Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Under Over, τα στατιστικα των αντιπαλων

Τα στατιστικά των αντιπάλων για under & over
εντός για τη γηπεδούχο και εκτός για τη φιλοξενούμενη

ΚωδΔιορΓηπεδούχοςunder-overΦιλοξενούμενηunder-overΑπόδοση underΑπόδοση overΠοσοστό % underΠοσοστό %overΣκορ
1000ΠΑΡ1ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-1.851.65-
1001ΠΑΡ1ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ5-5OOuuOOuuOuΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ3-7OOuOuOOuOO2.021.5240.0060.00-
1002ΠΑΡ1ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ5-5OuuOuOOuuOΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ7-3OuuuuOuuuO1.801.7060.0040.00-
1004ΠΑΡ1ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ7-3uuOuOuOuuuΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ4-6OOuuuOOOOu1.751.7555.0045.00-
1005ΠΑΡ1ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ3-7OOOuOOOuOuΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ4-6OOuOOuuOuO1.901.6035.0065.000-0
1006ΑΙΓΠΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ-ΑΛ-ΜΑΣΡΙ-1.482.10-
1007ΑΙΓΠΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ-ΣΜΟΥΧΑ-1.482.10-
1008ΑΙΓΠΠΕΤΡΟΖΕΤ-ΖΑΜΑΛΕΚ-1.452.15-
1008ΑΙΓΠΠΕΤΡΟΖΕΤ-ΖΑΜΑΛΕΚ-1.482.10-
1009ΑΙΓΠΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΣΧ-ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ-1.581.921-1
1010ΑΜΕ1ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ5-3OOuuOuuuΣΙΑΤΛ1-8OOuOOOOOO1.901.6035.2964.71-
1011ΙΣΗΜΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ5-4OuuuOOOuuΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ-1.581.92-
1012ΙΣΛ1ΦΙΟΛΝΙΡ2-1uOuΒΑΛΟΥΡ1-2OuO1.921.5850.0050.00-
1013ΑΡΓ1ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ6-8uOOOuuuuOOOOuOOΛΙΜΠΟ11-3uuOuuuuuuuOOuu1.552.0060.7139.29-
1013ΑΡΓ1ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ6-8uOOOuuuuOOOOuOOΛΙΜΠΟ11-3uuOuuuuuuuOOuu1.552.0060.7139.29-
1014ΑΡΓ1ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ6-8OOOOOuOOuuuuuOΤΙΓΚΡΕ7-7uuOuOuOuOOOOuu1.601.9046.4353.57-
1014ΑΡΓ1ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ6-8OOOOOuOOuuuuuOΤΙΓΚΡΕ7-7uuOuOuOuOOOOuu1.601.9046.4353.57-
1015ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ9-5uuOuuuOOuuOuOuΣΑΡΜΙΕΝΤΟ8-6uuuuOOOuuuuOOO1.751.7560.7139.29-
1015ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ9-5uuOuuuOOuuOuOuΣΑΡΜΙΕΝΤΟ8-6uuuuOOOuuuuOOO1.751.7560.7139.29-
1016ΑΡΓ1ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ5-9uOOuOuOuOOOOuOΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ7-7uOOOOuuOuuOuOu1.601.9042.8657.14-
1016ΑΡΓ1ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ5-9uOOuOuOuOOOOuOΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ7-7uOOOOuuOuuOuOu1.601.9042.8657.14-
1017ΑΡΓ1ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ10-4uOOOuuOuuuuuuuΚΙΛΜΕΣ9-5uOuuOOOOuuuuuu1.901.6067.8632.14-
1018ΑΡΓ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΛΑΝΟΥΣ-1.552.00-
1019ΑΡΓ1ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ9-5uuuuOuuuuOOuOOΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ4-10uOOOuuOOOuOOOO1.651.8546.4353.57-
1020ΑΡΓ1ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ9-5uOuuOuuOuuuuOOΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ5-9uOOOuOuuOOOuOO1.552.0050.0050.00-
1021ΑΡΓ1ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ5-9OOuOuOOOuuOOuOΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ8-6uOOuuOuOuOOuuu1.901.6046.4353.57-
1021ΑΡΓ1ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ5-9OOuOuOOOuuOOuOΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ8-6uOOuuOuOuOOuuu1.901.6046.4353.57-
1022ΑΡΓ1ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ7-7uOuOuuOOuuOOOuΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ7-7uOOuOuuOuuuOOO1.651.8550.0050.00-
1022ΑΡΓ1ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ7-7uOuOuuOOuuOOOuΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ7-7uOOuOuuOuuuOOO1.651.8550.0050.00-
1023ΑΡΓ1ΝΤΙΦΕΝΣΑ Ι XΟΥΣΤΙΘΙΑ10-4uOuuOuuuuuuuOOΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ10-4uOuuuuOuuOuuOu1.552.0071.4328.57-
1024ΑΡΓ1ΟΥΡΑΚΑΝ11-3uuOuuOuuuOuuuuΜΠΕΛΓΡΑΝΟ7-7OuuOuuOOuOOuOu1.601.9064.2935.71-
1024ΑΡΓ1ΟΥΡΑΚΑΝ11-3uuOuuOuuuOuuuuΜΠΕΛΓΡΑΝΟ7-7OuuOuuOOuOOuOu1.601.9064.2935.71-
1025ΑΡΓ1ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ7-7uuOuOuOuOOuOOuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ4-10OOuOuOuOOOOuOO1.601.9039.2960.71-
1025ΑΡΓ1ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ7-7uuOuOuOuOOuOOuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ4-10OOuOuOuOOOOuOO1.601.9039.2960.71-
1026ΑΡΓ1ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ7-7uuOuOOuOuOuOOuΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ8-6uuOuuuuuOOOOuO1.751.7553.5746.43-
1026ΑΡΓ1ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ7-7uuOuOOuOuOuOOuΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ8-6uuOuuuuuOOOOuO1.751.7553.5746.43-
1027ΑΡΓ1ΤΑΓΙΕΡΕΣ11-3uuuuuuuOuuOuOuΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ6-8uuOOOOOuOuuuOO1.552.0060.7139.29-
1027ΑΡΓ1ΤΑΓΙΕΡΕΣ11-3uuuuuuuOuuOuOuΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ6-8uuOOOOOuOuuuOO1.552.0060.7139.29-
1028ΟΥΡΙΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ1-5OOOuOOΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ3-4uOuOuOO2.021.5230.7769.23-
1029ΠΕΡ1ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ-ΣΠΟΡ ΡΟΖΑΡΙΟ-1.701.80-
1030ΒΡΑ1ΜΠΑΪΑ1-3OOuOΦΛΑΜΕΝΓΚΟ3-2OuuuO1.601.9044.4455.56-
1031ΑΜΕ2ΤΖΑΞΟΝΒΑΪΛ ΑΡΜΑΝΑΤΑ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ-1.721.78-
1031ΑΜΕ2ΤΖΑΞΟΝΒΑΪΛ ΑΡΜΑΝΑΤΑ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ-1.901.60-
1032ΒΡΑ1ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ3-2uuOOuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ3-1uuuO1.552.0066.6733.33-
1033ΙΣΗΜΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ3-5uOuOuOOOΝΤΕΛΦΙΝ8-1uuuuuuuOu1.901.6064.7135.29-
1034ΑΥΠΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ-1.851.65-
1035ΝΚΡ2ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ ΦΚ2-4OuOuOOΜΠΟΥΣΑΝ3-1uuOu1.751.7550.0050.00-
1036ΝΚΡ2ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ5-1uuuuuOΝΤΑΕΤΖΕΟΝ2-4OOOuuO1.651.8558.3341.67-
1037ΚΙΝ1ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ3-3OuuOOuΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ.1-5OOuOOO1.781.7233.3366.67-
1038ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ-ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ-1.452.15-
1040ΦΙΝ1ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ3-4OOuOuOuΙΛΒΕΣ5-2OuuuOuu1.601.9057.1442.86-
1041ΦΙΝ1ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ4-4uOOuOuOuΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ1-4OOOOu1.651.8538.4661.54-
1042ΝΟΡ1ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ3-3OuuuOOΜΟΛΝΤΕ3-4uOuOOOu1.901.6046.1553.85-
1043ΣΟΥ2ΒΑΡΝΑΜΟ3-4OuOuOOuΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ2-4OuOOuO1.901.6038.4661.54-
1044ΣΟΥ2ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ2-5uuOOOOOΝΟΡΜΠΙ2-4uOuOOO2.051.5030.7769.23-
1045ΣΟΥ2ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ2-4OOuOOuΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ2-4uuOOOO1.801.7033.3366.67-
1046ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ-ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ-1.621.88-
1047ΙΣΛ1ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ.0-3OOOΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΟΛΑΦΣΒΙΚ2-2uOOu1.921.5828.5771.43-
1048ΙΡΛΠΝΤΑΝΤΑΛΚ3-6OuOOOuOuOΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ6-3OuuuuOuOu2.301.4050.0050.00-
1050ΙΣΛ1ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ0-4OOOOΓΡΙΝΝΤΑΒΙΚ1-2OOu1.901.6014.2985.71-
1051ΠΕΡ1ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ-ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ-1.801.70-
1052ΒΡΑ1ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ2-2uuOOΑΒΑΪ4-1uuuOu1.651.8566.6733.33-
1102ΔΦΑΑΧΕΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ6-13OOOOOOuuuuOOuuOOOOO1.851.65-
1103ΦΙΝ1ΛΑΧΤΙ5-1uuOuuuΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ2-3uOOuO1.402.3063.6436.36-
1104ΦΙΝ1ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ3-4OuuOuOOΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ4-3OuOuuOu1.601.9050.0050.00-
1105ΦΙΝ2ΓΙΑΡΟ3-2uuOOuΟΠΣ1-4uOOOO2.251.4240.0060.00-
1106ΦΙΝ2ΓΝΙΝΣΤΑΝ3-1uuuOΟΥΛΟΥ3-1uuOu1.751.7575.0025.00-
1107CHLΑΛΑΣΧΕΡΤ-ΣΑΝΤΑ ΚΟΛΟΜΑ-1.651.85-
1109ΛΕΤ1ΜΕΤΑ/ΛΟΥ2-4OOOOuuΜΠΑΜΠΙΤΕ1-2uOO1.901.6033.3366.67-
1112ΝΟΡ2ΣΤΑΡΤ1-5OOOOOuΑΡΕΝΤΑΛ2-4OOuOuO2.301.4025.0075.00-
1113CHLΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝΣ ΠΑΟΛΑ-ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ-1.651.85-
1114CHLΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ4-12OOOOOOuOOOOuOOuuΓΙΟΥΡΟΠΑ-2.601.30-
1115CHLΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ-ΤΡΕΠΣΑ 89-1.522.02-
2400ΑΜΕ3ΟΤΑΒΑ ΦΕΡΙ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΙΙ-1.881.622-2
2400ΑΥΣΠΠΕΝΙΝΣΟΥΛΑ ΠΑΟΥΕΡ-ΛΟΓΚΑΝ ΛΑΪΤΙΝΓΚ-3.151.20-
2401ΝΟΡ3ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2-ΦΙΝΝΣΝΕΣ-2.251.422-1
2401ΔΦΣΙΡΙΟΥΣ3-3uOuOuOΕΡΕΜΠΡΟ3-3OOOuuu2.021.5250.0050.00-
2401ΣΟΥ3ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ-ΑΣΙΡΙΣΚΑ ΒΚ-2.551.32-
2402ΚΑΖKΑΣΤΑΝΑ-ΟΚΖΕΤΠΕΣ-2.251.423-0
2402ΔΦΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ6-12OOOuOuOOuuOOOOuuOOΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ-2.051.503-4
2403ΙΣΔΤΕΝΕΡΙΦΗ17-4uuuuuOuOuuuuuuuuuOOuuΧΕΤΑΦΕ12-9uOuuuuuOOuuuOOuuOOOuO1.402.3069.0530.951-0
2403ΚΑΖKΑΚΖΑΪΝΚ ΟΥΡΑΛΣΚ-ΤΑΡΑΖ-1.522.022-2
2404ΣΟΥ4ΣΛΑΪΠΝΕΡ-ΣΙΛΒΙΑ-2.251.42-
2404ΑΝΛΓΜΠΟΣΤΟΝ ΜΠΡΕΚΕΡΣ (Γ)-ΟΥΕΣΤΕΡΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Γ)-1.921.580-1
2404ΔΦΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ5-10OOuOuOuOOOOOOuuAEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ8-5uOuOOuuOuuuuO1.881.6246.4353.570-1
2405ΔΦΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ10-5uuOOOOuuuuuuuOuΤΣΕΛΙΕ-1.821.68-
2405ΑΝΛΓΟΡΛΑΝΤΟ ΠΡΑΪΝΤ (Γ)-ΧΙΟΥΣΤΟΝ (Γ)-1.921.580-2
2406ΚΑΖKΙΡΤΙΣ-ΚΑΪΣΑΡ-1.552.001-0
2406ΔΦΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΤΡΕΝΤΣΙΝ-2.021.521-1
2407ΚΑΖKΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΪ-ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ-1.581.921-2
2407ΔΦΤΟΣΝΟ7-12uuOuOOOOOuOuOOOOuuOΚΙΜΚΙ14-5uuuOuuOuuuuuOuuOuOu1.881.6255.2644.742-2
2408ΔΦΖΝΟΖΜΟ-ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ9-6uuOOuuOuOuuOOuu1.921.582-2
2408ΚΑΖKΟΡΝΤΑΜΠΑΣΙ-ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ-1.621.880-2
2409ΚΑΖKΑΤΙΡΑΟΥ-ΑΚΤΟΜΠΕ-1.552.002-0
2409ΑΜΕ3ΧΑΡΙΣΜΠΟΥΡΓΚ ΣΙΤΙ ΙΣΛΑΝΤΕΡΣ-ΜΠΙΘΛΕΕΜ ΣΤΙΛ-1.681.820-1
2410ΛΕΤΚΡΤΟΥ-ΟΓΚΡΕ-2.301.406-1
2410ΙΑΠΚΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.7-2uuOuuuuOuΒ-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ3-5OuOuOOOu1.502.0558.8241.180-0
2411ΝΟΡ3ΧΑΜ ΚΑΜ-ΑΛΤΑ-2.151.452-1
2411ΙΑΠΚΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ4-4OuOOuuOuΚΑΤΑΛΕΡ ΤΟΓΙΑΜΑ-2.451.353-1
2412ΙΑΠΚΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.6-3uuOuuOuOuΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ8-0uuuuuuuu1.581.9282.3517.651-0
2412ΝΟΡ3ΦΙΝΝΣΝΕΣ-ΑΣΚΕΡ-1.781.720-1
2413ΝΟΡ3ΧΟΝΤ-ΜΠΙΑΣΕΝ-2.401.371-3
2413ΙΑΠΚΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ7-1uuuuuuOuΒΑΝΡΑΟΥΡΕ-1.851.650-1
2414ΙΑΠΚΣΙΜΙΖΟΥ4-3uOuOuOuΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ.-1.801.704-1
2414ΝΟΡ3ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ-ΒΙΝΤΜΠΙΑΡΤ-2.851.251-0
2415ΔΦΠΟΛΤΑΒΑ-ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ-2.021.520-0
2415ΣΟΥ4ΓΚΑΟΥΤΙΧΟΝΤ-ΓΚΡΕΜΠΕΣΤΑΝΤΣ-2.051.50-
2416ΙΑΠΚΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ5-3OOuOuuuuΟΣΑΚΑ-2.151.453-1
2416ΝΟΡ3ΝΑΡΝΤΟ-ΦΡΑΜ ΛΑΡΒΙΚ-1.751.751-0
2417ΙΑΠΚΜΙΤΟ7-3uOuuuOuuuOΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ5-5uOOuuOOuuO1.581.9260.0040.001-1
2417ΝΟΡ3ΝΟΤΟΝΤΕΝ-ΒΙΝΤΑΡ-2.151.455-1
2418ΝΟΡ3ΜΠΡΙΝΕ-ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ3-4OuOOuOu2.251.422-0
2418ΙΑΠΚΟΚΑΪΑΜΑ5-5uOuuOuOOOuΙΜΑΜΠΑΡΙ-1.821.680-0
2419ΙΑΠΚΕΧΙΜΕ8-2uuuuuuOuOuΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ4-6OuuOOuOuOO1.522.0260.0040.002-1
2419ΣΟΥ3ΑΣΙΡΙΣΚΑ-ΛΟΥΛΕΑ-2.021.523-2
2420ΣΟΥ3ΑΡΑΜΕΪΣΚΑ-ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ-ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ ΓΙΟΥΝ.-1.801.702-1
2420ΙΑΠΚΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ6-3uuuuuOuOOΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ4-5OuuOuOOOu1.522.0255.5644.442-4
2421ΣΟΥ3ΤΕΓΚΣ-ΒΑΣΑΛΟΥΝΤΣ-2.001.551-0
2421ΙΑΠΚΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ3-4uOOOuuOΧΟΝΤΑ-2.101.481-1
2422ΙΑΠΚΤΟΚΟΥΣΙΜΑ6-4uOuOOuuuuOΓΚΙΦΟΥ8-2uuuOOuuuuu1.552.0070.0030.000-3
2422ΣΟΥ3ΕΝΣΚΕΝΤΕ-ΟΥΜΕΑ-2.151.452-5
2423ΙΑΠΚΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ7-2OuuuuOuuuΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ4-6OOuuuOOOOu1.621.8857.8942.111-2
2423ΣΟΥ3ΚΑΡΛΣΚΡΟΝΑ-ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ-1.781.720-3
2424ΣΟΥ3ΜΙΑΛΜΠΙ-ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ-1.851.651-0
2424ΙΑΠΚΧΙΡΟΣΙΜΑ6-2uuuuOuuOΚΑΓΚΟΣΙΜΑ-2.601.303-2
2425ΣΟΥ3ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ-ΟΣΚΑΡΣΑΜΝΣ-2.051.502-2
2425ΙΑΠΚΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ4-5uOuuOuOOOΓΙΟΚΟΧΑΜΑ5-4uOuuOuuOO1.522.0250.0050.002-0
2426ΣΟΥ3ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ-ΡΟΖΕΝΓΚΑΡΝΤ-2.151.450-3
2426ΦΙΝ3ΝΑΡΠΕΣ ΚΡΑΦΤ-ΚΑΖΑΑΝΙ-3.751.131-3
2427ΔΦΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ-ΡΟΤΟΡ ΦΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ-1.921.58-
2427ΦΙΝ3ΖΑΠΣ-ΚΟΥΛΤΣΟΥ-2.101.483-0
2428ΔΦΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ6-12OOOOuOuOOOOOuuOOuuΛΙΝΤΖ6-12OOOuuOuuOOuOOOuOOO2.401.3733.3366.67-
2428ΦΙΝ3ΛΕΓΚΙΡΟΥΣ ΙΝΤΕΡ-ΜΙΚΙ ΜΙΚΕΛΙ-2.101.482-2
2429ΔΦΑΝΙΦ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ7-11OuuOuOOOOuOuuOuOOO3.301.18-
2429ΦΙΝ3ΕΣΠΑ-ΤΖΑΖ-2.301.401-2
2430ΦΙΝ3ΚΙΦΕΝ-ΚΛΟΥΜΠΙ 04-3.551.151-1
2430ΔΦΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ-ΚΑΜΑΖ-2.001.55-
2431ΦΙΝ3ΠΕΪΜΑΡΙ ΓΙΟΥΝ.-ΤΑΜΠΕΡΕ ΓΙΟΥΝ.-2.301.402-3
2431ΣΟΥ3ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤ-1.851.650-0
2432ΑΜΕ3ΣΟΥΟΠ ΠΑΡΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΣΠΡΙΝΓΚΣ-2.001.552-1
2432ΣΟΥ3ΒΑΣΤΕΡΑΣ-ΜΠΡΑΓΚΕ-1.851.65-
2433ΣΟΥ3ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ-ΣΟΛΛΕΝΤΟΥΝΤΑ ΓΙΟΥΝ.-2.251.42-
2433ΑΜΕ3ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΡΕΠΑΜΠΛΙΚ-ΡΙΟ ΓΚΡΑΝΤΕ ΒΑΛΕΪ-1.621.886-2
2434ΔΦΑΛΤΑΧ9-9uuOOuuOuuOOOOOuuOuΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ6-12OuuOOOOOuuOOOOuuOO1.651.8541.6758.33-
2435AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΑΛΚΑΤΑ-2.451.35-
2436ΔΦΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ6-12OOOuOuOOuuOOOOuuOOΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ13-2uuuuuOuuOuuuuuu1.751.7557.5842.42-
2437ΑΥΠΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ-ΣΙΔΝΕΪ U21-2.551.32-
2438ΔΦΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ8-7OOuuuuOuuOuOuOOΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ-2.001.55-
2439ΔΦΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ5-10OOOOuOOOuOuuuOOΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ8-10OOOOOuOuuuuOuOuuOO1.751.7539.3960.61-
2440ΔΦΟΥΙΠΕΣΤ-ΡΙΝΤ13-5OuuOuuuuuOuuuOuuOu1.651.85-
2441ΔΦΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ5-10OOOOuOOOuOuuuOOΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-1.751.75-
2442ΔΦΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ8-10OOuuOuOuuOuuuOOOOOΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ11-9uuuOuuOOuOuuuOOOOuOu1.751.7550.0050.00-
2443ΑΙΓΠAΛ ΑΧΛΙ-ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ-1.651.85-
2444ΙΣΔΧΕΤΑΦΕ16-5uuOuuuuuuOuuOuOuuuuuOΤΕΝΕΡΙΦΗ13-8uOuOuuuOuuuuOOuuuuOOO1.522.0269.0530.95-
2445ΔΦΖΕΝΙΤ10-5uOuOOOuuOuuuuuuΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-1.901.60-
2446ΔΦΤΑΜΠΟΦ12-7OOuuuOuuuuuOOuuuOuOΤΙΟΥΜΕΝ12-7OuuuOuOuuuuuOOuOOuu1.651.8563.1636.84-
2446ΔΦΜΛΑΝΤΟΣΤ -ΠΑΡΤΙΖΑΝ-2.021.521-0
2447ΔΦΧΑΜΑΡΜΠΙ3-3uuOuOOΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ2-4uOOOOu2.021.5241.6758.33-
2447ΔΦΚΑΜΑΖ-ΤΑΜΠΟΦ9-10uuOOOOOuuuuOuOOuOuO2.051.501-1
2448ΔΦΒΙΝΤΕΟΤΟΝ-ΡΟΣΤΟΦ10-5OOOuuuuuOuuuuOu1.751.751-0
2449ΣΟ1ΓΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ (Γ)-ΚΟΠΑΡΜΠΕΡΓΚΣ-2.301.402-0
2449ΝΟΡ3ΚΦΟΥΜ ΟΣΛΟ-ΜΠΡΟΥΜΟΥΝΤΑΛ-2.401.372-1
2450ΣΟΥ3ΣΚΟΒΝΤΕ-ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ-1.921.581-1
2450ΝΟΡ3ΡΑΟΥΦΟΣ-ΜΠΑΕΡΟΥΜ-2.251.421-1
2451ΣΟΥ4ΧΑΝΙΝΓΚΕ-ΚΟΥΜΛΑ-2.451.354-3
2451ΝΟΡ3ΣΚΕΪΝΤ-ΦΟΛΟ-2.601.301-2
2452ΣΟΥ4ΡΙΝΙΝΓΚΕ-ΒΑΡΜΠΟΛΣ-2.451.354-2
2452ΝΟΡ3ΚΙΕΛΣΑΑΣ-ΝΑΪΜΠΕΡΓΚΣΟΥΝΤ-2.001.553-2
2453ΣΟΥ4ΑΣΙΡΙΣΚΑ ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ-ΣΟΝΤΕΡΤΑΛΙΕ-2.301.400-0
2453ΝΟΡ3ΦΑΝΑ-ΧΟΝΕΦΟΣ-2.301.402-1
2454ΣΟΥ4ΝΑΚΑ-ΛΙΝΚΕΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ-2.151.450-5
2454ΔΦ ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ-ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ-2.021.521-2
2455ΣΟΥ4ΧΑΛΜΙΑ-ΤΟΥΡΑΜΠ-2.401.371-1
2455ΔΦΧΑΛΑΝΤΑΣ-ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ-1.921.581-3
2456ΔΦΣΛΟΒΑΤΣΚΟ11-4OuOuuuOuuOuuuuuΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ-2.051.503-0
2456ΣΟΥ4ΤΒΑΚΕΡΣ-ΒΙΝΜΠΕΡΓΚΣ-2.101.481-0
2457ΣΟΥ4ΟΥΛΑΡΕΝΤΣ-ΝΤΑΛΣΤΟΡΠΣ-2.101.481-2
2457ΔΦΚΑΡΒΙΝΑ8-7uOOuOuuOuuOOOuuΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ-1.921.581-3
2458ΔΦΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-1.921.580-3
2458ΣΟΥ4ΠΡΕΣΠΑ ΜΠΙΡΛΙΚ-ΜΑΛΜΕ4-3uOuOuuO2.751.271-1
2459ΣΟΥ4ΧΑΣΛΕΧΟΛΜΣ-ΒΙΜΕΡΜΠΙ-2.401.372-1
2459ΔΦΜΙΝΤΙΛΑΝΤ5-8OOOOOOuOuuuuOΑΑΛΜΠΟΡΓΚ6-7uOuuOuuOuOOOO1.921.5842.3157.691-0
2460ΔΦΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ9-6uuOuuuOuOuuOOuOΝΕΟΥΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ-2.451.350-0
2460ΣΟΥ4ΛΙΝΤΣΑΝΤΑΛΣ-ΟΣΤΕΡΛΕΝ ΦΦ-2.451.353-1
2461ΣΟΥ4ΒΑΝΕΡΣΟΜΠΟΡΓΚΣ-ΤΡΟΛΧΑΤΑΝ-2.251.422-5
2461ΔΦΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ6-9OOuuuOOuOOuOOOuΑΠΟΕΛ7-6OuOOuuOuOuOuu2.101.4846.4353.571-1
2462ΣΟΥ4ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ-ΟΥΝΤΕΒΑΛΑ-2.301.401-3
2462ΔΦΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ-ΝΙΤΡΑ-2.001.551-2
2463ΔΦΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ9-10uOuuOOuOOuuOOOuOuOuΣΟΚΟΛΟΦ-1.921.582-0
2463ΣΟΥ4ΣΤΕΝΟΥΝΓΚΣΟΥΝΤΣ-ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ-2.101.485-1
2464ΣΟΥ4ΝΟΡΒΑΡΜΛΑΝΤ-ΒΑΡΓΚΑΡΝΤΑ-2.251.421-4
2464ΔΦΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ-ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ-2.051.501-1
2465ΣΟΥ4ΣΚΕΛΛΕΦΤΕΑ-ΓΚΑΛΙΒΑΡΕ ΜΑΛΜΠΕΡΓΚΕΤ-2.951.235-2
2465ΔΦΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ6-9OOuOuOOuuOuOuOOΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ4-11OuuOuOOOOOuOOOO2.101.4833.3366.670-3
2466ΣΟΥ4ΜΠΟΛΝΑΣ ΓΚΙΦ-ΒΑΛΜΠΟ-2.151.450-0
2466ΔΦΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ-2.051.503-0
2467ΛΕΥ2ΖΒΕΖΝΤΑ ΜΙΝΣΚ-ΚΧΙΜΙΚ ΣΒΕΤΛΟΓΚΟΡΣΚΙ-1.681.826-2
2467ΣΟΥ4ΧΟΥΝΤΙΚΣΒΑΛΣ-ΧΑΡΝΟΣΑΝΤΣ-2.451.351-1
2468ΛΕΥ2ΚΟΜΜΟΥΝΑΛΝΙΚ ΣΛΟΝΙΜ-ΒΙΓΒΑΜ ΣΜΟΛΕΒΙΤΣΙ-1.751.751-0
2468ΣΟΥ4ΣΤΡΟΜΣΜΠΕΡΚΓΣ-ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ-2.101.480-3
2469ΛΕΥ2ΣΜΟΡΓΚΟΝ-ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΙΝΣΚ-1.851.652-2
2469ΣΟΥ4ΣΚΙΛΓΙΕΜΠΟ-ΓΚΑΜΛΑ ΟΥΠΣΑΛΑ-2.151.450-0
2470ΣΟΥ4ΚΑΡΛΜΠΕΓΚΣ-ΓΚΟΥΤΕ-2.151.451-1
2470ΛΕΥ2ΟΡΣΧΑ-ΛΙΝΤΑ-1.801.703-1
2471ΑΜΕ3ΠΙΣΜΠΟΥΡΓΚ ΡΙΒΕΡΧΟΥΝΤΣ-ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΪ ΡΟΝΤΙΣ-1.601.902-0
2472ΔΦΛΙΝΤΣΕΡ7-11OuOuOOOOuOOuOuOuuOΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ11-7OuOOuuOuuOuuOuuuuO2.551.3250.0050.00-
2473ΛΕΥ2ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ-ΟΣΙΠΟΒΙΤΣΙ-1.881.622-0
2474ΛΕΥ2ΜΠΑΡΑΝΟΒΙΤΣΙ-ΓΚΟΜΕΛΖΧΕΛΝΤΟΡΤΡΑΝΣ-1.751.751-4
2475ΛΕΥ2ΛΙΧ ΜΙΝΣΚ-ΜΠΕΛΣΙΝΑ-1.921.581-1
2476ΔΦΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ-ΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧ.-2.001.553-1
2477ΔΦΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ-ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ7-9uuuuOOOOOOuuOOOu2.051.501-0
2478ΔΦΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ13-2uuuuuuuOuuuuuuOΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΝΤΡΙΤΣΕΒΟ-2.021.522-0
2479CAFΑΛ-ΑΧΛΙ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΠΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-1.422.254-2
2480ΠΑΡ1ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ3-7OOOOOuuuOOΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ4-6uuOOOuuOOO1.801.7035.0065.000-0
2481ΔΦΡΑΝΤΕΡΣ8-5uuuuOOOOOuuuuΣΚΙΒΕ7-10uOOOuuOOOOuOOuuOu2.151.4550.0050.003-0
2482ΝΟΡΓΡΟΑ (Γ)-ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ (Γ)-1.901.604-0
2483ΝΟΡΓΛΣΚ ΚΒΙΝΝΕΡ (Γ)-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ (Γ)-2.101.482-1
2484ΝΟΡΓΚΛΕΠ (Γ)-ΣΤΑΜΠΑΕΚ (Γ)-1.701.802-2
2485ΝΟΡΓΓΚΡΑΝΤ ΜΠΟΝΤ (Γ)-ΚΟΛΜΠΟΤΝ (Γ)-2.001.551-1
2486ΚΑΝ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝ ΓΚΑΛΑΞΙ-ΜΙΛΤΟΝ-2.301.404-1
2487ΑΜΕ3BANKOYBER ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ ΙΙ-ΟΚΣ ΕΝΕΡΤΖΙ-1.851.652-2
2488ΑΜΕ3ΧΑΡΙΣΜΠΟΥΡΓΚ ΣΙΤΙ ΙΣΛΑΝΤΕΡΣ-ΛΟΥΙΣΒΙΛ-1.651.851-0
2489ΑΜΕ3ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ-ΣΕΝ ΛΟΥΙΣ-1.651.852-0
2490ΑΜΕ3ΟΡΑΝΤΖ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ-1.901.604-3
2491ΑΜΕ3ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ5-3OOuuOuuuΡΕΝΟ 1868-1.901.600-2
2492ΑΜΕ3ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΙΟΥΝ.-ΜΟΝΑΡΚΣ-2.021.521-1
2493ΑΜΕ3ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΤΕΡΙ-ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ-1.851.656-1
2494ΑΜΕ3ΡΙΤΣΜΟΝΤ ΚΙΚΕΡΣ-ΣΑΡΛΟΤ ΙΝΤΙΠΕΝΤΕΝΣ-1.601.900-2
2495ΑΜΕ3ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΣΠΡΙΝΓΚΣ-ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ-1.801.701-0
2496ΑΝΛΓΣΙΑΤΛ ΡΙΓΝΚ (Γ)-ΚΑΝΣΑΣ (Γ)-1.801.701-1
2497ΑΝΛΓΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΣΠΙΡΙΤ (Γ)-ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΘΟΡΝΣ (Γ)-1.681.821-0
2498ΣΟΥ3ΣΑΝΤΙΒΙΚΕΝΣ-ΝΙΚΟΠΙΝΓΚΣ-1.921.583-3
2499ΣΟΥ4ΣΑΒΕΝΤΑΛΕΝΣ-ΧΟΥΓΚΑΝΑΣ-2.951.232-0
2500ΣΟΥ4ΜΠΕΡΓΚΑ-ΚΒΑΡΝΜΠΙ-2.851.253-0
2501ΣΟΥ4ΑΝΟΥΝΤΣΟ-ΣΟΝΤΕΡΧΑΜΝΣ-2.301.401-1
2502ΣΟΥ4ΠΙΤΕΑ-ΜΠΟΝΤΕΝΣ-2.151.455-4
2503ΣΟΥ4ΚΑΡΛΣΟΥΝΤ-ΑΣΠΟΥΝΤΕΝ-2.851.251-0
2504ΣΟΥ4ΕΡΕΜΠΡΟ ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ-ΒΑΡΜΝΤΟ-2.951.230-2
2505ΔΦΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΜΠΕΡΛΙΝΕΡ-2.001.554-0
2506ΑΝΛΓΣΙΚΑΓΟ ΡΕΝΤ ΣΤΑΡΣ (Γ)-ΣΚΑΪ ΜΠΛΟΥ (Γ)-1.851.652-1
2507ΝΟΡΓΜΕΝΤΚΙΛΑ (Γ)-ΑΡΝΑ-ΜΖΟΡΝΑΡ (Γ)-2.601.300-1
2508ΝΟΡΓΑΒΑΛΝΤΣΝΕΣ (Γ)-ΤΡΟΝΤΧΑΪΜ-ΟΡΝ (Γ)-2.301.401-0
2509ΣΟ1ΓΕΡΕΜΠΡΟ (Γ)-ΠΙΤΕΑ (Γ)-1.651.850-0
2510ΣΟ1ΓΒΙΤΤΣΖΟ (Γ)-ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚΣ (Γ)-2.101.480-2
2511ΣΟ1ΓΚΒΑΡΝΒΕΝΤΕΝΣ (Γ)-ΧΑΜΑΡΜΠΙ (Γ)-2.301.403-3
2512ΣΟ1ΓΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤΣ (Γ)-ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ Γ. (Γ)-1.522.021-1
2513ΝΟΡ3ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2-2.751.274-0
2515ΔΦΜΑΛΜΕ1-4uOOOOΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ-1.801.70-
2516U21ΑΓΓΛΙΑ U21-ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21-1.701.80-
2517U21ΙΣΠΑΝΙΑ U21-ΙΤΑΛΙΑ U21-1.901.60-
2519ΑΜΕ3ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ ΙΙ-ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΡΕΠΑΜΠΛΙΚ-1.851.652-3
670CAFCMC ΑΛΓΕΡΙ-ΜΠΑΜΠΑΝΕ ΣΑΛΟΒΣ-1.522.022-1
778ΑΥΠΧΟΜΠΑΡΤ ΖΕΜΠΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ-2.851.25-
780ΑΥΣΠΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ-ΓΚΡΕΪΝΤΖ ΘΙΣΤΛ-3.151.20-
781ΣΙΓΚΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ-ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ.-1.851.65-
782ΔΦΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ2-16OOOOOOOOOOOOOuOOOuΜΠΡΙΤΕΝΡΙΝ-2.301.40-
783U21ΠΓΔΜ U21-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21-2.151.45-
784U21ΣΕΡΒΙΑ U21-ΙΣΠΑΝΙΑ U21-2.001.55-
793ΙΣΛ2ΛΕΪΚΝΙΡ ΡΕΪΚ.-ΧΑΟΥΚΑΡ ΧΑΦΝΑΡΦΓΙΟΡΝΤΟΥΡ-2.001.55-
794ΙΣΛ2ΦΙΛΚΙΡ-ΣΕΛΦΟΣ-2.051.50-
795ΑΙΓΠΑΣΟΥΑΝ-ΙΣΜΑΪΛΙ-1.452.152-3
796ΠΕΡ1ΝΤΕΠ. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ-ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ-1.851.65-
797ΒΡΑ2ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ3-2uuuOOΠΑΪΣΑΝΤΟΥ3-1uuOu1.502.0566.6733.33-
798ΒΡΑ2ΜΠΟΑ3-1uuuOΑ ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ1-3uOOO1.522.0250.0050.00-
799ΑΜΕ1ΤΟΡΟΝΤΟ3-5uOOuOOOuΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ3-5uOuOOuOO2.151.4537.5062.50-
800ΒΡΑ2ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ1-3OOuOΠΑΡΑΝΑ3-2uOuOu1.552.0044.4455.56-
801ΒΡΑ2ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ3-1uuuOΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ3-1uOuu1.502.0575.0025.00-
802ΑΜΕ1ΧΙΟΥΣΤΟΝ1-7OOOOuOOOΝΤΑΛΑΣ4-3OuuOOuu1.901.6033.3366.67-
803ΑΥΠΚΙΝΓΚΟΜΠΟΡΟ ΛΑΪΟΝΣ-ΝΟΡΘΕΡΝ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-2.751.271-1
804ΑΥΠΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ-3.151.20-
805ΑΥΠΒΑΛΕΝΤΑΪΝ-ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ-2.451.352-1
806ΑΥΠΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ6-8OuOuOOOuOuOOuu2.401.374-0
807ΑΥΠΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ-ΓΚΕΛΟΝΓΚ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ-2.001.55-
809ΑΥΠΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ-ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ-1.921.58-
810ΑΥΠΛΑΝΣΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-ΝΟΤΙΑ ΧΟΜΠΑΡΤ-5.001.051-5
811AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ-2.451.35-
812AYΠΚΟΚΜΠΕΡΝ-ΑΡΜΑΝΤΑΛΕ-2.301.40-
813AYΠΜΑΝΤΟΥΡΑΪ ΣΙΤΙ-ΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ-2.701.28-
814AYΠΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-ΣΟΡΕΝΤΟ-2.301.40-
815AYΠΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ2-12OuOOOOOOOOuOOOΠΕΡΘ-2.301.40-
816AYΠΣΟΥΜΠΙΑΚΟ-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ-2.301.40-
817ΑΥΣΠΠΕΝΙΝΣΟΥΛΑ ΠΑΟΥΕΡ-ΜΙΤΣΕΛΤΟΝ-2.601.303-1
818ΚΙΝΑΛΙΖΙΑΝΓΚ-ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ-1.901.60-
819ΚΙΝ1ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ4-2uuuOuOΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ3-5OOOuOuuO1.801.7050.0050.00-
820ΚΙΝ1ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ0-6OOOOOOΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ5-2uuuOuOu1.801.7038.4661.54-
821ΑΥΠΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ-ΟΛΙΜΠΙΚ-2.851.25-
822ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ.-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ-3.151.20-
823ΑΥΣΠΚΑΠΑΛΑΜΠΑ-ΛΟΓΚΑΝ ΛΑΪΤΙΝΓΚ-3.451.160-2
824ΑΥΣΠΡΟΤΣΝΤΕΪΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΙΣΤΕΡΝ-2.451.352-0
825ΚΙΝΑΜΕΪΖΟΥ ΧΑΚΑ-ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ-1.721.78-
826ΑΥΠΓΟΥΕΣΤ ΘΑΝΤΕΡ-ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΣΙΤΙ-3.301.18-
827ΑΥΠΜΑΝΛΙ Γ.-ΠΑΡΑΜΑΤΑ ΙΓΚΛΣ-2.851.25-
828ΑΥΠΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.-2.851.250-0
828ΑΥΠΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.-2.851.25-
829ΝΚΡ1ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ.2-5OuuOOOOΠΟΧΑΝΓΚ2-5OOOuuOO1.801.7028.5771.43-
830ΝΚΡ1ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ5-2uuuuuOOΓΕΟΝΑΜ4-3OuOOuuu1.581.9264.2935.71-
831ΝΚΡ1ΟΥΛΣΑΝ6-2OuOuuuuuΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ.4-4OuOuOuuO1.601.9062.5037.50-
832ΝΚΡ2ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ1-5OOOOuOΣΕΟΝΓΚΝΑΜ7-1uuuuuuuO1.502.0557.1442.86-
833ΝΚΡ2ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 19954-4OuOuOuuOΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ5-4OuOuuuOuO1.651.8552.9447.06-
834ΚΙΝΑΜΠΑΟΝΤΙΝΓΚ ΡΟΝΓΚΝΤΑ-ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡΜΠΙΝΓΚ-1.851.65-
836ΚΙΝ1ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ.1-6OOOOOOuΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ4-3uuuOOuO2.001.5535.7164.29-
837ΚΙΝ1ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ3-4uOuuOOOΓΚΟΥΙΖΧΟΥ ΖΧΙΣΧΕΝΓΚ3-3uOOOuu1.851.6546.1553.85-
838ΚΙΝ1ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ5-2uuOuOuuΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ3-3OuuOOu1.651.8561.5438.46-
839ΚΙΝΑΚΟΝΓΚΟΥ-ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ-1.851.65-
840ΚΙΝΑΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC-ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ-1.821.68-
841ΚΙΝΑΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ.-ΜΠΕΪΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ-1.621.88-
842ΔΦΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ10-9uOOOuuuOuOOOuuuuOuOΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ-2.051.502-3
843ΙΣΛ2ΚΕΦΛΑΒΙΚ-ΘΟΡ-2.101.48-
844ΙΣΛ2ΛΙΚΝΙΡ ΦΑΣΚΡΟΥΣΦΙΡΟΪ-ΘΡΟΤΟΥΡ-2.601.30-
845ΚΣΜΕΞΙΚΟ-ΡΩΣΙΑ-1.701.80-
846ΚΣΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-2.851.25-
847ΛΕΥΚΒΙΤΕΜΠΣΚ4-2OuuOuuΣΛΑΤΣΚ4-3uOuuOOu1.352.4561.5438.46-
848ΛΕΥΚΓΚΟΜΕΛ5-2uuuuOOuΜΙΝΣΚ3-3uOuOuO1.502.0561.5438.46-
849ΛΕΥΚΓΚΟΡΙΝΤΕΑ6-2uuuOOuuuΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ4-3OuOOuuu1.352.4566.6733.33-
850ΛΕΥΚΚΡΟΥΜΚΑΤΣΙ ΜΙΝΣΚ6-1uuOuuuuΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ5-2OuuuuuO1.502.0578.5721.43-
851ΛΕΥΚΝΑΦΤΑΝ5-2uuOuuuOΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ6-1uuOuuuu1.452.1578.5721.43-
852ΛΕΥΚΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΤΝΟ2-4uOOOuOΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ4-3uuOOuuO1.601.9046.1553.85-
853ΛΕΥΚΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ5-2OuuOuuuΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ5-2uuuuOOu1.502.0571.4328.57-
855ΝΟΡ1ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ5-2uOOuuuuΛΙΛΕΣΤΡΟΜ3-3OOuuuO1.901.6061.5438.46-
856ΙΣΗΜΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)3-6OuOOuOuOOΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ2-7OOuOuOOOO2.001.5527.7872.22-
857ΙΣΛ1ΑΚΟΥΡΕΡΙ2-1uOuΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ0-3OOO1.851.6533.3366.67-
858ΙΣΛ1ΣΤΙΑΡΝΑΝ0-3OOOΑΚΡΑΝΕΣ1-2OOu2.401.3716.6783.33-
859ΑΜΕ1ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ5-3uuuuOOuOΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ3-5uOuOuOOO2.051.5050.0050.00-
860ΙΡΛΠΛΙΜΕΡΙΚ4-5OuuOOuuOOΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ5-4uuOOuOuOu1.821.6850.0050.00-
861ΠΕΡ1ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ-ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ-1.901.60-
862ΟΥΡΙΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ3-4uuOOOuOΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ1-7OOOOOOOu1.801.7026.6773.33-
863ΟΥΡΙΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ7-1uOuuuuuuΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ3-5uOuOOOuO1.801.7062.5037.50-
864ΟΥΡΙΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ2-5uuOOOOOΦΕΝΙΞ5-3uOuuOuuO1.651.8546.6753.33-
865ΙΡΛ1ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ-ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ-1.651.85-
866ΝΑΦΚΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡ ΓΙΟΥΝ.-ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ-1.422.25-
867U21ΙΤΑΛΙΑ U21-ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21-1.721.78-
868U21ΤΣΕΧΙΑ U21-ΔΑΝΙΑ U21-1.881.62-
869ΒΡΑ2ΓΚΟΪΑΣ2-3uuOOOΒΙΛΑ ΝΟΒΑ3-2uuuOO1.581.9250.0050.00-
870ΒΡΑ2ΛΟΝΤΡΙΝΑ3-2OOuuuΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ4-0uuuu1.452.1577.7822.22-
871ΒΡΑ2ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ2-2uuOOΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ3-2OuOuu1.522.0255.5644.44-
872ΒΡΑ2ΣΕΑΡΑ3-1uuOuΟΕΣΤΕ5-0uuuuu1.522.0288.8911.11-
873ΑΙΓΠΕΛ ΝΑΣΡ ΤΑΝΤΕΝ-ΑΛ ΣΑΡΚΙΑ-1.402.30-
874ΑΙΓΠΕΛ ΝΤΑΚΛΙΕ-ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ-1.482.10-
875ΑΙΓΠΤΑΝΤΑ-ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ-1.482.10-
876ΠΕΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ.-ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ-1.801.70-
877ΑΡΓ2ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ.11-6uuOuuuOuuuuOOuOOuΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ6-10OuOOOOOOOuuOuuOu1.601.9051.5248.48-
879ΑΡΓ2ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ12-5OuuuuOuuuOuuOOuuuΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ14-4OuuOuuuuuOuOuuuuuu1.402.3074.2925.71-
880ΑΡΓ2ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ9-8uOOuuuuOOOOOuuuOuΦΛΑΝΤΡΙΑ13-4uuOuuuuOuOuuuOuuu1.402.3064.7135.29-
881ΑΡΓ2ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ10-7OOOuuOuuuuOuOOuuuΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ12-5uuuOOOuuuuuOuuuOu1.302.6064.7135.292-3
881ΑΡΓ2ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ10-7OOOuuOuuuuOuOOuuuΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ12-5uuuOOOuuuuuOuuuOu1.402.3064.7135.29-
882ΑΡΓ2ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ11-6uuuOuuOOuuuuOuOuOΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ14-3uuuuOuuuuuOuuOuuu1.352.4573.5326.47-
883ΑΡΓ2ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ11-6OuuOOuOOuOuuuuuuuΛΟΣ ΑΝΤΕΣ14-3uuuuuuOuuOuuuuuOu1.402.3073.5326.47-
884ΑΡΓ2ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ13-4uuuOuuuuuOOuuuuOuΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ13-2uuuuuuuuuuuOuOu1.402.3081.2518.75-
885ΑΡΓ2ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ7-10OuOOOuuuuOOuOOOuOΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ11-6uOOuuuOuuuuOuOOuu1.452.1552.9447.06-
886ΑΡΓ2ΣΠ. ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ14-6uOuuOuuuuuuuuuOOOOuuΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ11-5OuuuuOOuuuuuuuOO1.402.3069.4430.56-
887ΑΡΓ2ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ11-6uuuuuuOuOuOuOOuOuΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ11-7uuOuOOOuuuOuuOuOuu1.452.1562.8637.14-
888ΑΡΓ3ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ.-ΕΞΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ-1.452.152-2
889ΑΡΓ3ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΑΚΑΣΟΥΣΟ-1.352.451-1
890ΑΡΓ3ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ-1.452.151-1
891ΑΡΓ3ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ-1.452.155-3
892ΑΡΓ3ΝΤΕΦΕΝΣ. ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ-1.452.151-1
893ΑΡΓ3ΠΛΑΤΕΝΣΕ-ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ-1.372.400-0
894ΑΡΓ3ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ-ΝΤΕΠ.ΕΣΠΑΝΙΟΛ-1.452.150-1
895ΑΡΓ3ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ-ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ-1.502.05-
896ΑΡΓ3ΦΕΝΙΞ2-5uOOOOuOΟΥΡΚΟΥΙΖΑ-1.482.103-0
897ΙΣΗΜΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ7-2uuuuOuuuOΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΕΚΟΥ.3-6uOuOOOOuO1.701.8055.5644.44-
898ΟΥΡΙΠΕΝΙΑΡΟΛ4-4OuOOuuuOΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ2-5OOOuOOu1.681.8240.0060.00-
899ΒΡΑ1ΣΑΝΤΟΣ5-0uuuuuΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ1-3OuOO1.701.8066.6733.33-
900ΒΡΑ2ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ4-1uuOuuΝΑΟΥΤΙΚΟ1-3OuOO1.581.9255.5644.44-
901ΒΡΑ2ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ1-3OOOuΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ3-1uuOu1.581.9250.0050.00-
902ΑΜΕ1ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝ.0-6OOOOOOΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3-3uOuuOO2.051.5025.0075.00-
903ΑΜΕ1ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ3-5OOuOOuOuOΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ4-3OuOOuuu1.901.6046.6753.33-
904ΑΜΕ1ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ3-5uOuOOuOOΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ5-3uuOuOuuO2.151.4550.0050.00-
905ΑΜΕ2ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΡΕΪΛΧΟΚΣ-ΙΝΤΙ ΕΛΕΒΕΝ-1.751.75-
906ΑΜΕ2ΜΑΪΑΜΙ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΟΣΜΟΣ-1.651.85-
907ΑΜΕ1ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ4-4OOuuuOuOΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ-2.001.55-
908ΑΜΕ1ΣΙΚΑΓΟ3-5uOuOOOOuΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ4-3uOOOuuu1.901.6046.6753.33-
909ΑΜΕ2ΕΝΤΜΟΝΤΟΝ-ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ ΝΤΕΛΤΑΣ-1.651.85-
910ΠΕΡ1ΜΕΛΓΚΑΡ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ-1.851.65-
911ΑΜΕ1ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ3-4OuuOuOOΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ-1.701.80-
912ΑΜΕ1ΣΑΝ ΧOΣΕ5-3uOuuOuOuΣΟΛΤ ΛΕΪΚ3-6uuOOOOuOO1.901.6047.0652.94-
913ΑΥΠΣΑΝΣΑΪΝ-ΝΟΡΘΕΡΝ ΦΙΟΥΡΙ-3.901.12-
914ΑΥΠΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ-ΑΝΤΑΜΣΤΟΟΥΝ ΡΟΖΕΜΠΟΥΝΤ-2.251.420-2
915ΑΥΠΛΕΪΚ ΜΑΚΑΡΙ ΣΙΤΙ-ΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ-2.401.370-3
916ΑΥΠΧΑΜΙΛΤΟΝ ΟΛΙΜΠΙΚ-ΜΑΪΤΛΑΝΤ-2.401.372-2
917ΑΥΠΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΪΝΤΣ-ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ-2.021.52-
918ΑΥΠΓΚΟΥΑΝΓΚΑΛΙΝ ΓΙΟΥΝ.-ΓΟΥΟΝΤΕΝ ΓΟΥΕΣΤΟΝ-3.751.130-3
921ΑΥΠΣΙΔΝΕΪ ΟΛΥΜΠΙΚ-ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ-2.301.40-
922ΑΥΠΧΑΚΟΑ-ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ-2.451.35-
923ΑΥΠΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ-ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ.-2.051.50-
924ΑΥΣΠΙΠΣΟΥΙΤΣ ΝΑΪΤΣ-ΧΟΛΑΝΤ ΠΑΡΚ ΧΟΚΣ-3.001.222-2
925ΑΥΠΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ-ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ-2.021.52-
926ΑΥΠΑΠΙΑ ΛΙΧΑΡΝΤ-ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ-2.151.45-
927ΑΥΣΠΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΪΟΝΣ-ΣΑΟΥΘ ΓΙΟΥΝ.-2.751.272-0
928ΙΑΠ1ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ5-3OOuOuuuuΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ5-2uuuuuOO1.651.8566.6733.33-
929ΙΑΠ1ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ3-4uOOOuuOΤΟΚΥΟ4-3uOOOuuu1.651.8550.0050.00-
930ΙΑΠ1ΣΕΝΤΑΪ4-3uuuOuOOΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ4-3OuuuuOO1.601.9057.1442.86-
931ΙΑΠ1ΣΙΜΙΖΟΥ4-3uOuOuOuΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ5-2uOuuuuO1.552.0064.2935.71-
932ΙΑΠΔΓΙΟΚΟΧΑΜΑ6-4uuuuOOOOuuΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ7-3uuuOOuuuOu1.502.0565.0035.00-
933ΙΑΠΔΓΚΙΦΟΥ3-6OuOOuOOOuΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.4-6uOuuOuOOOO1.701.8036.8463.16-
934ΙΑΠΔΕΧΙΜΕ8-2uuuuuuOuOuΦΟΥΚΟΥΟΚΑ5-4OuuuOuOOu1.522.0268.4231.58-
935ΙΑΠΔΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ6-3OuuOuuuuOΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ6-4uOOuuuOuOu1.601.9063.1636.84-
936ΙΑΠΔΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ6-3uuuuuOuOOΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ8-0uuuuuuuu1.522.0282.3517.65-
937ΙΑΠΔΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ4-5OOOOuuOuuΟΚΑΪΑΜΑ7-2uuOuOuuuu1.522.0261.1138.89-
938ΙΑΠΔΜΙΤΟ7-3uOuuuOuuuOΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ4-6OuuOOuOuOO1.522.0255.0045.00-
939ΙΑΠΔΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.7-2uuOuuuuOuΤΟΚΟΥΣΙΜΑ8-1uuuuuuOuu1.452.1583.3316.67-
940ΝΚΡ1ΣΟΥΓΟΝ5-2uuuuuOOΓΚΑΝΓΚΒΟΝ1-7OOOOuOOO1.751.7540.0060.00-
941ΙΑΠ1ΚΑΣΙΜΑ3-5uuuOOOOONΙΪΓΚΑΤΑ3-5uOuOuOOO1.921.5837.5062.50-
942ΙΑΠ1ΧΙΡΟΣΙΜΑ6-2uuuuOuuOΟΜΙΓΙΑ4-3uuuOuOO1.781.7266.6733.33-
943ΙΑΠΔΝΑΓΚΟΓΙΑ4-5uuOOOuuOOΒ-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ3-5OuOuOOOu1.681.8241.1858.82-
944ΙΑΠ1ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ4-3uOuuOuOΚΑΒΑΣΑΚΙ6-2uOuuuuOu1.851.6566.6733.33-
945ΙΑΠ1ΚΑΣΙΒΑ5-2OuuuuOuΣΑΠΟΡΟ4-4uOuOOuuO1.851.6560.0040.00-
946ΙΑΠ1ΤΟΣΟΥ5-2OuOuuuuΟΥΡΑΒΑ4-3OuOuuOu1.851.6564.2935.71-
947ΙΑΠΔΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ4-5OuuuOOuOOΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ5-5OuuuuOOOuO1.601.9047.3752.63-
948ΝΚΡ1ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ4-4OuOuOuuOΝΤΑΕΓΚΟΥ5-3uuuOOuOu1.921.5856.2543.75-
949ΝΚΡ1ΣΕΟΥΛ5-3uOuOuOuuΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ4-4OuuOOOuu1.821.6856.2543.75-
950ΝΚΡ2ΑΝΙΑΝΓΚ3-4OuOuOOuΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΧΓΟΥΑ ΦΚ4-2uuOuOu1.581.9253.8546.15-
951ΙΑΠΔΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ5-4uOuOuOOuuΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ4-5OuuOuOOOu1.581.9250.0050.00-
952ΚΙΝ1ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ1-6OuOOOOOΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ3-2uuuOO2.301.4033.3366.67-
953ΚΙΝ1ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ3-3uOOuuOΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ2-5uOOOOOu1.801.7038.4661.54-
954ΚΙΝΑΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ-ΣΕΝΖΧΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ-2.051.50-
956ΝΟΡ2ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ0-7OOOOOOOΦΛΟΡΟ4-2uuOuOu2.251.4230.7769.23-
957ΣΟΥ2ΓΚΕΦΛΕ2-4OuOOOuΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ1-6OOOOOOu2.001.5523.0876.92-
958ΒΡΑ1ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ1-4OOOOuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ2-2OOuu1.851.6533.3366.67-
959ΔΦΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ11-6uOOuuuOOuOuuuuuuOΑΑΛΕΝ10-9OuuOOuuOOOuuOOuOuuu1.751.7558.3341.67-
960ΚΣΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ-2.151.45-
961ΚΣΧΙΛΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-2.051.50-
963ΣΟΥ2ΕΣΤΕΡ1-5OOuOOOΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ3-3OuuuOO1.801.7033.3366.67-
964ΣΟΥ2ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ4-2uuOOuuΣΥΡΙΑΝΣΚΑ3-3OuuOOu1.901.6058.3341.67-
965ΣΟΥ2ΦΡΕΪ3-3OuOOuuΓΚΑΪΣ2-5uOOuOOO1.701.8038.4661.54-
966ΙΣΔΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β'-ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ-2.101.48-
967ΝΟΡ1ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ3-3OOOuuuΟΝΤ5-2OuOuuuu1.701.8061.5438.46-
968ΝΟΡ1ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ2-5OOuOOuOΣΟΓΚΝΤΑΛ2-4OOOuOu2.301.4030.7769.23-
969ΝΟΡ1ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 083-4OOOOuuuΜΠΡΑΝ4-2uuuOOu1.751.7553.8546.15-
970ΝΟΡ1ΣΤΑΜΠΑΕΚ3-4OuOOuuOΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ4-2uuOuuO1.901.6053.8546.15-
971ΝΟΡ1ΤΡΟΜΣΟ3-3uOOuuOΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ3-4OOuuOuO1.851.6546.1553.85-
972ΝΟΡ2ΑΣΑΝΕ2-4uOOuOOΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ2-4OuOuOO1.851.6533.3366.67-
973ΝΟΡ2ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ3-3uuOOOuΕΛΒΕΡΟΥΜ3-4uOuOOuO2.051.5046.1553.85-
974ΝΟΡ2ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ1-5OOOOuOΣΤΡΟΜΕΝ5-2uuuuOOu2.151.4546.1553.85-
975ΝΟΡ2ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ2-4OuOOuOΡΑΝΧΑΪΜ4-2OuuuOu1.901.6050.0050.00-
976ΝΟΡ2ΣΑΝΤΝΕΣ5-1uuuOuuΓΙΕΡΒ3-3uOuuOO1.921.5866.6733.33-
977ΝΟΡ2ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ2-5uOOOOOuΛΕΒΑΝΓΚΕΡ3-3OuOOuu1.921.5838.4661.54-
978ΠΕΡ1ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ-ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ-1.701.80-
979ΙΣΗΜΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ5-3uOuuOOuuΕΜΕΛΕΚ4-4uuuOuOOO1.701.8056.2543.75-
980ΙΣΗΜΜΑΚΑΡΑ4-5uOuuuOOOOΚΛΑΝ ΓΙΟΥΒΕΝΙΛ4-5OuuuOuOOO1.751.7544.4455.56-
981ΙΣΛ1ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ2-2uuOOΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ2-2OuOu1.921.5850.0050.00-
982ΛΕΤΚΤΡΑΚΤΟΡΣ-ΠΡΕΪΛΟΥ-3.301.180-6
983ΒΟΛΒΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ2-8OOOOOOOOuuΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ1-9OOOOOOuOOO2.551.3215.0085.00-
984ΒΟΛΒΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ5-5uOOOuuuOuOΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ1-9OOuOOOOOOO2.101.4830.0070.00-
985ΒΟΛΒΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ6-4uuOuOuuOOuΜΠΟΛΙΒΑΡ2-8OOOOuuOOOO2.051.5040.0060.00-
986ΒΟΛΒΠΕΤΡΟΛΕΡΟ3-7uuOuOOOOOOΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ4-5uOuOOuOuO2.151.4536.8463.16-
987ΒΟΛΒΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ3-7OOOuOuOOuOΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ3-7uOOOOOuOOu2.151.4530.0070.00-
988ΒΟΛΒΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ2-8OuOOOOOOuOXΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ6-4OOuuuOOuuu2.051.5040.0060.00-
989ΝΟΡ1ΒΙΚΙΝΓΚ2-4OuOuOOΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ3-4OuOOuOu1.801.7038.4661.54-
990ΟΥΡΙΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ1-6OOOOuOOΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ4-3uOOuuuO1.601.9035.7164.29-
991ΟΥΡΙΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ3-5uuOOOOuOΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ3-5uuOOOOOu1.751.7537.5062.50-
992ΟΥΡΙΣΕΡΡΟ3-5uOOuOOuOΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ2-5uOOOOuO1.921.5833.3366.67-
993ΙΣΔΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ Β'-1.502.05-
994ΠΕΡ1ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ-ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ-1.801.70-
995ΒΡΑ1ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ-ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ2-2uOuO1.552.00-
996ΒΡΑ1ΓΚΡΕΜΙΟ3-0uuuΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ3-1uuOu1.651.8585.7114.29-
997ΒΡΑ1ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ3-1uuuOΚΟΡΙΤΙΜΠΑ2-1uuO1.651.8571.4328.57-
998ΒΡΑ1ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ1-2OuOΠΑΛΜΕΪΡΑΣ4-1uuuuO1.552.0062.5037.50-
999ΒΡΑ1ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ3-1uuuOΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ0-4OOOO1.701.8037.5062.50-
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima