Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Under Over, τα στατιστικα των αντιπαλων

Τα στατιστικά των αντιπάλων για under & over
εντός για τη γηπεδούχο και εκτός για τη φιλοξενούμενη

ΚωδΔιορΓηπεδούχοςunder-overΦιλοξενούμενηunder-overΑπόδοση underΑπόδοση overΠοσοστό % underΠοσοστό %overΣκορ
2258ΟΝΔΡCD ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΒΙΝΤΑ-1.851.65-
2259ΟΝΔΡΜΑΡΑΘΟΝ-ΤΖΟΥΤΙΚΑΛΠΑ-1.781.72-
2265ΤΣΕΚΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ-ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ6-4OOuuuuOOuu1.921.581-3
2266ΜΟΛ1ΟΥΝΓΚΕΝΙ-ΝΤΑΤΣΙΑ ΤΣΙΣΙΝΑΟΥ-2.101.481-2
2267ΜΟΛ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΟΤΟ-ΜΙΛΣΑΜΙ-1.701.800-4
2268ΜΟΛ1ΣΑΧΑΝ ΣΕΑΝΤΙΡ ΛΟΥΝΓΚΑ-ΖΙΜΠΡΟΥ ΤΣΙΣΙΝΑΟΥ-2.001.553-0
2270ΟΥΓΚΓΚΙΡΜΟΤ6-4uOuuuuOOOuΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ8-3uuuOuOuuuuO1.522.0266.6733.331-1
2271ΟΥΓΚΣΖΟΛΝΟΝΚΙ-ΣΖΕΝΤΛΟΡΙΝΚ-1.921.583-0
2272ΟΥΓΚΟΥΖΜΠΟΥΝΤΑ-ΕΡΝΤΙ-1.821.682-0
2273ΟΥΓΚΟΥΙΠΕΣΤ6-4uuOuOuOOuuΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ-2.001.552-0
2276ΣΕΡ1ΜΕΤΑΛΑΚ 8-2uuuOuuuuOuΡΑΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤ.9-1uuOuuuuuuu1.452.1585.0015.003-1
2285ΑΙΓΚAΛ ΑΧΛΙ4-5uOuOOOuOuΕΛ ΝΤΑΚΛΙΕ6-4uOuOuuOOuu1.621.8852.6347.37-
2286ΟΥΓΚΝΤΙΣΓΚΙΡΙ5-6OOuuOuOOuuOΣΕΓΚΛΕΝΤΙ-2.101.482-0
2287ΟΥΓΚΣΟΠΡΟΝΙ-ΚΑΒΚΑΡΙ-1.881.622-0
2288ΙΚΥΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ5-7OOuOOuuOuuOO1.522.022-1
2295ΙΚΥΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ7-5uuOuOOuuOOuuΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ7-5OOOuuuuuuOOu1.502.0558.3341.67-
2299ΔΑΝΚΒ 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ7-5OuuuOuOOOuuu2.751.27-
2301ΓΟΥΑΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΡΧΑ-ΧΕΛΑΖΟΥ-1.581.92-
2305ΙΚΥΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ6-6OOOuuuuOOuOuΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ8-4uuOOuOOuuuuu1.651.8558.3341.67-
2306ΟΥΓΚΚΙΣΠΕΣΤ ΧΟΝΒΕΝΤ6-5uOuOOuOuOuuΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ7-3uuuOuuOOuu1.581.9261.9038.10-
2326CPSAΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2-10OOOuOOuOOOOOΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ-1.621.88-
2327CPSAΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ-ΟΥΡΑΚΑΝ7-0uuuuuuu1.382.35-
2328ΒΡΑΚΑ ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ-ΑΟΥΝΤΑΞ-1.781.72-
2329ΒΡΑΚΑΒΑΪ11-8uOOuuOOuuOOOuuuuuOuΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ14-5uOuuOuOuuuOuuuuuuuO1.781.7265.7934.21-
2330ΒΡΑΚΤΖΟΪΝΒΙΛ16-3uuuuuOuOuuuuuuuuuuOΣΑΟ ΡΑΪΜΟΥΝΤΟ-2.021.52-
2331ΒΡΑΚΠΡΟΚΟΠΕΝΣΕ-ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ13-6uuuuOOuuuOuOuuuOuuO2.101.48-
2332ΚΟΛ1ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ1-2OuOΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ1-2OOu1.601.9033.3366.67-
2333ΚΟΛ1ΤΙΓΚΡΕΣ FC3-0uuuΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ2-0uu1.502.05100.000.00-
2334ΒΡΑΚΓΚΟΥΡΟΥΠΙ-ΡΙΟ ΜΠΡΑΝΚΟ-1.821.68-
2335ΒΡΑΚΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ10-9OOuOuuOuuuOOuuuOOOuΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΝΤΕ ΤΖΟΥΑΖΕΪΡΟ-1.701.80-
2336ΒΡΑΚΙΤΟΥΙΤΑΜΠΑ-ΓΚΟΪΑΣ11-8uOOuuuuOOuuOOOuuOuu1.651.85-
2337ΒΡΑΚΜΠΡΟΥΣΚΕ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ11-8OuuuOuuuuOuOuuOOOuO2.001.55-
2338ΒΡΑΚΒΙΛΑ ΝΟΒΑ10-9OuOuuOuuOOuuuOuOuOOΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ10-9OuuuOuOOuuOuuOOuOOu1.751.7552.6347.37-
2339CPSAΠΑΛΕΣΤΙΝΟ1-1OuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ-1.801.70-
2340CPSAΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ5-2uuuuOOuΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ2-1uOu1.601.9070.0030.00-
2341CLCΑΡΑΜΠΕ ΓΙΟΥΝΙΝΤΟ-ΝΤΑΛΑΣ8-9OOOOOuOuuuOuuOOuu1.801.70-
2342ΚΟΛ1ΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ1-2OOuΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ0-2OO1.581.9220.0080.00-
2343ΟΝΔΡΜΟΤΑΓΚΟΥΑ-ΠΛΑΤΕΝΣΕ-1.701.80-
2344ΟΝΔΡΣΟΣΙΑΛ-ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΑ-1.851.65-
2345ΜΕΚΤΟΛΟΥΚΑ2-3OOuuOΚΛΑΜΠ ΣΕΛΑΓΙΑ-1.781.72-
2346ΟΝΔΡΟΝΔΟΥΡΕΣ-ΟΛΙΜΠΙΑ-1.881.62-
2347ΚΡΙΚΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ6-11uuuOOOOuOOOOOOuOuΚΑΡΜΕΛΙΤΑ8-8uOuuuOOOOuOuOOuu1.781.7242.4257.58-
2348ΚΡΙΚΛ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ9-6uuOuOuOuuuOOuOuΛΙΜΟΝ8-9uOOuuOOOuOuOOOuuu1.851.6553.1346.88-
2349ΚΡΙΚΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΠΕΡΙΑ9-7uOuOOOOuuuOuuOuuΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ7-9OuOuOOOuuOOuOuOu1.581.9250.0050.00-
2350ΓΟΥΑΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ-ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ-1.552.00-
2351ΜΕΚΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ1-3OuOOΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ3-2OOuuu1.901.6044.4455.56-
2352CLCΠΟΥΜΑΣ2-2uOuOΤΙΓΚΡΕΣ3-1uuuO1.601.9062.5037.50-
2353ΜΕΚΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ-ΑΤΛΑΣ3-1Ouuu1.751.75-
2355ΒΟΥ1ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ7-3uuOuOOuuuuΜΠΕΡΟΕ7-3OuuOuuuuuO1.601.9070.0030.00-
2357ΒΟΥ1ΒΕΡΕΓΙΑ8-2uuOOuuuuuuΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ7-2uOOuuuuuu1.651.8578.9521.05-
2361ΣΑΡΕΤΤΙΦΑΚ-ΑΛ ΡΑΕΝΤ-1.901.60-
2362ΤΟΥΚΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ8-2uuOuuuuuOuΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ6-5uOuuOOuOOuu1.552.0066.6733.33-
2363ΡΟΥ1ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ6-5OuuOuOuuOuOΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ8-3uOuuuuOuuOu1.522.0263.6436.36-
2364ΕΛΒΚΣΙΟΝ2-8OOOuuOOOOOΚΡΙΝΣ-3.151.20-
2366ΕΛΒΚΒΑΣΙΛΕΙΑ2-10OOOOuOOOuOOOΖΥΡΙΧΗ5-7uuOuOOOuuOOO2.021.5229.1770.83-
2367ΟΛΛΚΑΛΚΜΑΑΡ4-7OuuOOOOOuOuΚΑΜΠΟΥΡ6-7OuuOOOuuOOuOu2.151.4541.6758.33-
2368ΙΣΠ1ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ5-5OuOOuOOuuuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ7-5uOuuuuOOuOuO1.601.9054.5545.45-
2369ΓΑΛΚΜΠΕΡΖΕΡΑΚ ΠΕΡΙΓΚΟΡΝΤ-ΛΙΛ9-4OuuOuuuuuuOOu2.001.55-
2370ΠΟΡ2ΑΒΕΣ7-7OOOOuuOuuOuuOuΜΠΡΑΓΚΑ Β'-1.701.80-
2371ΚΡΙΚΚΑΡΛΟΣ11-6uuuOOuOuuOOuOuuuuΣΑΝΤΟΣ ΝΓ.10-7uuOuOuOOuuOOuOuuu1.901.6061.7638.24-
2372ΙΣΠ1ΣΕΒΙΛΛΗ4-7OOuOuOOOOuuΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ5-6OuOOOuOuuOu1.851.6540.9159.09-
2373CPSAΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ6-1uuOuuuu1.502.05-
2374CPSAΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ0-2OOΚΑΡΑΚΑΣ-2.001.55-
2376ΚΟΛ1ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ3-0uuuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ1-1uO1.552.0080.0020.00-
2377CPSAΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ1-2OuOΜΠΟΛΙΒΑΡ6-7uOuuuuOOOuOOO1.502.0543.7556.25-
2378ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ0-1OΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.2-0uu1.721.7866.6733.33-
2379ΠΕΡ1ΜΕΛΓΚΑΡ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ-1.701.80-
2380ΚΡΙΚΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ5-11OOOOuOOOOOuuuOOuΜΠΕΛΕΝ ΣΙΓΚΛΟ7-9OOuuuOOOuOOuOuuO1.851.6537.5062.50-
2381CLCΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ8-9OuuOuuOOuuOOOOuOu1.721.78-
2400ΜΑΡΟΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ4-5uOOOuuOuOΤΣΑΜΠΑΜΠ ΚΑΣΜΠΑ ΤΑΝΤΛΑ3-6OuuuOOOOO1.402.3038.8961.112-1
2400ΒΟΛΒΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ6-7OuuuuOuuOOOOOΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ3-11OOOOOuOuOOOOOu2.551.3233.3366.673-2
2400ΑΥΠΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ-ΓΚΕΛΟΝΓΚ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ-2.021.521-1
2401ΑΥΠΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ-ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ.-2.101.483-0
2401ΓΕΡΛΚΟΛΩΝΙΑ ΕΡ.-ΜΠΟΝΝΕΡ-2.101.482-0
2401ΑΥΣΠΜΙΤΣΕΛΤΟΝ-ΣΑΟΥΘ ΓΙΟΥΝ.-2.851.251-4
2402ΑΥΣΠΚΑΠΑΛΑΜΠΑ-ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΪΟΝΣ-3.301.180-7
2402ΑΥΠΧΑΜΕ ΣΙΤΙ-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ-2.151.452-2
2402ΔΦΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ5-4uuOOOOuuuΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ5-3uuOOuuuO1.651.8558.8241.184-2
2403ΓΕΡΛΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ-ΧΙΛΝΤΕΣΧΑΪΜ-1.681.82-
2403ΑΙΓΚΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΟΝΤΟΝΤ-ΖΑΜΑΛΕΚ6-2uOuuuuuO1.552.000-1
2403ΒΣΝ1ΝΚ ΜΕΤΑΛΕΓΚΕ-BSI-ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ-1.601.901-0
2404ΑΥΠΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ-ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΪΝΤΣ-2.251.421-0
2404ΒΣΝ1ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ-ΒΙΤΕΖ-1.901.601-0
2404ΔΦΑΑΛΜΠΟΡΓΚ6-6uOOOuuuuOOuOΟΝΤ7-8uuuOOuuOOOOuuOO1.651.8548.1551.852-1
2405ΑΛΓ1ΕΛ ΧΑΡΑΣΧ10-0uuuuuuuuuuMC ΟΡΑΝ9-1uuOuuuuuuu1.302.6095.005.000-0
2405U19ΣΕΡΒΙΑ U19-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19-1.851.653-1
2405ΑΥΠΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ-ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ.-2.551.321-0
2405ΒΣΝ1ΚΡΟΥΠΑ-ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ-1.522.020-1
2405ΔΦΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ1-0uΛΙΜΕΡΙΚ0-01.921.58100.000.002-1
2406ΠΑΡ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ-1.851.651-0
2407ΓΕΡΛΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II-ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ-1.781.72-
2407U19ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19-1.651.850-3
2407ΔΦΑΑΡΧΟΥΣ5-6OOOOuuOuuuOΕΣΜΠΙΕΡΓΚ4-7OOOuOOuOOuu1.651.8540.9159.092-1
2407ΠΑΡ1ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ2-1OuuΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ1-0u1.851.6575.0025.000-0
2407ΔΦΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ11-4uuOuOuuuOOuuuuuΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ11-4uuuuOuuuOuuOuOu1.681.8273.3326.671-2
2408ΚΟΥΛΚΧΑΪΤΑΝ-ΑΛ-ΣΑΜΠΑΜΠ ΚΟΥΒΕΪΤ-2.101.481-1
2408ΔΦΑΣΙΡΙΣΚΑ9-6OuuuuOuOOuOuuOuΧΑΜΑΡΜΠΙ8-7OOOOuOOuuuuuuuO3.301.1856.6743.332-2
2408U19ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19-ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19-1.701.801-2
2408ΔΦΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ5-10OOuOOuOuuOOuOOOΣΕΟΝΓΚΝΑΜ5-11uOOOOOOuOuOOOuOu1.751.7532.2667.741-2
2408ΑΛΓ1ΡΣ ΡΕΛΙΖΑΝΕ6-3uOuuuOuOuΜΠΕΖΑΓΙΑ5-5uOuOOOuuOu1.372.4057.8942.111-0
2409ΔΦΧΑΜΑΡΜΠΙ6-9uOuuOOOOOuuOOOuΕΝΣΚΕΝΤΕ-2.401.372-2
2409ΔΦΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ3-12OOOOOuOOOOOOOuuΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ6-9uOOuuOOOOuOuOOu1.781.7230.0070.000-3
2409ΜΑΡΟΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ6-4uOOOuuuuOuΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ2-1uOu1.352.4561.5438.464-1
2409ΚΟΥΛΑΛ-ΣΑΧΕΛ-ΑΛ ΝΑΣΡ-2.101.48-
2409ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ-1.681.822-1
2410U20ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ U20-ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ U20-2.021.523-1
2410ΚΟΥΛΑΛ-ΤΑΝΤΑΜΟΝ-ΑΛ ΖΑΧΡΑ-2.101.481-4
2410ΔΦΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ8-7uOOOuuuuOOuuOOuΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ8-2uuuuuOuuOu2.001.5564.0036.000-3
2410CHLΣΕΒΙΛΛΗ4-7OOuOuOOOOuuΛΕΣΤΕΡ5-8OOOOuOOuOuOuu2.151.4537.5062.502-1
2410ΣΙΓΚΧΟΜ ΓΙΟΥΝ.2-11OuOOOOOOOuOOOΓΙΑΝΓΚ ΛΙΟΝΣ3-10uOOuOOuOOOOOO2.751.2719.2380.776-1
2412ΔΦΤΟΡΟΝΤΟ10-7uOuuuuuOOuOuOuuOOΣΙΚΑΓΟ7-10uuOuuOOuOuOOOOuOO1.651.8550.0050.001-4
2412ΣΛΟ1ΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧ.6-5OuuuOuOuOOuΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ3-6OOOuOOuOu1.781.7245.0055.001-3
2412ΣΙΓΚΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ.8-5uuuOuuOOOOuuuΓΚΙΛΑΝΓΚ7-6OuOOOuuOOuuuu2.551.3257.6942.312-0
2412U20ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ U20-ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ U20-1.921.581-0
2412CHLΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ4-8OuuOOOuOOOOuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ7-5uOuuuuOOuOuO1.452.1545.8354.172-4
2413CHLΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ4-8OOOuuuOuOOOOΜΟΝΑΚΟ5-9uOOOOuOuOOuOuO2.151.4534.6265.385-3
2413ΚΟΥΛΑΛ-ΤΑΝΤΑΜΟΝ-ΜΠΟΥΡΓΚΑΝ-2.401.372-0
2413ΔΦΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ1-6OOOOuOOΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ5-2uOuuuuO1.721.7842.8657.140-1
2416ΑΝΠΛΣΙΝΤΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ-2.451.35-
2417ΔΦΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 0810-5uuuOuuuOuuuOuOOΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ4-4uuOuOOuO1.751.7560.8739.130-0
2417U19ΣΕΡΒΙΑ U19-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19-1.921.584-1
2418ΕΚΥΠΑΟΚ4-6OuuuOOuOOOΞΑΝΘΗ6-5OuOuuOOuuuO1.801.7047.6252.38-
2419ΒΡΑΚΚΟΡΙΤΙΜΠΑ12-7uuOOOuuuuOOOuOuuuuuΑΣΑ-2.001.550-2
2420ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ-ΖΑΜΟΡΑ-1.601.901-0
2422ΕΚΥΑΤΡΟΜΗΤΟΣ7-3uuuuuuOOuOΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ7-3OuuuuuOuOu1.502.0570.0030.00-
2423ΑΥΠΓΟΥΕΣΤΕΡΝ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ.-3.301.182-2
2423ΠΕΡ1ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ-ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ-1.601.900-1
2426ΙΣΗΜΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ3-9OOOuOOOOuOOuΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ5-7OuOuOOOuuOOu1.621.8833.3366.67-
2429ΠΕΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ.-ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ-1.601.902-1
2429ΔΦΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ5-7OOuOOuOOOuuuΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ5-10OOOOuOuOuOuuOOO1.701.8037.0462.964-3
2433ΧΙΛ2ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ-ΙΜΠΕΡΙΑ-1.522.021-0
2454ΔΦΓΙΕΡΒ8-7OuOuuuOOuOuuOOuΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ3-12OOOOOOOOOuOuOOu1.851.6536.6763.331-1
2503ΑΝΠΛΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ-ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ-2.251.420-0
2503ΑΖΕΠΓΚΑΜΠΑΛΑ7-1uuuuOuuuΣΟΥΜΓΚΑΒΙΤ4-2uuOOuu1.801.7078.5721.432-0
2506ΕΣΘΚΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ-ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ-2.151.450-2
2506ΤΟΚΓΚΟΖΤΠΕΣΠΟΡ-ΚΙΤΑΧΙΑΣΠΟΡ-2.021.525-0
2517ΑΡΓ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ-ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ-1.402.302-0
2517ΤΟΚΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΤΙΡΕ 1922 ΣΠΟΡ-2.001.553-1
650ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ5-4OOOuuuuuOΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ3-7uOOOOuOOuO1.901.6042.1157.89-
657ΙΝΠΛΠΑΝΤΙΝΤΕΪ ΜΑΣΑΝΤ-ΓΚΟΣΤΑΡΕΣ ΦΟΥΛΑΝΤ-1.352.45-
658ΚΙΝ1ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ ΖΧΙΣΧΕΝΓΚ-ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ6-9uOOuuOuOOOuOOOu1.601.90-
661ΙΝΠΛΣΑΜΠΑ ΜΠΑΤΕΡΙ-ΦΟΥΛΑΝΤ-1.352.45-
662ΙΝΠΛΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ-ΠΕΪΚΑΝ-1.452.15-
663ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ-1.502.05-
664ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ-ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ-1.601.90-
665ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ-ΙΡΟΝΙ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ-1.901.60-
666ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΣΑΡΑΪΜ-ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙΤ-1.601.90-
667ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ-ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-1.701.80-
668ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ-1.851.65-
669ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ-1.502.05-
670ΗΑΕ1ΕΜΙΡΑΤΣ ΚΛΑΜΠ-ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ-2.301.40-
671ΗΑΕ1ΜΠΑΝΙΓΙΑΣ-ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ-2.301.40-
673ΙΝΠΛΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ-ΣΑΪΠΑ ΚΑΡΑΝΤΖ-1.601.90-
675ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ5-3uuuuOOOuΜΠΑΤΝΑ7-2uuuuOuOuu1.402.3070.5929.41-
676ΑΛΓ1ΜΠΕΖΑΓΙΑ6-2uuuuuOOuΚΑΜΠΙΛΙΕ6-2uuuOuOuu1.402.3075.0025.00-
677ΑΛΓ1ΣΕΤΙΦ8-1uuuuOuuuuΡΣ ΡΕΛΙΖΑΝΕ5-3OuuOuuuO1.402.3076.4723.53-
679ΤΟΥ2ΣΑΝΛΙΟΥΡΦΑΣΠΟΡ-ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ-1.552.00-
680ΣΑΡΑΛ ΜΠΑΤΕΝ-ΑΛ ΒΕΝΤΑ-1.801.70-
681ΡΩΣ1ΤΟΜ ΤΟΣΚ5-2uuuuOuOΡΟΣΤΟΦ5-3OOOuuuuu1.801.7066.6733.33-
683ΗΑΕ1ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΪ-ΣΑΡΤΖΑ-2.301.40-
685ΑΙΓΠΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ4-5OOuuOuuOOΖΑΜΑΛΕΚ6-2uOuuuuuO1.452.1558.8241.18-
686ΔΑΝ1ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ3-8OOOuuOOOOuOΒΙΜΠΟΡΓΚ4-7OuOOuuOOOOu1.581.9231.8268.18-
689ΠΟΛ1ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ4-7uOuuOOOOOuOΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ3-8OOuOuOOOuOO1.701.8031.8268.18-
690ΤΟΥ1ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ6-4uuuuOuOOOuΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ5-5uOuOOOOuuu1.651.8555.0045.00-
692ΑΥΣ2ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ-ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ5-5OOuuuuOOuO2.021.52-
693ΑΥΣ2ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ5-6uOOuuOOOuuOΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ6-5OuOOuuOuuOu2.021.5250.0050.00-
694ΑΥΣ2ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ5-5uuOuuOOOOuΝΟΪΣΤΑΝΤ5-6OuuuOOOuuOO1.581.9247.6252.38-
695ΑΥΣ2ΧΟΡΝ2-8OOuOOOOuOOΛΙΝΤΖ4-6OOOuuOuuOO1.751.7530.0070.00-
696ΓΕΡ2ΜΠΟΧΟΥΜ5-5OuOuOOuuuOΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-1.701.80-
697ΓΕΡ2ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ4-7uuOOOOOOuuOΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ9-2uuOuuuuOuuu1.601.9059.0940.91-
698ΓΕΡ2ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ6-5OOuOuuuuOOuΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.3-7OOOOuOOuuO1.552.0042.8657.14-
700ΣΑΡΑΛ-ΝΑΣΡ-ΑΛ ΦΑΪΣΑΛΙ-2.051.50-
702ΓΕΡ3ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ6-5uOuuOOuOOuuΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ4-7OOOOOOuuuuO1.751.7545.4554.55-
711ΠΟΡ2ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β'-ΟΛΑΝΕΝΣΕ4-10OOOuOOuOuOuOOO1.751.75-
715ΓΑΛ2ΓΚΑΖΕΛΕΚ11-2uuuuuuOuOuuuuΤΟΥΡ5-8OOOOuOOuuuuOO1.452.1561.5438.46-
716ΓΑΛ2ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 938-6uOuuuOOOuOOuuuΛΑΝΣ8-6uuuuOuOuuOOOuO1.452.1557.1442.86-
717ΓΑΛ2ΚΛΕΡΜΟΝ8-5uOOuuOuOuOuuuΛΑΒΑΛ11-3uuuuuuOuuuOuOu1.402.3070.3729.63-
718ΓΑΛ2ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ7-7uOOOuOuuOuuOuOΝΙΜ5-8uuOOuOOOuOOOu1.701.8044.4455.56-
719ΓΑΛ2ΜΠΡΕΣΤ6-7OOuuOOOOOuuuuΑΖΑΞΙΟ9-4uuOuuuuuOOOuu1.452.1557.6942.31-
720ΓΑΛ2ΟΣΕΡ10-3OuuuuOuuuuuOuΡΕΜΣ10-4uuuuOuuOOOuuuu1.452.1574.0725.93-
721ΓΑΛ2ΣΟΣΟ9-4uuOuuuOOuuOuuΧΑΒΡΗ11-3uuuOuOuuuuuOuu1.402.3074.0725.93-
722ΓΑΛ3ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ-ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ-1.522.02-
723ΓΑΛ3ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ-ΜΠΕΛΦΟΡΤ-1.452.15-
724ΓΑΛ3ΣΕΝΤΑΝ-ΚΟΝΣΟΛΑΤ-1.651.85-
725ΟΛΛ1ΧΕΡΕΝΦΕΝ6-6OuOuOuuOuuOOΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ6-6OuuOOOOuuuOu2.151.4550.0050.00-
726ΟΛΛ2ΒΑΛΒΑΪΚ6-7uOOOuuuOuOuOOΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ5-8OOOuOuOuuuOOO2.001.5542.3157.69-
727ΟΛΛ2ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ6-7OOuOOOOOuuuuuAΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ3-10uOuOOOOuOOOOO2.021.5234.6265.38-
728ΟΛΛ2ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ2-11OOuOOOOuOOOOOΜΠΡΕΝΤΑ4-9OOOOuOOOOuuOu2.101.4823.0876.92-
729ΟΛΛ2ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ5-8OOOuOuuOuuOOOΕΜΕΝ5-8uuuOOuOOOOuOO2.151.4538.4661.54-
730ΟΛΛ2ΟΣ2-11OuOOOOOOOOOOuΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ4-9OOuOuOuOOuOOO2.451.3523.0876.92-
731ΟΛΛ2ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ4-9uOuOuuOOOOOOOΤΕΛΣΤΑΡ6-7uOuOuuOOuOuOO2.021.5238.4661.54-
732ΟΛΛ2ΦΟΛΕΝΤΑΜ6-7uOuOOuuuOOOOuΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ3-10uOOOOOOOuOOuO2.451.3534.6265.38-
733ΟΛΛ2ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ4-9OOOOOuuOuOuOOΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ11-2uOuuuuuuuuuuO2.101.4857.6942.31-
734ΔΑΝ1ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ4-7OOOOOOuOuuuΛΙΝΓΚΜΠΙ6-5OuOOuuOOuuu1.601.9045.4554.55-
735ΑΥΣ2ΛΙΝΤΣΕΡ3-7OuOuOOOOuOΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ2-8uuOOOOOOOO1.901.6025.0075.00-
736ΓΕΡ1ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ7-4uOuuOuuuuOOΛΕΙΨΙΑ5-6OOuuuOOuOuO1.601.9054.5545.45-
737ΙΡΛΠΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-1.552.00-
738ΠΟΛ1ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ5-6OuuuOuOOOOuΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ4-7OuuOuOOOOOu1.751.7540.9159.09-
739ΧΙΛ1ΙΚΙΚΕ1-1uOΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ1-1Ou2.001.5550.0050.00-
740ΑΓΓΤΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ7-10uOOOOuOuuOOOOuuuOΛΙΝΤΣ8-8OuOuuuuOOuOuOOOu1.552.0045.4554.55-
741ΑΓΝΛΤΣΕΣΤΕΡ6-10OOOOuuOuOuOOuOuOΤΡΑΝΜΙΡ9-7uuuOuuuOOuOuOOOu1.851.6546.8853.13-
742ΓΑΛ1ΜΠΟΡΝΤΟ8-6OuuuuOOuOuuuOOΛΥΩΝ5-7OOuuuOuOOOuO2.001.5550.0050.00-
745ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ0-0ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ0-01.901.600.000.00-
746ΙΡΛΠΜΠΡΕΪ0-0ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ0-01.502.050.000.00-
747ΙΡΛΠΝΤΕΡΙ0-0ΛΙΜΕΡΙΚ0-01.651.850.000.00-
748ΙΡΛΠΝΤΡΟΧΕΝΤΑ0-0ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ0-01.502.050.000.00-
749ΙΣΠ1ΜΠΕΤΙΣ9-4uOuOuuOuuuuuOΣΟΣΙΕΔΑΔ6-6uOuOuOOuuOOu1.552.0060.0040.00-
755ΙΣΠ2ΤΕΝΕΡΙΦΗ12-2uuuuuOuOuuuuuuΜΙΡΑΝΤΕΣ8-5uuuOOuuuOuuOO1.601.9074.0725.93-
756ΠΟΡΤΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ7-4uuuuOOOuuOuΜΠΟΑΒΙΣΤΑ6-6uOOuOOuuOOuu1.402.3056.5243.48-
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima