Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του άσσου -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.002 0.00100.00OO20
1.0217925.1474.86uOOOOuOOOOOOOOOOuOOOuOuOOOuOuOOOOuOOOOOOOOOuOuOOOO40
1237ΠΠΚΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ2.60-1.304-1O
1421ΠΠΚΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ-ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ6.00-1.02
1422ΠΠΚΕΛΒΕΤΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ2.30-1.40
1.0539428.6871.32OuOuOOOOuuuuOOOOuOOOOOOOuuOOOuOOOOuuOuOOOOOOOOOOOO120
1593ΠΠΚΑΓΓΛΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ2.45-1.35
1.065143.1456.86OuOOuOuuuOuOuuOOOuOOuuOOOOOOuuOOuOOuOuOOOuOOOOuuuu04
1235ΠΠΚΑΥΣΤΡΙΑ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ2.30-1.402-0u
1.0712039.1760.83OuuOOOuOOOuuOOOuOuOuOOuOuuOOuOuOOOOOOOOOOOOuOuuOuO10
1222U19ΓΑΛΛΙΑ U19-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U192.40-1.371-2O
1.0814337.0662.94OuOuOuOOOOOuuOuOOOuOOOuOuuuOuOOOOOuOuuuuuuOOOOOOOO80
1.10136833.2666.74OuOOOOuOOOOOuuOOuOuOOuOuOOOuOOOOOuOOOuOOOuOOOuuuuu05
1238ΠΠΚΙΤΑΛΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ1.75-1.752-0u
1.1236339.6760.33OuOuOOuOOuOuOOOuOOuuuuOOuuOOOOOOOOOOuOuuuOOOOuOuuO10
1.15213438.8561.15OOOOuOOOuuuOuuuuOOOOuuOuOuuOOOOOuuOOOuOuuOOOOOOuOu01
1293ΟΥΛΠΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ-ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ2.75-1.27
1453ΠΠΚΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ1.85-1.65
1.1618446.2053.80uOOOuOuOuuuOuOOuuOOuuOOuuOuOuOOuOuuOuOOOuOOOuuuuuO10
1362ΑΓΝΝΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ-ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ2.40-1.37
2457U21ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21-ΝΟΡΒΗΓΙΑ U211.90-1.603-1O
1.1836638.2561.75uOuOuuOOOOOuuOOOOOuOOOOOuOOuuOuuuuOuuuOOuOuuOOOuuO10
1.20302141.2458.76uuOOOOOOuOOOOOOuuuOOOOOOuOOOOOuOuOuOOOOOuOOuOOOuOu01
2405ΑΥΠΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ-ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΪΝΤΣ2.85-1.253-0O
2456U21ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U211.85-1.652-0u
1.2245140.5859.42uOOuOuuuOuOOuOOOOuOOOOOuOOOOOOOOuuuOuuuuuuuuOOOuOO20
1450ΠΠΚΒΕΛΓΙΟ-ΕΛΛΑΔΑ1.85-1.65
1.25340540.2659.74OuOOuuOuOOOOuOuOOOuOuOOOOuOOuOOOuOuOuOuOuuOuOuuuOO20
1441ΙΡΛ1ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ-ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ1.90-1.60
1497ΕΛΛ2ΟΦΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.75-1.75
1.30401743.5656.44OOuOOuOuOOOuuOuOOuOOOuOuOOuuuOOOuOuOOOOOOuOOOOuOuu02
1242ΠΠΚΤΟΥΡΚΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ1.55-2.002-0u
1350ΑΓΝΛΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.-ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.1.78-1.72
1368ΑΝΠΛΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ-ΚΕΜΠΡΙΤΖ2.15-1.45
1428ΑΜΕ1ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ-ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ2.15-1.45
1.3234142.8257.18uOOOOOOOuuuuuOOOuuOOuuuuuuuuuOuuOOOuOOOuOuOuOOOOOO60
1295ΑΒΠΛMΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ-ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚ2.25-1.42
1318ΑΓΓ2ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ-ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ1.72-1.78
2419ΟΥΡ1ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ2.00-1.55
1.3384444.1955.81OOuuuuuOOOOOOOOuuOOOuuOOuuOOuuuOuuOOuuOuOOOuOOOOOO60
1650ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ1.65-1.85
2447ΔΦΕΛΣΙΝΚΙ-ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ2.30-1.403-0O
2469ΔΦΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ-ΜΠΕΡΛΙΝΕΡ2.05-1.506-0O
2470ΔΦΧΑΜΑΡΜΠΙ-ΙΛΒΕΣ2.05-1.504-0O
2522ΑΥΠΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ-ΒΑΛΕΝΤΑΪΝ2.40-1.373-2O
1.35450444.6755.33uOuOuuuOOOuuuOOuOOuOOOuOuOOuOOuuOOuuOuOOuuuOuOOOOO50
1454ΑΜΕ1ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ2.00-1.55
1.3759742.7157.29OuOOuOOOOOuuOuuOOOOOuuuOOOOOuuOOOuuOOOOOOOOuOOOOuu02
1294U19ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19-ΚΥΠΡΟΣ U191.78-1.72
1305ΑΒΠΛΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ-ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ2.15-1.45
1324ΑΓΙΣΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ-ΚΑΝΒΕΪ2.15-1.45
1592ΚΡΙΚΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ-ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ1.70-1.80
2452ΙΝΤΕΡ U20-ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ U202.15-1.451-1u
2481ΓΕΡΛΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 09-ΣΠΡΟΚΧΟΒΕΛ1.92-1.58
1.3874446.6453.36uuuOOOuuuuuuuuOuuuOuOuuuuOuuOuOOuOuOOuuOOuuuuuOOuO10
1218ΠΟΛ3ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΖΑΜΠΡΟΦ1.75-1.751-1u
1264U19ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19-ΣΕΡΒΙΑ U192.15-1.45
1321ΑΓΙΣΛΙΣΤΟΝ-ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ2.10-1.48
1389ΣΚΩ1ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.00-1.55
1536ΛΙΠΡΒΕΝΕΤΣΙΑ-ΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ1.65-1.85
2412ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΠΡΑΪΝΤ2.55-1.322-2O
2510ΚΡΟ2ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ-ΙΜΟΤΣΚΙ1.75-1.75
1.40563746.5953.41OOOuOOuOuuuOOOuOOuOOuOuuOOOOOuOOuOuOOOOOOOuuuuOuOu01
1240ΠΠΚΚΡΟΑΤΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ1.60-1.901-0u
1424ΠΠΚΣΟΥΗΔΙΑ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ1.55-2.00
1468ΧΙΛ2ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ-ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ1.90-1.60
2511ΚΡΟ2ΡΟΥΝΤΕΣ-ΧΡΒΑΤΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΙΑΤΣ1.75-1.75
1.4287550.9749.03OOuOuuuuuOOOuOuuuuuuOuuOuOOuOuuOuuOuuOOOuuOuOOuuuO10
1211U19ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U191.70-1.802-1O
1247ΠΠΚΜΕΞΙΚΟ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ1.60-1.902-0u
1252ΜΕ2ΑΛΕΜΠΡΙΘΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ-ΛΟΡΟΣ ΟΥΝ.1.82-1.68
1335ΑΓΝΒΜΠΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ-ΤΕΛΦΟΡΝΤ1.70-1.80
1474ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.1.60-1.90
1527ΡΩΣ2ΚΟΥΜΠΑΝ-ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ1.52-2.02
1588ΚΡΙΚΛΙΜΟΝ-ΚΑΡΛΟΣ1.70-1.80
2430ΔΦΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ-ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ2.45-1.35
2433ΔΦΟΝΤ-ΣΤΑΡΤ2.00-1.55
1.45585048.4451.56uuOOOOOuuuOOuOuOOOOOOOOuuOOuuuuuuOuOOOuOuuOOuuOuOu01
1234ΒΙΡΛΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ-ΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ1.90-1.601-0u
1244ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΤΣΙΡΑ-ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΖΑ2.02-1.521-1u
1573ΙΣΠ3ΜΟΥΡΘΙΑ-ΚΟΡΔΟΒΑ Β'1.55-2.00
1758ΔΦΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ1.75-1.75
1.4758050.3449.66uuuuuOuuuOOuOuOOOOuuuuOuOuOuuOuuOOOOOOuuOOuOOOuuOu01
1213ΑΛΓ1ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ-ΜΠΕΖΑΓΙΑ1.40-2.301-1u
1646ΑΡΓ1ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ-ΚΙΛΜΕΣ1.70-1.80
2507ΚΡΟ2ΓΚΟΡΙΤΣΑ-ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ1.52-2.02
1.4875651.0648.94uuuOOuuuuuuuOuuOuOOOuuOuuOuuuOuuuOOOOuuuuOOOOuOOuu02
1164ΠΑΡ1ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ1.82-1.68
1251ΠΠΚΗΠΑ-ΟΝΔΟΥΡΑ1.80-1.706-0O
1281ΛΙΠΡΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ1.85-1.65
1384ΠΟΛ2ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ1.72-1.78
1400ΣΚΩΤΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ-ΦΟΛΚΕΡΚ1.58-1.92
1458ΒΕΝΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ-ΜΙΝΕΡΟΣ1.75-1.75
1508ΛΙΠΡΛΕΤΣΕ-ΦΟΝΤΙ1.65-1.85
1621ΛΙΠΡΠΟΡΝΕΝΟΝΕ-ΛΟΥΜΕΖΑΝΕ1.58-1.92
2428ΔΦΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ1.85-1.65
2448ΔΦΜΟΝΑΧΟ 1860-ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ2.10-1.482-0u
2499ΓΕΡΛΒΑΪΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II1.68-1.82
2508ΚΡΟ2ΝΟΒΙΓΚΡΑΝΤ-ΝΚ ΖΑΓΚΡΕΜΠ1.58-1.92
2509ΚΡΟ2ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β-ΛΟΥΣΚΟ1.70-1.80
2512ΚΡΟ2ΣΟΛΙΝ-ΣΙΜΠΕΝΙΚ1.70-1.80
1.50736549.0850.92uOuOuOOuOuuOuuuOOOOOuOOOuOuOOOuOOuuuuOOOuuOuuuOOOO40
1317ΑΓΓ2ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ-ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ1.80-1.70
1493ΙΤΑ2ΒΕΡΟΝΑ-ΠΙΖΑ1.45-2.15
1568ΙΣΠ3ΛΙΝΑΡΕΣ-ΜΑΝΧΑ ΡΕΑΛ1.60-1.90
1620ΛΙΠΡΠΑΝΤΟΒΑ-ΜΠΑΣΑΝΟ1.62-1.88
1.5265450.0050.00uOuuuuuOuuuOOuOOuuOOuOOuOOuOuuOOuuOOuuuuOOuOOuuuOO20
1561ΙΣΠ3ΓΕΪΔΑ-ΜΑΓΙΟΡΚΑ Β'1.40-2.30
1587ΚΡΙΚΛ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ-ΜΠΕΛΕΝ ΣΙΓΚΛΟ1.90-1.60
1644ΑΡΓ1ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ-ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ1.58-1.92
2410ΑΥΠΧΑΜΕ ΣΙΤΙ-ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ2.02-1.521-0u
2413ΑΥΠΡΕΝΤΛΑΝΤ-ΝΟΡΘΕΡΝ ΦΙΟΥΡΙ2.70-1.283-4O
2414ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΘΑΝΤΕΡ2.60-1.304-3O
1.5372947.8752.13OOuOuuuOuOuOOOOOOuOuuOuuuOOuuOuuuuOuOOuOOuuOOOOOuu02
1599ΛΙΠΡΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ-ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ1.60-1.90
2401ΔΦΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ-ΒΙΚΙΝΓΚ2.05-1.50
1.55654149.1150.89uuuuOuOuOuOOuuuOuuOuuOuOuuuuuuOuuuOuuOOuuOOuOuOuuO10
1147ΑΡΓ2ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ.-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.40-2.303-1O
1541ΙΣΠ3ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ1.60-1.90
1643ΑΡΓ1ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ-ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ1.60-1.90
1.5765849.0950.91OOuuOOuuOOuOuOOOuOOOuuOuuOOOOOOOuuuuuuOOOuuOOuuOOO30
1169ΠΑΡ1ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ2.00-1.553-0O
1209U19ΑΥΣΤΡΙΑ U19-ΟΥΓΓΑΡΙΑ U191.92-1.581-3O
1334ΑΓΝΒΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ-ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ1.90-1.60
1341ΑΓΝΒΤΣΟΡΛΙ-ΚΕΡΣΟΝ1.85-1.65
1570ΙΣΠ3ΛΙΟΑ-ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ1.48-2.10
1.5870351.7848.22OOOOOuOOOuOuOuuuOuuuOuuOuuuOOOuuuOuOuOuOOuOOOOuOuO10
1402U19ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19-ΟΥΚΡΑΝΙΑ U191.90-1.60
1505ΔΑΝ2ΧΟΜΠΡΟ-ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ1.60-1.90
1672ΛΙΠΡΑΡΕΤΣΟ-ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ1.58-1.92
2420ΑΥΣΠΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ-ΛΟΓΚΑΝ ΛΑΪΤΙΝΓΚ2.95-1.23
2460ΔΦΜΑΡΟΚΟ-ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ1.40-2.302-0u
2471ΔΦΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΙΝΤΖ2.10-1.484-0O
2521ΠΟΡ2ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ-ΒΙΖΕΛΑ1.48-2.10
1.60797150.7649.24OOOOuOOOuuuuuuOuOOuuOOOOuOOuOOuuOOuOOOuOuOuOOOuOOu01
1306ΑΒΠΛΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ-ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ2.00-1.55
1397ΣΚΩ2ΦΟΡΦΑΡ-ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ2.05-1.50
1476ΜΕ2ΝΤΟΡΑΔΟΣ-ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ1.62-1.88
1.6260551.0748.93OuOuuuuOOOuOuuuuuOOuuuOuuOOOOOuuuOuuOOuOuuOuOuOuOO20
1153ΑΡΓ2ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ-ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ1.52-2.02
1292ΟΥΛΠΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ-ΕΡΜΠΑΣ1.92-1.58
1310ΑΓΓ2ΕΞΕΤΕΡ-ΓΕΟΒΙΛ1.70-1.80
1340ΑΓΝΒΣΤΟΚΠΟΡΤ-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ1.78-1.72
1369ΑΝΠΛΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ2.15-1.45
1387ΠΟΛ3ΣΙΑΡΚΑ ΤΑΡΝΟΝΜΠΖΕΓΚ-ΚΟΤΒΙΣΑ ΚΟΛΟΜΠΡΕΓΚ2.02-1.52
1543ΙΣΠ3ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β'-ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ1.48-2.10
1602ΛΙΠΡΜΑΤΕΡΑ-ΜΕΣΙΝΑ1.65-1.85
2525ΓΟΥΑΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ-ΜΙΚΤΛΑΝ1.60-1.90
1.65766750.9749.03uOOuOOOuuuuuuuOuOOuuOuuuOOuuOOuuuuOOOuuuOOOuuOOuOO20
1276ΓΕΡ3ΧΑΛΕΣΚΕΡ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ1.62-1.88
1282ΛΙΠΡΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ-ΛΟΥΠΑ ΡΟΜΑ1.50-2.05
1366ΑΝΠΛΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ2.10-1.48
1382ΙΣΠ2ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ-ΤΑΡΑΓΟΝΑ1.55-2.00
1433ΙΤΑ2ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ-ΤΡΑΠΑΝΙ1.60-1.90
1471ΜΕ2ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ-ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ1.52-2.02
1517ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919-ΑΣΚΟΛΙ1.65-1.85
1522ΑΓΓ2ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΠΛΙΜΟΥΘ1.75-1.75
1590ΚΡΙΚΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ-ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ1.65-1.85
2449ΔΦΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ2.10-1.484-4O
1.6773650.5449.46uuuuOuOOuuuOOuuOuuOuOuuuuOuOOOOuuOuOuuOOuuOOuOuOOO30
1296ΑΒΠΛΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ1.92-1.58
1364ΑΛΓ1MC ΑΛΓΕΡΙ-ΚΑΜΠΙΛΙΕ1.37-2.40
1574ΙΣΠ3ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ-ΚΟΡΝΕΛΑ1.45-2.15
2467ΒΕΔΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ-ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ.1.68-1.82
1.6860251.1648.84uuuuOuOuOuOOOuuuuuOuuuuuOOOuuOOuuOuuuOuuOuOuuuOuuu03
1216ΔΦΡΩΣΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ1.48-2.100-2u
1272ΓΕΡ3ΡΕΓΚΕΝΣΜΟΥΡΓΚ-ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ1.80-1.70
1394ΣΚΩ2ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ-ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ1.70-1.80
1648ΑΡΓ1ΤΑΓΙΕΡΕΣ-OΛΙΜΠΟ1.40-2.30
1649ΑΡΓ1ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ-ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ1.45-2.15
1652ΙΣΗΜΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ-ΝΤΕΛΦΙΝ1.52-2.021-1u
2415ΑΥΠΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ-ΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ2.45-1.35
2514ΑΡΓ3ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ1.37-2.40
2527ΑΥΠΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ-ΛΕΪΚ ΜΑΚΑΡΙ ΣΙΤΙ2.60-1.30
1.70851951.8448.16uOuOuuOuuuuuuuOuuuuuuOuOOOuOOuOuuuuuOuOuOuOOuOuOuu02
1229ΓΑΛ3ΠΑΡΙ-ΕΠΙΝΑΛ1.35-2.451-0u
1377ΒΙΡΛΑΡΝΤΣ-ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ2.10-1.48
1491ΙΣΠ2ΧΕΤΑΦΕ-ΛΟΥΓΚΟ1.60-1.90
1514ΙΤΑ2ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ-ΜΠΡΕΣΙΑ1.60-1.90
1544ΙΣΠ3ΙΖΑΡΑ-ΛΕΑΛΤΑΝΤ1.37-2.40
1569ΙΣΠ3ΛΙΝΕΝΣΕ-ΡΟΝΤΑ1.48-2.10
2476ΓΕΡΛΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ-ΓΚΑΡΧΙΝΓΚ2.05-1.50
1.72105752.7047.30uOOOOuOOuOuuuOOOuuOOuOuOuOOuuuuuuuuuOOuOOuuOuuuuuO10
1215U19ΤΣΕΧΙΑ U19-ΣΚΩΤΙΑ U191.70-1.801-0u
1284U19ΚΡΟΑΤΙΑ U19-ΠΟΛΩΝΙΑ U191.90-1.60
1302ΑΒΠΛΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΙΤΜΠΙ2.00-1.55
1308ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ1.70-1.80
1322ΑΓΙΣΛΟΒΕΣΤΟΦΤ-ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ2.15-1.45
1329ΑΓΙΣΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ-ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
1529ΡΩΣ2ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ-ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ1.40-2.30
1597ΙΣΗΜΚΛΑΝ ΓΙΟΥΒΕΝΙΛ-ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΕΚΟΥ.1.52-2.02
2455U21ΡΩΣΙΑ U21-ΡΟΥΜΑΝΙΑ U211.75-1.755-1O
1.75806052.3147.69uuOOuuuOOuuuuuuuuOuOOuuOuOOOOuuOuOuOOuOOuuOOOOOuuu03
1223U21ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21-ΑΓΓΛΙΑ U211.92-1.581-0u
1291ΟΥΛΠΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ-ΜΠΑΝΓΚΟΡ2.02-1.52
1337ΑΓΝΒΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.-ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ1.85-1.65
1348ΑΓΝΛΡΕΞΑΜ-ΤΟΡΚΙ1.58-1.92
1386ΠΟΛ3ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ-ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ1.68-1.82
1557ΙΣΠ3ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ-ΣΟΚΟΕΛΑΜΟΣ1.58-1.92
1584ΙΣΠ3ΡΕΚΡΕΑΤΙΒΟ ΟΥΕΛΒΑ-ΕΛ ΕΧΙΝΤΟ1.45-2.15
1595ΠΠΚΑΡΜΕΝΙΑ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ1.55-2.00
1635ΑΡΓ1ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ1.52-2.02
1645ΑΡΓ1ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΤΙΓΚΡΕ1.58-1.92
1.7760251.9948.01OuuuuuuuuOOOuuuOOOOOOOOuOuuuOOuOuuOuOuuuuuuOuuOuuu03
1388ΣΚΩ1ΑΛΟΑ-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ1.65-1.85
1470ΜΕ2ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 1948-ΧΟΥΑΡΕΣ1.62-1.88
1545ΙΣΠ3ΚΑΟΥΝΤΑΛ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ-ΑΡΑΝΤΙΝΑ1.60-1.90
2450ΔΦΑΟΥΕ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ2.02-1.520-0u
1.7841949.1650.84uOOuOuOuOuuuuuuuOuuOOuuOOOOOuOuOOuOuuOOuOuuOuuuuOu01
1263ΑΥΣΛΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ1.88-1.621-0u
2451ΔΦΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.1.92-1.580-1u
1.80838252.5247.48uOuuOuuuuuuuOOuOuuuOuOOuOOOOuOOOOuOOOuOuOuuOuOuuuO10
1423ΠΠΚΚΥΠΡΟΣ-ΕΣΘΟΝΙΑ1.45-2.15
1632ΙΣΗΜΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ-ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)1.85-1.65
1.8145046.8953.11OOOuOuOOuOuOuOuOOOOOOuuuuOOuuOuOuOuuuOOOuuuOuOOuuO10
1314ΑΓΓ2ΚΡΟΟΥΛΙ-ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ1.72-1.78
1549ΙΣΠ3ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ-ΤΟΥΝΤΕΛΑΝΟ1.35-2.45
1651ΚΟΛ1ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ-ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ1.62-1.88
2432ΔΦΦΛΟΡΟ-ΡΑΟΥΦΟΣ2.02-1.52
1.8261252.7847.22uuOOuOuuOOOOuuOuOuOuOuOOuuOuOOuuOOuuOOuOOuuOuuOuuu03
1347ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΓΙΟΡΚ1.80-1.70
2485ΓΕΡΛΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΙΙ-ΜΠΟΥΣΜΠΑΧ1.92-1.58
2491ΓΕΡΛΠΙΡΜΑΣΕΝΣ-ΝΟΤΤΙΝΓΚΕΝ1.92-1.58
1.85690853.5546.45OOOOuuuOuuOOuuOOOOuuuOOuuuuuOuuuuuOOuuOOOuuuuuOOuu02
1287ΠΟΛ3ΠΟΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ-ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ1.52-2.02
1309ΑΓΓ2ΓΟΥΙΚΟΜ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.58-1.92
1333ΑΓΝΒΓΚΛΟΥΣΤΕΡ-ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.00-1.55
1396ΣΚΩ2ΚΛΑΪΝΤ-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ2.00-1.55
1435ΟΥΡ1ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ1.68-1.82
1534ΛΙΠΡΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ-ΜΟΝΤΕΝΑ1.50-2.05
2458U21ΠΓΔΜ U21-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U211.55-2.002-0u
2493ΓΕΡΛΚΟΜΠΛΕΝΤΖ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ (ΕΡ.)1.50-2.05
2526ΓΟΥΑΧΕΛΑΖΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΕΝΣΕ1.60-1.90
1.8762251.6148.39uuOOOuOuuuuOuOuuOuOuOOOOuuOuuuOOOuOOOOOOOOuOuOuuuu04
1378ΒΙΡΛΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ-ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ2.10-1.48
1.90957353.7346.27uOOuuuuuuOOOuuOuuOOOOuOuuuOOuOOuOuOOuOuOOOOOuOOOuu02
1619ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ-ΝΟΒΑΡΑ1.50-2.05
1.9165649.3950.61uOOuuOuuOOOuuOuuOOOOOuuuOuOuOuuuuOOuuuOuOOuuuOuOOO30
1148ΑΡΓ2ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ-ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ1.45-2.15
1438ΟΥΡ1ΦΕΝΙΞ-ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ1.90-1.60
2425U20ΓΑΛΛΙΑ U20-ΑΓΓΛΙΑ U201.70-1.80
2454ΑΤΑΛΑΝΤΑ U20-ΤΟΡΙΝΟ U201.92-1.581-2O
1.9273748.9851.02OOuOuOuOOuOOOOuOuuuOuOOOOuOOOuOuuuOOuuuOOOuuuOOuOO20
1217ΠΟΛ2ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ-ΣΤΟΜΙΛ1.62-1.882-2O
1273ΓΕΡ3ΣΟΝΕΝΧΟΦ-ΣΒΙΚΑΟΥ1.62-1.88
1277ΓΕΡ3ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ-ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ1.50-2.05
1300ΑΒΠΛΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ-ΑΣΤΟΝ2.10-1.48
1301ΑΒΠΛΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ-ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ1.92-1.58
1323ΑΓΙΣΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.05-1.50
1546ΙΣΠ3ΜΠΟΥΡΓΟΣ-ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β'1.48-2.10
2407ΑΥΠΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ-ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ.2.10-1.484-0O
2486ΓΕΡΛΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ ΙΙ-1860 ΡΟΣΕΝΧΑΪΜ1.60-1.90
2519ΑΥΣΠΧΟΛΑΝΤ ΠΑΡΚ ΧΟΚΣ-ΜΙΤΣΕΛΤΟΝ2.60-1.30
1.9327751.6248.38uOOuOOuOuuOuOuOuOOOOOuOOOOOOuOOuuOOOuOOuuOuOuuuuOu01
1151ΑΡΓ2ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ-ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ1.40-2.301-0u
1392ΣΚΩ1ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ-ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ1.78-1.72
1393ΣΚΩ2ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ2.00-1.55
1445ΙΡΛΠΜΠΡΕΪ-ΛΙΜΕΡΙΚ1.90-1.60
1.95485154.1545.85uuOuuOOOuuuOOuOOuuOuuuuuuuOOuuOuuuuuuuuOuOOOuuOOuu02
1157ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ-ΣΠ. ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ1.40-2.30
1258ΝΚΡ2ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ-AΣAN MΙΓΚΑΝΓΚΟΥΑ1.60-1.90
1325ΑΓΙΣΜΠΟΥΡΓΚΕΣ-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ2.10-1.48
1472ΑΜΕ1ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ-ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ2.05-1.50
1500ΟΚΡΝΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣ-ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ1.55-2.00
1513ΙΤΑ2ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ-ΤΣΕΖΕΝΑ1.55-2.00
1560ΙΣΠ3ΒΙΛΛΑΝΟΒΕΝΣΕ-ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ1.48-2.10
1.9892354.3945.61uuuuOuuuuuuuOOuOOuOOuOuOuOOuuOOOOuuOOOuuOOuuOuOuOO20
1250ΜΕ2ΚΑΦΕΤΑΛΕΡΟΣ ΝΤΕ ΤΑΠΑΤΣΟΥΛΑ-ΜΟΥΡΘΙΕΛΑΓΚΟΣ1.65-1.852-1O
1267ΣΚΤΚΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ1.72-1.78
1280ΛΙΠΡΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ-ΛΟΥΚΕΖΕ1.58-1.92
1316ΑΓΓ2ΜΠΑΡΝΕΤ-ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ1.60-1.90
1434ΛΙΠΡΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ-ΡΕΝΑΤΕ1.50-2.05
1532ΡΩΣ2ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ-ΤΙΟΥΜΕΝ1.48-2.10
1539ΛΙΠΡΜΑΝΤΟΒΑ-ΤΕΡΑΜΟ1.58-1.92
1572ΙΣΠ3ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ-ΣΕΣΤΑΟ ΡΙΒΕΡ1.40-2.30
1638ΑΡΓ1ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ-ΟΥΡΑΚΑΝ1.40-2.30
2487ΓΕΡΛΑΟΥΓΚΣΜΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΜΠΑΕΡΟΥΘ1.78-1.72
2498ΓΕΡΛΛΟΥΜΠΕΚ-ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ1.68-1.82
11.008248.7851.22OOuOuuuOuuOuuOuuOuuuOuOuOOOOOOuuOOOuOOOuOOOOOuuOOO30
1239ΠΠΚΚΟΣΟΒΟ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ2.05-1.501-2O
17.001428.5771.43OOOOOuuuuOOOOO50
2.00938653.7646.24uuOOOOOOuuuuOuOOuuOuuuuOuuuOOOuuOuuOuOuuuuuuuOuuOu01
1261ΙΑΠΔΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ-ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.1.55-2.002-0u
1278ΓΕΡ3ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΛ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ1.52-2.02
1418ΙΣΠ2ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ1.55-2.00
1473ΒΟΛΒΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2.30-1.40
1498ΕΛΛ2ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 19321.60-1.90
1504ΔΑΝ2ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ-ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ1.60-1.90
1518ΙΤΑ2ΣΠΑΛ 2013-ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ1.55-2.00
1523ΙΣΠ2ΚΑΝΤΙΘ-ΤΕΝΕΡΙΦΗ1.40-2.30
1556ΙΣΠ2ΣΕΒΙΛΛΗ Β-ΚΟΡΔΟΒΑ1.60-1.90
1618ΙΣΠ2ΕΛΤΣΕ-ΣΑΡΑΓΟΣΑ1.60-1.90
1761ΔΦΓΑΛΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ1.55-2.00
2402ΤΟΥ2ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ-ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ1.58-1.92
2.0278451.5348.47OuuuuuOOOOuuOOOOOuOuuuOuOOuuuuOuuuOuOOuOuOuuOOuuOu01
1230ΓΑΛ3ΣΕΝΤΑΝ-ΠΟ1.40-2.302-0u
1299ΑΒΠΛΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ-ΜΑΡΙΝ1.92-1.58
2504ΓΕΡΛΕΓΚΕΣΤΟΡΦ-ΙΣΧΕΝΤΕ1.90-1.60
2.05523252.8347.17uuOuOOOuuOOOuOuOuOuuuuOOuOOuOOOOuOOuOuOuOOOOOOuuOu01
1255ΙΑΠΔΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ-ΓΚΙΦΟΥ1.55-2.001-0u
1330ΑΓΙΣΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ-ΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
1343ΑΓΝΛΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.1.80-1.70
1346ΑΓΝΛΜΠΡΟΜΛΕΪ-ΤΣΕΣΤΕΡ1.80-1.70
1376ΑΝΠΛΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ-ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ2.00-1.55
1455ΧΙΛ2ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ-ΙΜΠΕΡΙΑ1.62-1.88
1515ΙΤΑ2ΚΑΡΠΙ-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ1.40-2.30
1555ΙΣΠ2ΡΕΟΥΣ-ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ1.35-2.45
1565ΙΣΠ3ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ-ΜΕΛΙΛΑ1.30-2.60
1629ΟΥΡ1ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ-ΣΕΡΡΟ1.88-1.62
1640ΑΡΓ1ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ1.45-2.15
2404ΑΥΠΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ2.05-1.502-0u
2479ΓΕΡΛΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ1.58-1.92
2.0879553.4646.54OuOuuuOOOuuOuOuOOuuuOuuuuOuOOOOOuOOOOuOuuuOuOOuOuu02
1155ΑΡΓ2ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ-ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ1.40-2.30
1156ΑΡΓ2ΦΛΑΝΤΡΙΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑ1.40-2.30
1270ΓΕΡ3ΕΡΦΟΥΡΤ-ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.)1.50-2.05
1367ΑΝΠΛΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ-ΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ2.02-1.52
1530ΡΩΣ2ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ-ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ1.35-2.45
1576ΙΣΠ3ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ-ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ1.40-2.30
1582ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β'-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β'1.50-2.05
2.101003154.2045.80OOuuuOOuOOOOOOuuuuuOOuOuuuuOOOuOuOOOOOOuuuOuOOuuuu04
1224ΓΑΛ3ΑΒΡΑΝΣ-ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ1.48-2.100-2u
1246ΜΕ2ΑΤΛΑΝΤΕ-ΚΟΡΑΣ1.85-1.650-2u
1345ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ1.58-1.92
1370ΑΝΠΛΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ2.05-1.50
1417ΙΣΠ2ΑΛΜΕΡΙΑ-ΑΛΚΟΡΚΟΝ1.35-2.45
1419ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ-ΣΠΕΤΣΙΑ1.55-2.00
1516ΙΤΑ2ΛΑΤΙΝΑ-ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ1.45-2.15
2416ΑΥΠΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΣΙΤΙ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ.2.45-1.35
2.1278755.0244.98uuOuuuuOuuOuOOOuuOuOuuuuuOuuOOuuOuuOuOOuOuuuuuOOOu01
1275ΓΕΡ3ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ1.55-2.00
1288ΠΟΛ3ΡΟΖΒΟΪ ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ-ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ1.52-2.02
1311ΑΓΓ2ΚΑΡΛΑΪΛ-ΚΡΟΥ1.78-1.72
1401ΛΙΠΡΚΑΡΑΡΕΖΕ-ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ1.60-1.90
1415ΠΟΛ3ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ-ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ1.50-2.05
1477ΙΑΠΔΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ-ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ1.58-1.92
1509ΛΙΠΡΜΕΛΦΙ-ΑΚΡΑΓΑΣ1.52-2.02
1581ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β-ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ1.55-2.00
1585ΙΣΠ3ΤΖΟΥΜΙΛΑ-ΜΕΡΙΔΑ1.40-2.30
1600ΛΙΠΡΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-ΚΟΖΕΝΤΣΑ1.50-2.05
2442AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΣΟΡΕΝΤΟ2.85-1.252-3O
2453ΝΑΠΟΛΙ U20-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ U202.00-1.550-2u
2.15585153.9746.03uOuOuuuuOuOuuuuOOOOuuuOuOuOuOuuuuuuuuuuOuOOOuuuOOO30
1226ΓΑΛ3ΚΡΕΤΕΪΓ-ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ1.52-2.022-3O
1233ΑΝΠΛΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ-ΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ2.02-1.522-0u
1254ΙΑΠΔΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ-Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ1.40-2.300-1u
1266ΑΓΝΛΛΙΝΚΟΛΝ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ1.85-1.65
1444ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ1.65-1.85
1484ΝΚΡ2ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ-ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ1.58-1.92
1485ΝΚΡ2ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ-ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ1.55-2.00
1503ΔΑΝ2ΣΚΙΒΕ-ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ1.80-1.70
1567ΙΣΠ3ΛΕΒΑΝΤΕ Β'-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟ1.42-2.25
1601ΛΙΠΡΚΟΜΟ-ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ1.50-2.05
1627ΠΠΚΣΚΩΤΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ1.40-2.30
1628ΟΥΡ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ-ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ1.72-1.78
2446AYΠΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ2.60-1.30
2468ΒΕΔΛΕΟΥΒΕΝ-ΤΟΥΜΠΙΖΕ1.75-1.751-1u
2482ΓΕΡΛΣΑΛΝΤΙΝΓΚ-ΧΕΪΝΙΝΓΚ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ ΙΙ1.80-1.70
2497ΓΕΡΛΡΕΧΝΤΕΝ-U.L.M ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ1.58-1.92
2505ΓΕΡΛΧΙΛΝΤΕΣΧΑΪΜ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ 96 ΙΙ1.75-1.75
2523ΓΕΡΛΟΥΝΙΟΝ ΦΟΥΡΣΤΕΝΒΑΛΝΤΕ-ΟΥΕΡΜΠΑΧ1.78-1.72
2966ΟΥΡ1ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ1.90-1.60
2.1875155.5344.47uuuOuOOuuOuuuuOuuuuOuuuuuuOuOuuuuOuuuuOuuOuuuuOuOu01
1328ΑΓΙΣΣΑΝΤΜΠΟΥΡΙ-ΧΕΝΤΟΝ2.10-1.48
1357ΑΓΝΝΜΠΑΘ ΣΙΤΙ-ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ1.80-1.70
1372ΑΝΠΛΣΙΡΕΝΣΕΣΤΕΡ-ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ.2.15-1.45
1427ΛΙΠΡΤΟΥΤΟΚΟΥΟΪΟ-ΟΛΜΠΙΑ1.55-2.00
1481ΙΑΠΔΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ-ΝΑΓΚΟΓΙΑ1.58-1.92
1575ΙΣΠ3ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ-ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ1.40-2.30
2426ΕΛΣ1ΑΓΚΟΥΙΛΑ-ΙΣΙΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΑΝ1.60-1.90
2.20963953.3146.69OuOOuuuOuOOuuuOOuOOOuOuuOOuOOuOuuuuuOuOuuuOuuOOOOO50
1149ΑΡΓ2ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ-ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ1.42-2.25
1150ΑΡΓ2ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ-ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ1.48-2.101-1u
1152ΑΡΓ2ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ-ΟΛ ΜΠΟΪΣ1.45-2.15
1208ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ2.05-1.503-1O
1249ΜΕ2ΒΕΝΑΝΤΟΣ-ΠΟΤΡΟΣ1.60-1.901-0u
1253ΙΑΠΔΜΙΤΟ-ΕΧΙΜΕ1.45-2.151-0u
1279ΠΟΛ3ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΑΓΚ1.70-1.80
1339ΑΓΝΒΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ-ΓΟΡΤΣΕΣΤΕΡ1.80-1.70
1355ΑΓΝΝΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ2.15-1.45
1361ΑΓΝΝΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ1.90-1.60
1436ΟΥΡ1ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΠΕΝΙΑΡΟΛ1.92-1.58
1437ΟΥΡ1ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ1.92-1.58
1440ΙΡΛ1ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ-ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ1.68-1.82
1538ΛΙΠΡΜΑΚΕΡΑΤΕΣΕ-ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ1.50-2.05
1559ΙΣΠ3ΒΑΛΕΝΘΙΑ Β'-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β'1.75-1.75
1623ΠΠΚΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ1.35-2.45
2422ΔΦΓΚΑΪΣ-ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ1.90-1.60
2427ΕΛΣ1ΝΤΡΑΓΚΟΝ-ΟΥΝ.ΝΤΕ ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ1.80-1.70
2489ΓΕΡΛΟΥΛΜ 1846-ΦΚ ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ1.75-1.75
2.25612252.7447.26uuuuuOuOOOOuuOuuOOuOuOuuuOOuOOOuuOOOOuOuuOuOOOuuuu04
1210U19ΙΣΠΑΝΙΑ U19-ΑΓΓΛΙΑ U191.72-1.780-3O
1212U21ΤΣΕΧΙΑ U21-ΣΛΟΒΑΚΙΑ U211.80-1.704-1O
1214U19ΙΣΡΑΗΛ U19-ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U191.65-1.851-1u
1274ΓΕΡ3ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ-ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ1.52-2.02
1312ΑΓΓ2ΚΕΜΠΡΙΤΖ-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ1.65-1.85
1327ΑΓΙΣΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ-ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ2.10-1.48
1365ΑΛΓ1ΡΣ ΡΕΛΙΖΑΝΕ-USM ΑΛΓΕΡΙ1.42-2.25
1391ΣΚΩ1ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ-ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ1.70-1.80
1429ΠΟΛ2ΤΙΣΧΙ 71-ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ1.50-2.05
1456ΧΙΛ2ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ-ΚΟΚΟΥΙΜΠΟ Γ.1.60-1.90
1510ΛΙΠΡΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ-ΡΕΤΖΙΑΝΑ1.55-2.00
1547ΙΣΠ3ΟΥΝΙΟΝ ΜΟΥΤΙΛΒΕΡΑ-ΚΟΡΟΥΞΟ1.48-2.10
1558ΙΣΠ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΚΛΟΥΚΟΥΕΝΟ-ΓΡΑΝΑΔΑ Β'1.58-1.92
2411ΣΚΩΤΜΟΡΤΟΝ-ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ1.72-1.78
2459ΔΦΤΥΝΗΣΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ1.40-2.300-1u
2473ΔΦΡΟΖΕΛΑΡ-ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ2.00-1.550-2u
2474U21ΤΟΥΡΚΙΑ U21-ΟΥΚΡΑΝΙΑ U211.65-1.851-1u
2483ΓΕΡΛΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ-ΜΠΟΡ ΜΕΝΧΕΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΙΙ1.75-1.75
2.30795753.7346.27uOuuuOOOOOuOuuuOuOuOuuuOOuuOOuuuOuuOuuuuuuOOOOuuuu04
1227ΓΑΛ3ΜΠΕΖΙΕΡ-ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ1.45-2.15
1236ΠΠΚΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΑΛΙΑ1.35-2.450-0u
1248ΜΕ2ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ-ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ1.68-1.821-1u
1457ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ1.60-1.90
1519ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ-ΑΒΕΛΙΝΟ1.50-2.05
1551ΠΟΡ2ΒΑΡΖΙΜ-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.40-2.30
1604ΛΙΠΡΤΑΡΑΝΤΟ-ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ1.42-2.25
2.35504753.8546.15uOuuOuuOOOOOOOuuuuuOuOuuuuOuOOuuOOOOuOOuuOOuuuOuOO20
1154ΑΡΓ2ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ-ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ1.42-2.25
1271ΓΕΡ3ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ-ΑΑΛΕΝ1.48-2.10
1289ΟΥΛΠΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ-ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ1.92-1.58
1326ΑΓΙΣΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ-ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ2.15-1.45
1354ΑΓΝΝΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ-ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.2.05-1.50
1398ΣΚΩΤΕΪΡ-ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ1.80-1.70
1446ΙΡΛΠΝΤΡΟΧΕΝΤΑ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ1.58-1.92
1469ΚΟΛ1ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ1.48-2.10
1526ΡΩΣ2ΚΙΜΚΙ-ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ1.40-2.30
1554ΙΣΠ2ΜΙΡΑΝΤΕΣ-ΟΥΕΣΚΑ1.60-1.90
1583ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ-ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ1.50-2.05
2409ΑΥΠΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ.-ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ2.00-1.552-3O
2.40601954.0645.94uuuuuuOuuuOOOOOOOOuOOOuuuOuuOuuOuuOuOOuuuuOOOOOuOu01
1260ΑΥΣΛΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.2.30-1.402-3O
1375ΑΝΠΛΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ-ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ2.15-1.45
1416ΔΦΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ1.85-1.65
1432ΙΣΠ2ΜΑΓΙΟΡΚΑ-ΛΕΒΑΝΤΕ1.50-2.05
1533ΡΩΣ2ΤΟΣΝΟ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ1.50-2.05
1564ΙΣΠ3ΕΜΠΡΟ-ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ1.38-2.35
1578ΙΣΠ3ΟΣΠΙΤΑΛΕΤ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ1.42-2.25
1622ΛΙΠΡΦΟΡΛΙ-ΦΑΝΟ1.42-2.25
1631ΙΣΗΜΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ-ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ1.42-2.25
2403ΑΥΠΧΟΜΠΑΡΤ ΖΕΜΠΡΑΣ-ΝΟΤΙΑ ΧΟΜΠΑΡΤ2.60-1.303-0O
2461ΓΕΜΛΦΕΪΧΤ-ΑΜΕΡΤΧΑΛ2.00-1.550-1u
2484ΓΕΡΛΜΠΑΓΕΡΝ ΧΟΦ-ΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ1.85-1.65
2506ΓΕΡΛΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ-ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ1.52-2.02
2.45339454.7145.29OOuuOOOOOuOOOOuOOOOOuuOuOOOuOuOOOOuuuuuOuOuuuuuuuO10
1269U19ΣΟΥΗΔΙΑ U19-ΙΡΛΑΝΔΙΑ U191.70-1.80
1285ΑΛΓ1ΜΠΕΛΟΥΪΖΑΝΤ-ΣΕΤΙΦ1.37-2.40
1298ΑΒΠΛΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ2.10-1.48
1414ΠΟΛ2ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ-ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ1.55-2.00
1483ΑΥΣΛΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ2.05-1.50
1525ΡΩΣ2ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ-ΖΕΝΙΤ ΙΙ1.45-2.15
1528ΡΩΣ2Μ. ΣΑΡΑΝΣΚ-ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ1.45-2.15
1535ΛΙΠΡΑΝΚΟΝΑ-ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ1.40-2.30
1571ΙΣΠ3ΜΑΡΜΠΕΛΑ-ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ1.45-2.15
1589ΚΡΙΚΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΠΕΡΙΑ-ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ1.85-1.65
1603ΛΙΠΡΜΟΝΟΠΟΛΙ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ1.52-2.02
1636ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ1.55-2.00
2431ΔΦΚΙΕΛΣΑΑΣ-ΚΒΙΚ-ΧΑΛΝΤΕΝ1.85-1.65
2.50513253.0646.94uOuOuuOuuuuOuuuOuuuuuOuOuuuuuOuuuOuuuuOuOuuOuOuOuO10
1221U20ΤΣΕΧΙΑ U20-ΔΑΝΙΑ U201.78-1.721-2O
1257ΝΚΡ2ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995-ΜΠΟΥΣΑΝ1.40-2.301-0u
1297ΑΒΠΛΙΛΚΕΣΤΟΝ-ΦΡΙΚΛΙ ΑΘΛΕΤΙΚ2.02-1.52
1353ΑΓΝΝΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ.-ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ1.70-1.80
1373ΑΝΠΛΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.1.90-1.60
1390ΣΚΩ1ΜΠΡΕΧΙΝ-IΣΤ ΦΑΪΦ1.58-1.92
1531ΡΩΣ2ΤΑΜΠΟΦ-ΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ1.52-2.02
1563ΙΣΠ3ΓΚΕΡΝΙΚΑ-ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ1.40-2.30
2423ΔΦΑΑΛΕΣΟΥΝΤ-ΜΟΛΝΤΕ2.05-1.50
2443AYΠΜΑΝΤΟΥΡΑΪ ΣΙΤΙ-ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ2.60-1.30
2444AYΠΣΟΥΜΠΙΑΚΟ-ΜΠΑΛΚΑΤΑ2.45-1.35
2465ΓΕΡΛΙΛΕΡΤΙΣΕΝ-ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ1.65-1.851-0u
2472ΔΦΡΙΝΤ-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ1.85-1.652-1O
2492ΓΕΡΛΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ-ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ1.68-1.82
2515ΑΡΓ3ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ-ΝΤΕΦΕΝΣ. ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ1.37-2.40
2.55257753.9446.06uuuuOuuOOOuuuuOOuuuOuuuuOuOuuOuOOuuuOOuuuuuOuOOOOO50
1268U19ΕΛΛΑΔΑ U19-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U191.65-1.85
1407ΑΓΓ1ΜΠΕΡΙ-ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ1.55-2.00
1408ΑΓΓ1ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ-ΟΞΦΟΡΝΤ1.90-1.60
1442ΙΡΛ1ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ-ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ1.58-1.92
1501ΑΓΓ1ΣΚΑΝΘΟΡΠ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ1.60-1.90
1626ΠΠΚΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΔΑΝΙΑ1.45-2.15
1657ΑΖΕ2ΣΧΑΜΚΙΡ-ΓΚΑΡΑΝΤΑΓΚ ΛΟΚΜΠΑΤΑΝ2.15-1.45
1757ΔΦΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ1.65-1.85
2480ΓΕΡΛΣΑΛΚΕ (ΕΡ.)-ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ1.58-1.92
2.60412453.3546.65OuuOuuuOOuOuuOOuuOuuuuuOOuuuuuOOuOuuuOOOOuuuOOuOuu02
1231ΓΑΛ3ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.58-1.921-1u
1262ΙΑΠΔΓΙΟΚΟΧΑΜΑ-ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ1.40-2.300-2u
1359ΑΓΝΝΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ1.82-1.68
1379ΒΙΡΛΚΟΛΕΡΕΪΝ-ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ1.80-1.70
1637ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ1.40-2.30
2406ΑΥΠΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ-ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ2.02-1.521-0u
2.65296553.7346.27OOOOuOuOuOuOuuuuuuuuuuuuOOOOOuuuOuuOuuOuuuOuOOuOOu01
1167ΠΑΡ1ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ1.65-1.851-1u
1283U19ΙΤΑΛΙΑ U19-ΒΕΛΓΙΟ U191.70-1.80
1499ΕΛΛ2ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΡΗΣ1.55-2.00
1552ΠΟΡ2ΒΙΣΕΟΥ-ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ1.42-2.25
1598ΛΙΠΡΒΙΜΠΟΝΕΣΕ-ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ1.40-2.30
2.70285253.6846.32OOOuOuuuOuOOuOuOuuuuuOOOuuuuOuuuOuuOuOuOuOOOOuOOuu02
1232U21ΣΕΡΒΙΑ U21-ΣΟΥΗΔΙΑ U211.75-1.752-0u
1303ΑΒΠΛΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ-ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ1.92-1.58
1320ΑΓΙΣΛΕΔΕΡΧΕΝΤ-ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ2.05-1.50
1404ΑΓΓ1ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΣΑΟΥΘΕΝΤ1.55-2.00
1430ΤΣΕΚΟΠΑΒΑ-ΜΠΡΝΟ1.60-1.90
1448ΙΡΛΠΦΙΝ ΧΑΡΠΣ-ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ1.52-2.02
1449ΙΣΠ2ΟΒΙΕΔΟ-ΧΙΡΟΝΑ1.50-2.05
1566ΙΣΠ3ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β'-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β'1.70-1.80
1642ΑΡΓ1ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ-ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ1.45-2.151-1u
2.75245953.6046.40OOuuOuOuOOuuOuOOOOuOuuuuuuOOuuOuOOOOuOuOOuuuOOuOOO30
1342ΑΓΝΛΓΚΙΣΕΛΙ-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ1.72-1.78
1344ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ-ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ1.75-1.75
1426ΛΙΠΡΠΡΑΤΟ-ΛΙΒΟΡΝΟ1.60-1.90
1524ΟΥΛΠΡΙΛ-ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ2.05-1.50
2488ΓΕΡΛΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΤΡΙΕΡ1.70-1.80
2.80236151.5548.45uOuOuOuuuOOuuOOuuOOuOOOOuOuOOOuuOuuOOOuuuuOOuOuOuu02
1395ΣΚΩ2ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ-ΕΛΓΚΙΝ1.68-1.82
1412ΑΓΓ1ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ2.02-1.52
1482ΙΑΠΔΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.-ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ1.45-2.15
2463ΓΕΡΛΒΕΡΛ-ΕΣΕΝ1.55-2.000-0u
2494ΓΕΡΛΟΦΕΝΜΠΑΧ-ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ1.52-2.02
2.85157152.5847.42uOOuuuOuOOuuOuOuuOOOOuuOOuuOuuOuOOOOOOuOuuOOOuuOOu01
1351ΑΓΝΛΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ-ΜΠΑΡΟΟΥ1.70-1.80
1399ΣΚΩΤΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ-ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ1.60-1.90
1537ΛΙΠΡΓΚΟΥΜΠΙΟ-ΠΑΡΜΑ1.58-1.92
2.90227552.2247.78uuuOOOOOuuOuOOuOOOOOuuOuOOuuuuuuOOuOuOuuOOuuuuOOOO40
1479ΙΑΠΔΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ-ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ1.45-2.15
1486ΑΥΣΛΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΣΙΔΝΕΪ2.30-1.40
2421ΑΥΠΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ-ΜΑΪΤΛΑΝΤ2.45-1.35
2445AYΠΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ-ΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ2.55-1.32
2.9598453.3546.65uOOuuOOuuOuOOuOOuuuOOuOuOOOuuuuOuOuuOuOuuOOOOuuuOu01
2528ΑΥΠΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ-ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ2.60-1.30
22.00450.0050.00OuuO10
1452ΠΠΚΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΓΑΛΛΙΑ3.15-1.20
1594ΠΠΚΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ2.45-1.35
3.00225751.4848.52uOuOOuOuOuOOuOOOuOuOuuuuuuuuOOuuuOOuuuOOuuOuOuuuOO20
1225ΓΑΛ3ΚΟΝΣΟΛΑΤ-ΣΑΤΟΡΟΥ1.52-2.021-3O
1374ΑΝΠΛΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.-ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ2.00-1.55
1478ΙΑΠΔΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ-ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ1.40-2.30
1726ΔΦΡΩΣΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ1.58-1.92
2517ΑΡΓ3ΝΤΕΠ.ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ1.52-2.02
3.0564150.5549.45OOuuuOuOuOOOuOuuuOOuOOOOOOuOOuuOuOuOuuuuuuOOOOOOOO80
1349ΑΓΝΛΣΑΟΥΘΠΟΡΤ-ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ1.68-1.82
1639ΑΡΓ1ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΛΑΝΟΥΣ1.50-2.05
2477ΓΕΡΛΑΛΕΝ-ΡΟΝΤΙΝΧΑΟΥΖΕΝ1.85-1.65
2478ΓΕΡΛΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΖΙΓΚΕΝ-ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ1.65-1.85
2516ΑΡΓ3ΕΞΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ1.40-2.30
3.10155751.2548.75uOOuuuOuuOOuOOuuuuuOuuOuuuOuOOuOuuOOuuOOuuOuOuOOOu01
1228ΓΑΛ3ΜΠΕΛΦΟΡΤ-ΜΠΟΥΛΟΝ1.48-2.100-2u
1313ΑΓΓ2ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΛΟΥΤΟΝ1.70-1.80
1655ΑΖΕ2ΣΑΡΟΥΡΣΠΟΡ-ΑΓΚΣΟΥ2.15-1.45
2495ΓΕΡΛΤΕΟΥΤΟΝΙΑ ΒΑΤΖ.-ΣΤΑΪΝΜΠ.-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ1.92-1.58
2524ΓΕΡΛΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ-ΙΕΝΑ1.68-1.82
3.1584753.6046.40OOOOuuuOuOOOuOuuOuOuuOuuuuuOuuOuOOuOOOuuuOOOuuuuOO20
1381ΒΙΡΛΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ-ΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ2.00-1.55
1591ΚΡΙΚΣΑΝΤΟΣ ΝΓ.-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ1.65-1.85
1605ΙΣΗΜΜΑΚΑΡΑ-ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ1.55-2.00
3.2592448.2751.73OuOOOuOOuuOuOOuuuOOOOuOuOuOOOuuOuOOOOuuuuOOOOOOuuu03
1245ΠΠΚΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ-ΠΑΝΑΜΑΣ1.37-2.401-0u
2408ΑΥΠΓΚΕΛΟΝΓΚ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ-ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ2.02-1.521-2O
3.30122452.4547.55OuOOuOuuuuuOuOOuuOuOuuuuuuOuuOuOuOuuuOuuOuOuuOuuOu01
1319ΑΓΙΣΓΚΡΕΪΣ-ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ2.10-1.48
2437ΑΥΠΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ2.45-1.35
3.3574352.8947.11OOOuOuOuOOOuuuuuOOuuuuuuuuuOuuOuOOuuuuOuuOOOuuuOOu01
1265ΠΟΛ2ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ-ΣΟΖΝΙΤΣΕ1.70-1.80
1385ΠΟΛ3ΒΕΖΧΕΡΟΒΟ-ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ2.02-1.52
1406ΑΓΓ1ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ1.70-1.80
1439ΙΡΛ1ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ-ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ1.58-1.92
3.40109451.0148.99OuOuOOuuuOOOuuuuOOuuOuuuOOuOuuOuuuOuOOuOOuOuuOOOOu01
1165ΠΑΡ1ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ2.00-1.55
1332ΑΓΝΒΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ-ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ2.10-1.48
1363ΑΓΝΝΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.1.92-1.58
1492ΠΟΛ2ΖΝΙΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΦ-ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ1.68-1.82
1671ΔΑΝ2ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ-ΒΕΝΤΙΣΕΛ1.70-1.80
2464ΓΕΡΛΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ-ΣΤΙΝΜΠΑΧ1.52-2.020-0u
2490ΓΕΡΛΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.)-ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ1.52-2.02
3.4561745.5454.46OOOOOuuOuOuOuOuOOuuOuOOuuuuOuOOOuOOuuuOuuOuOuuOuOO20
1219ΠΟΛ3ΡΙΜΠΝΙΚ-ΡΑΚΟΦ ΣΖΕΣΤΟΣΧΟΒΑ1.80-1.701-2O
1447ΙΡΛΠΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ1.52-2.02
3.60103351.6948.31uOOuuuuuuuuuOuOuOOuOuuOOOuuOuuuOuOOOOOuOOOuuuuOOOO40
1307ΑΓΓ1ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ2.00-1.55
1579ΙΣΠ3ΠΡΑΤ-ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ1.35-2.45
3.75127646.8753.13uOuOuOOOOOOOOuuOuOuOuOuuuOuOOOOuOOuOOOOOuOOuuuOOuO10
1166ΠΑΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ-ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1.85-1.65
3.8544650.2249.78OuuuuuuuuuOOOuOOOuOuuOuOuOOuuOuuuuuOOOOOOuOuOuuOuu02
1336ΑΓΝΒΜΠΟΣΤΟΝ-ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ1.85-1.65
1656ΑΖΕ2ΣΑΧΝΤΑΓΚ ΟΥΣΑΡ-ΣΑΜΠΑΓΙΛ2.00-1.55
3.9027845.6854.32OuuOOOOOuOOOOuOOOuuOOOOOOOOuOuuuuOuuuuuOOOOOuuOuOO20
1625ΠΠΚΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ1.55-2.00
2435ΑΥΠΧΑΚΟΑ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.2.55-1.323-2O
4.2026651.1348.87OuuuuuuuOOOuOOOOOuOuOOOuOuOuOOOOOuuuuuOuuuuuOuOOuO10
1360ΑΓΝΝΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ-ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ2.00-1.55
2462ΓΕΡΛΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ1.85-1.652-1O
4.4027454.0145.99OuOOuOOOuuuuOuOuOOuOuuuuOOuuuOuuOOuuuOOuuuuOuOuuOu01
2466U23ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ U23-ΑΥΣΤΡΙΑ U211.90-1.601-1u
4.7553549.9150.09OuOOuOuuuOuuOuOOuuOOuuOuuOOuuOuOOOuuuuuuOuOuuOuuOO20
5.2541149.8850.12OOuuOOuuOuuOuuOuuOuuuuuuOuOOuOOuuuOOOuOuOOOOuuOOOu01
5.5059948.9151.09uuuOuOOOuuuOOuOOOOOOOuuuuuOOOuuuOOOOuOOOOuOOOOOuOO20
1220ΠΠΚΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ1.60-1.901-3O
5.7011951.2648.74uOOOuuOuuuuuOuuOuOuuOuuOuuuuOOOuOOOOOuuOOuuuuuOOuO10
6.2542852.3447.66OOOOOuuOuuuOOuuuuuuuOuOuuOuOOuuuOuOOuuuOuOuuuOuuOu01
2417ΑΥΠΣΑΝΣΑΪΝ-ΟΛΙΜΠΙΚ3.30-1.18
6.5042244.7955.21OOuOuOOOOOuOuOOuOOuOOOOuuuuuOOuOuuOuOOuuOuOOOuOuuu03
1163ΚΡΙΚΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ1.92-1.58
1451ΠΠΚΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ1.80-1.70
6.7523547.2352.77OOuOuuuOOOOOOuOuuOOOuOuuOuuuuuOOuuuuuuOuuuuOOuOuuO10
1241ΠΠΚΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΠΓΔΜ1.70-1.800-3O
7.0049241.6758.33OuuOuOuuOuOOOuOuOOuuuuuOuOuOuuOuOOuuuOuOOOOOuuuOOO30
7.5034043.5356.47uuuOuOOuOOOuOuuOOOuOuOOOuuOuOuuuOuOuuOOOuuOuOuOuuu03
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima