Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Στατιστικά στις αποδόσεις του άσσου -

ΠλήθοςUnder %Over %Τα πρόσφατα ------>Καθ
Under
Καθ
Over
1.0817736.1663.84uOuuuuuuOOOOOOOOOOuuuOuOuOOOOOOOOOuOOuuOOOuOuOOOOu01
1607ΙΤΑ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΚΑΛΙΑΡΙ2.15-1.45
1778ΠΟΡΤΠΟΡΤΟ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ2.15-1.45
2430EULΜΙΛΑΝ-ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ2.15-1.45
1.1315237.5062.50uuOOOOOOOuuuOuOOuOOOOOuOOOOOuOOOOOOuOOOOOOOuuOOuuO10
2589ΒΙΡΛΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ-ΒΑΡΕΝΠΟΪΝΤ ΤΑΟΥΝ2.85-1.255-0O
1.15218638.6661.34OuuOOOuOOuOOOOOOuuuOuOuOuOOOOuOuOOOOuOOOuOOOOOOOuu02
2486EULΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΟΥ1.80-1.70
2966ΣΚΤΚΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ2.60-1.302-0u
1.1624245.0454.96uOOOuuuuOuOOOOOOOOOOOuOuOOuOuuOOOOOuOuuuuuOuOuuOOu01
1808ΚΡΟ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ1.90-1.60
2476ΛΙΘ1ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ2.30-1.405-0O
2580ΙΝΠΛΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ-ΣΙΑ ΤΖΑΜΕΓΚΑΝ1.75-1.751-1u
1.1843836.0763.93OOuOOOOOOOOOuOOOOOuOuuOOOOuOuOOOOOOOuuOOuOuOOOOuOO20
1454ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ2.02-1.52
1572ΣΚΩΤΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΡΕΧΙΝ2.25-1.42
2473EULΕΒΕΡΤΟΝ-ΧΑΪΝΤΟΥΚ1.85-1.65
2484ΣΑΡΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ)-ΑΛ ΦΑΤΕΧ2.35-1.38
2964ΣΚΤΚΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ-ΙΣΤ ΚΙΛΜΠΡΑΪΝΤ2.95-1.232-1O
1.20313641.1058.90uuuOOuuOOOOOOOuOuOuuuOuOOOuOOOOOOuOOOOuOuuuOuOOOOu01
1319ΝΟΡ2ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ2.55-1.324-0O
1709ΒΕΛ1ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ2.05-1.50
1732ΕΛΒ1ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ2.85-1.25
1796ΙΤΑ1ΛΑΤΣΙΟ-ΣΠΑΛ 20132.00-1.55
2426CHLΝΑΠΟΛΙ-ΝΙΣ2.05-1.502-0u
2442ΛΕΤΚΣΠΑΡΤΑΚΣ-ΜΕΤΑ/ΛΟΥ2.10-1.48
2453EULΑΓΙΑΞ-ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ1.90-1.60
2504ΔΑΝΚΜΠΑΛΕΡΟΥΠ ΣΚΟΒΛΟΥΝΤΕ-1973 ΧΕΡΛΕΒ2.75-1.273-1O
1.2251041.7658.24OOOOuuuuOuOOuOOuuuOOuuOOOOOOuOuOOuuuuOOuuuOOOuOOuu02
1737ΑΥΣ1ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ2.10-1.48
2431CHLΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ-ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ1.75-1.750-0u
1.25352440.2159.79OuOuOuuOOuOOOOuuuuOOOuuOuOOuOOuuuuOuuuOuOOOOOOOOOu01
1558ΑΓΓΠΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ2.30-1.40
1577ΣΚΩΠΑΜΠΕΡΝΤΙΝ-ΝΤΑΝΤΙ2.05-1.50
1629ΟΛΛ1ΑΛΚΜΑΑΡ-ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ2.30-1.40
1.2742446.2353.77uOuuOuOuOuuuOOOuuuOOuOOuuOuuOOuuOuuOOuOuOOuOuOOuOO20
1280ΑΥΣ2ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ-ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ2.02-1.523-1O
1444ΤΣΧ1ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ2.00-1.55
1.2891040.5559.45uOOuuuOuOOOOuOOOuOuuuOOOOOOOuuOuOuOOOuOOOuuOOOuOuO10
1664ΒΡΑ1ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ1.85-1.65
2513ΣΙΚΥΧΟΜ ΓΙΟΥΝ.-ΝΤΠΜ2.75-1.273-1O
2532ΑΓΝΒΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ-ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ1.85-1.652-0u
2965ΣΚΤΚΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ-ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.55-1.324-0O
1.30415443.2856.72uOOOOuOOOOOuuOOOOOuOOuOOOuuOuuuuOOOOOOuuOuuuOuOOOu01
1720ΣΟΥ1ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ-ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ2.00-1.55
1820ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ1.60-1.90
1821ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ1.60-1.90
2417CHLΣΕΛΤΙΚ-ΑΣΤΑΝΑ1.70-1.805-0O
2590ΒΕΝΚΑΡΑΚΑΣ-ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟΣ1.90-1.600-2u
1.33104044.1355.87uOOOuuuuuuuOuOuuuOOuuOuuuuOuuOuOOuOuOuOuOuOOOOOuuu03
1843ΑΓΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΕΒΕΡΤΟΝ2.30-1.40
2411ΓΕΡΛΜΟΝΑΧΟ 1860-ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ2.30-1.40
2974ΣΚΤΚΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ-ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ2.25-1.422-0u
1.35464544.7855.22OOOOOuuuOuOuOOOOOOuuOuuuOOOOOuuOuuuuuOOOuOuuOOuOuu02
1310ΑΓΓΤΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΜΠΕΡΤΟΝ1.78-1.722-0u
1617ΚΥΠ1AE ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ2.05-1.50
1723ΣΟΥ2ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ-ΒΑΡΝΑΜΟ2.15-1.45
1761ΝΟΡ1ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ-ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ2.05-1.50
2492EULΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ-ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ1.75-1.75
1.40582346.6953.31OOOOuOuuuuOOOuuuOOOOuuuuuuuOuOuuuOOOOuOOuuOuOuOOuu02
1637ΓΑΛ1ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ-ΑΜΙΑΝ1.65-1.85
1774ΙΣΠ1ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΧΕΤΑΦΕ1.70-1.80
2503EULΠΑΟΚ-ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ1.60-1.90
2585ΒΙΡΛΓΚΛΕΝΑΒΟΝ-ΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ.2.25-1.426-2O
2592ΑΓΝΝΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ-ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ2.00-1.552-0u
2627ΣΝΚΥΚΟΥΜΟ ΝΤΡΑΒΑ-ΜΠΡΝΤΑ2.30-1.402-1O
1.45611948.4251.58uOuuuOOOOOOuuuuuOuuOOuOuOuOOuuuOuOOOuOuOuuOOuOOuOO20
1565ΣΚΩ1ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ-ΦΟΡΦΑΡ2.10-1.48
1580ΣΚΩΠΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ-ΧΑΜΙΛΤΟΝ1.80-1.70
1718ΟΛΛ1ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΒΙΛΕΜ1.90-1.60
1745ΓΑΛ1ΜΑΡΣΕΪΓ-ΑΝΖΕ1.90-1.60
1795ΙΤΑ1ΙΝΤΕΡ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ2.00-1.55
1828ΔΑΝ1ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ-ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ2.15-1.45
2423CHLΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ-ΜΑΡΙΜΠΟΡ1.50-2.052-1O
2631ΣΝΚΥΚΟΠΕΡ-ΚΟΡΟΤΑΝ ΠΡΕΒΑΛΙΕ2.95-1.233-0O
2959ΣΚΤΚΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ U20-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ2.55-1.326-1O
1.55676749.0950.91uOuOuOuuOuOuOuOuOOOuOuOuuOOOuOOuOOOOuOuuuuuuOOuOOO30
1284ΣΟΥ2ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ-ΝΟΡΜΠΙ2.45-1.355-1O
1418ΓΑΛ2ΧΑΒΡΗ-ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ1.60-1.90
1484ΑΓΓΤΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ1.85-1.65
1579ΣΚΩΠΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΧΑΡΤΣ1.90-1.60
1616ΟΛΛ1ΤΒΕΝΤΕ-ΦΕΝΛΟ2.15-1.45
1648ΟΛΛ1ΧΕΡΕΝΦΕΝ-ΧΕΡΑΚΛΕΣ2.30-1.40
1719ΓΑΛ1ΛΙΛ-ΚΑΕΝ1.85-1.65
2419EULΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ1.60-1.90
2478EULΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ1.55-2.00
2640ΕΛΛ1ΞΑΝΘΗ-ΛΑΜΙΑ1.40-2.30
1.6276250.6649.34uOuOuOuOOOOuOuuOOuOOuuOOuOuuOuuuOuOuOOOuuOuOuOOuuu03
1434ΟΛΛ2ΚΑΜΠΟΥΡ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ2.15-1.45
1456ΙΡΛΠΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ-ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ1.72-1.78
1473ΙΑΠ1ΧΙΡΟΣΙΜΑ-ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ1.55-2.00
1474ΙΑΠ1ΟΥΡΑΒΑ-ΤΟΚΥΟ2.00-1.55
1563ΣΚΩ1ΑΛΟΑ-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ1.92-1.58
1601ΡΟΥ1ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ-ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ1.50-2.05
1816ΒΟΛΒΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ-ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ1.88-1.62
2531ΑΓΝΒΓΙΟΡΚ-ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ1.92-1.580-0u
2534ΑΓΝΒΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.1.92-1.583-0O
2551ΒΟΛΒΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ-ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ2.15-1.45
2961ΣΚΤΚΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ-ΚΟΒΕ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ2.75-1.270-2u
1.65791550.7949.21OuOOuuOOOuOOOOOuOOOuuuOOuOuOOOOOuOOuOOOuOOuuOuuOuO10
1312ΑΓΓΤΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΚΠΡ2.02-1.522-0u
1409ΡΩΣ1ΤΟΣΝΟ-ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ 1.37-2.40
1458ΠΟΡΤΡΙΟ ΑΒΕ-ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ1.50-2.05
1557ΑΓΓΠΛΕΣΤΕΡ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ1.70-1.80
1606ΔΑΝ1ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ1.85-1.65
1681ΑΜΕ1ΣΑΝ ΧOΣΕ-ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ1.90-1.60
1691ΙΑΠ2ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ-ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ1.82-1.68
1711ΔΑΝ2ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ-ΘΙΣΤΙΝΤ2.00-1.55
1760ΝΟΡ1ΟΝΤ-ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ1.70-1.80
2502EULΠΑΡΤΙΖΑΝ-ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ1.80-1.70
2642ΕΛΛ1ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ1.45-2.15
1.70877451.6648.34uOOOuuOuOuOuuOOOOuOuOOuOuuuOuuuOOOuOuOuuOOOOOuOOuu02
1286ΑΛΤΡΟΔΕΡΑΜ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ U211.92-1.581-1u
1420ΓΑΛ2ΓΚΑΖΕΛΕΚ-ΚΙΟΥΒΕΓΙ1.50-2.05
1445ΔΑΝ1ΡΑΝΤΕΡΣ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ1.65-1.85
1460ΙΣΠ1ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ2.00-1.55
1504ΓΕΡ1ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ2.45-1.35
1611ΕΛΛ1ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ1.55-2.00
1638ΓΑΛ1ΜΟΝΠΕΛΙΕ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ1.80-1.70
1801ΤΟΥ1ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ1.70-1.80
1805ΒΡΑ1ΜΠΑΪΑ-ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ1.60-1.90
1813ΙΣΠ2ΓΡΑΝΑΔΑ-ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ1.68-1.82
1829ΝΟΡ1ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08-ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ1.90-1.60
1847ΚΟΛ1ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ1.45-2.15
2488ΙΑΠ2ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ-Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ1.42-2.250-1u
2527ΒΕΝΖΟΥΛΙΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΝΤΕΛ ΤΖΟΥΛΙΑ1.58-1.922-1O
1.72128152.3047.70OuOuuOOOuOOOuuOuOuOuOuuOuuOOuuuOuuOOOuOOOuOOuOuOOO30
1293ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.1.90-1.603-3O
1479ΝΚΡ1ΣΟΥΓΟΝ-ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ1.85-1.65
1620ΙΣΠ2ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΣΕΒΙΛΛΗ Β1.58-1.92
1658ΒΡΑ2ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ-ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ1.60-1.90
1666ΜΕΞ1ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ-ΑΤΛΑΣ1.52-2.02
1736ΑΥΣ1ΛΙΝΤΣΕΡ-ΑΛΤΑΧ1.70-1.80
1738ΡΩΣ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ-ΟΥΦΑ1.40-2.30
1769ΝΟΡ2ΣΑΝΤΝΕΣ-ΦΛΟΡΟ2.02-1.52
1806ΒΡΑ1ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ-ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ1.58-1.92
2970ΣΚΤΚΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ2.05-1.501-3O
2975ΣΚΤΚΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ U20-ΕΛΓΚΙΝ2.15-1.451-2O
1.75833452.0247.98OOuuuuOOuOOOuuOuuuuOOOuOOOOuuOOOOuuuOOuOuuOOOOOOOO80
1299ΑΓΝΛΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.-ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ1.58-1.922-1O
1306ΑΓΓΤΚΑΡΝΤΙΦ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.1.60-1.902-0u
1307ΑΓΓΤΝΤΕΡΜΠΙ-ΠΡΕΣΤΟΝ1.65-1.851-0u
1407ΓΕΡ2ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ-ΑΟΥΕ1.60-1.90
1466ΑΜΕ1ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ2.30-1.40
1548ΑΓΓΤΦΟΥΛΑΜ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.1.90-1.60
1604ΒΕΛ1ΓΚΕΝΚ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ1.70-1.80
1660ΙΣΠ2ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β'1.70-1.80
1669ΚΟΛ1ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ1.45-2.15
1742ΤΣΧ1ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ-ΜΠΡΝΟ1.68-1.82
1747ΣΟΥ2ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ2.02-1.52
1751ΦΙΝ1ΚΟΥΟΠΙΟ-ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ1.60-1.90
2603ΑΒΠΛΛΑΝΚΑΣΤΕΡ-ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.10-1.482-2O
2952ΑΒΠΛΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ2.10-1.484-1O
1.80848952.5047.50uOuuOOOOuuuOuuuOOOuOuuuuOOuuuOuuOOuOuOOuOOOOOuOuuu03
1547ΑΓΓΤΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ1.85-1.65
1631ΒΕΛ1ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ-ΛΟΚΕΡΕΝ1.70-1.80
1636ΓΑΛ1ΝΙΣ-ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ1.70-1.80
1657ΒΡΑ2ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ-ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ1.58-1.92
1848ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ-ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ1.45-2.15
2456EULΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ-ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ1.50-2.05
1.8278552.7447.26OOOOuuuuuuOOuOOOOOuuOOuOuOOuOOuuOuuuOOOOOOuOOOOuuu03
1328ΒΡΑΚΓΚΡΕΜΙΟ-ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ1.35-2.451-0u
1525ΑΓΓ1ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ-ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ1.55-2.00
1592ΠΟΡ2ΠΟΡΤΟ Β'-ΠΕΝΑΦΙΕΛ1.62-1.88
1645ΟΥΡΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ-ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ1.75-1.75
1684ΙΑΠ2ΓΚΙΦΟΥ-ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ1.75-1.75
1.85718353.3546.65OuuOOuuOOOuOOuOuOOOOuOOuOuOOuOOuuuuOuOOuOuOuuuuOOO30
1283ΣΟΥ2ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ-ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ1.92-1.581-1u
1422ΓΑΛ2ΝΙΟΡ-ΤΟΥΡ1.50-2.05
1462ΒΡΑ2ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ-ΟΕΣΤΕ1.52-2.02
1555ΑΓΓΠΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ1.80-1.70
1641ΒΕΛ1ΜΑΛΙΝ-ΑΝΤΒΕΡΠ1.75-1.75
1733ΕΛΒ1ΣΙΟΝ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ2.00-1.55
1741ΤΣΧ1ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ1.78-1.72
1758ΓΕΡ1ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΚΟΛΩΝΙΑ1.75-1.75
2496ΑΓΙΣΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ-ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ2.25-1.421-3O
2596ΑΝΠΛΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ2.05-1.502-3O
1.90970853.6446.36OuuOOuOOuOuuuuOuOuOOOOOuOuuuuuOOOOuOuuuOOOuuOuOOOO40
1317ΕΛΒ1ΛΟΥΓΚΑΝΟ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ1.90-1.600-1u
1416ΓΑΛ2ΑΖΑΞΙΟ-ΠΑΡΙ1.45-2.15
1443ΕΛΒ2ΞΑΜΑΞ-ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ2.02-1.52
1483ΓΕΡ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ1.50-2.05
1501ΓΕΡ1ΜΑΪΝΤΖ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ1.65-1.85
1554ΑΓΓΤΓΟΥΛΒΣ-ΚΑΡΝΤΙΦ1.55-2.00
1578ΣΚΩΠΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ1.65-1.85
1625ΤΟΥ1ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ-ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ2.05-1.50
1661ΚΟΛ1ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ-ΤΙΓΚΡΕΣ FC1.40-2.30
1781ΤΟΥ1ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ-ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ1.70-1.80
1799ΙΤΑ1ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΚΙΕΒΟ1.55-2.00
1.95510654.3945.61uOOuuOuuuOuuuOOOuuuuOuOOuOuuOOuOuuuuOuuOOuuOOuuOuu02
1419ΓΑΛ2ΟΣΕΡ-ΟΡΛΕΑΝ1.40-2.30
1446ΙΣΠ1ΛΕΓΚΑΝΕΣ-ΑΛΑΒΕΣ1.40-2.30
1472ΙΑΠ1ΤΟΣΟΥ-ΟΜΙΓΙΑ1.58-1.92
1481ΓΕΡ2ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ-ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ1.55-2.00
1482ΓΕΡ2ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ-ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ1.60-1.90
1515ΑΓΝΛΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ-ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ1.60-1.90
1602ΡΟΥ1ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ-ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ1.55-2.00
1609ΠΟΛ1ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ-ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ1.80-1.70
1622ΕΛΒ1ΖΥΡΙΧΗ-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ2.15-1.45
1623ΕΛΒ2ΚΙΑΣΟ-ΒΙΛ1.90-1.60
1624ΕΛΒ2ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ-ΒΟΛΕΝ1.90-1.60
1701ΓΕΡ2ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ1.55-2.00
1706ΓΕΡ3ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.-ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ1.52-2.02
1707ΓΕΡ3ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ-ΙΕΝΑ1.55-2.00
1713ΔΑΝ2ΚΟΓΚΕ-ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ1.68-1.82
1744ΑΓΓΠΤΟΤΕΝΑΜ-ΤΣΕΛΣΙ1.75-1.75
1812ΠΟΡΤΜΑΡΙΤΙΜΟ-ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ1.42-2.25
1837ΙΣΠ2ΛΟΥΓΚΟ-ΡΕΟΥΣ1.40-2.30
2489ΙΑΠ2ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ-ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.1.50-2.053-2O
2497EULΟΣΙΓΙΕΚ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ1.50-2.05
2528ΒΕΝΠΟΡΤΟΥΓΚΕΖΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ1.52-2.021-2O
2962ΣΚΤΚΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ-ΣΠΑΡΤΑΝΣ2.30-1.400-0u
2977ΑΝΠΛΦΑΡΝΜΠΟΡΟ-ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ2.02-1.520-1u
2.00968353.7346.27uuOuuOOuuuOuOOOuOOOuOuOuuuuOOOuuuuOOOOuuOuuuOuOuuu03
1302ΑΓΝΛΡΕΞΑΜ-ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ1.52-2.021-0u
1421ΓΑΛ2ΝΑΝΣΙ-ΣΟΣΟ1.50-2.05
1425ΓΑΛ3ΜΠΟΥΛΟΝ-ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ1.50-2.05
1502ΓΕΡ1ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ1.60-1.90
1503ΓΕΡ1ΧΕΡΤΑ-ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ1.65-1.85
1544ΑΓΓ2ΓΟΥΙΚΟΜ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.62-1.88
1545ΑΓΓΤΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ1.65-1.85
1551ΑΓΓΤΠΡΕΣΤΟΝ-ΡΕΝΤΙΝΓΚ1.65-1.85
1564ΣΚΩ1ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ-IΣΤ ΦΑΪΦ1.82-1.68
1651ΤΟΥ1ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ1.80-1.70
1762ΝΟΡ1ΣΟΓΚΝΤΑΛ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ1.75-1.75
1800ΤΟΥ1ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ-ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ1.70-1.80
1835ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΟΣ2.15-1.45
2401ΛΙΘ1ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ-ΣΤΑΜΠΡΑΣ1.58-1.92
2432ΑΓΙΣΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ2.10-1.482-1O
2454EULΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ1.70-1.80
2.05553853.3046.70OuuuOOuuOuuOOuuOuOOuuuOuOOOuuOuuOuuuuOuuuOOuuOOOuO10
1320ΝΟΡ2ΦΛΟΡΟ-ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ2.05-1.505-0O
1431ΓΑΛ3ΚΡΕΤΕΪΓ-ΑΒΡΑΝΣ1.65-1.85
1492ΓΕΡ3ΧΑΛΕΣΚΕΡ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ1.70-1.80
1500ΝΟΡ2ΡΑΝΧΑΪΜ-ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ1.68-1.82
1521ΑΓΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ1.52-2.02
1643ΙΣΠ2ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ-ΟΥΕΣΚΑ1.52-2.02
1668ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ-ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ1.40-2.30
1740ΟΛΛ1ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-ΤΣΒΟΛΕ2.00-1.55
1787ΟΥΡΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ1.62-1.88
1798ΙΤΑ1ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ-ΤΖΕΝΟΑ1.70-1.80
1823ΚΟΛ1ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ-ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ1.45-2.15
1836ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ1.92-1.58
1845ΙΣΠ1ΜΑΛΑΓΑ-ΕΪΜΠΑΡ1.60-1.90
2409ΝΟΡΓΛΣΚ ΚΒΙΝΝΕΡ (Γ)-ΑΒΑΛΝΤΣΝΕΣ (Γ)1.90-1.60
2445ΑΓΙΣΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ-ΤΟΥΤΙΝΓΚ & ΜΙΤΣΧΑΜ2.00-1.556-0O
2602ΑΝΠΛΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ-ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ2.00-1.551-4O
2978ΑΝΠΛΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ1.92-1.581-4O
2.101031954.1145.89uOOOuuuOOuOOuuOuuuOOOOOOuOuuuOOOOOOuuuOuuOuuOuuOuO10
1285ΑΛΤΠΛΙΜΟΥΘ-ΤΣΕΛΣΙ (ΡΕΖ.)2.02-1.522-2O
1318ΝΟΡ2ΑΣΑΝΕ-ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ2.10-1.482-3O
1499ΓΑΛ2ΛΑΝΣ-ΜΠΡΕΣΤ1.55-2.00
1608ΝΟΡ1ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ1.92-1.58
1753ΣΟΥ1ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ-ΧΑΚΕΝ1.82-1.68
1764ΝΟΡ1ΤΡΟΜΣΟ-ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ1.90-1.60
1814ΚΟΛ1ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.-ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ1.40-2.30
1840ΓΕΡ2ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ-ΜΠΟΧΟΥΜ1.65-1.85
1842ΤΟΥ1ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ1.50-2.05
1846ΒΡΑ1ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ1.68-1.82
2403ΓΕΡΛΟΥΝΤΕΡΦΟΧΡΙΝΓΚ-ΠΙΠΙΝΣΡΙΝΤ2.25-1.420-1u
2450ΓΕΡΛΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ-ΣΑΛΝΤΙΝΓΚ-ΧΕΪΝΙΝΓΚ2.25-1.423-0O
2.15617853.9246.08OOuuuuuOuuuuOOuuOuOuuuOOuuuuOuOOuuOuOOuOuOOuOuOOuO10
1288ΑΛΤΛΟΥΤΟΝ-ΤΟΤΕΝΑΜ U212.00-1.552-2O
1305ΑΓΓΤΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ2.30-1.402-2O
1313ΑΓΓΤΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ1.55-2.001-1u
1325ΙΣΣΚΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ3.15-1.202-0u
1442ΙΣΠ2ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ1.48-2.10
1487ΚΙΝ1ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ-ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ1.88-1.62
1513ΑΓΝΛΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ-ΜΠΑΡΟΟΥ1.68-1.82
1543ΑΓΓ2ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ1.65-1.85
1560ΦΙΝ1ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ-ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ1.60-1.90
1712ΔΑΝ2ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ-ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ1.90-1.60
1735ΕΛΒ2ΑΑΡΑΟΥ-ΒΑΝΤΟΥΖ2.05-1.50
2414ΣΑΡΑΛ ΡΑΕΝΤ-ΑΛ ΦΑΪΣΑΛΙ1.92-1.58
2569ΑΓΝΝΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ1.80-1.702-0u
2571ΑΝΛΓΜΠΟΣΤΟΝ ΜΠΡΕΚΕΡΣ (Γ)-ΧΙΟΥΣΤΟΝ (Γ)1.70-1.801-3O
2604ΑΒΠΛΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ-ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ2.02-1.521-1u
2960ΣΚΤΚIΣΤ ΦΑΪΦ-ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ1.92-1.580-2u
2.201005253.3846.62uOuOuuuuuuuOOOuuuOOOuuOuuOOuuOuuuuuOOOOuuuuuOOOuOO20
1292ΑΓΝΛΜΠΡΟΜΛΕΪ-ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ1.80-1.706-1O
1427ΓΑΛ3ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ-ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ1.50-2.05
1506ΠΟΛ1ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ-ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ1.62-1.88
1518ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.-ΡΕΞΑΜ1.62-1.88
1524ΑΓΓ1ΜΠΕΡΙ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ1.78-1.72
1528ΑΓΓ1ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΡΟΔΕΡΑΜ1.90-1.60
1530ΑΓΓ1ΣΚΑΝΘΟΡΠ-ΟΞΦΟΡΝΤ1.68-1.82
1553ΑΓΓΤΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ-ΛΙΝΤΣ1.65-1.85
1593ΠΟΡ2ΒΑΡΖΙΜ-ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ1.52-2.02
1610ΣΟΥ2ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ-ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ1.80-1.70
1613ΑΥΣ1ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ-ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.1.60-1.90
1656ΒΡΑ2ΜΠΟΑ-ΣΕΑΡΑ1.42-2.25
1677ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ-ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ1.50-2.05
1687ΙΑΠ2ΝΑΓΚΟΓΙΑ-ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ1.92-1.58
1699ΓΕΡ2ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ1.80-1.70
1705ΚΙΝ1ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ-ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ1.55-2.00
1752ΦΙΝ1ΒΑΑΣΑ-ΙΛΒΕΣ1.45-2.15
1780ΙΣΠ2ΟΒΙΕΔΟ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ1.52-2.02
2506ΑΓΙΣΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ2.10-1.484-1O
2514ΣΟΥ3ΚΑΡΛΣΚΡΟΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤ2.00-1.551-1u
2548ΑΓΝΝΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.-MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ2.02-1.525-3O
2556ΚΟΛ1ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ-ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ1.40-2.301-0u
2610ΑΒΠΛΡΑΣΧΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚ-ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ2.02-1.520-2u
2630ΛΕΤΚΒΕΝΤΣΠΙΛΣ-ΛΙΕΠΑΓΙΑ1.52-2.021-2O
2.25649152.7347.27OOOOOOuuOOuOOuOuOOOuOOuOuOuOOuOOOuuuOuOuOuOuuuuOuO10
1400ΒΟΥ1ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ1.65-1.85
1426ΓΑΛ3ΚΟΝΚΑΡΝΟ-ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ1.52-2.02
1494ΓΕΡ3ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ1.60-1.90
1556ΑΓΓΠΜΠΕΡΝΛΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ1.45-2.15
1575ΣΚΩΤΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ1.85-1.65
1591ΠΟΡ2ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ1.48-2.10
1596ΠΟΡΤΤΟΝΤΕΛΑ-ΕΣΤΟΡΙΛ1.50-2.05
1612ΙΣΠ1ΘΕΛΤΑ-ΣΟΣΙΕΔΑΔ1.70-1.80
1682ΙΑΠ2ΕΧΙΜΕ-ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ1.58-1.92
1702ΚΙΝ1ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ-ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ1.75-1.75
1716ΑΓΓΠΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ1.55-2.00
1724ΓΕΡ1ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.1.60-1.90
1754ΣΟΥ1ΣΙΡΙΟΥΣ-ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ1.92-1.58
1779ΡΩΣ1ΡΟΣΤΟΦ-ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ1.40-2.30
2420CHLΚΑΡΑΜΠΑΚ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ1.45-2.151-0u
2425CHLΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ1.75-1.750-1u
2435ΙΝΠΛΠΑΡΣ ΤΖΟΝΟΥΜΠΙ ΤΖΑΜ-ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ1.37-2.40
2463ΣΝΚΥΣΑΜΠΙΟΝ ΣΕΛΖΕ-ΤΟΛΜΙΝ2.60-1.300-0u
2547ΑΓΝΝΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ-ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ1.88-1.622-1O
2954ΙΡΛΠΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ-ΜΠΡΕΪ1.88-1.620-0u
2981ΣΚΤΚΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ U20-ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ2.30-1.402-1O
2.30832253.7046.30uuuOuOOuOOOOuOuuuuOuOOOOOOOOOOOuuOOuuuOuOOOuuuOOuu02
1287ΑΛΤΤΣΕΛΤΕΝΑΜ-ΣΟΥΟΝΣΙ (ΡΕΖ.)1.92-1.581-2O
1408ΓΕΡ2ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ1.65-1.85
1411ΓΕΡ3ΜΕΠΠΕΝ-ΣΒΙΚΑΟΥ1.70-1.80
1447ΑΥΣ2ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ2.00-1.55
1488ΚΙΝ1ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ-ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ1.70-1.80
1535ΑΓΓ2ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ1.70-1.80
1589ΠΟΡ2ΒΙΣΕΟΥ-ΛΕΪΣΟΕΣ1.50-2.05
1603ΡΟΥ1ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ-ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ1.45-2.15
1675ΜΕΞ1ΛΕΟΝ-ΜΟΝΤΕΡΕΪ1.80-1.70
1685ΙΑΠ2ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ-ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ1.58-1.92
1728ΔΑΝ1ΧΟΜΠΡΟ-ΛΙΝΓΚΜΠΙ1.85-1.65
1734ΕΛΒ1ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ2.00-1.55
1817ΒΡΑ1ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ-ΣΑΝΤΟΣ1.50-2.05
1831ΣΟΥ1ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ-ΚΑΛΜΑΡ1.60-1.90
1833ΣΟΥ2ΓΚΕΦΛΕ-ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ1.85-1.65
1844ΠΟΡΤΦΕΪΡΕΝΣΕ-ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ1.45-2.15
2443ΦΙΝ3PK 37-ΚΑΦΟΥ 982.25-1.42
2481ΜΑΥ1ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ-ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΚΑ1.42-2.251-0u
2586ΒΙΡΛΚΟΛΕΡΕΪΝ-ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ2.10-1.482-0u
2597ΑΝΠΛΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ-ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ2.10-1.481-5O
2599ΑΝΠΛΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.2.02-1.521-3O
2611ΑΒΠΛΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ1.90-1.601-0u
2.35539553.6246.38uOuuuOOOOOOuuOOOuOOuOOOuOOOOOuuuuuuuuOOOOOOuOuOOuO10
1300ΑΓΝΛΤΟΡΚΙ-ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ1.58-1.922-4O
1430ΓΑΛ3ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ-ΜΠΕΖΙΕΡ1.52-2.02
1441ΟΛΛ2ΒΑΛΒΑΪΚ-ΕΜΕΝ1.92-1.58
1531ΑΓΓ1ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ-ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ1.68-1.82
1552ΑΓΓΤΚΠΡ-ΧΑΛ1.55-2.00
1567ΣΚΩ2ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ-ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ2.25-1.42
1597ΒΟΥ1ΒΕΡΕΓΙΑ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ1.65-1.85
1690ΙΑΠ1ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ1.70-1.80
1775ΑΥΣ1ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ1.80-1.70
2446ΑΓΙΣΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ-ΛΙΣΤΟΝ2.30-1.400-1u
2490ΙΑΠ2ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.-ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ1.65-1.850-1u
2538ΙΑΠ2ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ-ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ1.65-1.850-2u
2.40629653.8946.11OOOOuuuOuuuOOOuuuuuOuOOOOuOOOOuuuOOuOOOOOOuuuuuuOO20
1282ΑΥΣ2ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ2.15-1.451-2O
1323ΝΟΡ2ΣΤΡΟΜΕΝ-ΡΑΝΧΑΪΜ1.92-1.581-0u
1429ΓΑΛ3ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ-ΛΑΒΑΛ1.45-2.15
1510ΑΓΝΛΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ1.80-1.70
1516ΑΓΝΛΓΚΙΣΕΛΙ-ΤΟΡΚΙ1.75-1.75
1517ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.1.75-1.75
1542ΑΓΓ2ΜΟΡΚΑΜ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ1.82-1.68
1587ΦΙΝ1ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ-ΛΑΧΤΙ1.50-2.05
1619ΙΣΠ2ΑΛΚΟΡΚΟΝ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ1.50-2.05
1634ΓΑΛ1ΤΡΟΥΑ-ΝΑΝΤ1.50-2.05
1667ΜΕΞ1ΛΟΜΠΟΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ1.90-1.60
1688ΙΑΠ2ΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ-ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ1.65-1.85
1697ΠΟΡ2ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ-ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄1.58-1.92
1763ΝΟΡ1ΣΤΑΜΠΑΕΚ-ΜΟΛΝΤΕ2.00-1.55
1826ΠΟΛ1ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ-ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ1.75-1.75
2449ΚΟΛ1ΤΙΓΚΡΕΣ FC-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ1.30-2.602-1O
2.45365454.7145.29uOuuuOuOuOuOuOuOuuOOOuOOOuOOuOuuOOOOuOOOuuOuOuOuOu01
1308ΑΓΓΤΧΑΛ-ΓΟΥΛΒΣ1.50-2.052-3O
1327ΒΡΑΚΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ-ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ1.40-2.300-0u
1410ΓΕΡ3ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ1.60-1.90
1469ΙΑΠ1ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ-ΚΑΣΙΒΑ1.85-1.65
1495ΓΕΡ3ΣΟΝΕΝΧΟΦ-ΑΑΛΕΝ1.60-1.90
1533ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ1.68-1.82
1538ΑΓΓ2ΚΡΟΥ-ΜΠΑΡΝΕΤ1.72-1.78
1573ΣΚΩΤΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ-ΦΟΛΚΕΡΚ1.80-1.70
1585ΤΣΧ1ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ-ΤΕΠΛΙΤΣΕ1.58-1.92
1615ΓΕΡ1ΣΑΛΚΕ-ΛΕΙΨΙΑ1.75-1.75
2.50537952.8047.20OOuOOOOuOuuOOuuuuuOuuOuOuOuuuuOuOuuuuOuuuuuOOOuOOu01
1401ΔΑΝ1ΧΟΡΣΕΝΣ-ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ1.65-1.85
1428ΓΑΛ3ΠΟ-ΣΟΛΕ1.48-2.10
1496ΓΕΡ3ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ-ΒΕΧΕΝ1.58-1.92
1599ΡΟΥ1ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ-ΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ1.52-2.02
1746ΠΟΡΤΣΕΤΟΥΜΠΑΛ-ΤΣΑΒΕΣ1.45-2.15
2415CHLΑΠΟΕΛ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ1.40-2.302-0u
2539ΑΓΝΒΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ-MΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ1.92-1.582-4O
2958ΣΚΤΚΚΛΑΪΝΤ-ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ2.05-1.502-2O
2.55282153.7446.26uuOOOOOOOOuOuOOOOOuuuOOuuuOOuOuOuuOOOOuuuOuuOOuuOO20
1403ΑΥΣ2ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ-ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ1.90-1.60
1451ΑΓΓΤΜΠΕΡΤΟΝ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ1.55-2.00
1464ΒΡΑ2ΓΚΟΪΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ1.52-2.02
1471ΙΑΠ1NΙΪΓΚΑΤΑ-ΣΕΝΤΑΪ1.65-1.85
1509ΑΓΝΛΦΙΛΝΤΕ-ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ1.92-1.58
1514ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ-ΤΡΑΝΜΙΡ1.65-1.85
1686ΙΑΠ2ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.-ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.1.65-1.85
1693ΔΑΝ1ΟΝΤΕΝΣΕ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ1.90-1.60
1825ΚΥΠ1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ1.60-1.90
2467ΑΓΙΣΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ2.10-1.482-3O
2533ΒΟΛΒΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ-ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ2.15-1.45
2576ΑΓΝΝΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ-ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ2.02-1.521-2O
2579ΙΝΠΛΖΟΜΠΑΧΑΝ-ΣΕΠΑΧΑΝ1.40-2.30
2963ΣΚΤΚΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ2.25-1.420-2u
2.70306253.6946.31uOuuOuuuuOuuuOOOuuOOOOOuOOOuOuOuOuOuOuuOOOOOuuuuuu06
1581ΣΚΩΠΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ-ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ1.85-1.65
1772ΕΛΛ1ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ1.45-2.15
1822ΜΕΞ1ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ-ΚΕΡΕΤΑΡΟ1.72-1.78
2457ΦΙΝ3ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ-ΤΠ472.40-1.37
2483ΜΑΥ1ΝΤΕΣΙΤΣ ΤΟΥΖΙ-ΓΚΡΜΠΑΛΙ1.40-2.303-3O
2.75264853.3246.68uuuuOOuOuOOOOOuOOOOuuuOOuOuuOuuuuOOOOOuuOuOOOuOuOO20
1314ΑΓΓΤΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ1.52-2.022-1O
1316ΝΟΡ2ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ-ΣΑΝΤΝΕΣ1.90-1.601-2O
1406ΑΥΣ2ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ-ΡΙΝΤ1.90-1.60
1475ΠΟΡ2ΜΠΡΑΓΚΑ Β'-ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ1.48-2.10
1512ΑΓΝΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.1.65-1.85
1519ΑΓΝΛΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ-ΧΑΛΙΦΑΞ1.82-1.68
1710ΔΑΝ2ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ-ΒΙΜΠΟΡΓΚ1.75-1.75
1721ΣΟΥ1ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ-ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ1.58-1.92
2422ΙΑΠ2ΜΙΤΟ-ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ1.40-2.302-0u
2507ΑΓΙΣΧΕΝΤΟΝ-ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ2.05-1.503-0O
2537ΙΑΠ2ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ-ΝΑΓΚΟΓΙΑ1.85-1.653-4O
2554ΚΟΛ1ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ-ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ1.32-2.550-0u
2.90242851.9848.02OuuuuuuOuOuOuOuuOOOuuOOuuOOOOOOuOuuuOuOuuuOOuuOOuO10
1412ΣΟΥ1ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ-ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ1.85-1.65
1467ΙΑΠ1ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ-ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ1.70-1.80
1537ΑΓΓ2ΚΡΟΟΥΛΙ-ΚΕΜΠΡΙΤΖ1.62-1.88
1793ΙΤΑ1ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΤΟΡΙΝΟ1.60-1.90
2536ΙΑΠ2ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ1.60-1.901-0u
2601ΑΝΠΛΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ2.02-1.522-2O
2.95112053.0446.96OuOuOuOuOOOuuuOOOOuuOuuOuuuOuuOOuOOuuOOuuOOuOOOuOu01
1570ΣΚΩ2ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ-ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ2.05-1.50
1838ΕΛΒ2ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ-ΣΕΡΒΕΤ1.88-1.62
2429CHLΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ2.00-1.551-2O
2455ΝΟΡ3ΦΟΛΟ-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 22.15-1.451-2O
3.10167251.3248.68OuOuOOOOOOuOuOuOuOOOuuuOuOuuOuuOuOOOuuuOuOuuuOOuuO10
1757ΔΑΝ1ΑΑΡΧΟΥΣ-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ1.90-1.60
1811ΠΟΡΤΑΒΕΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ1.55-2.00
1839ΙΣΠ1ΛΕΒΑΝΤΕ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ1.45-2.15
2572ΑΝΛΓΚΑΝΣΑΣ (Γ)-ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΘΟΡΝΣ (Γ)1.65-1.852-1O
3.1595453.4646.54uOOuOuOOuOOuuuuuOuOOuOuOOOuOOuOuuuuOOOuuOOuuuuuuuu08
1433ΟΛΛ1ΡΟΝΤΑ-ΦΙΤΕΣΕ2.00-1.55
1546ΑΓΓΤΜΠΟΛΤΟΝ-ΝΤΕΡΜΠΙ1.55-2.00
1590ΠΟΡ2ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ-ΑΡΟΥΚΑ1.52-2.02
1759ΙΤΑ1ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΡΟΜΑ1.90-1.60
3.3582252.4347.57OOOuuOuuuuuuuuuuOOOuOOuOuuOOOOuOuOOOOOuOuuOuuuOOOO40
1455ΙΡΛΠΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ1.70-1.80
1725ΙΡΛΠΝΤΕΡΙ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ1.75-1.75
1803ΒΟΛΒΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ-ΜΠΟΛΙΒΑΡ2.10-1.48
3.40118050.5149.49uOuuuuuOOOOOOuOOOuuuOOOuOOOOOuOuOOOuOuOOuOOuOuOOOu01
1626ΤΟΥ1ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ1.75-1.75
1714ΔΑΝ2ΣΚΙΒΕ-ΒΕΪΛΕ1.90-1.60
3.4569845.9954.01OOuOOuOOOOOOuOuOOOuuOOOuuuuOOOuOuuuOOuOOOuuOuuOOuu02
1527ΑΓΓ1ΟΛΝΤΑΜ-ΓΟΥΙΓΚΑΝ1.45-2.15
1605ΤΣΧ1ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ1.58-1.92
4.2031850.0050.00OuuuuOuuuuOOOOOOuuuuOOuOuuuuOOuOOuOOOOOOOuOOOuuOOu01
2458EULΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ1.60-1.90
2567ΜΕΚΠΟΤΡΟΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ1.78-1.722-3O
4.50102149.4650.54uOOuOOOOOOOOuOOuOOuOuOuOOOOOOuuuOOOuuOOuuuOOuOuOOO30
1655ΒΡΑ2Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ-ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ1.52-2.02
2565ΜΕΚΝΤΟΡΑΔΟΣ-ΤΟΛΟΥΚΑ1.65-1.851-2O
4.6041048.5451.46OuuOuOuuuOuuOOuOOuOOOuuuOuOOOOuOOuOOuOOOuuOOOuOOOO40
1743ΤΣΧ1ΖΙΧΛΑΒΑ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ1.78-1.72
5.5062048.8751.13uuuuuOOOuuuOOOOuOOOOuOOOOOuOOuuOuuOOOOuuOuOOuOuOOu01
1794ΙΤΑ1ΚΡΟΤΟΝΕ-ΜΙΛΑΝ1.90-1.60
2498EULΝΤΟΜΖΑΛΕ-ΜΑΡΣΕΪΓ1.85-1.65
2501EULΒΑΡΝΤΑΡ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ1.80-1.70
6.0055347.2052.80uOOOuuOOOOOOOuuuuuuuuOOuuuOuuuOOuOOuuOOOuuuOuOuuOO20
1773ΕΛΛ1ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ1.85-1.65
6.7528446.4853.52OOOuuOOOOuOOOuuuuOOuuuOOuOOuuuOOOOuuOOuOOuuOuOuOOO30
2508ΕΣΘ1ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ-ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ2.85-1.250-3O
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima