Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του άσσου -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.034427.2772.73OuuOOuuuOOOuOuOOOOOOOuOOOOOOOOuOOOOOuuOOuOOO30
1779ΕΛΛ1ΠΑΟΚ-ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ3.55-1.15
1.0539728.4671.54uOOOOuuuuOOOOuOOOOOOOuuOOOuOOOOuuOuOOOOOOOOOOOOOOO150
1627ΠΟΡΤΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΕΣΤΟΡΙΛ2.85-1.252-1O
1651WCHLΛΥΩΝ (Γ)-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Γ)2.85-1.250-1u
1.10138233.2166.79OOuOuOOuOuOOOuOOOOOuOOOuOOOuOOOuuuuuOuOOOOOOuuOOuO10
1491ΙΣΠ1ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΓΡΑΝΑΔΑ2.85-1.252-1O
1594ΙΣΠ1ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ4.50-1.082-1O
1597ΓΑΛ1ΜΟΝΑΚΟ-ΤΟΥΛΟΥΖ2.60-1.303-1O
2738ΑΡΠΛΑΛΑΣΧΕΡΤ-ΑΡΑΡΑΤ2.02-1.523-1O
1.1311642.2457.76uOOuuOuuOOOOuOuuuuOOuuuOuOuuOuOuOOuOuuOOOOOOOuuuOu01
2405ΑΡΜ1MΠΑΝΑΝΤΣ ΓΕΡΕΒΑΝ 2-ΑΛΑΣΚΕΡΤ 22.60-1.302-0u
1.1414533.1066.90uOOOOuuOOuuOOuOOuuuOuOuOOOOuOOuOOuOOuOOOOOOOOOOuOu01
1707ΑΓΓ1ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ2.60-1.30
2465ΒΙΡΛΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ-ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ2.15-1.456-1O
2580ΑΓΝΝΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.-ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ2.45-1.351-0u
2606ΓΕΡΛΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΙΣΧΕΝΤΕ2.45-1.353-0O
1.15214538.7961.21OuuuuOOOOuuOuOuuOOOOOuuOOOuOuuOOOOOOuOuOOOuuOOOuOO20
1.1619745.6954.31OOuuOOuuOOuuOuOuOOuOuuOuOOOuOOOuuuuuOuuOuOOOOuOOOu01
1437ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΤΕΛΣΤΑΡ2.75-1.271-0u
2542ΒΟΛΒΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ-ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ2.60-1.30
1.1838237.9662.04OOuOOOOOuOOuuOuuuuOuuuOOuOuuOOOuuOOOuuuOOOuuOOOOOO60
2501ΚΙΝΑΝΤΑΛΙΑΝ ΤΡΑΝΣΨΕΝΤ-ΛΙΖΙΑΝΓΚ1.90-1.602-1O
1.1910939.4560.55OOuuOOOOOOOuuuOuOOOOOuOuOuOOOuuuOOuuuOOuuuOuOOOOOO60
1433ΟΛΛ2ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ-ΑΚΙΛΙΖ 292.85-1.253-3O
1438ΟΛΛ2ΜΠΡΕΝΤΑ-ΟΣ3.15-1.204-1O
1.20305341.2458.76uOuOOOOOuOOuOOOuOuuOOuOOOOOuOOuOOOOOuuOuuOOuuOuuuO10
1517ΦΙΝ1ΕΛΣΙΝΚΙ-ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ2.15-1.451-1u
1531ΓΕΡ1ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΚΟΛΩΝΙΑ2.60-1.300-0u
1610ΒΕΔΓΚΕΝΚ-ΚΟΡΤΡΑΪΚ2.45-1.353-0O
2413ΤΣΧ2ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ-ΣΟΚΟΛΟΦ1.92-1.582-0u
2459ΣΛΝ1ΝΤΟΜΖΑΛΕ-ΡΟΥΝΤΑΡ2.02-1.523-0O
1.2346540.6559.35OOOOOuOOuOuOuOuOuOuuOuOuuOOOOOOOOuuOOOOuOuOOOuOOOO40
1432ΟΛΛ2ΚΑΜΠΟΥΡ-ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ2.85-1.254-1O
2534AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΜΑΝΤΟΥΡΑΪ ΣΙΤΙ3.30-1.183-1O
2545ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ1.80-1.701-0u
2625ΓΕΡΛΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ-ΠΙΡΜΑΣΕΝΣ1.80-1.703-1O
2639ΙΣΛ1ΒΑΛΟΥΡ-ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΟΛΑΦΣΒΙΚ2.25-1.42
2648ΠΟΛ2ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ-ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ1.90-1.602-0u
1.25344040.1759.83OuOuOuuOuOuuuOOuOuuOOOOuOuuOOOOOuOOOOuOuOOOOuOOOOu01
1710ΑΓΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΣΟΥΟΝΣΙ1.90-1.60
1743ΔΑΚΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΛΙΝΓΚΜΠΙ1.90-1.60
2461ΣΟΥ4ΤΟΡΝΣ-ΚΒΑΡΝΜΠΙ2.60-1.302-0u
1.2737945.9154.09uOOOOuOuOOuOOOuuOOOuuuOOOOOOuuuuOOuOOOuuuuuuuuOuuO10
1502ΑΓΝΛΤΟΡΚΙ-ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.2.30-1.402-0u
1814ΑΡΓ1ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ1.92-1.58
2521ΑΥΠΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.-ΠΑΡΑΜΑΤΑ ΙΓΚΛΣ2.75-1.275-0O
1.2880340.7259.28OuOuuuOOOOuOOuuOOOOuuuuuuuOuOOuuOOuuuOOOuOuOOuuOuO10
1452ΠΟΛΔΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ-ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ2.02-1.523-2O
1734ΣΟΥ1ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ-ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ1.92-1.58
1769ΤΣΧ1ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ1.92-1.58
2622ΓΕΡΛΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ-ΤΕΟΥΤΟΝΙΑ ΒΑΤΖ.-ΣΤΑΪΝΜΠ.1.88-1.624-2O
2707ΚΙΝΑΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ-ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ2.00-1.55
2721ΙΣΠ3ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β'-ΠΡΑΤ1.88-1.622-0u
1.30405243.4856.52OOOOOOuOOOOuOuuOOOuOOOuOOOOOuuuOOOOuuuOOOOuuOOuOuO10
1612ΡΩΣ1ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ-ΟΥΡΑΛ1.50-2.055-2O
1738ΤΟΥ1ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΡΙΖΕΣΠΟΡ2.30-1.40
1780ΕΛΛ1ΞΑΝΘΗ-ΒΕΡΟΙΑ3.15-1.20
1826ΣΟΥ1ΜΑΛΜΕ-ΕΡΕΜΠΡΟ2.30-1.40
1839ΒΕΛ1ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ2.05-1.50
1853ΣΙΓΚΧΟΜ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ2.15-1.45
1864ΙΛΚΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ-ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ2.00-1.55
2427ΑΛΓ1USM ΑΛΓΕΡΙ-ΜΠΑΤΝΑ1.52-2.023-0O
2548ΚΟΛ1ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ1.60-1.90
2572ΑΓΝΒΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.2.10-1.483-1O
2574ΑΓΝΒΣΤΟΚΠΟΡΤ-ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ2.00-1.551-1u
2762ΛΙΘ1ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ1.82-1.68
1.3390243.7956.21OuOuOuuOuOOOOuOuuOOOOuOOOOuuuOuOOOOOOOOuuuOuuOuOuO10
1401ΚΙΝ1ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ-ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ ΖΧΙΣΧΕΝΓΚ2.02-1.521-3O
1484ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ-ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ2.25-1.423-0O
1600ΜΑΡΟΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛ.-ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ1.68-1.824-0O
2429ΚΟΚΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ-ΛΕΟΝΕΣ Π.Σ.1.75-1.750-0u
1.35454244.6955.31OOuuuOuOOOOOuOuuuOOuOOuuuOuOuuOOOOOuOOuuuOOuOOOuOu01
1462ΙΣΠ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ2.15-1.453-1O
1516ΦΙΝ1ΛΑΧΤΙ-ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ1.75-1.751-1u
1818ΧΙΛ1ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ-ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ2.40-1.37
1831ΡΩΣ1ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ1.70-1.80
2438ΓΕΡΛΒΟΥΠΕΡΤΑΛ-ΣΠΡΟΚΧΟΒΕΛ2.15-1.450-1u
1.3762242.4457.56OOOuuOOOuuOOOOOOOOuOOOOuuuuOuOOOuuOOOOOOuOuOOOuuOO20
2404ΑΡΜ1ΓΚΑΝΤΖΑΣΑΡ ΚΑΠΑΝ 2-ΣΙΡΑΚΙ ΓΚΙΟΥΜΡΙ 21.85-1.652-1O
2626ΓΕΡΛΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ-ΝΟΤΤΙΝΓΚΕΝ2.30-1.40
2706ΚΙΝΑΣΕΝΖΧΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ-ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ1.92-1.581-2O
1.3881446.5653.44uOuOuOuuuuOOOOuOOOuuuuOuuuOuOuuOOOuOuOOuOuuOOuOOOO40
1456ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΜΠΡΕΪ1.92-1.582-1O
1790ΝΟΡ2ΣΑΝΤΝΕΣ-ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ1.92-1.58
2401ΑΖΕΠΚΑΠΑΖ-ΙΝΤΕΡ ΜΠΑΚΟΥ1.78-1.721-0u
2430ΚΟΚΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ-ΡΕΑΛ ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ1.88-1.623-0O
2517ΑΥΠΕΝΤΓΚΕΡΒΟΡΘ-ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ2.30-1.402-0u
2569ΑΓΝΒΜΠΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ-ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ2.10-1.485-2O
2598ΙΣΗΜΕΜΕΛΕΚ-ΝΤΕΛΦΙΝ1.68-1.82
2692ΟΥΓ1ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ1.88-1.623-1O
1.40567946.5653.44uuuuOuOuOuOuOOuOuOOuuOOuOOuuOOuuOOOuuOOOuuOuOuOOOu01
1422ΓΑΛ2ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΧΑΒΡΗ1.70-1.802-0u
1533ΓΕΡ1ΛΕΙΨΙΑ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ2.15-1.450-0u
1587ΣΚΩΠΑΜΠΕΡΝΤΙΝ-ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ1.70-1.800-2u
1593ΣΟΥ2ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ-ΓΚΕΦΛΕ1.80-1.703-0O
1621ΑΓΓΤΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ2.05-1.500-1u
1630ΣΑΡΑΛ-ΝΑΣΡ-ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ1.90-1.601-0u
2486ΡΩΣ2ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ-ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ1.52-2.022-1O
2590ΛΕΥΚΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ-ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ1.52-2.02
2714ΒΙΡΛΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ-ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ2.15-1.452-0u
1.4294750.6949.31uuOOuOOOOOOuuuuOuuuuuuuuuOOuOuOuOOOOOOOuOOOOuOuOOO30
1483ΙΑΠΔΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ-ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ1.68-1.824-0O
2419ΦΙΝ3ΚΛΟΥΜΠΙ 04-ΛΕΓΚΙΡΟΥΣ ΙΝΤΕΡ3.15-1.207-0O
2503ΑΡΓ2ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ.-ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ1.60-1.90
2575ΑΓΝΒΤΑΜΓΟΥΟΡΘ-ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ2.30-1.402-1O
2589ΙΡΛ1ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ-ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ2.02-1.523-1O
2709ΓΕΡΛΧΕΡΤΑ (ΕΡ.)-ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ2.15-1.452-2O
2758ΚΟΥΛΑΛ-ΑΡΑΜΠΙ-ΑΛ-ΤΑΝΤΑΜΟΝ2.02-1.52
1.45593748.4651.54OOuOOOOuuOuuOuuOuOuOOuuOuOuuOOuuOuuOuuOuuuuOOOOOOO70
1408ΓΕΡ2ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ1.90-1.602-1O
1412ΦΙΝ1ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ-ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ1.65-1.853-3O
1423ΓΑΛ2ΑΜΙΑΝ-ΑΖΑΞΙΟ1.75-1.752-1O
1563ΑΓΓΤΦΟΥΛΑΜ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ2.85-1.251-1u
1566ΑΓΓΤΠΡΕΣΤΟΝ-ΡΟΔΕΡΑΜ2.30-1.401-1u
1665ΑΜΕ1ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΣΙΚΑΓΟ2.05-1.502-1O
1685ΙΑΠ1ΚΑΣΙΜΑ-ΤΟΣΟΥ1.65-1.85
1699ΑΓΓ1ΜΠΟΛΤΟΝ-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ1.92-1.58
1771ΓΕΡ1ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.2.15-1.45
1793ΠΟΛΔΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ-ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.92-1.58
1823ΙΤΑ2ΒΕΡΟΝΑ-ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ1.55-2.00
1850ΓΑΛ2ΛΑΝΣ-ΛΑΒΑΛ1.55-2.00
2443ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ-ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ2.30-1.402-1O
2582ΑΓΝΝΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ2.25-1.421-0u
2664ΣΛΝ1ΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΝΤΡΙΤΣΕΒΟ-ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ1.72-1.78
2749ΠΕΡ1ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ-ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ1.85-1.65
1.4762850.8049.20OuuuOuOuuOOuuuOOuOOOuOOOuuOuuOOOuuuuOOOuuuOuuOuuuu04
1592ΣΟΥ1ΧΑΜΑΡΜΠΙ-ΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ1.82-1.684-0O
1798ΡΩΣ1ΡΟΣΤΟΦ-ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ1.35-2.45
2705ΚΙΝΑΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ.-ΜΕΪΖΟΥ ΧΑΚΑ2.05-1.501-0u
1.4882351.2848.72OuuOOOOuOuuuOOuOuOOuuuOOOuOuuuuOOOOuOuuuOOuOuuuOOu01
1266ΚΟΚΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ-ΝΤΕ ΠΟΠΑΓΙΑΝ1.58-1.920-2u
1549ΑΓΓ2ΚΕΜΠΡΙΤΖ-ΚΡΟΟΥΛΙ1.85-1.652-0u
1633ΣΑΡΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ-ΑΛ ΦΑΪΣΑΛΙ2.30-1.402-2O
1686ΙΑΠ1ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ-ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ1.55-2.00
1774ΔΑΚΜΠΡΟΝΤΜΠΙ-ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ1.92-1.58
2511ΑΡΓ2ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ-ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ1.58-1.924-1O
2528ΑΥΠΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ.-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ2.55-1.322-1O
2638ΙΣΛ1ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ.1.92-1.58
2667ΣΛΝ1ΓΚΟΡΙΤΣΑ-ΚΡΣΚΟ1.68-1.820-0u
1.50741349.1350.87OOOuOOOOuOuuuuuuuOuuOOuOOuuuuuOuuOOOuuuOuOOuOOuOuu02
1468ΑΜΕ1ΤΟΡΟΝΤΟ-ΧΙΟΥΣΤΟΝ2.05-1.502-0u
1557ΑΓΓ2ΠΛΙΜΟΥΘ-ΚΡΟΥ2.05-1.502-1O
1616ΤΟΥ1ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ1.70-1.800-0u
1643ΤΣΧ1ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ1.75-1.752-0u
1647ΠΟΛΔΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ-ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ1.75-1.752-0u
1649ΙΤΑ1ΤΟΡΙΝΟ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ2.85-1.251-1u
1672ΑΜΕ1ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ-ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ1.75-1.753-0O
1712ΓΕΡ2ΑΝΝΟΒΕΡΟ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ1.70-1.80
1726ΙΤΑ1ΚΑΛΙΑΡΙ-ΠΕΣΚΑΡΑ2.85-1.25
1778ΕΛΛ1ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ2.05-1.50
1834ΣΟΥ2ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ-ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ1.90-1.60
2474ΟΥΖ1ΠΑΧΤΑΚΟΡ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ-ΝΑΒΜΠΑΧΟΡ1.52-2.021-0u
1.5271650.8449.16uuuOuuuuuOOuuOOOuuOuOuOuOuOuOuuuuuOOuuuOuOuOuuOuuO10
1400ΣΙΓΚΧΟΜ ΓΙΟΥΝ.-ΓΚΙΛΑΝΓΚ2.30-1.403-0O
1706ΑΓΓ1ΣΚΑΝΘΟΡΠ-ΚΟΒΕΝΤΡΙ1.82-1.68
2513ΑΥΣΠΧΟΛΑΝΤ ΠΑΡΚ ΧΟΚΣ-ΛΟΓΚΑΝ ΛΑΪΤΙΝΓΚ3.35-1.17
2636ΙΣΛ1ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ-ΑΚΟΥΡΕΡΙ2.02-1.52
2742ΚΥΠΔΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ-ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ1.92-1.580-1u
1.5378148.4051.60OuuOuuOOOuuuOOOuuuOuuuOOuOOOuuuOuuuuOuOOOuuuOuuOOu01
1445ΔΑΚΡΑΝΤΕΡΣ-ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ1.75-1.750-0u
1576ΣΚΩ1ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ1.92-1.584-1O
1617ΣΚΩΤΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.-ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ1.92-1.582-2O
1667ΜΕΞΤΙΓΚΡΕΣ-ΤΙΧΟΥΑΝΑ1.85-1.653-0O
2565ΑΓΝΒΦΙΛΝΤΕ-ΓΟΡΤΣΕΣΤΕΡ2.25-1.424-2O
2644ΠΑΡ1ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ1.90-1.600-0u
1.55661049.1450.86uOOOOuuOuOuuuuuOOOuuOuuuOOuuOuuuOOOOOuOuOOuuuuuOuO10
1449ΒΕΔΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ2.15-1.453-1O
1569ΑΓΓΠΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΧΑΛ1.90-1.600-0u
1585ΣΚΩΤΦΟΛΚΕΡΚ-ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ1.82-1.682-2O
1702ΑΓΓ1ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ-ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ2.02-1.52
1729ΙΤΑ1ΤΖΕΝΟΑ-ΚΙΕΒΟ2.00-1.55
1754ΤΣΧ1ΤΕΠΛΙΤΣΕ-ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ1.58-1.92
1761ΠΟΡ2ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ-ΒΙΖΕΛΑ1.58-1.92
1811ΑΜΕ1ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝ.-OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ2.05-1.50
1815ΑΡΓ1ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ1.58-1.92
1846ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ1.70-1.80
2657ΠΟΛ3ΡΑΚΟΦ ΣΖΕΣΤΟΣΧΟΒΑ-ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ1.80-1.701-0u
1.5875151.6648.34uOuOuOuOuOOuuuOOuuOuuOuOuOuOOuOuuuOOOuOOuOOuOuuOuO10
1492ΑΓΝΛΟΛΝΤΕΡΣΟΤ-MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ1.90-1.602-0u
1604ΡΟΥ1ΚΛΟΥΖ-ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ1.52-2.02
1801ΜΕΞΤΟΛΟΥΚΑ-ΚΕΡΕΤΑΡΟ1.80-1.70
2476ΙΣΗΜΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ-ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΕΚΟΥ.1.60-1.902-1O
2647ΠOΛΔΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ-ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ1.68-1.821-1u
1.60803150.6249.38OuuOOOOOOuOOuOOuOOOOuOOOOuOOuOOuuOuuOOOOOOOOuOOuuu03
1404ΔΑΚΟΝΤΕΝΣΕ-ΧΟΡΣΕΝΣ1.65-1.852-1O
1409ΓΕΡ2ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ-ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ1.60-1.903-0O
1417ΓΑΛ2ΓΚΑΖΕΛΕΚ-ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ1.75-1.751-0u
1504ΣΙΓΚΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ-ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ2.10-1.484-2O
1523ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ-ΠΙΖΑ1.40-2.300-0u
1527ΙΤΑ2ΤΡΑΠΑΝΙ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ1.60-1.902-0u
1674ΑΜΕ1ΣΙΑΤΛ-ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ1.85-1.653-3O
1776ΕΛΛ1ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ1.60-1.90
2435ΓΕΡΛΣΤΙΝΜΠΑΧ-ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ1.85-1.651-1u
2502ΓΕΡΛΙΕΝΑ-ΛΕΙΨΙΑ ΙΙ2.05-1.501-1u
2561ΔΑΝ2ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ-ΣΚΙΒΕ1.70-1.80
2702ΧΙΛ2ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ-ΝΙΟΥΜΠΛΕΝΣΕ1.78-1.72
1.6265551.6048.40uOOOuuuOuOuOOuuuOOuOuuOuOuuuOOuuuuOOuuuuuuOuOuOOOu01
1498ΑΓΝΛΓΚΙΣΕΛΙ-ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ1.92-1.581-1u
1701ΑΓΓ1ΤΣΑΡΛΤΟΝ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ1.90-1.60
1791ΝΟΡ2ΣΤΡΟΜΕΝ-ΑΡΕΝΤΑΛ1.85-1.65
2683ΟΥΡ1ΠΕΝΙΑΡΟΛ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ2.00-1.551-1u
2760ΛΕΤ1ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ-ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ1.58-1.92
1.6375949.0150.99OuuOuuuOuOOuuuOuOOuuuuOOuOOOOOOuOOuOOuuOuOuOuuuOuu02
1505ΚΙΝ1ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ-ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ1.75-1.754-0O
1788ΝΟΡ2ΓΙΕΡΒ-ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ1.72-1.78
1804ΜΑΡΟΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ-ΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ ΚΕΝΙΦΡΑ1.37-2.40
2439ΙΡΛ1ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ-ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ1.80-1.701-1u
2463ΤΟΥ2ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ1.58-1.922-0u
2604ΓΕΡΛΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΙΙ-ΓΚΑΡΧΙΝΓΚ2.30-1.40
2608ΓΕΡΛΜΕΠΠΕΝ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΕΡ.)2.15-1.45
2733ΛΙΠΡΟΛΜΠΙΑ-ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ1.80-1.701-0u
1.65775050.9349.07OuuOOuuOOuOOuOuuOuOuOOOuOuuOuOOOOOuOOuuOOuOOuOuOuO10
1420ΓΑΛ2ΝΙΜ-ΟΣΕΡ1.65-1.850-1u
1535ΓΕΡ1ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΧΕΡΤΑ1.90-1.602-0u
1582ΣΚΩ2ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ-ΕΛΓΚΙΝ2.10-1.483-2O
1622ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΠΕΡΝΛΙ1.60-1.900-2u
1654ΑΜΕ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ-ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 1.75-1.752-0u
1668ΑΜΕ1ΝΤΑΛΑΣ-ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ1.85-1.652-2O
1675ΑΜΕ1ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ-ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ2.00-1.550-0u
1794ΙΣΠ2ΚΟΡΔΟΒΑ-ΜΙΡΑΝΤΕΣ1.70-1.80
2436ΓΕΡΛΦΚ ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ1.90-1.602-1O
2491ΑΥΠΚΡΟΪΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. ΝΕΟΙ2.45-1.351-2O
2537AYΠΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ-ΜΠΑΛΚΑΤΑ2.60-1.30
2562ΔΑΝ2ΧΟΜΠΡΟ-ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ1.90-1.60
1.6777950.4549.55OuOuOOOuOuuuuuOOOOOuuOuOOuuOOuOuOOOOuuOuuuuOOuOOuO10
1497ΑΓΝΛΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ-ΜΠΡΟΜΛΕΪ2.00-1.550-2u
1500ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.-ΤΡΑΝΜΙΡ1.85-1.650-1u
1552ΑΓΓ2ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΕΞΕΤΕΡ1.82-1.681-3O
1586ΣΚΩΤΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ-ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ1.65-1.855-0O
1611ΝΟΡ1ΜΠΡΑΝ-ΒΙΚΙΝΓΚ1.55-2.001-1u
1684ΑΥΣΛΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ2.02-1.52
1704ΑΓΓ1ΟΞΦΟΡΝΤ-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ1.85-1.65
2406ΑΡΜ1ΠΙΟΥΝΙΚ ΓΕΡΕΒΑΝ 2-AΡΑΡΑΤ ΕΡΕΒΑΝ 21.85-1.652-2O
2420ΦΙΝ3ΚΑΠΑ-ΕΣΠΑ1.92-1.582-1O
2433ΓΕΡΛΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ-ΜΠΑΕΡΟΥΘ2.25-1.421-0u
2473ΗΑΕ1ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΪ-ΜΠΑΝΙΓΙΑΣ2.55-1.322-2O
2624ΓΕΡΛΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ-ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ2.00-1.551-1u
2650ΠΟΛ2ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣ.-ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ1.70-1.803-1O
1.6864151.6448.36uOuOuuuOuuuuOuOuuuOuuOOuuuuOuOOuOOOOuuuuuOuuOOuuOu01
1447ΒΕΔΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ-ΤΟΥΜΠΙΖΕ1.60-1.901-1u
1673ΜΕΞΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΑΤΛΑΣ1.65-1.851-2O
1789ΝΟΡ2ΡΑΝΧΑΪΜ-ΑΣΑΝΕ1.80-1.70
2484ΡΩΣ2ΤΟΣΝΟ-ΣΠΑΡΤΑΚ 21.65-1.851-1u
2609ΓΕΡΛΛΟΥΜΠΕΚ-U.L.M ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ1.80-1.701-0u
1.70860551.7648.24uOuuOuOOuOuOuOOOuOOOuOOOOOuOuOuOOOOuuOuOuuOOuuOOuu02
1607ΕΛΒ1ΛΩΖΑΝΝΗ-ΒΑΝΤΟΥΖ2.15-1.451-3O
1615ΙΣΠ2ΛΕΒΑΝΤΕ-ΟΒΙΕΔΟ1.45-2.151-0u
1652ΑΜΕ1ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ-ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ1.90-1.601-2O
1664ΑΜΕ1ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ2.15-1.452-3O
1708ΑΓΓ1ΣΑΟΥΘΕΝΤ-ΜΠΕΡΙ1.85-1.65
1752ΧΙΛ1Ο ΧΙΓΚΙΝΣ-ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ1.88-1.62
1758ΜΑΡΟΚΕΝΙΤΡΑ-ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ1.38-2.35
1775ΕΛΛ1ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 19081.85-1.65
1787ΝΟΡ2ΦΛΟΡΟ-ΕΛΒΕΡΟΥΜ1.82-1.68
1840ΚΡΟ1ΟΣΙΓΙΕΚ-ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ1.60-1.90
2525ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ-ΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ2.60-1.303-1O
2577ΑΓΝΝΜΠΑΘ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ.2.25-1.422-1O
2593ΛΕΥΚΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ-ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ1.60-1.90
2675ΤΟΥ2ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ-ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ1.90-1.601-0u
2680ΗΑΕ1ΑΛ ΑΪΝ-AΛ ΒΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ2.40-1.373-2O
1.72112752.3547.65OuuOuuuuuOuOOuuOOuOuOOOOuuuuOuOuOuOOOOOuuuOOuuuOuO10
1503ΑΓΝΛΓΙΟΡΚ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ2.02-1.522-2O
1644ΝΑΦ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ-ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ.1.50-2.052-1O
1731ΝΟΡ2ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ-ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ2.05-1.50
1858ΑΥΣ2ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ-ΛΙΝΤΖ1.80-1.70
1862ΝΟΡ2ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΣΤΑΡΤ1.92-1.58
2458ΣΛΟ1ΤΡΕΝΤΣΙΝ-ΖΙΛΙΝΑ2.00-1.552-1O
2499ΑΥΠΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ1.92-1.58
2527ΑΥΠΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΜΠΛΟΥ ΙΓΚΛΣ2.55-1.324-2O
2529ΑΥΠΧΑΜΕ ΣΙΤΙ-ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ1.92-1.580-1u
2652ΠΟΛ2ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ-ΤΙΣΧΙ 711.55-2.003-0O
2681ΟΥΡ1ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ-ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ1.70-1.801-0u
2731ΛΙΠΡΠΡΑΤΟ-ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ1.70-1.801-0u
2743ΚΥΠΔΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ1.70-1.800-1u
2750ΠΕΡ1ΣΠΟΡ ΡΟΖΑΡΙΟ-ΝΤΕΠ. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ1.65-1.85
2755ΑΡΠΛΠΙΟΥΝΙΚ ΥΕΡΕΒΑΝ-ΜΠΑΝΑΝΤΣ1.58-1.92
1.75814852.2047.80uuOOOOOuOOOOOuuuOuuOuuuOOuuOOuOOOuOOOOOOOuOOOuOOuO10
1424ΓΑΛ2ΤΟΥΡ-ΚΛΕΡΜΟΝ1.80-1.703-0O
1519ΦΙΝ1ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ1.60-1.903-1O
1521ΓΑΛ3ΚΙΟΥΒΕΓΙ-ΚΟΝΣΟΛΑΤ1.52-2.020-2u
1541ΙΝΠΛΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ-ΖΟΜΠΑΧΑΝ1.50-2.053-3O
1544ΡΩΣ1ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ-ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ1.45-2.150-1u
1546ΔΑΚΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ2.05-1.503-1O
1568ΑΓΓΤΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΓΟΥΙΓΚΑΝ1.80-1.701-0u
1770ΑΓΓΠΤΟΤΕΝΑΜ-ΑΡΣΕΝΑΛ2.30-1.40
1803ΒΕΔΜΟΥΣΚΡΟΝ-ΡΟΖΕΛΑΡ2.00-1.55
1821ΙΤΑ2ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ-ΑΒΕΛΙΝΟ1.60-1.90
1835ΤΣΧ1ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ1.52-2.02
2531ΑΥΠΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ-ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ2.02-1.523-0O
2595ΛΕΥΚΜΙΝΣΚ-ΙΣΛΟΧ1.58-1.922-0u
2632ΓΕΡΛΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ2.25-1.425-1O
2726ΙΣΠ3ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ-ΟΣΠΙΤΑΛΕΤ1.60-1.900-0u
2756ELCAΡΕΝΤΙΝΓΚ (ΡΕΖ.)-ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ (ΡΕΖ.)2.05-1.50
1.7765053.0846.92uuuuuOuOOOOuOOOOuuOuuOuOuuuuuuuuuuuOuuuOuuOuuOuuuu04
1551ΑΓΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ-ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ1.75-1.751-0u
1659ΑΡΓ1ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ-ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ1.52-2.020-1u
1838ΑΥΣ2ΧΟΡΝ-ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ1.70-1.80
2426ΑΛΓ1ΣΑΟΥΡΑ-MC ΑΛΓΕΡΙ1.42-2.250-0u
2479ΡΩΣ2ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ -ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ1.32-2.550-0u
2641ΠΑΡ1ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ1.92-1.58
1.7844248.6451.36OOOOOuOuOOuOuuOOuOuuOuuuuOuuuOuOuOOOOOOOOuuOOuOuuO10
1660ΑΡΓ1ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ1.52-2.020-0u
2422ΓΕΡΛΙΛΕΡΤΙΣΕΝ-1860 ΡΟΣΕΝΧΑΪΜ1.85-1.652-3O
2480ΡΩΣ2ΤΑΜΠΟΦ-ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ1.37-2.401-0u
2587ΑΒΠΛΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ-ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ1.92-1.581-0u
1.80842252.5147.49OuuOuOuuuOuuuOuOuuuuOuuuuOOOOOOuOOuOOOOuOuuuuOOuOO20
1415ΤΟΥ1ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ-ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ1.75-1.750-0u
1443ΙΣΠ2ΕΛΤΣΕ-ΑΛΜΕΡΙΑ1.60-1.902-3O
1461ΣΚΩΠΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΙΝΒΕΡΝΕΣ2.00-1.554-0O
1530ΤΟΥ1ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ-ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ2.05-1.503-0O
1562ΑΓΓΤΝΤΕΡΜΠΙ-ΓΟΥΛΒΣ1.68-1.823-1O
1589ΣΚΩΠΧΑΡΤΣ-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ1.65-1.852-2O
1696ΙΤΑ1ΡΟΜΑ-ΛΑΤΣΙΟ2.45-1.35
1723ΦΙΝ1ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ-ΒΑΑΣΑ1.45-2.15
1744ΕΛΛ2ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904-ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.55-2.00
1750ΙΣΠ1ΜΠΕΤΙΣ-ΑΛΑΒΕΣ1.45-2.15
1772ΙΤΑ2ΝΟΒΑΡΑ-ΜΠΡΕΣΙΑ1.75-1.75
1825ΣΟΥ1ΚΑΛΜΑΡ-ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ1.80-1.70
2468CHLΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.75-1.75
2699ΧΙΛ2ΣΑΝ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΕ ΑΡΙΚΑ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ ΝΤΕ ΤΑΛΚΑ1.70-1.80
1.8148947.2452.76OuuuOuOOuuOuuOuuuuuOuuOOuOuOOOuuOuOOuuOOOOOuuuOOOu01
1241ΒΕΝΚΑΡΑΚΑΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ1.58-1.923-1O
1538ΙΝΠΛΝΑΦΤ-ΣΑΜΠΑ ΜΠΑΤΕΡΙ1.37-2.401-2O
1737ΕΛΒ2ΛΕ ΜΟΝΤ-ΒΙΛ1.70-1.80
2440ΙΡΛ1ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ-ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ1.65-1.850-1u
2560ΔΑΝ2ΚΟΓΚΕ-ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ1.50-2.05
2563ΔΑΝ2ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ-ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ1.65-1.85
2591ΛΕΥΚΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ-ΝΤΝΙΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΦ1.60-1.90
1.8266353.2446.76OOOuuuuOuOOOuuuuOuuuuuOuOuuuOOOOuOuuOuuuOuuOOOuOuu02
1742ΠΟΛΔΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ-ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ1.75-1.75
1762ΠΟΡ2ΠΕΝΑΦΙΕΛ-ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ1.58-1.92
1805ΝΟΡ1ΟΝΤ-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ1.90-1.60
2645ΠOΛΔΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ-ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ1.78-1.720-2u
2666ΣΛΝ1ΤΣΕΛΙΕ-ΚΟΠΕΡ1.52-2.02
2668ΝΚΡ2ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ-ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ1.70-1.803-1O
2717ΠΕΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ.-ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ1.65-1.850-1u
1.8344152.8347.17uuuOOOOOuOuuOuuOuuOOOuuuuuOOuuOOuOuOOOuOOOOuuOuuuO10
2494ΑΥΠΓΟΥΕΣΤ ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΠΙΡΚΑΛΑ-ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ2.25-1.421-0u
2653ΠΟΛ2ΣΤΟΜΙΛ-ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ1.58-1.921-1u
2711ΒΙΡΛΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ1.85-1.654-1O
2727ΙΣΠ3ΟΥΝΙΟΝ ΜΟΥΤΙΛΒΕΡΑ-ΙΖΑΡΑ1.55-2.000-0u
1.85699153.5046.50OuuOOuuuuOuOuOOOuuOOuOuuuuuuOOuOOOOuOuOOuuuOuuuuOO20
1457ΙΡΛΠΝΤΕΡΙ-ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ1.78-1.722-2O
1488ΓΕΡ2ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ1.70-1.801-1u
1548ΑΓΓ2ΜΠΑΡΝΕΤ-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ1.70-1.803-1O
1574ΣΚΩ1ΜΠΡΕΧΙΝ-ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ1.75-1.751-0u
1605ΡΟΥ1ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ-ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ1.50-2.053-2O
1614ΙΣΠ2ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ-ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ1.60-1.901-1u
1678ΙΑΠ1ΤΟΚΥΟ-ΧΙΡΟΣΙΜΑ1.78-1.721-0u
1746ΠΟΡ2ΠΟΡΤΟ Β'-ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄1.85-1.65
1773ΒΕΛ1ΟΣΤΑΝΔΗ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ1.75-1.75
2460ΣΟΥ4ΧΑΝΙΝΓΚΕ-ΒΑΡΜΝΤΟ2.25-1.422-2O
2579ΑΓΝΝΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ-ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ2.55-1.323-2O
2654ΠΟΛ3ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ-ΠΟΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ1.70-1.801-1u
2700ΧΙΛ2ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ1.70-1.801-2O
2734ΛΙΠΡΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ-ΤΟΥΤΟΚΟΥΟΪΟ1.65-1.852-1O
1.8765951.2948.71OOOOOuOuOuuuuuuuOOuOOOuuOuuuuOOuOOuOuOOuuOOOOOOuuO10
2693ΟΥΓ1ΟΥΙΠΕΣΤ-ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ1.60-1.901-2O
1.8832552.3147.69uOuuuuOOOuOuuOuOuuuuuuOuuuuuuuOOOuOOuuuOOuOuuuuOOu01
2510ΑΡΓ2ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ-ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ1.45-2.15
2672ΤΟΥ2ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. ΣΠΟΡ-ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ1.85-1.65
1.90962953.7046.30OOuuOuOuOuOOOuOuuOOuuuOuOOOOOOuuuOOuOuuuOOuuuOOuOO20
1421ΓΑΛ2ΟΡΛΕΑΝ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 931.75-1.754-0O
1532ΓΕΡ1ΜΑΪΝΤΖ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ1.90-1.601-2O
1570ΑΓΓΠΣΤΟΟΥΚ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ1.65-1.850-0u
1641ΓΑΛ1ΜΟΝΠΕΛΙΕ-ΛΙΛ1.80-1.700-3O
1722ΚΥΠAEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ1.75-1.75
1755ΤΣΧ1ΚΑΡΒΙΝΑ-ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ1.60-1.90
1.9171749.5150.49uOuOOuuOuuOOOuOOuuuuOuOOOOuuOuOuuuuOuOOOOuOuOuOOOu01
1510ΓΕΡ3ΣΟΝΕΝΧΟΦ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ1.75-1.750-0u
1565ΑΓΓΤΛΙΝΤΣ-ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ1.90-1.603-3O
1579ΣΚΩ2ΚΛΑΪΝΤ-ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ1.90-1.601-1u
1584ΣΚΩΤΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ-ΜΟΡΤΟΝ1.70-1.803-1O
1626ΙΣΔΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ1.60-1.902-0u
1859ΑΥΣ2ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ-ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ1.92-1.58
2410ΑΥΠΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ.-ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ1.90-1.600-3O
2445ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ1.82-1.680-0u
2555ΤΣΧ2ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ-ΖΝΟΖΜΟ1.82-1.682-1O
2605ΓΕΡΛΣΑΛΝΤΙΝΓΚ-ΧΕΪΝΙΝΓΚ-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ ΙΙ2.02-1.526-0O
2614ΓΕΡΛΜΠΕΡΛΙΝΕΡ-ΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ1.92-1.58
1.9279149.8150.19uuuuuuuOuOuuOuuuOuOuOuOOOuuuOOuuOuOuuOuOuuOuOuuuuO10
1486ΠΟΡ2ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ-ΛΕΪΣΟΕΣ1.65-1.853-3O
1545ΑΥΣ1ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ1.78-1.724-1O
1581ΣΚΩ2ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ1.72-1.781-0u
1628ΜΑΡΟΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ-ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ1.40-2.301-0u
1676ΙΑΠ1ΣΙΜΙΖΟΥ-ΣΕΝΤΑΪ1.72-1.780-3O
1688ΚΙΝ1ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ-ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ.1.70-1.802-2O
2405ΒΕΝΑΤΛΕΤΙΚΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ-ΑΡΑΓΚΟΥΑ1.82-1.68
2428ΙΣΠ3ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ-ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ1.52-2.02
2485ΡΩΣ2ΚΙΜΚΙ-ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ1.48-2.101-1u
2660ΠΟΛ3ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ-ΡΙΜΠΝΙΚ1.65-1.850-1u
2739ΑΡΠΛΓΚΑΝΤΖΑΣΑΡ-ΣΙΡΑΚ1.55-2.003-2O
2747ΠΕΡ1ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ-ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ1.65-1.85
1.9329552.2047.80OOOuOOOOOOuOOuuOOOuOOuuOuOuuuuOuOuuOuuOOuOuuuOuOuu02
1448ΒΕΔΛΕΟΥΒΕΝ-ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ.1.60-1.901-0u
1601ΠΟΡ2ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β'-ΜΠΡΑΓΚΑ Β'1.72-1.782-1O
1666ΜΕΞΜΟΝΑΡΚΑΣ-ΠΟΥΜΑΣ1.90-1.604-0O
1816ΑΡΓ1ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ1.62-1.88
2583ΑΓΝΝΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ-ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ2.40-1.370-5O
1.95494554.3245.68OOuuOuuuOOuOuOOuuuOOuuuuuuuuuOuuOuuuOOuuuOuuuuuOOu01
1411ΜΑΡΟΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ-ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ1.40-2.302-1O
1428ΓΑΛ3ΚΟΝΚΑΡΝΟ-ΚΡΕΤΕΪΓ1.65-1.851-3O
1467ΧΙΛ1ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ-ΤΕΜΟΥΚΟ1.70-1.801-0u
1529ΝΑΦ1ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ-ΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ1.58-1.921-2O
1560ΑΓΓΤΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ-ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ1.60-1.902-0u
1561ΑΓΓΤΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ1.60-1.901-0u
1639ΓΑΛ1ΝΑΝΤ-ΛΟΡΙΑΝ1.80-1.701-0u
1714ΡΩΣ1ΟΥΦΑ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ1.35-2.45
1718ΕΛΒ1ΤΟΥΝ-ΣΙΟΝ2.15-1.45
1760ΠΟΡ2ΦΑΦΕ-ΒΙΣΕΟΥ1.82-1.68
1765ΠΟΡ2ΚΟΒΙΛΙΑ-ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ1.65-1.85
1799ΙΣΠ1ΕΪΜΠΑΡ-ΛΕΓΚΑΝΕΣ1.55-2.00
1837ΣΟΥ1ΣΙΡΙΟΥΣ-ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ1.80-1.70
1863ΣΟΥ2ΒΑΡΝΑΜΟ-ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ1.85-1.65
2553ΤΣΧ2ΤΡΙΝΕΚ-ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ1.72-1.78
2592ΛΕΥΚΓΚΟΜΕΛ-ΣΛΑΤΣΚ1.40-2.30
2633ΓΕΡΛΡΟΝΤΙΝΧΑΟΥΖΕΝ-ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΡ.2.05-1.502-2O
2673ΤΟΥ2ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ-ΣΑΝΛΙΟΥΡΦΑΣΠΟΡ1.60-1.902-0u
2686ΟΥΡ1ΣΕΡΡΟ-ΦΕΝΙΞ1.75-1.751-0u
2697ΧΙΛ2ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ1.58-1.921-1u
1.9899754.1645.84uuOOuuOOuuOOuuOuOOOuuOuuOOuuOuOuuOuuOOuOuOOOuuOuOO20
1446ΑΥΣ2ΝΟΪΣΤΑΝΤ-ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ1.75-1.752-0u
1465ΑΡΓ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ1.45-2.152-2O
1550ΑΓΓ2ΚΑΡΛΑΪΛ-ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ1.82-1.682-1O
1573ΣΚΩ1ΑΛΟΑ-ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ1.80-1.701-0u
1671ΜΕΞΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ-ΛΕΟΝ1.90-1.601-1u
1683ΝΚΡ1ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ.-ΣΟΥΓΟΝ1.78-1.721-2O
1698ΑΓΓ1ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΟΛΝΤΑΜ1.65-1.85
1705ΑΓΓ1ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ1.92-1.58
1819ΜΕΞΠΟΥΕΜΠΛΑ-ΝΕΚΑΞΑ1.68-1.82
1848ΕΛΒ2ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ-ΣΕΡΒΕΤ1.92-1.58
2434ΓΕΡΛΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ 96 ΙΙ1.58-1.924-1O
2498ΑΥΠΓΚΕΛΟΝΓΚ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ-ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΪΝΤΣ1.92-1.582-2O
2523ΑΥΠΝΟΡΘΕΡΝ ΦΙΟΥΡΙ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ3.55-1.15
2573ΑΓΝΒΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ2.02-1.525-1O
2640ΜΕ2ΝΤΟΡΑΔΟΣ-ΧΟΥΑΡΕΣ1.48-2.100-2u
2748ΠΕΡ1ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ-ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ1.75-1.75
10.0022140.7259.28OOuuOuuOOOuOOOOuOOOOuuuOOOOOOuOOOuOOOuuOuOOOOOuuOO20
1653ΠΟΡΤΤΣΑΒΕΣ-ΠΟΡΤΟ1.85-1.650-2u
10.509341.9458.06OOOOuOuuOOuOOOOOuuOuOOuuuOOuOuOuuOOuOuOuOOuOuOuuuO10
1650ΙΣΠ1ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ2.85-1.250-3O
11.008748.2851.72uuOuuOuuOuuOuuuOuOuOOOOOOuuOOOuOOOuOOOOOuuOOOOOOuu02
2417ΕΣΘ1ΤΟΥΛΕΒΙΚ-ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ2.60-1.300-2u
15.004537.7862.22OOuuOuuOOOOOuOOuuOuuuOOuOOuuOOuOOOOOOOuuOOuOO20
1820ΡΩΣ1ΤΟΜ ΤΟΣΚ-ΖΕΝΙΤ2.45-1.35
2.00949653.7646.24OOuOOOuOuOuuuuOuOOuuOOuuuOuuuuOOuuuuOOuOOuuOOOOuuu03
1405ΑΥΣ2ΛΙΝΤΖ-ΧΟΡΝ1.65-1.851-4O
1450ΓΕΡ1ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΣΑΛΚΕ2.00-1.551-4O
1463ΙΡΛΠΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ-ΛΙΜΕΡΙΚ1.90-1.601-1u
1522ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ-ΤΣΕΖΕΝΑ1.70-1.802-3O
1590ΣΚΩΠΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ-ΝΤΑΝΤΙ1.85-1.652-3O
1598ΙΣΔΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ1.50-2.051-0u
1727ΙΤΑ1ΕΜΠΟΛΙ-ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ1.90-1.60
1786ΝΟΡ1ΣΤΑΜΠΑΕΚ-ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ1.90-1.60
1792ΝΟΡ2ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ-ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ1.90-1.60
1833ΙΣΠ2ΟΥΕΣΚΑ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ1.55-2.00
1836ΣΟΥ1ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ-ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ2.05-1.50
2444ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ2.10-1.481-1u
2448ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ-ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ1.58-1.920-0u
2522ΑΥΠΑΠΙΑ ΛΙΧΑΡΝΤ-ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΥΜΠΙΚ2.30-1.40
2588ΑΝΠΛΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ-ΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ1.75-1.75
2646ΠOΛΔΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.65-1.85
2689ΑΡΓ3ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ-ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ1.52-2.020-2u
2708ΚΙΝΑΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ-ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡΜΠΙΝΓΚ1.52-2.02
2712ΒΙΡΛΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ-ΑΡΝΤΣ2.05-1.501-1u
2.0286051.6348.37uuOuuuuOuOOOOOOOOuOuuuOuuuuuOOuOOOuOOOOuOOuOuOuOOu01
1496ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ-ΡΕΞΑΜ1.90-1.601-1u
1499ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.2.02-1.520-0u
2457ΡΟΥΔΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ-ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ1.40-2.300-0u
2464ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΝΤΕΛ ΤΖΟΥΛΙΑ-ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟΣ1.68-1.822-1O
2508ΑΡΓ2ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ-ΣΠ. ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ1.52-2.02
2524ΑΥΠΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΣΙΤΙ-ΟΛΙΜΠΙΚ3.45-1.161-0u
2530ΑΥΠΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ2.10-1.483-0O
2718ΕΣΘ1ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ-ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ2.00-1.553-1O
2.05534053.0946.91uOOuOuuOOuuuuOuuuuOOuOuuuuOuuuOOuuuuuOuuuuuuOOuOuu02
1455ΙΡΛΠΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ1.45-2.152-0u
1577ΣΚΩ1ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ-ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ1.80-1.700-2u
1608ΕΛΒ2ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ-ΑΑΡΑΟΥ2.00-1.553-2O
1749ΕΛΒ1ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ2.05-1.50
1759ΠΟΡ2ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ-ΒΑΡΖΙΜ1.55-2.00
1782ΝΟΡ1ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ-ΤΡΟΜΣΟ1.90-1.60
1806ΙΣΠ2ΣΕΒΙΛΛΗ Β-ΜΑΓΙΟΡΚΑ1.55-2.00
1822ΡΩΣ1ΚΡΙΛΙΑ-ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ.1.35-2.45
1828ΣΟΥ2ΕΡΓΚΡΙΤΕ-ΕΣΤΕΡ1.65-1.85
2406ΒΕΝΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΟΚΟΠΟ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ1.65-1.85
2414ΤΣΧ2ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ-ΓΚΡΑΦΙΝ ΒΛΑΣΙΜ1.75-1.75
2631ΓΕΡΛΜΠΟΡ ΜΕΝΧΕΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΙΙ-ΑΑΧΕΝ1.85-1.653-3O
2674ΤΟΥ2ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ-ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ1.88-1.620-0u
2698ΧΙΛ2ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΜΑΓΚΑΛΑΝΕΣ1.58-1.921-0u
2.0886854.4945.51OuuuuuuuuuOuuOOuuOOOuOOuOuOOOuuuuuuuuOuOuuuuOuOOuu02
1439ΟΛΛ2ΒΑΛΒΑΪΚ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ2.45-1.353-0O
1440ΟΛΛ2ΦΕΝΛΟ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ2.85-1.251-4O
1473ΙΑΠΔΦΟΥΚΟΥΟΚΑ-ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ1.55-2.001-0u
1478ΝΚΡ1ΓΕΟΝΑΜ-ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ1.72-1.782-1O
1482ΙΑΠΔΓΚΙΦΟΥ-ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ1.45-2.151-0u
1493ΑΓΝΛΜΠΑΡΟΟΥ-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ2.05-1.502-3O
1506ΓΕΡ3ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ-ΕΡΦΟΥΡΤ1.58-1.921-1u
1631ΣΑΡΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑ-ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ2.00-1.551-1u
1657ΑΡΓ1ΤΙΓΚΡΕ-ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ1.80-1.700-1u
2423ΓΕΡΛΜΠΟΥΣΜΠΑΧ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ ΙΙ2.02-1.520-2u
2456ΠOΛΔΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ-ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ1.65-1.851-1u
2481ΡΩΣ2ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ-ΖΕΝΙΤ ΙΙ1.52-2.021-1u
2536AYΠΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ-ΣΟΡΕΝΤΟ2.75-1.272-1O
2538ΒΟΛΒΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ-ΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ2.02-1.521-0u
2546ΚΟΛ1ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ1.45-2.15
2623ΓΕΡΛΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ-ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.)1.72-1.780-4O
2676ΤΟΥ2ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ-ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ1.90-1.60
2737ΛΙΠΡΡΕΝΑΤΕ-ΚΟΜΟ1.70-1.800-2u
2.101013354.2345.77OuOuOOuuOuOuOOuOuuuuuOuuuuOOOuuOuuOuOOOuOuuuOuuuuO10
1475ΙΑΠΔΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ-ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ1.45-2.151-3O
1479ΝΚΡ1ΠΟΧΑΝΓΚ-ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ1.70-1.801-2O
1540ΙΝΠΛΠΕΪΚΑΝ-ΣΑΪΠΑ ΚΑΡΑΝΤΖ1.48-2.102-0u
1694ΤΟΥ1ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ-ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ1.90-1.60
1711ΓΕΡ2ΑΟΥΕ-ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.1.40-2.30
1747ΡΩΣ1ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ1.65-1.85
1768ΣΟΥ2ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ-ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ1.60-1.90
1812ΠΟΡΤΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ-ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ1.50-2.05
1844ΙΣΠ2ΤΑΡΑΓΟΝΑ-ΡΕΟΥΣ1.30-2.60
1861ΣΟΥ1ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ-ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ1.92-1.58
2472ΗΑΕ1ΕΜΙΡΑΤΣ ΚΛΑΜΠ-ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ2.05-1.503-2O
2514ΑΥΣΠΡΟΤΣΝΤΕΪΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ2.55-1.32
2550ΚΟΛ1ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.-ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ1.35-2.451-1u
2568ΑΓΝΒΤΣΟΡΛΙ-ΧΑΛΙΦΑΞ1.80-1.700-2u
2.1285455.2744.73OOuOOuuuOuuuuuuuuuuuOOuOuuuuOuuOuuOuOuOOOOuOuOOOuO10
1435ΟΛΛ2ΦΟΛΕΝΤΑΜ-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ1.85-1.653-1O
2570ΑΓΝΒΚΕΡΣΟΝ-ΜΠΟΣΤΟΝ2.10-1.484-2O
2611ΓΕΡΛΧΙΛΝΤΕΣΧΑΪΜ-ΡΕΧΝΤΕΝ1.68-1.82
2649ΠΟΛ2ΣΟΖΝΙΤΣΕ-ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 1.52-2.021-2O
2656ΠΟΛ3ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΑΓΚ-ΣΙΑΡΚΑ ΤΑΡΝΟΝΜΠΖΕΓΚ1.80-1.703-0O
2677ΤΟΥ2ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ-ΜΠΑΝΤΙΡΜΑΣΠΟΡ2.25-1.421-4O
2684ΟΥΡ1ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ1.68-1.822-2O
2685ΟΥΡ1ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ1.75-1.75
2754ΑΡΓ3ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ-ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ1.37-2.40
2.15596353.9746.03OOuOuuOuOuuOOOOOOuOuOuuuOuuOuOOuuuOOuuuOuuOuuuuuOO20
1410ΓΕΡ2ΜΠΟΧΟΥΜ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ1.90-1.604-2O
1518ΦΙΝ1ΚΟΥΟΠΙΟ-ΙΛΒΕΣ1.50-2.050-1u
1559ΑΓΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΜΠΕΡΤΟΝ1.90-1.601-1u
1588ΣΚΩΠΧΑΜΙΛΤΟΝ-ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ1.60-1.900-2u
1637ΓΑΛ1ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ1.65-1.850-2u
1663ΧΙΛ1ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ-ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ2.02-1.522-1O
1691ΙΑΠ1ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ-ΚΑΒΑΣΑΚΙ1.70-1.80
1725ΙΤΑ1ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ1.75-1.75
1732ΝΑΦ1ΑΓΙΑΞ ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ-ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ1.50-2.05
1785ΝΟΡ1ΣΟΓΚΝΤΑΛ-ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ1.72-1.78
1807ΧΙΛ1ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ-ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ1.82-1.68
1860ΣΟΥ1ΧΑΚΕΝ-ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ1.75-1.75
2519ΑΥΠΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ-ΜΑΝΛΙ Γ.2.45-1.353-2O
2607ΓΕΡΛΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II1.75-1.75
2643ΠΑΡ1ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ-ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.75-1.75
2659ΠΟΛ3ΚΟΤΒΙΣΑ ΚΟΛΟΜΠΡΕΓΚ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΖΑΜΠΡΟΦ1.65-1.851-2O
2691ΟΥΓ1ΧΑΛΑΝΤΑΣ-ΠΑΞΙ1.55-2.002-0u
2.1880256.2343.77OOOuuuuuuuuuuuuOuOuuuOOuOOuuOuOuuuuOOuuuuuuuuOOOuu02
1402ΣΙΓΚΝΤΠΜ-ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ2.02-1.520-1u
1547ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΛΟΥΤΟΝ1.70-1.801-4O
1679ΙΑΠ1ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ-ΣΑΠΟΡΟ1.65-1.852-2O
2504ΑΡΓ2ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ-ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ1.45-2.15
2547ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ1.58-1.92
2720ΙΣΠ3ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β'-ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ1.58-1.921-0u
2.20977353.3646.64uuuuOOOOOuOuOOOuuOuuOuuuuOuOuuOuOuuOuOOuuOOuuuuOOu01
1427ΓΑΛ3ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ-ΑΒΡΑΝΣ1.55-2.001-2O
1509ΓΕΡ3ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ-ΒΕΧΕΝ1.55-2.001-3O
1542ΙΝΠΛΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ-ΦΟΥΛΑΝΤ1.42-2.250-1u
1543ΙΝΠΛΣΕΠΑΧΑΝ-ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ1.48-2.102-0u
1567ΑΓΓΤΚΠΡ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ1.75-1.752-0u
1575ΣΚΩ1IΣΤ ΦΑΪΦ-ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.1.75-1.750-4O
1578ΣΚΩ2ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ2.02-1.525-1O
1636ΒΕΔΛΟΚΕΡΕΝ-ΕΟΥΠΕΝ1.90-1.604-1O
1646ΧΙΛ1ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ-ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ2.02-1.523-2O
1648ΙΣΠ2ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΧΕΤΑΦΕ1.55-2.001-2O
1693ΙΣΠ2ΑΛΚΟΡΚΟΝ-ΚΑΝΤΙΘ1.35-2.45
1733ΝΑΦ1ΜΠΑΡΟΚΑ-ΜΠΛΟΥΜΦΟΝΤΕΪΝ ΣΕΛΤΙΚ1.42-2.25
1764ΠΟΡ2ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β'-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.72-1.78
2466ΤΟΥ2ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ-ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ1.48-2.102-2O
2467ΗΑΕ1ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΡΑΜΠΙ-ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ2.10-1.481-0u
2509ΑΡΓ2ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ-ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ1.50-2.05
2512ΑΡΓ2ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ-ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ1.42-2.25
2616ΓΕΡΛΟΥΝΙΟΝ ΦΟΥΡΣΤΕΝΒΑΛΝΤΕ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ1.92-1.58
2655ΠΟΛ3ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ-ΒΕΖΧΕΡΟΒΟ1.82-1.681-0u
2658ΠΟΛ3ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ-ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ1.62-1.883-2O
2701ΧΙΛ2ΙΜΠΕΡΙΑ-ΚΟΚΟΥΙΜΠΟ Γ.1.78-1.720-1u
2745ΛΕΤ1ΛΙΕΠΑΓΙΑ-ΣΠΑΡΤΑΚΣ1.55-2.001-3O
2753ΑΡΓ3ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ-ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ1.37-2.40
2.25624252.8047.20OOOuOuOOOuuOOOOOOOuOuuOuOOuuOuuOOOuOOuuuuOOuuuuuOu01
1481ΚΙΝ1ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ-ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ1.52-2.021-0u
1642ΙΣΔΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ1.50-2.051-2O
1669ΑΜΕ1ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ-ΣΑΝ ΧOΣΕ1.80-1.700-1u
1670ΜΕΞΠΑΤΣΟΥΚΑ-ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ1.70-1.802-2O
1720ΒΕΛ1ΓΑΝΔΗ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ1.80-1.70
1741ΓΕΡ1ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ1.70-1.80
1781ΟΛΛΚΑΛΚΜΑΑΡ-ΦΙΤΕΣΕ1.85-1.65
2432ΓΕΡΛΑΟΥΓΚΣΜΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΕΡ.)1.85-1.653-3O
2447ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ΙΡΟΝΙ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ1.35-2.451-1u
2482ΡΩΣ2ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ-ΤΙΟΥΜΕΝ1.50-2.051-0u
2483ΡΩΣ2ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ-ΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ1.50-2.050-3O
2487ΡΩΣ2Μ. ΣΑΡΑΝΣΚ-ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ1.40-2.300-1u
2506ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ-ΟΛ ΜΠΟΪΣ1.42-2.25
2540ΒΟΛΒΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ-ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ2.30-1.40
2557ΤΣΧ2ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ-ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΒΕΜ1.58-1.921-0u
2613ΓΕΡΛΧΑΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ-ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ1.60-1.90
2627ΓΕΡΛΜΠΟΝΝΕΡ-ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ1.92-1.583-1O
2635ΙΣΛ1ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ-ΦΙΟΛΝΙΡ1.85-1.65
2703ΚΙΝΑΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC-ΚΟΝΓΚΟΥ1.65-1.851-0u
2732ΛΙΠΡΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ ΡΟΜΑ-ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ1.70-1.802-2O
2752ΑΡΓ3ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΠΛΑΤΕΝΣΕ1.42-2.25
2.30808353.6446.36uOOOuuOuuuuOuOuuuOOuuuuuOuuOOOuOOOuuOuuOOOOOOOOuuO10
1414ΣΟΥ2ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΓΚΑΪΣ1.75-1.751-2O
1426ΓΑΛ3ΜΠΟΥΛΟΝ-ΠΑΡΙ1.48-2.100-1u
1476ΙΑΠΔΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.-ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ1.60-1.902-0u
1536ΙΝΠΛΚΟΥΖΕΣΤΑΝ-ΓΚΟΣΤΑΡΕΣ ΦΟΥΛΑΝΤ1.48-2.100-0u
1638ΓΑΛ1ΜΕΤΣ-ΝΑΝΣΙ1.65-1.852-1O
1697ΔΑΚΒΙΜΠΟΡΓΚ-ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ1.65-1.85
1817ΑΡΓ1OΛΙΜΠΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ1.45-2.15
1849ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919-ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ1.55-2.00
1856ΑΥΣ2ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ-ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ2.00-1.55
2411ΧΙΛ2ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ-ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ1.65-1.850-1u
2449ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΣΑΡΑΪΜ-ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙΤ1.52-2.024-1O
2539ΒΟΛΒXΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2.10-1.483-2O
2552ΚΟΛ1ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ1.48-2.101-2O
2567ΑΓΝΒΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.25-1.423-3O
2610ΓΕΡΛΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ-ΧΑΒΕΛΣΕ1.80-1.701-2O
2669ΝΚΡ2ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995-ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ1.55-2.00
2688ΑΡΓ3ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ-ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ.1.42-2.250-1u
2729ΛΙΠΡΛΟΥΚΕΖΕ-ΚΑΡΑΡΕΖΕ1.65-1.852-0u
2735ΛΙΠΡΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ-ΑΡΕΤΣΟ1.60-1.900-0u
2746ΠΕΡ1ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ2.05-1.50
2.35516753.8646.14uOOuuuuuOuOuOOuOOuuuuOuuuOOuuuOuOuOuOOuOOuuuOuuOOu01
1413ΓΕΡ3ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ1.68-1.820-1u
1425ΓΑΛ3ΜΠΕΛΦΟΡΤ-ΣΕΝΤΑΝ1.48-2.101-2O
1429ΓΑΛ3ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ-ΜΠΕΖΙΕΡ1.72-1.781-1u
1470ΙΑΠΔΕΧΙΜΕ-ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.1.40-2.302-0u
1472ΙΑΠΔΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ-Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ1.52-2.020-3O
1494ΑΓΝΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ1.82-1.680-2u
1495ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ1.88-1.621-1u
1520ΓΑΛ2ΤΡΟΥΑ-ΜΠΡΕΣΤ1.70-1.801-0u
1528ΙΤΑ2ΛΑΤΙΝΑ-ΑΣΚΟΛΙ1.65-1.850-0u
1572ΑΓΓΠΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΛΕΣΤΕΡ1.65-1.850-1u
1596ΤΣΧ1ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ- ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ1.58-1.921-2O
1689ΙΑΠ1ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ1.80-1.70
1695ΠΟΡ2ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ-ΑΒΕΣ1.50-2.05
2431ΛΙΠΡΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ-ΦΟΝΤΙ1.58-1.92
2452ΠΟΛ2ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ-ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ1.52-2.022-1O
2453ΠΟΛ2ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ-ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ1.60-1.902-0u
2551ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ-ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ1.45-2.15
2566ΑΓΝΒΤΕΛΦΟΡΝΤ-ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ2.15-1.450-0u
2578ΑΓΝΝΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.-ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ2.25-1.421-1u
2.40610154.2045.80OuuuOuOuuOOuOuuuuuOuOuuuuuOuuuuuOOuOOuOuuuOuuuOuOu01
1525ΙΤΑ2ΣΠΕΤΣΙΑ-ΣΠΑΛ 20131.45-2.150-0u
1602ΠΟΡΤΜΠΟΑΒΙΣΤΑ-ΤΟΝΤΕΛΑ1.50-2.051-0u
1620ΑΥΣ1ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ-ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ1.52-2.022-2O
1656ΑΡΓ1ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ-ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ1.48-2.100-4O
1719ΓΕΡ3ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ-ΣΒΙΚΑΟΥ1.60-1.90
2446ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ2.10-1.484-3O
2477ΠΑΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ-ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ1.85-1.650-1u
2518ΑΥΠΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ-ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ2.30-1.400-3O
2586ΑΓΝΝΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ2.05-1.502-3O
2594ΛΕΥΚΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΤΝΟ-ΒΙΤΕΜΠΣΚ1.30-2.601-4O
2599ΙΣΗΜΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ1.52-2.02
2615ΓΕΡΛΟΥΕΡΜΠΑΧ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ2.00-1.55
2617ΓΕΡΛΜΠΟΥΝΤΙΣΑ ΜΠΑΟΥΤΖΕΝ-ΣΧΟΝΜΠΕΡΓΚ2.02-1.521-3O
2618ΓΕΡΛΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ-ΝΕΟΥΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ1.92-1.58
2619ΓΕΡΛΜΕΟΥΣΕΛΒΙΤΖ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΦΚ1.80-1.702-0u
2682ΟΥΡ1ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ1.85-1.65
2725ΙΣΠ3ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ-ΓΕΪΔΑ1.50-2.050-1u
2761ΛΙΘ1ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ-ΟΥΤΕΝΙΣ ΟΥΤΕΝΑ1.52-2.02
2.45348454.9445.06uOuOuuOuOOuuuOOuuuOOuOOuuuOOuOuuuuuuOuOuuuuOOuOuuu03
1513ΓΕΡ3ΑΑΛΕΝ-ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ1.52-2.022-1O
1526ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ-ΚΑΡΠΙ1.55-2.000-0u
1713ΓΕΡ2ΜΟΝΑΧΟ 1860-ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ1.60-1.90
1842ΔΑΚΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ-ΑΑΡΧΟΥΣ1.75-1.75
2425ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ-ΚΑΜΠΙΛΙΕ1.32-2.550-0u
2500ΝΚΡ2ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ ΦΚ-ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ1.60-1.900-1u
2571ΑΓΝΒΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ-ΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ2.30-1.405-1O
2.50522252.9347.07OOuOOOuuOOuOOuOOuuuOOuOOOOOuOuuOOuOuuOOuuOuOOOOOuO10
1406ΑΥΣ2ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ-ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ1.90-1.600-3O
1451ΜΑΡΟΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ-ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ1.35-2.452-1O
1507ΓΕΡ3ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.)1.72-1.781-2O
1827ΣΟΥ2ΝΟΡΜΠΙ-ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ1.85-1.65
2409ΒΕΝΠΟΡΤΟΥΓΚΕΖΑ-ΖΟΥΛΙΑ1.58-1.92
2412ΚΡΟ2ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ-ΓΚΟΡΙΤΣΑ1.78-1.721-0u
2489ΡΩΣ2ΚΟΥΜΠΑΝ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ1.52-2.020-1u
2505ΑΡΓ2ΦΛΑΝΤΡΙΑ-ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ1.45-2.15
2507ΑΡΓ2ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ-ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ1.40-2.30
2600ΙΣΗΜΜΑΚΑΡΑ-ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)1.60-1.90
2665ΣΛΝ1ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ-ΜΑΡΙΜΠΟΡ1.60-1.900-0u
2710ΓΕΡΛΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ-ΚΟΤΜΠΟΥΣ1.60-1.902-1O
2.55266053.8046.20OOuuuOOOuuuOOOOOOuuOuuuuuOOuuuOuuOuOuOOuuOOuuOuuOO20
1431ΓΑΛ3ΕΠΙΝΑΛ-ΣΑΤΟΡΟΥ1.68-1.820-2u
1511ΓΕΡ3ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ-ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ1.65-1.850-0u
1537ΙΝΠΛΜΑΣΙΝ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ-ΣΙΑ ΤΖΑΜΕΓΚΑΝ1.42-2.250-1u
1613ΝΑΦ1ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡ ΓΙΟΥΝ.-ΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ1.60-1.902-2O
1629ΣΑΡΑΛ ΚΑΛΕΖ-ΑΛ ΦΑΤΕΧ1.92-1.581-1u
1703ΑΓΓ1ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ2.02-1.52
2408ΑΖΕΠΣΟΥΜΓΚΑΒΙΤ-ΓΚΑΜΠΑΛΑ1.60-1.902-1O
2416ΑΙΓΠΙΣΜΑΪΛΙ-ΑΛ-ΜΑΣΡΙ1.30-2.602-1O
2478ΠΑΡ1ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.80-1.701-2O
2543ΒΟΛΒΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ-ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ1.92-1.58
2559ΔΑΝ2ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ-ΒΕΪΛΕ1.90-1.60
2687ΟΥΡ1ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ-ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ1.75-1.75
2713ΒΙΡΛΚΟΛΕΡΕΪΝ-ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ2.02-1.521-1u
2.60418853.3446.66uuOOuuuOOuuuOOuuuOOOuOOuuuOOOuuuuOuOuOuOuOOOuuOuOu01
1419ΓΑΛ2ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ-ΣΟΣΟ1.60-1.900-1u
1508ΓΕΡ3ΧΑΛΕΣΚΕΡ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ1.55-2.001-1u
1619ΑΥΣ1ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ-ΑΛΤΑΧ1.58-1.923-3O
1709ΑΓΓ1ΓΟΥΟΛΣΟΛ-Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ1.85-1.65
2554ΤΣΧ2ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ-ΟΠΑΒΑ1.80-1.701-2O
2585ΑΓΝΝΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ2.05-1.501-1u
2651ΠΟΛ2ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΓΚΡΟΥΝΤ.1.55-2.000-0u
2661ΡΟΥΔΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ-ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ1.48-2.10
2670ΝΚΡ2ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ-ΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΧΓΟΥΑ ΦΚ1.48-2.10
2724ΙΣΠ3ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ-ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ1.55-2.002-1O
2759ΛΕΤ1ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ-ΡΙΓΑ ΦΚ1.58-1.92
2.65303053.4346.57OuOuOOOuOuuOOOOOuOuuOuOuuOOuOOOOOOOuuuuOOOuOOuuOOO30
1524ΙΤΑ2ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ1.50-2.050-1u
1635ΒΕΔΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ-ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ1.75-1.750-1u
1661ΧΙΛ1ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ.-ΙΚΙΚΕ2.00-1.551-1u
1766ΠΟΡΤΑΡΟΥΚΑ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ1.50-2.05
1767ΠΟΡΤΦΕΪΡΕΝΣΕ-ΜΑΡΙΤΙΜΟ1.50-2.05
2424ΓΕΡΛΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ-ΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ2.02-1.523-4O
2628ΓΕΡΛΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2-ΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 091.80-1.70
2.70291953.7546.25uuOOOOOOOuOuuuOuOOuuuuuuuOuuuOuOuuOuuOuOuuuOOOOOuO10
1434ΟΛΛ2ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ-ΕΜΕΝ1.90-1.600-4O
1458ΙΡΛΠΝΤΡΟΧΕΝΤΑ-ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ1.58-1.921-1u
1474ΙΑΠΔΜΙΤΟ-ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ1.48-2.103-2O
1512ΓΕΡ3ΡΕΓΚΕΝΣΜΟΥΡΓΚ-ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΛ1.75-1.750-3O
1558ΑΓΓ2ΓΕΟΒΙΛ-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ1.75-1.751-1u
1571ΑΓΓΠΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ2.00-1.550-1u
1595ΧΙΛ1ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ-ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ2.10-1.483-1O
1645ΒΕΔΛΙΡΣ-ΜΑΛΙΝ1.75-1.750-0u
2437ΓΕΡΛΑΛΕΝ-ΣΑΛΚΕ (ΕΡ.)2.00-1.552-1O
2558ΤΣΧ2ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ-ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ1.78-1.720-1u
2695ΟΥΓ1ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ-ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ1.70-1.802-1O
2.75250753.8146.19OOuOuuuOOuuOOOuOuuuuuuuuuOuuOOOuuOOuuOuuuuOuuuOuuO10
1591ΙΣΠ2ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ-ΤΕΝΕΡΙΦΗ1.40-2.301-0u
1748ΙΣΠ2ΛΟΥΓΚΟ-ΧΙΡΟΝΑ1.60-1.90
1808ΙΤΑ1ΙΝΤΕΡ-ΝΑΠΟΛΙ2.30-1.40
1847ΡΟΥ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.-ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 1.55-2.00
2.80242451.8248.18OOuuuOuOuOuuOuOuuuuuOuuuuuuuOuuuuuOOuOOOOOuuuuOOOu01
1403ΤΣΧ1ΖΙΧΛΑΒΑ-ΜΠΡΝΟ1.65-1.853-0O
1554ΑΓΓ2ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ1.55-2.000-1u
1603ΠΟΡΤΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ-ΡΙΟ ΑΒΕ1.60-1.900-2u
1800ΚΡΟ1ΣΠΛΙΤ-ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ1.40-2.30
2450ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ1.60-1.901-2O
2454ΠΟΛ3ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ-ΡΟΖΒΟΪ ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ1.60-1.901-1u
2515ΑΥΣΠΙΣΤΕΡΝ-ΜΙΤΣΕΛΤΟΝ2.45-1.35
2690ΑΡΓ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ-ΝΤΕΠ.ΕΣΠΑΝΙΟΛ2.02-1.521-1u
2723ΙΣΠ3ΚΟΡΟΥΞΟ-ΦΕΡΟΛ1.60-1.900-2u
2751ΑΡΓ3ΑΚΑΣΟΥΣΟ-ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ1.42-2.25
2.85162052.5347.47uuOuOOuOuOOuuOuuOuuOuOOuuOuuOOOuuuuuOuuOOOOuOOuOuO10
1477ΙΑΠΔΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ1.40-2.301-4O
1599ΜΑΡΟΤΣΑΜΠΑΜΠ ΚΑΣΜΠΑ ΤΑΝΤΛΑ-ΜΠΕΡΚΑΝΕ1.32-2.552-0u
1662ΜΕΞΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ-ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ2.00-1.552-2O
2455ΠΟΛ3ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ-ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ1.58-1.924-1O
2533AYΠΣΟΥΜΠΙΑΚΟ-ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ2.40-1.372-0u
2535AYΠΚΟΚΜΠΕΡΝ-ΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ2.30-1.402-2O
2621ΓΕΡΛΟΥΛΜ 1846-ΟΦΕΝΜΠΑΧ1.85-1.652-1O
2.90232952.1747.83OuOOuuuuOuuOOOuOuuOOuOOOuuOOuuOOuuOuuuOuuOuuOOuuOO20
1655ΑΡΓ1ΟΥΡΑΚΑΝ-ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ1.42-2.250-1u
1756ΓΑΛ1ΝΤΙΖΟΝ-ΜΠΟΡΝΤΟ1.85-1.65
2496ΑΥΠΔΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΑΪΔΑ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΚΟΜΕΤΣ2.60-1.302-1O
2576ΑΓΝΝΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ-ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ2.25-1.424-0O
2581ΑΓΝΝΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ2.10-1.482-3O
2.95102453.2246.78uOOOOuuuOuOOOuuOuuOuOuOOOuOuOuOOuOuuOuuuuOOuOuOuOu01
1795ΤΟΥ1ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ-ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ2.15-1.45
2442ΙΡΛ1ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ-ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ1.60-1.901-1u
3.00230051.4848.52uOuuuOOuuuuOuuuOOuuOuuOOOuOOuOuOOOOOuOuOuuuOOOuOuu02
1539ΙΝΠΛΠΑΝΤΙΝΤΕΪ ΜΑΣΑΝΤ-ΕΣΤΕΓΚΛΑΛ1.48-2.101-2O
2596ΛΕΥΚΝΑΦΤΑΝ-ΚΡΟΥΜΚΑΤΣΙ ΜΙΝΣΚ1.40-2.300-3O
2662ΡΟΥΔΠΑΝΤΟΥΡΙ-ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ1.50-2.05
2671ΝΚΡ2ΑΝΙΑΝΓΚ-ΜΠΟΥΣΑΝ1.58-1.920-1u
3.0568350.5149.49OOOOOOOOOOuOuuuOOuOOOuOOOuuuOuuOOuuuOOOuuuOOOOuuuu04
1436ΟΛΛ2ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ-AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ2.75-1.271-1u
1471ΙΑΠΔΟΚΑΪΑΜΑ-ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ1.50-2.050-2u
2704ΚΙΝΑΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ-ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ1.45-2.152-4O
3.10159751.2248.78uuOuOuOOOuOOOuOuuuuuOuOuOuuOOuuOOuuuuOOuOuOOOOOOuu02
1453ΑΓΓΤΚΑΡΝΤΙΦ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ1.70-1.800-2u
1466ΑΡΓ1ΚΙΛΜΕΣ-ΤΑΓΙΕΡΕΣ1.48-2.101-0u
1556ΑΓΓ2ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ1.75-1.751-0u
1677ΙΑΠ1NΙΪΓΚΑΤΑ-ΚΑΣΙΒΑ1.58-1.920-1u
1690ΝΚΡ1ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ.-ΟΥΛΣΑΝ1.52-2.02
1700ΑΓΓ1ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ2.05-1.50
2544ΚΟΛ1ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ1.50-2.050-1u
3.1588253.5146.49OOOuuuOOOuuuuOOOuOuuOuOuOuOuuuOuuOOOOuuOOOOOuuuuuO10
1430ΓΑΛ3ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ-ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ1.50-2.054-1O
3.20149050.3449.66uuuOOuOOuOOOOOuOuuOuOuOuuOOOuuuuuOuOOuuuOuOOuuuOOO30
1580ΣΚΩ2ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ-ΦΟΡΦΑΡ2.10-1.481-1u
1717ΕΛΒ1ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ2.15-1.45
1796ΤΟΥ1ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ1.90-1.60
2612ΓΕΡΛΕΓΚΕΣΤΟΡΦ-ΒΑΪΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ1.80-1.70
3.2596148.1851.82uuuuOOOOOOuuuuOOuuuOOuuOOuOuuuuuOuOOuuOuOOOOuOOOOO50
1416ΕΛΒ1ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ2.15-1.451-2O
1534ΓΕΡ1ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ1.80-1.703-0O
1681ΝΚΡ1ΝΤΑΕΓΚΟΥ-ΣΕΟΥΛ1.58-1.922-1O
1757ΜΑΡΟΙΤΤΙΧΑΝΤ-ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ1.37-2.40
3.30125152.4447.56uuOuOuOuuuOuuOuOuuOuuOuuuuOuOuuOOOOuOOuuOOuOuOuuuO10
3.3576552.8147.19uuuuuOuuOuOOuuuuOuuOOOuuuOOuuuOuuOuuOOOOOuuOuOuuOO20
1724ΓΑΛ1ΚΑΕΝ-ΜΑΡΣΕΪΓ1.85-1.65
1845ΤΟΥ1ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ2.15-1.45
1852ΙΣΠ1ΜΑΛΑΓΑ-ΣΕΒΙΛΛΗ2.15-1.45
2740ΙΣΔΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ1.45-2.151-0u
2744ΛΕΤ1ΜΠΑΜΠΙΤΕ-ΜΕΤΑ/ΛΟΥ1.55-2.001-2O
3.40111951.1248.88OuOuuOuuuOuOOuOOuOuuOOOOuOuuuOuOuOOuOuuOOuuuuOuuOO20
1418ΓΑΛ2ΝΙΟΡ-ΡΕΜΣ1.90-1.600-3O
1454ΓΑΛ1ΑΝΖΕ-ΛΥΩΝ2.00-1.551-2O
1480ΚΙΝ1ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ-ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ1.72-1.782-4O
1489ΓΕΡ2ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ1.55-2.001-3O
1609ΕΛΒ2ΒΟΛΕΝ-ΞΑΜΑΞ1.85-1.651-2O
1692ΙΣΠ1ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ1.90-1.60
1843ΝΟΡ1ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08-ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ1.82-1.68
2736ΛΙΠΡΛΙΒΟΡΝΟ-ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ1.65-1.851-0u
2757ΚΟΥΛΚΧΑΪΤΑΝ-ΑΛ ΖΑΧΡΑ1.92-1.58
3.4564446.2753.73OuOOOuOOuuuOuuOuOuuOuOOuOuuuOOOuuOuuuOOuuuOuOOuuuu04
1464ΠΟΡΤΣΕΤΟΥΜΠΑΛ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ1.55-2.000-2u
1469ΜΕΞΒΕΡΑΚΡΟΥΖ-ΜΟΝΤΕΡΕΪ1.85-1.651-0u
1658ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ1.68-1.823-0O
1783ΝΟΡ1ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ-ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ1.75-1.75
2741ΙΣΔΑΣΧΟΝΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ1.45-2.152-0u
3.50141352.3747.63uuuOuuuuOuOuuOuuuuOuOuuOuuuOuOOOuuuOuOOOuOuuOuuOOO30
1407ΑΥΣ2ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ2.02-1.522-3O
1640ΓΑΛ1ΜΠΑΣΤΙΑ-ΡΕΝ1.50-2.051-0u
2602ΓΕΡΛΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ2.02-1.52
2629ΓΕΡΛΒΕΡΛ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)1.60-1.900-0u
2634ΙΣΛ1ΓΡΙΝΝΤΑΒΙΚ-ΣΤΙΑΡΝΑΝ2.05-1.50
2663ΡΟΥΔΤΑΡΓΚΟ ΜΟΥΡΕΣ-ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ1.48-2.100-0u
3.60105751.6648.34OuuOuuuOuOOOOOuOOOuuuuOOOOOuuuOOOOuuOuOuOuuOuOuuOO20
1564ΑΓΓΤΙΠΣΟΥΙΤΣ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.1.60-1.900-1u
1784ΝΟΡ1ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ-ΜΟΛΝΤΕ1.58-1.92
1802ΠΟΡΤΜΠΡΑΓΚΑ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ1.75-1.75
2520ΑΥΠΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ3.00-1.220-5O
2597ΛΕΥΚΓΚΟΡΙΝΤΕΑ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ1.40-2.30
3.6562051.4548.55OuOuOuuuuuuuuuuuOOuOuOOuOuOOOuOuuuOuOOOuuuOuOOOuuO10
1753ΚΥΠAE ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΠΟΕΛ1.60-1.90
2475ΙΣΗΜΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ1.55-2.000-3O
3.7030449.6750.33uuuuOuuOuuOOuuuOuOuOOuOuuOOuuuuOuuOOuOOOOuOuuOuuOu01
1485ΙΑΠΔΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ-ΝΑΓΚΟΓΙΑ1.75-1.751-4O
1855ΡΩΣΚΟΥΡΑΛ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ1.40-2.30
3.75128946.8653.14uuOuOuOuOuuuOuOOOOuOOuOOOOOuOOuuuOOuOuOOOuOuOuuOOu01
1515ΚΥΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ1.75-1.754-3O
2497ΑΥΠΑΔΕΛΑΪΔΑ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ3.00-1.220-4O
3.8546349.4650.54uOuuOuOuOOuuOuuuuuOOOOOOuOuOuuOuuOuOuOuuOuOOOOOOOO80
2541ΒΟΛΒΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ-ΜΠΟΛΙΒΑΡ2.30-1.40
3.9029645.2754.73uOOOOOOOOuOuuuuOuuuuuOOOOOuuOuOOOuOOuOOuOuOOuOOOuu02
1441ΝΑΦ1ΧΑΪΛΑΝΤΣ ΠΑΡΚ-ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ1.42-2.250-2u
2451ΠΟΛ2ΖΝΙΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΦ-ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ1.65-1.851-0u
3.9517349.7150.29uuuOOuuuOOuuOuOuOuOuOOuOuuuOOOuuOuOOuOOOuuuuuOuuOO20
1751ΑΥΣ1ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.-ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ1.65-1.85
4.1032444.7555.25OOuuuuuOOOOuOOuOuuOuOOOOuuOOOuuuOuOOOuOOOOuOOuOOOO40
4.1526747.1952.81OOuOuOuuOOuOOOOOuuuOuOOuOuOOOuuOuOOOuuOuuOuOuuOOuu02
1735ΣΟΥ2ΦΡΕΪ-ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ1.72-1.78
4.2027851.8048.20OOOOOuOuOOOuOuOuOOOOOuuuuuOuuuuuOuOOuOOOOuuuuOuuuu04
1763ΠΟΡ2ΟΛΑΝΕΝΣΕ-ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ1.85-1.65
2728ΙΣΠ3ΡΟΝΤΑ-ΕΛ ΕΧΙΝΤΟ1.55-2.001-2O
4.2558949.2450.76OuuuOOuuOOOuOuOuuOOOuOuOuuuOuuOuOOuOuuuuOOOuuOOuOu01
1721ΚΡΟ1ΙΣΤΡΑ 1961-ΧΑΪΝΤΟΥΚ1.58-1.92
2412ΙΣΠ3ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ-ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ1.78-1.72
2516ΑΥΣΠΙΠΣΟΥΙΤΣ ΝΑΪΤΣ-ΠΕΝΙΝΣΟΥΛΑ ΠΑΟΥΕΡ2.95-1.231-3O
4.4028854.1745.83OuOOuOuuuuOOuuuOuuOOuuuOOuuuuOuOuuOuOuuuuOuOuOOOuu02
1487ΓΕΡ2ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ2.00-1.552-3O
1490ΣΚΩΠΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΣΕΛΤΙΚ1.90-1.601-5O
1682ΝΚΡ1ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ-ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ1.50-2.051-0u
1687ΚΙΝ1ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ-ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ2.02-1.52
1809ΙΣΠ1ΘΕΛΤΑ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ1.80-1.70
4.5097250.3149.69uOOOOuuOOuOuOOuOuOuOOuOOuOOuuuOuOOuOOOuuOuuOOOuuOu01
4.6037350.1349.87uOOuOuuuuOOOuuuuOOOuOuOOuOOOOuuOOuuOuOuuOuOuuuOuuO10
1923ΠΟΛΚΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ1.72-1.78
2407ΑΖΕΠΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΑΚ1.58-1.921-2O
4.7554950.4649.54OOuuOOuuOuuOOuuOuOOOuuuuuuOuOuuOuuOOuOuuuOuuuuOuuO10
1460ΙΤΑ1ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ1.65-1.852-2O
1810ΓΑΛ1ΝΙΣ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ2.15-1.45
1851ΑΓΓΠΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ2.05-1.50
2564ΔΑΝ2ΑΒ ΓΚΛΑΝΤΣΑΞΕ-ΒΕΝΤΙΣΕΛ1.90-1.60
4.8021849.0850.92OOOuOOOuuOOOOuOuOuOOOOuOuOuuuOuuOOOOuuuOOOuOOOOuOO20
4.9024948.5951.41uOuOOuuuuOuOuuOuuOuOuOuuuuOOOuOOOOOOOOOuuuOOOuuuOu01
1444ΤΣΧ1ΠΡΙΜΠΡΑΜ-ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ1.85-1.651-2O
1715ΚΙΝ1ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ-ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ.1.65-1.852-4O
2471ΗΑΕ1ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΪΡΑΧ-ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ2.40-1.370-2u
2532AYΠΑΡΜΑΝΤΑΛΕ-ΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ2.95-1.230-0u
2730ΛΙΠΡΛΟΥΠΑ ΡΟΜΑ-ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ1.85-1.651-1u
5.2023752.7447.26uOuOuuOuuOOuuOuuuOuOOOuuOOuuOOuOOOOOOOuuuuOOuuuuuO10
1442ΝΑΦ1ΛΑΜΟΝΤΒΙΛ ΓΚ.ΑΡ.-ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ.1.52-2.020-2u
1459ΙΡΛΠΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ1.68-1.822-1O
2495ΑΥΠΚΑΜΠΕΡΛΑΝΤ-ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ2.05-1.500-4O
5.2541949.4050.60OuuOuuOuuOuuuuuuOuOOuOOuuuOOOuOuOOOOuuOOOuOuOOOOOu01
5.7012652.3847.62uuuuuOuuOuOuuOuuOuuuuOOOuOOOOOuuOOuuuuuOOuOuOuOuuu03
2637ΙΣΛ1ΑΚΡΑΝΕΣ-ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ2.00-1.55
5.9011844.0755.93OOOOuOOOuuOuOOuOOOOOuuOuuOOOuOuuOOuuOuOuOOuuOOOOuO10
2421ΓΕΡΛΜΠΑΓΕΡΝ ΧΟΦ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ2.45-1.352-4O
6.0052746.8753.13uOuuuOuOOOuuuuOuuOOOuuuOOOuOOOuuOOOOOOOuuuuuuuuOOu01
1730ΙΤΑ1ΠΑΛΕΡΜΟ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ2.45-1.35
6.2543852.2847.72uOOuuuuuuuOuOuuOuOOuuuOuOOuuuOuOuuuOuuOuOuOuOuuuOO20
1553ΑΓΓ2ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ-ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ2.10-1.48
1624ΙΣΠ1ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1.85-1.650-5O
2462ΤΟΥ2ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ.ΓΙΟΥ.-ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ2.10-1.480-4O
6.5043244.4455.56uOuOOuOOuOOOOuuuuuOOuOuuOuOOuuOuOOOuOuuuOOuOuOOuOO20
1501ΑΓΝΛΣΑΟΥΘΠΟΡΤ-ΛΙΝΚΟΛΝ2.45-1.351-1u
1623ΓΕΡ1ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΠΑΓΕΡΝ2.45-1.350-6O
6.7524446.7253.28OOOOuOuuOOOuOuuOuuuuuOOuuuuuuOuuuuOOuOuuOOOuuOOOOu01
7.0050541.1958.81uOuOOuuuuuOuOuOuuOuOOuuuOuOOOOOuuuOOOOOuOOuOOOOuOO20
2418ΕΣΘ1ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ-ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ1.90-1.601-3O
2526ΑΥΠΣΑΝΣΑΪΝ-ΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ3.55-1.150-7O
7.2514135.4664.54OOOuOOOOOOOOuOOuOuOuuOOOOuOuuuuuOOOOuOuuuuOuOOOOOO60
2490ΑΥΠΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ-ΒΑΛΕΝΤΑΪΝ4.00-1.110-1u
8.0033349.2550.75OOuuuOuOuOuOOuuOuuOuOuOuOuuuOuuuOuuOuuuOOuuOuOuOuO10
1777ΕΛΛ1ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2.05-1.50
9.0026643.2356.77OOOOOOOuOuOOuOOuuuuOuuuuuuuuuOOOuuuOuOOuOuOOOuOuOu01
1740ΑΓΓΠΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ2.45-1.35
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima