Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Αποδοσεις των Under-Over, στατιστικα

Στατιστικά για under over στους συνδυασμούς αποδόσεων Under & Over

Αποδόσεις
Under-Over
Πλήθος
Αγώνων
Under %Over %Τα πρόσφατα ---->
1.40-2.30410765.0134.99uuuuuuOuOuuOuuuOuuuuuuuuuuuuOuOuuuuuOOuuOuOuOuOuOu
778ΙΑΠ2ΕΧΙΜΕ-ΟΚΑΙΑΜΑ1.40-2.30
837ΒΡΑ2ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ-CRB ΑΛ1.40-2.30
941ΡΩΣ2ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ-ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ1.40-2.30
1.42-2.25200563.0436.96OOuOuOuOuOuuOuuuOOuOuuuOuuuuOuOuuuuOuuuOuuuuOuuuuu
1.45-2.15522863.1036.90OuOuOuOOuOuuuOOuuuuOOuuuOuuOuuuuuOuuuuuuOuuuOOuuOu
757ΒΡΑ2ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ-ΛΟΝΤΡΙΝΑ1.45-2.15
827ΑΡΓΚΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ-ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ1.45-2.15
847ΑΡΓΚΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ1.45-2.15
1014ΒΡΑ1ΠΑΡΑΝΑ-ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ1.45-2.15
1033ΟΚΡΝΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ-ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ1.45-2.15
1.48-2.10322661.1338.87uOOOuuOuuuuOuuOuuuuuuuuuOuuOOuuuOuuuOuOOuuuuOOuuOO
971ΡΩΣ2ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ-ΤΑΜΠΟΦ1.48-2.10
1031ΡΟΥ1ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ-ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ1.48-2.10
1.50-2.05689661.5438.46OuOuOuOuuuuuuuOOOOuOuuuOuuOuOuuOOuuuOOuOuuOuOOOuuO
987ΤΣΧ1ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ1.50-2.05
1004ΑΡΓΚΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ-ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ1.50-2.05
1012ΒΡΑ1ΜΠΑιΑ-ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑιΑ1.50-2.05
1013ΒΡΑ1ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ1.50-2.05
1017ΒΡΑ1ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ-ΓΚΡΕΜΙΟ1.50-2.05
1023ΒΡΑ1ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ-ΣΑΝΤΟΣ1.50-2.05
1.52-2.02533058.7641.24OuOOuuuOuOOuOuOuOuOuuOuuuOOOOOuOuuuuuuuuOuOuOuuuuu
1.55-2.00692857.9042.10OOuuuOuOuOuOOuuOOOuOOuuuuuuOuOuOOOOuuOOuuOOuuuOuOu
736ΛΕΥΚΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ-ΣΛΑΤΣΚ1.55-2.00
789ΦΙΝ2ΧΙΦΚ-ΕιΦ1.55-2.00
838ΑΡΓΚΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ1.55-2.00
849ΒΡΑ1ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ1.55-2.00
939ΡΩΣ2ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-2-ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ1.55-2.00
942ΡΩΣ2ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΜΑΒΙΡ-ΜΟΡΝΤΟΒΙΑ ΣΑΡΑΝΣΚ 1.55-2.00
955ΛΕΥΚΙΣΛΟΧ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ1.55-2.00
970ΡΩΣ2ΖΕΝΙΤ 2 ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΤΣΕΡΤΑΝΟΒΟ1.55-2.00
1015ΒΡΑ1ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ-ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ1.55-2.00
1034ΛΕΥΚΒΙΓΒΑΜ ΣΜΟΛΕΒΙΤΣΙ-ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ1.55-2.00
1.58-1.92514055.3744.63uuuOOuuOuOuuuuuOuuuuOOuuuOOuOOOuOuOuOOuuuOuOuOuOuu
1.60-1.90953555.3544.65uuOOOuuuOuuOOuOOuuuuOOuuuOOuOOOOOOuOOOuuOOuuuOOOOu
737ΠΟΛ1ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ-ΠΟΓΚΟΝ1.60-1.90
747ΠΟΛ1ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ-ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ1.60-1.90
752ΙΡΛ1ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ-ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ1.60-1.90
790ΦΙΝ2KPV ΚΟΚΚΟΛΑ-ΧΑΚΑ1.60-1.90
804ΠΟΛ2ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ-ΛΟΝΤΖ1.60-1.90
813ΠΟΛ1ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ-ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ1.60-1.90
823ΠΕΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ1.60-1.90
843ΒΡΑ1ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ RJ1.60-1.90
899ΚΙΝ1ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ-ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦΑΝΓΚ1.60-1.90
940ΙΑΠ1ΤΟΣΟΥ-ΣΕΝΤΑΙ1.60-1.90
974ΙΡΛΠΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ -ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ1.60-1.90
1000ΣΛΟ1ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ-ΝΤΟΥΝΑΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ1.60-1.90
1006ΡΟΥ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ-ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ1.60-1.90
1024ΒΡΑ1ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ1.60-1.90
1030ΡΩΣ2ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. Β'-ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ1.60-1.90
1032ΤΣΧ1ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ-ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ1.60-1.90
1044ΒΡΑ2ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ-CSA AΛ1.60-1.90
1.65-1.85927253.9046.10OOOOOuOuOuOOOuOOuOuuuuuOuOuOOuuuOuOuuuuuOuOuuuOuOu
765ΜΕΞ2ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ-ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ1.65-1.85
1.70-1.80768751.7448.26OuOuuuuOuuuOuuOOuuOOOuOOOOuOOuuOOOuOOOuuuuOOuOuOOu
734ΕΔΦΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΜΙΑ1.70-1.80
814ΣΛΟ1ΣΕΝΙΤΣΑ-ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ1.70-1.80
984ΧΙΛ1ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ-ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ1.70-1.80
1.75-1.75716550.7749.23OuuOuuOuOOOuOOOOuuuOOuuuOuOuuuuOuuuOOOOuuOuuuuOuOO
1.78-1.72256248.4851.52uOuuuuuOuOuuOuuuOOOOOOuOuuOuOuOuuuuOOuOOuuuOOuOuOu
1.80-1.70665749.4450.56uOuOuOuOuuOOOuOuOuOOuuuuOOuuOOuOOOuOOOuuOuOOuOuuuO
798ΟΥΓ1ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ-ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ1.80-1.70
1020ΠΕΡ1ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ-ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ1.80-1.70
1043ΙΣΛ1ΓΡΙΝΤΑΒΙΚ-ΚΕΦΛΑΒΙΚ1.80-1.70
1045ΒΡΑ1ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΣΕΑΡΑ1.80-1.70
1.85-1.65803548.7251.28uOuuOuOuuuuuuOOuuuOOOuuuuuOOuOuOuuuOOuOuOOuOOOOuOO
948ΚΙΝ1ΧΕΜΠΕΙ ΤΣΑΙΝΑ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ-ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ ΣΑΙΝΤΙ1.85-1.65
949ΚΙΝ1ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ-ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ1.85-1.65
976ΣΟΥ1ΣΙΡΙΟΥΣ-ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ1.85-1.65
1028ΧΙΛ1ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ-Ο ΧΙΓΚΙΝΣ1.85-1.65
1.90-1.60789946.1253.88uOuOOOuOOOOOuuOOuOuuOuuuuOOuOOuOOOuOOOOOOuuuOOOuuu
751ΙΡΛ1ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ-ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ1.90-1.60
792ΣΟΥ1ΕΡΕΜΠΡΟ-ΜΑΛΜΕ1.90-1.60
802ΕΛΒ2ΒΙΛ 1900-ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ1.90-1.60
951ΣΟΥ1ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ-ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ1.90-1.60
994ΣΛΝ1ΡΟΥΝΤΑΡ-ΜΑΡΙΜΠΟΡ1.90-1.60
997ΣΛΟ1ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ-ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ1.90-1.60
1132ΔΠΣΣΕΒΙΛΛΗ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ1.90-1.60
1.92-1.58468044.2955.71OOuOuOuuOOuuOuOuOOOOOuOOOOOOOOuuuuOOOOuOuuOuOOuOuu
2.00-1.55563142.9257.08OuOOOOuOOuuOOuOuuuuOuOuOOOuuOuOuOuOOOOOuuOOOOuuOOu
793ΣΟΥ1ΟΣΤΕΡΣΑΝΤΣ-ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ2.00-1.55
902ΣΙΓΚΜΠΡΟΥΝΕΙ-ΧΟΜ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ2.00-1.55
923ΑΜΕ1ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ-ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ2.00-1.55
965ΙΣΛ1ΦΙΟΛΝΙΡ ΡΕΚΙΑΒΙΚ-ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΓΙΑΡ 2.00-1.55
999ΙΣΛ1ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ-ΣΤΙΑΡΝΑΝ ΓΚΑΡΝΤΑΜΠΑΕΡ2.00-1.55
1005ΒΕΣΚΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ2.00-1.55
1087ΔΦΓΚΑΖΕΛΕΚ ΑΖΑΞΙΟ-ΝΙΜ2.00-1.55
1089ΔΦΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ2.00-1.55
1110ΕΔΦΓΚΕΝΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2.00-1.55
1112ΕΔΦΟΦΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ2.00-1.55
1128ΔΦΡΕΜΣ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ2.00-1.55
1131ΕΔΦΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΡΕΝ2.00-1.55
1134ΕΔΦΛΑΝΣ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ2.00-1.55
1137ΕΔΦΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ2.00-1.55
1138ΕΔΦΛΙΛ-ΕΒΕΡΤΟΝ2.00-1.55
1148ΔΦΠΡΕΣΤΟΝ-ΜΠΕΡΝΛΙ2.00-1.55
2.02-1.52348441.0258.98OOOOuOOuuuuuuOOuOOOOuuuOOOOOuuOOuOuuOuOOuOOuuuuOuO
2.05-1.50473541.9958.01OOOOuOOOOOOuuOOOuOOOOuOOuOuuOOOuuuOOOOOuOOOOuuuOOu
748ΙΡΛΠΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ-ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ2.05-1.50
900ΚΙΝ1ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ-ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ2.05-1.50
910ΣΚΛΚΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ-ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ2.05-1.50
961ΣΚΛΚΝΤΑΝΤΙ-ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ.2.05-1.50
975ΟΥΓ1ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡ2.05-1.50
983ΔΑΝ1ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ-ΒΕΙΛΕ2.05-1.50
998ΙΣΛ1ΚΑ ΑΚΟΥΡΕΡΙ-ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΚΙΑΒΙΚ2.05-1.50
1111ΕΔΦΑΝΤΒΕΡΠ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ2.05-1.50
1127ΔΦΠΑΡΜΑ-ΜΠΑΡΙ 19082.05-1.50
1130ΔΦΣΑΡΛΕΡΟΥΑ-ΝΙΣ2.05-1.50
1133ΕΔΦΜΑΡΣΕΙΓ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ2.05-1.50
1136ΕΔΦΙΝΤΕΡ-ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ2.05-1.50
1139ΕΔΦΠΟΡΤΟ-ΕΒΕΡΤΟΝ2.05-1.50
1141ΔΦΓΑΝΔΗ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ2.05-1.50
2.15-1.45447439.2360.77uOuuOOuuuOOuOOOOuOOOOuOOOuOuuOOOOOuOOuuOOOOOuOOOuO
767ΔΠΣΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.15-1.45
905ΣΚΛΚΑΡΜΠΡΟΟΥΘ-ΕΛΓΚΙΝ2.15-1.45
946ΚΙΝ1ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ-ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ2.15-1.45
1022ΒΟΛΒΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ-ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ2.15-1.45
1086ΒΟΛΒΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ-ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ2.15-1.45
1088ΕΔΦΚΟΛΩΝΙΑ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ2.15-1.45
1090ΔΦΕΙΜΠΑΡ-ΣΟΣΙΕΔΑΔ2.15-1.45
1091ΔΦΜΟΝΑΧΟ 1860-ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ2.15-1.45
1102ΔΦΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ2.15-1.45
1107ΔΦΝΤΕΡΜΠΙ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ2.15-1.45
1129ΔΦΧΟΦΕΝΧΑΙΜ-ΚΠΡ2.15-1.45
1135ΕΔΦΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ2.15-1.45
2.30-1.40378935.5064.50OOOuuuuOOOOuuuuOOOuuuOuOOuOOOOuOOuOOOuOOuOOOuuuuuO
815ΕΛΒ1ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ2.30-1.40
892ΣΙΓΚΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ-ΓΚΙΛΑΝΓΚ2.30-1.40
912ΣΚΛΚΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ-ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ2.30-1.40
930ΣΙΓΚΓΟΥΟΡΙΟΡΣ-ΓΙΑΝΓΚ ΛΑΙΟΝΣ2.30-1.40
958ΣΚΛΚΙΣΤ ΦΑΙΦ-ΦΟΡΦΑΡ2.30-1.40
1019ΔΠΣΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2.30-1.40
1027ΒΟΛΒΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ2.30-1.40
1046ΒΟΛΒΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ-ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ.2.30-1.40
1094ΔΦΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ2.30-1.40
1096ΔΦΛΕΒΑΝΤΕ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ2.30-1.40
1097ΔΦΟΛΤΡΙΝΧΑΜ-ΚΡΟΥ2.30-1.40
1098ΕΔΦΛΙΛ-ΠΟΡΤΟ2.30-1.40
1106ΔΦΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ-ΤΣΑΡΛΤΟΝ2.30-1.40
1113ΔΦΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ -ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.2.30-1.40
1116ΔΦΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ2.30-1.40
1117ΔΦΡΟΤΣΝΤΕΙΛ-ΧΑΛ2.30-1.40
1118ΕΔΦΠΑΤΕΡΜΠΟΡΝ 07-ΜΟΝΑΚΟ2.30-1.40
1121ΔΦΤΡΑΝΜΙΡ-ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ2.30-1.40
1122ΔΦΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ2.30-1.40
1123ΕΔΦΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ2.30-1.40
2.45-1.35258733.4066.60OOOuOOuuuOuuOOuOOOOuOuuOOOOuOuOOuuuOOOOOOOuOOuOOuu
786ΔΠΣΜΠΑΓΕΡΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ2.45-1.35
907ΣΚΛΚΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ-ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ2.45-1.35
913ΣΚΛΚΜΟΝΤΡΟΟΥΖ-ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ2.45-1.35
915ΣΚΛΚΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ-ΧΑΡΤΣ2.45-1.35
916ΣΚΛΚΣΤΡΑΝΡΑΕΡ-ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ2.45-1.35
917ΑΜΕ1ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝ.-ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ2.45-1.35
947ΚΙΝ1ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ-ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ ΤΣΙΤΣΕΝΓΚ2.45-1.35
1092ΔΦΡΟΜΑ-ΑΒΕΛΙΝΟ2.45-1.35
1093ΔΦΒΕΣΤΕΡΛΟ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ2.45-1.35
1095ΔΦΤΟΡΚΙ-ΚΑΡΝΤΙΦ2.45-1.35
1100ΔΦΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ-ΚΟΒΕΝΤΡΙ2.45-1.35
1104ΔΦΚΕΜΠΡΙΤΖ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ2.45-1.35
1105ΔΦΤΣΕΣΤΕΡ-ΜΠΕΡΙ2.45-1.35
1108ΔΦΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ2.45-1.35
1115ΔΦΟΛΝΤΑΜ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ2.45-1.35
1119ΔΦΒΕΧΕΝ-ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ2.45-1.35
1120ΔΦΣΟΥΙΝΤΟΝ-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ2.45-1.35
1140ΕΔΦΝΑΠΟΛΙ-ΚΑΡΠΙ2.45-1.35
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima