Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Under Over, τα στατιστικα των αντιπαλων

Τα στατιστικά των αντιπάλων για under & over
εντός για τη γηπεδούχο και εκτός για τη φιλοξενούμενη

ΚωδΔιορΓηπεδούχοςunder-overΦιλοξενούμενηunder-overΑπόδοση underΑπόδοση overΠοσοστό % underΠοσοστό %overΣκορ
1001ΣΚΩΚΑΜΠΕΡΝΤΙΝ4-5uOuOOuOuOΣΤΡΑΝΡΑΕΡ7-4OuuuOuOOuuu2.751.2755.0045.00-
1002ΣΚΩΚΕΪΡ7-3uuOuuOuuOuΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ5-4OuuuOuOuO1.901.6063.1636.84-
1003ΣΚΩΚΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΡΟΣΕ-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ7-4OuuuuOOuuOu2.851.25-
1004ΣΚΩΚΕΛΓΚΙΝ3-7OuuuOOOOOOΙΝΒΕΡΝΕΣ5-6uOuuOOOOuuO2.301.4038.1061.90-
1005ΣΚΩΚΝΤΑΝΤΙ6-5OuuOuuuOuOOΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ4-6OuuOuOOOOu2.301.4047.6252.38-
1006ΣΚΩΚΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ5-5uOuuOOOOuuΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ3-7OOOuOOOOuu2.401.3740.0060.00-
1007ΣΚΩΚΜΟΡΤΟΝ7-4uuOuOOuuuOuΦΟΛΚΕΡΚ8-2uuuuuuuOuO1.701.8071.4328.57-
1008ΣΚΩΚΚΙΛΜΑΡΝΟΚ7-3OuOOuuuuuuΧΑΜΙΛΤΟΝ6-4uuOOOuuuuO1.751.7565.0035.00-
1009ΣΚΩΚΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ1-8OOOOOOOuOIΣΤ ΦΑΪΦ5-4OOuuuOuuO2.101.4833.3366.67-
1010ΣΚΩΚΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ6-5uOuuOuOOOuuΦΟΡΜΑΡΤΙΝΕ ΓΙΟΥΝ.-2.601.30-
1011ΣΚΩΚΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ5-6OuuuOuuOOOOΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.7-4uOOuuOuuuuO1.821.6854.5545.45-
1012ΣΚΩΚΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ4-6uuuOuOOOOOΚΛΑΪΝΤ5-5uOuuuOuOOO1.921.5845.0055.00-
1013ΙΣΠ2ΟΒΙΕΔΟ8-3uuuOuuuuuOOΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ6-5uuuOOuuOOOu1.452.1563.6436.36-
1014ΕΛΛ1ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ5-2OOuuuuuΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ4-4OuuOuOuO1.502.0560.0040.00-
1015ΙΣΠ1ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ2-7OOuuOOOOOΜΑΛΑΓΑ4-5OuuuOuOOO3.551.1533.3366.67-
1016ΛΙΠΡΡΕΤΖΙΝΑ 1914-ΑΚΡΑΓΑΣ-1.522.02-
1017ΛΙΠΡΛΕΤΣΕ-ΜΕΛΦΙ-1.851.65-
1018ΛΙΠΡΒΙΜΠΟΝΕΣΕ-ΦΟΤΖΙΑ-1.581.92-
1019ΤΟΥ2ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ10-15OuOOuOOuOOOOuuuOuOuOuuOOOΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ10-16uuuOuuOuOOuOOOuOOOOOuOOOuO1.581.9239.2260.78-
1021ΒΕΛ2ΛΙΡΣ8-14OOOOOuOuOOuOuOOuOuuOuOΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ10-12OOuuOOuOOOuOOuuuuOuuOO1.781.7240.9159.09-
1022ΚΑΦΓΚΑΝΑ-ΜΑΛΙ-1.352.45-
1023ΚΥΠ1ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ3-6uOOuOuOOOAEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ5-4uOuOOuuOu2.001.5544.4455.56-
1024ΓΑΛ1ΝΑΝΤ7-3uOuuOuuOuuΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ4-6uOOuOuOOOu1.851.6555.0045.00-
1025ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ4-5uOOuuOOOuΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ5-3OuuOuuuO1.552.0052.9447.06-
1026ΠΟΡΤΠΟΡΤΟ3-6uOOOuuOOOΡΙΟ ΑΒΕ7-1uuOuuuuu2.001.5558.8241.18-
1027ΤΟΥ1ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ-ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ-1.801.70-
1028ΤΟΥ1ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-1.801.70-
1029ΗΑΕ1ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΡΑΜΠΙ-ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ-2.251.42-
1032ΒΕΛ1ΚΟΡΤΡΑΪΚ4-6uOOOOuOOuuΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ5-5uuOOOuOOuu1.851.6545.0055.00-
1033ΙΤΑ1ΚΙΕΒΟ5-5uuOOuOuuOOΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ2-7OOOOuOOuO1.601.9036.8463.16-
1034ΙΣΠ2ΛΟΥΓΚΟ7-4OuuOuuuOOuuΤΑΡΑΓΟΝΑ8-3uuuuOOuuuOu1.601.9068.1831.82-
1035ΙΣΠ2ΤΕΝΕΡΙΦΗ9-2uuuuuOuOuuuΚΟΡΔΟΒΑ7-4uOuuuuOuOOu1.452.1572.7327.27-
1036ΙΣΠ2ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ7-4uuuOOuuOuOuΕΛΤΣΕ5-6OuOuOuOOuuO1.651.8554.5545.45-
1037ΑΓΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ5-8uOOOuOuOuOOuOΛΙΝΤΣ7-5OuOuuuuOOuOu1.801.7048.0052.00-
1038ΑΓΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ4-6OOOuuuOuOOΤΟΤΕΝΑΜ5-5uOOuuuOuOO2.001.5545.0055.00-
1039ΓΕΡ1ΛΕΙΨΙΑ3-4uuOOOOuΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.6-2uuuOuOuu1.651.8560.0040.00-
1040ΕΛΛ1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1-7OOOOuOOOΞΑΝΘΗ4-4OuOuuOOu2.151.4531.2568.75-
1041ΟΛΛ1ΑΛΚΜΑΑΡ2-6OuuOOOOOΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ4-5OOuuuOOOu2.301.4035.2964.71-
1042ΙΣΠ1ΑΛΑΒΕΣ6-2uuOuOuuuΛΕΓΚΑΝΕΣ4-5uOOuOOOuu1.402.3058.8241.18-
1043ΠΟΡΤΜΑΡΙΤΙΜΟ6-2uuuuuOuOΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ4-4uOOuuOuO1.651.8562.5037.50-
1044ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ5-3OuOOuuuuΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ5-4uOOuOuOuu1.651.8558.8241.18-
1045ΟΛΛ1ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ6-2OuOuuuuuΤΣΒΟΛΕ3-5uuOOuOOO1.801.7056.2543.75-
1046ΟΛΛ1ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ2-7uOOOuOOOOΒΙΛΕΜ5-3OOuuOuuu2.151.4541.1858.82-
1047ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ4-6OuuOOOuOOuΚΑΜΠΟΥΡ4-6OuuOOOuuOO1.851.6540.0060.00-
1048ΒΕΛ1ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ6-4uOuuOuOuuOΟΣΤΑΝΔΗ5-5OuOOOOuuuu1.701.8055.0045.00-
1049ΒΕΛ1ΜΟΥΣΚΡΟΝ-ΛΟΚΕΡΕΝ6-5uuOuuuOOOOu1.651.85-
1050ΚΑΦΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΟΥΓΚΑΝΤΑ-1.452.15-
1056ΓΑΛ1ΝΤΙΖΟΝ5-5uOuOOuOuOuΛΙΛ7-2OuuOuuuuu1.552.0063.1636.84-
1057ΓΑΛ1ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ7-2OuuuuuuuOΡΕΝ4-5uuOOOOOuu1.502.0561.1138.89-
1058ΓΑΛ1ΜΕΤΣ2-6OuOOOuOOΜΟΝΠΕΛΙΕ4-6OuOOOOuuOu1.701.8033.3366.67-
1059ΓΑΛ1ΜΠΟΡΝΤΟ6-4OuuuuOOuOuΤΟΥΛΟΥΖ7-3uuOOuuuuOu1.502.0565.0035.00-
1060ΓΑΛ1ΚΑΕΝ5-5OuOuuuuOOOΝΑΝΣΙ8-2uuuuuOuOuu1.552.0065.0035.00-
1061ΙΣΠ2ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ7-4uuOOuuuOOuuΣΑΡΑΓΟΣΑ4-7OOuOOuOuOOu1.452.1550.0050.00-
1062ΒΕΛ1ΕΟΥΠΕΝ1-9uOOOOOOOOOΓΚΕΝΚ4-5uOuOOOuOu2.001.5526.3273.68-
1063ΒΕΛ2ΑΝΤΒΕΡΠ18-4uuOuuuuuOuuuOuuuOuuuuuΛΕΟΥΒΕΝ3-3OuOuuO1.701.8075.0025.00-
1064ΛΙΠΡΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ-ΜΟΝΟΠΟΛΙ-1.651.85-
1065ΛΙΠΡΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ-1.552.00-
1066ΟΛΛ1ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ5-4OOuuOuOuuΦΙΤΕΣΕ5-4OuuOOuuuO1.801.7055.5644.44-
1067ΙΤΑ1ΜΙΛΑΝ6-4OuuOuuOOuuΝΑΠΟΛΙ2-7OOuuOOOOO1.901.6042.1157.89-
1068ΙΣΠ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ4-5uOOOOuuOuΒΑΛΕΝΘΙΑ2-7uOOOuOOOO1.701.8033.3366.67-
1069ΠΟΡΤΑΡΟΥΚΑ7-2uOuuuuuuOΜΠΟΑΒΙΣΤΑ4-5uOOuOOuuO1.402.3061.1138.89-
1071ΜΕΞΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ1-0uΜΟΝΤΕΡΕΪ0-1O1.821.6850.0050.00-
1075ΜΕΞΜΟΝΑΡΚΑΣ1-0uΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ1-0u1.901.60100.000.00-
1076ΜΕΞΤΙΓΚΡΕΣ1-0uΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ0-1O1.681.8250.0050.00-
1077ΜΕΞΛΕΟΝ0-1OΠΟΥΜΑΣ0-1O1.821.680.00100.00-
1080ΜΕΞΝΕΚΑΞΑ1-0uΠΑΤΣΟΥΚΑ0-1O1.701.8050.0050.00-
1081ΜΕΞΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ0-1OΤΙΧΟΥΑΝΑ1-0u1.701.8050.0050.00-
1083ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ4-3OOuuuOuΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ2-5OuOuOOO2.021.5242.8657.14-
1087ΤΟΥ2ΜΠΑΝΤΙΡΜΑΣΠΟΡ6-3OuOuuuOuuΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ9-17uOOuOuOOOOOuOuuOOOOuuOuOOO1.552.0042.8657.14-
1088ΤΟΥ2ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ4-4uOOuuOuOΣΑΝΛΙΟΥΡΦΑΣΠΟΡ17-8uuOuuOuuuOuOuuOOOuuuuOuuu1.482.1063.6436.36-
1092ΤΟΥ1ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ2-7uuOOOOOOOΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ5-4OuuOuuuOO1.701.8038.8961.11-
1093ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ5-4OuuOuuOOuΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ2-7OOOOuuOOO1.701.8038.8961.11-
1096ΙΣΠ1ΟΣΑΣΟΥΝΑ3-6uuOOOuOOOΣΕΒΙΛΛΗ3-6uuOOuOOOO1.901.6033.3366.67-
1097ΙΣΠ2ΛΕΒΑΝΤΕ7-3uOuOOuuuuuΝΟΥΜΑΝΘΙΑ4-6uuuOOOuOOO1.601.9055.0045.00-
1099ΠΟΡ2ΒΙΣΕΟΥ8-2uOOuuuuuuuΠΟΡΤΟ Β'-1.522.02-
1100ΟΛΛ1ΟΥΤΡΕΧΤΗ3-6OOOuOuOOuΑΓΙΑΞ5-4OOuuuOuuO1.851.6544.4455.56-
1101ΙΤΑ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ1-9OOOOOOOOuOΛΑΤΣΙΟ4-5OuuOOuuOO1.751.7526.3273.68-
1102ΑΓΓΠΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ7-3uuuOuuuuOOΛΕΣΤΕΡ3-7OOOOuOOuOu1.502.0550.0050.00-
1103ΕΛΛ2ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ3-0uuuΤΡΙΚΑΛΑ12-5OuOuuOuuuuuuuuOuO1.502.0575.0025.00-
1104ΕΛΛ2ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 19646-11OOOuuOuOuOOuOuOOOΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ1-3OOuO1.502.0533.3366.67-
1108ΤΟΥ1ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ2-7uOOuOOOOOΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ5-4uOOuOuuuO1.701.8038.8961.11-
1109ΤΟΥ2ΣΙΒΑΣΠΟΡ4-4OOOuuuOuΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ13-13uuOOuOOOuuOuuuuOOuOuOuuOOO1.651.8550.0050.00-
1110ΣΚΩΚΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ7-3OuuOuuuuuOΧΑΡΤΣ4-6uOuOuOOOuO1.921.5855.0045.00-
1111ΒΕΛ1ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ5-5uuuOuOOOOuΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ7-3uuOuOuuuuO1.801.7060.0040.00-
1112ΟΛΛ1ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ4-5uOOuOuuOOΡΟΝΤΑ6-3OuuOuuuOu1.651.8555.5644.44-
1113ΟΛΛ1ΕΞΕΛΣΙΟΡ3-6uOOOuuOOOΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ4-5OuuOOOOuu1.801.7038.8961.11-
1114ΟΛΛ2ΦΕΝΛΟ5-5OuOuuOOOuuΜΑΑΣΤΡΙΧΤ4-6OOOuOOOuuu1.901.6045.0055.00-
1116ΛΙΠΡΜΠΑΣΑΝΟ-ΑΝΚΟΝΑ-1.552.00-
1117ΛΙΠΡΦΑΝΟ-ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ-1.482.10-
1118ΛΙΠΡΓΚΟΥΜΠΙΟ-ΛΟΥΜΕΖΑΝΕ-1.522.02-
1119ΛΙΠΡΟΛΜΠΙΑ-ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ-1.601.90-
1120ΛΙΠΡΠΑΡΜΑ-ΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ-1.522.02-
1121ΛΙΠΡΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ-ΡΕΝΑΤΕ-1.552.00-
1122ΛΙΠΡΤΕΡΑΜΟ-ΠΟΡΝΕΝΟΝΕ-1.601.90-
1123ΛΙΠΡΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ-ΛΟΥΚΕΖΕ-1.681.82-
1124ΛΙΠΡΠΙΣΤΟΪΕΖΕ-ΠΡΑΤΟ-1.651.85-
1125ΚΥΠ1ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ5-4uuOOOuuOuΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ2-7OOOOOuuOO1.851.6538.8961.11-
1126ΚΥΠ1ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ6-3OOuuuuuOuAE ΛΕΜΕΣΟΥ4-5OuuOOuOOu1.651.8555.5644.44-
1127ΓΑΛ1ΜΟΝΑΚΟ0-10OOOOOOOOOOΛΟΡΙΑΝ3-7OuuOuOOOOO2.301.4015.0085.00-
1128ΙΤΑ1ΜΠΟΛΟΝΙΑ7-2uOuuuuOuuΤΟΡΙΝΟ4-6OOuOOOuuOu1.751.7557.8942.11-
1129ΙΤΑ1ΕΜΠΟΛΙ6-4uOuOuuOOuuΟΥΝΤΙΝΕΖΕ4-5OuuOOuOOu1.552.0052.6347.37-
1130ΙΤΑ1ΤΖΕΝΟΑ6-4OuuuOuOuOuΚΡΟΤΟΝΕ4-6uOOOOuOOuu1.851.6550.0050.00-
1131ΙΤΑ1ΠΑΛΕΡΜΟ5-4uOuOOOuuuΙΝΤΕΡ4-6uOuOOuOOuO1.851.6547.3752.63-
1132ΙΤΑ1ΠΕΣΚΑΡΑ5-4OOuuuuOuOΣΑΣΣΟΥΟΛΟ3-7uOOOuOOuOO1.751.7542.1157.89-
1133ΙΤΑ2ΑΣΚΟΛΙ6-4uuuuOuOOOuΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ6-4uOuOOuuuuO1.502.0560.0040.00-
1134ΑΓΓΠΑΡΣΕΝΑΛ4-6OOOOuuOOuuΜΠΕΡΝΛΙ3-6OOOuOuuOO2.301.4036.8463.16-
1135ΓΕΡ1ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ3-5OuuOOOuOΧΕΡΤΑ5-3uOOuuuOu1.751.7550.0050.00-
1136ΒΕΛ2ΡΟΖΕΛΑΡ10-12uOuuOOOuOuOuOuuOuOuOOOΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ8-13OOOOuOuuOOOOuuuOOOuuO1.751.7541.8658.14-
1139ΠΟΡ2ΑΒΕΣ5-6OOOOuuOuuOuΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β'-1.701.80-
1140ΠΟΡ2ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ5-5OOuuOOuuOuΑΚΑΔΕΜΙΚΑ6-4OuuOuuuuOO1.352.4555.0045.00-
1141ΠΟΡ2ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ7-3uuuuOOuuuOΒΙΖΕΛΑ8-3uOOuuuOuuuu1.382.3571.4328.57-
1142ΠΟΡ2ΛΕΪΣΟΕΣ6-4uOOuuOuuuOΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ6-4uuOuOuuOOu1.402.3060.0040.00-
1143ΠΟΡ2ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ9-2uuOuuOuuuuuΦΑΦΕ5-6uOOuuOOOuuO1.482.1063.6436.36-
1144ΠΟΡ2ΟΛΑΝΕΝΣΕ3-8OuOOOOOuOOuΦΑΜΑΛΙΚΑΟ4-6uOOOOuuOOu1.502.0533.3366.67-
1145ΠΟΡ2ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄-ΚΟΒΙΛΙΑ7-3uuOuOuOuuu1.502.05-
1146ΣΚΩΚΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ5-4uOOuuOOuuΣΕΛΤΙΚ3-8OOOuOuuOOOO2.951.2340.0060.00-
1147ΙΣΠ2ΡΕΟΥΣ9-2uuuuuOuuOuuΜΑΓΙΟΡΚΑ6-5uuuOOOuuOOu1.402.3068.1831.82-
1148ΕΛΛ1ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ3-5OOuOuOOuΑΤΡΟΜΗΤΟΣ2-6OuOOOOOu1.402.3031.2568.75-
1150ΙΣΠ1ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ4-5uOOOuuOOuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ6-3uOuuuuOOu1.502.0555.5644.44-
1151ΛΙΠΡΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ-ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ-1.522.02-
1151ΛΙΠΡΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ-ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ-1.522.02-
1152ΛΙΠΡΚΑΡΑΡΕΖΕ-ΛΙΒΟΡΝΟ-1.651.85-
1153ΛΙΠΡΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ-ΑΡΕΤΣΟ-1.601.90-
1154ΛΙΠΡΤΟΥΤΟΚΟΥΟΪΟ-ΛΟΥΠΑ ΡΟΜΑ-1.522.02-
1155ΛΙΠΡΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ-1.681.82-
1156ΤΟΥ2ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ3-3OuOuuOΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. ΣΠΟΡ15-11uOOuOuuuuuuuuuuOOOuOOOuuOO1.651.8556.2543.75-
1157ΟΛΛ1ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ8-1uuuuuuOuuΧΕΡΕΝΦΕΝ0-9OOOOOOOOO2.451.3544.4455.56-
1158ΚΥΠ1ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ5-4uuOuOuOOuAΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΙΑΣ5-3uuOOuuOu1.801.7058.8241.18-
1159ΓΑΛ1ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ8-2OuuOuuuuuuΑΝΖΕ8-2uuuOOuuuuu1.452.1580.0020.00-
1160ΠΟΡΤΦΕΪΡΕΝΣΕ5-4OOOuuuOuuΕΣΤΟΡΙΛ6-3uuOOuuuuO1.452.1561.1138.89-
1161ΠΟΡΤΜΠΕΝΦΙΚΑ2-6uOOOOOuOΤΟΝΤΕΛΑ5-4uOuuuOOOu2.851.2541.1858.82-
1171ΤΟΥ1ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ4-5OuOuOuuOOΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ6-2uuOuOuuu1.801.7058.8241.18-
1172ΑΓΓΠΤΣΕΛΣΙ1-9OOOOOOOuOOΧΑΛ5-5uuOOuOuOuO2.301.4030.0070.00-
1173ΓΕΡ1ΜΑΪΝΤΖ1-6OOOuOOOΚΟΛΩΝΙΑ4-4uOuOuOOu1.701.8033.3366.67-
1174ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 19195-5uOuOuuOuOOΣΠΕΤΣΙΑ9-1uuuuuuuuOu1.502.0570.0030.00-
1175ΒΕΛ1ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ4-6OOOOuuuOuOΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ5-5uOuOOuOuuO2.151.4545.0055.00-
1183ΙΣΡΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ7-2uuOOuuuuuΑΣΧΟΝΤ7-1uuuuuOuu1.452.1582.3517.65-
1184ΙΤΑ1ΑΤΑΛΑΝΤΑ2-7OOuuOOOOOΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ5-5uOuOuOuuOO1.751.7536.8463.16-
1185ΙΣΠ2ΧΕΤΑΦΕ9-2uuOuuuuuuOuΜΙΡΑΝΤΕΣ7-3uuuOOuuuOu1.601.9076.1923.81-
1186ΙΣΠ2ΧΙΡΟΝΑ5-6OOuuuOuOOOuΣΕΒΙΛΛΗ Β8-3uuuuuOuOuOu1.601.9059.0940.91-
1218ΕΛΛ1ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-1.651.85-
1219ΛΙΠΡΡΕΤΖΙΑΝΑ-ΒΕΝΕΤΣΙΑ-1.502.05-
1220ΛΙΠΡΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ-ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ-1.502.05-
1221ΛΙΠΡΚΟΜΟ-ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ-1.651.85-
1222ΛΙΠΡΦΟΡΛΙ-ΠΑΝΤΟΒΑ-1.601.90-
1223ΛΙΠΡΜΑΚΕΡΑΤΕΣΕ-ΜΟΝΤΕΝΑ-1.502.05-
1224ΙΣΠ1ΜΠΕΤΙΣ6-3uOuOuuOuuΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ3-6uOOOuOOOu1.601.9050.0050.00-
1225ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ5-4uuuOOuOuOΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ4-3OOOuuuu1.552.0056.2543.75-
1226ΜΕΞΤΟΛΟΥΚΑ0-2OOΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ1-0u1.701.8033.3366.67-
1227ΠΟΡΤΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ7-1uOuuuuuuΣΕΤΟΥΜΠΑΛ5-3uuOuOuOu1.452.1575.0025.00-
1228ΒΕΛ1ΜΑΛΙΝ8-3uuuOOuuOuuuΒΕΣΤΕΡΛΟ1-10OOOOOOOOOOu2.051.5040.9159.09-
1229ΚΑΦΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΓΚΑΜΠΟΝ-1.502.05-
1230ΚΑΦΓΟΥΪΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ-ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ-1.502.05-
1232ΙΣΡΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ4-4OOOuuuuOΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ5-4uOOuOuuOu1.701.8052.9447.06-
1233ΙΣΠ2ΚΑΝΤΙΘ6-5uOuuuOuOOOuΑΛΜΕΡΙΑ7-4uOOuuOuuuOu1.552.0059.0940.91-
1234ΛΙΠΡΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ ΡΟΜΑ-ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ-1.581.92-
1235ΙΤΑ1ΡΟΜΑ1-8OOOOOOOuOΚΑΛΙΑΡΙ4-6OOOOOOuuuu2.851.2526.3273.68-
1236ΙΣΠ1ΕΪΜΠΑΡ6-3uuuOOuOuuΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ3-6uOOOOOuOu2.451.3550.0050.00-
1237ΓΑΛ1ΛΥΩΝ4-5uOOuOOOuuΜΑΡΣΕΪΓ3-7OOOuuOOuOO1.851.6536.8463.16-
1238ΠΟΡΤΜΠΡΑΓΚΑ3-6uOOuOOOOuΓΚΙΜΑΡΑΕΣ5-4uOuuOOOuu1.651.8544.4455.56-
1246ΜΕΞΠΟΥΕΜΠΛΑ0-1OΚΕΡΕΤΑΡΟ1-0u1.801.7050.0050.00-
1248ΤΟΥ2ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ12-13uuOOuOOOuuOuOOuuOOOuuuOOuΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ12-14OOOOOuuuuOuOuOuuOuOOOOuuOu1.581.9247.0652.94-
1249ΗΑΕ1ΑΛ ΑΪΝ-ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ-2.151.45-
1250ΚΥΠ1ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ1-8OOOOOuOOOΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ6-2uuuuOOuu1.751.7541.1858.82-
1251ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-1.821.68-
1252ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ-1.701.80-
1253ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΣΑΡΑΪΜ-1.751.75-
1254ΤΟΥ1ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-1.901.60-
1255ΕΛΛ1ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ5-3OuOOuuuuΠΑΟΚ4-3OuOuuOu1.502.0560.0040.00-
1256ΠΟΡ2ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β'-ΒΑΡΖΙΜ5-6uOOuOOOuuuO1.581.92-
1257ΚΑΦΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ-1.452.15-
1258ΚΑΦΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ-ΤΥΝΗΣΙΑ-1.452.15-
1259ΟΛΛ2ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ2-8uOOOOOOOOuAΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ3-7uOuOOOOuOO2.401.3725.0075.00-
1260ΙΤΑ2ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ9-1uuuOuuuuuuΤΣΕΖΕΝΑ5-6OuuuuOOuOOO1.552.0066.6733.33-
1262ΓΑΛ2ΜΠΡΕΣΤ3-7OOuuOOOOOuΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 935-4uOOuuuOOu1.701.8042.1157.89-
1263ΛΙΠΡΦΟΝΤΙ-ΚΑΤΑΝΙΑ-1.522.02-
1264ΙΣΠ1ΣΟΣΙΕΔΑΔ4-5OuOuOuuOOΘΕΛΤΑ3-5OuuOOuOO1.751.7541.1858.82-
1265ΠΟΡΤΤΣΑΒΕΣ6-3uuuOuuOuOΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ3-5uOOuOOOu1.552.0052.9447.06-
1271ΣΚΩΚΑΛΟΑ3-7OOOOuOOuOuΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ6-5OuOuOOuuOuu2.021.5242.8657.14-
1272ΣΚΩΤΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ8-3uuuuOOuuOuuΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ6-5uuOuuuOOuOO1.701.8063.6436.36-
1317ΒΕΛ1ΓΚΕΝΚ5-6OOuuOuOuOOuΚΟΡΤΡΑΪΚ3-8OuOOOOuuOOO2.001.5536.3663.64-
1318ΒΕΛ1ΟΣΤΑΝΔΗ3-8uOOuOOOOOuOΣΑΡΛΕΡΟΥΑ6-4uuOuuOOuOu1.901.6042.8657.14-
1319ΒΕΛ1ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ8-3OuuOuuuOuuuΜΟΥΣΚΡΟΝ-2.001.55-
1343ΙΤΑΚΝΑΠΟΛΙ4-7OOuOuuuOOOOΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ2-7OOOOuOOuO1.901.6030.0070.00-
1345ΓΑΛΚΜΠΟΡΝΤΟ6-4OuuuuOOuOuΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ4-6uOOuOuOOOu1.901.6050.0050.00-
2400ΔΦΣΑΟ ΠΑΟΛΟ10-9OuOuuOOOOuuOuuuuOuOΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ3-4uOOOuuO1.502.0550.0050.00-
2400ΔΦΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ4-6uuuOOOOuOOΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ3-5uOuuOOOO1.851.6538.8961.11-
2401U19ΚΥΠΡΟΣ U19-ΔΑΝΙΑ U19-2.401.37-
2401ΔΦΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ4-6uuOOOOuuOOMSK ΦΟΜΑΤ ΜΑΡΤΙΝ-2.051.50-
2402ΔΦΡΩΣΙΑ (Γ)-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ)-1.751.750-2
2402ΔΦΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ11-4uuOuOuuuOOuuuuuΣΤΡΟΜΕΝ6-9OuOOOOuuuuOOOuO2.251.4256.6743.33-
2403ΔΦΡΟΣΚΙΛΝΤΕ-ΟΝΤΕΝΣΕ6-5OOOuuOOuuuu1.901.60-
2403ΔΦΣΕΤΟΥΜΠΑΛ7-2uuOuuuuOuΜΟΝΑΧΟ 18604-5uuOOuOOOu1.781.7261.1138.890-0
2404ΔΦΟΛΙΜΠΙΑ ΓΚΡΟΥΝΤ.4-4uuOuOOOuΒΕΖΧΕΡΟΒΟ-2.451.351-0
2404ΔΦΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ9-2OuuuOuuuuuuΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΛ7-3uuOuuuuOOu1.651.8576.1923.81-
2405ΔΦΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ3-7OOuOOuOOOuΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ6-3uOuuuOOuu2.301.4047.3752.63-
2405ΔΦΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ0-9OOOOOOOOOΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.2-6OOOOuOOu2.101.4811.7688.242-0
2406ΔΦΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ3-5uOOuuOOOΣΙΟΝ1-8OOOOOuOOO2.001.5523.5376.473-2
2406ΔΦΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ5-3uuOuOuOuΣΕΡΒΕΤ3-6OuuOOOOuO2.251.4247.0652.94-
2407ΔΦΛΩΖΑΝΝΗ2-7OuOOOuOOOΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ4-5uOuuOOuOO2.001.5533.3366.67-
2407ΔΦΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ7-3uuOuuuOOuuΧΑΛΑΝΤΑΣ3-6OuuOuOOOO2.001.5552.6347.372-0
2408ΔΦΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ-ΞΑΜΑΞ6-3uuuOuuOOu2.451.350-2
2408ΔΦΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ5-4OOuuuOOuuΟΦΕΝΜΠΑΧ-2.101.48-
2409ΔΦΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ4-4OOuOuOuuΕΣΠΕΡΑΝΣ ΣΠΟΡΤΙΒ ΝΤΕ ΤΥΝΗΣΙΑ-1.452.151-1
2409ΔΦΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ2-7OOOOuuOOOΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.3-8OuuOuOOOOOO2.251.4225.0075.00-
2410ΔΦΓΙΑΝΜΠΙΑΝ7-8uOuuOuOuOOOuOOuΛΟΥΓΚΑΝΟ2-7OOuOOOOOu2.101.4837.5062.500-5
2410ΔΦΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ4-5uOOOOuuOuΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ3-7OuuOuOOOOO2.151.4536.8463.16-
2411ΔΦΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ6-12OOuuOOuuuOOOOuOOOOΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ5-13uOOuuOOuuOOOOOOOOO2.451.3530.5669.442-1
2411ΔΦΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 0810-5uuuOuuuOuuuOuOOΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ7-8uOOuuOuOuOuuOOO2.101.4856.6743.33-
2414ΔΦΝΤΙΣΓΚΙΡΙ5-5OOuuOuOOuuΜΠΟΥΝΤΑΟΡΣΙ-1.881.622-0
2429ΔΦΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ4-6OuuuOOuOOOΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ3-6uOOOuuOOO2.001.5536.8463.161-1
2432ΔΦΠΑΡΤΙΖΑΝ6-5OuOuOuOuOuuΜΠΟΡΚΑ-2.251.426-1
2433ΔΦΠΑΞΙ8-2uuOuuuuuOuΣΙΟΦΟΚ-2.101.481-0
2434ΔΦΜΠΑΣΚΑ7-4uuOuuOuOuOuΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ5-5OuOuOOuuuO1.781.7257.1442.860-2
2435ΔΦΛΟΚΟΜ.ΖΑΓΚΡΕΜΠ6-4uOuOuOuuuOΚΡΣΚΟ4-7uOOOuOuOOOu1.881.6247.6252.38-
2436ΔΦΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ8-3OuuuuuOOuuuΟΛΙΜΠΙΑ ΖΑΜΠΡΟΦ-2.401.372-0
2437U19ΙΤΑΛΙΑ U19-ΙΣΠΑΝΙΑ U19-1.821.680-1
2503ΑΝΠΛΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ-ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ-2.251.420-0
2503ΑΖΕΠΓΚΑΜΠΑΛΑ5-1uuuuOuΣΟΥΜΓΚΑΒΙΤ3-2uuOOu1.801.7072.7327.272-0
2506ΕΣΘΚΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ5-13OuOOOOuOOOOuOOOOuuΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ9-9OuuOuuuOOuOuOOOuOu2.151.4538.8961.110-2
2506ΤΟΚΓΚΟΖΤΠΕΣΠΟΡ13-7OuuuOuuuuuuOOuuOOOuuΚΙΤΑΧΙΑΣΠΟΡ-2.021.525-0
2517ΑΡΓ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ-ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ-1.402.302-0
2517ΤΟΚΣΙΒΑΣΠΟΡ4-4OOOuuuOuΤΙΡΕ 1922 ΣΠΟΡ-2.001.553-1
692ΒΤΝ1ΤΧΑΝ ΧΟΑ-ΝΤΟΝΓΚ ΤΑΜ ΛΟΝΓΚ ΑΝ-2.301.402-1
693ΒΤΝ1ΣΟΝΓΚ ΛΑΜ ΝΓΧΕ ΑΝ-ΚΧΑΝ ΧΟΑ-2.001.552-2
694ΔΦΤΕΠΛΙΤΣΕ5-2uOOuuuuΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ-2.101.482-1
696ΒΤΝ1ΛΟΥΑΝΓΚ ΝΑΜ-ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ-2.021.521-1
697ΒΤΝ1ΚΑΝ ΤΧΟ-ΜΠΙΝ ΝΤΟΝΓΚ-2.001.551-5
698ΒΤΝ1ΧΑΪ ΠΧΟΝΓΚ-ΚΟΥΑΝΓΚ ΝΙΧ-2.001.552-0
699ΒΤΝ1Τ & Τ ΧΑ ΝΟΪ-ΧΟΑΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛΑΪ-2.151.453-0
700ΔΦΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧ.5-5OuuuOuOuOOΜΠΑΡΝΤΕΖΟΦ-2.001.551-1
702ΒΤΝ1ΑΝΟΪ ΠΣ-ΚΑΝΓΚ ΣΑΪΓΚΟΝ-1.851.650-1
711ΔΦΓΚΡΑΦΙΝ ΒΛΑΣΙΜ-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ4-3OOuuuOu2.101.481-3
712ΔΦΖΕΝΙΤ5-5uOuOOOuuOuΒΙΝΤΕΟΤΟΝ6-4uOuOOuuOuu2.401.3755.0045.001-1
715ΔΦΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ-ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ4-6uOuOuOOOuO2.051.50-
716ΔΦΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ3-7OOOOOOuuOuΤΡΙΝΕΚ-2.951.232-2
734ΔΦΟΥΛΜ 1846-ΣΟΝΕΝΧΟΦ6-3uuOOuuuuO2.251.421-3
753ΔΦ ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ-ΤΡΕΝΤΣΙΝ4-8OOOOuuOOuOOu2.051.502-0
754ΔΦΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ6-3OuuOuOuuuΞΑΜΑΞ6-3uuuOuuOOu1.921.5866.6733.33-
755ΔΦΛΙΛΕΣΤΡΟΜ8-7uOuuuOOOuOuOOuuΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ3-12OOOOOOOOOuOuOOu2.401.3736.6763.332-1
758ΔΦΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ6-2OuuuuOuuΒΑΣΙΛΕΙΑ1-8OOOOOOuOO1.781.7241.1858.821-2
770ΔΦΣΛΟΒΑΤΣΚΟ4-3OuOuuuOΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ5-3uuuOuOOu2.051.5060.0040.00-
771ΔΦΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.4-5OuOOuuOOuΛΙΝΤΣΕΡ2-8uOOOOuOOOO2.151.4531.5868.42-
773ΙΣΡ2ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ-ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ-1.601.90-
774ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-1.552.00-
775ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ-1.581.92-
776ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ-1.552.00-
777ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ-ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙΤ-1.751.75-
780ΔΦΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ2-8uOOOOOOOOu1.851.65-
781ΔΦΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ3-6uuOOOOOOuΛΟΥΚΕΡΝΗ0-9OOOOOOOOO1.921.5816.6783.33-
782ΤΟΥ2ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ4-5uOuuOuOOOΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ16-9uOuuuuOuuOOuOuuuOuuOOuuOu1.601.9058.8241.18-
783ΚΑΦΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ-1.482.10-
785ΚΑΦΜΑΡΟΚΟ-ΤΟΓΚΟ-1.402.30-
810ΙΣΠ2ΟΥΕΣΚΑ3-7uOOuOOOOOuΑΛΚΟΡΚΟΝ10-1uuuuuuuOuuu1.502.0561.9038.10-
817ΒΙΡΛΑΡΝΤΣ-ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ-1.901.60-
825ΜΕΞΒΕΡΑΚΡΟΥΖ1-0uΑΤΛΑΣ0-1O1.681.8250.0050.00-
829ΑΥΣΛΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ5-3uuuOOuuOΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ4-3OuuuuOO1.921.5860.0040.00-
830ΑΥΣΛΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ1-6OuOOOOOΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ2-5uOOOOuO2.151.4521.4378.57-
835ΤΟΥ2ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ16-10uOuuOuuOuuOOOuuuOuuuuOOOuuΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ4-4uOOOuOuu1.502.0558.8241.18-
836ΤΟΥ2ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ13-13uOOOOOOuuuuOuOuOOuuOOOuuuuΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ.ΓΙΟΥ.4-5OuOOuOOuu2.301.4048.5751.43-
837ΤΟΥ1ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ5-3OuuuOuOuΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ2-7OOOOuOuOO1.502.0541.1858.82-
838ΠΟΡ2ΠΕΝΑΦΙΕΛ6-5uuOuuuOOuOOΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ6-4OuOuOOuuuu1.452.1557.1442.86-
840ΙΣΠ1ΕΣΠΑΝΙΟΛ5-4OuuuOuOOuΓΡΑΝΑΔΑ3-6OOOOuuOuO1.701.8044.4455.56-
841ΑΓΓΤΚΠΡ8-5OuuOuuuuOOuuOΦΟΥΛΑΜ7-4OuuuuOuuOOu1.851.6562.5037.50-
842ΑΓΓΠΛΙΒΕΡΠΟΥΛ3-6OOuOOuOOuΣΟΥΟΝΣΙ3-7uOuOOuOOOO2.601.3031.5868.42-
843ΣΚΩΚΡΕΪΝΤΖΕΡΣ7-4uOuuuOuOuuOΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ6-4OOuuuuOuOu2.101.4861.9038.10-
844ΕΛΛ1ΗΡΑΚΛΗΣ 19083-4OOOuOuuΒΕΡΟΙΑ4-3OOuuuuO1.402.3050.0050.00-
854ΤΟΥ1ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ6-2OuuuOuuuΡΙΖΕΣΠΟΡ2-7OuOuOOOOO1.651.8547.0652.94-
855ΗΑΕ1ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΪΡΑΧ-ΜΠΑΝΙΓΙΑΣ-2.401.37-
857ΛΙΠΡΜΑΝΤΟΒΑ-ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ-1.552.00-
858ΛΙΠΡΚΟΖΕΝΤΣΑ-ΜΑΤΕΡΑ-1.621.88-
859ΛΙΠΡΣΙΡΑΚΟΥΣΑ-ΤΑΡΑΝΤΟ-1.552.00-
860ΛΙΠΡΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ-ΜΕΣΙΝΑ-1.522.02-
861ΓΑΛ3ΣΑΤΟΡΟΥ-ΜΠΟΥΛΟΝ-1.601.90-
863ΓΑΛ2ΛΑΝΣ6-3OuuOuuuuOΝΙΜ4-6uuOOuOOOuO1.601.9052.6347.37-
867ΙΣΡΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ5-4uuOuOOuuOΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ8-1uuOuuuuuu1.552.0072.2227.78-
868ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ4-7uOOOuOuOOuOΜΠΑΡΙ8-2uuuuOuOuuu1.651.8557.1442.86-
869ΙΤΑ2ΜΠΡΕΣΙΑ6-4uuOuuOOuuOΑΒΕΛΙΝΟ5-5uOuOuOuOOu1.601.9055.0045.00-
870ΙΤΑ2ΚΑΡΠΙ9-1uuOuuuuuuuΒΙΤΣΕΝΤΖΑ5-6OOuOuOuuOOu1.502.0566.6733.33-
871ΙΤΑ2ΠΙΖΑ9-1uuOuuuuuuuΤΕΡΝΑΝΑ7-3uuuuOuOuuO1.352.4580.0020.00-
872ΙΤΑ2ΣΠΑΛ 20131-9OOOOOOOuOOΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ6-4uuOOOuuuuO1.601.9035.0065.00-
873ΙΤΑ2ΤΡΑΠΑΝΙ9-2uuuuOuuuuOuΝΟΒΑΡΑ5-5uOuuOOOuuO1.552.0066.6733.33-
874ΙΤΑ2ΛΑΤΙΝΑ9-1uuuuuOuuuuΒΕΡΟΝΑ5-5uuOOOuOOuu1.651.8570.0030.00-
875ΙΤΑ2ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ4-6uuOOOOuuOOΦΡΟΖΙΝΟΝΕ7-3uuuOuuOuOu1.601.9055.0045.00-
876ΓΕΡ1ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ6-2uOuuOuuuΧΟΦΕΝΧΑΪΜ4-3OuOOuuu1.751.7566.6733.33-
877ΓΕΡ1ΣΑΛΚΕ3-5uOOOOOuuΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ4-4uOuOuuOO1.651.8543.7556.25-
878ΓΕΡ1ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ3-4OuOuOOu1.601.90-
879ΓΕΡ1ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ5-3uOuuOuOuΑΜΒΟΥΡΓΟ4-4OuuuOOuO1.751.7556.2543.75-
880ΓΕΡ1ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ1-7OOOOOOOuΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ3-5uOuOOOuO2.451.3525.0075.00-
882ΒΕΛ2ΤΟΥΜΠΙΖΕ9-12uOuuOOuOuOuOOuuOOOOuOΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ.16-5uuuuOuuuOuOuuuuuuuOuO2.001.5559.5240.48-
883ΚΥΠ1ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ6-3uOuuOOuuuΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ4-5OOOuuuOOu1.701.8055.5644.44-
884ΑΓΝΛΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ13-1uuuuuuuuOuuuuuΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ-1.751.75-
885ΑΓΝΛΤΣΕΣΤΕΡ5-9OOOOuuOuOuOOuOΡΕΞΑΜ8-6OuOOuOuuOuuuuO1.721.7846.4353.57-
886ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ8-6OuOuuuuuuOOuOOΜΠΡΟΜΛΕΪ7-7uuOuuuOOOuOOOu1.921.5853.5746.43-
887ΑΓΝΛΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ7-7uuOOuuuOuOOOuOMΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ6-8uOOuOuOOOuOuuO2.021.5246.4353.57-
888ΑΓΝΛΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ8-6OOuuuuuOOOuuuOΟΛΝΤΕΡΣΟΤ9-5uOuOuuuuuOOuuO1.751.7560.7139.29-
889ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ6-7uOOOuOuuuuOOOΓΚΙΣΕΛΙ8-6OOOuuuuOuuOuuO1.781.7251.8548.15-
890ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.5-9uOOOuuOuOOuOOOΤΟΡΚΙ9-5uuuOOuuuOuOuuO1.801.7050.0050.00-
891ΑΓΝΛΣΑΟΥΘΠΟΡΤ6-8OOuuOuOuuOOuOOΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.12-3OuuuuuuuuuuOOuu1.801.7062.0737.93-
892ΑΓΝΛΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.9-5OuuuOuuOOuuOuuΙΣΤΛΙΧ7-7uOuOuuOuOOuOOu1.701.8057.1442.86-
893ΑΓΝΛΓΟΥΟΚΙΝΓΚ5-9OuOOOuOuOuOOuOΤΡΑΝΜΙΡ8-6uuuOuuuOOuOuOO1.781.7246.4353.57-
894ΑΓΝΛΓΙΟΡΚ10-4uuOOuuuuOuOuuuΜΠΑΡΟΟΥ7-6uuOuOOuuOuOuO1.701.8062.9637.04-
895ΑΓΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ10-4uOuuOuuOOuuuuuΜΙΛΓΟΥΟΛ2-11OOOOOOOOuOOOu1.601.9044.4455.56-
896ΑΓΓ1ΤΣΑΡΛΤΟΝ9-4uOuOuuOuuuuOuΣΚΑΝΘΟΡΠ5-9OOOuOOuOuuOuOO1.651.8551.8548.15-
897ΑΓΓ1ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ6-7OuOOOuuOOOuuuΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ7-6OuuOOOOuuuuOu1.751.7550.0050.00-
898ΑΓΓ1ΚΟΒΕΝΤΡΙ7-5uuuuOOuuuOOOΦΛΙΤΓΟΥΝΤ5-7uOuOOuOOOOuu1.601.9050.0050.00-
899ΑΓΓ1Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ6-7OOuuOuOOuOuuOΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ7-7uuuOOuOOOuOuuO1.851.6548.1551.85-
900ΑΓΓ1ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ5-8OuuOuOuuOOOOOΟΞΦΟΡΝΤ6-7OuOuOuOOuuOuO1.681.8242.3157.69-
901ΑΓΓ1ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.7-6uOOuuOOOuuOuuΤΖΙΛΙΓΧΑΜ4-10OOOOOuOOOuOuOu2.021.5240.7459.26-
902ΑΓΓ1ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ9-4uOOuuuOOuuuuuΟΛΝΤΑΜ10-3OuuuuOuuuOuuu1.482.1073.0826.92-
903ΑΓΓ1ΣΑΟΥΘΕΝΤ7-8OuuOOuuuOuOOuOOΜΠΟΛΤΟΝ9-3OOuuuuuuuuuO1.681.8259.2640.74-
904ΑΓΓ1ΣΟΥΙΝΤΟΝ8-5uuOOOuOuOuuuuΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ8-4OOuuuuuOuuuO1.881.6264.0036.00-
905ΑΓΓ1ΓΟΥΟΛΣΟΛ5-8OOOuOOOuOuuuOΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ5-8OuuOuOOuOOuOO1.801.7038.4661.54-
906ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ6-6OOOuuuOOuuuOΚΑΡΛΑΪΛ5-8uOuOOOOuOuuOO1.801.7044.0056.00-
907ΑΓΓ2ΜΠΑΡΝΕΤ7-6uuuuOuOOuOOuOΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ5-8uOOuuuuOOOOOO1.681.8246.1553.85-
908ΑΓΓ2ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ6-5uuuOOuOOOuuΓΕΟΒΙΛ8-4uuOuuOuOuOuu1.581.9260.8739.13-
909ΑΓΓ2ΚΕΜΠΡΙΤΖ5-8uOOOuOuuOOOOuΜΑΝΣΦΙΛΝΤ8-4OuOuuuuOOuuu1.522.0252.0048.00-
910ΑΓΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ7-7uuuOuuOOuOOOuOΠΛΙΜΟΥΘ6-5uOuuuOOOOuu1.701.8052.0048.00-
911ΑΓΓ2ΚΡΟΟΥΛΙ8-4uuOuuuuOOOuuΠΟΡΤΣΜΟΥΘ9-5uuuuOuOuuOuOuO1.601.9065.3834.62-
912ΑΓΓ2ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ6-7uuOuOOuOOOuuOΚΡΟΥ8-5OuuuOuuuuOOuO1.851.6553.8546.15-
913ΑΓΓ2ΕΞΕΤΕΡ7-4OuuuuuOOuuOΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ10-4uuuuuuuOOOuuOu1.801.7068.0032.00-
914ΑΓΓ2ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ7-6uOOuuOuOOuuuOΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ2-10uOOOuOOOOOOO1.751.7536.0064.00-
915ΑΓΓ2ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ8-5uOOuuuOuuOuOuΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ7-6uOOuuuOuOuOuO1.721.7857.6942.31-
916ΑΓΓ2ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ8-6uOOuuuOuOuuOuOΜΟΡΚΑΜ5-7uuOOOOOuOuOu1.751.7550.0050.00-
917ΑΓΓ2ΓΟΥΙΚΟΜ9-3OuuuOuuuuuOuΛΟΥΤΟΝ8-5OOOuuuOuuuuuO1.552.0068.0032.00-
918ΑΓΓΤΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ7-5OuOuuuuOOuOuΠΡΕΣΤΟΝ6-6uuuOOOuOOuOu1.502.0554.1745.83-
919ΑΓΓΤΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ6-7OOuOuuOuOuOOuΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ7-5OuuuuOuuOOuO1.552.0052.0048.00-
920ΑΓΓΤΚΑΡΝΤΙΦ8-5uOuuuOuuOuOOuΜΠΕΡΤΟΝ6-7OOuuOuuuOuOOO1.651.8553.8546.15-
921ΑΓΓΤΝΤΕΡΜΠΙ10-3uuuuOuuuOuOuuΡΕΝΤΙΝΓΚ5-7uOuOOuuOOuOO1.651.8560.0040.00-
922ΑΓΓΤΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ5-7OOuOOuuuOOOuΙΠΣΟΥΙΤΣ6-6uuOuuuOOuOOO1.552.0045.8354.17-
923ΑΓΓΤΝΙΟΥΚΑΣΤΛ4-8OOuuOOOOuOuOΡΟΔΕΡΑΜ1-12OOOOOOOOOOOuO2.151.4520.0080.00-
924ΑΓΓΤΝΟΡΓΟΥΙΤΣ4-8uuOOOOuOOuOOΓΟΥΛΒΣ8-5OOuuOuuuuOOuu1.701.8048.0052.00-
925ΑΓΓΤΝΟΤΙΓΧΑΜ5-7OOOOuOOuOuuuΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ3-10OuOOOOuOuOOOO1.851.6532.0068.00-
926ΑΓΓΤΓΟΥΙΓΚΑΝ8-4OuuuOuuOuuOuΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ7-6OuuuOOuuOOuuO1.601.9060.0040.00-
960ΑΓΓΠΜΠΟΡΝΜΟΥΘ4-6OuuOuOOuOOΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ7-3uOuuuOOuuu1.751.7555.0045.00-
962ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ4-6uuOuOOOOuOΕΒΕΡΤΟΝ4-6OOuuOOuOuO1.701.8040.0060.00-
968ΑΓΓΠΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ6-4uOOuuuuOOuΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ4-6OOOuuOuOOu1.601.9050.0050.00-
972ΑΓΓΠΣΤΟΟΥΚ6-4OOuuOuuuOuΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.5-5OuOuOOuOuu1.751.7555.0045.00-
975ΑΓΓΠΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ3-7OuOuOOOOuOΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ5-5OuuuuOuOOO1.651.8540.0060.00-
995ΠΟΡ2ΜΠΡΑΓΚΑ Β'-ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ8-3uuuuuuuOuOO1.482.10-
997ΣΚΩ2ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ6-4OOuOOuuuuuΦΟΡΦΑΡ3-7OOOuuOuOOO2.101.4845.0055.00-
998ΣΚΩ2ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ6-4uOuuuOuOuOΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ4-6uOuuOuOOOO2.101.4850.0050.00-
999ΣΚΩ2ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ4-6uOOuOuuOOOΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ4-5OOOuOuuuO2.021.5242.1157.89-
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima