.58-1.922-1O
1791ΓΕΡ2ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ1.60-1.901-1u
4.4038554.0345.97uOOuuuOOOuOuuOuOuOOOOOuuuuuuOuuOuuOuOuOOOOuOOuuuuu05
4.50109349.9550.05uuuuuOuuOuOuuOuOOuuuuOOuOuOuOuuOuuOuuuuOOOuuuuOuuO10
1865ΤΟΥ1ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ1.85-1.651-1u
2329ΠΑΡ1ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ1.75-1.752-4O
2482ΜΑΥ1ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ-ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ ΝΙΚΣΙΤΣ1.27-2.750-1u
2483ΜΑΥ1ΝΤΕΣΙΤΣ ΤΟΥΖΙ-ΖΕΤΑ1.37-2.401-2O
4.6046446.3453.66OOuOOOOOOOOuuOOOOuOuOOOOOuOuOuuuOOOOOuuuOuOOOOOuOO20
1564ΟΥΛΠΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ-ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ2.10-1.48
1979ΑΓΙΣΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ-ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ2.15-1.45
4.7028749.4850.52uOOOOuuOuuOOOOOuOOuuuOuOuuuOuOOOOOuuuuuOOOOOuOOuuO10
1612ΑΙΓΚΓΚΟΥΝΑ-ΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ1.40-2.300-1u
1882ΡΟΥ1ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ-ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ1.50-2.050-3O
2332ΠΑΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.85-1.651-2O
2352ΟΛΛ2ΟΣ-ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ2.60-1.30
2533ΙΣΠ3ΠΕΝΑ ΣΠΟΡ-ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ1.45-2.151-1u
4.7561349.7650.24uOOuOOOuOuuOOuOOuOuuuuuuOOuOOOOOuOOuuOOOuOOOuOuOOu01
1789ΟΚΡΝΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ1.75-1.750-0u
4.8029848.3251.68uuOOuuOuOuuOOOOOuOOOOOOOuuOOuOOOOOuOuOOOuOOOuuOuuO10
1631ΟΥΓ1ΧΑΛΑΝΤΑΣ-ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ1.90-1.601-0u
1822ΓΑΛ1ΑΜΙΑΝ-ΛΥΩΝ2.00-1.551-2O
4.9036447.5352.47OOuuOOOOOuOOuOOOOuuOOuOOOOuuOuOOuuuuuOOuOOuOuuuuOO20
1547ΟΛΛ2ΟΣ-ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ2.75-1.27
1752ΟΥΓ1ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ1.80-1.700-2u
1842ΡΟΥ1ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ-ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ1.50-2.050-0u
1851ΙΣΠ1ΜΠΕΤΙΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.75-1.750-1u
1854ΛΙΠΡΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ-ΛΕΤΣΕ1.55-2.001-1u
1867ΣΑΡΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ-ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ)2.00-1.552-2O
2314ΓΕΡΓΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ (Γ)-ΣΑΝΤ (Γ)2.05-1.50
2497ΣΕΡ1ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ1.80-1.702-1O
5.00101348.3751.63OuOOuOuOOuuuOuOuuuOuOuOuuOOuuOOOuuOuuuOuuOOOuOOuOu01
1787ΙΤΑ1ΚΙΕΒΟ-ΡΟΜΑ2.00-1.550-0u
5.1015141.0658.94uOOOOuOOuOuuOOuuOuOOOOOuOOuOuuOOuOOOuuuOuOOOOuOuuu03
1553ΡΟΥ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΚΟΛΕΝΤΙΝΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ-ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ1.58-1.920-1u
5.2032451.5448.46OuOOuOOOuOuuOuOOuOuuOOuOOuOuOOOOuuuuuuuOOOuOuOOOuO10
5.2545048.2251.78uOOOOuuOOOuOuOOOOOuOOOOOuOOuuOOuOuOOOuuuOOOOuOOOuO10
1794ΣΚΩΠΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ-ΣΕΛΤΙΚ2.00-1.552-2O
5.4030547.8752.13OuOOOuOuuOOOOOOuuuOOuuuOuOuuuuuuuuuuuOOuOOuOuOuuuu04
1732ΑΙΓΚΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ-ΑΛ-ΜΑΣΡΙ1.48-2.101-0u
1852ΑΥΣ1ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ1.75-1.750-0u
5.5063848.5951.41OOuOOOOOuOOuuOuuOOOOuuOuOOuOuOOuuOuOuuuuOOuOOOOOOO70
1741ΕΛΛ1ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1.70-1.801-4O
1848ΕΛΒ2ΒΟΛΕΝ-ΣΕΡΒΕΤ1.92-1.58
5.7018051.1148.89uOOuOOOOuOuuuOOOOuuOOOOOOOOuOuuuuOOuuuOuuOOuOuuOuu02
1503ΗΑΕ1ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ-ΑΛ ΑΪΝ2.30-1.401-2O
1718ΒΟΥ1ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ1.52-2.021-1u
2480CWCΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ-ΟΥΡΑΒΑ1.58-1.921-0u
5.7527143.9156.09uOOOuuuOOOuuOOOOOuuOuOOuuOOOOOOOuuuOuuuuuuOuOOuOuu02
5.9018645.1654.84OuOuOuOOuOOOuOuOOuOuuuuOuuuuOuuuuuuuOOuOOOuOOuOOOu01
1866ΣΑΡΑΛ ΦΑΤΕΧ-ΑΛ ΧΙΛΑΛ2.30-1.400-0u
6.0058747.1952.81OuuOOOuuuOuOuuOOuuOOOuOOuuuOuOOOuOOuuuuuOOOOOuuOOu01
1891ΙΣΠ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ2.45-1.350-2u
6.2552648.4851.52OOuuOOuOOuuOOuuuOOuOOuOOOOOOuuuOOuOOOuOOuOOOOuOuuO10
1905ΧΙΛ1ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ-ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ2.25-1.420-3O
6.5052042.8857.12uOOOOOOOOOuOuOuuOOuOOuOOOuOuOuOOuuOOOOOOOOOOuuOuOO20
1625ΓΕΡ1ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ2.15-1.450-1u
1706ΣΚΩΤΜΠΡΕΧΙΝ-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ2.02-1.521-2O
1774ΠΟΡΤΜΠΟΑΒΙΣΤΑ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ1.60-1.901-3O
7.0058340.1459.86OuOOuOOOOOOuuOuOOuOOuOOuuOOOuOOOuOOOOOOOuuOOOOOuOu01
1590ΑΓΓΠΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΤΣΕΛΣΙ1.85-1.651-0u
7.2520337.9362.07uOOuuOuuOOOOOOOuOuOOuuOOuOOOuOuOOOuOOuOOuuuOuOOuOO20
1695ΒΙΡΛΒΑΡΕΝΠΟΪΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ2.60-1.302-3O
7.5039943.1156.89OOuOOOOOuuuOOuOuOOuuOOOuOOOOuuuOOuuuuOOOOOuuOuOuOO20
1883ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ1.60-1.901-3O
1956ΤΟΥΚΣΙΒΑΣ ΝΤΟΡΤ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ2.60-1.30
2382ΒΣΝ1ΒΙΤΕΖ-ΣΑΡΑΓΕΒΟ1.58-1.920-3O
7.7519144.5055.50OOuOOOOuOOOOuOOuuOOuOuuuOOOOuOuOOOuOuuuuuOuOuOOOuO10
1880ΟΚΡΝΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ1.85-1.652-1O
8.5025742.8057.20OOOOOuuuuuOOOOOOuOuuOuuuOOOuOOuOuOOOOOOOuOOOOOuOOu01
1510ΑΙΓΚΜΑΣΡ ΦΚ-ΙΣΜΑΪΛΙ1.65-1.850-1u
1964ΤΟΥΚΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ2.15-1.45
8.7511143.2456.76OOuOOuOuOOOuuuOOuOuOOuOuOuOuOOOOuuOOuOuuOOuOOuOOOO40
2466ΓΕΡΛΡΟΚΛΙΝΓΚ ΒΟΛΚΙΝΓΚΕΝ-ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ2.30-1.400-6O
9.257635.5364.47OuOOuuuuOOOOOOuOuOOOuuuuuOOOuOOOOOOOOOOOuOOOOOuOOO30
1834ΚΥΠ1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ2.00-1.551-2O
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima